NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

107 7 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỀN THỊ KIM OANH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI HÌNH QUẢN CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NƠNG THÔN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN THỊ KIM OANH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI HÌNH QUẢN CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NƠNG THƠN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quy hoạch quản tài nguyên nước Mã số: 60-62-30 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đoàn Thế Lợi PGS TS Trần Viết Ổn HÀ NỘI – 2011 i MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT IV T T DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ V T T DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VI T T LỜI CẢM ƠN VII T T MỞ ĐẦU T T TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU T T PHẠM VI NGHIÊN CỨU T T PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU T T CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HÌNH QUẢN CÁC CƠNG TRÌNH CẤP T NƯỚC SINH HOẠTNÔNG THÔN 1.1 QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH T HOẠT T 1.1.1 Vai trò tầm quan trọng nước sinh hoạt đến sức khỏe cộng đồng dân T cư nông thôn T 1.1.2 Quá trình xây dựng phát triển cơng trình cấp nước sinh hoạt nơng T thôn nước ta T 1.2 HIỆN TRẠNG QUẢN CÁC CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG T THÔNNƯỚC TA 13 T 1.2.1 Hiện trạng công nghệ cấp nước nông thôn .13 T T 1.2.2 Hiện trạng hình quản cơng trình cấp nước sinh hoạt nơng thôn 16 T T 1.2.3 Hiện trạng chế sách quản cơng trình cấp nước sinh hoạt T nông thôn .28 T 1.2.4 Những bất cập hình quản cần thiết phải đổi hình T quản để nâng cao hiệu cơng trình cấp nước sinh hoạt nơng thơn theo hướng phát triển bền vững 30 T 1.3 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÁC CƠNG TRÌNH CẤP T NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN 32 T CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN CÁC CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC T SINH HOẠT NÔNG THÔN TẠI TỈNH TUYÊN QUANG 36 ii 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG 36 T T 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 T T 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 48 T T 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn chủ yếu cơng tác quản cơng trình cấp T nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Tuyên Quang 53 T 2.2 CÁC LOẠI CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NƠNG THƠN CHỦ YẾU Ở T TỈNH TUYÊN QUANG 55 T 2.2.1 Loại cơng trình cấp nước quy hộ gia đình 55 T T 2.2.2 Loại hình cơng trình cấp nước sinh hoạt nông thôn 56 T T 2.3 THỰC TRẠNG VỀ QUẢN CÁC CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT T NƠNG THÔNTUYÊN QUANG 56 T 2.3.1 Một số kết đạt cấp nước nước sinh hoạt nông thôn 56 T T 2.3.2 Thực trạng quản cơng trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh T Tuyên Quang 58 T CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI HÌNH QUẢN CƠNG TRÌNH CẤP T NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 62 3.1 CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN VỀ HÌNH QUẢN CƠNG TRÌNH T CẤP NƯỚC SINH HOẠT NƠNG THƠN 62 T 3.1.1 Một số vấn đề luận xây dựng hình quản 62 T T 3.2 MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI HÌNH QUẢN CƠNG TRÌNH T CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG 65 T 3.2.1 Mục tiêu đổi hình tổ chức quản cơng trình cấp nước sinh hoạt T nơng thơn .65 T 3.2.2 Phương hướng đổi hình tổ chức quản cơng trình cấp nước sinh T hoạt nông thôn Tuyên Quang 66 T 3.2.3 Đề xuất đổi mới, hồn thiện hình quản cơng trình cấp nước sinh hoạt T nơng thơn .66 T 3.2.3.3 hình đơn vị nghiệp có thu quản 73 T T iii 3.3 CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ ĐỔI MỚI HÌNH QUẢN CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC T SINH HOẠT TỈNH TUYÊN QUANG 76 T 3.3.1 Sửa đổi, ban hành chế sách để đồng hệ thống sách T chung nhà nước quản lý, khai thác cơng trình cấp nước nơng thơn 76 T 3.3.2 Cần ban hành sách riêng hỗ trợ nước cho hộ nghèo 76 T T 3.3.3 Thực phân cấp quản cơng trình rõ ràng, minh bạch 76 T T 3.3.4 Tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng quản tất cơng trình cấp T nước sinh hoạt nơng thơn tồn tỉnh .76 T 3.3.5 Thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân 77 T T 3.3.6 Tổ chức tập huấn, nâng cao lực quản cho cán 77 T T KẾT LUẬN 79 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 T T PHỤ LỤC 1: BẢNG PHÂN LOẠI CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN T CÁC TỈNH (31 TỈNH, MỖI TỈNH ≈10 CT) ĐẾN HẾT THÁNG 4/2010 82 T PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP HIỆNTRẠNG THU TIỀN NƯỚC CỦA CÁC CÔNG T TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NƠNG THƠNTỈNH (31 TỈNH, MỖI TỈNH ≈10 CT) ĐẾN HẾT THÁNG 4/2010 86 T PHỤ LỤC 3: BẢNG TỔNG HỢP HÌNH QUẢN LÝ, HIỆU SUẤT KHAI THÁC, TỶ T LỆ THẤT THỐT VÀ TIỀN NƯỚC CÁC CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NƠNG THƠN Ở CÁC TỈNH (31 TỈNH, MỖI TỈNH ≈10 CT) ĐẾN HẾT THÁNG 4/2010 90 T PHỤ LỤC 4: BẢNG TỔNG HỢP CƠ CHẾ TÀI CHÍNH Ở 52 CƠNG TRÌNH CẤP T NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN 94 T PHỤ LỤC 5: BẢNG TỔNG HỢP HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Ở 52 CƠNG TRÌNH CẤP T NƯỚC SINH HOẠT NƠNG THÔN 97 T iv DANH MỤC VIẾT TẮT CTCNSHNT: Cơng trình cấp nước sinh hoạt nơng thơn CTMTQG: Chương trình mục tiêu quốc gia CTMTQGNS: Chương trình mục tiêu quốc gia nước HTX: Hợp tác xã Lk: Lỗ khoan NN&PTNT: Nông nghiệp phát triển nông thôn NS&VSMTNT: Nước vệ sinh môi trường nông thôn TTQGNS&VSMTNT: Trung tâm quốc gia nước vệ sinh môi trường nông thôn TW: Trung ương UBND: Ủy ban nhân dân WB: Ngân hàng giới v DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 1.1 Giếng đào lắp bơm tay……………………………………………… Hình 1.2 Giếng khoan lắp bơm tay…………………………………………… Hình 1.3 Sơ đồ cơng trình cấp nước sinh hoạt nơng thơn…………………… 10 Hình 1.4 Sơ đồ dây chuyền cơng nghệ sử dụng nước ngầm………………… 14 Hình 1.5 Sơ đồ dây chuyền cơng nghệ sử dụng nước mặt…………………… 15 Hình 1.6 Sơ đồ dây chuyền công nghệ cấp nước tự chảy…………………… 15 Hình 1.7 Sơ đồ tổ chức quản nhà nước nước nông thôn……………20 Bảng 2.1 Biểu đồ tỷ lệ số dân sử dụng nước hợp vệ sinh…………………… 56 Sơ đồ 3.1 hình cộng đồng quản cơng trình cấp nước sinh hoạt nơng thơn……………………………………………………… … .68 Sơ đồ 3.2 hình Hợp tác xã quản cơng trình cấp nước sinh hoạt nơng thơn……………………………………………… 71 Sơ đồ 3.3 hình đơn vị nghiệp có thu quản cơng trình cấp nước sinh hoạt nông thôn……………………………………… 75 vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Kết cấp nước sinh hoạt theo vùng tính đến 2005……………… 12 Bảng 1.2 Kết cấp nước sinh hoạt theo vùng tính đến 2007……………… 13 Bảng 1.3 Đánh giá hiệu hoạt động hình quản cơng trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung……………………………… 27 Bảng 1.4 Tổng hợp giá nước từ 34 cơng trình nước………………….29 Bảng 1.5 Quy định giá tiêu thụ cho đối tượng dùng nước……………… 29 Bảng 1.6 Phân cấp quản công trình cấp nước sinh hoạt nơng thơn…………30 Bảng 2.1: Lượng mưa trung bình tháng năm……………………………… 38 Bảng 2.2: Chất lượng nước mưa……………………………………………… 39 Bảng 2.3: Chất lượng nước mặt……………………………………………… 40 Bảng 2.4: Chất lượng nước ngầm………………………………………………41 Bảng 2.5: Tổng hợp số dân sử dụng nước hợp vệ sinh………………… 57 Bảng 2.6: Đánh giá trạng quản cơng trình cấp nước sinh hoạt nơng thơn Tun Quang…………………………………………… 58 vii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu với hướng dẫn tận tình lòng tâm huyết PGS.TS Đoàn Thế Lợi PGS.TS Trần Viết Ổn, tơi hồn thành luận văn thạc sĩ “Nghiên cứu đề xuất đổi hình quản cơng trình cấp nước sinh hoạt nơng thơn theo hướng phát triển bền vững” Trong suốt trình nghiên cứu luận văn nhận quan tâm, bảo tận tình thầy hướng dẫn, thầy trường động viên khuyến kích bạn bè đồng nghiệp Ngồi có giúp đỡ nhiệt tình Trung tâm nước vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang cung cấp số liệu cho luận văn Do thời gian nghiên cứu ngắn, lực kinh nghiệm hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong muốn đóng góp ý kiến của thầy, cô, chuyên gia, bạn bè, đồng nghiệp, độc giả quan tâm để luận văn thạc sĩ tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đoàn Thế Lợi PGS.TS Trần Viết Ổn cho học, kinh nghiệm hành trang thiếu q trình cơng tác tơi sau Tơi cảm ơn giúp đỡ ban giám hiệu trường Đại học thủy lợi, khoa Quy hoạch Quản tài nguyên nước, khoa Đào tạo sau đại học Hà Nội, tháng 03 năm 2011 Học viên Nguyễn Thị Kim Oanh 85 TT Vùng/tỉnh Sl 60 61 62 Sóc Trăng Tiền Giang Trà Vinh TỔNG HỢP RBV BV SL % 10 10 10 332 49 15% SL 53 % 16% RBV&BV SL % KBV 10 SL 10 102 31% 230 % 100 90 69% 86 PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP HIỆNTRẠNG THU TIỀN NƯỚC CỦA CÁC CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NƠNG THƠNTỈNH (31 TỈNH, MỖI TỈNH ≈10 CT) ĐẾN HẾT THÁNG 4/2010 TT Vùng/tỉnh Do HS Không thu tiền TT> 0,25 Có ĐT Khơng ĐT 7 7 CĐ HÌNH QUẢN HTX TTN TN DN UBND Đông Bắc 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Hà Giang Cao Bằng Lào Cai Bắc Cạn Lạng Sơn T.Quang Yên Bái T.Nguyên Phú Thọ Bắc Giang Q.Ninh Tây Bắc Lai Châu Điện Biên Sơn La Hòa Bình ĐB sông Hồng Hà Nội Vĩnh Phúc Bắc Ninh 3 5 10 10 10 1 6 1 87 Hà Nam Hưng n H.Dương Hải Phòng Thái Bình Nam Định Ninh Bình Bắc Trung Bộ Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Q.Bình Quảng Trị T T Huế Duyên Hải Nam Trung Bộ TT> 0,25 10 9 6 Đà Nẵng Q.Nam Q Ngãi Bình Định Phú n K Hòa N.Thuận B.Thuận TT Vùng/tỉnh 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Do HS Khơng thu tiền Có ĐT Khơng ĐT 9 CĐ HÌNH QUẢN HTX TTN TN DN 1 7 1 8 10 4 3 1 UBND 3 2 1 2 1 88 TT Vùng/tỉnh Do HS Không thu tiền TT> 0,25 10 10 Có ĐT Khơng ĐT CĐ 10 10 HÌNH QUẢN HTX TTN TN DN UBND Tây Nguyên 40 41 42 43 44 Kom Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Đông Nam Bộ 45 46 47 48 49 50 Bà Rịa Vũng Tàu B.Dương B.Phước Đồng Nai Tây Ninh TP Hồ Chí Minh ĐB Sơng Cửu Long An Giang Bến Tre Bạc Liêu Cà Mau TP Cần Thơ Đ Tháp H.Giang K Giang Long An 51 52 53 54 55 56 57 58 59 9 3 2 10 10 11 11 10 10 10 89 TT Vùng/tỉnh 60 61 62 Sóc Trăng T Giang Trà Vinh Tổng số: 230 % Do HS Không thu tiền 80 34,8 40 17,4 TT> 0,25 10 Có ĐT 224 97,4 120 52,2 Khơng ĐT 10 74 32,2 CĐ HÌNH QUẢN HTX TTN TN DN 10 75 32,6 31 13,5 47 20,4 1 12 5,2 2,6 UBND 58 25,2 90 PHỤ LỤC 3: BẢNG TỔNG HỢP HÌNH QUẢN LÝ, HIỆU SUẤT KHAI THÁC, TỶ LỆ THẤT THOÁT VÀ TIỀN NƯỚC CÁC CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NƠNG THÔN Ở CÁC TỈNH (31 TỈNH, MỖI TỈNH ≈10 CT) ĐẾN HẾT THÁNG 4/2010 Vùng TT Tỉnh 12 13 14 15 Đông Bắc H.Giang C Bằng Lào Cai Bắc Cạn L Sơn T Quang Yên Bái T Nguyên Phú Thọ Bắc Giang Q Ninh Tây Bắc Lai Châu Điện Biên Sơn La Hòa Bình 16 ĐB sơng Hồng Hà Nội 10 11 Số CT có Số hiệu suất Số CT có TL Số CT có hình quản cộng hoạt động thất trình Cộng TT Tư Doanh UBND (CT) HTX ≥75%
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TỈNH TUYÊN QUANG , NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay