TỔNG QUAN VỀ ĐẬP ĐÁ ĐỔ BẢN MẶT BÊ TÔNG

67 7 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:02

1 MỤC LỤC Tính cấp thiết đề tài .6 T T Mục đích đề tài T T Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu T T 3.1 Cách tiếp cận T T 3.2 Phương pháp nghiên cứu .6 T T Kết đạt T T Chương .8 T T TỔNG QUAN VỀ ĐẬP ĐÁ ĐỔ BẢN MẶT TÔNG T T 1.1 Khái niệm chung đập CFRD phát triển giới Việt T Nam .8 T 1.1.1 Tình hình xây dựng đập CFRD giới T T 1.1.2 Tình hình xây dựng đập CFRD Việt Nam 12 T T 1.1.3 Phân loại đập CFRD .14 T T 1.1.4 Cấu tạo phận đập CFRD .16 T T 1.1.5 Điều kiện xây dựng đập CFRD .18 T T 1.1.6 Vật liệu xây dựng đập .18 T T 1.1.7 Công nghệ thi công đập CFRD .21 T T 1.1.8 Ưu, nhược điểm đập CFRD .22 T T 1.1.9 Vấn đề ổn định trượt .23 T T 1.1.10 Vấn đề thấm 23 T T 1.1.11 Vấn đề ứng suất, biến dạng 24 T T 1.2 Đặc điểm mặt yêu cầu kỹ thuật xây dựng T đập CFRD 24 T 1.2.1 Đặc điểm mặt tông 24 T T 1.2.2 Những yêu cầu kỹ thuật 25 T T 1.3 Ứng xử thực tế mặt, tượng hư hỏng giải pháp nâng T cao an toàn cho mặt 26 T 1.3.1 Ứng xử thực tế mặt 26 T T 1.3.2 Các tượng hư hỏng mặt .31 T T 1.3.3 Các giải pháp nâng cao an toàn cho mặt 40 T T Chương 44 T T TÍNH TOÁN BẢN MẶT 44 T T 2.1 Phương pháp tính ứng suất biến dạng mặt 44 T T 2.1.1 Tính tốn kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn 44 T T 2.1.2 Trình tự giải tốn phương pháp phần tử hữu hạn 46 T T 2.1.3 Sơ lược giới thiệu phần mềm SAP2000 46 T T 2.1.4 Tính tốn mặt đập đá đổ mặt tông phương pháp T PTHH 51 T Chương 52 T T ỨNG DỤNG TÍNH BẢN MẶT CỦA ĐẬP CFRD TRONG CƠNG TRÌNH THỦY T ĐIỆN XÊKAMAN 52 T 3.1 Nhiệm vụ quy mơ cơng trình 52 T T 3.1.1 Nhiệm vụ cơng trình 52 T T 3.1.2 Quy mơ cơng trình 53 T T 3.2 Hình thức kết cấu mặt 55 T T 3.3 Trường hợp tính tốn 56 T T 3.3.1 Tiêu chuẩn tính tốn .56 T T 3.3.2 Mơ hình tính tốn 56 T T 3.3.3 Các tiêu lý 57 T T 3.3.4 Trường hợp tính tốn 58 T T 3.3.5 Kết tính tốn .58 T T 3.4 Nhận xét 65 T T Chương 66 T T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 T T 4.1 Những kết đạt luận văn 66 T T 4.2 Kiến nghị tồn 66 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 T T DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Đập tông mặt (CFRD) Shuibuya – Trung Quốc, cao 233m 10 TU T U Hình 1.2: Đập Cirata – Indonesia – cao 125m 10 TU T U Hình 1.3: Đập Zipingpu – Trung Quốc, cao 156m 11 TU T U Hình 1.4: Đập Foz Do Areia – Brazil, cao 160m .11 TU T U Hình 1.5: Thi cơng mặt đập Tuyên Quang 12 TU T U Hình 1.6: Thi công đợt mặt tông đập Cửa Đạt 13 TU T U Hình 1.7: Thượng lưu đập Rào Quán .13 TU T U Hình 1.8: Mặt cắt ngang điển hình đoạn lòng sơng- Cửa Đạt 13 TU T U Hình 1.9: Mặt cắt ngang thân đập đắp đá cứng .14 TU T U Hình 1.10: Mặt cắt ngang thân đập đắp cuội sỏi .15 TU T U Hình 1.11:Mặt cắt ngang điển hình CFRD 16 TU T U Hình 1.12: Cấu tạo chi tiết chân thượng lưu đập 18 TU T U Hình 1.13:Kết quan trắc lún đập Tây Bắc Khẩu 27 TU T U Hình 1.14:Kết quan trắc độ võng mặt đập Tây Bắc Khẩu 28 TU T U Hình 1.15:Chuyển vị mơ men uốn mặt đập Uhe Machadinho 29 TU T U Hình 1.16:Kết tính tốn xác định vùng khơng mặt đập Thiên Sinh TU Kiều 30 T U Hình 1.17:Các khu vực bị "thốt không" mặt đập Thiên Sinh Kiều 30 TU T U Hình 1.18:Nứt mặt đập Tây Bắc Khẩu 32 TU T U Hình 1.19:Nứt mặt đập Thiên Sinh Kiều (các vết nứt xử lý) 32 TU T U Hình 1.20:Nứt mặt đổ đợt đập Thủy Bố Ô .33 TU T U Hình 1.21: Nứt mặt đập Aguamilpa (đường nét đậm) 33 TU T U Hình 1.22:Nứt dẫn đến sập gẫy mặt đập Campos Novos 33 TU T U Hình 1.23:Quá trình mực nước lún đập Campos Novos từ 2005 đến 2007 34 TU T U Hình 1.24:Lún, chuyển vị ngang thân đập độ võng mặt 36 TU T U Hình 1.25:Các khu vực bị "thốt khơng" mặt đập Thiên Sinh Kiều 38 TU T U Hình 1.26:Áp lực nước hồ tác dụng vào mặt thời kỳ vận hành 38 TU T U Hình 1.27:Bản mặt đập Châu Thụ Kiều (78m) bị sập gãy chịu áp lực nước TU T U .39 Hình 1.28:Phồng mặt đổ đợt đập Thuỷ Bố Ô t/lưu đắp tiếp thân TU đập .39 T U Hình 1.29:Áp lực nước thân đập tác dụng vào mặt thời kỳ thi công 40 TU T U Hình 1.30:Bố trí cốt thép hai lớp cho mặt đập Cửa Đạt .42 TU T U Hình 2.1: Cửa sổ khai báo vật liệu 48 TU T U Hình 2.2: Cửa sổ khai báo tiết diện 49 TU T U Hình 2.3: Cửa sổ khai báo tải trọng 49 TU T U Hình 2.4a, b, c: Biểu diễn kết chuyển vị, ứng suất, nội lực .50 TU T U Hình 2.5: Mơ hình tính tốn 51 TU T U Hình 3.1: Mặt cắt đập điển hình 55 TU T U Hình 3.2: Mặt mặt 56 TU T U Hình 3.3: Mơ hình đập 57 TU T U Hình 3.4: Ứng suất S11(T/m2) 59 TU T U Hình 3.5: Ứng suất S22(T/m2) 60 TU T U Hình 3.6:Chuyển vị theo phương đứng (m) 61 TU T U Hình 3.7: Chuyển vị theo phương ngang (m) 62 TU T U Hình 3.8: Chuyển vị theo phương ngang áp lực nước (m) 63 TU T U Hình 3.9: Biểu đồ moment mặt 64 TU T U DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Một số đập đá đổ mặt tông cao 100m giới TU T U Bảng 1.2: Cấp cơng trình theo chiều cao đập tính chất 15 TU T U Bảng 1.4: Sức kháng nén vật liệu đá ứng với chiều cao đập 20 TU T U Bảng 1.5: Hệ số mềm hoá cho phép vật liệu đá 20 TU T U Bảng 1.6: Độ lún số dập giới 37 TU T U Bảng 3.1: Bảng tiêu lý đất đá đắp đập đất 57 TU T U Bảng 3.2: Chỉ tiêu lý tông mặt 58 TU T U MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bản mặt đập đá đổ mặt tông (CFRD – concrete face rockfill dam) giữ vai trò chống thẩm lậu nước từ thượng lưu hạ lưu, bị nứt sập gãy dẫn đến hình thành dòng thấm thân đập, trơi vật liệu đắp đập, làm rỗng thân đập dẫn đến hậu nghiêm trọng, chí vỡ đập Vì lí đó, nhiều nghiên cứu tiến hành nhằm tìm hiểu ứng xử thực tế mặt, khác biệt so với nguyên lý thiết kế tại, sở tìm giải pháp nâng cao độ an tồn cho mặt nói riêng đập nói chung Mục đích đề tài - Tiếp cận nghiên cứu có để nắm đầy đủ ứng xử thực tế mặt đập đá đổ mặt tơng - Tìm hiểu ứng dụng phương pháp tính tốn để phân tích ứng suất biến dạng mặt tác động ngun nhân bên ngồi - Tìm hiểu đề xuất giải pháp nâng cao an toàn cho mặt Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu 3.1 Cách tiếp cận - Thu thập tìm hiểu tài liệu liên quan nước - Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật đập đá đổ mặt tông cơng trình thủy điện XêKaman – CHDCND Lào ứng dụng kiến thức tiếp thu phân tích trạng thái ứng suất biến dạng cho mặt đập Bản mặt lớp đệp đập mơ tả hai loại vật liệu đặc tính khác coi liên kết với đập Mô hình tính tốn tuyến tính 3.2 Phương pháp nghiên cứu - Tìm hiểu, đúc kết nghiên cứu ứng dụng - Ứng dụng để tính tốn cụ thể cho mặt đập đá đổ mặt tông cơng trình thủy điện XêKaman Kết đạt Tổng kết nghiên cứu có ứng dụng tính tốn vào cơng trình đập đá đổ mặt tông XêKaman Kiến nghị giải pháp kết cấu nâng cao an toàn cho mặt Chương TỔNG QUAN VỀ ĐẬP ĐÁ ĐỔ BẢN MẶT TÔNG 1.1 Khái niệm chung đập CFRD phát triển giới Việt Nam 1.1.1 Tình hình xây dựng đập CFRD giới CFRD ( Concrete Face Rockfill Dams) có lịch sử phát triển từ lâu đời, loại đập lần xây dựng California (Mỹ) vào năm 1960 Tuy nhiên phải từ năm 1980 trở kiểu đập phát triển mạnh mẽ, công nghệ thi công đắp đá đầm nén phát triển J.Barry Cooke người nghiên cứu loại đập mặt tông đại vào năm 1984 vào năm 1989 ICOLD có khuyến nghị kiểu đập Từ loại đập nhiều nước mạnh dạn áp dụng, Trung Quốc, Brazil, Úc, Mêhicô Ở Châu Á đập đá đổ mặt tông áp dụng xây dựng cho nhiều cơng trình thủy lợi, thủy điện lớn Trung Quốc Trung Quốc có nghiên cứu thành công định lĩnh vực xây dựng loại đập Hiện loại đập phát triển mạnh giới CFRD loại đập cải tiến đập đá đổ truyền thống ( thường chống thấm tường nghiêng lõi đất sét) Mái đập loại tương đối dốc ( 1: 1,0 ÷ 1: 1,5) tiết kiệm lượng lớn vật liệu đắp đập so với đập đá đổ truyền thống Đập CFRD thường áp dụng cho loại đập cao ( H>40m) đặt đá Việc thiết kế đập CFRD ban đầu chủ yếu dựa kinh nghiệm hiệu chỉnh Đến việc thiết kế thi cơng đập ngày hồn thiện hơn, đập cao quy mơ cơng trình ngày lớn, phát triển thành loại hình đập mới, phong phú có sức cạnh tranh Đập CFRD cao giới đạt tới chiều cao 233m đập Shuibuya Trung Quốc Với ưu điểm bật, đập CFRD ứng dụng rộng rãi nước phát triển Mỹ, Úc Nhưng sau xây dựng đặc biệt nhiều với chiều cao lớn nước đạng phát triển Trung Quốc, Brazil, Mehico ngày hoàn thiện phương pháp tính tốn cơng nghệ xây dựng Bảng 1.1: Một số đập đá đổ mặt tông cao 100m giới STT Tên đập Tên nước Chiều cao đập (m) Shuibuya Trung Quốc 233 La Yesca Aguamilpa Mexico Mexico 210 187 Tianshengqiao Trung Quốc 180 Foz deAreia Brazil 160 Xingo Brazil 150 Salvajina Colombia 148 Segredo Brazil 145 Alto Anchicaya Colombia 140 10 Chuza Colombia 135 11 Messochora Hy Lạp 135 12 Koman Albania 133 13 New Exchequer Mỹ 130 14 Golillas Colombia 130 15 Khao Laem Thái Lan 130 16 Shiroro Nigeria 130 17 Cirata Indonesia 125 18 Reece Úc 122 19 Neveri Venezuela 115 20 Paradela Bồ Đào Nha 110 21 Rama Nam Tư 110 22 Cethana Úc 110 23 Batang Ai, Sarawak Malaysia 110 10 Các hình từ 1.1 đến 1.4 trình bày số hình ảnh đập CFRD giới Hình 1.1: Đập tơng mặt (CFRD) Shuibuya – Trung Quốc, cao 233m Hình 1.2: Đập Cirata – Indonesia – cao 125m 53 suất lắp máy 250MW, nhà máy thủy điện XêKaman cung cấp sản lượng điện hàng năm khoảng 1000,34 triệu kWh Ngồi nhiệm vụ phát điện theo Quyết định phê duyệt, dự án thuỷ điện XêKaman tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kơng nói riêng vùng Nam Lào nói chung Phương án đấu nối nhà máy thuỷ điện XêKaman vào hệ thống điện Việt Nam Tổng Công ty Điện lực Việt Nam chấp thuận công văn số 1137/QĐ-EVN-TĐ ngày 09/5/2005, theo cơng trình đấu nối trạm cắt 220KV Thạnh Mỹ - Quảng Nam đường dây 220KV mạch kép có tổng chiều dài 92,3km (trên đất Lào 26km) 3.1.2 Quy mơ cơng trình 3.1.2.1 Cấp cơng trình Tiêu chuẩn thiết kế chủ yếu sử dụng thiết kế cơng trình thuỷ điện XêKaman là: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285:2002 “ Cơng trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu thiết kế ” Căn theo tiêu chuẩn xác định cấp cơng trình theo tiêu chí sau: a Theo lực phục vụ Cơng trình thuỷ điện XêKaman xây dựng với nhiệm vụ phát điện Đây cơng trình thuỷ điện có cột nước cao, công suất lắp máy Nlm = 250MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1000,34 triệu kWh Cơng trình thuộc cấp II b Theo đặc tính kỹ thuật hạng mục cơng trình Thuỷ điện XêKaman có đập dâng nước kết cấu đá đổ chống thấm mặt tông, chiều cao lớn 101,5m Nền đập đá IA2 IB gabro diabaz Cơng trình thuộc cấp I Như vậy, cấp thiết kế cơng trình tuyến áp lực tuyến lượng cơng trình thuỷ điện XêKaman lấy theo cấp cao tiêu chí nêu cấp I Theo đó, tần suất thiết kế sau: 54 - Tần suất hiết kế:P = 0,1% - Tần suất lũ kiểm tra: P = 0,02% - Tần suất đảm bảo phát điện: P=90% - Tần suất dẫn dòng thi cơng < mùa kiệt: P = 10% - Tần suất dẫn dòng thi cơng > mùa kiệt: P = 5% - Tần suất lấp sông lấp hầm dẫn dòng: P = 5% Với cấp cơng trình tuyến áp lực tuyến lượng cấp I, cấp thiết kế cơng trình chủ yếu, thứ yếu, tạm thời xác định theo TCXDVN 285:2002 sau: - Cấp thiết kế cơng trình chủ yếu: Cấp I - Cấp thiết kế cơng trình thứ yếu: Cấp III - Cấp thiết kế cơng trình tạm thời: Cấp IV 3.1.2.2 Quy mơ cơng trình - Hồ chứa thuỷ điện XêKaman hồ điều tiết nhiều năm với thông số hồ chứa sau: Mực nước dâng bình thường: MNDBT = 960,0m Mực nước chết: MNC = 925,0m Dung tích tồn Wtb = 141,49 triệu m3 Dung tích hữu ích: Whi = 108,54 triệu m3 R R R R P P - Đập dùng loại đập đá đổ mặt tơng, đập có chiều dài 540m Cao trình đỉnh đập 964,5m, cao trình đỉnh tường chắn sóng 965,5m, chiều rộng đỉnh đập 10m, mái dốc thượng lưu 1:1,405, mái hạ lưu m=1:1,5 Chiều cao lớn đập vị trí lòng sơng 101,5m Kết cấu thân đập tính từ thượng lưu đến hạ lưu chia thành khu: Khu đá đổ gia trọng 2G, khu vật liệu đất sét 2F, khu vật liệu lớp đệm 2D, khu vật liệu lớp đệm đặc biệt 2E, khu vật liệu chuyển tiếp 2C, khối đắp thân đập 3A, khối đắp thân đập hạ lưu 3B, khối đắp chân mái hạ lưu 3C 55 Hình 3.1: Mặt cắt đập điển hình - Đập tràn - dốc nước bố trí ngồi thân đập bên bờ trái với hình thức đập tràn thực dụng khơng chân khơng Crigơ-Ơfixêrơp nối tiếp với dốc nước dài, tiêu hạ lưu mũi phóng kết hợp hố xói Đập tràn tơng cốt thép, cao trình ngưỡng tràn 947m, bề rộng tràn 36m chia thành khoang, khoang rộng 12m, trụ pin dày 3,0m Dùng cửa van cung đóng mở điều tiết nước - Cửa nhận nước kết cấu tông cốt thép, cao trình ngưỡng vào 912,0m, cao trình trần 919,5m Đoạn cửa vào dài 12,1m, nối tiếp dạng Ellipse - Đường hầm dẫn nước, từ cửa nhận nước vào turbin, đào đá vỏ tông cốt thép với tổng chiều dài gần 7398 m, đường kính 4,0m - Nhà máy thủy điện kiểu hở, kết cấu BTCT, với công suất 125MW 3.2 Hình thức kết cấu mặt Bản mặt bêtông cốt thép M250, chia thành 45 vng góc trục đập Trừ hai hai biên, lại có chiều rộng 12m Chiều dày mặt chọn theo quy luật: t = 0,3+0,003H(m) 56 (H khoảng cách theo phương đứng tính từ điểm đỉnh mặt đến điểm tính tốn) Hình 3.2: Mặt mặt 3.3 Trường hợp tính tốn 3.3.1 Tiêu chuẩn tính tốn - Cơng trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu thiết kế TCXDVN 285-2002 - Nền cơng trình thủy cơng TCVN 4253-1986 - Tải trọng tác động TCVN 2737-1995 3.3.2 Mơ hình tính tốn Xét tốn với mối quan hệ ứng suất biến dạng theo mô hình đàn hồi tuyến tính, tốn biến dạng phẳng Hệ làm việc đồng thời đập khối Trong luận văn tác giả tính tốn kết cấu mặt với giả thiết yếu tố tác dụng không thay đổi, thân đập đập ổn định trước chịu tác dụng yếu tố Mơ hình đập chia thành phần tử hữu hạn tam giác tứ giác, mặt mơ hình phẳng nằm dựa đập Vùng tính tốn bao gồm kéo dài từ đập phía thượng lưu, hạ lưu với chiều rộng đáy đập kéo sâu xuống phía đập lần chiều cao đập Đối với ranh giới biên điều kiện ràng buộc cố định chuyển vị theo phương nằm ngang phía cố định chuyển vị theo phương thẳng đứng Quá trình thiết lập giải thực phần mềm tính tốn SAP2000 57 Hình 3.3: Mơ hình đập 3.3.3 Các tiêu lý Bảng 3.1: Bảng tiêu lý đất đá đắp đập đất Dung trọng (KN/m3) P Các lớp đắp Khơ Bão hồ P Góc ma sát (độ) Khơ Bão hồ Modul đàn hồi Hệ số µ KN/m2 P 3B 20 22 34 37 80000 0,38 3A 20,5 22 40 42 150000 0,35 2C 21 23 40 42 150000 0,35 2D 21,5 23,5 31 33 180000 0,35 2G 19 21 30 32 60000 0,39 IB 27 27,4 - 35 3000000 0,3 IIA 28,5 28,6 - 40 16000000 0,25 IIB 29 29,1 - 43 30000000 0,22 58 Bảng 3.2: Chỉ tiêu lý tông mặt TT Thông số Mô đun đàn hồi (KG/cm2) Hệ số Poisson Dung trọng (T/m3) Cường độ tính tốn (KG/cm2) M250 P 265000 P 0,15 P 2,4 P P P - Kháng nén 110 - Kháng kéo 8,8 Cường độ tiêu chuẩn (KG/cm2) P P - Kháng nén 145 - Kháng kéo 13 Mặt cắt tính tốn chọn mặt cắt lòng sơng, mặt cắt N5-N5 3.3.4 Trường hợp tính tốn Trường hợp tính tốn đập thi cơng xong làm việc bình thường với mực nước thượng lưu MNDBT = 960,0m 3.3.5 Kết tính tốn Kết tính tốn ứng suất biến dạng cho giá trị ứng suất, chuyển vị vị trí thân đập thể đường đẳng ứng suất, đẳng chuyển vị moment uốn 59 Hình 3.4: Ứng suất S11(T/m2) 60 Hình 3.5: Ứng suất S22(T/m2) 61 Hình 3.6:Chuyển vị theo phương đứng (m) 62 Hình 3.7: Chuyển vị theo phương ngang (m) 63 Hình 3.8: Chuyển vị theo phương ngang áp lực nước (m) 64 Hình 3.9: Biểu đồ moment mặt 65 3.4 Nhận xét Kết tính tốn cho thấy, chuyển vị đứng lớn tương ứng với MNDBT 46,2cm, chiếm khoảng 0,50% chiều cao đập Chuyển vị tương đối lớn mặt tông theo phương ngang 28,2cm Kết tính tốn cho thấy mặt tông bị võng Độ võng lớn nằm khu vực chiều cao đập Moment uốn mặt có trị số lớn nhất, 25,7 Tm gần chân đến chiều cao ¼ chiều cao đập Do xuất mô men uốn nên cốt thép đặt chiều dày mặt khơng có tác dụng Mặt khác, mô men thay đổi dấu dọc theo chiều dài mặt nên để bảo đảm an toàn cho mặt phải đặt cốt thép mặt mặt 66 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Những kết đạt luận văn Luận văn đánh giá tình hình sử dụng đập đá đổ chống thấm mặt tông giới Việt Nam Nêu lên dạng mặt cắt đập đá đổ phổ biến thiết kế Việt Nam Thế giới Luận văn đưa ứng xử thực tế mặt, tượng hư hỏng biện pháp nâng cao an toàn cho mặt Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn với trợ giúp phần mềm SAP2000 luận văn tính tốn ứng suất biến dạng cho đập đá đổ mặt tông, cụ thể đập Xê Ka Mản Kết tính tốn phù hợp với kết số nghiên cứu trước đó, khẳng định khả phát sinh biến dạng uốn mặt cần thiết đặt cốt thép hai lớp, khu vực chân đập để nâng cao an toàn cho mặt 4.2 Kiến nghị tồn - Tiếp tục nghiên cứu để bước giải tồn toán ứng suất, biến dạng nêu trên, tức xét đến tính phi tuyến vật liệu đắp đập - Tiếp tục nghiên cứu để đề biện pháp kết cấu hợp lý đảm bảo kỹ thuật cho mặt - Đề nghị quan có thẩm quyền triển khai nghiên cứu ban hành quy phạm thiết kế, thi công đập đá đổ mặt tông 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén Bộ thuỷ lợi Trung Quốc (1999), Quy phạm thiết kế đập đá đổ mặt tông SL/228 - 98 (bản dịch) Lê Văn Hùng, Công nghệ thi công đập đá đổ đập đá đổ mặt tông Nguyễn Văn Lệ người khác, Hư hỏng mặt tơng Nền cơng trình thủy cơng TCVN 4253-1986 Nguyễn Cảnh Thái, Đại học thủy lợi (2003), Thiết kế đập vật liệu địa phương Dương Văn Thứ, Nguyễn Ngọc Oanh (2007), Lý thuyết đàn hồi, Nhà xuất Từ điển Bách Khoa, Hà Nội Tải trọng tác động, TCVN 2737-1995 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, TCXD VN285-2002 10 Tổng công ty Sông Đà, Thuyết minh chung hồ sơ thiết kế kỹ thuật giai đoạn cơng trình thủy điện Xêkaman 11 Nguyễn Mạnh Yên (2000), Phương pháp số học kết cấu, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Tiếng anh 12 Bingyin Zhang, J.G Wang, Ruifeng Shi (2004), Time – dependent deformation in hight CFRD and separation between concrete face slab and cushion layer 13 Guidlines for Design High CFRD (draft), CFRD/D001-2008 14 G Hunter and R Fell (2002), The deformation behaviour of rockfill 15 Settlement behaviour of a concrete faced rock-fill dam - DOI 10.1007/s10706005-5180-1 ... mặt bê tông Hỡnh 1.9: Mt ct ngang thân đập đắp đá cứng - Đập đá đổ mặt có thân đập đắp cuội sỏi, loại đập thường phân vùng vật liệu mặt cắt ngang hình 1.10 Đập đá đổ mặt bê tơng thân đập đá cứng... đạt Tổng kết nghiên cứu có ứng dụng tính tốn vào cơng trình đập đá đổ mặt bê tơng XêKaman Kiến nghị giải pháp kết cấu nâng cao an toàn cho mặt 8 Chương TỔNG QUAN VỀ ĐẬP ĐÁ ĐỔ BẢN MẶT BÊ TÔNG... suất mặt bê tông nhằm đề xuất giải pháp nâng cao an toàn mặt 1.2 Đặc điểm mặt yêu cầu kỹ thuật xây dựng đập CFRD 1.2.1 Đặc điểm mặt bê tông Bản mặt bê tông phía thượng lưu đập đá đổ kết cấu bê
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ ĐẬP ĐÁ ĐỔ BẢN MẶT BÊ TÔNG, TỔNG QUAN VỀ ĐẬP ĐÁ ĐỔ BẢN MẶT BÊ TÔNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay