NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN NƯỚC NGOÀI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỰ ÁN CUNG CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

119 3 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI -*** - CHU THUỲ LINH NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN NƯỚC NGOÀI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỰ N CUNG CP NC SCH NễNG THễN Chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Môi trường Mã số: 60 – 31 – 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Xuân Phú HÀ NỘI – 2011 LUẬN VĂN THẠC SĨ ═══════O0O══════ LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thu thập tài liệu, nghiên cứu phân tích thực hiện, đến luận văn thạc sĩ “Nghiên cứu biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn nước để nâng cao hiệu dự án cung cấp nước nơng thơn” hồn thành thời hạn đảm bảo yêu cầu đặt đề cương phê duyệt Trước hết tác giả bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Trường đại học thủy lợi đào tạo quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả q trình học tập hồn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy PGS TS Nguyễn Xuân Phú trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ luận văn đặt Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy, giáo ngồi trường giảng dậy hướng dẫn tạo điều kiện cho tác giả suốt trình làm luận văn Trong trình nghiên cứu để hồn thành luận văn, chắn khơng tránh khỏi sai sót Tác giả mong góp ý, bảo thầy, cán đồng nghiệp luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2011 Học viên cao học Chu Thùy Linh LUẬN VĂN THẠC SĨ ========o0o======== MỤC LỤC MỞ ĐẦU T T Sự cần thiết đề tài T T Tính khoa học đề tài T T Mục tiêu đề tài T T 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu T T Kết cấu luận văn T T CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀITIẾN T ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN TRONG DỰ ÁN CUNG CẤP NƯỚC SẠCH T 1.1 Giới thiệu nguồn vốn nước dự án cung cấp nước T T 1.1.1.Các loại nguồn vốn nước T T 1.1.2 Lãi suất nguồn vốn nước 11 T T 1.1.3 Phương thức trả nợ nguồn vốn nước 12 T T 1.2 Mục đích sử dụng nguồn vốn 13 T T 1.3 Qui trình giải ngân nguồn vốn nước ngồi 14 T T 1.4 Các ràng buộc nhận nguồn vốn nước 15 T T 1.5 Tình hình giải ngân từ trước tới 16 T T 1.6 Ưu, nhược điểm loại nguồn vốn nước ngoài: 17 T T T 1.6.1.Ưu điểm 17 T T 1.6.2 Nhược điểm 18 T T 1.7.Những khó khăn thách thức 19 T T CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN CUNG CẤP NƯỚC SẠCH T TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 21 T 2.1.Khái niệm dự án nước 21 T T 2.1.1.Khái niệm dự án nước 21 T T _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ ========o0o======== 2.1.2.Phân loại dự án nước 21 T T 2.2.Những dự án nước sử dụng nguồn vốn nước 10 T năm gần 22 T 2.2.1.Những dự án sử dụng nguồn vốn Chính phủ nước ngồi 22 T T 2.2.2.Những dự án sử dụng nguồn vốn tổ chức quốc tế 24 T T 2.3.Tính chất dự án ưu đãi nguồn vốn 31 T T T 2.4.Quy trình sản xuất nước 34 T T 2.5 Cách tính giá thành nước theo tiêu chí nguồn vốn nước T ngoài………………………………………………………………………… 37 T 2.6.Một số phương pháp tính giá nước văn liên quan 37 T T 2.7.Phân tích cách tính giá nước Việt Nam 48 T T 2.8.Giá nước 53 T T 2.9.Lợi nhuận doanh nghiệp sử dụng, khai thác nguồn nước 55 T T 2.10.Tình hình giải ngân dự án nước Việt Nam T năm gần 55 T 2.10.1.Những thuận lợi giải ngân 55 T T 2.10.2.Những khó khăn giải ngân 56 T T 2.10.3.Những tồn trình giải ngân 57 T T 2.11.Phân tích nguyên nhân tồn 59 T T 2.11.1 Nguyên nhân chủ quan 59 T T 2.11.2 Nguyên nhân khách quan 60 T T CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN 62 T 3.1.Các nhóm giải pháp kế thừa 62 T T 3.1.1 Các giải pháp sách, chế độ 62 T T 3.1.2.Các giải pháp tính toán giá nước 68 T T _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ ========o0o======== 3.1.3.Các giải pháp thực dự án 72 T T 3.2 Các giải pháp đề xuất .76 3.2.1 Đồng khung pháp lý cho việc thực dự án 76 3.2.2 Về sách thuế 77 3.2.3 Rút ngắn thời gian phê duyệt thẩm định dự án 78 3.2.4 Cải tiến công tác đấu thầu, xét thầu 78 3.2.5 Chính sách cơng tác giải phóng mặt 79 3.2.6 Chuẩn bị tốt vốn đối ứng 81 3.2.7 Thủ tục giải ngân cho dự án .82 3.2.8 Phát triển nguồn nhân lực 82 3.3 Các phương án giải ngân cụ thể .83 3.3.1 Phương án 83 3.3.2 Phương án 89 3.3.3 Phương án 92 CHƯƠNG 4: ÁP DỤNG DỰ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG T T THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 92 4.1 Giới thiệu dự án Cấp nước vệ sinh nông thôn vùng đồng sông T Hồng 93 T 4.2 Giới thiệu chung dự án 93 T T 4.3 Tình hình giải ngân vốn giai đoạn dự án (2005 - 2010) 96 T T KẾTLUẬN .109 T _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ ========o0o======== DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ODA Hỗ trợ phát triển thức WB Ngân hàng giới ADB Ngân hàng Phát triển châu Á UNICEF Quỹ nhi đồng liên hợp quốc IMF Quỹ Tiền tệ quốc tế UNDP Chương trình phát triển Liên hợp quốc JICA Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản FDI Nguồn vốn đầu tư trực tiếp NHPT Ngân hàng phát triển BQLDA Ban quản lý dự án CPO Ban quản lý Trung ương PPMU Ban quản lý dự án tỉnh DNNN Doanh nghiệp nhà nước VSMTNT Vệ sinh môi trường nông thôn NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thơn ĐTNN Đầu tư nước ngồi TTHC Thủ tục hành NSNN Ngân sách nhà nước _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ ========o0o======== DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Một số dự án sử dụng nguồn vốn tổ chức quốc tế Việt Nam giai T đoạn 2000 – 2010 24 T Bảng 2.2: Kết thực dự án cấp nước môi trường nông thôn T Unicef tài trợ giai đoạn 1982 - 2005 28 T Bảng 2.3: Các chi phí trình xác định giá tiêu thụ nước 39 T T T Bảng 2.4: Hệ số tính giá tiêu thụ nước theo mục đích sử dụng 44 T T T Bảng 4.1: Phân bổ nguồn vốn tổng hợp theo hợp phần dự án 96 T T B¶ng 4.2 Tỉ lệ giải ngân vốn vay nước tỉnh thực dự án 98 T T Bảng 4.3 Tình hình giải ngân chi phí cấp Trung Ương (CPO) - Giai đoạn T (2005 - 2010) 100 T Bảng 4.4 Giải ngân vốn dự án theo hạng mục đầu tư hợp phần - giai đoạn T (2005 - 2010) 103 T Bảng 4.5 Giải ngân vốn dự án theo hạng mục đầu tư hợp phần 105 T T Bảng 4.6 Giải ngân vốn dự án theo hạng mục đầu tư hợp phần 106 T T Bảng 4.7 Giải ngân vốn dự án theo hạng mục đầu tư hợp phần 107 T T Hình 2.1: Sơ đồ dùng hóa chất để khử sắt mangan nước ngầm 35 T T T Hình 2.2: Sơ đồ dây chuyền sản xuất nước truyền thống 36 T T T Hình 2.3: Sơ đồ sản xuất nước cấp từ nước nguồn có màu sắc, mùi vị .37 T T Hình 3.1: Giải ngân vốn theo phương án 87 T T Hình 3.2: Giải ngân vốn theo phương án 90 T T Hình 3.3: Giải ngân vốn theo phương án 94 T T _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Hiện nay, vấn đề nước vấn đề nóng thu hút quan tâm tất cộng đồng người giới, đặc biệt nước phát triển phát triển Hầu hết nguồn nước giới nói chung Việt Nam nói riêng bị nhiễm mức độ nặng nhẹ khác Một báo cáo kết nghiên cứu năm 2006 Uỷ ban Hành động Quốc tế Dân số (PAI) Mỹ cho biết đến năm 2025, ba người có người nước sống khó khăn căng thẳng khan nước Năm 2004, kết nghiên cứu :”Nguồn nước bền vững: Dân số Tương lai nguồn cấp nước tái tạo.” cho thấy có 350 triệu người sống nước bị căng thẳng khan nước (mỗi năm/ người 1700 m3 nước) Số người lâm vào hoàn cảnh tăng lên gấp lần vào năm 2025 tức khoảng từ 2,8 tỷ đến 3,3 tỷ người tương đương khoảng gần nửa dân số giới Nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nguồn gốc chủ yếu gây bệnh tật, ảnh hưởng đến sức khoẻ lao động người dân, gây tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em, ảnh hưởng lâu dài đến thệ hệ mai sau Nhà nước ta ban hành Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Luật bảo vệ môi trường nhiều văn pháp quy việc cung cấp nước cho nông thôn, miền núi, thị trấn, thị xã; việc bảo nguồn nước, hệ thống cấp nước, nước, cơng trình vệ sinh thực quy định vệ sinh công cộng nhiều địa phương bị hạn chế Nhiều vùng nơng thơn khó khăn nước uống nước _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= sinh hoạt Nguồn nước mặt kênh, rạch, ao, hồ nhiều nơi bị ô nhiễm nặng nề Nguồn nước ngầm không giếng khoan bị mặn hoá, phèn hoá, trữ lượng nước bị cạn kiệt bị khai thác mức Vì vậy, nhiều năm qua Chính phủ quan tâm giải nguồn nước cho nhân dân vùng nông thôn Trong thời gian dài, Chương trình nước sinh hoạt nơng thơn với tài trợ UNICEF khoan cho nơng dân hàng nghìn giếng khoan lắp bơm tay Tuy nhiên nhiều số khơng hoạt động kỹ thuật Mặt khác, nghiên cứu nhà khoa học loại hình giếng khoan tay tác nhân gây phá huỷ môi trường mạnh, đa số chúng khơng xử lý kỹ thuật tốt – chúng đường dẫn nước chất lượng xấu bên xâm nhập xuống tầng nước bên dưới, gây phá huỷ chất lượng nước tầng sâu Chính tình trạng mà năm gần đây, mơ hình cấp nước cho hộ gia đình giếng khoan tay khơng khuyến khích Việc cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng nông thơn thực mơ hình “hệ thống cấp nước tập trung”, gọi nhà máy nước mini Tuy nhiên, so với số dân 70% tổng dân số nước sống vùng nông thơn nước lượng nước thiếu nhiều Chính lẽ mà vấn đề cấp nước vùng nông thôn quan tâm Cùng với đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ phát triển thức (ODA) nguồn tài quan trọng Việt Nam nghiệp phát triển kinh tế, đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước Với khoản ODA trị giá 17,5 tỷ USD mà nhà tài trợ cam kết dành cho Việt Nam 41% số giải ngân năm qua, ODA khẳng định vai trò đối _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= với kinh tế Việt Nam Nguồn ngoại tệ đóng góp phần quan trọng để khắc phục tình trạng thiếu vốn sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật thấp nước ta Trong trình thu hút sử dụng nguồn vốn ODA vấn đề giải nguồn nước nông thôn thời gian qua, mức giải ngân thấp luôn chủ đề thảo luận với nhiều nhà tài trợ song phương đa phương nhằm tìm nguyên nhân giải pháp để khắc phục Tuy nhiên, chưa có tiến đáng kể mà xuất xu hướng tốc độ giải ngân chậm lại thời gian gần Giải ngân thấp thể không hiệu việc sử dụng nguồn vốn ODA giải vấn đề nước nơng thơn Việt Nam Vì lý trên, chọn đề tài: " Nghiên cứu biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn nước để nâng cao hiệu dự án cung cấp nước nông thôn” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn tốt nghiệp Tính khoa học đề tài Luận văn sử dụng phương pháp biện chứng vật, gắn liền việc nghiên cứu với quan điểm lịch sử làm cho đề tài có tính hệ thống có ý nghĩa thực tiễn Ngoài ra, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích sử dụng để nghiên cứu giải vấn đề cụ thể Mục tiêu đề tài Khái quát vấn đề lý luận ODA, phân tích thực trạng giải ngân ODA Việt Nam năm qua để giải vấn đề cung cấp nước nơng thơn; tìm tồn tại, nguyên nhân đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy tốc độ giải ngân ODA, nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ODA nhằm hạn chế tối đa rủi ro vốn dự án cung cấp nước nông thôn _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= 98 giải ngân xong 3.762,66 nghìn USD, 32,15 % kế hoạch, địa bàn có tiến độ thực chậm Trong đó, hầu hết cơng trình cấp nước tập trung thi cơng hồn thiện chậm từ đến 12 tháng so với cam kết ban đầu, phải xin gia hạn B¶ng 4.2 Tỉ lệ giải ngân vốn vay nước tỉnh thực dự án Tổn Các tỉnh g vốn đầu tư Vốn NHTG Tỉ lệ tổng Mức giải ngân (Ngh vốn đầu tư (Ngh Tỉ lệ giải ngân Tỉnh Thái 11.3 10.3 90,82 6940, 67, Hợp phần 10.6 9.00 84,96 6066, 67, Hợp phần 337, 10,0 2,97 5,82 58, Hợp phần 112, 1,11 0,99 0,81 73, Hợp phần 313, 5,99 1,91 4,20 70, Tỉnh Hải 10.2 9.31 90,87 2995, 32 Hợp phần 9.50 8.03 84,5 3014, 37, Hợp phần 324, 10,2 3,16 2,37 23, Hợp phần 112, 1,22 1,09 0,58 47, Hợp phần 313, 6,61 2,11 1,33 20, Tỉnh Nam 12.6 11.4 90,77 4753, 41, Hợp phần 11.9 1019 85,61 3313, 32, Hợp phần 324, 8,31 2,56 3,14 37, Hợp phần 112, 1,00 0,89 0,49 49, Hợp phần 313, 5,36 1,71 2,49 46, Tỉnh Ninh 11.7 10.6 90,85 7783, 72, Hợp phần 10.9 9327 85,00 7210, 77, _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= 99 Hợp phần 359, 11,0 3,06 7,54 68, Hợp phần 112, 1,07 0,95 0,89 83, Hợp phần 313, 5,77 1,84 3,57 61, Tổng 46.0 45,8 99,63 25.04 54, (Nguồn: CPO, 2010) Một số nguyên nhân chủ quan lực hạn chế nhà thầu tư vấn thi công; thiếu chủ động xác lập kế hoạch phương án cụ thể thi công hạng mục; thiếu chuyên nghiệp chuẩn bị đầu tư, thủ tục, hồ sơ thiết kế, thi cơng, hồn cơng Các tỉnh lại tỉ lệ giải ngân đạt dao động từ 41,35 - 72,86 % tỉnh Nam Định, Thái Bình Ninh Bình Tỉ lệ giải ngân khơng đồng hợp phần dự án Ban quản lý dự án TW Đến dự án giải ngân 1.028 nghìn USD cho phần chi phí cấp cho Trung ương, mức giải ngân trung bình đạt 63,41% - mức khá, hợp phần (Quản lý dự án) có tỉ lệ giải ngân đạt thấp chiếm 56,31%; Hợp phần Nâng cao lực quản lý có tỉ lệ giải ngân cao đạt 79,33 % Cụ thể qua bảng 4.4 Như vậy, chênh lệch thu hút giải ngân ODA đơn vị thực thi dự án lớn Do đó, mục tiêu trước mắt lâu dài Chính phủ Việt Nam nhà tài trợ phải ưu tiên đầu tư nhiều cho vùng gặp nhiều khó khăn theo hướng tập trung vào hạ tầng sở (điện, đường, thủy lợi, khuyến nông ) hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, văn hoá ) Cộng đồng nhà tài trợ quốc tế có trí cao tập trung nguồn lực tăng cường giải ngân cho chương trình xố đói giảm nghèo vùng sâu, vùng xa _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= 100 Bảng 4.3 Tình hình giải ngân chi phí cấp Trung Ương (CPO) - Giai đoạn (2005 - 2010) Các hợp phần Hợp phần 1: Cấp nước vệ sinh Hỗ trợ kỹ thuật quản lý dự án Kiểm toán Giám sát tái định cư quản lý môi trường Chuẩn bị APL cho giai đoạn Hợp phần 2: Thay đổi hành vi vệ sinh Hỗ trợ tập huấn cho CPO Giám sát thực Hợp phần 3: Nâng cao lực quản lý Hỗ trợ cải cách Hỗ trợ nâng cao lực củng cố thể chế Xây dựng tài liệu phát triển kỹ cho CNVS Thiết bị, tài liệu (cho hội thảo cấp tỉnh) Hợp phần 4: Quản lý dự án Mức cam kết (Nghìn USD) Tỉ lệ tổng vốn đầu tư (%) 1136,8 276,4 130 100,00 24,31 11,44 79,6 7,00 651,2 154,8 108,4 46,4 174,8 60,8 57,28 100,00 70,03 29,97 100,00 34,78 101,2 57,89 5,2 2,97 7,6 165,6 4,35 100,00 _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT Mức giải ngân (Nghìn USD) 664,35 222,12 83,40 36,04 284,05 92,20 94,77 14,70 138,67 43,30 78,88 4,37 6,39 93,25 Tỉ lệ giải ngân (%) 58,44 80,36 64,15 45,28 43,62 59,56 87,43 31,69 79,33 71,21 77,94 84,04 84,13 56,31 LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= 101 Hỗ trợ kỹ thuật cho CPO Trang thiết bị cho CPO Chương trình giám sát đánh giá Cán hành Tổng cộng 32 16 67,2 39,6 1621,2 19,32 9,66 40,58 23,91 100,00 _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT 17,84 10,32 25,56 26,53 1028,00 55,74 64,48 38,03 66,99 63,41 LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= 102 4.3.2 Giải ngân theo hợp phần dự án Hợp phần Cấp nước vệ sinh Thay đổi hành vi vệ sinh Nâng cao lực quản lý Quản lý dự án Tổng cộng Vốn vay (nghìn USD) 42.000 % chi Giải ngân Tốc độ giải phí (nghìn USD) ngân (%) 91,56 19.882,80 47,34 1.733 3,78 1.007,22 58,12 886 1,93 670,61 75,69 1.255 2,74 688,37 54,85 45.874 100 27.065,7 59,00 Mức giải ngân hợp phần dự án dao động từ 47,34% đến 75,69% Trong hợp phần Nâng cao lực quản lý có tỉ lệ giải ngân cao Hợp phần Cấp nước vệ sinh có tỉ lệ giải ngân đạt thấp Tại hợp phần thực dự án, chênh lệch mức độ giải ngân nhìn thấy rõ ràng, khác biệt dễ hiểu khác tính chất hợp phần Trong nhận thấy điều chung hợp phần liên quan đến kỹ thuật có tỉ lệ giải ngân thấp Tỉ lệ giải ngân trung bình đạt 59,00 % mức trung bình 4.3.3 Giải ngân theo hạng mục đầu tư Hợp phần - Cải thiện hạ tầng sở cấp nước vệ sinh nông thôn dự án hợp phần chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng mức đầu tư Hợp phần chủ yếu để xây dựng/cải tạo hạ tầng sở cấp nước vệ sinh khu vực dự án bao gồm tiểu dự án nhỏ thực 120 xã thuộc tỉnh giai đoạn Nội dung đầu tư bao gồm: Tham vấn cộng đồng, xem xét tính khả thi mặt kỹ thuật, phân tích tài chính, giá nước, khả chi trả, khảo sát sẵn lòng tham gia cộng đồng Trên sở thu thập thông tin từ cộng đồng lập báo cáo nghiên cứu khả thi, từ tiến hành đấu thầu thiết kế kỹ thuật, thi công vận _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= 103 hành Tiến hành xây dựng hệ thống cung cấp nước hồn chỉnh gồm hạng mục: Cơng trình nguồn, nhà máy xử lý nước, hệ thống tuyến ống truyền tải, phân phối dịch vụ - đồng hồ đo nước cho hộ tiêu thụ Tiến hành xây dựng cơng trình vệ sinh hộ gia đình vệ sinh cơng trình cơng cộng Bảng 4.4 Giải ngân vốn dự án theo hạng mục đầu tư hợp phần - giai đoạn (2005 - 2010) TT Hạng mục Cơng trình nguồn Khu xử lý Mạng truyền dẫn Quỹ quay vòng Chi phí vận hành quỹ quay vòng Chi phí chuẩn bị dự án Điều phối, giám sát, đào tạo Kiểm toán Giám sát tái định cư quản lý môi trường Chuẩn bị APL cho 10 giai đoạn Tổng cộng Vốn vay % tổng Vốn giải Tỉ lệ giải NHTG ngân ngân vốn đầu (nghìn USD) (nghìn USD) (%) tư 4.292 10,22 1166,99 27,19 14.078 33,52 4951,23 35,17 12.322 29,34 4036,69 32,76 5.456 12,99 2845,30 52,15 273 0,65 131,59 48,2 1.786 4,25 795,13 44,52 1741 3,91 1399,07 80,36 325 0,77 208,49 64,15 199 0,47 90,11 45,28 1.628 3,88 710,13 43,62 42.000 100 19.882,80 47,34 Trên sở nội dung cụ thể trên, tính đến tổng số tiền giải ngân hợp phần dự án 19.842,8 nghìn USD chiếm 47,34% Có thể nhận thấy tỉ lệ giải ngân chưa cao, đặc biệt với hợp phần nặng kỹ thuật mang tính _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= 104 quan trọng hợp phần Mặt khác, có chênh lệch lớn tỉ lệ giải ngân nội dung hợp phần Trong nội dung xây dựng hệ thống cung cấp nước có tỷ lệ giải ngân thấp (27,19 - 35,17%) Nguyên nhân tình trạng chậm trễ việc giải phóng mặt bằng, đấu thầu, ách tắc thủ tục có thay đổi q trình thực dự án Nội dung điều phối, giám sát, đào tạo có tỷ lệ giải ngân cao đạt 80,36% Các nội dung khác chi phí lập quỹ, giám sát hợp phần có tỷ lệ giải ngân dao động mức trung bình từ 43,62 - 64,15 % Cụ thể qua bảng 4.5 Hợp phần - Giáo dục truyền thông nhằm thay đổi hành vi vệ sinh, nâng cao sức khỏe cộng đồng Đây hợp phần cung cấp thông tin giáo dục truyền thông vấn đề vệ sinh hỗ trợ dịch vụ vệ sinh nhằm thay đổi hành vi vệ sinh để giảm bệnh liên quan đến nước VSMT Người dân với hỗ trợ quyền địa phương đoàn thể tự xây dựng kế hoạch hành động cải thiện điều kiện cấp nước/vệ sinh gia đình - cộng đồng Tiến hành gắn kết việc xây dựng cơng trình hợp phần với phần chuyển đổi hành vi vệ sinh hợp phần Mức giải ngân hợp phần đạt 58,12 %, mức trung bình cao mức giải ngân hợp phần Cũng đặc điểm nội dung hoạt động đa phần truyền thông giáo dục, nên công tác thực - triển khai dự án giải ngân khơng gặp nhiều khó khăn hợp phần kỹ thuật, nhiên, phủ nhận tỉ lệ giải ngân chưa cao Hạng mục truyền thơng lại phần có tỉ lệ giải ngân thấp đạt 40,9 % Các hạng mục khác có tỉ lệ giải ngân dao động từ 31,69 - 87,43% Cụ thể tình hình giải ngân hợp phần qua bảng 4.6 _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= 105 Bảng 4.5 Giải ngân vốn dự án theo hạng mục đầu tư hợp phần TT Hạng mục Hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn đào tạo) Huy động cộng đồng, điều tra khảo sát Truyền thông Hỗ trợ kỹ thuật cho CPO, tập huấn cho tỉnh Giám sát thực hoạt động Tổng cộng Vốn cam kết (nghìn USD) % tổng vốn đầu tư Vốn giải ngân (nghìn USD) Tỉ lệ giải ngân (%) 548 31,62 401,46 73,26 271 15,64 155,34 57,32 528 30,47 215,95 40,9 271 15,64 236,94 87,43 116 6,69 36,76 31,69 1.733 100,00 1.007,22 58,12 Hợp phần - Nâng cao lực cộng đồng tổ chức thực dự án, bao gồm hoạt động hỗ trợ cộng đồng hiểu nguyên tắc lợi ích dự án, từ cộng đồng tự lựa chọn giải pháp kỹ thuật mức độ dịch vụ phù hợp với điều kiện kinh tế, tập quán, nhu cầu Giám sát chất lượng cơng trình - q trình đấu thầu chọn nhà vận hành tốt cho cơng trình chất lượng dịch vụ cung cấp góc độ người sử dụng đóng góp ý kiến xây dựng, cải thiện chất lượng dịch vụ cần Đối với ngành cấp nước nông thôn, dự án tiến hành hoạt động nâng cao phương pháp tiếp thị xã hội - phương pháp truyền thông khác để cải thiện cấp nước VSMT - cách thức thực việc cung cấp dịch vụ cấp nước vệ sinh theo nhu cầu cộng đồng theo định hướng thị trường _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= 106 Hợp phần có tổng số vốn vay NHTG 886 nghìn USD, vốn giải ngân 670,61 nghìn USD chiếm 75,69% mức Các hạng mục có tỉ lệ giải ngân dao động từ 69,48 - 84,13 % ; Hạng mục hội thảo, tài liệu giải ngân cao Bảng 4.6 Giải ngân vốn dự án theo hạng mục đầu tư hợp phần TT Hạng mục Đào tạo nâng cấp kỹ quản lý vận hành CNVS Hỗ trợ tổ chức xây dựng kế hoạch quốc gia CNVS Hỗ trợ nâng cao lực tổ chức thể chế ngành, xây dựng điều lệ doanh nghiệp Hội thảo, tài liệu, Chi phi khác Tổng cộng % tổng Vốn giải Tỉ lệ giải Vốn cam kết ngân ngân vốn đầu (nghìn USD) (nghìn USD) (%) tư 548 61,85 380,75 69,48 152 17,16 108,24 71,21 253 28,56 197,19 77,94 83,8 9,46 70,50 84,13 886 100 670,61 75,69 Hợp phần - Hỗ trợ quản lý dự án nhằm thực dự ánhiệu Bao gồm hạng mục hỗ trợ chính: Hỗ trợ BQL dự án TW quản lý dự án quản lý đấu thầu mua sắm - quản lý tài chính, giám sát việc quản lý chất lượng xây dựng cơng trình tỉnh Hỗ trợ BQL dự án tỉnh/tổ chức chủ sở hữu cấp nước vệ sinh nông thôn cách thức hình thành củng cố mơ hình cấp nước nơng thôn theo định hướng thị trường, hỗ trợ xã xây dựng kế hoạch cấp nước vệ sinh, quản lý tiểu dự án - giám sát trình thi công, theo dõi giám sát _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= 107 dự án Các hạng mục hợp phần có tỷ lệ giải ngân trung bình 54,85 % - mức trung bình khá, hạng mục Hỗ trợ giám sát hoạt động có mức giải ngân thấp - 33,62%; hạng mục khác có mức giải ngân dao động từ 37,15 - 73,48%; tỉ lệ giải ngân cao hạng mục chi phí trì văn phòng BQL dự án cấp Cụ thể qua bảng 4.7 Bảng 4.7 Giải ngân vốn dự án theo hạng mục đầu tư hợp phần Vốn cam kết (nghìn USD) % tổng vốn đầu tư Vốn giải ngân (nghìn USD) Tỉ lệ giải ngân (%) 193,6 11,61 134,18 69,31 277,2 16,62 203,69 73,48 Hỗ trợ kỹ thuật cho BQL dự án cấp tỉnh 607,2 36,40 225,57 37,15 Chi phí hỗ trợ giám sát hoạt động 110,0 6,59 36,98 33,62 Cán hành 66,0 3,96 36,79 55,74 Chương trình giám sát đánh giá Trang thiết bị cho CPO Chi phí hoạt động CPO Tổng cộng 80 4,80 51,58 64,48 40 2,40 15,21 38,03 168 10,07 112,54 66,99 1.668 100 688,37 54,85 STT Hạng mục Trang thiết bị cho văn phòng PPMU Chi phí văn phòng Dự án Cấp nước vệ sinh nông thôn đồng sông Hồng dự án nước lớn Việt Nam, áp dụng biện _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= 108 pháp nhằm nâng cao tiến độ giải ngân vốn cho dự án việc làm thiết thực có ý nghĩa to lớn mặt kinh tế xã hội Với giải pháp đề áp dụng linh hoạt góp phần tăng tốc độ giải ngân, đóng góp vào việc tăng hiệu dự án nước _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THC S =======o0o======= 109 KT LUN Qua 10 năm ®ỉi míi, ViƯt Nam ®· nhËn ®­ỵc sù đng vô to lớn bạn bè giới, thiện chí nguồn vốn ODA mà nhà tài trợ dành cho Việt Nam Vốn ODA thực góp phần quan trọng vào phát triển sở hạ tầng kinh tế- xã hội, số dự án hoàn thành ph¸t huy t¸c dơng tÝch cùc phơc vơ sù nghiƯp phát triển kinh tế-xã hội đất nước Các vấn đề xã hội quan tâm Các ngành, địa phương đáp ứng phần nhu cầu vốn phục vụ đầu tư phát triển Tuy nhiờn thc t nay, việc giải ngân nguồn vốn ODA cho dự án nước nơng thơn nói riêng dự án nói chung tồn nhiều vấn đề, mà kết tình trạng giải ngân chậm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chương trình nước nơng thơn Chính vậy, thơng qua đề tài: : " Nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn nước để nâng cao hiệu dự án cung cấp nước nơng thơn” trình bày số vấn đề sau: - Tổng quan nguồn vốn nước tiến độ giải ngân vốn dự án nước - Trên sở khảo sát tình hình đầu tư dự án nước năm gần đây, đề tài phân tích thực trạng khó khăn tồn cơng tác giải ngân nguồn vốn, từ đánh giá, nhận xét đưa giải pháp phương án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân - Các giải pháp có sở kế thừa nghiên cứu tự đề xuất phương án cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn nước _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= 110 dự án nước nơng thơn, điển hình dự án nước nơng thôn vùng đồng sông Hồng _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Vân Anh, Vay nợ nước Việt Nam: Để lượng tăng, chất tăng , Tạp chí Tài chính, 8/2007, 11-13 Lê Xuân Bá, Phân cấp quản lí vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) Việt Nam-Chính sách thực địa phương, Nhà xuất Tài chính, 2008 Chương trình Phát triển LHQ Việt Nam (UNDP), Bỏo cỏo Tình hình tổng quan viện trợ phát triển thức Việt Nam, 1999 Nguyn Mạnh Hùng, Các dự án đầu tư VN năm 2010, NXB Thng kờ Ngân hàng Thế giới, Vit Nam - vượt lên thử thách, Báo cáo kinh tế, 2005 Nguyễn Xuân Phú, Kinh tế đầu tư xây dựng công trình, Trường Đại học Thuỷ lợi năm 2010 Nguyễn Văn Sỹ, Giải pháp tiếp nhận sử dụng hiệu vốn ODA Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020, Tạp chí Ngân hàng, 10-2010, 5-6 Tạp chí chun ngành: T¹p chÝ Tin kinh tÕ - xã hội số 47,48/1999; 17,18,30,39/2000 Tạp chí Kinh tế dự báo số 2,10+11/2000 Trang web: http://www.mpi.gov.vn/ T T http://web.worldbank.org 10 Nguyễn Bá Uân, Quản lý dự án, Trường Đại học Thuỷ lợi năm2010 _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT LUẬN VĂN THẠC SĨ =======o0o======= 112 11 Nguyễn Ngọc Vũ, Bài giảng Tài quốc tế, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 2009 12 Vụ Kinh tế đối ngoại, Nguồn vốn ODA vùng kinh tế, Bộ Kế hoạch Đầu tư, 2000 13 Văn pháp luật - Nghị định 87/CP ban hành ngày 5-8-1997 - Nghị định 22/1998/ NĐ-CP ban hành ngày 24-4-1998 - Nghị định 88/1999/ NĐ-CP ban hành ngày 1-9-1999 - Thông tư số 15-1997/ TT-BKH ban hành ngày 24-10-1997 - Thông tư liên tịch số 81/1998/TTLT-BTC-NHNN ban hµnh ngµy 17-6-1998 _ Chu Thùy Linh Lớp cao học 17KT ... Chương1: Tổng quan nguồn vốn nước tiến độ giải ngân vốn dự án cung cấp nước Chương 2: Tình hình đầu tư dự án cung cấp nước năm gần Chương 3: Những giải pháp để nâng cao tiến độ giải ngân Chương 4: Ví... cứu biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn nước để nâng cao hiệu dự án cung cấp nước nông thôn làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn tốt nghiệp Tính khoa học đề tài Luận văn sử dụng phương pháp. .. gian thu thập tài liệu, nghiên cứu phân tích thực hiện, đến luận văn thạc sĩ Nghiên cứu biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn nước để nâng cao hiệu dự án cung cấp nước nơng thơn” hồn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN NƯỚC NGOÀI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỰ ÁN CUNG CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN , NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN NƯỚC NGOÀI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỰ ÁN CUNG CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay