CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG TRONG XÂY DỰNG THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN

97 5 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:02

Luận văn Thạc sĩ -1- MỞ ĐẦU T T CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠNG TÁC DẪN DỊNG THI CƠNG T TRONG XÂY DỰNG THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN 1.1 Các phương pháp dẫn dòng thường dùng lựa chọn phương án T T 1.1.1 Các cơng trình dẫn dòng thường dùng điều kiện sử dụng T T 1.1.2 Những nhân tố ảnh hưởng tới phương án dẫn dòng T T 1.1.3 Chọn phương án dẫn dòng 11 T T 1.2 Tính tốn thủy lực dẫn dòng thi cơng 12 T T 1.2.1 Tính tốn thủy lực giai đoạn dẫn dòng 12 T T 1.2.2 Tính tốn thủy lực qua lỗ chừa lại thân đập, khe lược đê quai cho T nước tràn qua 16 T 1.2.3 Tính toán thủy lực tháo nước qua kênh (máng) 26 T T 1.3 Kết luận chương 30 T T CHƯƠNG DẪN DỊNG THI CƠNG QUA CỐNG, TUY NEN VÀ GIẢI T PHÁP NÚT CỐNG, TUY NEN 31 2.1 Dẫn dòng thi công qua cống 31 T T 2.1.1 Giới thiệu cơng tác dẫn dòng thi cơng cho cơng trình thủy điện Sơn La 31 T T 2.1.2 Giới thiệu công tác dẫn dòng thi cơng cho cơng trình thủy điện Bình Điền T (Hương Trà – Thừa Thiên Huế ) 42 T 2.2 Dẫn dòng thi cơng qua nen 47 T T 2.2.1.Tiêu chuẩn thiết kế dẫn dòng 48 T T 2.2.2 Tính tốn thủy lực dẫn dòng thi cơng 49 T T 2.2.3 Hình thức kết cấu cơng trình dẫn dòng 52 T T 2.3 Giải pháp nút cống, nen 55 T T 2.3.1 Chọn tần suất, lưu lượng tính tốn hạ van đóng cống dẫn dòng 57 T T 2.3.2 Các tiêu so sánh phương án tính tốn chiều dài hồnh triệt T cống dẫn dòng, nen dẫn dòng thi cơng 58 T 2.4 Công nghệ nút cống dẫn dòng 57 T Bùi Thành Vinh - CH 16C2 T Luận văn Thạc sĩ -2- 2.4.1 Sơ đồ bố trí cốp pha thi cơng bê tông 61 T T 2.4.2 Công nghệ thi công bê tông khối bê tông nút đỉnh 63 T T 2.4.3 Công tác vữa xi măng lấp đầy 64 T T 2.4.4 Trình tự bịt ống nước thi cơng – Phụt vữa chống thấm Epoxy 67 T T 2.5 Kết luận chương 66 T T CHƯƠNG THI CƠNG NÚT CỐNG DẪN DỊNG CƠNG TRÌNH THỦY T ĐIỆN BÌNH ĐIỀN 71 3.1 Phương pháp tính tốn thiết kế nút cống 68 T T 3.1.1 Lưu lượng thiết kế hạ cửa van đóng cống 71 T T 3.1.2 Các tiêu chí chọn phương án tính tốn chiều dài hồnh triệt cống dẫn T dòng 71 T 3.2 Kết cấu biện pháp hoành triệt cống dẫn dòng 78 T T 3.2.1 Hoành triệt cửa vào 78 T T 3.2.2 Đoạn thân cống 79 T T 3.3 Tiến độ biện pháp thi công 79 T T 3.3.1 Tiến độ thi công 79 T T 3.3.2 Biện pháp thi công 79 T T 3.4 Kết luận chương 86 T T KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .88 T T 1 Kết luận 88 T T Kiến nghị 89 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 T T CÁC PHỤ LỤC .92 T T Phụ lục PL1: Sơ đồ thi cơng bê tơng lấp cống dẫn dòng thủy điện Bình Điền 92 T T Phụ lục PL2: Sơ đồ bố trí ống phun vữa lấp đầy cống cơng trình thủy điện Bình T Điền” 95 T Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -3- MỞ ĐẦU Cho đến nước ta có nhiều cơng trình thuỷ lợi – thuỷ điện xây dựng, dù cơng trình lớn hay nhỏ cơng tác dẫn dòng thi cơng ln cơng tác quan trọng hàng đầu qua trình xây dựng Việc lựa chọn phương pháp dẫn dòng thi cơng thường chi phối đến việc lựa chọn kết cấu cơng trình đóng vai trò định đến tiến độ thi cơng tồn dự án Các cơng trình phục vụ cơng tác dẫn dòng cơng trình tạm phục vụ chắn nước tháo nước đê quai, loại công trình tháo nước khác cống, nen, đập tràn, kênh Cống tạm (cống đáy) thân đập bê tông, nen tạm phục vụ tháo nước thi công ứng dụng phổ biến xây dựng công trình thủy lợi thủy điện Ở Việt Nam, cơng trình như: Hòa Bình, Tun Quang, Cửa Đạt, Sê San 3, Sê san 4, Sơn La, Bình Điền, Hương Điền … sử dụng loại cơng trình tháo nước để tháo nước thi công Khi hết nhiệm vụ dẫn dòng phải tiến hành cơng tác nút cống, tuynen dẫn dòng Cơng nghệ thi cơng, giải pháp kĩ thuật nút cống, tuynen dẫn dòng định việc tích nước thành cơng, an tồn cho đập vận hành Đề tài “Nghiên cứu giải pháp nút cống dẫn dòng thi cơng” có ý nghĩa thiết thực cho thiết kế thi cơng cơng trình xây dựng thủy lợi thủy điện Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -4- CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC DẪN DỊNG THI CƠNG TRONG XÂY DỰNG THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN Dẫn dòng thi cơng dẫn dòng chảy sơng theo phần lòng sơng thiên nhiên theo đường dẫn nhân tạo khác, nhằm mục đích tạo hố móng cách ly với dòng chảy để thi cơng cơng trình thủy cơng Dẫn dòng thi cơng thực cách đắp đê quai ngăn dòng đợt để ngăn tồn lòng sơng, chuyển hướng dòng chảy qua đường dẫn khác (kênh, tuynen, đập tràn, cống, ) chuẩn bị trước đắp đê quai ngăn dòng nhiều đợt dẫn dòng qua lòng sơng thu hẹp Đắp đê quai ngăn dòng nhiều đợt thường ứng dụng với sông khu vực hạ du khu vực trung du, nơi lòng sơng tương đối rộng, thuận lợi nơi sơng có bãi bồi, bãi nổi, đảo đá ngầm Ví dụ: Tam Mơn Hiệp (Trung Quốc), Cát Châu (Trung Quốc) lợi dụng đảo đá ngầm, bãi sông để xây dựng đê quai dọc Dẫn dòng thi có vai trò định đến thành cơng chi phí đầu tư xây dựng hệ thống cơng trình đầu mối thủy lợi thủy điện Khi chọn tuyến xây dựng đập, chọn phương án xây dựng hệ thống cơng trình đầu mối thủy lợi thủy điện, ln phải xem xét đến phương án dẫn dòng đồng thời với phương án giải pháp xây dựng nhằm mục đích thi cơng nhanh, thuận lợi, an tồn chi phí xây dựng nhỏ Ở nhiều cơng trình, phương án dẫn dòng chi phối việc lựa chọn hình thức kết cấu cơng trình bố trí hệ thống cơng trình đầu mối 1.1 Các phương pháp dẫn dòng thường dùng lựa chọn phương án Dẫn dòng thi cơng cơng trình thủy lợi thủy điện dựa vào tình hình ngăn nước dẫn dòng thời kỳ thi công khác nhau, phân thành nhiều giai đoạn Đối với cơng trình có cột nước thấp thường có hai giai đoạn ngăn nước Đối với công trình có cột nước cao vừa, chia thành ba giai đoạn: (1) Giai đoạn đê quai ngăn nước (thời kỳ đầu), thời kỳ sau chặn dòng đến trước lúc thân đập chuẩn bị điều kiện để ngăn nước Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -5- (2) Giai đọan thân đập ngăn nước (thời kỳ giữa), thời kỳ sau thân đập chuẩn bị điều kiện ngăn nước đến trước lúc hồnh triệt cơng trình dẫn dòng (3) Giai đoạn hồn thành tích nước (thời kỳ cuối), thời kỳ sau hồnh triệt cơng trình dẫn dòng đến lúc cơng trình vĩnh cửu vào vận hành Việc phân chia giai đoạn ngăn nước phương án dẫn dòng cần phân biệt rõ ràng Nếu phân chia giai đoạn ngăn nước khơng thật rõ ràng, dẫn đến tình trạng giai đoạn chồng chéo Vì vậy, phương thức tháo nước ngăn nước giai đoạn phải thiết kế quy hoạch chu đáo cẩn thận, giúp cho phương án dẫn dòng hồn chỉnh 1.1.1 Các cơng trình dẫn dòng thường dùng điều kiện sử dụng Hình 1.1: Sơ đồ đắp đê quai ngăn dòng đợt 1) Đê quai thượng lưu; 2) Đê quai hạ lưu; 3) Cơng trình dẫn dòng; 4) Tim đập (1) Dẫn dòng qua máng: Hình 1.2: Sơ đồ đắp đê quai ngăn dòng nhiều đợt (Phân kỳ dẫn dòng) 1) Đê quai giai đoạn 1; 2) Đê quai giai đoạn 2; 3) Nhà máy TĐ; 4) Cơng trình xả Máng bắc qua đê quai thượng lưu hạ lưu để dẫn nước hạ lưu cơng trình Thường dùng cho lòng sơng hẹp, cơng trình nhỏ, thi cơng mùa khơ Ví dụ: cơng trình Kim Giang thuộc Hồ Nam - Trung Quốc, lưu lượng lớn dẫn dòng qua máng 146m3/s P P (2) Dẫn dòng qua kênh: Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -6- Kênh đào bên bờ để dẫn dòng thi cơng Thường áp dụng cho cơng trình xây dựng sơng có địa hình thuận lợi dốc thoải có dòng sơng cũ, eo núi, sơng cong …và điều kiện địa chất thuận lợi cho công tác đào kênh Việc thi cơng đào kênh tương đối đơn giản, thi cơng giới, đào thủ cơng Kênh dẫn dòng thuận lợi cho đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công, thông thuyền, chở gỗ… Hình 1.3: Kênh dẫn dòng thi cơng - Cơng trình thủy điện Sơn La (3) Dẫn dòng qua nen: Tuy nen dẫn dòng thường ứng dụng sơng miền núi, lòng sơng hẹp, vách đá dốc, lưu lượng lớn mà áp dụng giải pháp dẫn dòng qua kênh Ở Việt nam ứng dụng phổ biến Ví dụ: Tuy nen TN2 dẫn dòng thi cơng cơng trình Cửa Đạt – Thanh Hoá, tiết diện hình móng ngựa BxH=(10x10)m, đường kính trung bình D=9m, chiều dài hầm khoảng 850m, phần vỏ hầm qua đá yếu có kết cấu bê tơng cốt thép dày 0,5m Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -7- Hình 1.4: Tuynen dẫn dòng thi cơng - Cơng trình thủy lợi Cửa Đạt (4) Dẫn dòng qua cống ngầm Thường cống ngầm sử dụng vùng có lòng sông hẹp, địa chất cho phép dùng giải pháp dẫn dòng qua kênh Cống ngầm nằm thân đập đất, đập đất đá hỗn hợp hay đập bê tơng trọng lực So với nen cống có ưu điểm thi cơng giản đơn, tốc độ nhanh, giá thành rẻ vv… Ở Việt nam sử dụng cống tạm cống lâu dài phục vụ dẫn dòng phổ biến Ví dụ: Cống dẫn dòng thi cơng cơng trình thủy điên Sơn La có kích thước mặt cắt nx(bxh)= 2x(12x12)m; Cống dẫn dòng thi cơng cơng trình thủy điện Bình Điền – Thừa Thiên Huế có kích thước mặt cắt nx(bxh)= 2x(5,0x9,0)m Hình 1.5: Mặt cắt ngang cống dẫn dòng thi cơng-thủy điện Bình Điền Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -8- Hình 1.6: Mặt cắt dọc tim đập – Cơng trình thủy điện Huội Quảng (5) Dẫn dòng qua lòng sơng thu hẹp: Dẫn dòng qua lòng sơng thu hẹp thường ứng dụng cho cơng trình vừa lớn có lòng sơng rộng, lưu lượng, mực nước thay đổi mạnh, thi công nhiều năm, giai đoạn sơ đồ đắp đê quai ngăn dòng nhiều đợt Giai đoạn đầu, vào mùa khơ, đắp đê quai thượng lưu, đê quai dọc đê quai hạ lưu qy phần lòng sơng để thi cơng phần cơng trình cơng trình dẫn dòng cho giai đoạn sau phạm vi bảo vệ đê quai (6) Dẫn dòng qua đập xây dở khe lược Dẫn dòng qua đập xây dở dùng rộng rãi, thường phối hợp với cống đáy cơng trình tháo nước khác trở thành phương thức dẫn dòng chủ yếu vào thời kỳ thời kỳ cuối thi công vượt lũ đập bê tơng Ví dụ: Cơng trình thủy điện Nước Trong – Quảng Ngãi: Đập tràn xây dở cao trình 82.70m, B tràn =98m R R Dẫn dòng qua khe lược dùng, thường dùng thi cơng cơng trình đập cống có cột nước thấp Ở Việt Nam chưa ứng dụng Dẫn dòng qua đập đá đổ xây dựng dở ứng dụng rộng rãi Ở Việt Nam ứng dụng thành công xây dựng đập Hòa Bình cho nước lũ tràn qua đập đoạn đập có phần kênh dẫn dòng bờ phải; xây dựng đập Tuyên Quang Đập Cửa Đạt ứng dụng dẫn dòng qua đập đá đổ xây dựng dở không Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -9- thành công (vỡ đập 04-10-2007), sau phải đẩy nhanh tiến độ thi cơng vượt lũ năm sau (2008) Hình 1.7: Cơng trình thủy điện Nước Trong mùa lũ 2010 - Tràn qua đập (7) Dẫn dòng qua nhà máy thủy điện xây dở Dẫn dòng qua phần bê tơng nhà máy thủy điện sau đập phần lòng sơng xây dở thường ứng dụng xây dựng nhà máy thủy điện lòng sơng cột nước thấp Ví dụ: Cơng trình thủy điện Lng PraBăng (Lào) chuẩn bị xây dựng Ở Việt Nam sơ đồ chưa ứng dụng Khi lựa chọn phương án dẫn dòng thi cơng phải vào điều kiện cụ thể công trình, dùng phối hợp vài phương thức dẫn dòng Ví dụ dẫn dòng qua kênh cống đáy kết hợp với nen; Cống đáy chỗ lõm chừa lại đập bê tông kết hợp với kênh dẫn dòng Ngồi lần ngăn dòng giai đoạn dẫn dòng dùng đê quai cho nước tràn qua không cho nước tràn qua 1.1.2 Những nhân tố ảnh hưởng tới phương án dẫn dòng Có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới chọn phương án dẫn dòng, chủ yếu có nhân tố sau: (1) Điều kiện địa hình, địa chất: Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -10- Điều kiện địa hình địa chất lòng sơng khu vực đập thường nhân tố chủ yếu định phương án dẫn dòng Các phương thức dẫn dòng ngồi việc lợi dụng điều kiện địa hình thuận lợi, cần kết hợp điều kiện địa chất Có điều kiện địa hình lòng sơng phù hợp với đắp đê quai ngăn dòng nhiều đợt, tầng phủ đáy sông lớn, việc xử lý phòng xói phòng thấm cho đê quai dọc gặp khó khăn, nên khơng dùng kênh dẫn dòng (2) Đặc điểm thủy văn: Sơng có lưu lượng lớn hay nhỏ, thời đoạn biên độ lưu lượng mùa lũ mùa khô, lượng đỉnh lũ quy luật xuất hiện… trực tiếp ảnh hưởng tới phương án dẫn dòng Đối với dòng sơng có lưu lượng lớn, việc dẫn dòng qua đường hầm khó thỏa mãn u cầu, cần phân kỳ dẫn dòng, dẫn dòng qua kênh dẫn dòng qua phương thức khác Đối với sơng có biên độ mực nước mùa khơ, mùa lũ lớn, dùng đê quai cho nước tràn qua để giảm bớt giá thành dẫn dòng Với dòng sơng có lưu lượng không lớn, biên độ mực nước mùa lũ mùa khô không lớn, dùng đê quai không cho nước tràn qua kéo dài thời gian thi cơng (3) Hình thức bố trí cơng trình chính: Hình thức kết cấu cơng trình thủy cơng, bố trí tổng thể khối lượng cơng trình vv…là chủ yếu chọn phương án dẫn dòng u cầu dẫn dòng cần lợi dụng cơng trình vĩnh cửu; lựa chọn hình dạng đập, đặc điểm lưu vực cần xét tới cơng tác dẫn dòng, hai việc ảnh hưởng chi phối lẫn Đối với đập đất đá, nói chung khơng dùng phân kỳ dẫn dòng, mà thường dùng phương thức dẫn dòng qua đường hầm, qua cống ngầm, qua kênh vv… , không dùng đê quai cho nước tràn qua Đối với đập bê tông, cho phép tràn qua mặt đập, thường dùng đê quai cho nước tràn qua Đối với cơng trình có quy mơ lớn, thời gian thi cơng hố móng dài, không nên cho nước tràn qua đê quai để bảo đảm thi cơng hố móng năm Đối với trạm thủy điện cột nước thấp sử dụng đê quai ngăn nước để phát điện sớm thu lợi cơng trình Cát Châu – Trung Quốc (4) Nhân tố thi công: Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -83- Công tác bố trí ván khn cho khối đổ bê tơng cần đảm bảo an toàn chắn mặt chật hẹp Công tác lắp dựng cốp pha cho nút cống chia làm phần: Bố trí cho đoạn nút đầu tiên; Các đoạn nút - Bố trí cho đoạn nút đầu tiên: Đây lớp bê tông bê tông nút cống, bề mặt xung quanh không tiếp xúc với khối bê tông khác nên không sử dụng khối bê tông trước làm ván khn Vì cơng tác gơng chống cốp pha 3000 phải mặt trước sau, bên hơng có tường cống 6225 (1) L50x50x5, L=4210mm (5) L50x50x5, L=1820mm (2) L50x50x5, L=3080mm (6) L50x50x5, L=850mm (3) L50x50x5, L=2100mm (7) L50x50x5, L=4320mm (4) L50x50x5, L=1220mm (8) L50x50x5, L=3180mm (9) L50x50x5, L=1340mm (10) L50x50x5, L=5000mm Hình 3.4: Sơ đồ bố trí gơng, chống cho đoạn nút đầu – Cơng trình thủy điện Bình Điền Trong thiết kế phân khối đổ cao 2.5m nên sử dụng ván khuôn 3x5m lãng phí diện tích ván khn, nên q trình thi cơng phân lại khối đổ thành 2.8m - Bố trí gơng chống cốp pha cho nút kế tiếp: Trên bê tông đổ trước ta tiến hành cắm neo chờ trước Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -84- (1)L50x50x5, L=2560mm (2) L50x50x5, L=3210mm (3) L50x50x5, L=5000mm (4) Thép D16, L=300mm, A =1000mm (5) Thép D18, L=300mm, A =1000mm (6) Thép U100, L=5000mm Hình 3.5: Sơ đồ bố trí gơng, chống cho nút 3.3.2.6 Thi công bê tông nút đỉnh cống Bê tông vùng sát trần cống gặp nhiều khó khăn, vị trí khơng thể sử dụng đầm để đầm bê tông, ván khuôn sát trần cống sử dụng lưới để dễ đặt ống bơm bê tông Khối bê tông ta chia làm đoạn: Đoạn ban đầu thi công bình thường khối khác, khoảng 0.6m đến trần cống ta tiến hành cho đổ lấp 300 ống bơm bê tơng hình 3.5 1500 Hình 3.6 Thi công bê tông phần nút đỉnh cống Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -85- 3.3.2.7 Thi công phun vữa lấp đầy cống Thiết kế: Công tác phun vữa lấp đầy chia thành giai đoạn đổ bê tông Sau đổ bê tông giai đoạn I, tiến hành phun vữa lấp đầy khe hở sát cửa van, khe hở khối bê tông, khe hở bê tông nút cống với trần cống Giai đoạn II, III tiến hành tương tự Trước tiến hành vữa phải tiến hành thử áp lực nước Áp lực nén nước phải áp lực vữa thiết kế(áp lực vữa thiết kế P tk =2KG/cm2) Sau R R P P trình tự trình vữa: - Đầu tiên ta vữa cho đoạn tiếp giáp cửa van trước từ lên Sau tiến hành vữa cho giai đoạn I theo trình tự từ lên - Trong trình vữa: Khi thấy vữa bắt đầu chảy ống vữa ta tiến hành đóng van gắn đầu ống tiếp tục lượng tiêu hao vữa với áp lực vữa lớn kết thúc vữa - Công việc vữa đạt yêu cầu kết thúc trì áp lực lớn vòng 10 phút mà lưu lượng vữa nhỏ 0,5 lít/phút - Sau xong hết trình vữa giai đoạn I, II, III ta tiến hành vữa bịt ống thoát nước Thi cơng Tại ống vữa ngồi cơng trường: Thi công vữa tiến hành sau: Đầu tiên tiến hành thử áp lực nước kiểm tra, với áp lực tăng dần đến 1.6KG/cm2 Đây công tác kiểm tra lượng nước để ta biết lượng P P hao hụt mà cho nồng độ vữa phù hợp Thông thường mà lượng nước với q < 0.1lít/phút ta cho nồng độ X/N theo cấp sau: 1/5; 1/3; 1/2; 1/1; 1/0.6 Khi thử thấy q>= 0.1 lít/phút cho nồng độ 1/3 để Nếu trình lượng hao hụt 10 lít/phút ta lại tăng nồng độ lên Cơng tác kết thúc lượng vữa vào khơng q 0.4l/phút tiếp tục thêm 20 phút dừng Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -86- ®s -1 Hình 3.7 Ống nước rò rỉ cửa van 3.4 Kết luận chương Cơng tác hồnh triệt cống dẫn dòng cơng trình thủy điện Bình Điền gặp nhiều khó khăn thi cơng bê tơng Do phải thi cơng điều kiện chật hẹp, rò rỉ nước qua khe van thời gian thi công ngắn Công tác hồnh triệt cống dẫn dòng thi cơng chịu chi phối nhiều yếu tố ảnh hưởng lớn đến ổn định lâu dài cơng trình Việc tính tốn chiều dài nút cống cho thấy quan trọng nút cống đến ổn định cơng trình Trong q trình thi cơng, cơng trình thủy điện Bình Điền bỏ qua cơng tác tính tốn lại kích thước ống nước, chọn ống nước khơng u cầu thiết kế khơng có lắp đặt thêm ống dự phòng Đây khiếm khuyến mà cơng trình khác cần phải tránh, mực nước hồ dâng cao lưu lượng thấm lớn có ống nước dự phòng đảm bảo tốt nước hạ lưu không ảnh hưởng đến chất lượng bê tông nút cống Thiết kế chưa tính tốn ứng suất nhiệt bê tơng nút cống, có giải pháp bổ trợ như: néo anke, vữa lấp đầy Nhưng việc làm mát bê tông, biện pháp khống chế nhiệt độ bê tơng khối đổ chưa nói đến Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -87- Q trình khoan gia cố đập cống dẫn dòng thi cơng thời gian nút cống khơng hợp lý + Vì cống dẫn dòng nằm thân đập, chịu áp lực nước vận hành, nên cần khoan gia cố thời gian thi công bê tông đáy cống + Thời gian nút cống lòng hồ tích nước, việc khoan gia cố cần phải tính tốn đánh giá chi tiết lại Đây khiếm khuyết mà công trình sau cần phải tránh Cần xếp tiến độ thi công hợp lý để đảm bảo thời gian khoan lõi kiểm tra chất lượng phụt, để khoan bổ sung kịp thời cần Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -88- KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Dẫn dòng thi cơng cơng trình thủy lợi, thủy điện có vai trò quan trọng mang tính định đến q trình thi cơng hồn thành cơng trình thời hạn, chất lượng hiệu Ngay từ lập dự án, lựa chọn kết cấu hạng mục cơng trình, cơng nghệ thi cơng, bố trí tổng thể, … phải gắn liền với sơ đồ dẫn dòng tương ứng Các sơ đồ dẫn dòng thi cơng ứng dụng cho thi cơng cơng trình thủy lợi thủy điện là: Đắp đê quai ngăn dòng đợt đắp đê quai ngăn dòng nhiều đợt Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể: địa hình, địa chất, thủy văn, kết cấu cơng trình, thời hạn xây dựng, yêu cầu lợi dụng tổng hợp dòng chảy q trình xây dựng … để chọn phương án dẫn dòng phù hợp Việc lựa chọn phương án dẫn dòng để đảm bảo chi phí thấp, thuận lợi cho cơng tác thi cơng rút ngắn thời gian quan trọng Thông thường người ta tận dụng triệt để cơng trình (lâu dài) tham gia cơng tác dẫn dòng cống lấy nước, nen cho nhà máy thủy điện, đập bê tông hay đập đá xây dở … để tháo nước thi công nhằm tiết kiệm tối đa chi phí cho cơng trình tạm cơng tác tháo dỡ chúng Tác giả giới thiệu số cơng trình nước ta sử dụng cống, tuynen thân đập để dẫn dòng thi cơng giải pháp hồnh triệt cụ thể Đặc biệt cơng tác hồnh triệt cống dẫn dòng cơng trình thủy điện Bình Điền cơng trình thi cơng xong, từ rút kinh nghiệm cho công tác thiết kế thi cơng cơng trình sau Thời điểm chọn nút cống quan trọng, nói cơng trình thủy điện Bình Điền mạo hiểm chọn thời gian nút cống sát mùa lũ, tốc độ dâng nước nhanh gây sạt lở vùng bờ hồ, thời gian dự phòng cho tình khơng lường trước, trường hợp không nút cống theo kế hoạch dẫn tới việc phải lùi việc nút cống tới đầu mùa kiệt tiếp theo, ảnh hưởng Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -89- tới kế hoạch chạy tổ máy 1, thi cơng hố xói, kênh xả bị lùi lại ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công dự án Vì cần chọn thời điểm nút cống dẫn dòng vào mùa kiệt cách xa mùa lũ Thi cơng khoan gia cố đập cống dẫn dòng cần phải thi cơng thời gian thi cơng đáy cống Cần phải có tính tốn ứng suất nhiệt, với biện pháp xử lý cụ thể vấn đề ứng suất nhiệt bê tông Kiến nghị Thông qua luận văn tác giả rút kinh nghiệm chọn tần suất lưu lượng thiết kế cho cơng tác nút cống, tuynen dẫn dòng P = 5% có hợp lý khơng Khi chọn tần suất nhỏ mực nước dâng hồ nhanh hơn, chọn tần suất lớn mực nước hồ dâng chậm Lúc vấn đề cần xét là: + Lực chịu hệ thống phai + Lưu lượng rò rỉ hệ thống ống nước tạm thời Từ cần có cân nhắc, khuyến nghị chọn tần suất cần đánh giá rủi ro hai nội dung Và đưa giải pháp khắc phục như: Tăng hệ số an toàn chịu lực phai, dùng thêm ống nước dự phòng Cần có tính tốn ứng suất nhiệt bê tơng để có giải pháp khống chế nhiệt bê tơng Nên có hệ thống ống nước dự phòng nhiều tính tốn để cần xả Công tác quan trắc thủy văn thường xuyên, phối hợp nhịp nhàng với tiến độ thi cơng hạng mục cơng trình khác liên quan điều quan trọng cho việc chọn thời điểm nút cống hợp lý để tích nước không gây ảnh hưởng nhiều đến ổn định đập Quan trắc thủy văn suốt q trình thi cơng, q trình dâng nước hồ để có giải pháp ứng phó kịp thời Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -90- + Khi mà mực nước hồ dâng nhanh ảnh hưởng đến an toàn phai tạm, ta đổ bê tơng phản áp trước sau phai hay đắp đê quai bổ trợ phía thượng lưu Phải xử lý cống dẫn dòng thi cơng cống sau cống nằm thân đập Nếu tuynen phải xử lý chống thấm thi công tuynen vị trí đặt nút Cần có giải pháp bảo vệ cho khe van bê tông cống, tuynen tránh khỏi cối bị trôi mùa lũ Công tác bảo dưỡng khe van phải thường xuyên liên tục để tránh bị hư hỏng hạ van nút cống gây thấm lớn sau cửa van Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -91- TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ môn Công nghệ Quản lý xây dựng - Trường Đại học Thủy lợi (2009), Dẫn dòng thi cơng cơng trình thủy lợi thủy điện, Hà Nội Bộ môn Thi công - Trường Đại học Thủy lợi (2004), Thi cơng cơng trình thủy lợi - Tập 1, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội Bộ môn Thi công - Trường Đại học Thủy lợi (2004), Thi cơng cơng trình thủy lợi - Tập 2, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội Bộ Nông nghiệp & PTNT (2002), Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 285:2002, Hà Nội Bộ Xây dựng (2005), TCXDVN 335:2004 " Cơng trình thuỷ điện Sơn La - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật ", Hà Nội Công ty TV Sông Đà (12/2009), “Hồ sơ vẽ thiết kế thi công nút cống dẫn dòng - cơng trình thuỷ điện Bình Điền”, Hà Nội Lê Văn Hùng (2008), trường Đại học Thủy lợi Sổ tay thiết kế Cơng trình tháo nước hồ chứa loại vừa nhỏ, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội Tổng công ty TVXDTLVN - CTCP (5/2006), “Hồ sơ thiết kế kỹ thuật giai đoạn công trình thuỷ điện Cửa Đạt”, Hà Nội Trần Hữu Uyển (2001), Các bảng tính tốn thủy lực mạng lưới thoát nước, Trường Đại học xây dựng, Hà Nội Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -92- CÁC PHỤ LỤC Phụ lục PL1: Sơ đồ thi công bê tơng lấp cống dẫn dòng thủy điện Bình Điền Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -93- 675 6500 3500 3825 1050 3500 t im k h e v a n 2500 1000 2500 3000 2500 l c -I-03 5000 2500 600 2000 400 11000 500 l c -I-05 4500 500 1000 2500 3000 l c -I-13 4000 3500 1000 2500 1000 1500 l c -I-01 3000 l c -I-11 3000 l c -I-09 l c -II-05 1825 1000 2825 500 v a n d 100 2500 500 1000 3000 2500 2000 l c -II-03 3000 500 11000 PL1-01a Mặt phân khối đổ thi công nút cống Bùi Thành Vinh - CH 16C2 2000 l c -II-07 l c -I-15 250 2000 4000 l c -I-07 11307 l c -II-01 2000 Luận văn Thạc sĩ -94- PL1-01b Mặt phân khối đổ thi công nút cống Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -95- Phụ lục PL2: Sơ đồ bố trí ống phun vữa lấp đầy cống cơng trình thủy điện Bình Điền” 6500 8000 675 5001500 825 1500 7500 1000 2500 1500 1000 2500 1500 1000 1000 1500 +23.00 k 1.3 500 +14.00 8x500=4000 500 6500 +14.00 PL2-01 Mặt bố trí ống giai đoạn I 2500 1500 1000 2500 1500 1000 2500 1500 1000 1000 k 2.3 8x 500=4000 500 b ê t ô n g c ố n g d ẫn d ò n g đổ t r c 500 +23.00 b ê t ô n g c è n g d Én d ß n g ®· ®ỉ t r ­ í c PL2-02 Mặt bố trí ống giai đoạn II Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ 4000 -96- 3000 1000 4000 3000 1000 3000 3000 3000 1000 1000 v 3.5 v 3.1 v 3.2 k 3.2 k 3.1 k 3.3 +23.00 v 3.4 v 3.3 v 3.6 PL2-03 Mặt bố trí ống vữa giai đoạn III ®s -1 PL2-04 Chi tiết bố trí đầu ống vữa Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ 5:1 -97- v 1.1 v 1.2 k 1.1 v 1.3 k 1.2 v 1.4 k 1.3 v 1.5 v 1.1 v 1.6 v 1.2 k 1.1 v 1.3 k 1.2 v 1.4 k 1.3 v 1.5 v 1.6 PL2-05 Mặt cắt ngang đoạn ống vữa giai đoạn I v 2.1 v 2.2 k 2.1 v 2.3 v 2.4 k 2.2 k 2.3 v 2.5 v 2.6 v 2.1 v 2.2 k 2.1 v 2.3 k 2.2 v 2.4 k 2.3 v 2.5 v 2.6 PL2-06 Mặt cắt ngang đoạn ống vữa giai đoạn II v 3.1 V3.2 K3.1 K3.2 V3.3 v 3.4 v 3.1 V3.2 K3.1 K3.2 V3.3 v 3.4 PL2-07 Mặt cắt ngang đoạn ống vữa giai đoạn III Bùi Thành Vinh - CH 16C2 ... cống dẫn dòng thi cơng” có ý nghĩa thi t thực cho thi t kế thi công công trình xây dựng thủy lợi thủy điện Bùi Thành Vinh - CH 16C2 Luận văn Thạc sĩ -4- CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠNG TÁC DẪN DỊNG THI. .. CƠNG TRONG XÂY DỰNG THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN Dẫn dòng thi cơng dẫn dòng chảy sơng theo phần lòng sơng thi n nhiên theo đường dẫn nhân tạo khác, nhằm mục đích tạo hố móng cách ly với dòng chảy để thi. .. trình thuỷ lợi – thuỷ điện xây dựng, dù cơng trình lớn hay nhỏ cơng tác dẫn dòng thi cơng công tác quan trọng hàng đầu qua trình xây dựng Việc lựa chọn phương pháp dẫn dòng thi công thường chi phối
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG TRONG XÂY DỰNG THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN, CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG TRONG XÂY DỰNG THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay