”Nghiên cứu đánh giá tổn thất hồ chứa vừa và nhỏ vùng núi trung du tỉnh Vĩnh Phúc”

117 5 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:02

LỜI CẢM ƠN ♥ Luận Văn”Nghiên cứu đánh giá tổn thất hồ chứa vừa nhỏ vùng núi trung du tỉnh Vĩnh Phúc”được thực từ tháng 12 năm 2010 Ngoài cố gắng thân, tác giả giúp đỡ nhiệt tình thầy, giáo, gia đình bạn bè Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS.Đồn Trung Lưu, người trực tiếp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho tác giả hoàn thành Luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Chi cục Thủy lợi Vĩnh Phúc, Công ty TNHH thành viên Thủy lợi Tam Đảo, Công ty TNHH thành viên Thủy lợi Lập Thạch, Công ty TNHH thành viên Thủy lợi Phúc Yên đồng nghiệp cung cấp tài liệu cần thiết cho tác giả hoàn thành luận văn Tuy nhiên thời gian có hạn, trình độ hạn chế, số liệu công tác xử lý số liệu với khối lượng lớn nên thiếu xót Luận văn khơng thể tránh khỏi tác giả mong tiếp tục nhận bảo giúp đỡ thầy giáo ý kiến đóng góp bạn bè đồng nghiệp Cuối tác giả xin chân thành cảm ơn lòng người thân gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ khích lệ tác giả suốt q trình học tập hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn./ Hà Nội, tháng năm 2011 Tác giả Phạm Hùng Cường MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỒ CHỨA ĐẶC TÍNH ĐIỀU TIẾT DỊNG CHẢY CỦA HỒ CHỨA VỪA NHỎ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP 1.1 HỒ CHỨA 1.1.1 Khái niệm hồ chứa 1.1.2 Phân loại cơng trình thủy cơng hồ chứa nước 1.1.3 Đặc trưng địa hình hồ chứa nước 1.2 ĐIỀU TIẾT DÒNG CHẢY BẰNG HỒ CHỨA 1.2.1 Khái niệm điều tiết dòng chảy hồ chứa .6 1.2.2 Phân loại điều tiết dòng chảy cấp nước 1.2.3 Vai trò điều tiết dòng chảy hồ chứa tốn cấp nước cho Nơng nghiệp 1.3 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM HỒ CHỨA NƯỚC VỪA NHỎ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC CHƯƠNG TỔN THẤT TRONG HỒ CHỨA, CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 10 2.1 NGUYÊN LÝ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỀU TIẾT DỊNG CHẢY CẤP NƯỚC 10 2.1.1 Nguyên lý điều tiết 10 2.1.2 Phương pháp tính điều tiết dòng chảy cấp nước .11 2.2 TỔN THẤT PHÂN LOẠI TỔN THẤT CỦA HỒ CHỨA 16 2.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG, CÁCH XÁC ĐỊNH TỔN THẤT TRONG HỒ CHỨA 17 2.3.1 Tổn thất bốc 17 2.3.2 Tổn thất thấm .18 CHƯƠNG TÍNH TỐN DÒNG CHẢY ĐẾN NHU CẦU DÙNG NƯỚC MỘT SỐ HỒ CHỨA TỈNH VĨNH PHÚC 20 3.1 GIỚI THIỆU CÁC HỒ CHỨA NGHIÊN CỨU .20 3.1.1 Hồ Đại Lải 20 3.1.2 Hồ Xạ Hương 21 3.1.3 Hồ Thanh Lanh 22 3.1.4 Hồ Vân Trục .22 3.1.5 Hồ Vĩnh Thành 23 3.2 TÍNH TỐN DỊNG CHẢY ĐẾN THỰC TẾ HỒ CHỨA 24 3.2.1 Phương pháp tính .24 3.2.2 Trạng thái tính 26 3.2.3 Kết tính 27 3.3 KHÔI PHỤC YÊU CẦU DÙNG NƯỚC CỦA HỒ CHỨA 29 3.3.1 Hồ nghiên cứu trạng thái tính tốn .29 3.3.2 Phương pháp xác định yêu cầu dùng nước 29 3.3.3 Kết 36 CHƯƠNG XÁC ĐỊNH LƯỢNG TỔN THẤT NƯỚC HỒ CHỨA VỪA NHỎ CẤP NƯỚC PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP VÙNG NÚI TRUNG DU TỈNH VĨNH PHÚC 45 4.1 LỰA CHỌN CÁC HỒ NGHIÊN CỨU 45 4.2 TÍNH TỐN LƯỢNG NƯỚC TỔN THẤT CÁC HỒ CHỨA NGHIÊN CỨU 45 4.2.1 Tính tốn điều tiết hồ chứa 45 4.2.2 Tính tổn thất 46 4.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 67 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Biểu đồ đặc trưng địa hình hồ chứa Hình 1.2: Bản đồ hệ thống hồ chứa phục vụ nơng nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc Hình 3.1: Biểu đồ trình cấp nước hồ Đại Lải Hình 3.2: Biểu đồ trình cấp nước hồ Xạ Hương Hình 3.3: Biểu đồ trình cấp nước hồ Thanh Lanh Hình 3.4: Biểu đồ trình cấp nước hồ Vân Trục Hình 3.5: Biểu đồ trình cấp nước hồ Vĩnh Thành DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Nhu cầu nước số hồ tỉnh Vĩnh Phúc Bảng 2.1: Tiêu chuẩn thấm kho nước Bảng 3.1: Quan hệ (Z-F) (Z-V) hồ chứa Đại Lải Bảng 3.2: Quan hệ (Z-F) (Z-V) hồ chứa Xạ Hương Bảng 3.3: Quan hệ (Z-F) (Z-V) hồ chứa Thanh Lanh Bảng 3.4: Quan hệ (Z-F) (Z-V) hồ chứa Vân Trục Bảng 3.5: Quan hệ (Z-F) (Z-V) hồ chứa Vĩnh Thành Bảng 3.6: Q trình dòng chảy đến lưu vực hồ Đại Lải Bảng 3.7: Q trình dòng chảy đến lưu vực hồ Xạ Hương Bảng 3.8: Q trình dòng chảy đến lưu vực hồ Thanh Lanh Bảng 3.9: Q trình dòng chảy đến lưu vực hồ Vĩnh Thành Bảng 3.10: Quá trình dòng chảy đến lưu vực hồ Vân Trục Bảng 3.11: Kết tính tốn chế độ tưới q (l/s/ha) tỉnh Vĩnh Phúc Bảng 3.12: Mức tưới trồng tỉnh Vĩnh Phúc Bảng 3.13: Yêu cầu cấp nước hồ Đại Lải Bảng 3.14: Yêu cầu cấp nước hồ Xạ Hương Bảng 3.15: Yêu cầu cấp nước hồ Thanh Lanh Bảng 3.16: Yêu cầu cấp nước hồ Vĩnh Thành Bảng 3.17: Yêu cầu cấp nước hồ Vân trục Bảng 3.18: Thống kê diện tích tưới hồ nghiên cứu Bảng 4.1: Tổn thất bốc phụ thêm hồ Đại Lải Bảng 4.2: Tổn thất bốc phụ thêm hồ Xạ Hương Bảng 4.3: Tổn thất bốc phụ thêm hồ Thanh Lanh Bảng 4.4: Tổn thất bốc phụ thêm hồ Vân Trục Bảng 4.5: Tổn thất bốc phụ thêm hồ Vĩnh Thành Bảng 4.6: Tính tốn tổn thất hồ Đại Lải Bảng 4.7: Tính tốn tổn thất hồ Xạ Hương Bảng 4.8: Tính tốn tổn thất hồ Thanh Lanh Bảng 4.9: Tính tốn tổn thất hồ Vân Trục Bảng 4.10: Tính tốn tổn thất hồ Vĩnh Thành Bảng 4.11: Kết tính lượng tổn thất hồ Đại Lải Bảng 4.12: Kết tính lượng tổn thất hồ Xạ Hương Bảng 4.13: Kết tính lượng tổn thất hồ Vân Trục Bảng 4.14: Kết tính lượng tổn thất hồ Thanh Lanh Bảng 4.15: Kết tính lượng tổn thất hồ Vĩnh Thành MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hồ chứa loại cơng trình thủy lợi có tính hiệu cao nhiệm vụ cấp nước phòng chống lũ khả điều tiết hồ chứa Đó khả trữ nước mùa thừa nước để dùng sử dụng mùa thiếu nước, trữ nước lũ lũ hồ chứa nhằm cắt lũ bảo đảm an toàn cho cơng trình hồ chứa hạ du hồ chứa Ở Việt Nam nhiều năm qua hàng loạt cơng trình hồ chứa xây dựng phục vụ cho việc sử dụng nước nông nghiệp, công nghiệp, phát điện, du lịch Trong quy hoạch tính tốn thiết kế hồ chứa với nguyên lý điều tiết dòng chảy theo phương trình cân nước lượng nước đến hồ chứa lượng nước tháo khỏi hồ chứa với chu kỳ điều tiết hồ việc tính tốn tổn thất hồ chứa gồm hai thành phần tổn thất bốc phụ thêm tổn thất thấm phức tạp hai thành phần không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên vùng xây dựng hồ mà phụ thuộc vào mục tiêu, nhiệm vu khai thác hồ suốt thời gian quản lý vận hành Để bước đầu phân tích đánh giá ý nghĩa vật lý tổn thất hồ chứa tính tốn định lượng lượng tổn thất hồ chứa luận văn thạc sỹ em lựa chọn vấn đề khoa học với việc nghiên cứu cho số hồ chứa vùng núi trung du (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) nhằm bước đầu nghiên cứu sở khoa học việc đánh giá tổn thất hồ chứa vừa nhỏ II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Về lý thuyết: Củng cố kiến thức khoa học quy hoạch quản lý tài nguyên nước, tập chung vào tốn quản lý khai thác tài nguyên nước phục vụ nông nghiệp cơng trình hồ chứa - Về thực tế: Thơng qua việc nghiên cứu cụ thể vấn đề “ tổn thất nước hồ chứa vừa nhỏ vùng núi trung du tỉnh Vĩnh Phúc” thu hoạch sở khoa học, kinh nghiệm thực tế cho việc nghiên cứu mở rộng với hồ chứa vùng khác toàn quốc III ĐỐI TƯỢNG PHẠM VỊ NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu tổn thất bốc phụ thêm tổn thất thấm hồ chứa Phạm vi nghiên cứu hồ chứa vừa nhỏ vùng núi trung du tỉnh Vĩnh Phúc IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp điều tra, thực nghiệm - Phương pháp thống kê - Phương pháp tính tốn cân nước - Phương pháp tổng hợp địa lý - Phương pháp mơ hình khơi phục dòng chảy năm (TANK) V CÁCH TIẾP CẬN - Thu thập tài liệu địa lý tự nhiên, thủy văn tài nguyên nước, trạng thủy lợi … tài liệu liên quan hồ chứa vừa nhỏ xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc - Điều tra, đo đạc thực nghiệm tổn thất nước hồ chứa - Đánh giá cân nước hồ chứa năm thực tế điển hình VI BỐ CỤC LUẬN VẶN Đề tài luận văn thạc sỹ em “ Nghiên cứu đánh giá tổn thất nước hồ chứa vừa nhỏ vùng núi trung du Tỉnh Vĩnh Phúc” cấu trúc chương phần mở đầu, kết luận Chương 1: Tổng quan hồ chứa đặc tính điều tiết dòng chảy hồ chứa vừa nhỏ phục vụ nông nghiệp Chương 2: Tổn thất hồ chứa, phương pháp xác định Chương 3: Tính tốn dòng chảy đến nhu cầu dùng nước số hồ chứa tỉnh Vĩnh Phúc Chương 4: Xác định lượng tổn thất nước hồ chứa vừa nhỏ cấp nước phục vụ nông nghiệp vùng núi trung du tỉnh Vĩnh Phúc CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỒ CHỨA ĐẶC TÍNH ĐIỀU TIẾT DỊNG CHẢY CỦA HỒ CHỨA VỪA NHỎ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP 1.1 HỒ CHỨA 1.1.1 Khái niệm hồ chứa Hồ chứa nơi dự trữ nước thừa nước nhằm phục vụ cho yêu cầu dùng sử dụng nước người thời kỳ thiếu nước Đồng thời hồ chứa nước làm nhiệm vụ phòng chống lũ cho cơng trình hồ chứa hạ du hồ chứa Kích thước hồ chứa nhỏ từ vài trăm m3 đến lớn, P P hàng tỷ m3, hồ chứa lớn phục vụ nông nghiệp, phát điện thường xây P P dựng thung lũng sông, suối 1.1.2 Phân loại cơng trình thủy cơng hồ chứa nước a, Phân loại Hồ chứa phân thành loại sau : - Bể chứa nước kín: Bể chứa nước kín kim loại, đá bê tơng Loại đặt cao (các tháp nước), mặt đất nước - Bể chứa nước hở : loại xây dựng mặt đất vừa đào vừa đắp - Hồ chứa xây dựng khe suối, sông đập chắn ngang sông Loại thường có kích thước lớn lớn Ở tỉnh vĩnh Phúc theo thống kê đến có khoảng 400 hồ chứa vừa nhỏ phục vụ nông nghiệp, xây dựng sơng suối, có hồ chứa hình thành tự nhiên nhân tạo Còn Việt Nam theo số liệu thống kê có hồ chứa xây dựng sơng lớn với dung tích đến hàng tỷ m3, hồ Hòa Bình P P sơng Đà dung tích gần 10 tỷ m3 P P b, Các cơng trình chủ yếu hồ chứa Hồ chứa phần hệ thống thủy lợi, liên kết với hệ thống cơng trình thủy lợi khác cửa Các tuyến mặt cắt cửa vào, cửa gọi tuyến vào tuyến Một hồ chứa mô tả hệ thống mà trao đổi nước với hệ thống khác mối quan hệ lượng nước vào, lượng nước dung tích chứa Một hồ chứa có nhiều tuyến vào có nhiều tuyến Nước từ hồ chứa qua cửa đóng mở vào khu cấp nước, qua cống xuống hạ lưu phục vụ yêu cầu dùng sử dụng người qua tràn xả lũ xuống hạ lưu lượng nước vượt khả trữ nước hồ chứa … Các công trình chủ yếu hồ chứa bao gồm: đập chắn nước, cống lấy nước cơng trình tháo lũ Ngồi hồ chứa bao gồm hệ thống kênh mương dẫn nước từ hồ chứa tới nơi sử dụng - Đập chắn xây dựng tuyến vào tuyến Các đập chắn tuyến xây dựng với mục đích tích nước vào hồ, tuyến vào xây dựng với mục đích điều tiết lượng nước vào hồ, làm nhiệm vụ tích nước vào hồ nước phía - Cơng trình lấy nước: Là cống lấy nước xây dựng với mục đích lấy nước vào kênh dẫn đến vùng cấp nước khu tưới, vùng dân cư, nhà máy thủy điện v.v Cống lấy nước có nhiều hình dạng khác nhau, thơng thường cống tròn hình chữ nhật - Cơng trình tháo lũ: Cơng trình tháo lũ có nhiệm vụ xả thừa lượng nước mùa lũ đảm bảo an tồn cho cơng trình điều tiết phòng lũ cho hạ lưu, cơng trình tháo lũ có nhiệm vụ bảo đảm an tồn cho thân cơng trình khỏi bị phá hủy có lũ lớn Nếu hồ chứa có nhiệm vụ phòng lũ cho hạ lưu, cơng trình tháo lũ điều tiết trình lưu lượng xả xuống hạ lưu để đảm bảo hạ du không bị ngập lụt xảy lũ lớn Cơng trình tháo lũ có nhiều loại đập tràn chảy tự do, cống ngầm, xi phông hình thức kết hợp Các cơng trình tháo lũ loại có cửa đóng mở khơng có cửa đóng mở 1.1.3 Đặc trưng địa hình hồ chứa nước Đặc trưng địa hình hồ chứa nước hiểu quan hệ diện tích mặt hồ (F, km2) dung tích hồ chứa nước (V, m3) chiều sâu bình P P P P quân nước hồ (h, m) với cao trình mực nước hồ (Z, m) Mực nước mặt hồ Z cao trình mực nước hồ so với mặt chuẩn qui ước Trong thực tế thống kê quản lý khai thác hồ chứa phục vụ cấp nước, phòng chống lũ lụt thường xây dựng đặc trưng địa hình hồ chứa dạng bảng đồ thị từ tài liệu đồ địa hình lòng hồ Hình 1.1 Hình 1.1: Biểu đồ đặc trưng địa hình hồ chứa Tháng WQ (103m3) P P P P Wq (103m3) P P P P ∆V (103m3) P P P P P P + - Lượng nước tích (103m3) P P P V 1.618,4 1264,4 354,0 354,0 VI 2.379,6 817,8 1.561,7 1.915,7 VII 3.158,6 38,9 3.119,7 5.035,4 VIII 3.477,5 662,1 2.815,4 7.850,8 IX 1.843,7 1713,6 130,1 7.980,9 X 441,7 0,0 441,7 8.422,6 XI 34,3 598,3 564,0 7.858,6 XII 145,3 438,8 293,5 7.565,1 I 476,7 4662,5 4.185,8 3.379,3 II 565,6 869,3 303,7 3.075,6 III 55,5 829,8 774,2 2.301,4 IV 578,5 1145,9 567,3 1.734,0 Cộng 14.775,4 13.041,4 Tháng WQ (103m3) P P P P Wq (103m3) P P P P P 8.422,6 ∆V (10 m ) P P P P P P Lượng nước tích (103m3) P P P IV 1.553,2 1085,0 468,3 468,3 V 1.283,9 1197,2 86,7 555,0 VI 2.280,4 781,9 1.498,5 2.053,5 VII 2.506,5 37,2 2.469,3 4.522,8 VIII 2.159,1 633,0 1.526,1 6.048,9 IX 763,5 1638,4 X 139,0 0,0 XI 350,7 584,3 XII 463,7 428,5 I 397,4 4414,7 4.017,3 1.097,3 II 324,9 823,1 498,2 599,1 III 417,8 785,7 367,9 231,2 Cộng 12.640,2 12.408,9 874,9 139,0 P 35,2 P P 5.174,0 5.079,3 5.114,6 5.991,8 P Năm: 2004 Lượng nước tháo (103m3) 5.312,9 233,6 P - P 6.223,0 P 6.688,6 + Năm 2003 Lượng nước tháo (103m3) - P P Tháng WQ (103m3) P P P P Wq (103m3) P P P P ∆V (103m3) P P P P P P + - Lượng nước tích (103m3) P P P III 1.250,5 823,5 427,0 427,0 IV 1.215,1 1137,2 77,8 504,8 V 1.271,2 1254,9 16,4 521,2 VI 2.716,6 819,0 1.897,6 2.418,8 VII 2.914,4 39,0 2.875,4 5.294,3 VIII 3.749,6 663,0 3.086,6 8.380,9 IX 3.229,6 1716,0 1.513,7 9.894,6 X 444,4 0,0 444,4 10.339,0 XI 499,8 583,7 83,9 10.255,0 XII 424,4 428,0 3,6 10.251,4 I 471,7 4627,3 4.155,6 6.095,8 II 59,1 862,7 803,6 5.292,2 Cộng 18.246,4 12.954,2 Tháng WQ (103m3) P P P P Wq (103m3) P P P P P 10.339,0 ∆V (10 m ) P P P P P P Lượng nước tích (103m3) P P P VI 2.484,0 788,4 1.695,6 1.695,6 VII 3.937,8 37,5 3.900,2 5.595,8 VIII 3.903,1 638,2 3.264,9 8.860,7 IX 1.930,8 1.651,9 278,9 9.139,6 X 880,8 - 880,8 10.020,4 XI 717,9 578,8 139,1 10.159,5 XII 103,3 424,4 321,1 9.838,4 I 43,3 4.509,6 4.466,2 5.372,1 II 435,1 840,8 405,6 4.966,5 III 269,6 802,6 533,0 4.433,5 IV 862,5 1.108,3 245,8 4.187,7 V 1.145,5 1.222,9 77,5 4.110,3 Cộng 16.713,7 12.603,4 6.049,2 P P P - P 10.159,5 P 5.046,7 + Năm: 2005 Lượng nước tháo (103m3) Năm: 2006 Lượng nước tháo (103m3) P P - P P Tháng WQ (103m3) P P P P Wq (103m3) P P P P ∆V (103m3) P P P P P P + - Lượng nước tích (103m3) P P P IV 1.638,8 1.213,3 425,5 425,5 V 1.659,7 1.338,8 320,9 746,4 VI 1.302,6 997,7 304,9 1.051,3 VII 2.590,0 47,5 2.542,4 3.593,7 VIII 3.286,4 807,7 2.478,7 6.072,5 IX 4.281,4 2.090,5 2.190,9 8.263,4 X 391,7 - 391,7 8.655,1 XI 561,3 713,6 152,3 8.502,7 XII 207,2 523,3 316,1 8.186,6 I 389,6 4.936,8 4.547,2 3.639,4 II 200,5 920,4 719,9 2.919,5 III 275,8 878,6 602,8 2.316,7 Cộng 16.785,0 14.468,3 Tháng WQ (103m3) P P P P Wq (103m3) P P P P P 8.655,1 ∆V (10 m ) P P P P P P Lượng nước tích (103m3) P P P III 1.071,5 889,5 182,0 182,0 IV 2.201,7 1.228,3 973,4 1.155,4 V 953,7 1.355,4 VI 1.638,9 954,1 684,8 1.438,5 VII 5.104,4 45,4 5.059,0 6.497,5 VIII 4.727,6 772,3 3.955,3 10.452,8 IX 905,8 1.999,0 X 2.067,4 - XI 134,9 686,4 551,5 10.875,5 XII 213,2 503,4 290,2 10.585,3 I 450,3 4.998,0 4.547,6 6.037,7 II 35,7 931,8 896,1 5.141,6 Cộng 19.505,2 14.363,6 1.093,2 2.067,4 P 753,7 Năm: 2008 Lượng nước tháo (103m3) P P - 9.359,6 11.427,0 7.780,3 P - 401,7 P - P 12.921,9 P 6.338,4 + Năm: 2007 Lượng nước tháo (103m3) - P P Phụ lục 4.3: Bảng tính tốn điều tiết chưa kể tổn thất hồ Thanh Lanh Năm: 2007 ∆V (103m3) Lượng nước Lượng nước tích (103m3) tháo (103m3) WQ (103m3) Wq (103m3) + - IV 1.571,9 474,6 1.097,3 1.097,3 V 1.592,0 523,7 1.068,3 2.165,5 VI 1.249,8 343,7 906,1 3.071,6 VII 2.483,5 10,5 2.473,0 5.544,6 VIII 3.150,9 178,1 2.972,8 8.517,4 IX 4.104,5 460,9 3.643,6 9.890,0 2.271,0 X 376,8 - 376,8 9.890,0 376,8 XI 539,3 195,4 343,9 9.890,0 343,9 XII 200,0 143,3 56,7 9.890,0 56,7 I 374,8 1.931,3 1.556,5 8.333,5 II 193,6 360,1 166,5 8.167,1 III 265,7 343,7 78,0 8.089,1 Cộng 16.102,8 4.965,3 Tháng P P P P P P P P P P P 12.938,4 P P P P P P P P P P P 1.800,9 3.048,4 Năm: 2008 ∆V (10 m ) 3 Lượng nước Lượng nước tích (103m3) tháo (103m3) WQ (103m3) Wq (103m3) + - IV 2.111,4 663,9 1.447,5 1.447,5 V 915,4 732,6 182,8 1.630,3 VI 1.572,0 327,6 1.244,3 2.874,7 VII 4.893,2 15,6 4.877,6 7.752,2 VIII 4.532,1 265,2 4.266,8 9.890,0 2.129,0 IX 869,5 686,5 183,0 9.890,0 183,0 X 1.982,7 - 1.982,7 9.890,0 1.982,7 XI 130,7 194,4 63,7 9.826,3 - XII 52,7 142,6 89,9 9.736,4 - I 433,0 2.701,4 2.268,4 7.468,0 - II 35,7 503,7 468,0 7.000,0 - III 184,5 480,8 296,3 6.703,7 - Cộng 17.712,8 6.714,3 Tháng P P P P P P P P P 14.184,7 P P P P P 3.186,3 P P P P P P 4.294,7 P P Năm: 2009 ∆V (103m3) Lượng nước Lượng nước tích (103m3) tháo (103m3) WQ (103m3) Wq (103m3) + - IV 1.976,9 453,4 1.523,5 1.523,5 V 2.175,1 500,3 1.674,8 3.198,3 VI 1.670,8 328,3 1.342,5 4.540,8 VII 1.758,3 15,6 1.742,7 6.283,5 VIII 1.537,0 265,8 1.271,2 7.554,7 IX 1.504,8 687,9 816,9 8.371,6 X 850,3 - 850,3 9.221,8 XI 628,4 196,4 432,0 9.653,9 XII 179,9 144,0 35,9 9.689,8 I 129,0 1.844,9 1.715,9 7.973,9 II 76,0 344,0 268,0 7.705,9 III 89,9 328,3 238,4 7.467,5 Cộng 12.576,6 5.109,1 Tháng P P P P P P P P P 9.689,8 P P P P P 2.222,3 P P P P P - P P P Phụ lục 4.4: Bảng tính tốn điều tiết chưa kể tổn thất hồ Vân Trục Năm: 2000 ∆V (103m3) (−) Lượng nước tích (103m3) Lượng nước tháo (103m3) WQ (103m3) Wq (103m3) (+) III 420,2 355,6 64,5 64,5 IV 493,4 491,1 2,3 66,9 V 1.443,3 541,9 901,4 968,3 VI 1.124,3 321,0 803,3 1.771,6 VII 2.676,8 15,3 2.661,6 4.433,2 VIII 1.806,5 259,8 1.546,7 5.979,9 IX 852,1 672,5 179,6 6.159,5 X 1.921,0 0,0 1.921,0 7.600,0 XI 76,7 105,7 29,1 7.570,9 XII 54,1 77,5 23,5 7.547,5 I 163,7 1.998,2 1.834,5 5.713,0 II 122,9 372,5 249,6 5.463,4 Cộng 11.155,0 5.211,1 Tháng P P P P P P P P P P 8.080,5 P P P P P P P P P P 480,5 2.136,6 480,5 Năm: 2001 ∆V (10 m ) 3 (−) Lượng nước tích (103m3) Lượng nước tháo (103m3) WQ (103m3) Wq (103m3) (+) III 1.216,2 350,7 865,5 865,5 IV 602,0 484,3 117,8 983,3 V 853,0 534,4 318,7 1.301,9 VI 3.343,8 353,0 2.990,8 4.292,7 VII 2.108,8 16,8 2.092,0 6.384,7 VIII 2.764,5 285,8 2.478,7 7.600,0 1.263,5 IX 1.118,9 739,6 379,2 7.600,0 379,2 X 857,0 0,0 857,0 7.600,0 857,0 XI 340,3 176,2 164,1 7.600,0 164,1 XII 156,8 129,2 27,6 7.600,0 27,6 I 166,4 1.970,4 1.804,1 5.795,9 II 185,5 367,4 181,9 5.614,1 Cộng 13.713,1 5.407,7 Tháng P P P P P P P P P 10.291,3 P P P 1.985,9 P P P P P P 2.691,3 P P Năm: 2002 ∆V (103m3) (−) Lượng nước tích (103m3) Lượng nước tháo (103m3) WQ (103m3) Wq (103m3) (+) V 1.709,7 532,7 1.177,0 1.177,0 VI 2.121,3 384,4 1.736,9 2.913,8 VII 1.761,5 18,3 1.743,2 4.657,0 VIII 1.906,1 311,2 1.594,9 6.252,0 IX 1.788,8 805,5 983,3 7.235,2 X 912,6 0,0 912,6 7.600,0 547,8 XI 590,3 267,3 323,1 7.600,0 323,1 XII 310,0 196,0 114,0 7.600,0 114,0 I 380,1 1.964,5 1.584,4 6.015,6 II 174,1 366,3 192,2 5.823,5 III 34,3 349,6 315,3 5.508,1 IV 330,1 482,8 152,7 5.355,4 Cộng 12.018,9 5.678,6 Tháng P P P P P P P P P P 8.584,9 P P P P P P 2.244,6 P P P P 984,9 Năm: 2003 ∆V (10 m ) 3 (−) Lượng nước tích (103m3) Lượng nước tháo (103m3) WQ (103m3) Wq (103m3) (+) V 1.301,5 532,2 769,3 769,3 VI 1.910,5 345,1 1.565,4 2.334,7 VII 2.533,8 16,4 2.517,3 4.852,1 VIII 2.788,8 279,4 2.509,5 7.361,6 IX 1.481,8 723,0 758,8 7.600,0 520,3 X 360,2 0,0 360,2 7.600,0 360,2 XI 34,3 325,3 291,1 7.308,9 XII 123,1 238,6 115,5 7.193,4 I 388,2 1.962,6 1.574,4 5.619,0 II 459,4 365,9 III 51,3 349,3 298,0 5.321,0 IV 469,7 482,3 12,7 5.699,8 Cộng 11.902,5 5.620,1 Tháng P P P P P P P P P P P P 93,5 8.574,0 P P P P P P 5.712,5 2.291,6 880,6 P P Năm: 2004 ∆V (103m3) (−) Lượng nước tích (103m3) Lượng nước tháo (103m3) WQ (103m3) Wq (103m3) (+) IV 1.249,4 533,9 715,5 715,5 V 1.034,0 589,1 444,9 1.160,4 VI 1.831,2 415,1 1.416,1 2.576,5 VII 2.012,1 19,8 1.992,3 4.568,8 VIII 1.734,1 336,0 1.398,1 5.966,9 IX 617,7 869,7 X 118,0 0,0 XI 287,4 388,1 XII 377,8 284,6 I 324,8 2.172,4 1.847,6 3.977,7 II 266,8 405,0 138,3 3.839,5 III 341,1 386,6 45,5 3.794,0 Cộng 10.194,4 6.400,4 Tháng P P P P P P P P P P P P 252,1 118,0 P P P P P P P P 5.714,9 5.832,9 100,7 93,2 5.732,2 5.825,4 6.178,1 2.384,2 0,0 Năm: 2005 ∆V (103m3) (−) Lượng nước tích (103m3) Lượng nước tháo (103m3) WQ (103m3) Wq (103m3) (+) III 1.007,2 629,3 378,0 378,0 IV 978,9 869,0 109,9 487,9 V 1.023,8 958,9 64,9 552,8 VI 2.180,1 494,5 1.685,6 2.238,4 VII 2.338,4 23,5 2.314,9 4.553,2 VIII 3.006,5 400,3 2.606,2 7.159,4 IX 2.590,6 1.036,2 1.554,4 7.600,0 1.113,8 X 362,4 0,0 362,4 7.600,0 362,4 XI 406,7 404,7 2,0 7.600,0 2,0 XII 346,4 296,7 49,6 7.600,0 49,6 I 384,2 3.536,0 3.151,8 4.448,2 II 54,2 659,2 605,1 3.843,2 Cộng 14.679,4 9.308,4 Tháng P P P P P P P P P 9.127,8 P P P 3.756,8 P P P P P P 1.527,8 P P Năm: 2006 ∆V (103m3) (−) Lượng nước tích (103m3) Lượng nước tháo (103m3) WQ (103m3) Wq (103m3) (+) IV 696,9 612,8 84,1 84,1 V 923,2 676,1 247,1 331,2 VI 1.994,1 676,4 1.317,7 1.648,8 VII 3.157,1 32,2 3.124,8 4.773,7 VIII 3.129,3 547,6 2.581,8 7.355,5 IX 1.551,5 1.417,2 134,3 7.489,8 X 711,5 0,0 711,5 7.600,0 601,2 XI 581,2 421,2 159,9 7.600,0 159,9 XII 89,5 308,9 219,4 7.380,6 I 41,5 2.493,3 2.451,8 4.928,8 II 355,0 464,9 109,9 4.818,9 III 222,5 443,7 221,2 4.597,7 Cộng 13.453,2 8.094,3 Tháng P P P P P P P P P P 8.361,2 P P P P P P 3.002,3 P P P P 761,2 Năm: 2007 ∆V (103m3) (−) Lượng nước tích (103m3) Lượng nước tháo (103m3) WQ (103m3) Wq (103m3) (+) IV 1.317,6 646,8 670,8 670,8 V 1.344,0 713,7 630,2 1.301,0 VI 1.054,1 714,0 340,1 1.641,1 VII 2.081,8 34,0 2.047,8 3.688,9 VIII 2.635,2 578,0 2.057,2 5.746,2 IX 3.425,8 1.496,0 1.929,8 7.600,0 76,0 X 316,2 0,0 316,2 7.600,0 316,2 XI 448,0 444,6 3,4 7.600,0 3,4 XII 184,5 326,1 141,6 7.458,4 I 316,2 2.631,8 2.315,6 5.142,8 II 158,1 490,7 332,6 4.810,3 III 237,2 468,4 231,2 4.579,1 Cộng 13.518,6 8.544,0 Tháng P P P P P P P P P 7.995,5 P P P 3.020,9 P P P P P P 395,6 P P Năm: 2008 ∆V (103m3) (−) Lượng nước tích (103m3) Lượng nước tháo (103m3) WQ (103m3) Wq (103m3) (+) IV 1.136,7 680,8 455,9 455,9 V 2.080,4 751,3 1.329,1 1.785,0 VI 2.898,4 751,6 2.146,8 3.931,9 VII 1.199,2 35,8 1.163,4 5.095,2 VIII 4.171,7 608,4 3.563,3 7.600,0 1.058,5 IX 3.014,5 1.574,7 1.439,8 7.600,0 1.439,8 X 1.027,4 0,0 1.027,4 7.600,0 1.027,4 XI 223,9 468,0 244,2 7.355,8 XII 329,9 343,2 13,3 7.342,6 I 739,3 2.770,3 2.031,0 5.311,6 II 34,5 516,5 482,0 4.829,5 III 156,8 493,0 336,2 4.493,3 Cộng 17.012,7 8.993,7 Tháng P P P P P P P P P 11.125,7 P P P 3.106,7 P P P P P P 3.525,7 P P Phụ lục 4.5: Bảng tính tốn điều tiết chưa kể tổn thất hồ Vĩnh Thành Năm: 2005 ∆V (103m3) - Lượng nước tích (103m3) Lượng nước tháo (103m3) WQ (103m3) Wq (103m3) + III 997,11 253,58 743,53 743,53 IV 969,06 350,18 618,88 1.362,41 V 1.013,52 386,40 627,12 1.989,54 VI 2.157,79 253,23 1.904,56 2.370,00 1.524,10 VII 2.314,40 12,06 2.302,35 2.370,00 2.302,35 VIII 2.975,57 205,00 2.770,57 2.370,00 2.770,57 IX 2.563,93 530,58 2.033,36 2.370,00 2.033,36 X 358,94 - 358,94 2.370,00 358,94 XI 402,78 182,11 220,67 2.370,00 220,67 XII 343,13 133,55 209,58 2.370,00 I 380,55 1.424,85 1.044,30 1.325,70 II 53,95 265,65 211,70 1.114,00 Cộng 14.530,73 3.997,17 Tháng P P P P P P P P P P P 11.789,56 P P P P P P P 1.256,00 P P P P 9.209,98 Năm: 2006 ∆V (103m3) - Lượng nước tích (103m3) Lượng nước tháo (103m3) WQ (103m3) Wq (103m3) + IV 689,96 349,70 340,26 340,26 V 913,95 385,88 528,08 868,34 VI 1.973,66 253,23 1.720,43 2.370,00 218,77 VII 3.124,52 12,06 3.112,47 2.370,00 3.112,47 VIII 3.097,11 205,00 2.892,11 2.370,00 2.892,11 IX 1.535,72 530,58 1.005,14 2.370,00 1.005,14 X 704,42 - 704,42 2.370,00 704,42 XI 575,46 182,60 392,86 2.370,00 392,86 XII 88,92 133,91 44,99 2.325,01 I 41,45 1.422,91 1.381,46 943,55 II 237,17 265,29 28,12 915,43 III 220,53 253,23 32,70 882,74 Cộng 13.202,88 3.994,38 Tháng P P P P P P P P P P 10.695,76 P P P P 1.487,26 P P P P P P 8.325,76 P P Năm: 2007 ∆V (103m3) - Lượng nước tích (103m3) Lượng nước tháo (103m3) WQ (103m3) Wq (103m3) + IV 1.304,49 369,68 934,81 934,81 V 1.321,09 407,93 913,17 1.847,98 - VI 1.038,38 253,23 785,15 2.370,00 263,12 VII 2.057,52 12,06 2.045,46 2.370,00 2.045,46 VIII 2.608,88 205,00 2.403,89 2.370,00 2.403,89 IX 3.396,60 530,58 2.866,03 2.370,00 496,03 X 317,21 - 317,21 2.370,00 317,21 XI 451,48 182,60 268,88 2.370,00 268,88 XII 171,16 133,91 37,25 2.370,00 37,25 I 315,60 1.504,22 1.188,63 1.181,37 II 165,89 280,45 114,56 1.066,81 III 225,46 267,70 42,24 1.024,57 Cộng 13.373,77 4.147,35 Tháng P P P P P P P P P P P 10.571,84 P P P P P P P 1.345,43 P P P P 5.831,84 Năm: 2008 ∆V (103m3) - Lượng nước tích (103m3) Lượng nước tháo (103m3) WQ (103m3) Wq (103m3) + III 855,4 267,7 587,7 587,7 IV 1.750,2 369,7 1.380,5 1.968,2 - V 762,2 407,9 354,2 2.322,4 - VI 1.304,6 253,2 1.051,3 2.370,0 1.003,7 VII 4.048,1 12,1 4.036,1 2.370,0 4.036,1 VIII 3.749,8 205,0 3.544,8 2.370,0 3.544,8 IX 724,3 530,6 193,7 2.370,0 193,7 X 1.643,8 - 1.643,8 2.370,0 1.643,8 XI 113,9 169,9 XII 131,8 124,6 I 363,6 1.504,2 1.140,6 1.180,7 II 35,4 280,4 245,0 935,7 Cộng 15.483,1 4.125,3 Tháng P P P P P P P P P P P P P P 55,9 7,2 12.799,4 P P P P P P 2.314,1 2.321,3 1.441,5 10.422,2 P P Phụ lục 4.6: Phân phối bốc phụ thêm hồ Đại Lải Số TT Năm Phân phối bốc phụ thêm ∆Z i (mm) R R I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 4,12 3,13 4,93 5,78 6,46 5,43 5,70 5,61 5,93 5,77 5,05 ∆Z (mm) 2002 3,75 62 2003 24,47 21,73 30,83 34,01 35,91 41,29 36,42 28,9 30,1 39,2 40,69 34,53 2004 31,67 27,36 33,48 30,83 42,99 56,14 43,14 41,64 42,15 70,66 50,59 46,56 398 2005 23,64 19,47 23,98 25,6 46,43 47,71 47,2 32,08 39,44 40,38 26,41 31,73 2006 21,68 26,71 28,51 51,72 53,14 52,57 35,73 43,93 44,98 29,42 35,35 26,33 2007 43,09 41,99 28,47 48,49 70,1 70,1 71,33 55,67 54,58 54,78 59,91 37,27 2008 6,55 4,57 4,642 6,06 10,63 11,43 6,335 7,243 6,427 7,896 8,396 7,784 517 404 450 636 88 Phụ lục 4.7: Phân phối bốc phụ thêm hồ Xạ Hương Số TT Năm Phân phối bốc phụ thêm ∆Z i (mm) R R I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ∆Z (mm) 2001 3,8 2,8 3,5 3,5 6,0 4,8 5,0 4,6 5,1 4,7 5,3 3,9 222,0 2002 4,3 3,3 5,1 6,0 6,7 5,7 5,9 5,8 6,2 6,0 5,3 3,9 124,2 2003 9,4 7,7 9,5 10,1 18,4 18,9 18,7 12,7 15,6 16,0 10,5 12,6 160,0 2004 32,6 28,2 34,5 31,7 44,3 57,8 44,4 42,9 43,4 72,8 52,1 47,9 532,6 2005 25,4 22,5 31,9 35,2 37,2 42,8 37,7 29,9 31,2 40,6 42,2 35,8 412,5 2006 14,7 11,2 17,6 20,6 23,1 19,4 20,4 20,0 21,2 20,6 18,0 13,4 220,2 2007 4,3 3,1 3,9 3,9 6,7 5,4 5,6 5,1 5,7 5,3 6,0 4,4 59,4 2008 22,3 16,7 18,7 26,8 36,5 36,3 41,1 33,2 38,6 26,9 35,6 33,9 366,6 Phụ lục 4.8: Phân phối bốc phụ thêm hồ Thanh Lanh Số TT Năm 2007 2008 2009 Số TT Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Số TT Năm 2005 2006 2007 2008 Phân phối bốc phụ thêm ∆Z i (mm) III IV V VI VII VIII IX X 29,7 49,4 71,6 71,6 72,1 56,4 55,5 55,4 5,3 7,0 12,2 13,1 7,3 8,3 7,4 9,1 24,1 24,8 41,5 37,8 33,2 30,5 29,1 21,3 Phụ lục 4.9: Phân phối bốc phụ thêm hồ Vân Trục Phân phối bốc phụ thêm ∆Z i (mm) III IV V VI VII VIII IX X 18,7 26,8 36,5 36,3 41,1 33,2 38,6 26,9 3,9 3,9 6,7 5,4 5,6 5,1 5,7 5,3 17,6 20,6 23,1 19,4 20,4 20,0 21,2 20,6 31,9 35,2 37,2 42,8 37,7 29,9 31,2 40,6 34,5 31,7 44,3 57,8 44,4 42,9 43,4 72,8 9,5 10,1 18,4 18,9 18,7 12,7 15,6 16,0 5,9 10,6 14,1 13,9 12,5 8,0 13,3 11,8 9,9 16,9 24,5 24,5 24,9 19,4 19,1 19,1 4,5 5,9 10,4 11,1 6,2 7,1 6,3 7,7 Phụ lục 4.10: Phân phối bốc phụ thêm hồ Vĩnh Thành Phân phối bốc phụ thêm ∆Z i (mm) III IV V VI VII VIII IX X 24,5 26,1 47,3 48,6 48,1 32,7 40,2 41,2 18,3 32,6 43,2 42,7 38,4 24,7 40,7 36,3 29,4 49,0 71,0 71,0 71,5 55,9 55,0 54,9 5,5 7,2 12,6 13,5 7,5 8,6 7,6 9,3 R I 43,8 7,5 27,6 II 42,7 5,3 24,0 R I 22,3 4,3 14,7 25,4 32,6 9,4 9,0 15,0 6,4 II 16,7 3,1 11,2 22,5 28,2 7,7 5,1 14,7 4,5 R I 24,1 27,5 43,5 7,7 II 19,8 15,7 42,3 5,4 R XI 60,5 9,7 8,5 XII 37,7 9,0 24,8 XI 35,6 6,0 18,0 42,2 52,1 10,5 11,9 20,9 8,2 XII 33,9 4,4 13,4 35,8 47,9 12,6 7,9 13,0 7,6 XI 26,9 36,6 60,0 9,9 XII 32,4 24,3 37,4 9,2 R R ∆Z (mm) 646,5 101,2 327,0 ∆Z (mm) 366,6 59,4 220,2 412,5 532,6 160,0 124,2 222,0 85,8 ∆Z (mm) 412,0 381,1 640,7 104,1 Phụ lục 4.11: So sánh lượng tổn thất lượng nước dùng Hồ chứa TT Hồ Đại Lải Hồ Xạ Hương Hồ Thanh Lanh 3 Hồ Vân Trục Hồ Vĩnh Thành Năm W q (103m3) W tt (103m3) 2002 10.066,50 4.094,27 2003 10.135,80 4.687,32 2004 10.365,03 5.416,64 2005 9.824,80 5.440,75 2006 10.186,70 4.855,87 2007 10.545,00 6.459,79 2008 10.452,70 4.236,00 2001 13.164,60 1.061,10 2002 13.121,10 1.001,30 2003 13.041,40 1.162,11 2004 12.408,90 876,72 2005 12.954,20 1.329,03 2006 12.603,40 1.474,87 2007 14.468,30 1.206,74 2008 14.363,60 1.494,90 2007 4.965,30 1.555,47 2008 6.714,30 1.358,66 2009 5.109,10 1.414,09 2000 5.211,10 857,18 2001 5.407,70 728,70 2002 5.678,60 921,13 2003 5.620,10 1.091,51 2004 6.400,40 945,94 2005 9.308,40 715,22 2006 8.094,30 733,10 2007 8.544,00 799,96 2008 8.993,70 757,47 2005 3.997,20 500,90 2006 3.994,40 471,70 2007 4.147,40 582,91 2008 4.125,30 432,92 R R P P P P R RP P P P P P W tt /W q *100(%) 40,67 46,25 52,26 55,38 47,67 61,26 40,53 8,06 7,63 8,91 7,07 10,26 11,70 8,34 10,41 31,33 20,24 27,68 16,45 13,48 16,22 19,42 14,78 7,68 9,06 9,36 8,42 12,53 11,81 14,05 10,49 R R R R ... hồ chứa vùng khác toàn quốc 2 III ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VỊ NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu tổn thất bốc phụ thêm tổn thất thấm hồ chứa Phạm vi nghiên cứu hồ chứa vừa nhỏ vùng núi trung du tỉnh Vĩnh. .. Nghiên cứu đánh giá tổn thất nước hồ chứa vừa nhỏ vùng núi trung du Tỉnh Vĩnh Phúc” cấu trúc chương phần mở đầu, kết luận Chương 1: Tổng quan hồ chứa đặc tính điều tiết dòng chảy hồ chứa vừa nhỏ. .. nghiệp vùng núi trung du tỉnh Vĩnh Phúc 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỒ CHỨA VÀ ĐẶC TÍNH ĐIỀU TIẾT DÒNG CHẢY CỦA HỒ CHỨA VỪA VÀ NHỎ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP 1.1 HỒ CHỨA 1.1.1 Khái niệm hồ chứa Hồ chứa nơi
- Xem thêm -

Xem thêm: ”Nghiên cứu đánh giá tổn thất hồ chứa vừa và nhỏ vùng núi trung du tỉnh Vĩnh Phúc” , ”Nghiên cứu đánh giá tổn thất hồ chứa vừa và nhỏ vùng núi trung du tỉnh Vĩnh Phúc”

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay