NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘ NHẴN BỀ MẶT BÊ TÔNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY ĐIỆN

157 5 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI TRẦN CƠNG CHÍNH NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘ NHẴN BỀ MẶT TÔNG TRONG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY ĐIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI – 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI TRẦN CƠNG CHÍNH NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘ NHẴN BỀ MẶT TƠNG TRONG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY ĐIỆN CHUN NGÀNH : XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY MÃ SỐ : 60-58-40 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TRUNG ANH NGND.GS.TS LÊ KIM TRUYỀN HÀ NỘI – 2010 MỤC LỤC Nội dung Trang MỞ ĐẦU……………………………………………………………………… CHƯƠNG 1: NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG, TUỔI THỌ VÀ ĐỘ NHẴN CƠNG TRÌNH TƠNG 1.1 Khái niệm chất lượng cơng trình…………………………………… 1.2 Điều kiện tự nhiên, mơi trường………………………………………… 1.2.1 Điều kiện khí hậu……………………………………………………… 1.2.2 Điều kiện môi trường biển…………………………………………… 1.3.Công tác thiết kế cơng trình tơng, tơng cốt thép…………………… 10 1.4 Công tác thi công………………………………………………………… 13 1.5 Công tác quản lý, tu bảo dưỡng…………………………………… 14 1.5.1 Công tác quản lý khai thác…………………………………………… 15 1.5.2 Công tác tu bảo dưỡng…………………………………………… 15 1.6 Ảnh hưởng độ nhẵn bề mặt tông cường độ tông đến chất lượng, tuổi thọ cơng trình…………………………………………………… 16 1.7 Những u cầu kỹ thuật chất lượng cơng trình tơng…… 25 Kết luận chương 1…………………………………………………… 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN LÀM GIẢM CHẤT LƯỢNG ĐỘ NHẴN BỀ MẶT TÔNG 2.1 Thực trạng chất lượng cơng trình tơng tơng cốt thép 32 2.2 Công tác khảo sát, đánh giá móng cơng trình ảnh hưởng đến chất lượng tơng……………………………………………………… 37 2.3 Thiết kế tiêu chuẩn thiết kế cơng trình tơng, tơng cốt thép…… 40 2.4 Công tác thi công tông cốt thép……………………………………… 45 2.4.1 Công nghệ sản xuất, lựa chọn cốt liệu, xi măng chất phụ gia… 46 2.4.2 Công tác thiết kế cấp phối, xử lý hỗn hợp tông, ván khuôn……… 48 2.4.3 Kỹ thuật khống chế nhiệt tông……………………………… 49 2.4.4 Kỹ thuật thi công khe thi công……………………………………… 50 2.5 Công tác quản lý vận hành…………………………… 50 2.6 Đánh giá chung cơng trình tông xây dựng nước ta………… 52 2.6.1 Các cơng trình hồ chứa……………………………………………… 53 2.6.2 Các cơng trình lấy nước, tiêu nước, cống qua đê………………… 59 2.6.3 Các cơng trình vùng ven biển…………………………………… 63 Kết luận chương …………………………………………………… 69 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNGĐỘ NHẴN BỀ MẶT TÔNG 3.1 Nghiên cứu sử dụng mác tông hợp lý cho cơng trình phận cơng trình…………………………………………………………………… 70 3.1.1 Nghiên cứu sử dụng mác tông hợp lý………………………… 70 3.1.2 Nghiên cứu sử dụng mác tông cho phận khác nhau……… 70 3.2 Công tác thiết kế cơng trình thủy cơng………………………………… 71 3.3 Thiết kế cấp phối tông…………………………………………… 76 3.3.1 Các yêu cầu kỹ thuật loại tông cần thiết kế…………… 77 3.3.2 Vật liệu sử dụng…………….……………………………………… 77 3.3.3 Thiết kế thành phần tông……………………………………… 84 3.4 Công tác thi công tông……………………………………………… 88 3.5 Lựa chọn sử dụng ván khuôn hợp lý để nâng cao chất lượng cơng trình độ nhẵn mặt tông……………………………………………………… 95 3.6 Biện pháp làm nhẵn mặt tông…………………………………… 105 Kết luận chương 3……………………………………………… 106 CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO VÀO CƠNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY ĐIỆN Ở NƯỚC TA 4.1 Khái niện tông cường độ cao…………………………………… 107 4.2 Cấu trúc tông cường độ cao……………………………………… 108 4.3 Các tính chất tơng cường độ cao………………………………… 112 4.4 Thiết kế thành phần cấp phối tông cường độ cao…………………… 118 4.4.1 Các phương pháp thiết kế tông cường độ cao…………………… 118 4.4.2 Các bước thiết kế tông cường độ cao…………………………… 119 4.4.3 Lựa chọn vật liệu………………………………………………… 119 4.4.4 Thiết kế thành phần tông cường độ cao ban đầu……………… 122 4.5 Khả ứng dụng tông cường độ cao…………………………… 126 4.6 Những đề xuất ứng dụng tông cường độ cao vào cơng trình Thủy lợi, Thủy điện……… ……………………………………………… 127 Kết luận chương 4…………………………………………………… 128 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………………… 129 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………… 132 PHỤ LỤC………………………………………………………………… 134 Danh mục hình vẽ Hình 1.1.Hình ảnh mặt tơng bị rỗ cơng trình thủy điện Bình Điền 18 Hình 1.2 Hình ảnh tơng bị rỗ cơng trình thủy điện Sơn La 18 Hình 1.3 Hình ảnh tơng bị rỗ bề mặt 19 Hình 1.4 Hình ảnh nứt tơng mặt cơng trình thủy lợi Cửa Đạt 20 Hình 1.5 Hình ảnh vết nứt tơng mặt cơng trình thủy lợi Cửa Đạt 21 Hình 1.6 Hình ảnh vết nứt tơng mặt cơng trình thủy lợi Cửa Đạt 21 Hình 1.7 Hình ảnh tơng q khơ cơng trình thủy lợi 22 Hình 2.1 Hình ảnh tơng cốt thép bị ăn mòn trụ cầu 68 Hình 2.2 Thiết bị siêu âm kiểm tra kết cấu tơng cốt thép cống vùng triều 68 Hình 2.3 Thực trạng tông cốt thép cống vùng triều bị ăn mòn 69 Hình 3.1 Ván khn thép cơng trình thủy điện Khe Bố 100 Hình 3.2 Ván khn thép trụ pin cơng trình thủy điện Sơn La 100 Hình 3.3 Dựng lắp ván khuôn thi công tông khối lớn 101 Hình 3.4 Ván khn thi cơng cơng trình đầu mối thủy điện Sơn La 101 Hình 3.5 Ván khn thép thi cơng tơng đập thủy điện Sơn La 102 Hình 3.6 Ván khn thi cơng tơng cơng trình thủy điện Sơn La 112 Hình 3.7 Thi cơng tơng cơng trình đầu mối thủy điện Sơn La 103 Hình 3.8 Ván khn trượt thi cơng tơng cơng trình thủy điện Sơn La 103 Hình 3.9 Ván khn thi cơng tơng cơng trình thủy điện Sơn La 104 Hình 3.10 Ván khn thi cơng tơng cơng trình thủy điện Sơn La 104 Hình 4.1 Cấu trúc tông 108 Danh mục bảng biểu Bảng 1.1 Thành phần hóa học nước biển Việt Nam giới Bảng 1.2 Độ mặn nước biển tầng mặt vùng biển Việt Nam Bảng 1.3 Hệ số đồng tông 26 Bảng 1.4 Sai số cho phép kích thước vị trí kết cấu tơng BTCT 29 Bảng 2.1 Giới hạn cho phép clorit tông( theo ACl-201-2R) 36 Bảng 2.2 Đánh giá tác động ăn mòn khí thải lên tơng 36 Bảng 2.3 Hàm lượng tối đa cho phép cuả yếu tố có hại cho tơng có đất (mg/l) 37 Bảng 2.4 Mức độ tác động lên tơng đất nước có chứa sulfat với nồng độ% 38 Bảng 2.5 Hệ số vượt tải n 43 Bảng 2.6 Hệ số đảm bảo K n R R 44 R Bảng 2.7 Hệ số tổ hợp tải n c R 44 R Bảng 2.8 Nhiệt thủy hóa đơn khoáng xi măng 49 Bảng 2.9 Nhiệt thủy hóa loại xi măng theo thời gian 50 Bảng 2.10 Kiểm tra chất lượng tông số cơng trình 56 Bảng 2.11 Tổng hợp hư hỏng cống 61 Bảng 2.12 Độ bền thực tế kết cấu tông tông cốt thép làm việc môi trường biển Việt Nam 67 Bảng 3.1 Tỷ lệ N/X tối thiểu tông chống thấm 74 Bảng 3.2 Thời gian đông kết loại xi măng 78 Bảng 3.3 Chọn dùng xi măng cho cơng trình xây dựng 78 Bảng 3.4 Quy định chọn mác XM để sản xuất tơng có mác tương ứng 80 Bảng 3.5 Hàm lượng hạt sét, bụi cho phép (không lớn theo % khối lượng) 81 Bảng 3.6 Bốn nhóm cát dùng cho tông nặng 82 Bảng 3.7 Quy định cát dùng cho tông nặng 82 Bảng 3.8 Lượng nước trung bình 1m3 hỗn hợp tơng (lít) P 83 P Bảng 3.9 Tỷ lệ N/X cần thiết cho loại tông dẻo tương ứng với mác xi măng khác 83 Bảng 3.10 Nhóm tơng theo hàm lượng khơng khí 84 Bảng 3.11 Các tài liệu để lựa chọn cấp phối tông nặng 85 Bảng 3.12 Hệ số tính đến phẩm chất cốt liệu tông 87 Bảng 3.13 Các giá trị hệ số K d hỗn hợp tông lưu động R R ( lượng nước yêu cầu cát N C = 7%) 88 Bảng 3.14 Thời gian trộn hỗn hợp tông (Phút) 91 Bảng 3.15 Thời gian lưu hỗn hợp tông khơng có phụ gia 91 Bảng 3.16 Chiều dày lớp đổ tông 92 Bảng 3.17 Thời gian cho phép ngừng đổ tông không phụ gia ( phút) 93 Bảng 3.18 Thời gian bảo dưỡng ẩm 93 Bảng 3.19 Bảng thời gian bảo dưỡng tông 94 R R Bảng 3.20 Cường độ tông tối thiểu để tháo dỡ ván khuôn, đà giáo chịu lực (%R 28 ) chưa chất tải 94 Bảng 3.21 Thời gian tháo dỡ ván khuôn thành đứng ( ngày ) 95 R R Bảng 3.22 Cường độ tông tối thiểu để tháo dỡ ván khuôn, đà giáo chịu lực (%R 28 ) chưa chất tải 99 Bảng 3.23 Thời gian tháo dỡ tông thành đứng (ngày) 99 R R Bảng 4.1 tơng M60 (mẫu hình trụ D = 15cm) có độ dẻo lớn Việt Nam 111 Bảng 4.2 tông M70, M100 Độ sụt 18cm 111 Bảng 4.3 Sự diễn biến tính chất học BT CĐC 113 Bảng 4.4 Các số liệu thí nghiệm co ngót tơng thường tơng cường độ cao 116 Bảng 4.5 Thành phần hóa học loại tro bay (loại F loại C) 121 Bảng 4.6 Lượng nước trộn cần thiết hàm lượng khơng khí tơng tươi sở sử dụng cát có độ rỗng 35% 123 Bảng 4.7 Giá trị tối đa N/CKD khuyên dùng tơng sản xuất có giảm nước cao Bảng 4.8 Đường kính lớn cốt liệu thơ (đá) 123 125 Bảng 4.9 Thể tích đá đầm chặt đơn vị thể tích tơng theo ACI 211 - 4R – 93 125 Bảng 4.10 Một số cầu sử dụng BT CĐC 126 MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Thực chiến lược phát triển kinh tế xã hội, nước ta giai đoạn 2010-2020 Để sớm đưa nước ta khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu trở thành nước CNH - HĐH vào năm 2020 Mỗi năm nhà nước giành khoảng 30% GDP từ nhiều nguồn vốn khác vốn ODA, ADB… cho xây dựng phát triển sở hạ tầng góp phần đáng kể cho tăng trưởng kinh tế đất nước Những thành tựu đạt ngành xây dựng đáng tự hào Nhìn tổng thể, chất lượng cơng trình có chuyển biến tốt không ngừng nâng cao, đáp ứng u cầu xã hội Nhiều cơng trình trọng điểm Nhà nước kiểm định theo tiêu chuẩn Quốc tế đạt chất lượng Số lượng khối lượng xây dựng cơng trình tăng lên khơng ngừng, năm sau vượt năm trước Bên cạnh thành tựu đó, số cơng trình chưa đảm bảo chất lượng, sau thời gian sử dụng chưa bị xuống cấp, phải đầu tư nhiều tỷ đồng để tu bảo dưỡng, phải sửa chữa phá làm lại gây tốn lãng phí cho nhân dân Nhiều cơng trình thi cơng xong để lại kiến trúc xấu, bề mặt tông lồi lõm, ghồ ghề tạo hội cho tác nhân bên xâm thực, phá hoại tông tông cốt thép Để chủ động phòng ngừa nâng cao chất lượng tông, đặc biệt tông Thủy công thẩm mỹ cho cơng trình, cần nghiên cứu giải pháp để nâng cao chất lượng, độ nhẵn bề mặt cơng trình tơng xây dựng cơng trình Thủy lợi, Thủy điện Để tăng tuổi thọ cho cơng trình, nâng cao hiệu đầu tư cơng trình ngày đại hóa đáp ứng nghiệp phát triển nước nhà II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu: “Làm tăng độ nhẵn bề mặt tơng cơng trình thủy cơng để nâng cao chất lượng tuổi thọ cơng trình.” Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật PHỤ LỤC Các tiêu chuẩn liên quan thiết kế thành phần tông • Xi măng phụ gia: - TCVN 2682 : 1999 Xi măng pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 6260 : 1997 Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 4033 : 1995 Xi măng pooc lăng Puzơlan - TCVN 6069 : 1995 Xi măng pooc lăng tỏa nhiệt - TCVN 4316 : 1986 Xi măng pooc lăng Xỉ hạt lò cao - Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 6067 : 1995 Xi măng pooc lăng bền sunphát - Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 4316 : 1989 Xi măng phương pháp lấy mẫu chuẩn bị mẫu thử - TCVN 6015 : 1995 Xi măng phương pháp thử xác định độ bền - 14 TCN 114 : 2001 Xi măng phụ gia xây dựng thủy lợi - Hướng dẫn sử dụng - 14 TCN 103÷109 – 1999 Phụ gia cho tông vữa Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử - ASTM C 494 Phụ gia hóa học cho tơng - u cầu kỹ thuật • Cát vàng: - TCVN 1770 : 1986 Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 339 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng - TCVN 340 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp độ xốp - TCVN 341 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm Luận văn thạc sĩ kỹ thuật - TCVN 342 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hạt mô đun độ lớn - TCVN 343 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định bùn, bụi, sét - TCVN 345 :1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định tạp chất hữu - TCVN 4376 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng mica • Đá dăm, Sỏi: - TCVN 1771: 1987 Đá dăm sỏi dùng xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 1772: 1986 Đá, sỏi dùng xây dựng - Phương pháp thử • Nước: - TCVN 4506 : 1987 Nước cho tông vữa - Yêu cầu kỹ thuật • Hỗn hợp tông tông: - TCVN 3105 : 1993 Hỗn hợp tông nặng tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo bảo dưỡng mẫu thử - TCVN 3106 : 1993 Hỗn hợp tông nặng - Phương pháp thử độ sụt - TCVN 3107 : 1993 Hỗn hợp tông nặng - Phương pháp Vebe xác định độ cứng - TCVN 3108 : 1993 Hỗn hợp tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích - TCVN 3109 : 1993 Hỗn hợp tông nặng - Phương pháp xác định độ tách vữa độ tách nước - TCVN 3111 : 1993 Hỗn hợp tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí - TCVN 3113 : 1993 Hỗn hợp tông nặng-Phương pháp xác định độ hút nước Luận văn thạc sĩ kỹ thuật - TCVN 3114 : 1993 Hỗn hợp tông nặng-Phương pháp xác định độ mài mòn - TCVN 3105 : 1993 Hỗn hợp tông nặng- Phương pháp xác định khối lượng thể tích - TCVN 3116 : 1993 Hỗn hợp tơng nặng - Phương pháp xác định độ chống thấm nước - TCVN 3118 : 1993 Hỗn hợp tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén - TCVN 3119 : 1993 Hỗn hợp tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo uốn - TCVN 5726 : 1993 Hỗn hợp tông nặng - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ mô đun đàn hồi nén tĩnh - TCVN 4453 : 1995 Kết cấu tơng tơng cốt thép tồn khối - Thi công nhiệm thu - 14 TCN 63 : 73 : 2001 tông thủy công vật liệu làm tông thủy công Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử Các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật thiết kế thi công tông có liên quan: - TCVN 3993 : 1985 Chống ăn mòn xây dựng - Kết cấu tơng tông cốt thép - Nguyên tắc để thiết kế - TCVN 4116 : 1985 Kết cấu tông tông cốt thép thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 5574 : 1991 Kết cấu tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 4453 : 1995 Kết cấu tông tơng cốt thép tồn khối - Quy phạm thi cơng nhiệm thu Luận văn thạc sĩ kỹ thuật - TCVN 5724 : 1993 Kết cấu tông tông cốt thép - Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công nhiệm thu - TCVN 5592 : 1981 tông nặng - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên - TCVN 1651 : 1985 Cốt thép tông - TCVN 4055 : 1985 Tổ chức thi cơng - TCVN 4252 : 1988 Quy trình lập thiết kế xây dựng tổ chức thi công - Quy phạm thi công nhiệm thu - TCVN 3116 : 1993 tông nặng - Phương pháp xác định độ chống thấm nước - QPTL – D6 – 78 Quy phạm kỹ thuật thi công nhiệm thu kết cấu tơng tơng cốt thép cơng trình thủy lợi Luận văn thạc sĩ kỹ thuật PHỤ LỤC Một số hình ảnh thực trạng tơng tơng cốt thép cơng trình Thủy lợiThủy điện Hình 1.1 Hình ảnh mặt tơng bị rỗ cơng trình Thủy điện Bình Điền Hình 1.2 Hình ảnh tơng bị rỗ cơng trình Thủy điện Sơn La Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 1.3 Hình ảnh tơng bị rỗ bề mặt Hình 1.4 Hình ảnh nứt tơng mặt Cơng trình thủy lợi Cửa Đạt Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 1.5 Hình ảnh vết nứt tơng mặt cơng trình thủy lợi Cửa Đạt Hình 1.6 Hình ảnh vết nứt tơng mặt cơng trình thủy lợi Cửa Đạt Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 1.7 Hình ảnh tơng q khơ cơng trình thủy lợi Hình 2.1 Hình ảnh tơng cốt thép bị ăn mòn trụ cầu Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hình 2.2 Thiết bị siêu âm kiểm tra kết cấu tông cốt thép cống vùng triều Hình 2.3 Trực trạng tơng cốt thép cống vùng triều Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 10 Hình 3.1 Ván khn thép cơng trình Thủy điện Khe bố Hình 3.2 Ván khn thép trụ pin cơng trình Thủy điện Sơn La Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 11 Hình 3.3 Dựng lắp ván khn thi cơng tơng khối lớn Hình 3.4 Ván khn thi cơng cơng trình đầu mối Thủy điện Sơn La Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 12 Hình 3.5 Ván khn thép thi cơng tơng đập Thủy điện Sơn La Hình 3.6 Ván khn thi cơng tơng cơng trình Thủy điện Sơn La Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 13 Hình 3.7 Thi cơng tơng cơng trình Thủy điện Sơn La Hình 3.8 Ván khn thi cơng tơng cơng trình Thủy điện Sơn La Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 14 Hình 3.9 Ván khn trượt thi cơng tơng Cơng trình Thủy điện Sơn La Hình 3.10 Ván khn thi cơng tơng Cơng trình Thủy điện Sơn La Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 15 Hình 4.1 Cấu trúc tơng Luận văn thạc sĩ kỹ thuật ... độ nhẵn bề mặt bê tông - Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng lượng bê tơng áp dụng xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện - Nghiên cứu sử dụng bê tông cường độ cao vào xây dựng cơng trình. .. lượng bê tông, đặc biệt bê tông Thủy công thẩm mỹ cho công trình, cần nghiên cứu giải pháp để nâng cao chất lượng, độ nhẵn bề mặt cơng trình bê tơng xây dựng cơng trình Thủy lợi, Thủy điện Để... THUỶ LỢI TRẦN CƠNG CHÍNH NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘ NHẴN BỀ MẶT BÊ TÔNG TRONG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY ĐIỆN CHUN NGÀNH : XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘ NHẴN BỀ MẶT BÊ TÔNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY ĐIỆN , NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘ NHẴN BỀ MẶT BÊ TÔNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY ĐIỆN

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay