“Nghiên cứu thực nghiệm chọn giải pháp dẫn dòng thi công Công trình thủy điện Đắkđrinh ”

114 1 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:04

Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy với đề tài: “Nghiên cứu thực nghiệm chọn giải pháp dẫn dòng thi cơng Cơng trình thủy điện Đắkđrinh đã hồn thành với giúp đỡ tận tình Thầy giáo , Cơ giáo Khoa Cơng trình, Khoa sau đại học, bạn bè đồng nghiệp Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Quốc Thưởng, người dành nhiều tâm huyết, tận tình hướng dẫn, bảo cho tác giả trình thực luận văn Với tình cảm chân thành , tác giả xin trân trọng cảm ơn Viện Kỹ thuật tài nguyên nước, tạo điều kiện cho tác giả thời gian suốt trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Sau cùng, tác giả xin cảm ơn Gia đình, Bạn bè & Đồng nghiệp đã có đóng góp quý báu, động viên vật chất tinh thần để tác giả hồn thành luận văn Tuy có cố gắng định, thời gian trình độ nhiều hạn chế, luận văn nhiều thiếu sót Tác giả kính mong Thầy giáo, Cơ giáo, Bạn bè & Đồng nghiệp góp ý để tác giả tiếp tục học tập nghiên cứu hồn thiện đề tài Hà Nội, tháng 02 năm 2011 Học viên Vũ Đức Hạnh Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠNG TÁC DẪN DỊNG THI CÔNG .6 T T 1.1 Tổng quan dẫn dòng thi cơng cơng trình đầu mối thuỷ lợi, thuỷ điện T T 1.1.1 Đặc điểm cơng trình thủy lợi T T 1.1.2 Nhiệm vụ dẫn dòng T T 1.1.3 Các tài liệu phục vụ thiết kế dẫn dòng T T 1.1.4 Trình tự thiết kế dẫn dòng T T 1.2 Các phương pháp dẫn dòng T T 1.2.1 Phương pháp đắp đê quai ngăn dòng đợt T T 1.2.2 Phương pháp đắp đê quai ngăn dòng nhiều đợt 15 T T 1.2.3 Một số phương pháp dẫn dòng đặc biệt khác 19 T T 1.2.4 Các phương pháp dẫn dòng kết hợp 21 T T 1.3 Tính tốn lựa chọn thơng số dẫn dòng thi cơng 30 T T 1.3.1 Chọn lưu lượng dẫn dòng thiết kế 30 T T 1.3.2 Chọn tần suất thiết kế dẫn dòng 31 T T 1.3.3 Chọn thời đoạn dẫn dòng 32 T T 1.3.4 Chọn lưu lượng thiết kế dẫn dòng 32 T T 1.3.5 Những học kinh nghiệm chọn lưu lượng thiết kế dẫn dòng 33 T T CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN ĐĂKĐRINH T T .34 2.1 Giới thiệu chung cơng trình 34 T T 2.2 Nhiệm vụ quy mô cấp công trình 34 T T 2.2.1 Nhiệm vụ 34 T T 2.2.2 Quy mô cấp công trình 35 T T 2.3 Các thơng số cơng trình 35 T T Nhà máy thủy điện 38 T T 2.4 Công tác dẫn dòng cơng trình thuỷ điện Đăkđrinh 39 T T 2.4.1 Tần suất, thời đoạn lưu lượng dẫn dòng thi cơng 39 T T 2.4.2 Thơng số sơ đồ dẫn dòng 41 T T 2.4.3 Tính tốn thủy lực cho giai đoạn dẫn dòng 42 T T 2.4.4 Các thơng số cơng trình dẫn dòng 42 T Học viên: Vũ Đức Hạnh T Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ 2.4.5 Tính tốn qua cống dẫn dòng 45 T T 2.4.6 Dẫn dòng thi cơng qua cống kết hợp với đập bê tông xây dở 48 T T 2.4.7 Hạng mục dẫn dòng thi cơng 57 T T 2.5 Các giai đoạn xây dựng 59 T T 2.5.1 Năm chuẩn bị 59 T T 2.5.2 Năm thi công thứ 59 T T 2.5.3 Năm thi công thứ 59 T T 2.5.4 Năm thi công thứ 60 T T 2.5.5 Năm thi công thứ 61 T T 2.5.6 Năm thi công thứ 61 T T CHƯƠNG3 MƠ HÌNH HỐ VÀ XÂY DỰNG MƠ HÌNH 64 T T 3.1 Công thức tiêu chuẩn áp dụng 64 T T 3.1.1 Tiêu chuẩn tương tự 64 T T 3.2 Thiết kế mơ hình 66 T T 3.2.1 Mơ hình cống dẫn dòng 66 T T 3.2.2 Dẫn dòng thi cơng qua cống đập tràn xây dở cao trình ∇336,00 mùa lũ T năm xây dựng thứ ba (2011) 69 T 3.2.3 Dẫn dòng thi cơng qua cống đập tràn xây dở cao trình ∇385,50 T 381,00 mùa lũ năm xây dựng thứ tư (2012) 70 T 3.3 Xây dựng mơ hình 70 T T 3.3.1 Kích thước mơ hình 70 T T 3.3.2 Vật liệu xây dựng chế tạo mơ hình 71 T T 3.3.3 Bố trí mặt cắt đo đạc mơ hình 71 T T 3.4 Nội dung thí nghiệm dẫn dòng 80 T T 3.4.1 Thí nghiệm cho riêng cống 80 T T 3.4.2.Thí nghiệm xả kết hợp cống + tràn xây dở mùa lũ 2011 81 T T 3.4.3Thí nghiệm xả kết hợp cống + tràn xây dở mùa lũ 2012 81 T T CHƯƠNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MƠ HÌNH DẪN DỊNG .83 T T A/ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM PHƯƠNG ÁN 83 T T 4.1 Sơ đồ dẫn dòng phương án thí nghiệm 83 T Học viên: Vũ Đức Hạnh T Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ 4.2 Thí nghiệm xả riêng qua cống dẫn dòng 83 T T 4.3 Thí nghiệm xả kết hợp cống đập TXD cao trình 336m 85 T T 4.3.1 Mơ tả tình hình thủy lực 85 T T 4.3.2 Trạng thái chảy cống dẫn dòng 85 T T 4.3.3 Lưu tốc cống mặt đập tràn xây dở 86 T T 4.3.4 Áp suất cống mặt đập tràn xây dở 87 T T 4.4 Thí nghiệm xả kết hợp cống + đập tràn xây dở cao trình +385,5m 87 T T 4.4.1 Mơ tả tình hình thuỷ lực 87 T T 4.4.2 Trạng thái chảy cống dẫn dòng 88 T T 4.4.3 Lưu tốc mặt đập tràn xây dở mũi phun cống dẫn dòng 89 T T 4.4.4 Áp suất cống mặt đập tràn xây dở 89 T T 4.5 Đánh giá dẫn dòng phương án 89 T T 4.5.1 Nhận xét 89 T T 4.5.2 Kết luận 91 T T B/ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM PHƯƠNG ÁN 91 T T 4.6 Những thay đổi so với PA1 91 T T 4.7 Thí nghiệm xả kết hợp cống đập TXD ∇336m: 94 T T 4.7.1 Mô tả tình hình thủy lực 94 T T 4.7.2 Trạng thái chảy cống dẫn dòng 95 T T 4.7.3 Lưu tốc cống mặt đập tràn xây dở 95 T T 4.7.4 Áp suất cống mặt đập tràn xây dở 95 T T 4.8 Thí nghiệm xả kết hợp cống + đập tràn xây dở ∇381m 96 T T 4.8.1 Mơ tả tình hình thuỷ lực 96 T T 4.8.2 Khả xả qua đập xây dở cao trình 381m 96 T T 4.8.3 Lưu tốc mặt đập tràn xây dở mũi phun cống dẫn dòng 97 T T 4.8.4 Áp suất cống mặt đập tràn xây dở 97 T T 4.9 So sánh thơng số dẫn dòng hai phương án 97 T T 4.9.1 Về khả xả: 97 T T 4.9.2 Về mực nước hồ 98 T T 4.9.3 Về mực nước lưu tốc điểm quan tâm: 98 T Học viên: Vũ Đức Hạnh T Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ 4.9.4 Về áp suất cống: 99 T T 4.10 Kết luận chương 99 T T CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101 T T 5.1 Kết luận 101 T T 5.2 Các tồn kiến nghị 102 T T 5.2.1 Các tồn 102 T T 5.2.2 kiến nghị 102 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO .102 T T Phụ lục kết thí nghiệm dẫn dòng qua đập tràn xây dở PA1 104 T T Phụ lục kết thí nghiệm dẫn dòng qua đập tràn xây dở PA2 108 T T Hình ảnh thí nghiệm dẫn dòng 112 T Học viên: Vũ Đức Hạnh T Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ Chương TỔNG QUAN VỀ CƠNG TÁC DẪN DỊNG THI CƠNG 1.1 Tổng quan dẫn dòng thi cơng cơng trình đầu mối thuỷ lợi, thuỷ điện Dẫn dòng thi cơng công tác quan trọng xây dựng cơng trình thuỷ lợi Xác định biện pháp dẫn dòng thi cơng hợp lý đảm bảo cho cơng tác thi cơng cơng trình tiến độ, an tồn giảm giá thành xây dựng Dẫn dòng thi cơng mùa kiệt lưu lượng nhỏ, dòng chảy thường dẫn qua lòng sơng thu hẹp, qua kênh Về mùa lũ dẫn dòng qua cống, kênh… Đó với cơng trình nhỏ Gần nước ta xây dựng nhiều cơng trình thuỷ lợi, thuỷ điện lớn : Sê San 3, Sê San 4, Bản vẽ, Tuyên Quang, Cửa Đạt… Nếu theo sơ đồ dẫn dòng thơng thường qui mơ cơng trình dẫn dòng lớn tốn nhiều kinh phí Do đó, lựa chọn sơ đồ xả lũ dẫn dòng thi cơng kết hợp qua cống đập tràn xây dở giảm đáng kể kinh phí xây dựng cơng trình dẫn dòng cơng trình Tuy nhiên, chế độ thuỷ lực xả lũ thi cơng qua cơng trình phức tạp, cần tính tốn hết yếu tố thuỷ lực ảnh hưởng đến cơng trình thường thơng qua thí nghiệm mơ hình thuỷ lực để đưa biện pháp hạn chế bất lợi dòng chảy, kiểm định thơng số tính tốn đảm bảo tính hiệu cao cơng trình dẫn dòng cơng trình 1.1.1 Đặc điểm cơng trình thủy lợi - Xây dựng sông suối, kênh rạch bãi bồi nên thi công thường chịu ảnh hưởng bất lợi nước mặt, nước ngầm, nước mưa ; - Khối lượng cơng trình lớn, thời gian thi cơng kéo dài, điều kiện thi cơng, địa hình, địa chất khơng thuận lợi; - Tuyệt đại đa số dùng vật liệu địa phương, vật liệu chỗ; - Q trình thi cơng đòi hỏi hố móng khơ phải đảm bảo yêu cầu lợi dụng tổng hợp dòng chảy hạ lưu 1.1.2 Nhiệm vụ dẫn dòng - Đắp đê quai bao quanh hố móng, bơm cạn nước tiến hành nạo vét, xử lý xây móng cơng trình; Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ - Dẫn nước sông từ thượng lưu hạ lưu qua công trình dẫn dòng xây dựng xong trước ngăn dòng 1.1.3 Các tài liệu phục vụ thiết kế dẫn dòng - Hồ sơ thiết kế cơng trình; - Tài liệu thủy văn, địa hình, địa chất địa chất thủy văn khu vực; - Năng lực đơn vị thi cơng; - Tình hình sử dụng nước phục vụ dân sinh, vận tải thủy ngành kinh tế 1.1.4 Trình tự thiết kế dẫn dòng - Tập hợp nghiên cứu tài liệu bản; - Đề xuất chọn phương pháp dẫn dòng; - Xác định lưu lượng thiết kế dẫn dòng; - Tính tốn thiết kế cơng trình dẫn dòng; 1.2 Các phương pháp dẫn dòng 1.2.1 Phương pháp đắp đê quai ngăn dòng đợt Đắp đê quai ngăn dòng đợt đắp đê quai lần ngăn tồn lòng sơng, dòng chảy dẫn hạ lưu qua cơng trình tháo nước tạm thời lâu dài gọi cơng trình dẫn dòng Phương pháp thường áp dụng xây dựng công trình nhỏ, lòng sơng hẹp Trong đó, cơng trình dẫn dòng thường sử dụng máng, kênh, nen, cống, tràn tạm 1.2.1.1 Dẫn dòng qua máng a) Sơ đồ: a) b) Hình 1.1: Sơ đồ dẫn dòng qua máng a) Mặt b) Mặt cắt dọc máng Máng; Cơng trình chính; Đê quai thượng lưu; Đê quai hạ lưu Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ Máng gỗ, thép bê tông cốt thép… bắc qua đê quai thượng lưu hạ lưu để dẫn nước hạ lưu cơng trình (xem hình 1.1) b) Tổ chức thi công: - Đắp đê quai thượng hạ lưu; - Lắp đặt máng qua đê quai để dẫn nước hạ lưu; - Tiến hành thi cơng cơng trình chính; - Tháo dỡ máng hồn thành cơng trình c) Điều kiện áp dụng: - Lòng sơng hẹp, cơng trình nhỏ, thi cơng xong mùa khô; - Lưu lượng nhỏ: Q ≤ 2m3/s; - Khi cơng trình tháo nước có khơng thể lợi dụng để dẫn dòng P P P tháo khơng hết lưu lượng thiết kế dẫn dòng; - Các phương pháp tháo nước khác đắt Hiện nay, phương pháp dùng khả tháo nước máng nhỏ, giá chống đỡ rò rỉ nước xuống hố móng gây cản trở thi công Mặt khác, phương pháp khác dùng bơm, xi phông ngược ống cao su ống nhựa thay cho máng thuận tiện nhiều cơng trình có lưu lượng nhỏ 1.2.1.2 Dẫn dòng qua kênh a) Sơ đồ: Kênh đào bên bờ để dẫn dòng thi cơng (hình 1.2; 1.3 1.4) 120 115 110 105 105 110 115 120 125 Hình 1.2: Sơ đồ dẫn dòng qua kênh Tuyến cơng trình chính; 2,3 Đê quai thượng lưu, hạ lưu; Kênh dẫn dòng Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ Hình 1.3: Kênh dẫn dòng cơng trình Đầm Hà Động Lòng kênh dẫn; Vải chống thấm; Bờ kênh tiếp giáp đập; Vai trái đập Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi 10 Luận văn thạc sĩ Hình 1.4: Kênh dẫn dòng cơng trình Định Bình Lòng kênh dẫn Đá gia cố bờ kênh b) Tổ chức thi công: - Đào kênh dẫn dòng; - Đắp đê quai thượng lưu đê quai hạ lưu ; - Tiến hành thi công cơng trình theo u cầu tiến độ c) Điều kiện áp dụng: Thường áp dụng cho công trình xây dựng đoạn sơng đồng bằng, có bờ thoải rộng, điều kiện địa hình địa chất thuận lợi cho việc đào kênh 1.2.1.3 Dẫn dòng qua cống ngầm a) Sơ đồ (xem hình 1.5, 1.6 1.7): Đối với cơng trình vừa nhỏ thường sử dụng cống lấy nước để dẫn dòng mùa khơ bố trí lỗ xả thân đập (cống ngầm) để tháo lũ thi công Đối với cơng trình lớn, cống thiết kế riêng để dẫn dòng mùa khơ mùa lũ, mùa khơ năm thi cơng cuối hồnh triệt cống; Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi 100 Luận văn thạc sĩ hai phương án - Lưu lượng chuyển chế độ từ khơng áp sang có áp cục khoảng từ 0m3/s ÷ P P 433,2m3/s lưu lượng chuyển từ chế độ có áp cục sang có áp hồn tồn khoảng P P xấp xỉ 500 m3/s Tuy dải lưu lưọng rộng trường hợp chảy P P độ, dòng chảy cống êm nhẹ, khơng xảy nước nhảy cống (cũng cần lưu ý trạng thái chảy độ cống phụ thuộc vào việc cấp khí vào sau trần cống chế độ khác cho khả xả cống khác nhau) - Khi cống chảy không áp dòng chảy cống khơng có tượng nước nhảy hay sóng lớn xuất túi khí di chuyển dọc theo trần cống từ sau cửa vào đến cửa cống - Áp suất cống điểm đo trần cống hầu hết âm giá trị lớn -2mH O, đáy dương xả cấp lưu lượng thí nghiệm R R - Việc mở rộng kênh vào cống sang trái PA2 hợp lý, tạo dòng thuận vào cống giảm đáng kể gợn nước, xoáy nước trước cửa cống xả lưu lượng mùa kiệt mùa lũ - Khi xả lưu lượng mùa lũ năm 2011: tính tốn mực nước lưu lượng xả kết hợp cống + đập xây dở cao trình 336m phù hợp đảm bảo an toàn - Khi xả lưu lượng mùa lũ năm 2012 qua tràn xây dở cao trình 385,5m-PA1 381m-PA2, lưu lượng dẫn qua cống thiên an toàn đảm bảo lưu lượng lũ đến vượt so với tính tốn Khi dẫn dòng qua đập xây dở cần có biện pháp tăng cường cường độ, gia cố mặt đập hạ lưu đập nơi co dòng chảy tác động trực tiếp gây nguy hiểm cho cơng trình.Khi cống chảy có áp cửa vào trần cống xuất áp suất âm nhiên áp cột áp không lớn, để khắc phục tượng ta bố trí lỗ thơng khí cửa vào trần cống để phá vỡ chân không triệt phá áp suất âm Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi 101 Luận văn thạc sĩ CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Với mục đích nghiên cứu thực nghiệm chọn giải pháp dẫn dòng thi cơng cơng trình thủy điện Đăkđrinh để chọn giải pháp tối ưu cho cơng tác dẫn dòng thi cơng Kết luận văn đạt tóm tắt sau Luận văn trình bày cách tổng quan cơng tác dẫn dòng thi cơng, nhân tố ảnh hưởng tới q trình dẫn dòng, việc chọn tần suất thiết kế dẫn dòng lưu lượng dẫn dòng mùa kiệt mùa lũ Trong dẫn dòng thi cơng cơng trình lớn với điều kiện địa hình lòng sơng hẹp, địa chất tốt, lưu lượng lũ thi cơng lớn, thời gian thi cơng kéo dài việc tận dụng dẫn dòng thi cơng qua đập xây dở cần ưu tiên xem xét tính hiệu cao nhiên tác dụng dòng chảy lên cơng trình lớn cần phải tính tốn chi tiết yếu tố bất lợi phải kiểm chứng thơng qua thí nghiệm mơ hình để xác định đề xuất biện pháp hạn chế tác động bất lợi dòng chảy nguy xảy cơng trình Luận văn nêu phân tích kết thí nghiệm hai phương án dẫn dòng thi cơng cơng trình thủy điện Đăkđrinh tác động bất lợi dòng chảy lên cơng trình, xác định khả tháo lũ cống dẫn dòng đập tràn xây dở yếu tố lưu tốc, áp suất tác dụng lên cơng trình So sánh kết tính tốn lý thuyết kết đo mơ hình Qua so sánh kết tính tốn lý thuyết kết mơ hình cho thấy kết tính tốn oan tồn Khả xả thực tế cống đập tràn xây dở tốt Phân tích yếu tố thủy lực hai phương án dẫn dòng khả xả qua cơng trình, vận tốc lớn mặt đập tràn xây dở, áp suất lưu tốc cống, tác động dòng chảy lên hạ lưu đập, cho thấy phương án hai có nhiều ưu điểm kiến nghị làm phương án chọn Trên sở phân tích kết thơng qua thí nghiệm mơ hình kiến nghị biện pháp đảm bảo an tồn cho cơng trình đầu mối tham gia dẫn dòng Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi 102 Luận văn thạc sĩ 5.2 Các tồn kiến nghị 5.2.1 Các tồn Trong phạm vi luận văn mình, học viên thực tính tốn thuỷ lực đối chứng kết tính tốn với thí nghiệm mơ hình cống đập tràn xây dở cao trình khác năm thi cơng Trong tính tốn luận văn chưa xác định đường mực nước qua tràn dở , yếu tố bậc nước hạ lưu đập dẫn dòng thi cơng cao trình ∇336,0 Chưa đề cập tới , biện pháp gia cố đập, hai bên bờ kênh hạ lưu cơng trình 5.2.2 kiến nghị Tiếp tục cần phải sâu nghiên cứu q trình xói lở đập bê tông xây dở độ tuổi nước tràn qua Q trình xói lở phía hạ lưu chân đập hai bên bờ tháo lũ thi công Tổng kết thực tiễn cơng tác dẫn dòng thi cơng cơng trình Thuỷ điện lớn để có kiến nghị cần thiết kinh nghiệm quý báu sống nhằm đảm bảo an toàn giảm chi phí xây dựng cơng trình TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Thủy Lợi, Quy phạm tính tốn thủy lực cơng sâu QPTL C-1-75 Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi 103 Luận văn thạc sĩ Bộ môn Thủy công–Trường Đại Học Thủy lợi(1989), Giáo trình thủy cơng tập I, Tập II, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Công ty cổ phần tư vấn Sơng Đà (2009), Thuyết minh chung cơng trình thủy điện Đăkđrinh Nguyễn Cảnh Cầm, Nguyễn văn Cung, Lưu Cơng Đào, Nguyễn Như kh, Võ Xn Minh, Hồng Văn Quý, Vũ Văn Tảo (2006), Giáo trình thủy lực tập I, tậpII, tập III, Nhà xuất xây dựng Nguyễn Cảnh Cầm, Lưu Công Đào, Nguyễn Như khuê, Hoàng Văn Quý (2009), Bài tập thủy lực tập 2, Nhà xuất xây dựng Lê Đình Chung (2008), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, nghiên cứu xây dựng sơ đồ công nghệ thi công cơng trình thuy lợi, thuỷ điện, Hà Nội Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Xn Đặng, Ngơ Trí Viềng(1977), Cơng trình tháo lũ hệ thống đầu mối thủy lợi, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hứa Hạnh Đào (1968), Tính tốn thủy lực cống ngầm, Phan Đình Hòe Lã Phong dịch, Nhà xuất Nơng Thơn P.G Kixelep, A.D.Ansun , Sổ tay thủy lực, Lưu Công Đào, Nguyễn Tài dịch từ tiếng Nga, Nhà xuất Nông nghiệp- Hà Nội 10 Phạm Ngọc Quý (1996), Thực nghiệm mơ hình thủy lực cơng trình thủy lợi –Bài giảng cao học, khoa sau đại học – Trường Đại Học Thủy Lợi – Hà Nội 11 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi, tập 4(1986), Nhà xuất Nông Nghiệp 12 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285:2002, Nhà xuất xây dựng 13 Trần Quốc Thưởng–Viện khoa học Thủy Lợi(2005), Thí nghiệm mơ hình thủy lực Cơng trình, Nhà xuất Xây Dựng 14 Viện lượng ( 2009), Báo cáo kết nghiên cứu thí nghiệm mơ hình thủy lực Cơng trình thủy điện Đăkđrinh, Hà Nội Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ 104 Phụ lục kết thí nghiệm dẫn dòng qua đập tràn xây dở PA1 Bảng IV.1 Lưu tốc mạch động lưu (m/s);Thí nghiệm xả kết hợp cống tràn XD ∇336m; TN1, Q xả =4550m3/s; -PA1 R R P P u - σ u (m/s) Thủy trực u u σu σu 1,12 0,70 2,11 0,68 1,99 0,58 2,48 0,37 1,92 0,54 2,88 0,31 1,00 0,66 1,33 0,55 1,19 0,40 2,15 0,53 0,82 0,64 2,13 0,44 1,45 0,49 1,66 0,64 2,05 0,44 2,11 0,52 2,13 0,38 2,29 0,43 2,38 0,42 2,40 0,42 R Mặt Điểm cắt đo u Đáy TL1 Giữa Mặt Đáy TL2 Giữa Mặt Đáy TL3 Giữa Mặt Đáy TL4 Giữa Mặt T5- Đáy Mặt Giữa đập TXD Mặt 336m T6 - Đáy Mặt Giữa đập TXD Mặt 336m T7- Đáy Mặt Giữa đập TXD Mặt 336m Cửa Đáy vào Giữa cống Mặt trái Cửa Đáy vào Giữa cống Mặt phải Cửa Đáy Giữa cống Mặt 0,97 0,10 0,10 0,13 0,09 0,44 0,31 0,22 10,22 σu σu 0,50 0,53 0,86 0,21 0,36 0,22 0,41 0,42 0,52 0,41 u 2,26 0,31 2,76 2,81 0,20 1,91 0,40 1,81 2,47 0,28 2,02 0,31 2,05 0,24 2,63 0,39 2,64 2,74 0,31 1,56 0,38 2,62 0,46 2,80 0,36 2,90 0,82 9,13 0,86 9,56 0,56 10,84 0,50 R u 1,01 0,36 0,57 0,12 0,30 0,09 0,63 1,19 1,11 1,81 R R R R σu 0,39 0,36 0,32 0,38 0,46 0,35 0,45 0,55 0,32 0,58 0,33 0,41 R u σu R 2,10 0,37 2,60 0,32 1,94 0,36 2,01 0,52 9,65 0,78 8,96 0,38 9,53 0,35 10,53 0,58 10,40 0,75 11,28 0,72 10,68 0,75 11,12 0,45 10,11 0,92 11,01 0,73 11,36 0,48 10,50 0,96 12,43 0,74 11,99 0,61 11,95 0,58 12,27 1,04 11,57 0,96 11,40 0,67 11,66 0,67 12,09 1,04 14,10 0,35 13,04 0,31 14,44 0,46 13,46 0,47 10,47 9,67 20,11 5,31 Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ 105 trái Cửa Đáy 11,63 4,75 Giữa cống Mặt 19,46 1,98 phải Đáy 14,79 2,01 HL8 Giữa 9,50 2,20 14,92 2,39 15,51 2,27 6,04 2,36 Mặt 19,46 2,56 Đáy 6,36 1,84 14,19 2,19 16,91 2,77 20,34 2,83 16,48 3,54 HL9 Giữa Mặt 9,10 3,61 16,97 1,98 15,56 2,52 15,62 2,05 17,05 3,93 Đáy 12,96 1,39 16,70 1,57 HL10 Giữa 13,20 2,18 2,29 2,62 Mặt 14,22 2,08 17,23 2,49 Đáy 4,69 3,31 12,84 1,11 14,57 1,40 13,79 1,91 HL11 Giữa 15,75 2,16 17,01 1,40 Mặt 10,64 3,38 15,45 2,25 16,91 1,53 14,16 1,69 Đáy 6,31 2,88 13,47 1,97 11,12 3,45 14,97 1,54 HL12 Giữa 6,42 2,35 14,56 2,18 15,86 1,07 Mặt 8,69 3,12 15,32 4,07 17,35 1,14 15,87 1,16 Đáy 6,98 1,07 7,17 1,35 9,01 1,37 10,54 1,31 2,74 2,46 HL13 Giữa 8,23 1,21 9,31 1,21 10,81 1,32 Mặt 6,65 1,00 7,77 1,10 9,82 1,06 10,46 1,82 2,59 3,71 Bảng IV.2 Lưu tốc mạch động lưu (m/s); Thí nghiệm xả kết hợp cống tràn XD ∇385,5m; TN2, Q xả =3414m3/s-PA1 R R P P u - σ u (m/s) Thủy trực u σu u σu 0,37 0,10 0,50 0,18 0,34 0,11 0,44 0,18 0,36 0,11 0,50 0,11 0,28 0,08 0,35 0,11 0,26 0,08 0,36 0,11 0,24 0,07 0,32 0,10 0,84 0,14 0,96 0,25 0,74 0,09 0,83 0,11 0,57 0,08 0,79 0,21 0,68 0,18 0,91 0,20 0,68 0,20 0,64 0,16 0,61 0,18 0,61 0,18 R Mặt cắt Điểm đo u 0,35 0,36 0,39 0,28 0,26 0,26 0,31 0,30 0,30 0,45 0,50 0,52 19,50 σu 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 0,09 0,09 0,14 0,17 0,17 0,86 R u 0,32 0,31 0,44 0,23 0,28 0,24 0,60 0,69 0,54 0,73 0,61 0,69 19,80 σu 0,10 0,09 0,10 0,07 0,08 0,07 0,13 0,16 0,09 0,22 0,20 0,13 1,37 R R R R Đáy Giữa Mặt Đáy TL2 Giữa Mặt Đáy TL3 Giữa Mặt Đáy TL4 Giữa Mặt Đáy Cửa vào Giữa cống Mặt 11,20 1,77 11,30 0,95 5- Mặt Đáy 7,82 0,35 4,89 0,58 5,49 0,37 3,22 0,60 TL1 Học viên: Vũ Đức Hạnh u 0,46 0,45 0,42 0,35 0,34 0,37 1,09 0,97 0,96 0,77 0,71 0,90 σu 0,14 0,09 0,10 0,11 0,13 0,11 0,18 0,10 0,16 0,23 0,22 0,16 R u 0,34 0,33 0,45 0,14 0,40 0,42 0,94 0,75 0,76 0,69 0,72 0,73 σu 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,16 0,10 0,08 0,20 0,15 0,15 R Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi đập TXD 385,5m 6- Mặt đập TXD 385,5m 7- Điểm lõm mặt tràn 8- Mũi phun TXD Luận văn thạc sĩ 106 Giữa Mặt 8,00 0,40 6,08 0,42 6,15 0,72 4,01 0,59 Đáy Giữa 10,88 0,81 7,38 0,21 7,69 0,87 5,80 0,79 Mặt Đáy Giữa 22,12 0,23 22,34 0,70 21,87 0,56 21,00 0,90 Mặt Đáy Giữa 22,60 0,78 21,54 0,26 21,77 0,91 22,87 0,86 Mặt Đáy 26,34 0,90 24,28 0,28 Cửa Giữa cống Mặt 29,25 0,04 29,54 0,88 Đáy 9,00 2,73 23,71 7,11 25,69 7,71 22,15 7,84 HL10 Giữa Mặt 19,42 5,95 19,74 3,40 17,00 4,98 Đáy 3,57 1,07 HL11 Giữa 21,76 5,79 20,29 6,09 17,79 5,55 Mặt 23,53 7,06 15,72 2,72 Đáy 14,36 4,31 20,36 4,64 21,29 6,55 HL12 Giữa 21,07 6,32 16,91 5,07 Mặt 5,62 1,60 7,52 1,53 4,07 1,22 Đáy 3,76 1,22 3,28 0,98 HL13 Giữa 6,18 1,16 8,31 1,42 5,58 1,67 Mặt 4,00 0,65 4,78 1,12 7,29 1,42 6,36 1,91 Bảng V.3 Áp suất trung bình h p (m) điểm đo trần cống- Thí nghiệm xả kết hợp cống + tràn xây dở cao trình 336m 385,5m-PA1 Xả kết hợp, Q xả tổng (m3/s) Cao độ Ký hiệu điểm đo 4550 4678 3414 3517 TT điểm đo (m) Chiều cao áp suất hp (m) R R R KV Tuyến T1.1 T1.2 T1.3 T1.4 T1.5 T1.6 T1.7 T1.8 T1.9 R R R P P 321,50 20,66 22,14 61,46 61,40 327,80 327,42 327,19 327,00 327,00 327,00 327,00 327,00 327,00 3,77 1,20 -0,13 -0,68 1,88 3,62 0,97 1,38 0,32 4,92 1,71 -0,18 -0,78 1,93 3,91 2,02 2,03 0,51 10,86 -0,99 -1,68 -0,82 0,76 2,31 2,15 1,70 1,55 11,15 -0,58 -1,64 -0,88 0,20 2,98 2,61 1,43 1,68 Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tuyến T2.1 T2.2 T2.3 T2.4 T2.5 T2.6 T2.7 T2.8 T2.9 Luận văn thạc sĩ 107 327,80 327,42 327,19 327,00 327,00 327,00 327,00 327,00 327,00 3,70 1,15 -0,14 -0,68 1,45 1,97 0,97 1,38 0,32 4,85 1,75 -0,14 -0,80 1,52 1,42 2,02 2,13 0,51 10,83 -1,0 -1,62 -0,73 2,54 2,90 1,25 1,75 1,58 11,18 -0,80 -1,99 -0,98 2,62 2,96 1,71 1,55 1,70 Bảng V.4 Áp suất trung bình h p (m) điểm đo mặt tràn xây dở -Thí nghiệm xả kết hợp cống + tràn xây dở cao trình 336m 385,5m-PA1 R TT Ký hiệu Cao độ điểm đo điểm đo T1 (m) R Xả kết hợp , Q xả tổng (m3/s) R 4550 4678 R P P 3414 3517 Chiều cao áp suất hp (m) Tràn xây dở cao độ 336m TD1.1 336,00 7,83 8,23 TD1.2 336,00 6,23 6,45 TD1.3 336,00 3,48 3,67 TD2.1 336,00 7,15 8,11 TD2.2 336,00 5,32 5,73 TD2.3 336,00 4,57 5,03 TD3.1 336,00 6,79 7,52 TD3.2 336,00 5,58 6,01 TD3.3 336,00 4,96 5,43 10 TD4.1 336,00 7,57 8,41 11 TD4.2 336,00 6,81 6,56 12 TD4.3 336,00 4,25 4,61 Tràn xây dở cao độ 385,5m 13 TD1.1 385,50 5,87 5,82 14 TD1.2 385,50 4,59 4,64 Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ 108 15 TD2.1 385,50 5,15 5,34 16 TD2.2 385,50 4,44 4,20 17 TD3.1 385,50 5,60 5,02 18 TD3.2 385,50 4,61 4,72 19 TD4.1 385,50 5,55 5,21 20 TD4.2 385,50 4,44 4,38 Phụ lục kết thí nghiệm dẫn dòng qua đập tràn xây dở PA2 Bảng IV.5 Lưu tốc mạch động lưu tốc thượng hạ lưu cơng trình (m/s); Thí nghiệm xả kết hợp cống tràn XD ∇336m; TN3, Q xả =4550m3/s; PA2 R R P P u - σ u (m/s) Thủy trực R Mặt cắt Điểm đo u Đáy TL1 Giữa Mặt Đáy TL2 Giữa Mặt Đáy TL3 Giữa Mặt Đáy TL4 Giữa Mặt Đáy Cửa vào cống Giữa Mặt Đáy 5-Mặt TXD Giữa 336m Mặt Đáy 6-Mặt TXD Giữa 336m Mặt Đáy 6'Mặt TXD Giữa 336m Mặt Đáy 7-Mặt TXD, bậc nước Giữa 334,5m Mặt Đáy Cửa cống Giữa 0,29 0,46 σu R u σu R u R σu u σu u R R σu u σu R 0,23 0,06 1,15 0,38 2,42 0,51 3,04 0,51 0,25 0,33 0,04 1,54 0,10 0,88 0,31 0,26 2,97 2,02 0,37 0,52 3,12 3,19 0,46 0,40 0,05 0,12 R 0,77 0,29 1,96 0,32 0,53 0,37 0,13 0,09 0,63 0,39 0,15 1,23 0,11 1,25 0,35 0,39 2,40 2,16 0,28 0,52 3,12 2,48 0,28 0,45 0,55 0,32 0,12 0,10 0,83 1,18 0,22 2,18 0,35 2,02 0,39 0,52 2,91 2,72 0,46 0,55 0,54 0,11 1,20 0,33 2,12 11,33 0,34 10,36 0,42 0,48 3,17 0,39 3,13 3,06 3,47 3,27 2,20 0,33 0,34 0,52 0,33 2,31 0,54 0,34 10,70 0,42 10,24 0,50 7,16 0,48 6,13 1,25 6,08 0,71 7,72 0,45 6,95 8,12 0,76 0,60 6,44 8,79 0,65 6,59 0,52 9,01 0,46 0,84 7,43 8,64 1,01 0,50 7,93 9,00 0,71 1,92 8,81 9,62 0,43 9,02 1,38 9,59 0,65 1,30 8,52 9,56 0,65 1,83 9,03 1,72 9,38 1,34 9,33 10,04 1,15 10,64 0,55 9,47 1,34 0,77 9,38 9,52 1,59 0,87 10,85 0,97 10,79 1,18 10,85 1,23 10,84 1,49 16,77 1,69 16,44 3,40 Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi HL8 HL9 HL10 HL11 HL12 HL13 Luận văn thạc sĩ 109 Mặt 17,04 4,20 15,91 3,61 Đáy 14,95 4,49 Giữa 16,96 2,62 18,08 3,50 Mặt 15,11 4,53 Đáy Giữa 0,68 0,21 16,30 3,89 17,26 3,92 15,66 4,70 Mặt Đáy 8,45 1,62 14,96 2,65 9,96 1,93 Giữa 1,90 0,55 Mặt 12,69 1,68 15,44 2,65 14,68 2,83 Đáy 13,33 3,42 13,06 1,75 Giữa 2,74 0,18 Mặt 13,42 3,60 14,30 2,39 Đáy 8,70 2,12 13,13 1,34 Giữa 2,03 0,17 Mặt 7,19 2,07 14,92 1,41 Đáy 3,39 1,37 6,08 1,59 8,26 1,74 6,99 1,83 Giữa Mặt 3,63 1,23 6,15 1,22 8,31 1,42 8,69 1,87 4,11 1,20 4,22 1,12 13,49 2,99 14,35 2,86 10,86 1,63 10,60 2,31 12,94 1,51 12,81 2,03 0,24 0,62 Bảng IV.6 Lưu tốc mạch động lưu tốc thượng hạ lưu cơng trình (m/s); Thí nghiệm xả kết hợp cống tràn XD ∇381m; TN4, Q xả =3414m3/s; PA2 R R P u - σ u (m/s) Thủy trực u σu u σu 0,29 0,09 0,39 0,08 0,29 0,07 0,38 0,09 0,24 0,07 0,40 0,10 0,29 0,07 0,44 0,10 0,17 0,06 0,39 0,13 0,15 0,04 0,36 0,13 0,38 0,10 0,43 0,08 0,21 0,07 0,43 0,13 0,21 0,07 0,44 0,07 0,38 0,07 0,57 0,11 0,28 0,09 0,48 0,11 0,29 0,10 0,46 0,13 R Mặt cắt Điểm đo Đáy TL1 Giữa Mặt Đáy TL2 Giữa Mặt Đáy TL3 Giữa Mặt Đáy TL4 Giữa Mặt Đáy Cửa vào Giữa cống Mặt Đáy Cửa Giữa cống Mặt Đáy T1- Mặt TXD Giữa 381m Mặt T2- Mặt Đáy u 0,05 0,05 0,15 0,10 0,13 0,16 0,17 0,18 0,19 0,16 0,14 0,14 20,44 σu 0,02 0,02 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,04 0,04 0,66 R u 0,07 0,05 0,04 0,19 0,17 0,16 0,33 0,21 0,20 0,06 0,06 0,07 17,93 σu 0,02 0,02 0,01 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,02 0,02 0,02 2,77 R P R R R u 0,49 0,42 0,35 0,43 0,41 0,37 0,57 0,51 0,50 1,29 0,50 0,51 σu 0,14 0,13 0,11 0,11 0,12 0,11 0,06 0,09 0,08 0,14 0,13 0,13 R u σu 0,45 0,08 0,40 0,13 0,42 0,13 0,45 0,09 0,46 0,06 0,47 0,10 0,56 0,06 0,45 0,10 0,37 0,09 0,57 0,10 0,43 0,13 0,38 0,09 R 18,59 0,30 17,90 0,35 27,10 4,87 28,78 4,45 29,26 2,84 29,91 3,10 5,20 0,41 4,49 0,49 4,70 0,44 5,75 0,42 5,11 0,58 4,94 0,42 4,97 0,31 5,62 0,46 7,75 1,28 6,57 1,67 6,90 1,32 8,01 1,18 Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi TXD 381m T3-Điểm lõm TXD 381m T4-Mũi phun TXD 364,1m Luận văn thạc sĩ 110 Giữa Mặt 6,57 1,47 6,77 0,92 7,61 1,06 7,10 1,54 Đáy Giữa 9,58 2,87 13,99 4,20 14,47 4,34 12,60 3,78 Mặt Đáy Giữa 13,94 4,18 17,71 5,31 18,45 5,53 12,16 3,65 Mặt Đáy HL9 Giữa 2,26 0,93 5,40 1,01 21,54 6,08 Mặt Đáy HL10 Giữa 10,25 3,17 20,26 5,90 25,77 5,64 21,16 4,88 Mặt Đáy 19,89 4,84 17,15 5,58 HL11 Giữa 20,67 6,64 5,94 1,83 Mặt 19,78 4,80 16,96 5,75 Đáy 21,11 4,58 20,21 6,30 15,12 4,11 HL12 Giữa 17,94 5,42 Mặt 22,03 6,35 19,71 5,51 14,96 4,09 Đáy 5,47 1,23 5,14 1,37 6,42 1,28 HL13 Giữa 1,14 0,43 5,81 1,22 6,36 1,01 1,15 0,32 Mặt 5,41 1,23 5,94 1,19 7,13 1,78 Bảng IV.7 Áp suất trung bình h p (m) điểm đo trần cống- Thí nghiệm xả kết hợp cống + tràn xây dở cao trình 336m 381m-PA2 R TT 10 11 12 13 14 15 16 17 R Ký hiệu điểm đo Cao độ điểm đo (m) KV Tuyến T1.1 T1.2 T1.3 T1.4 T1.5 T1.6 T1.7 T1.8 T1.9 Tuyến T2.1 T2.2 T2.3 T2.4 T2.5 T2.6 T2.7 T2.8 321,50 Học viên: Vũ Đức Hạnh Xả kết hợp, Q xả tổng (m3/s) 4550(∇336) 3414(∇381) Chiều cao áp suất hp (m) 20,66 61,46 R R R R P 327,80 327,42 327,19 327,00 327,00 327,00 327,00 327,00 327,00 3,80 1,20 -0,23 -0,70 1,88 3,65 0,91 1,38 0,32 10,90 -1,00 -1,70 -0,86 0,76 2,33 2,15 1,70 1,55 327,80 327,42 327,19 327,00 327,00 327,00 327,00 327,00 3,70 1,15 -0,23 -0,70 1,45 1,97 0,97 1,38 10,83 -1,0 -1,64 -0,76 2,54 2,90 1,25 1,75 P Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi 18 T2.9 Luận văn thạc sĩ 111 327,00 0,32 1,58 Bảng IV.8 Áp suất trung bình h p (m) điểm đo mặt tràn xây dở -Thí nghiệm xả kết hợp cống + tràn xây dở cao trình 336m 381m-PA2 Xả kết hợp , Q xả tổng (m3/s) Ký hiệu Cao độ điểm đo điểm đo 4550(∇336) 3414(∇381) TT T1 (m) Chiều cao áp suất hp (m) R R R TD1.1 TD1.2 TD2.1 TD2.2 TD3.1 TD3.2 TD4.1 TD4.2 10 11 12 13 14 15 16 TD1.1 TD1.2 TD2.1 TD2.2 TD3.1 TD3.2 TD4.1 TD4.2 Học viên: Vũ Đức Hạnh Tràn xây dở cao độ 336m 336,00 8,77 336,00 5,61 336,00 8,74 336,00 6,74 336,00 8,23 336,00 6,65 336,00 8,22 336,00 6,29 Tràn xây dở cao độ 381m 385,50 385,50 385,50 385,50 385,50 385,50 385,50 385,50 R P P 6,57 5,09 6,49 5,30 2,51 5,27 6,80 5,17 Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi 112 Luận văn thạc sĩ Hình ảnh thí nghiệm dẫn dòng A/ PHƯƠNG ÁN TN1: Q xả = 4550m3/s (P=3%); - Xả kết hợp cống + TXD ∇336m- mùa lũ 2011 R R Dòng chảy mặt đập xây dở Dòng chảy sau tràn cống Chế độ dòng chảy sau đập xây dở Dòng chảy chân cầu tạm Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Luận văn thạc sĩ 113 TN2: Qxảtổng= 3414m3/s(P=3%), -Xả kết hợp cống + TXD ∇385,5m- mùa lũ 2012 Dòng chảy mặt đập tràn Các túi khí mép sau ngưỡng tràn Dòng phun sau mũi phóng tràn đổ xuống hạ lưu B/PHƯƠNG ÁN TN3: Q xả = 4550m3/s (P=3%); Xả kết hợp cống + TXD ∇336m- mùa lũ 2011 R R Dòng chảy mặt đập xây dở Học viên: Vũ Đức Hạnh Dòng chảy sau tràn cống Lớp: 16C2 Trường Đại học Thuỷ lợi Chế độ dòng chảy sau đập xây dở Luận văn thạc sĩ 114 Dòng chảy chân cầu tạm TN4: Qxảtổng= 3414m3/s(P=3%), Xả kết hợp cống + TXD ∇381m- mùa lũ 2012 Ảnh 9.1.Dòng chảy mặt đập tràn túi khí mép sau ngưỡng tràn Dòng phun sau mũi phóng tràn đổ xuống hạ lưu Học viên: Vũ Đức Hạnh Lớp: 16C2 ... lượng thi t kế dẫn dòng Để chọn lưu lượng thi t kế dẫn dòng phải vào tần suất thi t kế thời đoạn dẫn dòng 1.3.2 Chọn tần suất thi t kế dẫn dòng Tần suất thi t kế dẫn dòng phụ thuộc vào cấp cơng trình. .. TÁC DẪN DỊNG THI CƠNG 1.1 Tổng quan dẫn dòng thi cơng cơng trình đầu mối thuỷ lợi, thuỷ điện Dẫn dòng thi cơng cơng tác quan trọng xây dựng công trình thuỷ lợi Xác định biện pháp dẫn dòng thi công. .. tiến hành thí nghiệm mơ hình để kiểm tra tính tốn thi t kế 1.3 Tính tốn lựa chọn thơng số dẫn dòng thi cơng 1.3.1 Chọn lưu lượng dẫn dòng thi t kế Lưu lượng thi t kế dẫn dòng thi công lưu lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nghiên cứu thực nghiệm chọn giải pháp dẫn dòng thi công Công trình thủy điện Đắkđrinh ”, “Nghiên cứu thực nghiệm chọn giải pháp dẫn dòng thi công Công trình thủy điện Đắkđrinh ”

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay