: “Nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của hệ thống tưới bằng hồ chứa”

105 1 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:03

LỜI CẢM ƠN Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất tiêu đánh giá hiệu hệ thống tưới hồ chứa” hoàn thành phấn đấu nỗ lực thân tác giả có bảo, hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo, cô giáo đồng nghiệp, bạn bè Trước hết xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Thủy Lợi; thầy giáo, cô giáo Khoa sau đại học; thầy giáo, cô giáo môn truyền đạt kiến thức chuyên môn thời gian học tập Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Phạm Ngọc Hải tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin trân thành cảm ơn lãnh đạo Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Thủy lợi – Tổng cục Thủy lợi tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập làm luận văn Xin cảm ơn Xí nghiệp thủy lợi Hồ Núi Cốc giúp đỡ trình điều tra thu thập tài liệu làm đề tài Xin cám ơn đến đồng nghiệp, bạn bè đóng góp ý kiến quý báu cho tơi hồn chỉnh luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn người thân gia đình động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn TÁC GIẢ Nguyễn Thu Hương Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Phát triển tưới Châu Á Thái Bình Dương (đơn vị tính 1000 ha) Bảng 1.2: Bảng đánh giá mức độ quan trọng thông số đánh giá hiệu hệ thống thủy lợi số nước khu vực 15 Bảng 2.1: Giá trị giới hạn thông số chất lượng nước mặt sử dụng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi (QCVN 08 : 2008/BTNMT) 47 Bảng 2.2: Bảng tổng kết tiêu đánh giá hiệu hoạt động hệ thống 49 Bảng 2.3: Ý kiến chuyên gia mức điểm đạt tiêu đánh giá hiệu hoạt động hệ thống tưới nước hồ chứa 53 Bảng 2.4: Bảng giá trị quy thang điểm 10 mức điểm đạt 55 Bảng 3.1: Các tiêu thiết kế trạng sử dụng hồ chứa .62 Bảng 3.2: Các tiêu thiết kế trạng sử dụng đập phụ 62 Bảng 3.3: Các tiêu thiết kế trạng sử dụng cống lấy nước .63 Bảng 3.4: Các tiêu thiết kế trạng sử dụng tràn xả lũ 63 Bảng 3.5: Các tiêu thiết kế trạng sử dụng hệ thống kênh .63 Bảng 3.6: Số cơng trình kênh 64 Bảng 3.7: Mực nước hồ Núi Cốc cao tháng mùa lũ 71 Bảng 3.8: Lưu lượng yêu cầu cấp nước cho hệ thống Núi Cốc mùa kiệt 73 Bảng 3.9: Lưu lượng cấp cho hệ thống Thác Huống 73 Bảng 3.10: Tổng lượng nước cần cấp hàng tháng .73 Bảng 3.11: Cao trình mực nước hồ Núi Cốc tháng .73 Bảng 3.12: Sơ đồ máy quản lý hệ thống Núi Cốc 75 Bảng 3.13: Kết đánh giá nhóm tiêu khả phục vụ .83 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước Bảng 3.14: Kết đánh giá nhóm tiêu kinh tế 88 Bảng 3.15: Kết đánh giá nhóm tiêu mơi trường 90 Bảng 3.16: Bảng giá trị quy thang điểm 10 HTTL hồ Núi Cốc .93 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 3.1: Bản đồ hệ thống sơng vùng Hồ Núi Cốc .58 Hình 3.2: Bản đồ Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Thái Nguyên 59 Hình 3.3: Nhà quản lý 76 Hình 3.4: Mặt đập .76 Hình 3.5: Mái đập phía thượng lưu 77 Hình 3.6: Mái đập phía hạ lưu (trồng cỏ) – Rãnh thoát nước, bậc thang 77 Hình 3.7: Tràn xả lũ .78 Hình 3.8: Hạ lưu tràn xả lũ 78 Hình 3.9: Kênh dẫn nước .79 Hình 3.10: Lòng hồ Núi Cốc 79 Hình 3.11: Tháp van .80 Hình 3.12: Cống lấy nước thân đập (trước xây nhà máy thủy điện) .81 Hình 3.13: Nhà máy thủy điện xây (sau cống lấy nước thân đập), mái đập phía hạ lưu lát bê tông (đang thi công) 81 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Kết dự kiến đạt CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THỦY LỢI 1.1 Tình hình nghiên cứu đánh giá hiệu tưới giới 1.1.1 Nhu cầu nước phục vụ phát triển nông nghiệp giới 1.1.2 Xu hướng quản lý nước để đảm bảo phát triển bền vững 1.1.3 Đánh giá hiệu tưới giới 1.1.4 Đánh giá hiệu tưới số nước 1.1.5 Giám sát đánh giá hiệu tưới 13 1.2 Tình hình nghiên cứu, đánh giá hiệu tưới Việt Nam 17 1.2.1 Thực trạng đánh giá nghiên cứu có liên quan đến tiêu đánh giá hiệu tưới Việt Nam 17 1.2.2 Các phương pháp thường sử dụng để nghiên cứu đánh giá hiệu hoạt động hệ thống thủy lợi Việt Nam 19 CHƯƠNG .23 CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG TƯỚI BẰNG HỒ CHỨA 23 2.1 Cơ sở khoa học đề xuất tiêu đánh giá hiệu tưới 23 2.1.1 Đặc điềm phát triển kinh tế 23 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 2.1.2 Đặc điềm sở hạ tầng kỹ thuật 24 2.1.3 Đặc điểm trình độ chất lượng quản lý Việt Nam 25 2.1.4 Đặc điểm thể chế 26 2.1.5 Đặc điểm sách quản lý 27 2.1.6 Đặc điểm mặt mơi trường (cơng trình đầu mối hồ chứa) 31 2.2 Phân tích mặt lý thuyết xây dựng nhu cầu tiêu đánh giá hiệu tưới 32 2.2.1 Phân tích mặt lý thuyết xây dựng tiêu đánh giá hiệu 32 2.2.2 Phân tích nhu cầu tiêu đánh giá hiệu tưới 33 2.3 Những yêu cầu tiêu đánh giá hệ thống tưới 34 2.3.1 Nhóm tiêu đánh giá khả phục vụ hồ chứa 35 2.3.2 Nhóm tiêu đánh giá kinh tế 41 2.3.3 Nhóm tiêu đánh giá môi trường 45 2.3.3 Bảng tổng kết tiêu 49 2.4 Tham khảo ý kiến chuyên gia để định lượng trọng số cho tiêu đánh giá 53 CHƯƠNG .58 ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TƯỚI CỦA HỆ THỐNG THỦY LỢI HỒ NÚI CỐC .58 3.1 Các đặc trưng hệ thống thủy lợi hồ Núi Cốc 58 3.1.1 Các đặc trưng kỹ thuật cơng trình 60 3.1.2 Nhiệm vụ theo thiết kế 61 3.1.3 Các tiêu thiết kế trạng sử dụng 61 3.1.4 Hiện trạng cơng trình 65 3.2 Hiện trạng quản lý vận hành hệ thống thủy lợi Nồ Núi Cốc 71 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 3.2.1 Hiện trạng vận hành Hồ Núi Cốc 71 3.2.2 Hiện trạng quản lý hệ thống thủy lợi Hồ Núi Cốc 74 3.4 Đánh giá hiệu tưới hệ thống thủy lợi hồ Núi Cốc 82 3.4.1 Điều tra thu thập số liệu, đo đạc phục vụ tính tốn định lượng tiêu đánh giá hiệu 82 3.4.2 Tính tốn tiêu đánh giá hiệu quả, phân tích đánh giá hiệu tưới hệ thống thủy lợi hồ Núi Cốc 83 3.5 Kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu hoạt động hệ thống thủy lợi hồ Núi Cốc 94 3.5.1 Hiệu hoạt động hệ thống 94 3.5.2 Kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu hoạt động hệ thống 95 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 Kết đạt luận văn: 96 Kiến nghị 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hồ chứa loại hình cơng trình thủy lợi phổ biến có nhiệm vụ làm biến đổi điều tiết nguồn nước phù hợp với yêu cầu ngành kinh tế quốc dân Việc xây dựng khai thác hồ chứa tạo tiền đề có vai trò quan trọng phát triển sản xuất cơng nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông, thủy sản, du lịch,… tạo thêm việc làm, phân bổ lại lao động dân số, hình thành khu trung tâm dân cư mới, góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội khu vực, lãnh thổ Do hồ chứa xây dựng nhiều nơi giới Ở nước ta, mùa khô thường kéo dài từ ÷ tháng, lượng mưa thời kỳ chiếm 15÷20% tổng lượng mưa năm, lại 80÷85% tập trung 5÷6 tháng mùa mưa Về địa hình địa mạo, ba phần tư diện tích nước ta vùng đồi núi tạo nhiều thuận lợi xây dựng khai thác hồ chứa nước, đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh ngành kinh tế quốc dân, hay nói cách khác: Nước ta có nhu cầu điều kiện tự nhiên thuận lợi để xây dựng khai thác hồ chứa nước Ngày từ thời Pháp thuộc, nước ta số cơng trình đập Bái Thượng (Thanh Hóa), Đơ Lương (Nghệ An), Cầu Sơn (Vinh Phúc), Thác Huống (Nghệ An),… xây dựng Theo số liệu thống kê Bộ Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn năm 2004 nước có khoảng 3.500 hồ chứa loại đến xây dựng đưa vào khai thác 5.553 hồ chứa với tổng dung tích trữ 35,8 tỷ m3; có 45 tỉnh thành phố nước có hồ chứa nước Các tỉnh có số lượng hồ chứa nước nhiều Nghệ An (625 hồ), Hồ Bình (521 hồ), Hà Tĩnh (339 hồ), Thanh Hoá (436 hồ), Đắc Lắc (458 hồ), Bình Định (223 hồ), Phú Thọ (124 hồ), Vĩnh Phúc (227 hồ) Trong 26 làm nhiệm vụ phát điện có tổng dung tích trữ thiết kế 27 tỷ m3, hồ chứa lại có nhiệm vụ tưới chính, tổng dung tích 8,8 tỷ m3, nhiệm vụ tưới cho 80 vạn Theo số liệu cho thấy nhiều năm nhà nước đầu tư nguồn vốn Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước lớn cho việc xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa hồ chứa Tuy nhiên hiệu phục vụ hồ chứa chưa đánh giá cách đầy đủ, để từ xác định hiệu hoạt động thực tế hồ chứa đem lại so với hiệu tiềm đạt hồ chứa nào? Tại hiệu hồ chứa đạt kết đó? Từ đưa biện pháp quản lý khai thác hồ chứa cách có hiệu Vì nói đánh giá hiệu hoạt động hồ chứa vấn đề quan trọng, để từ đề giải pháp nâng cao hiệu phục vụ hồ chứa nước Từ trước đến nay, việc đánh giá hoạt động hệ thống thủy lợi thường chung chung thiếu tiêu đánh giá không riêng hồ chứa Vì luận văn tơi muốn đề cập tới phần vấn đề qua đề tài: “Nghiên cứu đề xuất tiêu đánh giá hiệu hệ thống tưới hồ chứa” Mục đích đề tài Nghiên cứu đề xuất tiêu đánh giá hiệu tưới hồ chứa khía cạnh: khả phục vụ, kinh tế vấn đề mơi trường từ có giải pháp cải tạo, cải tiến sở hạ tầng công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu hoạt động hệ thống này, phát huy hết tác dụng hệ thống nguồn nước, môi trường, cảnh quan… Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu * Cách tiếp cận: Từ tình hình thực tế hệ thống điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam sở khoa học chung nghiên cứu, tham khảo, áp dụng xây dựng hệ thống tiêu mang tính chất đặc thù hệ thống tưới hồ chứa vừa đầy đủ, toàn diện vừa phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam hệ thống * Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra thực tế; - Phương pháp thống kê phân tích, tổng kết đánh giá; Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước - Phương pháp kế thừa; - Phương pháp chuyên gia * Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động cho hệ thống tưới hồ chứa loại trung bình loại lớn Kết dự kiến đạt Đưa tiêu để đánh giá hiệu phục vụ hệ thống tưới hồ chứa Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 84 TT Chỉ tiêu đánh giá Đơn vị Số liệu Kết Nhóm tiêu đánh giá khả cung cấp nước 10 Đánh giá mực nước đảm bảo tưới 1.10 - Mực nước hồ nhỏ bình quân nhiều năm m 37.23 - Mực nước chết thiết kế m 34 Hệ số đánh giá lượng nước tổn thất nước hồ so với lượng nước đến % 0.59 - Lượng nước tổn thất hồ (bốc hơi, thấm) tr.m3 2.75 - Lượng nước đến lưu vực tr.m3 466.8 Khả nước đến lưu vực đáp ứng yêu cầu 1.20 - Tổng lượng nước đến thời gian điều tiết tr.m3 466.8 - Tổng lượng nước tổn thất thời gian điều tiết tr.m3 2.75 - Tổng lượng nước xả thời gian điều tiết tr.m3 83.52 - Tổng lượng nước cần đầu mối thời gian điều tiết tr.m3 318.25 Khả cung cấp nước qua cống đầu mối lần 2.00 - Lưu lượng nước lớn thực tế lấy qua đầu mối m3/s 30 - Lưu lượng nước yêu cầu lớn hệ thống tưới m3/s 15 Tỷ lệ diện tích tưới 77.8 - Diện tích tưới thực tế 9336 - Diện tích tưới thiết kế 12000 Hệ số sử dụng ruộng đất (hệ số quay vòng đất) 1.98 - Diện tích gieo trồng năm 23750 - Diện tích canh tác 12000 Tỷ lệ gia tăng diện tích canh tác 2.44 - Diện tích canh tác sau có cơng trình 12700 - Diện tích canh tác trước có cơng trình 5200 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 85 b Phân tích kết đánh giá nhóm tiêu khả phục vụ Qua kết đánh giá cho thấy: Chỉ tiêu thứ 1: Chỉ số tính tốn 81.02% cho thấy phần lớn cơng trình hệ thống thủy lợi hồ Núi Cốc hoạt động tốt, lại 18.98% tổng số cơng trình bị giảm lực phục vụ so với thiết kế, số đáng kể Trong năm gần hệ thống thủy lợi hồ Núi Cốc đầu tư cải tạo, đại hóa nhằm nâng cao lực quản lý phục vụ nhu cầu cấp nước người dân Do thời gian tới số đạt 100% Như lực làm việc hệ thống không đạt yêu cầu, điều làm ảnh hưởng tới khả cấp nước phủ kín hết diện tích Chỉ tiêu thứ 2: Lưu lượng xả lũ lớn thực tế theo tính tốn Q = 1435 m3/s Lưu lượng theo tính tốn điều tiết lớn nhất, lũ kiểm tra ứng với tần suất P=0,1% Q = 1578 m3/s Kết tính tốn F = 90,94%, tràn xả lũ hồ Núi Cốc xả 90,94% lưu lượng xả lũ kiểm tra ứng với tần suất 0,1% Nhưng với tần suất thiết kế P=0,5% lưu lượng xả lũ theo tính tốn điều tiết Q=1273 m3/s, lưu lượng nhỏ lưu lượng xả thực tế tràn Tràn đảm bảo hoạt động cơng suất năm có lũ nhỏ lũ thiết kế Như năm bất lợi xảy tràn khơng xả lưu lượng yêu cầu, gây nguy hiểm cho đập, trí tràn qua đỉnh đập đất Cần phải tính toán điều tiết tháo lũ hợp lý, vận hành cửa van quy trình, ln ln kiểm tra thiết bị máy móc đóng mở đảm bảo chắn chúng hoạt động tốt để tránh cố đáng tiếc có lũ lớn Chỉ tiêu thứ 3: Thực tế q trình thiết kế cơng trình hồ Núi Cốc, phần tính tốn thủy văn điều tiết khơng đầy đủ xác, bề rộng tràn xả lũ nhỏ, nên trình vận hành hồ khơng tích đủ nước theo thiết kế Vào năm 2000 hồ Núi Cốc xây dựng thêm tràn cố đảm bảo tháo tổng lưu lượng Q = 1435 m3/s Tuy toàn trình vận hành hồ Núi Cốc chưa để xảy cố lớn, gây thiệt hại lớn người Chỉ số giá trị tính Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 86 FBR = Như tiêu hồ Núi Cốc đạt yêu cầu Chỉ tiêu thứ 4: Theo kết thống kê cao trình mực nước thấp mùa kiệt hồ có trị số trung bình nhiều năm +37.23 m, cao mực nước chết hồ cao trình +34m Với mực nước hồ đảm bảo cung cấp lưu lượng nước yêu cầu hạ du Giá trị tiêu tính W = 1.10, thể lượng nước đến lưu vực sông Công thượng lưu hồ dồi dào, thuận lợi cho việc điều tiết, tích trữ để phục vụ sản xuất nông nghiệp ngành sản xuất khác vùng Chỉ tiêu thứ 5: Chỉ số tính Wtt = 0,59%, lượng nước tổn thất nhỏ so với lượng nước đến lưu vực Đặc biệt lượng nước tổn thất nhỏ so với lượng nước yêu cầu lấy đầu mối, 0,86% Như dù diện tích mặt thống rộng (F=25km2), đập đắp đất lượng nước tổn thất bốc thấm không đáng kể Hồ đảm bảo không tổn thất lớn gây ảnh hưởng tới việc cấp nước cho hạ du Theo đánh giá chủ quan tác giả, tiêu đạt yêu cầu Chỉ tiêu thứ 6: Chỉ tiêu xây dựng dựa nguyên tắc cân nước Với tổng lượng nước đến, lượng nước lấy qua đầu mối, lượng nước tổn thất, lượng nước xả lũ điều tiết, tính tốn Wd = 1.20 > Kết tính tốn cho thấy lượng nước đến hồ dồi dào, sau cấp nước cho hạ du, nước tổn thất xả lũ điều tiết hồ tích lượng nước trung bình vào khoảng 62.28 triệu m3, lượng nước đ iều tiết tích trữ 0.36% so với dung tích hữu ích hồ (V=173 triệu m3), đảm bảo khả cấp nước tốt kể vào thời gian căng thằng yêu cầu dùng nước Chỉ tiêu thứ 7: Lưu lượng tưới bình thường lấy qua cống đầu mối hồ Núi Cốc Qmycax = 15 m3/s, lưu lượng nửa so với khả lấy nước cống Kết tính tốn Wdm = > 1, cho thấy khả cấp nước qua đầu mối hồ Núi Cốc hoàn toàn đạt yêu cầu Ngoài nhiệm vụ cấp nước phục vụ cho nông nghiệp tỉnh Thái Ngun, hồ Núi Cốc có nhiệm vụ cấp nước cho sinh hoạt sản xuất công nghiệp, nhiệm vụ tiếp nước cho sông Cầu phục vụ lấy nước tưới Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 87 cho tỉnh Bắc Giang Theo tính tốn Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Cốc vào thời kỳ dùng nước căng thẳng lưu lượng lấy qua đầu mối Q=19.1 m3/s Lưu lượng nhỏ Qmdmax = 30 m3/s, tính với lưu lượng Wdm = 1.57 > Như hồ Núi Cốc hoàn toàn đáp ứng lưu lượng nước yêu cầu đầu mối thời điểm Chỉ tiêu thứ 8: Tỷ lệ diện tích tưới hệ thống tính tỷ lệ diện tích tưới thực tế chia cho diện tích tưới thiết kế Chỉ tiêu cho thấy rõ khả phủ kín diện tích tưới đạt theo thiết kế chưa Yêu cầu số St ≥ 100%, nhiên diện tích tưới hệ thống đạt khoảng 77.8% Như để nâng cao lực tưới cần phải tu sửa hồn chỉnh đại hóa hệ thống kênh dẫn từ đầu mối tới mặt ruộng để giảm bớt tổn thất dọc đường hệ thống, nâng hiệu suất tưới hệ thống lên 100% đạt theo thiết kế ban đầu Chỉ tiêu thứ 9: Hệ số thể rõ trình độ canh tác, khả nguồn nước điều kiện kỹ thuật cơng trình Vấn đề sử dụng hiệu đất canh tác nông nghiệp quan trọng Hiện diện tích đất nơng nghiệp bị thu hẹp dần nhu cầu lấy đất tăng cao ngành kinh tế khác nên xu hướng chung địa phương thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu sử dụng đất Kết tính tốn cho thấy hệ số sử dụng ruộng đất đạt hsd =1.98, khả quay vòng đất hệ thống chưa cao, trung bình đất sấp sỉ đạt canh tác vụ năm So sánh với số hệ thống thủy lợi khác hệ số nhỏ, hệ thống thủy lợi Liễn Sơn – Vĩnh Phúc đạt hsd =3.0, hệ số trung bình tỉnh Hà Tây (cũ) đạt hsd =2.7 Chỉ tiêu thứ 10: Diện tích đất sản xuất mở rộng gấp 1.80 lần so với diện tích đất nơng nghiệp canh tác ban đầu Như có cơng trình diện tích canh tác tăng lên đáng kể, Shq = 1.8>1, góp phần lớn vào ổn định lương thực, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân vùng hưởng lợi Theo đánh giá chủ quan tác giả tiêu đạt yêu cầu Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 88 3.4.2.2 Nhóm tiêu đánh giá kinh tế a Kết đánh giá nhóm tiêu kinh tế Bảng 3.14: Kết đánh giá nhóm tiêu kinh tế TT Chỉ tiêu đánh giá Đơn vị 11 Chỉ tiêu sản lượng trồng đơn vị nước tưới kg/m3 - Tổng sản lượng trồng quy thóc năm kg - Tổng lượng nước tưới lấy đầu mối năm m3 Số liệu 0.74 93744850 126500000 12 Chỉ tiêu giá trị tăng suất trồng 13 1.88 - Năng suất trồng bình quân nhiều năm quy thóc trước có dự án tấn/ha 2.4 - Năng suất trồng bình qn nhiều năm quy thóc sau có dự án tấn/ha 4.5 Chi phí quản lý vận hành hệ thống đồng/ha đơn vị diện tích canh tác - Tổng diện tích canh tác thực tế - Chi phí quản lý vận hành hàng năm 14 Khả tự chủ tài 503.43 9336 đồng 4700000000 % 1.12 - Tổng thu từ dịch vụ thủy lợi đồng 5284176000 - Chi phí quản lý vận hành hàng năm đồng 4700000000 15 Tỷ lệ chi phí sửa chữa lớn 0.997 - Tổng chi phí sửa chữa lớn thực tế đồng 2335157000 - Tổng chi phí sửa chữa lớn dự tính theo quy định đồng 2343268000 16 Năng suất lao động đồng/người - Tổng thu từ dịch vụ thủy lợi đồng - Số công nhân viên chức đơn vị người Luận văn thạc sĩ Kết 22296101 5284176000 237 Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 89 b Phân tích kết đánh giá nhóm tiêu kinh tế Chỉ tiêu thứ 11: Giá trị sản lượng đơn vị nước tưới đạt 0.74 kg/m3, tương đương khoảng 3750 đồng/m3 So với hệ thống khác số mức Giá trị hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn đạt khoảng 257 đồng/m3 Chỉ tiêu thứ 12: Chỉ số hA hệ thống đạt 1.88, suất trồng sau có dự án tăng lên gần gấp đôi, chứng tỏ dự án mang lại hiệu tốt, góp phần lớn vào ổn định lương thực xóa đói giảm nghèo nơng dân Chỉ tiêu thứ 13: Chi phí kqv tỷ số chi phí quản lý vận hành hàng năm tổng diện tích đất canh tác thực tế Đối với hệ thống thủy lợi hồ Núi Cốc giá trị kqv = 503,43 nghìn đồng/ha Trong thực tế chi phí quản lý hàng năm khơng cố định, với diện tích canh tác hàng năm có thay đổi, dùng tiêu để so sánh đánh giá khả quản lý vận hành hệ thống năm riêng lẻ Ngoài tiêu dùng để so sánh hệ thống thủy lợi khác nhau, nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác quản lý vận hành hệ thống Chỉ tiêu thứ 14: Qua tiêu đánh giá khả tự chủ tài hệ thống tốt Giá trị tiêu đạt ktc = 1.12, chứng tỏ lợi nhuận thu từ hệ thống cao, công tác vận động thu thủy lợi tốt, người dân có ý thức tự giác đóng thủy lợi phí thay thiếu nợ Chỉ số ktc =1.12 >1 nên đánh giá hệ thống chủ động tài chính, có đóng góp vào ngân sách nhà nước Chỉ tiêu thứ 15: Đối với tiêu này, tác giả thu thập tài liệu cần thiết phục vụ tính tốn đánh giá Chỉ tiêu đánh giá độ xuống cấp nhanh chóng cơng trình hệ thống, vượt xa dự trù hư hỏng đơn vị xác định cho hệ thống Ngồi đánh giá yếu sa xút quản lý để dẫn đến hư hỏng đáng tiếc Chỉ tiêu thứ 16: Chỉ số Ns = 22,3 (triệu đồng/người/năm) Ở tiêu 14, khả tự chủ tài đơn vị tốt nên tiêu suất lao động có kết cao so với hệ thống khác Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 90 3.4.2.3 Nhóm tiêu đánh giá môi trường a Kết đánh giá nhóm tiêu mơi trường Bảng 3.15: Kết đánh giá nhóm tiêu mơi trường Chỉ tiêu đánh giá TT Đơn vị Số liệu Kết Nhóm tiêu đánh giá đất 17 Chỉ số suy thối tài ngun đất % 27.13 - Diện tích ngập lụt, ngập úng 2533 - Diện tích tưới thực tế 9336 18 Tỷ lệ cải tạo ruộng có suất thấp 1.00 - Diện tích đất ruộng cải tạo sau có dự án 1136 - Diện tích đất ruộng có suất thấp trước có dự án 1136 Nhóm tiêu đánh giá nước 19 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước mặt * pH mg/l 5,7 * Ơxy hồ tan (DO) mg/l 4,1 * Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 45 * COD mg/l 28 * BOD5 (20oC) mg/l 13 * Amoni (NH+4) (tính theo N) mg/l 0.42 * Clorua (Cl-) mg/l 120 * Florua (F-) mg/l 0.9 * Nitrit (NO-2) (tính theo N) mg/l 0.02 * Nitrat (NO-3) (tính theo N) mg/l 6.0 * Phosphat (PO43-)(tính theo P) mg/l 0.14 * Xianua (CN-) mg/l 0.014 * Asen (As) mg/l 0.02 Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 91 Chỉ tiêu đánh giá TT Đơn vị Số liệu Kết * Cadimi (Cd) mg/l 0.005 * Chì (Pb) mg/l 0.03 * Crom III (Cr3+) mg/l 0.22 * Crom VI (Cr6+) mg/l 0.024 * Đồng (Cu) mg/l 0.37 * Kẽm (Zn) mg/l 1.18 * Niken (Ni) mg/l 0.07 * Sắt (Fe) mg/l 1.36 * Thuỷ ngân (Hg) mg/l 0.0006 * Chất hoạt động bề mặt mg/l 0.17 * Tổng dầu, mỡ (oils & grea se) mg/l 0.02 * Phenol (tổng số) mg/l 0.004 Aldrin+Dieldrin µg/l 0.0 Endrin µg/l 0.0 BHC µg/l 0.0 DDT µg/l 0.0 Endosunfan (Thiodan) µg/l 0.0 Lindan µg/l 0.0 Chlordane µg/l 0.0 Heptachlor µg/l 0.0 Paration µg/l 0.0 Malation µg/l 0.0 2,4D µg/l 0.0 2,4,5T µg/l 0.0 * Hố chất bảo vệ thực vật Clo hữu * Hoá chất bảo vệ thực vật phospho hữu * Hóa chất trừ cỏ Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 92 Chỉ tiêu đánh giá TT Paraquat Đơn vị Số liệu Kết µg/l * Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0.02 * Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 0.46 * E Coli MPN/100ml 35 * Coliform MPN/100ml 3700 b Phân tích kết đánh giá nhóm tiêu mơi trường Chỉ tiêu thứ 17: Theo tính tốn dst = 27.13%, diện tích ngập lụt lớn (tính diện tích lòng hồ), xấp xỉ 1/3 diện tích đất tưới thực tế Việc ngập lụt gây đất ảnh hưởng tới đa dạng sinh học, hủy hoại môi trường sinh thái Với số dst lớn làm giảm tính hiệu đánh giá chung hệ thống Chỉ tiêu thứ 18: Chỉ tiêu tác giả chưa thu thập đủ tài liệu nên khơng có tính tốn, đánh giá cụ thể Tuy nhiên tiêu quan trọng việc xem xét khả cải tạo đất nông nghiệp khả canh tác chất lượng hệ thống Nên tác giả kiến nghị dùng tiêu hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động hệ thống Chỉ tiêu thứ 19: Nước vấn đề quan trọng sống người, trồng, vật nuôi,… Nguồn nước bị nhiễm sống tất sinh vật bị đe dọa, mức độ nguy hiểm tỷ lệ thuận với mức độ ô nhiễm nguồn nước Theo kết “Báo cáo tổng hợp điều tra đánh giá tác động hồ chứa Núi Cốc đến môi trường sinh thái” - Dự án điều tra tác động hồ chứa đến mơi trường sinh thái (2001) thì: “Sau xây dựng hồ chứa lượng nước khu vực nghiên cứu khơng có biến đổi lớn Nước bảo đảm chất lượng để làm nguồn nước cho sinh hoạt mục đích sử dụng khác” Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 93 Do việc xác định thông số chất lượng nước mặt vấn đề đơn giản nhanh chóng mà thời gian nghiên cứu có hạn nên tác giả chưa kịp thời thống kê hết kết cụ thể đến thời điểm Nhưng theo tìm hiểu đề tài, dự án nghiên cứu đến thời điểm nguồn nước đảm bảo chất lượng Tuy nhiên lâu dài số tiêu vượt khỏi tiêu chuẩn cho phép khơng có ý thức bảo vệ mơi trường nói chung giữ gìn, bảo vệ nguồn nước nói riêng Dựa vào cách quy đổi điểm theo phương pháp chuyên gia, ta có bảng kết giá trị quy thang điểm 10 hệ thống thủy lợi hồ Núi Cốc Bảng 3.16 Bảng 3.16: Bảng giá trị quy thang điểm 10 HTTL hồ Núi Cốc Chỉ tiêu đánh giá TT I Điểm HTTL hồ Núi Cốc Nhóm tiêu đánh giá khả phục vụ Nhóm tiêu đánh giá trạng cơng trình Tỷ lệ cơng trình hoạt động theo thiết kế (%) 8.10 Nhóm tiêu đánh giá mức độ an tồn cơng trình Độ an tồn tháo lũ (%) 0.94 Tỷ lệ phát sinh cố lớn 10.00 Nhóm tiêu đánh giá khả cung cấp nước Đánh giá mực nước đảm bảo tưới 10.00 Hệ số đánh giá lượng nước tổn thất so với lượng nước đến (%) 4.12 Khả nước đến lưu vực đáp ứng yêu cầu 10.00 Khả cung cấp nước qua cống đầu mối 10.00 Tỷ lệ diện tích tưới (%) 7.78 Hệ số sử dụng ruộng đất (hệ số quay vòng đất) 4.90 10 Tỷ lệ gia tăng diện tích canh tác thực tế 1.99 II Nhóm tiêu đánh giá kinh tế Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 94 TT Chỉ tiêu đánh giá Điểm HTTL hồ Núi Cốc 11 Chỉ tiêu sản lượng trồng đơn vị nước tưới (kg/m3) 6.74 12 Chỉ tiêu giá trị tăng suất trồng 8.75 13 Chi phí quản lý vận hành hệ thống đơn vị diện tích canh tác (đồng/ha) 9.98 14 Khả tự chủ tài 10.00 15 Tỷ lệ chi phí thực sửa chữa lớn 3.33 16 Năng suất lao động (đồng/người) 6.15 III Nhóm tiêu đánh giá mơi trường Nhóm tiêu đánh giá đất 17 Chỉ số suy thoái tài nguyên đất 7.29 18 Tỷ lệ cải tạo ruộng có suất thấp 10.00 Nhóm tiêu đánh giá nước 19 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước mặt Trung bình 10.00 7.37 3.5 Kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu hoạt động hệ thống thủy lợi hồ Núi Cốc 3.5.1 Hiệu hoạt động hệ thống Theo bảng cho điểm thấy có tới 11/19 tiêu tính điểm khơng đạt mức cho phép Trung bình điểm đánh giá nhỏ so với trung bình điểm đạt Như kết luận hệ thống thủy lợi hồ Núi Cốc hoạt động chưa có hiệu cao Tuy nhiên nhìn vào mức điểm trung bình 7.37 có giá trị chênh lệch so với trung bình điểm đạt 9.96 khơng lớn Theo đánh giá tác giả mức điểm 7.37 mức điểm Vì hệ thống thủy lợi hồ Núi Cốc dễ dàng việc hồn thiện nội lực để đạt hiệu cao nữa, đạt mức đánh giá yêu cầu Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 95 3.5.2 Kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu hoạt động hệ thống - Cải tạo, nâng cấp hạng mục cơng trình hệ thống Đặc biệt với kênh dẫn tiến hành nạo vét, gia cố kiên cố hóa để đảm bảo dẫn lưu lượng yêu cầu tránh tổn thất, lãng phí nước - Đầu tư trang thiết bị, đổi công nghệ phục vụ công tác quản lý nhằm nâng cao lực quản lý hệ thống, ứng phó kịp thời với tình xấu, bất lợi xảy hệ thống - Không ngừng đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn, kỹ thuật, ý thức, trách nhiệm cán công nhân viên, nâng cao lực quản lý vận hành hệ thống - Cần có tham gia người dân vào công tác phân phối nước công phân phối nước Người dân tham gia trực tiếp giám sát trực tiếp việc cung cấp nước hệ thống - Nâng cao ý thức trách nhiệm người dân việc bảo vệ công trình hệ thống phân phối nước - Ln tiến hành công tác kiểm tra, kiểm định cơng trình thiết bị cơng trình nhằm phát hiện, khắc phục xử lý kịp thời cố hư hại đến cơng trình, thiết bị cơng trình Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong thời gian làm luận văn tác giả đạt kết theo mục tiêu ban đầu đề đề tài: “ Nghiên cứu đề xuất tiêu đánh giá hiệu hệ thống tưới hố chứa” Kết đạt luận văn: Qua trình nghiên cứu tác giả đề xuất hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động hệ thống tưới hồ chứa khía cạnh: - Đánh giá khả phục vụ - Đánh giá kinh tế - Đánh giá môi trường Tác giả vận dụng nhóm tiêu đánh giá hiệu hoạt động hệ thống thủy lợi hồ Núi Cốc Tuy tiến hành nghiên cứu đánh giá hệ thống thủy lợi Hồ Núi Cốc thời gian ngắn kết thu phản ánh cách rõ hệ thống khả phục vụ, kinh tế vấn đề môi trường Từ kết đánh giá tác giả đưa số kiến nghị giải để làm tăng hiệu hoạt động hệ thống với mục tiêu phục vụ cấp nước cách tốt Kiến nghị Đối với hệ thống tiêu đánh giá, để số ngày hoàn thiện áp dụng rộng rãi, cần có nghiên cứu sâu nữa, với hội thảo quy trình xây dựng tiêu, mức độ áp dụng thời điểm đánh giá, ý nghĩa tiêu việc đánh giá; đồng thời cần phải tuyên truyền hướng dẫn sử dụng tiêu đánh giá Thực tế cho thấy, áp dụng thực tế, có nhiều vấn đề chưa nghiên cứu thấu đáo đề tài nảy sinh Khi kiến nghị từ phía đơn vị địa phương nhân tố quan trọng việc hồn thiện nhóm tiêu đánh giá Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 97 Nghiên cứu, đánh giá hiệu hoạt động hệ thống tưới hồ chứa hệ thống tiêu đánh giá hiệu vấn đề nghiên cứu Việt nam, q trình nghiên cứu, hồn thiện luận văn tác giả cố gắng thu thập bổ xung kiến thức từ nhiều nguồn tài liệu khác Tuy nhiên thời gian nghiên cứu kiến thức có hạn chắn khơng tránh khỏi sai sót, mong đóng góp ý kiến thầy giáo, cô giáo bạn bè đồng nghiệp để tác giả bổ xung thêm kiến thức, nghiên cứu sâu vấn đề Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2001), Tuyển chọn số văn quy phạm pháp luật tài nguyên nước – Tập II Nguyễn Thị Kim Dung (2003), Nghiên cứu trạng hiệu hệ thống thủy lợi kiến nghị tiêu đánh giá, Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Bùi Hiếu, Phạm Ngọc Hải, Lê Thị Nguyên (2007), Giáo trình Quản lý khai thác hệ thống thủy lợi (nâng cao) Tống Đức Khang, Bùi Hiếu, Quản lý cơng trình Thủy lợi Lê Xn Quang (2002), Nghiên cứu mơ hình quản lý hệ thống thủy lợi hồ Núi Cốc theo hướng đại hóa, Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Tổng cục Môi trường Vụ pháp chế - Bộ Tài nguyên Môi trường, QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2004), Báo cáo thực trạng phát triển hiệu sách quản lý khai thác đầu tư sửa chữa nâng cấp cơng trình thủy lợi Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2004), Báo cáo tổng hợp kết thực năm 2004 - Dự án điều tra lực ngành thủy lợi Dương Thị Minh Thư (2006), Nghiên cứu hiệu hoạt động hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn hệ thống tiêu đánh giá hiệu 10 Trung tâm khoa học triển khai kỹ thuật thủy lợi – Trường Đại học Thủy lợi (2006), Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên 11 Trung tâm khoa học triển khai kỹ thuật thủy lợi – Trường Đại học Thủy lợi, Báo cáo tổng hợp điều tra đánh giá tác động môi trường hồ Núi Cốc đến môi trường sinh Thái - Dự án điều tra tác động hồ chứa đến môi trường sinh thái Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước ... thiếu tiêu đánh giá khơng riêng hồ chứa Vì luận văn muốn đề cập tới phần vấn đề qua đề tài: “Nghiên cứu đề xuất tiêu đánh giá hiệu hệ thống tưới hồ chứa” Mục đích đề tài Nghiên cứu đề xuất tiêu đánh. .. GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG TƯỚI BẰNG HỒ CHỨA 2.1 Cơ sở khoa học đề xuất tiêu đánh giá hiệu tưới Mục đích đánh giá hiệu tưới cơng trình thủy lợi thơng qua xác định tiêu đánh giá hiệu cấp nước tưới. .. hệ thống tiêu đánh giá hiệu quả Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước 19 Tác giả nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu đánh giá hiệu hệ thống sử dụng hệ thống tiêu để đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: : “Nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của hệ thống tưới bằng hồ chứa”, : “Nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của hệ thống tưới bằng hồ chứa”

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay