NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN PHỤ GIA HÓA HỌC VÀ LƯỢNG DÙNG HỢP LÝ CHO BÊ TÔNG ĐẦM LĂN ĐẬP TÂN MỸ

102 7 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGUYỄN SỸ TUÂN NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN PHỤ GIA HÓA HỌC LƯỢNG DÙNG HỢP CHO TÔNG ĐẦM LĂN ĐẬP TÂN MỸ LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGUYỄN SỸ TUÂN NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN PHỤ GIA HÓA HỌC LƯỢNG DÙNG HỢP CHO TÔNG ĐẦM LĂN ĐẬP TÂN MỸ Chuyên ngành : Xây dựng công trình thủy Mã số : 60 - 58 - 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUANG PHÚ PGS.TS HỒNG PHĨ UN HÀ NỘI - 2010 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Số lượng đập thi công số nước giới Bảng 1.2 Những đặc tính tham số hữu quan số đập BTĐL xây dựng xong xây dựng Bảng 1.3 Một số cơng trình đập BTĐL thiết kế xây dựng nước ta Bảng 1.4 Tỷ lệ cấp phối tơng đầm lăn số cơng trình Trung Quốc Bảng 1.5 Tình hình phát triển cường độ tông đầm lăn Bảng 1.6 Cấp phối BTĐL thí nghiệm phòng dùng cho đập Định Bình Bảng 1.7 Cấp phối BTĐL thí nghiệm trường dùng cho đập Bản Vẽ Bảng 1.8 Cấp phối BTĐL thí nghiệm đề nghị dùng cho đập Sơn La Bảng 1.9 Cấp phối BTĐL thi công cho đập Pleikrong Bảng 2.1 Tổng hợp kết khảo sát nguồn vật liệu Bảng 2.2 Kết thí nghiệm xi măng Bảng 2.3 Kết thí nghiệm puzơlan Núi Thơm - Vinaconex Bảng 2.4 Kết thí nghiệm puzơlan Lương Sơn – Phước Sơn Bảng 2.5 Kết thí nghiệm puzơlan Gia Quy – Minh Tiến Bảng 2.6 Kết thí nghiệm puzơlan Núi Voi – IDICO Bảng 2.7 Kết thí nghiệm tro bay Forcmosa – Tây Đô Bảng 2.8 Kết thí nghiệm tro bay Phả Lại – Sơng Đà-Cao Cường Bảng 2.9 Kết thí nghiệm tro bay Phả Lại – Vina Fly ash Bảng 2.10 Các tính chất cát thuộc mỏ CS1 Bảng 2.11 Các tính chất cát thuộc mỏ CS2 Bảng 2.12 Thành phần hạt cát thuộc mỏ CS1 Bảng 2.13 Thành phần hạt cát thuộc mỏ CS2 Bảng 2.14 Các tiêu tính chất đá dăm 5-20mm Bảng 2.15 Các tiêu tính chất đá dăm 20-40mm Bảng 2.16 Các tiêu tính chất đá dăm 40-60mm Bảng 2.17 Thành phần hạt đá dăm 5-20mm, 20-40mm, 40-60mm Bảng 2.18 Khối lượng thể tích hỗn hợp đá dăm 5-40mm ứng với tỷ lệ phối hợp hai loại đá 5-20mm 20-40mm Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chun ngành xây dựng cơng trình thủy Bảng 2.19 Khối lượng thể tích hỗn hợp đá dăm 5-60mm ứng với tỷ lệ phối hợp ba loại đá 5-20mm, 20-40mm 40-60mm Bảng 2.20 Thành phần đá dăm 5-40mm Bảng 2.21 Thành phần đá dăm 5-60mm Bảng 2.22 Chỉ tiêu cần xác định hình dáng, kích thước viên mẫu Bảng 3.1 Kết thí nghiệm cường độ nén nhiệt thủy hóa CKD tro bay-xi măng Bảng 3.2 Kết thí nghiệm cường độ nén nhiệt thủy hóa CKD puzơlan-XM Bảng 3.3 Thành phần cấp phối BTĐL M20B6 sử dụng XM Kim Đỉnh, TB Phả Lại Bảng 3.4 Kết thí nghiệm tính chất: độ công tác, thời gian đông kết, KLTT ứng với thành phần cấp phối tối ưu BTĐL M20B6R90 Bảng 3.5 Kết thí nghiệm cường độ nén, độ chống thấm, cường độ kéo, cường độ cắt, độ co ngót, mơđun đàn hồi, hệ số poisson ứng với thành phần cấp phối tối ưu BTĐL M20B6R90 Bảng 3.6 Kết thí nghiệm độ công tác, thời gian đông kết, KLTT ứng với thành phần cấp phối BTĐL M20B6R90 sử dụng phụ gia Viện IBST, Việt Nhật, Vikems Bảng 3.7 Kết thí nghiệm cường độ nén, độ chống thấm, cường độ kéo, cường độ cắt, độ co ngót, mơđun đàn hồi, hệ số poisson ứng với thành phần cấp phối BTĐL M20B6R90 sử dụng phụ gia Viện IBST, Việt Nhật, Vikems Bảng 3.8 Kết thí nghiệm tính chất độ cơng tác, thời gian đông kết, KLTT ứng với thành phần cấp phối BTĐL M20B6R90 sử dụng tro bay Phả Lại (Fly ash) Bảng 3.9 Kết thí nghiệm cường độ nén, độ chống thấm, cường độ kéo, cường độ cắt, độ co ngót, mơđun đàn hồi, hệ số poisson ứng với thành phần cấp phối BTĐL M20B6R90 sử dụng tro bay Phả Lại (Fly ash) Bảng 3.10 Thành phần BTĐL M15B2 sử dụng XM Kim Đỉnh, puzơlan Núi Thơm Bảng 3.11 Kết thí nghiệm tính chất: độ cơng tác, thời gian đông kết, KLTT ứng với thành phần cấp phối tối ưu BTĐL M15B2R90 Bảng 3.12 Kết thí nghiệm cường độ nén, độ chống thấm, cường độ kéo, cường độ cắt, độ co ngót, mơđun đàn hồi, hệ số poisson ứng với thành phần cấp phối tối ưu BTĐL M15B2R90 Bảng 3.13 Kết thí nghiệm tính chất: độ cơng tác, thời gian đơng kết, KLTT Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chun ngành xây dựng cơng trình thủy ứng với thành phần cấp phối BTĐL M15B2R90 sử dụng phụ gia Viện IBST, Việt Nhật, Vikems Bảng 3.14 Kết thí nghiệm cường độ nén, độ chống thấm, cường độ kéo, cường độ cắt, độ co ngót, mơđun đàn hồi, hệ số poisson ứng thành phần cấp phối BTĐL M15B2R90 sử dụng phụ gia Viện IBST, Việt Nhật, Vikems Bảng 3.15 Kết thí nghiệm tính chất độ cơng tác, thời gian đông kết, KLTT ứng với thành phần cấp phối BTĐL M15B2R90 sử dụng puzơlan Núi Voi Bảng 3.16 Kết thí nghiệm cường độ nén, độ chống thấm , cường độ kéo, cường độ cắt, độ co ngót, môđun đàn hồi, hệ số poisson ứng thành phần cấp phối BTĐL M15B2R90 sử dụng puzơlan Núi Voi Bảng 3.17 Kết thí nghiệm tính chất: độ cơng tác, thời gian đông kết, KLTT ứng với thành phần cấp phối BTĐL M15B2R90 sử dụng puzơlan Lương Sơn Bảng 3.18 Kết thí nghiệm cường độ nén, độ chống thấm, cường độ kéo, cường độ cắt, độ co ngót, mơđun đàn hồi, hệ số poisson ứng thành phần cấp phối BTĐL M15B2R90 sử dụng puzơlan Lương Sơn Bảng 3.19 Thành phần cấp phối BTĐL M20B6 Bảng 3.20 Thành phần cấp phối BTĐL M15B2 Bảng 3.21 Cường độ độ công tác BTĐL cấp phối dùng xi măng Kim Đỉnh loại phụ gia hóa Sika, Gia Phong, Vinkems, Viện IBST, Việt Nhật với loại tro bay khác Bảng 3.22 Cường độ độ công tác BTĐL cấp phối dùng xi măng Hà Tiên loại phụ gia hóa Sika, Gia Phong, Vinkems, Viện IBST, Việt Nhật với loại tro bay khác Bảng 3.23 Cường độ độ công tác BTĐL M15B2R90 cấp phối dùng xi măng Kim Đỉnh loại phụ gia hóa Sika, Gia Phong, Vinkems, Viện IBST, Việt Nhật với loại tro bay khác Bảng 3.24 Cường độ độ công tác BTĐL M15B2R90 cấp phối dùng xi măng Hà Tiên loại phụ gia hóa Sika, Gia Phong, Vinkems, Viện IBST, Việt Nhật với loại tro bay khác Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy DANH MỤC HÌNH VẼ BIỂU ĐỒ Hình 1.1 Tỉ lệ áp dụng BTĐL theo hướng khác giới Hình 1.2 Các đập RCC xây dựng Tính đến cuối năm 2009 Hình 1.3 Thi cơng BTĐL xe lu rung Hình 1.4 Thi cơng sân bãi cơng nghệ BTĐL Hình 1.5 Cấu tạo trụ neo cáp cầu treo Akashi Kaiyko – Nhật Bản Hình 1.6 Sơ đồ thi cơng mặt đường cơng nghệ BTÐL Hình 2.1 Đập dâng Tân Mỹ sau hồn thiện Hình 2.2 Vị trí đập dâng Tân Mỹ Hinh 2.3 Biểu đồ thành phần hạt đá 5-40mm Hình 2.4 Biểu đồ thành phần hạt đá 5-60mm Hình 2.5.Máy rung Ve be cải tiến Hình 2.6 Sơ đồ thử thấm xác định hệ số thấm K Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chun ngành xây dựng cơng trình thủy LỜI TÁC GIẢ Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy với đề tài “Nghiên cứu lựa chọn phụ gia hóa học lượng dùng hợp cho tơng đầm lăn đập Tân Mỹ” hồn thành khoa Sau Đại Học - Trường Đại Học Thủy Lợi năm 2010 Kết đạt phần đóng góp nhỏ mặt khoa học trình nghiên cứu sử dụng phụ gia hóa học tông đầm lăn Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn TS.Nguyễn Quang Phú; Phó Giáo sư, TS.Hồng Phó Un tận tình bảo giúp đỡ trình nghiên cứu thực luận văn Tác giả xin gửi lời biết ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nơi ln nguồn động viên, khích lệ suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn Với cố gắng, nỗ lực thân, giúp đỡ nhiệt tình, góp ý kiến q báu chuyên môn tạo điều kiện sở vật chất Phòng Ngiên cứu Vật liệu xây dựng Viện Thủy công – Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam, Phòng Đào tạo & Sau đại học, Khoa Cơng trình, thầy giáo Trường Đại học Thuỷ Lợi, tác giả hoàn thành luận văn tiến độ với yêu cầu đặt Trong khuôn khổ Luận văn Thạc sĩ, hạn chế điều kiện thời gian trình độ nên chắn khơng tránh khỏi tồn tại, hạn chế Tác giả mong nhận bảo thầy cô giáo bạn bè, đồng nghiệp Những điều giúp ích nhiều cho cá nhân tác giả việc hoàn thiện phát triển nghề nghiệp thân trình cơng tác Tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Tháng 11 năm 2010 Tác giả Nguyễn Sỹ Tuân Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chun ngành xây dựng cơng trình thủy MỞ ĐẦU Trên giới số vật liệu xây dựng người làm ra, tông vật liệu, sản phẩm sử dụng rộng rãi hiệu Các cơng trình xây dựng làm tơng tơng cốt thép có mặt khắp nơi lĩnh vực xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi thủy điện… tơng nói chung tơng đầm lăn nói riêng loại vật liệu đá nhân tạo có cường độ nén cao, bền theo thời gian, sử dụng vật liệu sẵn có địa phương để chế tạo nên vật liệu tơng có lợi ích kinh tế lớn Từ phát minh người ta không ngừng nghiên cứu phát triển loại tông nhằm ứng dụng thi cơng cơng trình có đặc điểm khác Nhiều cơng trình thủy lợi làm tơng cốt thép đập tràn, cống lấy nước tiêu nước, trạm bơm, âu thuyền, xi phông, cầu máng, kênh mương… Cũng theo hướng phát triển đó, cơng nghệ tơng đầm lăn (BTĐL) đời sử dụng thi công cơng trình có mặt rộng lớn, đòi hỏi tiến độ thi cơng nhanh cơng trình thủy điện, thủy lợi, cơng trình đê chắn sóng, mặt đường, bãi đỗ xe… Công nghệ thi công BTĐL đem lại hiệu kinh tế cao so với tông truyền thống thi cơng cơng trình đập tơng trọng lực sau: + Thi công nhanh: Các kỹ thuật thi công nhanh (so với kỹ thuật thi công tông thông thường đắp) giảm số lượng vật liệu (so với đắp) Quy trình thi công BTĐL tạo điều kiện cho công tác đổ gần liên tục tạo tốc độ thi công nhanh + Thi công BTĐL giảm giá thành cơng trình từ 25-40% so với thi cơng tơng thường Việc hạ giá thành đạt giảm chi phí cốt pha, giảm chi phí cho cơng tác vận chuyển, đổ, đầm tông đặc biệt giảm giá thành đơn vị tông + Giảm chi phí cho biện pháp thi cơng: việc thi cơng đập BTĐL giảm chi phí dẫn dòng thời gian xây dựng giảm thiệt hại, rủi ro nước lũ tràn qua đê quai Đối với đập BTĐL, đường ống dẫn dòng ngắn ống Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chun ngành xây dựng cơng trình thủy dẫn dòng đập đất đắp Hơn thời gian thi cơng đập BTĐL ngắn nên ống dẫn dòng cho đập BTĐL cần thiết kế để đáp ứng lưu lượng xả nước lớn theo mùa thay lưu lượng lớn theo năm đập tơng thường đập đất đắp Vì đường kính cống dẫn dòng đập BTĐL nhỏ chiều cao đê quai cho đập BTĐL thấp so với phương án đập tông thường đập đất đắp Do mang lại hiệu kinh tế - kỹ thuật cao, nên nhiều cơng trình xây dựng khắp nơi giới xây dựng BTĐL Tính cấp thiết đề tài: Xây dựng cơng trình sử dụng vật liệu tơng đầm lăn (BTĐL) công nghệ xây dựng đập nói riêng số cơng trình Thủy lợi, Thủy điện Việt Nam nói chung Việc sử dụng vật liệu phù hợp để sản xuất BTĐL mang lại hiệu kinh tế cao mà đảm bảo chất lượng cơng trình Một vài năm gần đây, Việt Nam sử dụng BTĐL xây dựng phát triển mạnh Số lượng quy mô cơng trình đập thủy điện, thủy lợi xây dựng ngày nhiều nhằm tăng sản lượng điện lượng nước hồ chứa để phục vụ phát triển công nghiệp, nông nghiệp Hầu hết công trình xây dựng hay giai đoạn thiết kế sử dụng cơng nghệ BTĐL Có thể kể đến số cơng trình thủy lợi, thủy điện, khởi công thủy điện thủy điện Sơn La, Pleikrông, thủy điện A Vương, thủy điện Bản Vẽ, đập dâng cơng trình thủy lợi hồ chứa nước Định Bình, Đập Tân Mỹ - Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ,… Các loại vật liệu dùng để chế tạo BTĐL đa dạng phong phú Trong vật liệu sử dụng cho BTĐL, vật liệu xi măng, cát, đá, nước, phụ gia khoáng, phụ gia hóa học đóng vai trò quan trọng việc thiết kế thi công BTĐL Phụ gia hố học thị trường có nhiều chủng loại liều lượng dùng cho vùng vật liệu xây dựng cơng trình khác Đập Tân Mỹ - Ninh Thuận lựa chọn phương án dùng BTĐL để xây dựng đập phê duyệt Yêu cầu đặt lựa chọn giải pháp vật liệu dùng loại vật Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy liệu cho mang lại hiệu kinh tế cao chất lượng cơng trình đảm bảo yêu cầu cần thiết Vì đề tài “Nghiên cứu lựa chọn phụ gia hóa học lượng dùng hợp cho tông đầm lăn (BTĐL) đập Tân Mỹ” cần thiết, có ý nghĩa mặt khoa học thực tiễn không với riêng đập Tân Mỹ mà nhiều cơng trình thi công công nghệ tông đầm lăn tương lai Mục đích nhiệm vụ đề tài: Nghiên cứu thiết kế thành phần cấp phối BTĐL M20B6R90, M15B2R90, sử dụng loại phụ gia hóa học khác dùng cho cơng trình Tân Mỹ Nghiên cứu số tính chất hỗn hợp BTĐL BTĐL đóng rắn sử dụng loại phụ gia hoá học khác Kiến nghị lựa chọn loại lượng dùng phụ gia hóa học hợp cho đập Tân Mỹ, đảm bảo phù hợp với vật liệu xây dựng cơng trình Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: Cách tiếp cận: Tổng hợp kết BTĐL dùng cho số đập xây dựng Việt Nam nước ngồi có sử dụng phụ gia hóa học thiết kế thành phần tơng đầm lăn Thí nghiệm với cấp phối tông xác định tính chất hỗn hợp BTĐL BTĐL đóng rắn sử dụng số phụ gia hóa học với liều lượng dùng khác So sánh kết quả, lựa chọn loại liều dùng phụ gia hóa học hợp cho BTĐL đập Tân Mỹ Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp thí nghiệm để thông qua tài liệu thực nghiệm đưa tỷ lệ cấp phối cho BTĐL sử dụng phụ gia hóa học cho cơng trình đập Tân Mỹ Tiến tới sử dụng cho đập có tính chất tương tự Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 81 Chun ngành xây dựng cơng trình thủy * Nhận xét: + BTĐL M15B2R90 có thành phần cấp phối bảng 3.15 có trị số Vc, thời gian bắt đầu đông kết đạt yêu cầu thiết kế + Khối lượng thể tích hỗn hợp đạt 2459 ÷ 2481 kg/m3, khối lượng thể tích P P P P tơng tuổi 90 ngày đạt 2434 ÷ 2457 kg/m3 P + Cường độ nén, độ chống thấm tuổi 90 ngày đạt yêu cầu thiết kế + Môđun đàn hồi tuổi 90 ngày có trị số 1,83x104Mpa ÷ 2,07x104Mpa; hệ số P P P P poisson tuổi 90 ngày có trị số 0,20 ÷ 0,23; lực dính c tuổi 90 ngày lớp đổ liên tục có trị số 2,23 ÷ 2,46 Mpa, lớp đổ khơng liên tục có rải VLK có trị số 1,64 ÷ 1,85 Mpa + Cường độ kéo dọc trục tuổi 90 ngày lớp đổ liên tục có trị số 1,65 ÷ 1,84 Mpa, lớp đổ khơng liên tục có rải VLK có trị số 1,43 ÷ 1,58 Mpa; độ co ngót tuổi 90 ngày w = 90% có trị số 0,018 ÷ 0,023% 3.2.2.4 Thiết kế thành phần BTĐL với puzơlan Lương Sơn với xi măng Kim Đỉnh, Hà Tiên loại phụ gia hóa Sika, Gia Phong, Vinkems, Viện IBST, Việt Nhật Thay puzơlan Núi Thơm, Gia Quy puzơlan Lương Sơn – Phước Sơn, thành phần cấp phối tính chất BTĐL thiết kế bảng 3.17, 3.28: Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chun ngành82 xây dựng cơng trình thủy Bảng 3.17 Kết thí nghiệm độ cơng tác, thời gian đông kết, KLTT ứng với thành phần cấp phối BTĐL M15B2R90 sử dụng puzơlan Lương Sơn Khối lượng vật liệu dùng cho 1m3 tông P TT Vật liệu XM: Hà Tiên Pu: Lương Sơn CNK:Admix(IBST) XM: Hà Tiên Pu: Lương Sơn CĐK:ARC99 (Việt Nhật) XM: Hà Tiên Pu: Lương Sơn CĐK:RCA (Vinkems) XM: Hà Tiên Pu: Lương Sơn CĐK:TM25(Sika) XM: Hà Tiên Pu: Lương Sơn CĐK:GP12 (Gia Phong) XM: Kim Đỉnh Pu: Lương Sơn CĐK:Admix(IBST) XM: Kim Đỉnh Pu: Lương Sơn CĐK:ARC99 (Việt Nhật) XM: Kim Đỉnh Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 X PGK PGM M (pu) (pu) kg kg kg kg 80 124 114 80 124 80 Phụ Đá dăm, Cát KLT P Nước kg gia Vc Thời gian đông T hh kết, h.ph CĐK 5- 20- 40- 20mm 40mm 60mm 687 479 295 114 687 479 124 114 687 80 124 114 80 124 80 KLTT tuổi 90 ngày tơng lít lít sec B.đầu K.thúc kg/m3 kg/m3 628 112 1,5 16.45 44.40 2493 2468 295 628 112 2,0 18.35 40.30 2491 2470 479 295 628 112 1,8 17.20 46.15 2503 2479 687 479 295 628 112 1,8 17.00 45.25 2505 2483 114 687 479 295 628 112 1,5 16.40 43.10 2497 2472 124 114 687 479 295 628 112 1,5 11 16.10 45.20 2501 2480 80 124 114 687 479 295 628 112 2,0 17.55 41.05 2500 2477 80 124 114 687 479 295 628 112 1,8 10 16.50 47.00 2488 2461 P P Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chun ngành83 xây dựng cơng trình thủy Khối lượng vật liệu dùng cho 1m3 tông P Vật liệu TT 10 Pu: Lương Sơn CĐK:RCA (Vinkems) XM: Kim Đỉnh Pu: Lương Sơn CĐK:TM25(Sika) XM: Kim Đỉnh Pu: Lương Sơn CĐK:GP12 (Gia Phong) X PGK PGM M (pu) (pu) kg kg kg kg 80 124 114 80 124 114 Phụ Đá dăm, Cát KLT P Nước kg gia Vc Thời gian đông T hh kết, h.ph CĐK 5- 20- 40- 20mm 40mm 60mm 687 479 295 687 479 295 KLTT tuổi 90 ngày tơng lít lít sec B.đầu K.thúc kg/m3 kg/m3 628 112 1,8 16.20 46.10 2491 2465 628 112 1,5 10 16.05 44.00 2493 2468 P P Bảng 3.18 Kết thí nghiệm cường độ nén, độ chống thấm, cường độ kéo, cường độ cắt, độ co ngót, mơđun đàn hồi, hệ số poisson ứng thành phần cấp phối BTĐL M15B2R90 sử dụng puzơlan Lương Sơn Cường độ nén, Mpa Độ chống thấm TT R3 R7 R28 R90 MĐ ĐH tuổi 90 ngày Tuổi 28 ngày Tuổi 90 ngày 104 Mpa HS Poisso tuổi 90 ngày P P Cường độ cắt tuổi 90 ngày R dt tuổi 90 ngày, Mpa K P R P R Độ co ngót, tuổi 90 ngày W=90% Đổ liên tục Rải VLK f c, MPa f c, MPa Đổ liên tục Rải VLK % 3,8 8,5 14,2 18,8 ~B2 B2 1,83 0,23 1,23 2,18 1,21 1,58 1,63 1,46 0.021 4,2 9,1 15,0 20,5 ~B2 B2 1,94 0,21 1,23 2.35 1,18 1,79 1,76 1,59 0.018 Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành84 xây dựng cơng trình thủy Cường độ nén, Mpa Độ chống thấm TT R3 R7 R28 R90 MĐ ĐH tuổi 90 ngày Tuổi 28 ngày Tuổi 90 ngày 104 Mpa HS Poisso tuổi 90 ngày P P Cường độ cắt tuổi 90 ngày R dt tuổi 90 ngày, Mpa K P R P R Độ co ngót, tuổi 90 ngày W=90% Rải VLK % c, MPa Đổ liên tục Đổ liên tục Rải VLK f c, MPa f 4,0 8,8 14,4 19,3 ~B2 B2 1,87 0,23 1,19 2,28 1,26 1,71 1,69 1,47 0.018 4,1 9,0 14,7 20,2 ~B2 B2 1,91 0,22 1,23 2,21 1,14 1,63 1,67 1,51 0.018 4,0 8,7 14,1 20,1 ~B2 B2 1,90 0,22 1,29 2,31 1,23 1,66 1,72 1,54 0,021 3,6 8,0 13,9 18,2 ~B2 B2 1,79 0,24 1,25 2,11 1,18 1,63 1,61 1,43 0,020 4,1 8,9 14,7 19,7 ~B2 B2 1,87 0,21 1,17 2,26 1,27 1,69 1,64 1,41 0,019 3,9 8,5 14,2 19,4 ~B2 B2 1,85 0,24 1,24 2,19 1,21 1,60 1,70 1,52 0,020 3,8 8,6 14,5 18,8 ~B2 B2 1,91 0,23 1,33 2,28 1,30 1,65 1,63 1,47 0,019 10 3,6 8,3 13,7 19,6 ~B2 B2 1,88 0,23 1,27 2,24 1,29 1,61 1,66 1,48 0,019 Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy 85 * Nhận xét: + BTĐL M15B2R90 có thành phần cấp phối bảng 3.17 có trị số Vc, thời gian bắt đầu đông kết đạt yêu cầu thiết kế + Khối lượng thể tích hỗn hợp đạt 2488 ÷ 2505 kg/m3, khối lượng thể tích P P P P tơng tuổi 90 ngày đạt 2461 ÷ 2483 kg/m3 P + Cường độ nén, độ chống thấm tuổi 90 ngày đạt yêu cầu thiết kế + Môđun đàn hồi tuổi 90 ngày có trị số 1,79x104Mpa ÷ 1,94x104Mpa; hệ số P P P P poisson tuổi 90 ngày có trị số 0,21 ÷ 0,24; lực dính c tuổi 90 ngày lớp đổ liên tục có trị số 2,18 ÷ 2,35 Mpa, lớp đổ khơng liên tục có rải VLK có trị số 1,58 ÷ 1,79 Mpa + Cường độ kéo dọc trục tuổi 90 ngày lớp đổ liên tục đạt 1,61 ÷ 1,76 Mpa, lớp đổ khơng liên tục có rải VLK có trị số 1,41 ÷ 1,59 Mpa; độ co ngót tuổi 90 ngày w = 90% có trị số 0,018 ÷ 0,021% 3.3 Đánh giá kết thí nghiệm, đề xuất loại lượng dùng phụ gia hóa học cho BTĐL đập Tân Mỹ Trên sở tối ưu tính chất tiến hành thí nghiệm BTĐL, đề xuất sử dụng cấp phối sau dùng thí nghiệm đầm nén trường cơng trình Tân Mỹ: + BTĐL M20B6R90 có thành phần bảng 3.19; + BTĐL M15B2R90 có thành phần bảng 3.20; Bảng 3.19 Thành phần cấp phối BTĐL M20B6R90 Khối lượng vật liệu dùng cho 1m3 tông P TT Vật liệu Tb: Phả Lại (Fly ash) CNK:TM25 (Sika) GN:2000AT (Sika) Tb: Phả Lại (Fly ash) CNK: GP12 (GiaPhong) Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 PGK PGM (tro (tro bay) bay) kg kg kg kg 115 115 113 115 115 113 XM Cát Đá, kg 5- 20- 20mm 40mm 692 591 692 591 P N­íc Phơ gia hãa, lÝt lÝt CNK GN 722 115 1,2 0,6 722 115 0,9 0,4 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 86 Chuyên ngành xây dng cụng trỡnh thy GN: GP2 (GiaPhong) Tb: Phả Lại (Fly ash) CNK:Admix (IBST) GN:NS03(IBST) 115 115 113 692 591 722 115 0,9 0,7 Tb: Phả Lại (Fly ash) CNK:ARC99(ViÖt NhËt) GN:MPC2000(ViÖt NhËt) 115 115 113 692 591 722 115 1,6 0,3 Tb: Phả Lại (Fly ash) CNK:RCA(Vinkems) GN:Conrex306(Vinkems) 115 115 113 692 591 722 115 1,0 0,8 115 115 113 692 591 722 115 1,2 0,6 115 115 113 692 591 722 115 0,9 0,4 115 115 113 692 591 722 115 0,9 0,7 115 115 113 692 591 722 115 1,6 0,3 Tb: Phả Lại (SĐ-CC) CNK:TM25 (Sika) GN:2000AT (Sika) Tb: Phả Lại (SĐ-CC) CNK: GP12 (GiaPhong) GN: GP2 (GiaPhong) Tb: Phả Lại (SĐ-CC) CNK:Admix (IBST) GN:NS03(IBST) Tb: Phả Lại (SĐ-CC) CNK:ARC99(Việt Nhật) GN:MPC2000(Việt Nhật) 10 Tb: Phả Lại (SĐ-CC) CNK:RCA(Vinkems) GN:Conrex306(Vinkems) 115 115 113 692 591 722 115 1,0 0,8 11 Tb: Fomosa CNK:TM25 (Sika) GN:2000AT (Sika) 115 105 118 679 591 722 117 1,2 0,7 115 105 118 679 591 722 117 0,9 0,5 115 105 118 679 591 722 117 0,9 0,8 115 105 118 679 591 722 117 1,6 0,4 115 105 118 679 591 722 117 1,0 0,9 12 13 14 15 Tb: Fomosa CNK: GP12 (GiaPhong) GN: GP2 (GiaPhong) Tb: Fomosa CNK:Admix (IBST) GN:NS03(IBST) Tb: Fomosa CNK:ARC99(ViÖt NhËt) GN:MPC2000(ViÖt NhËt) Tb: Fomosa CNK:RCA(Vinkems) GN:Conrex306(Vinkems) Ghi chú: BTĐL M20B6 sử dụng tro bay Fomosa có độ chống thấm tuổi 90 ngày vừa đạt cấp B6 nên bổ sung tăng thêm lượng bù hạt mịn vào cát tăng từ 14% lên 16% để nâng cao khả chống thấm Nguyn S Tuõn CH16C1 Lun thạc sĩ kỹ thuật Chun ngành xây dựng cơng trình thy 87 Bảng 3.20 Thành phần cấp phối BTĐL M15B2R90 Khối lượng vật liệu dùng cho 1m3 tông P PG TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vật liệu Pu: Lương Sơn CĐK:Admix(IBST) Pu: Lương Sơn CĐK:ARC99 (Việt Nhật) Pu: Lương Sơn CĐK:RCA (Vinkems) Pu: Lương Sơn CNK:TM25(Sika) Pu: Lương Sơn CĐK:GP12 (Gia Phong) Pu: Nói Voi C§K:Admix(IBST) Pu: Nói Voi C§K:ARC99 (ViƯt NhËt) Pu: Nói Voi C§K:RCA (Vinkems) Pu: Nói Voi C§K:TM25(Sika) Pu: Nói Voi CĐK:GP12 (Gia Phong) Pu: Núi Thơm CĐK:GP12 (Gia Phong) Pu: Núi Thơm CĐK:TM25(Sika) Pu: Núi Thơm CĐK:Admix(IBST) Pu: Núi Thơm CĐK:ARC99 (Việt Nhật) Pu: Núi Thơm CĐK:RCA (Vinkems) Pu: Gia Quy C§K:TM25(Sika Pu: Gia Quy C§K:GP12 (Gia Phong) Pu: Gia Quy C§K:Admix(IBST) Pu: Gia Quy C§K:ARC99 (ViƯt NhËt) Pu: Gia Quy C§K:RCA (Vinkems) Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 XM K (pu) PGM (pu) P Phụ Đá dăm, Cát Nước kg C§K 5- 20- 40- 20mm 40mm 60mm 687 479 295 114 687 479 124 114 687 80 124 114 80 124 80 kg kg kg kg 80 124 114 80 124 80 gia lÝt lÝt 628 112 1,5 295 628 112 2,0 479 295 628 112 1,8 687 479 295 628 112 1,8 114 687 479 295 628 112 1,5 112 102 687 479 295 628 115 2,2 80 112 102 687 479 295 628 115 3,2 80 112 102 687 479 295 628 115 2,5 80 112 102 687 479 295 628 115 2,5 80 112 102 687 479 295 628 115 2,2 80 120 110 687 479 295 628 115 2,0 80 120 110 687 479 295 628 115 2,3 80 120 110 687 479 295 628 115 2,0 80 120 110 687 479 295 628 115 3,0 80 120 110 687 479 295 628 115 2,3 80 118 108 687 479 295 628 115 1,9 80 118 108 687 479 295 628 115 1,6 80 118 108 687 479 295 628 115 1,6 80 118 108 687 479 295 628 115 2,5 80 118 108 687 479 295 628 115 1,9 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 88 Chun ngành xây dựng cơng trình thủy Từ bảng 3.19, 3.20 dựa kết cường độ, độ cơng tác lựa chọn loại phụ gia hóa với liều lượng hợp dùng cho BTĐL đập Tân Mỹ * tông đầm lăn M20B2R90 Bảng 3.21 Cường độ độ công tác BTĐL M20B2R90 cấp phối dùng xi măng Kim Đỉnh loại phụ gia hóa Sika, Gia Phong, Vinkems, Viện IBST, Việt Nhật với loại tro bay khác Dùng tro bay Phả lại Cao Cường Phụ gia hóa Lượng (lít) SiKa Gia Phong Viện IBST Việt Nhật VinKems CNK GN CNK GN CNK GN CNK GN CNK GN 1,2 0,6 0,9 0,4 0,9 0,7 1,6 0,3 1,0 0,8 R90 (Mpa) 33,2 32,1 31,8 33,1 31,3 Vc 10 10 11 Gia Phong Viện IBST Việt Nhật VinKems Dùng tro bay Fomosa Phụ gia hóa Lượng (lít) SiKa CNK GN CNK GN CNK GN CNK GN CNK GN 1,2 0,8 0,9 0,5 0,9 0,8 1,6 0,4 1,0 0,9 R90 (Mpa) 32,5 31,6 32,2 33,0 32,6 Vc 11 10 10 Gia Phong Viện IBST Việt Nhật VinKems Dùng tro bay Phả lại (Ply ash) Phụ gia hóa Lượng (lít) SiKa CNK GN CNK GN CNK GN CNK GN CNK GN 1,2 0,6 0,9 0,4 0,9 0,7 1,6 0,3 1,0 0,8 R90 (Mpa) 32,2 33,4 32,4 34,3 30,8 Vc 11 10 Bảng 3.22 Cường độ độ công tác BTĐL M20B2R90 cấp phối dùng xi măng Hà Tiên loại phụ gia hóa Sika, Gia Phong, Vinkems, Viện IBST, Việt Nhật với loại tro bay khác Dùng tro bay Phả lại Cao Cường Phụ gia hóa Lượng (lít) SiKa Gia Phong Viện IBST Việt Nhật VinKems CNK GN CNK GN CNK GN CNK GN CNK GN 1,2 0,6 0,9 0,4 0,9 0,7 1,6 0,3 1,0 0,8 R90 (Mpa) 31,6 32,0 33,2 34,6 32,8 Vc 9 SiKa Gia Phong Viện IBST Việt Nhật VinKems Dùng tro bay Fomosa Phụ gia hóa Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Lượng (lít) 89 Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy CNK GN CNK GN CNK GN CNK GN CNK GN 1,2 0,8 0,9 0,5 0,9 0,8 1,6 0,4 1,0 0,9 R90 (Mpa) 32,6 31,8 34 34,1 33,2 Vc 8 Gia Phong Viện IBST Việt Nhật VinKems Dùng tro bay Phả lại (Ply ash) Phụ gia hóa Lượng (lít) SiKa CNK GN CNK GN CNK GN CNK GN CNK GN 1,2 0,6 0,9 0,4 0,9 0,7 1,6 0,3 1,0 0,8 R90 (Mpa) 31,6 31,8 31,5 33,0 30,1 Vc 7 * tông đầm lăn M15B2R90 Bảng 3.23 Cường độ độ công tác BTĐL M15B2R90 cấp phối dùng xi măng Kim Đỉnh loại phụ gia hóa Sika, Gia Phong, Vinkems, Viện IBST, Việt Nhật với loại tro bay khác Dùng Puzơlan Núi Voi Phụ gia hóa SiKa (CĐK) Gia Phong Viện IBST Việt Nhật VinKems Lượng (lít) 2,5 2,2 2,2 3,2 2,5 R90 (Mpa) 19,8 21,2 20,6 21,0 20,3 Vc 10 9 Dùng Puzơlan Lương Sơn Phụ gia hóa SiKa Gia Phong Viện IBST Việt Nhật VinKems Lượng (lít) 1,8 1,5 1,5 2,0 1,8 R90 (Mpa) 20,2 20,1 18,8 20,5 19,3 Vc 9 Dùng Puzơlan Núi Thơm Phụ gia hóa SiKa (CĐK) Gia Phong Viện IBST Việt Nhật VinKems Lượng (lít) 2,3 2,0 2,0 3,0 2,3 R90 (Mpa) 21,0 20,7 19,6 20,9 21,2 Vc 10 11 11 10 Dùng Puzơlan Gia Quy Phụ gia hóa SiKa Gia Phong Viện IBST Việt Nhật VinKems Lượng (lít) 1,9 1,6 1,6 2,5 1,9 R90 (Mpa) 19,8 19,6 19,2 21,3 20,4 Vc 11 10 11 11 Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 90 Chun ngành xây dựng cơng trình thủy Bảng 3.24 Cường độ độ công tác BTĐL M15B2R90 cấp phối dùng xi măng Hà Tiên loại phụ gia hóa Sika, Gia Phong, Vinkems, Viện IBST, Việt Nhật với loại tro bay khác Dùng Puzơlan Núi Voi Phụ gia hóa SiKa Gia Phong Viện IBST Việt Nhật VinKems Lượng (lít) 2,5 2,2 2,2 3,2 2,5 R90 (Mpa) 20,2 21,6 20,4 19,4 21,7 Vc 10 11 11 Dùng Puzơlan Lương Sơn Phụ gia hóa SiKa Gia Phong Viện IBST Việt Nhật VinKems Lượng (lít) 1,8 1,5 1,5 2,0 1,8 R90 (Mpa) 18,8 19,6 18,2 19,7 19,4 Vc 10 11 10 Dùng Puzơlan Núi Thơm Phụ gia hóa SiKa (CĐK) Gia Phong Viện IBST Việt Nhật VinKems Lượng (lít) 2,3 2,0 2,0 3,0 2,3 R90 (Mpa) 22,7 21,8 20,1 23,2 22,9 Vc 10 10 Dùng Puzơlan Gia Quy Phụ gia hóa SiKa Gia Phong Viện IBST Việt Nhật VinKems Lượng (lít) 1,9 1,6 1,6 2,5 1,9 R90 (Mpa) 20,9 21,5 19,8 21,9 20,7 Vc 10 9 * Nhận xét Từ bảng 3.21 - 3.24 nhận thấy cường độ BTĐL cấp phối dùng xi măng Kim Đỉnh, Hà Tiên với phụ gia khoáng tro bay, Puzơlan kết hợp sử dụng với phụ gia hóa Sika, Gia Phong, Việt Nhật cho cường độ (R90) cao sử dụng với hai loại phụ gia hóa Vinkems, Viện IBST (phần bơi đậm đề xuất lựa chọn) Do ta chọn loại phụ gia Sika, Gia Phong, Việt Nhật Các kết lựa chọn loại phụ gia hóa cuối để sử dụng cho việc thi công tông đập lăn đập Tân Mỹ thơng qua việc thí ngiệm đầm nén trường hiệu kinh tế Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 91 Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Đập tông trọng lực thi công công nghệ tông đầm lăn phát triển ứng dụng phổ biến tồn giới tính bật tốc độ thi công nhanh, giá thành thấp, sớm đưa cơng trình vào sử dụng Đối vối cơng trình có đập dâng sử dụng cơng nghệ thi cơng tơng đầm lăn nói chung đập Tân Mỹ nói riêng Lượng phụ gia hóa học sử dụng nhiều có ảnh hưởng lớn tới chất lượng, khả chống thấm tốc độ thi cơng Do ảnh hưởng tới giá thành xây dựng cơng trình Luận văn đưa kết thực nghiệm cho thấy rằng: để chế tạo BTĐL cấp phối M20B6, dùng đá dăm Dmax40, phụ gia siêu dẻo, phụ gia CĐK, phụ gia khoáng tro bay Để chế tạo BTĐL cấp phối M15B2 dùng đá dăm Dmax60, phụ gia CĐK, phụ gia khoáng puzơlan thiên nhiên + BTĐL M20B6(R90): BTĐL có thành phần cấp phối tối ưu sử dụng xi măng Kim Đỉnh, Hà Tiên 1; tro bay Phả Lại, Fomosa; phụ gia hoá Sika, Viện IBST, Vinkems, Gia Phong, Việt Nhật có tính chất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế + BTĐL M15B2((R90): BTĐL có thành phần cấp phối tối ưu sử dụng xi măng Kim Đỉnh, Hà Tiên 1; puzơlan Núi Voi, Núi Thơm, Gia Quy, Phước Sơn; phụ gia hoá Sika, Viện IBST, Vinkems, Gia Phong, Việt Nhật có tính chất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế Việc sử dụng phụ gia hóa thuận lợi q trình thi công đẩy nhanh tiến độ, đồng thời đảm bảo yêu cầu cường độ, khả chống thấm, … Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật kinh tế, sở kết nghiên cứu cần phải thí nghiệm trường để sử dụng loại phụ gia phù hợp Với kết nghiên cứu ta hồn tồn dùng phụ gia hóa với chủng loại, liều lượng để thi cơng tơng đầm lăn phục vụ cơng trình đập dâng Tân Mỹ áp dụng cho cơng trình lân cận có vật liệu đầu vào tương tự Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 92 Chun ngành xây dựng cơng trình thủy 4.2 Kiến nghị Kết thí nghiệm cho thấy loại phụ gia hóa: Sika, Gia Phong, Việt Nhật, Viện IBSST, Vinkems sử dụng cho BTĐL cơng trình Tân Mỹ, nhiên nên ưu tiên chọn loại có liều lượng sử dụng thấp Phụ gia hóa có khối lượng sử dụng không nhiều nên không ngại cự vận chuyển Kiến nghị sử dụng phụ gia hóa với chủng loại Sika, Gia Phong, Việt Nhật liều lượng nêu Để thi công đại trà lựa chọn loại phụ gia hóa sau có kết thí nghiệm đầm nén trường Để đảm bảo sử dụng phụ gia hóa thi cơng đại trà cho đập Tân Mỹ cần kiểm sốt chất lượng, nguồn gốc, chủng loại, quy trình sản xuất phụ gia 4.3 Tồn Do công nghệ thi công BTĐL áp dụng Việt nam nên chưa có quy trình, quy phạm thức cho BTĐL mà chủ yếu điều kiện kỹ thuật áp dụng cho cơng trình nên với cơng trình trước định sử dụng loại phụ gia ta cần tính tốn, làm thực nghiệm để đưa cấp phối hợp lý, đồng thời cân tính tốn chi phí sử dụng loại phụ gia hiệu Trong khuôn khổ đề tài, kết đề nghị Để đảm bảo điều kiện tối ưu chất lượng, tiêu mang lại hiệu kỹ thuật kinh tế cao cần lựa chọn chọn vật liệu loại phụ gia cuối thơng qua thí nghiệm kết đầm nén trường Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 93 Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy TÀI LIỆU THAM KHẢO U Tiếng Việt Bộ Nông nghiệp PTNT (1988), Quy trình thí nghiệm tơng đầm lăn, Tài liệu dịch từ tiếng Trung Bộ Nông nghiệp PTNT (2006), Nguyên tắc thiết kế đập tông đầm lăn tổng quan thi công đập tông đầm lăn, Tài liệu dịch Bộ Nông nghiệp PTNT (2006), Chỉ dẫn cho kỹ sư thiết kế thi công tông đầm lăn EM 1110-2-2006, Tài liệu dịch Bộ Nơng nghiệp PTNT (2006), Q trình phát triển đập tơng đầm lăn, Trích dịch từ sách Large Dams in China, A fifty Year Review tác giả Trung Quốc Jiazheng Pan Jing Ha, Tài liệu dịch Bộ Nông nghiệp PTNT (2006), tông đầm lăn sử dụng cho đập, Tài liệu dự án cấp Quốc Gia BACARA Pháp 1988-1996 (Roller Compacted Concrete for Dams – Projet National Bacara 1988-1996), Tài liệu dịch Bộ Nông nghiệp PTNT (2006), Hướng dẫn thiết kế xây dựng đập tông đầm lăn ACERTM - 08 USA ( Guidelines for designing and constructing roller compacted concrete dam ) Bộ Nông nghiệp PTNT (2006), tơng đầm lăn - Tài liệu kỹ thuật cơng trình hướng dẫn thiết kế tổng cục kỹ thuật Quân đội Mỹ phê chuẩn áp dụng (Roller Compacted Concrete – Technical engineering and design guides as adapted from the US army corps of engineers, No.5) Nguyễn Văn Chánh (1998), Nghiên cứu ảnh hưởng phụ gia tro trấu (RICE HUSK ASH) đến tính chất tông, Viện KHCNXD Lương Văn Đài (2007), Báo cáo tóm tắt tình hình xây dựng đập tông đầm lăn giới Việt Nam nay, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Công nghệ tông đầm lăn thi công đập thuỷ điện Việt Nam, EVN Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 94 Chuyên ngành xây dựng cơng trình thủy 10 Nguyễn Văn Đồn- Viện VLXD(2005), Sử dụng hiệu phụ gia khoáng cho sản xuất BTĐL Việt Nam, Tuyển tập báo cáo Hội thảo kỹ thuật sử dụng tông đầm lăn xây dựng, Hội đập lớn Việt Nam 11 Nguyễn Quang Hiệp-Viện KHCNXD (2005), Cơng nghệ BTĐL tình hình sử dụng giới triển vọng ứng dụng Việt Nam, Tuyển tập báo cáo Hội thảo kỹ thuật sử dụng tông đầm lăn xây dựng, Hội đập lớn Việt Nam 12 Nguyễn Như Oanh - Trường ĐHTL(2007), Thành tựu nghiên cứu vật liệu BTĐL giới số kiến nghị áp dụng, Hội thảo nâng cao chất lượng xây dựng đập tông dầm lăn, Bộ Nông nghiệp PTNT 13 Nguyễn Đức Thắng-Viện KHCNXD (2007), Phụ gia dùng chế tạo tông đầm lăn xây dựng đập trọng lực, Hội thảo nâng cao chất lượng xây dựng đập tông đầm lăn, Bộ Nông nghiệp PTNT 14 Hồng Phó Un Báo cáo kết thí nghiệm BTĐL cho đập Định Bình tỉnh Bình Định, Hà Nội, 3/2005 Tiếng Anh 15 ACI Committee 207 (1973), Effect of restraint, volume change, and reinforcement on cracking of concrete, ACI - Journal, Proc 70,7, 445-447 16 ACI 207.5R.99 (2002), American Concrete Institute Manual of Concrete Practice, Roller Compacted Concrete 17 ACI 211.3R Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight and Mass concrete 18 ACI 226 – 3R – 87 Use of fly ash in concrete 19 BS 3982, part 1: Specification for pulverized – fuel ash for use a cementious component in structure concrete 20 Dunstan M.R.H (2003), List of RCC Dams in the World up to 2003- Malcolm Dunstan & Associates, United Kingdom Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 95 Chun ngành xây dựng cơng trình thủy 21 Dunstan State of the Art of RCC Dams throughout the world with reference to the Son La project in Vietnam (Trong tuyển tập báo cáo Hội nghị Công nghệ tông đầm lăn thi công đập thuỷ điện Việt Nam, EVN, Hà Nội, tháng năm 2004) 22 US Beaureau Reclamation (1987), Guidelines for Designing and Constructing Roller Compacted Concrete Dams 23 USACE (1994), Roller Compacted Concrete- Technical Engineering and Design Guides Nguyễn Sỹ Tuân – CH16C1 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGUYỄN SỸ TUÂN NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN PHỤ GIA HÓA HỌC VÀ LƯỢNG DÙNG HỢP LÝ CHO BÊ TÔNG ĐẦM LĂN ĐẬP TÂN MỸ Chuyên ngành :... loại phụ gia hóa học khác dùng cho cơng trình Tân Mỹ Nghiên cứu số tính chất lý hỗn hợp BTĐL BTĐL đóng rắn sử dụng loại phụ gia hoá học khác Kiến nghị lựa chọn loại lượng dùng phụ gia hóa học hợp. .. tài Nghiên cứu lựa chọn phụ gia hóa học lượng dùng hợp lý cho bê tông đầm lăn đập Tân Mỹ hoàn thành khoa Sau Đại Học - Trường Đại Học Thủy Lợi năm 2010 Kết đạt phần đóng góp nhỏ mặt khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN PHỤ GIA HÓA HỌC VÀ LƯỢNG DÙNG HỢP LÝ CHO BÊ TÔNG ĐẦM LĂN ĐẬP TÂN MỸ , NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN PHỤ GIA HÓA HỌC VÀ LƯỢNG DÙNG HỢP LÝ CHO BÊ TÔNG ĐẦM LĂN ĐẬP TÂN MỸ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay