PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LÀM VIỆC CỦA BẤC THẤM XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU

161 6 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI *** PHẠM THỊ NGUYỆT PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LÀM VIỆC CỦA BẤC THẤM XỬ NỀN ĐẤT YẾU Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thủy Mã số : 60 - 58 - 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HỒNG NAM TS NGUYỄN THÀNH CƠNG Hà Nội – 2011 LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành cảm ơn Q thầy cơ, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, cán cơng tác Khoa Cơng trình, Phòng Đào tạo ĐH SĐH giúp tơi hồn thành Luận văn q trình học tập Trường Đặc biệt tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Nguyễn Hồng Nam TS Nguyễn Thành Công giúp hồn thành luận văn Cuối tơi xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp Viện Thủy công – Viện KH Thủy lợi VN gia đình giúp đỡ động viên tơi trình học tập thực luận văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU T T Tính cấp thiết đề tài I T T T T II Mục đích đề tài T T T T III Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu T T T T IV Kết dự kiến đạt T T T T CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NỀN ĐẤT YẾUCÁC BIỆN PHÁP XỬ T NỀN ĐẤT YẾU T 1.1 Khái niệm đất yếu T T T T 1.2 Một số cố cơng trình đất yếu T T T T 1.2.1 Sự cố sụt lún cầu Văn Thánh 2, đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP.HCM T T T T 1.2.2 Sự cố lún, nứt đốt hầm Thủ Thiêm T T T T 1.2.3 Sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ .6 T T T T 1.3 Các phương pháp xử đất yếu T T T T 1.3.1 Nhóm phương pháp cải tạo phân bố ứng suất điều kiện biến T T T dạng T 1.3.2 Nhóm phương pháp làm tăng độ chặt đất 13 T T T T 1.3.3 Nhóm phương pháp nhằm truyền tải trọng cơng trình xuống lớp chịu lực T T T tốt 18 T 1.3.4 Nhóm phương pháp dùng đất có cốt 21 T T T T 1.3.5 Nhóm phương pháp xử hóa 22 T T T T 1.3.6 Giải pháp thiết bị thoát nước thẳng đứng xử đất yếu 23 T T T T 1.4 Các yêu cầu thiết kế địa kỹ thuật 32 T T T T 1.5 Tóm tắt Chương 32 T T T T CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THUYẾT BÀI TOÁN CỐ KẾT THẤM NỀN ĐẤT T YẾU SỬ DỤNG THIẾT BỊ THOÁT NƯỚC THẲNG ĐỨNG 33 T 2.1 Giới thiệu 33 T T T T 2.2 Cơ sở thuyết toán cố kết thấm hướng 33 T T T T 2.2.1 Những giả thiết thuyết cố kết thấm hướng .34 T T T T 2.2.2 Phương trình vi phân cố kết thấm hướng 34 T T T T 2.3 Cơ sở thuyết toán cố kết thấm có thiết bị nước thẳng T T T đứng 36 T 2.3.1 Khái quát 36 T T T T 2.3.2 thuyết khuếch tán Rendulic Carillo 37 T T T T 2.3.3 thuyết đẳng biến dạng Barron (1948) 38 T T T T 2.3.4 thuyết Hansbo (1981)-Phân tích có xét xáo trộn sức cản giếng 40 T T T T 2.4 Mô chiều vật thoát nước thẳng đứng 40 T T T T 2.4.1 thuyết Hird nnk (1992)-Phù hợp hình học thấm .42 T T T T 2.4.2 thuyết Indraratna nnk (1997) 43 T T T T 2.4.3 thuyết Chai nnk (2001) 44 T T T T 2.5 Giới thiệu phần mềm Plaxis sở tính tốn cố kết theo phương pháp T T T phần tử hữu hạn 46 T 2.5.1 Giới thiệu phần mềm Plaxis 46 T T T T 2.5.2 Cơ sở tính tốn cố kết theo phương pháp phần tử hữu hạn .46 T T T T 2.6 Phân tích ổn định trượt tổng thể theo phương pháp phần tử hữu hạn 51 T T T T 2.7 Các phương pháp thiết kế bấc thấm 51 T T T T 2.7.1 Điều kiện để đất yếu xử bấc thấm 51 T T T T 2.7.2 Các bước thiết kế bấc thấm theo tiêu chuẩn TCXD 245-2000 52 T T T T 2.7.3 Các bước thiết kế bấc thấm theo Yeung (1997) 54 T T T T 2.8 Tóm tắt Chương 58 T T T T CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH ĐÊ BAO HẢI PHÒNG 59 T T 3.1 Giới thiệu cơng trình 59 T T T T 3.2 Tính tốn ứng suất, biến dạng chưa xử 61 T T T T 3.2.1 Mô 61 T T T T 3.2.2 Trình tự thi cơng 62 T T T T 3.2.3 Kết mô 63 T T T T 3.3 Tính tốn ứng suất, biến dạng xử bấc thấm 71 T T T T 3.3.1 Mô toán xử bấc thấm 71 T T T T 3.3.2 Kết mô 76 T T T T 3.4 Tóm tắt Chương 83 T T T T CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LÀM T VIỆC CỦA BẤC THẤM 84 T 4.1 Khái quát 84 T T T T 4.2 Ảnh hưởng phương pháp mô 84 T T T T 4.2.1 Mô theo phương pháp Hird nnk (1992) 85 T T T T 4.2.2 Mô theo phương pháp Indraratna Redana (1997) 85 T T T T 4.2.3 Mô theo phương pháp Chai và nnk (2001) 94 T T T T 4.2.4 So sánh kết tính tốn phương pháp 103 T T T T 4.3 Nghiên cứu ảnh hưởng tham số 106 T T T T 4.3.1 Ảnh hưởng chiều dài bấc thấm .107 T T T T 4.3.2 Ảnh hưởng khoảng cách bấc thấm 114 T T T T 4.3.3 Ảnh hưởng độ xáo trộn 116 T T T T 4.3.4 Ảnh hưởng hệ số thấm ngang 120 T T T T 4.3.5 Ảnh hưởng hệ số thấm vùng xáo trộn 123 T T T T 4.4 Tóm tắt chương 126 T T T T CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 128 T T 5.1 Kết luận 128 T T T T 5.1.1 Những kết nghiên cứu đề tài 128 T T T T 5.1.2 Những vấn đề tồn .130 T T T T 5.2 Một số kiến nghị 130 T T T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 132 T T DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Hầm chui qua cầu Văn Thánh đường Nguyễn Hữu Cảnh Hình 1.2: Hiện trường cố sập nhịp dẫn cầu Cần thơ Hình 1.3: Xử đất yếu dùng đệm cát (Phạm Quang Tuấn, 2003) Hình 1.4: Sơ đồ dạng bệ phản áp thường áp dụng (Phạm Quang Tuấn, 2003) 12 Hình 1.5: Cọc cát đất yếu 14 Hình 1.6: Dây chuyền cơng nghệ thi công trụ đất xi măng 15 Hình 1.7: Các ứng dụng trụ đất xi măng trộn sâu 16 Hình 1.8: Cột vật liệu rời 17 Hình 1.9: Trình tự thi công cọc khoan nhồi 20 Hình 1.10: Móng cọc khoan nhồi 20 Hình 1.11: Dùng vải địa kỹ thuật gia cố đất yếu 21 Hình 1.10: Cách bố trí hệ thống giếng cát tải trọng phụ tạm thời 28 Hình 1.12: Các sơ đồ để tính tốn giếng cát 29 Hình 1.13: Mơ hình xử dụng bấc thấm 31 Hình 2.1: Sơ đồ tính tốn 34 Hình 2.2: Mô hình phân tố đơn vị của một vật thoát nước được bao quanh bởi trụ đất (Baron, 1948) 37 Hình 2.3: Sơ đồ trụ đất với vật thoát nước thẳng đứng (theo Hansbo, 1997) 39 Hình 2.4: Chuyển đổi phân tố đơn vị đối xứng trục thành điều kiện biến dạng phẳng (phỏng theo Hird nnk, 1992 Indraratna Redana, 1997) 41 Hình 2.5: Ví dụ minh hoạ lưới PTHH theo Hird nnk (1992) (Yildiz, 2009) 42 Hình 2.6: Ví dụ minh hoạ lưới PTHH theo Indraratna Redana (1997) (Yildiz, 2009) 44 Hình 2.7: Xác định chiều dài tính tốn bấc thấm điều kiện nước 45 Hình 2.8: Ví dụ minh hoạ lưới PTHH theo Chai và nnk (2001) (Yildiz, 2009) 46 Hình 2.9: Sơ đồ bố trí bấc thấm 52 Hình 2.10: Sơ đồ bố trí bấc thấm dạng lưới ô vuông (theo Yeung, 1997) 55 Hình 2.11: Biểu đồ quan hệ U r (T’ r ) (theo Yeung, 1977) 57 R R R R R R Hình 2.12: Quan hệ α’ n (theo Yeung, 1977) 58 Hình 3.1: Mặt cắt ngang điển hình tuyến đường đê sơng (đoạn đắp áp trúc thân đê cũ) 59 Hình 3.2: Sơ đồ tính tốn mặt cắt đường 60 Hình 3.3: Mơ tốn 61 Hình 3.4: Lưới phần tử hữu hạn 61 Hình 3.5: Biểu đồ giai đoạn thi công 63 Hình 3.6a: Đường đẳng chuyển vị ngang thân đường đắp đất đến cao trình +3m 64 Hình 3.6b: Đường đẳng chuyển vị ngang thân đường xét tải trọng người xe lại 65 Hình 3.6c: Đường đẳng chuyển vị ngang thân đường đất cố kết hoàn toàn 65 Hình 3.7: Độ lún điểm tim đường theo thời gian 66 Hình 3.8a: Đường đẳng chuyển vị theo phương đứng thân đường đắp đất đến cao trình +3m 66 Hình 3.8b: Đường đẳng chuyển vị theo phương đứng thân đường xét tải trọng người xe lại q = 20 kN/m2 67 P P Hình 3.8c: Đường đẳng chuyển vị theo phương đứng thân đường đất cố kết hoàn toàn 67 Hình 3.9a: Phân bố áp lực nước lỗ rỗng dư đắp đến cao trình đỉnh 68 Hình 3.9b: Phân bố áp lực nước lỗ rỗng dư xét tải trọng người xe lại q = 20 kN/m2 69 P P Hình 3.9c: Phân bố áp lực nước lỗ rỗng dư cố kết hoàn toàn 69 Hình 3.9d: Biến thiên áp lực nước lỗ rỗng dư theo thời gian điểm đường tim đường 70 Hình 3.10: Kết tính ổn định giai đoạn đắp đến cao trình +3m 70 Hình 3.11: Sơ đồ thơng số tính tốn bấc thấm 71 Hình 3.12: Mặt cắt ngang điển hình tuyến đường đê bao Hải Phòng xử bấc thấm 72 Hình 3.13 Mặt cắt tính tốn mơ theo Hird nnk (1992) 74 Hình 3.14: Lưới phần tử hữu hạn theo phương pháp Hird nnk (1992) 74 Hình 3.15: Biểu đồ giai đoạn thi công 75 Hình 3.16a: Đường đẳng chuyển vị ngang thân đường đắp đất đến cao trình +3m 77 Hình 3.16b: Đường đẳng chuyển vị ngang thân đường xét tải trọng người xe lại q = 20 kN/m2 77 P P Hình 3.16c: Đường đẳng chuyển vị ngang thân đường đất cố kết hoàn toàn 78 Hình 3.17: Độ lún điểm đường tim đường theo thời gian 78 Hình 3.18a: Đường đẳng chuyển vị theo phương đứng thân đường đăp đất đến cao trình +3m 79 Hình 3.18b: Đường đẳng chuyển vị theo phương đứng thân đường xét tải trọng người xe lại q = 20 kN/m2 79 P P Hình 3.18c: Đường đẳng chuyển vị theo phương đứng thân đường đất cố kết hoàn toàn 80 Hình 3.19a: Phân bố áp lực nước lỗ rỗng dư đắp đến cao trình đỉnh +3m 81 Hình 3.19b: Phân bố áp lực nước lỗ rỗng dư khi xét tải trọng người xe lại q = 20 kN/m2 81 P P Hình 3.19c: Phân bố áp lực nước lỗ rỗng dư cố kết hoàn toàn 82 Hình 3.19d: Biến thiên áp lực nước lỗ rỗng dư theo thời gian điểm đường tim đường 82 Hình 3.20: Kết tính ổn định giai đoạn đắp đến cao trình +3,0m 83 Hình 4.1: Mặt cắt tính tốn mô theo Indraratna Redana (1997) 86 Hình 4.2: Lưới phần tử hữu hạn theo phương pháp Indraratna Redana (1997) 87 Hình 4.3a: Đường đẳng chuyển vị ngang thân đường đắp đất đến cao trình +3m 88 Hình 4.3b: Đường đẳng chuyển vị ngang thân đường xét tải trọng người xe lại q = 20 kN/m2 89 P P Hình 4.3c: Đường đẳng chuyển vị ngang thân đường đất cố kết hoàn toàn 89 Hình 4.4: Độ lún điểm đường tim đường theo thời gian 90 Hình 4.5a: Đường đẳng chuyển vị theo phương đứng thân đường đắp đất đến cao trình +3m 90 Hình 4.5b: Đường đẳng chuyển vị theo phương đứng thân đường xét tải trọng người xe lại q = 20 kN/m2 91 P P Hình 4.5c: Đường đẳng chuyển vị theo phương đứng thân đường đất cố kết hoàn toàn 91 Hình 4.6a: Phân bố áp lực nước lỗ rỗng dư đắp đến cao trình đỉnh +3m 92 Hình 4.6b: Phân bố áp lực nước lỗ rỗng dư khi xét tải trọng người xe lại q = 20 kN/m2 93 P P Hình 4.6c: Phân bố áp lực nước lỗ rỗng dư cố kết hoàn toàn 93 Hình 4.6d: Biến thiên áp lực nước lỗ rỗng dư theo thời gian điểm đường tim đường 94 Hình 4.7: Mặt cắt tính tốn mơ theo Chai và nnk (2001) 95 Hình 4.8: Lưới phần tử hữu hạn theo Chai và nnk (2001) 96 Hình 4.9a: Đường đẳng chuyển vị ngang thân đường đắp đất đến cao trình +3m 97 Hình 4.9b: Đường đẳng chuyển vị ngang thân đường xét tải trọng người xe lại (q = 20 kN/m2) 98 P P Hình 4.9c: Đường đẳng chuyển vị ngang thân đường đất cố kết hoàn toàn 98 Hình 4.10: Độ lún điểm đường tim đường theo thời gian 99 Hình 4.11a: Đường đẳng chuyển vị theo phương đứng thân đường đắp đất đến cao trình +3m 99 Hình 4.11b: Đường đẳng chuyển vị theo phương đứng thân đường xét tải trọng người xe lại q = 20 kN/m2 100 P P Hình 4.11c: Đường đẳng chuyển vị theo phương đứng thân đường đất cố kết hoàn toàn 100 Hình 4.12a: Phân bố áp lực nước lỗ rỗng dư đắp đến cao trình đỉnh +3m 101 Hình 4.12b: Phân bố áp lực nước lỗ rỗng dư cố kết hoàn toàn xét tải trọng người xe lại q = 20 kN/m2 102 P P Hình 4.12c: Phân bố áp lực nước lỗ rỗng dư cố kết hoàn toàn 102 Hình 4.12d: Biến thiên áp lực nước lỗ rỗng dư theo thời gian điểm đường tim đường 103 Hình 4.13: So sánh độ lún điểm C(0; 19,5) q trình thi cơng tính toán theo phương pháp 104 Hình 4.14: Biến thiên áp lực nước lỗ rỗng theo giai đoạn đắp theo phương pháp 105 Hình 4.15: Biến thiên áp lực nước lỗ rỗng cố kết hoàn toàn theo phương pháp 106 Hình 4.16: Ảnh hưởng chiều sâu bấc thấm đến lún điểm E(0; 8,5) (tính từ lúc bắt đầu đắp đến đỉnh) 109 Hình 4.17: Ảnh hưởng chiều sâu bấc thấm đến lún theo thời gian, điểm E(0; 8,08) 109 Hình 4.18: Ảnh hưởng chiều sâu bấc thấm đến tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng dư lớn 110 - 134 22 Holtz R.D, Kovacs W.D, (1981) An Introduction to Geotechnical Engineering Prentice Hall 23 Indraratna B., and Redana, I W (1997) Plane strain modelinh of smear effects associated with verti-cal drains, J Geotech Eng ASCE 24 Indraratna.B, Sathananthan I Bamunawita C and Balasubramaniam A S.(2004) Theoretical and Numerical Prespectives and Field Observations for the Design and Performance Evaluation Embankments Contructed on Soft Marine Clay 25 Matsui, T and San, K.C.(1992), Finite element stability analysis by shear strenth reduction technique, Soils and Foundations, Vol.32, No.1, pp59-70 26 Potts D M and Zdravkovic, L (2001) Finite element analysis in geotechnical engineering, Application, Thomas Telford, London 27 Rendulic, L (1936) Relation between Void Ratio and Effective Principal Stresses for a Remoulded Silty Clay, 1st International Conferece on Soil Mechanics, Harvard 28 Yildiz A (2009) Numerical analyses of embankments on PVD improved soft clays, Advances in Engineering Software, Vol 40, pp.1047–1055 PHỤ LỤC TÍNH TỐN Phụ lục : Nghiên cứu ảnh hưởng tham số theo phương pháp Chai nnk (2001) a Ảnh hưởng chiều dài bấc thấm Bảng PL1.1: Các tham số thiết kế bấc thấm chiều dài thay đổi theo phương pháp Chai nnk (2001) Lớp đất n= l S De dw ds kh kv (m) (m) (m) (m) (m) (m/ngày) (m/ngày) R R R R R De dw k ve R (m/ngày) Chiều dài bấc thấm H = m 1,2 1,26 0,052 0,208 1,61.10-4 0,80.10-4 24,23 1,2 1,26 0,052 0,208 7,74.10-4 3,87.10-4 24,23 -4 -4 P P P P 1,2 1,26 0,052 0,208 1,43.10 0,71.10 24,23 1,2 1,26 0,052 0,208 1,24.10-4 0,62.10-4 24,23 P P P P 3,52.10-4 P Chiều dài bấc thấm H = 10 m 1,2 1,26 0,052 0,208 1,61.10-4 0,80.10-4 24,23 3,52.10-4 1,2 1,26 0,052 0,208 7,74.10-4 3,87.10-4 24,23 7,13.10-4 1,2 1,26 0,052 0,208 1,43.10-4 0,71.10-4 24,23 1,2 1,26 0,052 0,208 1,24.10-4 0,62.10-4 24,23 P P P P P P P P P P Chiều dài bấc thấm H = 15 m 1,2 1,26 0,052 0,208 1,61.10-4 0,80.10-4 24,23 3,52.10-4 2,25 1,2 1,26 0,052 0,208 7,74.10-4 3,87.10-4 24,23 8,0.10-4 2,5 1,2 1,26 0,052 0,208 1,43.10-4 0,71.10-4 24,23 1,66.10-4 0,208 -4 -4 24,23 1,2 1,26 0,052 P P P 1,24.10 P P P P 0,62.10 P P P P Chiều dài bấc thấm H = 18 m 1,2 1,26 0,052 0,208 1,61.10-4 0,80.10-4 24,23 3,52.10-4 2,25 1,2 1,26 0,052 0,208 7,74.10-4 3,87.10-4 24,23 8,0.10-4 2,5 1,2 1,26 0,052 0,208 1,43.10-4 0,71.10-4 24,23 1,66.10-4 0,5 1,2 1,26 0,052 0,208 1,24.10-4 0,62.10-4 24,23 6,52.10-5 24,23 3,52.10-4 P P P P P P P P P P P P Chiều dài bấc thấm H = 21m 1,2 1,26 0,052 0,208 1,61.10-4 P 0,80.10-4 P P ii 2,25 1,2 1,26 0,052 0,208 7,74.10-4 3,87.10-4 24,23 8,0.10-4 2,5 1,2 1,26 0,052 0,208 1,43.10-4 0,71.10-4 24,23 1,66.10-4 3,5 1,2 1,26 0,052 0,208 1,24.10-4 0,62.10-4 24,23 2,22E-04 P P P P P P P P Bảng PL1.2: Độ lún thời gian cố kết điểm E(0; 8,08) Chiều sâu bấc thấm H (m) Độ lún S 90% (m) Thời gian T 90% (ngày) Độ lún S 95% (m) Thời gian T 95% (ngày) Độ lún S 100% (m) 0,11 2938 0,118 4082 0,124 10 0,11 2305 0,118 3612 0,124 15 0,11 1795 0,118 2612 0,124 18 0,11 1794 0,118 2611 0,124 21 0,11 1713 0,118 2203 0,124 R R R R R R R R R R Chart Displacement [m] H = 5m H = 10m H = 15m -0.03 H = 18m H = 21m -0.06 H=5m H = 10 m -0.09 H = 15 m -0.12 H = 18 m H = 21 m -0.15 2e3 4e3 6e3 8e3 1e4 Time [day] Hình PL1.1: Ảnh hưởng chiều sâu bấc thấm đến lún theo thời gian, điểm E(0; 8,08) iii Chart Multiplier 60 H = 5m H = 10m 50 H = 15m H = 18m H = 21m 40 H=5m 30 H = 15 m 20 H = 18 m 10 H = 10 m H = 21 m 1e4 8e3 6e3 4e3 2e3 Time [day] Hình PL1.2: Ảnh hưởng chiều sâu bấc thấm đến áp lực nước lỗ rỗng dư lớn Kết phân tích ảnh hưởng chiều dài bấc thấm thể từ Hình PL1.1 đến Hình PL1.2 Kết cho thấy theo phương pháp Chai nnk (2001), chiều dài bấc thấm thay đổi không ảnh hưởng nhiều đến độ lún cuối điểm nghiên cứu áp lực nước lỗ rỗng dư lớn Tuy nhiên, chiều dài bấc thấmảnh hưởng đến thời gian cố kết b Ảnh hưởng khoảng bấc thấm Bảng PL1.3: Các tham số thiết kế bấc thấm khoảng cách thay đổi theo Chai nnk (2001) H = 18 m; d w = 0,052 m; k v /k h = 2; k h /k s = 10; d s /d w = 4; n = D e /d w R R R R R R R R R R R R R R R n= Lớp đất l De R dw ds kh kv (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/ngày) (m/ngày) R R R R R R R De dw k ve R (m/ngày) S=1m 1,05 0,525 0,052 0,208 1,61.10-4 0,80.10-4 20,19 4,77.10-4 2,25 1,05 0,525 0,052 0,208 7,74.10-4 3,87.10-4 20,19 9,90.10-4 P P P P P P iv 2,5 1,05 0,525 0,052 0,208 1,43.10-4 0,71.10-4 20,19 2,09.10-4 0,5 1,05 0,525 0,052 0,208 1,24.10-4 0,62.10-4 20,19 6,67.10-5 P P P P P P S = 1,2 m 1,26 0,63 0,052 0,208 1,61.10-4 0,80.10-4 24,23 0,000352 2,25 1,26 0,63 0,052 0,208 7,74.10-4 3,87.10-4 24,23 0,00080 2,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,43.10-4 0,71.10-4 24,23 0,000166 0,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,24.10-4 0,62.10-4 24,23 6,52.10-5 P P P P P P P P P S = 1,5 m 1,57 0,79 0,052 0,208 1,61.10-4 0,80.10-4 30,29 2,52.10-4 2,25 1,57 0,79 0,052 0,208 7,74.10-4 3,87.10-4 30,29 6,48.10-4 -4 -4 P P P P P P 2,5 1,57 0,79 0,052 0,208 1,43.10 0,71.10 30,29 1,31.10-4 0,5 1,57 0,79 0,052 0,208 1,24.10-4 0,62.10-4 30,29 6,41.10-4 P P P P P P S=2m 2,1 1,05 0,052 0,208 1,61.10-4 0,80.10-4 40,38 1,75.10-4 2,25 2,1 1,05 0,052 0,208 7,74.10-4 3,87.10-4 40,38 5,31.10-4 2,5 2,1 1,05 0,052 0,208 1,43.10-4 0,71.10-4 40,38 1,05.10-4 0,5 2,1 1,05 0,052 0,208 1,24.10-4 0,62.10-4 40,38 6,31.10-4 P P P P P P P P P P P P Qua kết phân tích ảnh hưởng khoảng cách bấc thấm thể Hình PL1.3 Bảng PL1.4, cho thấy khoảng cách bấc thấm không ảnh hưởng nhiều đến độ lún cuối cùng, nhiên có ảnh hưởng đến thời gian lún (để đạt S 95% S 90% ) Thời gian cố kết rút ngắn khoảng cách bấc thấm giảm R R R R Bảng PL1.4: Độ lún thời gian cố kết điểm C(0; 8,08) Khoảng cách bấc thấm S (m) Độ lún S 90% (m) Thời gian T 90% (ngày) Độ lún S 95% (m) Thời gian T 95% (ngày) Độ lún S 100% (m) 0,1125 1590 0,119 2407 0,125 1,2 0,112 1794 0,118 2611 0,124 1,5 0,112 2182 0,118 2999 0,124 0,112 2530 0,118 3674 0,124 R R R R R R R R R R v Chart Displacement [m] S=1 S = 1,2 1,2 SS == 1,5 -0.04 S=2 S=1 S = 1,5 -0.08 S = 1,2 -0.12 S=2 -0.16 2e3 4e3 6e3 8e3 Time [day] Hình PL1.3: Ảnh hưởng khoảng cách bấc thấm đến lún theo thời gian, điểm E(0; 8,08) Chart Multiplier 60 S=1 S = 1,2 50 S = 1,5 S=2 40 S = 1,2 30 S = 1,5 20 S=2 10 S=1 0 2e3 4e3 6e3 8e3 Time [day] Hình PL1.4: Ảnh hưởng khoảng cách bấc thấm đến tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng dư lớn Từ kết phân tích áp lực nước lỗ rỗng (Hình PL1.4), cho thấy khoảng cách bấc thấm nhỏ biến thiên áp lực nước lỗ rỗng nhỏ vi c Ảnh hưởng độ xáo trộn Bảng PL1.5: Các tham số thiết kế bấc thấm độ xáo trộn thay đổi theo phương pháp Chai nnk (2001) H = 18 m; S = 1,2; d w = 0,052 m; k v /k h = 2; k h /k s = 10; n = D e /d w R Lớp đất (m) R R R R R R R R R R n= l De R dw ds kh kv (m) (m) (m) (m) (m) (m/ngày) (m/ngày) R R R R R R R De dw k ve R (m/ngày) d s /d w = R 1,26 0,63 0,052 R R R 0,052 1,61.10-4 0,80.10-4 24,23 1,74.10-3 -4 -4 P P P 2,25 1,26 0,63 0,052 0,052 7,74.10 3,87.10 24,23 2,92.10-3 2,5 1,26 0,63 0,052 0,052 1,43.10-4 0,71.10-4 24,23 6,51.10-4 0,052 -4 -4 0,5 1,26 0,63 0,052 P P 1,24.10 P P P P P -5 0,62.10 24,23 8,2.10 P P d s /d w = R R R R 1,26 0,63 0,052 0,104 1,61.10-4 0,80.10-4 24,23 5,48.10-4 2,25 1,26 0,63 0,052 0,104 7,74.10-4 3,87.10-4 24,23 1,09.10-3 2,5 1,26 0,63 0,052 0,104 1,43.10-4 0,71.10-4 24,23 2,34.10-4 0,5 1,26 0,63 0,052 0,104 1,24.10-4 0,62.10-4 24,23 6,76.10-5 P P P P P P P P P P P P d s /d w = R R R R 1,26 0,63 0,052 0,208 1,61.10-4 0,80.10-4 24,23 0,000352 2,25 1,26 0,63 0,052 0,208 7,74.10-4 3,87.10-4 24,23 0,00080 2,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,43.10-4 0,71.10-4 24,23 0,000166 0,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,24.10-4 0,62.10-4 24,23 6,52.10-5 P P P P P P P P P d s /d w = R R R R 1,26 0,63 0,052 0,312 1,61.10-4 0,80.10-4 24,23 2,99.10-4 2,25 1,26 0,63 0,052 0,312 7,74.10-4 3,87.10-4 24,23 7,19.10-4 2,5 1,26 0,63 0,052 0,312 1,43.10-4 0,71.10-4 24,23 1,47.10-4 0,5 1,26 0,63 0,052 0,312 1,24.10-4 0,62.10-4 24,23 6,46.10-5 P P P P P P P P P P P P vii Qua kết phân tích ảnh hưởng độ xáo thi cơng bấc thấm thể Hình PL1.5 Bảng PL1.6, cho thấy theo phương pháp mô độ xáo trộn thi cơng bấc thấm không ảnh hưởng nhiều đến độ lún, mà ảnh hưởng đến thời gian lún (để đạt S 95% S 90% ), thời gian rút ngắn độ R R R R xáo trộn nhỏ Bảng PL1.7: Độ lún thời gian cố kết điểm E(0; 8,08) Độ lún S 90% (m) Thời gian T 90% (ngày) Độ lún S 95% (m) Thời gian T 95% (ngày) Độ lún S 100% (m) Thời gian T 100% (ngày) 0,114 745 0,121 1017 0,127 6390 0,112 1407 0,119 1897 0,125 6636 0,111 1794 0,118 2611 0,124 6696 0,111 1958 0,118 2775 0,124 6860 d s /d w (m) R R R R R R R R R R R R R R R R Chart Displacement [m] ds/dw=1 ds/dw=2 ds/dw=4 -0.03 ds/dw=6 -0.06 ds/dw = ds/dw = ds/dw = -0.09 -0.12 ds/dw = -0.15 2e3 4e3 6e3 8e3 Time [day] Hình PL1.5: Ảnh hưởng độ xáo trộn theo thời gian, điểm E(0; 8,08) viii Chart Multiplier 60 ds/dw = ds/dw = 50 ds/dw = ds/dw = 40 ds/dw = 30 ds/dw = 20 ds/dw = ds/dw = 10 0 2e3 4e3 6e3 8e3 Time [day] Hình PL1.6: Ảnh hưởng độ xáo trộn đến tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng dư lớn Từ kết phân tích áp lực nước lỗ rỗng (Hình 4.27), cho thấy mô phương pháp độ xáo trộn lớn biến thiên áp lực nước lỗ rỗng lớn d Ảnh hưởng hệ số thấm ngang Ảnh hưởng hệ số thấm ngang thi công bấc thấm độ lún thay đổi áp lực nước lỗ rỗng nghiên cứu với giá trị k h /k v = 2; 5; 10 R R R R giữ không đổi giá trị tham số khác: S = 1,2 m; H = 18 m; d w = 0,052 m; R R d s /d w = (Bảng PL1.8) R R R R Bảng PL1.8: Các tham số thiết kế hệ số thấm ngang thay đổi theo phương pháp Chai nnk (2001) H = 18 m; S = 1,2; d w = 0,052 m; d s /d w = 1,2; k h /k s = 10; n = D e /d w R Lớp đất (m) R R R R R R R R R R l De R dw ds kh kv (m) (m) (m) (m) (m) (m/ngày) (m/ngày) R R R R R n= R R De dw k ve R (m/ngày) ix k h /k v =2 R R R 1,26 0,63 0,052 0,208 1,61.10-4 0,80.10-4 24,23 3,5.10-4 2,25 1,26 0,63 0,052 0,208 7,74.10-4 3,87.10-4 24,23 8,0.10-4 -4 -4 R P P P P P P 2,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,43.10 0,71.10 24,23 1,7.10-4 0,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,24.10-4 0,62.10-4 24,23 6,5.10-5 P P P P P P k h /k v =5 R R R R 1,26 0,63 0,052 0,208 1,61.10-4 0,32.10-4 24,23 7,6.10-4 2,25 1,26 0,63 0,052 0,208 7,74.10-4 1,55.10-4 24,23 1,42.10-3 2,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,43.10-4 0,28.10-4 24,23 3,1.10-4 0,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,24.10-4 0,25.10-4 24,23 7,00.10-5 P P P P P P P P P P P P k h /k v =10 R R R R 1,26 0,63 0,052 0,208 1,61.10-4 0,16.10-4 24,23 1,44.10-3 2,25 1,26 0,63 0,052 0,208 7,74.10-4 0,77.10-4 24,23 2,46.10-3 2,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,43.10-4 0,14.10-4 24,23 5,4.10-4 0,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,24.10-4 0,12.10-4 24,23 7,8.10-5 P P P P P P P P P P P P Kết nghiên cứu cho thấy độ lún kể từ lúc bắt đầu thi công đến cao trình thiết kế (từ giai đoạn đến giai đoạn 7), mô theo phương pháp với hệ số thấm ngang k h /k v = 2; 5; 10 (Hình PL1.7 Bảng PL1.9) độ lún tăng theo R R R R hệ số thấm ngang, thời gian để đạt đến độ lún 90% 95% giảm theo Bảng PL1.9: Độ lún thời gian cố kết điểm E(0; 8,5) Độ lún Thời gian Độ lún Thời gian Độ lún S 90% (m) T 90% (ngày) S 95% (m) T 95% (ngày) S 100% (m) 0,111 1794 0,118 2611 0,124 0,113 1264 0,119 1672 0,126 10 0,113 813 0,119 1084 0,126 k h /k v R R R R R R R R R R R R R R x Chart Displacement [m] kh/kv=2 kh/kv=5 kh/kv=10 -0.03 kh/kv = -0.06 kh/kv = -0.09 kh/kv = 10 -0.12 -0.15 2e3 4e3 6e3 8e3 Time [day] Hình PL1.7: Ảnh hưởng hệ số thấm ngang đến lún theo thời gian, điểm E(0; 8,5) Chart Multiplier 60 kh/kv=2 kh/kv=5 50 kh/kv=10 40 kh/kv = 30 kh/kv = 20 kh/kv = 10 10 0 2e3 4e3 6e3 8e3 Time [day] Hình PL1.8: Ảnh hưởng hệ số thấm ngang đến tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng dư lớn Từ kết phân tích áp lực nước lỗ rỗng (Hình PL1.8), cho thấy hệ số thấm ngang lớn biến thiên áp lực nước lỗ rỗng nhỏ mô theo phương pháp Chai nnk (2001) xi e Ảnh hưởng hệ số thấm vùng xáo trộn Bảng PL1.10: Các tham số thiết kế hệ số thấm vùng xáo trộn thay đổi theo phương pháp Chai nnk (2001) H = 18 m; S = 1,2; d w = 0,052 m; d s /d w = 1,2; k h /k v = 2; n = D e /d w R Lớp đất (m) R R R R R R R R R R n= l De R dw ds kh kv (m) (m) (m) (m) (m) (m/ngày) (m/ngày) R R R R R R R De dw k ve R (m/ngày) k h /k s =2 R R R R 1,26 0,63 0,052 0,208 1,61.10-4 0,80.10-4 24,23 0,00114 2,25 1,26 0,63 0,052 0,208 7,74.10-4 3,87.10-4 24,23 0,002 2,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,43.10-4 0,71.10-4 24,23 0,00044 0,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,24.10-4 0,62.10-4 24,23 7,5.10-5 P P P P P P P P P k h /k s =5 R 1,26 0,63 0,052 R R R 0,208 1,61.10-4 0,80.10-4 24,23 0,00059 -4 -4 P P 2,25 1,26 0,63 0,052 0,208 7,74.10 3,87.10 24,23 0,00116 2,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,43.10-4 0,71.10-4 24,23 0,00025 0,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,24.10-4 0,62.10-4 24,23 6,8.10-5 P P P P P P P k h /k s =7 R R R R 1,26 0,63 0,052 0,208 1,61.10-4 0,80.10-4 24,23 0,00046 2,25 1,26 0,63 0,052 0,208 7,74.10-4 3,87.10-4 24,23 0,00096 2,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,43.10-4 0,71.10-4 24,23 0,0002 0,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,24.10-4 0,62.10-4 24,23 6,7.10-5 P P P P P P P P P k h /k s =10 R R R R 1,26 0,63 0,052 0,208 1,61.10-4 0,80.10-4 24,23 0,000352 2,25 1,26 0,63 0,052 0,208 7,74.10-4 3,87.10-4 24,23 0,00080 2,5 1,26 0,63 0,052 0,208 1,43.10-4 0,71.10-4 24,23 0,000166 0,208 -4 -4 24,23 6,52.10-5 0,5 1,26 0,63 0,052 P P P 1,24.10 P P P P 0,62.10 P P xii Kết nghiên cứu cho thấy độ lún kể từ lúc bắt đầu thi cơng đến cao trình thiết kế (từ giai đoạn đến giai đoạn 7), mô theo phương pháp Chai nnk (2001) với hệ số thấm vùng xáo trộn k h /k s = 2; 5; 7; 10 (Hình PL1.9 R R R R Bảng PL1.11 ) độ lún tăng lên theo hệ số thấm vùng xáo trộn, thời gian để đạt đến độ lún 90% 95% giảm theo Bảng PL1.11: Độ lún thời gian cố kết điểm E(0; 8,5) Độ lún S 90% (m) Thời gian T 90% (ngày) Độ lún S 95% (m) Thời gian T 95% (ngày) Độ lún S 100% (m) 0,1134 957 0,12 1366 0,126 0,113 1427 0,119 1917 0,125 0,113 1590 0,119 2407 0,125 10 0,111 1794 0,118 2611 0,124 k h /k v R R R R R R R R R R R R R R Chart Displacement [m] kh/ks=2 kh/ks=5 kh/ks=7 -0.03 kh/ks=10 -0.06 kh/ks = kh/ks = 10 -0.09 -0.12 kh/ks = kh/ks = -0.15 2e3 4e3 6e3 8e3 Time [day] Hình PL1.9: Ảnh hưởng hệ số thấm vùng xáo trộn đến lún theo thời gian, điểm E(0; 8,5) xiii Chart Multiplier 60 kh/ks=2 kh/ks=5 50 kh/ks=7 kh/ks=10 40 kh/ks = 30 kh/ks = 20 kh/ks = 10 10 kh/ks = 0 2e3 4e3 6e3 8e3 Time [day] Hình PL1.10: Ảnh hưởng hệ số thấm vùng xáo trộn đến tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng dư lớn Từ kết phân tích áp lực nước lỗ rỗng (Hình PL1.10), cho ta thấy hệ số thấm ngang vùng xáo trộn lớn biến thiên áp lực nước lỗ rỗng nhỏ xiv ... trọng, xử lý vùng đất yếu vấn đề quan trọng cấp thiết II Mục đích đề tài Đề tài có mục đích nghiên cứu, phân tích nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến làm việc bấc thấm sử dụng xử lý đất yếu -2III Cách... Phòng IV Kết dự kiến đạt Phân tích nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến làm việc bấc thấm xử lý đất yếu như: chiều sâu cắm bấc, khoảng cách bấc, độ xáo trộn, sức cản, hệ số thấm ngang Đề xuất giải pháp... pháp thiết kế hiệu sử dụng bấc thấm xử lý cơng trình đê bao Hải Phòng -3- CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NỀN ĐẤT YẾU VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU 1.1 Khái niệm đất yếu Đất yếu có khả chịu tải nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LÀM VIỆC CỦA BẤC THẤM XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU , PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LÀM VIỆC CỦA BẤC THẤM XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay