NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG TIÊU TRẠM BƠM THẠC QUẢ, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI

91 3 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGUYỄN TRƯỜNG SINH NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG TIÊU TRẠM BƠM THẠC QUẢ, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI-2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGUYỄN TRƯỜNG SINH NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG TIÊU TRẠM BƠM THẠC QUẢ, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước Mã số: 60 - 62 - 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN TUẤN ANH HÀ NỘI-2011 LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật với đề tài: “Nghiên cứu sở khoa học đề xuất giải pháp cải tạo - nâng cấp hệ thống tiêu trạm bơm Thạc Quả, huyện Đơng Anh, Hà Nội” hồn thành Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội với sự giúp đỡ, bảo, hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo, giáo, đồng nghiệp bạn bè Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy TS Nguyễn Tuấn Anh , người hướng dẫn khoa học chân tình hướng dẫn tác giả hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn : Ban giám hiệu , thầy giáo Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, thầy giáo giáo môn – Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội Xin chân thành cảm ơn đến quan đoàn thể , đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ và góp ý kiến quý báu luận văn Cuối xin cảm tạ lòng người thân gia đình , tin tưởng động viên và giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hoàn thành luận văn Do hạn chế trình độ cũng thời gian tài liệu thu thập , luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận thơng cảm, góp ý chân tình thầy đồng nghiệp quan tâm tới vấn đề Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2011 Tác giả Nguyễn Trường Sinh Nguyễn Trường Sinh Lớp: CH16Q Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật MỤC LỤC MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài II Mục tiêu nghiên cứu III Phạm vi nghiên cứu IV Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Đặc điểm địa hình 1.1.3 Địa chất cơng trình 1.1.4 Đặc điểm khí tượng thủy văn 10 1.2 Tình hình dân sinh – kinh tế xã hội 11 1.3 Phương hướng phát triển kinh tế xã hội vùng 12 CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG TIÊU NƯỚC VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY ÚNG NGẬP 2.1 Hiện trạng cơng trình tiêu nước 13 2.1.1 Khu đầu mối 14 2.1.2 Hệ thống kênh cơng trình kênh 15 2.2 Tình hình ngạp úng vùng nguyên nhân gây ngập úng 18 CHƯƠNG MÔ PHỎNG HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG TIÊU TRẠM BƠM THẠC QUẢ 3.1.Tính tốn mưa tiêu thiết kế 19 3.1.1 Chọn trạm, suất tính tốn thời đoạn tính tốn 19 3.1.2 Phương pháp tính tốn lượng mưa tiêu thiết kế 19 3.1.3 Kết tính tốn 22 3.1.4 Chọn mơ hình mưa tiêu điển hình 23 3.1.5 Thu phóng xác định mơ hình tính tốn 25 3.2 Tính tốn chế độ tiêu cho hệ thống 25 Nguyễn Trường Sinh Lớp: CH16Q Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật 3.2.1 Mục đích, ý nghĩa nội dung tính toán 25 3.2.2 Phương pháp xác định hệ số tiêu 26 3.2.3 Xác định hệ số tiêu 31 3.2.4 Hiệu chỉnh giản đồ hệ số tiêu 41 3.3 Mơ dòng chảy cho hệ thống trạng 49 3.3.1 Chọn mơ hình mơ dòng chảy 49 3.3.2 Nhập số liệu 53 3.3.3 Chạy mơ hình mơ hệ thống kênh trạng 57 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG TIÊU TRẠM BƠM THẠC QUẢ 4.1 Đánh giá khả làm việc hệ thống theo dự án cải tạo, nâng cấp 61 4.1.1 Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Thạc Quả 61 4.1.2 Mô phương án 62 4.1.3 Đánh giá khả làm việc hệ thống 64 4.2 Đề xuất phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu 65 4.2.1 Phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu trạm bơm Thạc Quả 65 4.2.2 Mô phương án 65 4.2.3 Đánh giá khả làm việc hệ thống 67 KẾT LUẬN VÀ KIỆN NGHỊ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC TÍNH TỐN 71 Nguyễn Trường Sinh Lớp: CH16Q Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật THỐNG KÊ BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ I THỐNG KÊ BẢNG BIỂU Bảng 3-1: Các đặc trưng thuỷ văn thiết kế đường tần suất lý luận 23 Bảng 3-2: Lượng mưa lớn thời đoạn ngắn năm trạm Đông 23 Anh (từ năm 1961 đến 2001) Bảng 3-3: Phân phối trận mưa ngày max thiết kế tần suất P = 10% 25 Bảng 3-4: Bảng tính hệ số tiêu cho lúa với b = 0,2(m/ha) 32 Bảng 3-5: Hệ số tiêu cho lúa 33 Bảng 3-6: Hệ số dòng chảy C cho đối tượng tiêu nước mặt hệ 33 R R thống thủy lợi Bảng 3-7: Kết tính hệ số tiêu cho đối tượng tiêu nước 34 Bảng 3-8: Bảng thống kê diện tích loại đất tiểu vùng 34 Bảng 3-9: Kết tính hệ số tiêu cho tiểu vùng M13 36 Bảng 3-10: Kết tính hệ số tiêu cho tiểu vùng M11 37 Bảng 3-11: Kết tính hệ số tiêu cho tiểu vùng M9B 37 Bảng 3-12: Kết tính hệ số tiêu cho tiểu vùng M9A 37 Bảng 3-13: Kết tính hệ số tiêu cho tiểu vùng M7 38 Bảng 3-14: Kết tính hệ số tiêu cho tiểu vùng M6E 38 Bảng 3-15: Kết tính hệ số tiêu cho tiểu vùng M5 38 Bảng 3-16: Kết tính hệ số tiêu cho tiểu vùng M6B 39 Bảng 3-17: Kết tính hệ số tiêu cho tiểu vùng M6C 39 Bảng 3-18: Kết tính hệ số tiêu cho tiểu vùng M8 39 Bảng 3-19: Kết tính hệ số tiêu cho tiểu vùng M10 40 Bảng 3-20: Kết tính hệ số tiêu cho tiểu vùng M12A 40 Bảng 3-21: Kết tính hệ số tiêu cho tiểu vùng M12B 40 Bảng 3-22: Hệ số tiêu sau chuyển diện tích đất ao hồ thông 43 thường sang làm hồ điều hoà Bảng 3-23: Kết hiệu chỉnh hệ số tiêu cho tiểu vùng M13 44 Bảng 3-24: Kết hiệu chỉnh hệ số tiêu cho tiểu vùng M11 44 Nguyễn Trường Sinh Lớp: CH16Q Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Bảng 3-25: Kết hiệu chỉnh hệ số tiêu cho tiểu vùng M9B 44 Bảng 3-26: Kết hiệu chỉnh hệ số tiêu cho tiểu vùng M9A 45 Bảng 3-27: Kết hiệu chỉnh hệ số tiêu cho tiểu vùng M7 45 Bảng 3-28: Kết hiệu chỉnh hệ số tiêu cho tiểu vùng M6E 45 Bảng 3-29: Kết hiệu chỉnh hệ số tiêu cho tiểu vùng M5 46 Bảng 3-30: Kết hiệu chỉnh hệ số tiêu cho tiểu vùng M6B 46 Bảng 3-31: Kết hiệu chỉnh hệ số tiêu cho tiểu vùng M6C 46 Bảng 3-32: Kết hiệu chỉnh hệ số tiêu cho tiểu vùng M8 47 Bảng 3-33: Kết hiệu chỉnh hệ số tiêu cho tiểu vùng M10 47 Bảng 3-34: Kết hiệu chỉnh hệ số tiêu cho tiểu vùng M12A 47 Bảng 3-35: Kết hiệu chỉnh hệ số tiêu cho tiểu vùng M12B 48 Bảng 3-36: Hệ số tiêu hiệu chỉnh 48 Bảng 3-37 :Lưu lượng tiêu tiểu vùng chảy vào kênh 49 Bảng 3-38: Thơng số đường đặc tính máy bơm 24HT-75KW 55 Bảng 3-39: Mực nước Sơng Ngũ Huyện Khê vị trí cửa khu tiêu Thạc Quả 55 Bảng 3-40: Thống kê nút bị ngập 57 Bảng 3-41: Thống kê đoạn kênh bị ngập 58 Bảng 4-1: Thơng số đường đặc tính máy bơm HTD4000-6 61 Bảng 4-2: Bảng thốngthơng số tính tốn kích thước kênh Thạc 62 Quả Bảng 4-3: Kết tính cao trình mực nước yêu cầu tiêu tự chảy mực nước 63 mô lớn kênh vị trí đầu kênh nhánh Bảng 4-4: Kết tính cao trình mực nước yêu cầu tiêu tự chảy mực nước 66 mơ lớn kênh vị trí đầu kênh nhánh II.THỐNG KÊ HÌNH VẼ Hình 2-1 Hiện trạng trạm bơm Thạc Quả 14 Hình 2-2 Hiện trạng cơng trình kênh tiêu 17 Hình 3-1: đồ tính tốn tiêu nước mặt ruộng đập tràn, chế độ chảy tự 29 Hình 3-2: đồ tính tốn tiêu nước mặt ruộng đập tràn, chế độ chảy ngập 30 Nguyễn Trường Sinh Lớp: CH16Q Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Hình 3-3: đồ mơ hệ thống kênh Thạc Quả phần mềm 54 SWMM Hình 3-4: Hình ảnh mực nước kênh thời điểm đỉnh lũ 58 Hình 3-5, 3-6, 3-7: Hình ảnh tràn bờ đoạn kênh 58 Hình 4-1: Hình ảnh mực nước kênh thời điểm đỉnh lũ 62 Hình 4-2: Biểu đồ so sánh mực nước mô lớn kênh 64 mực nước yêu cầu tiêu tự chảy đầu kênh nhánh dọc theo chiều dài dòng chảy Hình 4-3: Hình ảnh mực nước kênh thời điểm đỉnh lũ 66 Hình 4-4: Biểu đồ so sánh mực nước mô lớn kênh mực nước yêu cầu tiêu tự chảy đầu kênh nhánh dọc theo chiều dài dòng chảy Nguyễn Trường Sinh Lớp: CH16Q 67 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hệ thống tiêu trạm bơm Thạc Quả nhiệm vụ tiêu úng cho 1.100 870 đất nông nghiệp 230 đất thổ cư huyện Đông Anh, Hà Nội Trong năm gần đây, trình phát triển kinh tế - xã hội, thị hóa cơng nghiệp hóa khu vực, nhu cầu tiêu tăng lên cho diện tích khu vực dân cư nước thải công nghiệp Nhiều khu cơng nghiệp dân cư hình thành nhanh chóng kéo theo thay đổi nhu cầu tiêu thoát nước khu vực Sự hình thành khu cơng nghiệp dân cư làm thu hẹp đất sản xuất nông nghiệp, san lấp nhiều ao hồ, đồng ruộng, làm giảm khả trữ nước, chôn nước dẫn đến làm tăng hệ số tiêu nước Mặt khác, sau thời gian dài hoạt động, đến nhiều cơng trình tiêu hệ thống xuống cấp, kênh bị bồi lắng, mặt cắt ngang bị thu hẹp, công trình kênh xuống cấp, cơng trình trạm bơm đầu mối máy móc bị hư hỏng, khơng thể đáp ứng u cầu tiêu nước tương lai Hàng năm tình hình ngập úng xảy liên tiếp ngày trầm trọng gây thiệt hại lớn cho suất trồng, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân khu vực Vì việc nghiên cứu mơ phỏng, đánh giá hệ thống nhằm tạo sở khoa học để đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu trạm bơm Thạc Quả cần thiết ý nghĩa thực tiễn II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đánh giá thực trạng khả tiêu nước hệ thống tiêu trạm bơm Thạc Quả, từ đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu tương lai III PHẠM VI NGHIÊN CỨU Hệ thống tiêu trạm bơm Thạc Quả, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội IV CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Cách tiếp cận: Nguyễn Trường Sinh Lớp: CH16Q Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật - Tiếp cận thực tế: khảo sát, nghiên cứu, thu thập số liệu quy hoạch, thiết kế hệ thống tiêu - Tiếp cận hệ thống: tiếp cận, tìm hiểu, phân tích hệ thống từ tổng thể đến chi tiết, đầy đủ hệ thống - Tiếp cận phương pháp nghiên cứu tiêu nước giới Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa - Phương pháp kế thừa - Phương pháp phân tích, thống kê - Phương pháp mơ hình tốn (ứng dụng phần mềm SWMM) Nguyễn Trường Sinh Lớp: CH16Q Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật JUNCTION JUNCTION JUNCTION JUNCTION JUNCTION JUNCTION JUNCTION JUNCTION JUNCTION JUNCTION OUTFALL J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36 J37 J40 J41 CuaXa1 1.27 1.13 1.22 1.21 1.30 1.25 1.42 1.46 1.42 1.34 4.89 2.30 2.16 2.26 2.26 2.36 2.34 2.55 2.61 2.64 2.58 5.04 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.67 5.67 5.67 5.66 5.66 7.90 3 3 3 3 3 10:38 10:35 10:37 10:30 10:33 10:32 10:33 10:32 10:31 10:30 01:00 0.0006 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0002 0.0002 0.0002 0.0000 ******************** Conduit Flow Summary ******************** -Maximum Time of Max Maximum Length Maximum Total Flow Occurrence Velocity Factor /Design Minutes Conduit CMS days hr:min m/sec Flow Surcharged -C1 1.93e-001 01:07 0.02 1.00 0.00 C2 4.14e-001 01:16 0.39 1.00 0.02 C3 4.39e-001 01:23 0.52 1.00 0.02 2316 C4 2.12e+000 10:53 0.43 1.00 0.09 C5 2.23e+000 10:54 0.30 1.00 0.14 C6 2.22e+000 10:22 0.31 1.00 0.10 C7 2.27e+000 10:23 0.94 1.00 0.07 C8 2.36e+000 10:24 0.25 1.00 0.07 C9 2.82e+000 10:25 0.23 1.00 0.17 C10 2.77e+000 10:24 0.27 1.00 0.12 C11 2.74e+000 10:25 0.27 1.00 0.66 2365 C12 2.14e+000 02:04 0.24 1.00 0.08 C13 3.72e+000 02:02 0.35 1.00 0.09 2358 C14 3.69e+000 02:02 0.44 1.00 0.18 C15 3.68e+000 01:54 0.45 1.00 0.06 C16 3.62e+000 02:00 0.43 1.00 0.23 C17 3.85e+000 01:59 0.51 1.00 0.75 C18 3.82e+000 02:03 0.48 1.00 0.07 C19 3.86e+000 01:59 0.49 1.00 0.06 C20 3.93e+000 02:01 0.18 1.00 0.01 2388 C21 3.66e+000 01:56 0.56 1.00 0.04 C22 4.01e+000 10:08 0.24 1.00 0.01 C23 3.74e+000 00:43 0.30 1.00 0.05 C24 3.76e+000 00:40 0.35 1.00 0.13 C25 3.70e+000 00:39 0.57 1.00 0.08 C26 4.44e+000 01:54 0.33 1.00 0.08 C27 4.38e+000 01:55 0.43 1.00 0.08 C28 4.35e+000 02:18 0.53 1.00 0.07 C29 4.65e+000 02:17 0.53 1.00 0.08 C30 4.59e+000 02:18 0.44 1.00 0.54 C31 4.79e+000 02:19 0.50 1.00 0.12 C32 5.11e+000 01:45 0.53 1.00 0.13 C33 5.27e+000 00:43 0.50 1.00 0.10 C34 6.03e+000 01:43 0.57 1.00 0.77 C35 5.91e+000 01:11 0.59 1.00 0.14 C36 6.25e+000 01:09 2.48 1.00 0.29 C37 6.40e+000 01:07 0.98 1.00 0.09 C38 7.00e+000 01:05 1.78 1.00 0.06 *************************** Flow Classification Summary *************************** Fraction of Time in Flow Class -Avg Avg Up Down Sub Sup Up Down Froude Flow Conduit Dry Dry Dry Crit Crit Crit Crit Number Change -C1 0.01 0.29 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001 0 0 0 0 0 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.08 0.08 0.08 0.06 0.05 0.07 0.07 0.05 0.06 0.09 0.10 0.11 0.15 0.19 0.13 0.03 0.08 0.04 0.06 0.09 0.15 0.07 0.09 0.13 0.13 0.09 0.10 0.11 0.09 0.11 0.10 0.18 0.14 0.47 0.0003 0.0003 0.0001 0.0004 0.0003 0.0001 0.0002 0.0004 0.0002 0.0007 0.0002 0.0002 0.0003 0.0001 0.0003 0.0010 0.0002 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0009 0.0001 0.0001 0.0004 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 ************************* Highest Continuity Errors ************************* Node J14 (2.71%) Node J15 (2.10%) Node J1 (0.34%) Node J29 (0.11%) Node J24 (0.08%) ************************* Routing Time Step Summary ************************* Total Routing Time : 167.75 Minimum Time Step : 5.00 Average Time Step : 5.00 Maximum Time Step : 5.00 hrs sec sec sec ************************** Routing Iterations Summary ************************** Avg Iterations per Time Step: 2.4 Number of Iterations: >=10 Fract of Time Steps: 0.00 0.61 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Analysis begun on: Mon May 30 15:31:35 2011 Total elapsed time: 00:00:15 Phụ lục 2.2: Dòng chảy mơ kênh Phụ lục 2.3: Lưu lượng chảy số đoạn kênh PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TIÊU TRẠM BƠM THẠC QUẢ THEO DỰ ÁN SẴN Phụ lục 3.1: Kết tính tốn EPA STORM WATER MANAGEMENT MODEL - VERSION 5.0 (Build 5.0.004) **************** Analysis Options **************** Flow Units Flow Routing Method Starting Date Ending Date Routing Time Step Report Time Step ************************** Flow Routing Continuity ************************** Dry Weather Inflow Wet Weather Inflow Groundwater Inflow RDII Inflow External Inflow Internal Flooding External Outflow Evaporation Loss Initial Stored Volume Final Stored Volume Continuity Error (%) CMS DYNWAVE AUG-20-2011 00:00:00 AUG-26-2011 23:59:00 00:00:02 00:15:00 Volume hectare-m 0.000 0.000 0.000 0.000 242.070 0.000 239.257 0.000 0.000 2.081 0.303 Volume Mliters 0.000 0.000 0.000 0.000 2420.723 0.000 2392.594 0.000 0.001 20.806 ****************** Node Depth Summary ****************** Average Maximum Maximum Time of Max Average Total Depth Depth HGL Occurrence Depth Minutes Meters Meters Meters days hr:min Change Flooded JUNCTION J1 0.61 1.08 4.78 21:47 0.0000 JUNCTION J2 0.68 1.15 4.78 05:33 0.0000 JUNCTION J3 0.74 1.23 4.77 05:31 0.0000 JUNCTION J4 0.81 1.29 4.75 21:41 0.0000 JUNCTION J5 0.87 1.37 4.73 21:37 0.0000 JUNCTION J6 0.93 1.42 4.69 21:32 0.0000 JUNCTION J7 0.95 1.44 4.69 05:18 0.0000 JUNCTION J8 0.94 1.44 4.68 05:13 0.0000 JUNCTION J9 0.93 1.42 4.65 05:08 0.0000 JUNCTION J10 0.92 1.41 4.64 21:20 0.0000 JUNCTION J11 0.91 1.39 4.60 21:16 0.0000 JUNCTION J12 0.85 1.35 4.54 21:10 0.0000 JUNCTION J13 0.21 1.29 4.17 06:33 0.0001 OUTFALL CuaXa1 4.88 5.04 7.90 01:00 0.0000 ******************** Conduit Flow Summary ******************** -Maximum Time of Max Maximum Length Maximum Total Flow Occurrence Velocity Factor /Design Minutes Conduit CMS days hr:min m/sec Flow Surcharged -C1 1.57e-001 01:32 0.23 1.00 0.01 C2 2.08e+000 06:03 0.28 1.00 0.13 C3 2.66e+000 22:16 0.24 1.00 0.13 C4 4.41e+000 22:15 0.34 1.00 0.21 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 4.82e+000 5.39e+000 6.60e+000 7.03e+000 7.37e+000 7.87e+000 9.11e+000 1.01e+001 3 3 3 3 22:13 05:54 22:05 05:51 05:50 05:48 05:45 21:53 0.41 0.09 0.43 0.57 0.61 0.64 0.84 1.40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.26 0.09 0.56 0.54 0.84 0.44 0.58 0.18 0 0 0 0 *************************** Flow Classification Summary *************************** Fraction of Time in Flow Class -Avg Avg Up Down Sub Sup Up Down Froude Flow Conduit Dry Dry Dry Crit Crit Crit Crit Number Change -C1 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 C2 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.07 0.0000 C3 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.07 0.0000 C4 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.09 0.0000 C5 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.09 0.0000 C6 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.02 0.0000 C7 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.09 0.0000 C8 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.11 0.0000 C9 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.12 0.0000 C10 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.13 0.0000 C11 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.17 0.0000 C12 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.41 0.0000 ************************* Highest Continuity Errors ************************* Node J1 (12.01%) Node J6 (0.50%) Node J7 (0.41%) Node J3 (0.21%) Node J5 (0.19%) ************************* Routing Time Step Summary ************************* Total Routing Time : 167.75 Minimum Time Step : 2.00 Average Time Step : 2.00 Maximum Time Step : 2.00 hrs sec sec sec ************************** Routing Iterations Summary ************************** Avg Iterations per Time Step: 2.0 Number of Iterations: >=10 Fract of Time Steps: 0.00 0.99 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Analysis begun on: Mon May 30 16:19:34 2011 Total elapsed time: 00:00:12 Phụ lục 3.2: Dòng chảy mơ kênh Phụ lục 2.3: Lưu lượng chảy số đoạn kênh PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TIÊU TRẠM BƠM THẠC QUẢ THEO PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT Phụ lục 4.1: Kết tính tốn EPA STORM WATER MANAGEMENT MODEL - VERSION 5.0 (Build 5.0.004) **************** Analysis Options **************** Flow Units Flow Routing Method Starting Date Ending Date Routing Time Step Report Time Step ************************** Flow Routing Continuity ************************** Dry Weather Inflow Wet Weather Inflow Groundwater Inflow RDII Inflow External Inflow Internal Flooding External Outflow Evaporation Loss Initial Stored Volume Final Stored Volume Continuity Error (%) CMS DYNWAVE AUG-20-2011 00:00:00 AUG-26-2011 23:59:00 00:00:05 00:15:00 Volume hectare-m 0.000 0.000 0.000 0.000 242.070 0.000 239.029 0.000 0.000 2.209 0.344 Volume Mliters 0.000 0.000 0.000 0.000 2420.726 0.000 2390.315 0.000 0.001 22.088 ****************** Node Depth Summary ****************** Average Maximum Maximum Time of Max Average Total Depth Depth HGL Occurrence Depth Minutes Meters Meters Meters days hr:min Change Flooded JUNCTION J1 0.63 1.10 4.55 04:46 0.0001 JUNCTION J2 0.70 1.17 4.55 04:46 0.0001 JUNCTION J3 0.77 1.25 4.54 04:44 0.0001 JUNCTION J4 0.84 1.32 4.53 04:42 0.0001 JUNCTION J5 0.91 1.39 4.50 04:38 0.0001 JUNCTION J6 0.96 1.45 4.47 04:34 0.0001 JUNCTION J7 0.98 1.47 4.47 04:33 0.0001 JUNCTION J8 0.98 1.46 4.45 04:28 0.0001 JUNCTION J9 0.97 1.44 4.42 04:24 0.0001 JUNCTION J10 0.96 1.43 4.41 04:21 0.0001 JUNCTION J11 0.95 1.42 4.38 04:17 0.0001 JUNCTION J12 0.83 1.33 4.27 04:10 0.0001 JUNCTION J13 0.25 1.25 3.88 05:59 0.0001 OUTFALL CuaXa1 5.14 5.29 7.90 01:00 0.0000 ******************** Conduit Flow Summary ******************** -Maximum Time of Max Maximum Length Maximum Total Flow Occurrence Velocity Factor /Design Minutes Conduit CMS days hr:min m/sec Flow Surcharged -C1 1.58e-001 01:32 0.23 1.00 0.01 C2 2.05e+000 05:10 0.28 1.00 0.11 C3 2.59e+000 05:10 0.24 1.00 0.12 C4 4.30e+000 05:09 0.33 1.00 0.18 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 4.67e+000 5.13e+000 6.21e+000 6.62e+000 6.93e+000 7.40e+000 8.57e+000 9.61e+000 3 3 3 3 05:07 05:03 05:00 04:59 04:59 04:57 04:55 04:47 0.40 0.08 0.44 0.54 0.56 0.59 0.93 1.38 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.21 0.07 0.49 0.45 0.70 0.37 0.52 0.15 0 0 0 0 *************************** Flow Classification Summary *************************** Fraction of Time in Flow Class -Avg Avg Up Down Sub Sup Up Down Froude Flow Conduit Dry Dry Dry Crit Crit Crit Crit Number Change -C1 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 C2 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.06 0.0000 C3 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.06 0.0000 C4 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.09 0.0000 C5 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.09 0.0000 C6 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.02 0.0000 C7 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.09 0.0000 C8 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.11 0.0000 C9 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.11 0.0000 C10 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.12 0.0000 C11 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.23 0.0000 C12 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.40 0.0000 ************************* Highest Continuity Errors ************************* Node J1 (17.01%) Node J6 (0.55%) Node J7 (0.44%) Node J3 (0.23%) Node J5 (0.20%) ************************* Routing Time Step Summary ************************* Total Routing Time : 167.75 Minimum Time Step : 5.00 Average Time Step : 5.00 Maximum Time Step : 5.00 hrs sec sec sec ************************** Routing Iterations Summary ************************** Avg Iterations per Time Step: 2.0 Number of Iterations: >=10 Fract of Time Steps: 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Analysis begun on: Mon May 30 16:25:38 2011 Total elapsed time: 00:00:05 Phụ lục 4.2: Dòng chảy mơ kênh Phụ lục 2.3: Lưu lượng chảy số đoạn kênh PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ TÍNH CAO TRÌNH ĐÁY KÊNH CHÍNH STT Vị trí Khoảng cách đến điểm đầu kênh L (m) Hiện trạng Dự án PA đề xuất Đầu kênh 4,63 3,7 3,45 Điểm vào M5 333,96 3,92 3,63 3,38 Điểm vào M6B 830,65 3,85 3,54 3,29 Điểm vào M6C 1223,35 3,96 3,46 3,21 Điểm vào M6E 1691,12 3,92 3,36 3,11 Điểm vào M7 2173,8 3,31 3,27 3,02 Điểm vào M8 2524,15 3,52 3,25 3,00 Điểm vào M9A 2784,96 3,50 3,24 2,99 Điểm vào M10 2996,27 3,33 3,23 2,98 10 Điểm vào M9B 3117,51 3,23 3,23 2,98 11 Điểm vào M11 3371,98 3,06 3,21 2,96 12 Điểm vào M13 3689,08 3,04 3,19 2,94 13 Cuối kênh 4256 2,92 2,88 2,63 ... Nghiên cứu đánh giá thực trạng khả tiêu nước hệ thống tiêu trạm bơm Thạc Quả, từ đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu tương lai III PHẠM VI NGHIÊN CỨU Hệ thống tiêu. .. việc nghiên cứu mô phỏng, đánh giá hệ thống nhằm tạo sở khoa học để đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu trạm bơm Thạc Quả cần thiết có ý nghĩa thực tiễn II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên. .. CẢM ƠN Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật với đề tài: Nghiên cứu sở khoa học đề xuất giải pháp cải tạo - nâng cấp hệ thống tiêu trạm bơm Thạc Quả, huyện Đơng Anh, Hà Nội” hồn thành Trường Đại học Thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG TIÊU TRẠM BƠM THẠC QUẢ, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI , NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG TIÊU TRẠM BƠM THẠC QUẢ, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay