NGHIÊN CỨU CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ KHAI THÁC HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TỈNH HÒA BÌNH

114 1 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI QUÁCH TỰ HẢI NGHIÊN CỨU SỞ THỰC TIỄN ĐỀ XUẤT HÌNH PHÂN CẤP QUẢN KHAI THÁC HIỆU QUẢ BỀN VỮNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TỈNH HỊA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI QUÁCH TỰ HẢI NGHIÊN CỨU SỞ THỰC TIỄN ĐỀ XUẤT HÌNH PHÂN CẤP QUẢN KHAI THÁC HIỆU QUẢ BỀN VỮNG CƠNG TRÌNH THUỶ LỢI TỈNH HỊA BÌNH Chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên môi trường Mã số: 60-31-16 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN CHÍ TRUNG PGS.TS TRẦN VIẾT ỔN Hà Nội, 2010 i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, đến luận văn " Nghiên cứu sở thực tiễn đề xuất hình phân cấp quản khai thác hiệu bền vững cơng trình thủy lợi tỉnh Hòa Bình” hồn thành thời gian đảm bảo đầy đủ yêu cầu đặt Trước tiên xin chân thành cảm ơn thầy giáo, giáo khoa sau đại học, thầy giáo, giáo môn, Khoa Kinh tế tài nguyên thiên nhiên môi trường truyền đạt cho kiến thức chuyên môn thời gian học tập Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Trần Chí Trung- Viện khoa học thuỷ lợi Việt Nam PGS.TS Trần Viết Ổn- Trường Đại học Thủy lợi tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Cơng ty Khai thác cơng trình thủy lợi Chi cục thủy lợi tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện thuận lợi cho thu thập phân tích tài liệu suốt q trình hồn thành luận văn Xin cảm ơn quan đơn vị giúp đỡ tơi q trình điều tra thu thập tài liệu phục vụ đề tài Cuối xin cảm ơn người thân gia đình bạn bè động viên tạo điều kiện thuận lợi q trình học tập hồn thành luận văn Hà Nội, tháng 11 năm 2010 TÁC GIẢ Quách Tự Hải Luận văn Thạc sĩ kinh tế ii MỤC LỤC Nội dung TT MỞ ĐẦU Trang Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN CẤP QUẢN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH 1.1 Các học kinh nghiệm phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi giới 1.1.1 Khái niệm phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi 1.1.2 1.2 1.2.1 Một số học kinh nghiệm phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi giới Phân tích thực trạng phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi Việt Nam Các sách phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi 1.2.2 Khái quát tình hình thực phân cấp quản nước ta 1.2.3 Thực trạng phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi vùng miền núi phía Bắc 7 10 18 18 26 28 Chương 2: THỰC TIỄN PHÂN CẤP QUẢN KHAI 2.1 THÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢITỈNH HỊA BÌNH 40 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Hòa Bình 40 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 40 2.1.2 Tình hình kinh tế-xã hội 44 2.2 Khái quát trạng cơng trình thủy lợi tỉnh Hòa Bình Luận văn Thạc sĩ kinh tế 45 iii 2.3 Hiện trạng tổ chức quản khai thác cơng trình thủy lợi 55 2.4 Thực tiễn phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi 59 Chương 3: ĐỀ XUẤT HÌNH PHÂN CẤP QUẢN KHAI THÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI CHO 65 TỈNH HỊA BÌNH 3.1 3.1.1 Hệ thống tổ chức quản khai thác cơng trình thủy lợi Nội dung, yêu cầu công tác quản lý, khai thác cơng trình thuỷ lợi 65 65 3.1.2 Loại hình tổ chức quản lý, khai thác cơng trình thuỷ lợi 66 hình phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi 72 3.2 3.3 3.4 Đổi phương thức hoạt động tổ chức quản lý, khai thác cơng trình thuỷ lợi 77 Đề xuất giải pháp thực hiệu phân cấp quản 78 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 87 Luận văn Thạc sĩ kinh tế iv DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng TT Bảng 1.1: Sự phân cấp quản Hội dùng nước Bảng 1.2: Tổng hợp doanh nghiệp khai thác cơng trình thủy lợi tồn quốc Bảng 1.3: Tiêu chí phân cấp quản thực tế vùng Miền núi phía Bắc Bảng 2.1: Số đơn vị hành chính, diện tích dân số tỉnh Hồ Bình Bảng 2.2: Tổng hợp số lượng cơng trình thủy lợi tỉnh Hòa Bình Trang 12 27 35 46 47 Bảng 2.3: Số lượng hồ chứa theo chiều cao đập huyện 49 Bảng 2.4: Hiện trạng lực phục vụ tưới 54 Bảng 2.5: Hiệu tưới hồ chứa 55 Bảng 2.6: Tổng hợp diện tích tưới từ cơng trình thủy lợi công ty địa phương quản Luận văn Thạc sĩ kinh tế 61 v DANH MỤC CÁC HÌNH TT Tên hình Hình 1.1: đồ phân cấp quản thủy lợi điển hình Trung Quốc Trang 13 Hình 2.1: Bản đồ trạng cơng trình thủy lợi tỉnh Hòa Bình Hình 2.2: Số lượng loại hình cơng trình thủy lợi Hình 2.3: Diện tích tưới theo loại hình cơng trình thủy lợi Hình 2.4: Biều đồ số lượng hồ chứa theo chiều cao đập huyện Hình 2.5: Số lượng tỷ lệ hồ chứa theo chiều cao đập Hình 2.6: Hiện trạng cơng trình hồ chứa Nước Tra, huyện Cao Phong Hình 2.7: Khu tưới hồ Nước Tra, huyện Cao Phong Hình 2.8: Bai dâng Khoang Ang kết hợp giao thông, huyện Cao Phong 48 48 49 50 50 51 52 52 10 Hình 2.9: Bai tạm dâng nước, huyện Kim Bôi 53 11 Hình 2.10: Xe nước truyền thống huyện Kim Bơi 53 12 Hình 2.11: Tỷ lệ phân cấp quản theo số lượng cơng trình thủy lợi 62 13 Hình 2.12: Tỷ lệ phân cấp quản theo diện tích tưới 62 14 Hình 3.1: Hồ chứa Hồ Trọng, huyện Tân Lạc 69 Luận văn Thạc sĩ kinh tế vi CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTTL - Cơng trình thủy lợi HDN - Hội dùng nước HTXNN - Hợp tác xã nông nghiệp HTXNLN - Hợp tác xã nông lâm nghiệp KTCTTL - Khai thác cơng trình thủy lợi LID - Hội dùng nước Nhật Bản NN & PTNT - Nông nghiệp Phát triển nông thôn O&M - Vận hành&bảo dưỡng TCDN - Tổ chức dùng nước TNHHMTV - Trách nhiệm hữu hạn nhà nước thành viên UBND - Ủy ban nhân dân WB - Ngân hàng giới Luận văn Thạc sĩ kinh tế Chương U TỔNG QUAN VỀ PHÂN CẤP QUẢN KHAI THÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI Phân tích tổng quan phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi cần thiết để thấy tranh tổng thể, quan điểm xu hướng thực phân cấp quản nước thực trạng phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi nước ta Bài học kinh nghiệm phân cấp quản nước thực tế thực phân cấp nước ta sở cho việc đề xuất hình phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi tỉnh Hòa Bình Chương đề cập đến học kinh nghiệm phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi giới thực trạng quản khai thác cơng trình thủy lợi nước ta 1.1 Các học kinh nghiệm phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi giới 1.1.1 Khái niệm phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi + Khái niệm chung quản lý: Quản tác động liên tục tổ chức, định hướng chủ thể (người quản lý, tổ chức quản lý) lên khách thể (đối tượng quản lý) vêc mặt trị, văn hoá, xã hội, kinh tế, kỹ thuật hệ thống luật lệ, sách, nguyên tắc, phương pháp biện pháp cụ thể nhằm tạo môi trường điều kiện cho phát triển đối tượng + Quản tài nguyên nước: Quản tài nguyên nước tập hợp hoạt động kỹ thuật, kinh tế, quản lý, thể chế, luật pháp quản vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển quản tài nguyên nước cách bền vững Quản tài nguyên nước coi q trình bao gồm khâu quy hoạch, thiết kế, xây dựng vận Luận văn Thạc sĩ kinh tế 97 47 48 Hồ Rộc Khuốc Hồ Rải 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Hồ Rộc Chu Hồ Tre Hồ Nà Liều Hồ Mạch Tạng Hồ Khoang Chia Hồ Bách Hồ Đồi Mè Hồ Cỏi Hồ Tráng Hồ gắm Hồ Bai Kho Hồ Nạch Hồ Đầm Dần Hồ Đơm Hồ Xóm Bẩu Hồ Thẳng Ránh Hồ Ngủi Hồ Khòm Hồ Xủa Thợng Hồ Xóm Đanh Hồ Vỏ Hồ Diêm Hồ Dúng Hồ Nánh Hồ Bủng Hồ Đồi Phủ Hồ Rộc Miên Hồ Đầm Bún Hồ Đồi Búc Hồ Đầm Rầm Hồ Rộc Khui Hồ rộc Trách Hồ Đồng Đầm Hồ Đầm Mậu Hồ Đồi Chuông Luận văn Thạc sĩ kinh tế Phúc Tuy Văn Sơn 20 20 20 20 13 20 12 20 Hỗ Văn Sơn Hỗ trợ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Thợng Cốc 20 20 12 13 Thợng Cốc 10 15 10 10 Thợng Cốc 15 15 10 10 Yên Nghiệp 13 13 13 13 Đa Phúc 10 12 12 Đa Phúc 10 10 10 10 Đa Phúc 10 10 10 10 Đa Phúc 15 15 15 15 Đa Phúc 10 10 Tân Mỹ 12 12 Tân Mỹ 10 10 Hơng Nhợng 10 18 10 18 Hơng Nhợng 10 10 Xuất Hoá 10 10 Xuất Hoá 10 10 Xuất Hoá 10 10 Xuất Hoá 15 25 15 25 Xuất Hoá 8 Xuất Hoá 10 10 Xuất Hố 10 10 Bình Hẻm 10 10 Nhân Nghĩa 10 25 10 25 Nhân Nghĩa 18 25 18 25 Nhân Nghĩa 10 20 10 20 Tân Lập 10 10 Tân Lập 10 10 Văn Nghĩa 5 5 Mỹ Thành 10 10 Mỹ Thành 10 10 Thợng Cốc 5 Thợng Cốc 3 Thợng Cốc 6 Phú Lơng 10 20 10 20 Phú Lơng 10 20 10 20 98 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 IV 10 11 12 13 14 15 16 Hồ Men Hồ Vãng Hồ Guốc Cha Hồ Đạn Hồ Cành Hồ Tre Hồ Khạt hồ Tựa Hồ Cháy Hồ Rộc Chút Hồ Cợi Hồ Vành Hồ Cách Hồ Ba Cảng Hồ Đầm Nút Hồ Cốm Hồ Rộc Chu Hồ Lục Hồ Khạ Năng Hồ Trung Tiếng Huyện Kỳ Sơn: Hồ Rối Hồ Thá Hồ Lún Hồ Can 1,2 Hồ Bng 1,2 Hồ Suối Lầy Hồ Môn Bai Bảng Bai Ruộng Bai Gô Bai Nàng Bai Nàng Bai Môn Bai Tráng Bai Múc Hồ Láo Ngảo Luận văn Thạc sĩ kinh tế Chí Đạo Ngọc Lâu Ngọc Sơn Vũ Lâm Bình Chân Thợng Cốc Thợng Cốc Ân Nghĩa Liên Vũ Yên Phúc Yên Phúc Thợng Cốc Liên Hòa Liên Hòa Tân Mỹ Tân Mỹ Yên Phúc Yên Nghiệp Liên Mỹ Phúc Tuy Dân Hạ Dân Hạ Bình Thanh Độc Lập Thu Phong Bắc Phong Phú Minh Thu Phong Thu Phong Đông Phong Xuân Phong Xuân Phong Bắc Phong Phúc Tiến Hợp Thành Phú Minh 15 2 10 10 10 25 28 30 30 30 10 35 30 30 25 30 40 70 50 425 16 15 13 5 15 10 15 10 0 14 30 10 15 15 10 25 40 35 35 40 50 38 30 35 30 30 45 70 50 740 15 10 15 12 10 20 25 20 20 20 20 20 20 16 15 1 10 10 10 21 20 20 15 15 30 20 10 15 10 25 62 41 139 20 10 12 11 21 25 20 20 20 35 25 15 20 20 15 30 62 41 259 5 0 0 0 0 12 10 10 10 5 10 16 99 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 V 10 11 12 13 14 15 Hồ Bún Hồ Má Hồ Tuổng Hồ Lòn Hồ Thá Bai Gò Bùn Bai Gốc Sổ Hồ Thán Bai Biên Bai Nội Bai Đồng Bến Bai Nát Bai Mè Bai Lâm Bai Bằng Bai Tiềng Bai Cháu Bai Mạc Bai Nắc Mời Bai Khuôn Bai Dụ Huyện Đà Bắc: Bai Bắc Bai Bằng Bai Xoan Bai Sống Bai Tơm Bai Sơn Rồng Bai Lanh Bai Suối Đà Bai Nà Mờng Bai Bơng Bai Suối Hải Bai Nớc Mọc Bai Trầm Bai Lăng Long Bai Cai Luận văn Thạc sĩ kinh tế Phú Minh Bắc Phong Bắc Phong Bình Thanh Thu Phong Dân Hòa Dân Hồ Dân Hồ Mơng Hố Mơng Hố Dân Hạ Dân Hạ Đơng Phong Đơng Phong Tây Phong Bắc Phong Dũng Phong Nam Phong Tân Phong Nam Phong Mơng Hố Tu Tu Tu Tu Tu Cao Sơn Cao Sơn Tân Minh Tân Minh Tân Pheo Tân Pheo Tân Pheo Tân Minh Đoàn Kết Dân Lập 10 10 10 17 25 10 15 15 15 20 10 20 30 15 15 17 30 478 20 5 3 15 3 20 15 20 10 20 25 27 30 20 20 15 26 20 20 25 30 20 30 40 30 30 520 20 35 3 12 0 0 10 10 10 10 8 7 5 10 189 4 0 0 10 10 10 10 15 10 13 13 10 10 263 4 5 5 100 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Bai Suối Thú Bai Ngù Bai Tra Hồ Cót Hồ Riêng Hồ Thảng Hồ Nà Tằng Hồ Nà Chiếu Bai Cong Bai Đỏ Bai Bán Bai Nụ Bai ấm Bai Kim 30 Bai Sẻ Lẹ 31 Hồ Cháu Mè 32 33 34 35 VI 10 11 12 13 14 15 Bai Quyền Bai Luồng Bai Suối Đơi Bai Rằng Thị xã Hòa Bình Hồ Khang Mời Hồ Hồ Nà Sung Hồ Nà Thèm Hồ Thống Nhất Đồng Chụa Hồ Rộc Xả Bai Duỗi Bai Đình Bai Chăm Bai Mát Bai Gạo Bai Ngọc Bai Đồng Hoàn Bai Háo Luận văn Thạc sĩ kinh tế Vầy Na Hiền Lơng Toàn Sơn Tu Tu Tu Cao Sơn Cao Sơn Đoàn Kết Tu Tu Tu Tu Tu Mờng Chiềng Tu Mờng Chiềng Đồng Chum Tân Vinh Cao Sơn Yên Mông Thị Xã Dân Chủ Dân Chủ Thống Nhất Thống Nhất Sủ Ngòi Dân Chủ Sủ Ngòi Thái Bình Chăm mát Thống Nhất Thống Nhất Dân Chủ Hồ Bình 10 13 10 25 18 11 15 13 10 25 18 11 10 3 10 13 5 54 15 3 10 13 5 120 120 21 21 35 30 30 30 365 30 40 15 10 40 25 38 43 15 35 30 30 30 350 35 50 20 15 45 42 47 12 17 11 26 10 111 10 12 10 20 10 10 11 26 10 142 15 15 15 25 12 15 10 101 16 17 18 19 VII 10 11 12 13 VIII 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bai Củ Bai Máy Bai Mốc Bai Cầu Độ Huyện Yên Thủy Hồ Cây Chu Hồ Rộc Bít Hồ Sành Hồ Sung Hồ Suối Đỏ Hồ Sầu Cả Hồ Rộc Bót Hồ Thợng H Đầm Hồng Bai Chẹ Bai Nay Bai Cầu Rồng Bai Vó Sầm Huyện Mai Châu Bai Gò Báu Bai Tèng Bai Xanh Đậu Bai Bông Bai Hiềng Bai Tén Bai Nà Tén Bai Sàng Bai Hú Bai Giôi Bai Nà Na Bai Mào Bai Mỏ Cầu Bai Pợt Bai Pợt Bai Bai Bin Bai Mợt Luận văn Thạc sĩ kinh tế Hòa Bình Hòa Bình Thống Nhất Thống Nhất Đồn Kết Hữu Lợi Yên Lạc Yên Lạc Lạc Lơng Lạc Lơng Hữu Lợi Lạc Thịnh Lạc Lơng Đoàn Kết Lạc Lơng Lạc Lơng Yên Trị Bao La Bao La Tòng Đậu Đồng Bảng Nà Phòn Piềng Vế Piềng Vế Bao La Bao La Xăm Khòe Mai Hịch Mai Hạ Mai Hạ Mai Hạ Mai Hạ Tòng Đậu Thị Trấn Can Pheo 20 15 40 397 10 12 20 100 10 15 20 20 20 10 10 50 100 481 10 7 12 9 20 12 12 11 25 10 567 10 12 20 100 10 15 20 30 20 10 20 100 200 501 10 7 12 9 20 12 12 11 5 51 0 0 9 10 12 0 318 10 7 15 10 11 56 0 0 9 10 10 12 0 319 10 7 15 10 11 102 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 IX 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bai Đập Láy Bai Xuân Thọ Đập Nà Văn Bai Hú Bai Mơng Pùng Bai Te Cầu Máng Pết Bai Long Bai Nà Tằm Bai Hào Bai Phao Bai Chiềng Hồ Kiềng Pung Hồ Mỏ Luông Cầu Máng Chạ Long Bai Mơng Đậu Bai Mơng Nhuối Huyện Lương Sơn Bai Khẹc Bai Bai Làng Bai Rành Hồ Đông Trằm Đông Bai Cố Thổ Bai Mòng Bai Đồng Bái Bai Cời Bai Vé Bai Đồng Đót Bai Đồng Hút Bai Núi Mỗ Bai Chum Bai Cù Bất Bai Cam Bai ý Bai Cham Bai Kèn Luận văn Thạc sĩ kinh tế Can Pheo Can Pheo Piềng Vế Bao La Bao La Xăm Khòe Xăm Khòe Vạn Mai Vạn Mai Thị Trấn Thị Trấn Nà Phòn Nà Phòn Mai Hạ Tòng Đậu Tòng Đậu Tòng Đậu n Quang n Quang n Bình n Bình Đơng Xn Hồ Sơn Hồ Sơn Hòa Sơn Tân Vinh Tân Vinh Trung Sơn Trung Sơn Trung Sơn Trung Sơn Hợp Hoà Hợp Hoà Hợp Hoà Cao Dăm Cao Dăm 10 11 15 15 16 20 14 15 15 14 12 70 30 30 30 917 15 28 24 29 30 20 25 15 25 25 12 15 17 20 7 13 11 10 11 15 15 16 20 14 15 15 14 12 90 30 30 30 912 15 28 24 29 30 20 25 15 25 25 12 15 17 20 7 10 11 10 10 13 14 14 18 12 14 14 13 12 12 12 499 10 20 15 18 15 15 20 13 15 15 10 13 17 5 10 10 10 13 14 14 18 12 14 14 13 12 12 12 517 10 20 15 18 15 15 20 13 15 15 10 13 17 5 10 103 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 IX Bai Cát Bai Chiêm Bai Cốn Cắm Bai Rổng Tằm Bai Ơng Cơng Bai Tháy Bai Suối Bu Bai Tranh Bai Tân Vinh Bai Suối Cỏ Bai Chân Bai Quan Bai Trung Mờng Bai Tè Bai Rê Hồ Đồng Trằm tây TL Trờng Sơn TL Tân Vinh Hồ Trại Mới Hồ Đon Hồ Giang Hồ Rơn Hồ Đá Lọc Hồ Ngọc Quyết Hồ Gò Cáp Hồ Ơng Rơ Hồ Bi TB Vé TB Cời Hồ Hng Hóa Hồ Ao Kềnh Huyện Lạc thủy Hồ Đồng Làng Hồ Ơng Tơn Hồ Rộc Bếch Hồ Măng Hồ Thơi Luận văn Thạc sĩ kinh tế Cao Dăm Lâm Sơn Lâm Sơn Lâm Sơn Lâm Sơn Trờng Sơn Trờng Sơn Trờng Sơn Trờng Sơn Hợp Hoà Tiến Sơn Yên Quang Yên Trung Yên Trung Lâm Sơn Đồng Xuân Trờng Sơn Tân Vinh Tiến Xuân Cự Yên Liên Sơn Yên Quang Yên Quang Yên Quang Tân Vinh Tân Vinh Cự Yên Tân Vinh Tân Vinh Hòa Sơn Thành Lập Yên Bồng Chi Nê Chi Nê Chi Nê Chi Nê 16 22 22 10 15 20 12 15 20 20 20 20 10 30 12 15 17 25 15 23 10 15 15 15 25 25 40 20 35 872 15 12 10 13 16 22 22 10 15 20 12 15 20 20 20 20 10 30 15 17 25 15 23 15 15 15 15 15 25 40 30 35 883 15 16 10 13 10 10 10 5 10 15 10 15 10 10 15 5 10 20 15 10 5 5 10 15 479 10 12 10 13 10 10 10 5 10 15 10 15 10 10 15 5 10 20 15 10 5 5 20 10 15 502 10 16 10 13 104 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Hồ Ngựa Treo Hồ Rộc Bơng Hồ Suối Mán Hồ Ruộng Cạn Hồ Đồng Lối Hồ Sống Lầy Hồ Cầu Đô Hồ Quyết Tiến Hồ Bai Bách Hồ Chân trắng Hồ Đồi Cất Hồ Bến Mậu Hồ Ngọc Đồng Hồ Tân Ba Hồ Vó Mòi Hồ Vó Đong Hồ Rộc Khố Hồ Chồm Hồ Hang Đơm Hồ Cây Táo Hồ Hồng Nhò Hồ Rộc Ngờng Hồ Rộc Bứa Hồ Cây Đa Hồ Nà Đậm Hồ Rộc Ngái Hồ Vó Đề Hồ Cui Hồ Bãi Sậy Hồ Thung Khỉ Hồ Bi Đàn Hồ Quèn Chó Hồ Rộc Môn Hồ Đồng Sâu Hồ Rộc Lá Hồ Cái Bàn Hồ Cành Bể Luận văn Thạc sĩ kinh tế Chi Nê Chi Nê Chi Nê Chi Nê Đồng Tâm Yên Bồng Yên Bồng Yên Bồng Lạc Long Lạc Long Lạc Long Cố Nghĩa Cố Nghĩa Cố Nghĩa Phú Lão Cố Nghĩa Phú Lão Phú Lão Phú Lão Phú Thành Phú Thành Phú Thành Phú Thành Phú Thành Hng Thi Hng Thi Phú Thành Phú Thành Phú Thành An Bình An Bình An Lạc An Bình An Bình An Lạc An Lạc An Lạc 10 4 23 4 11 10 23 18 21 17 12 10 7 10 11 10 23 4 11 10 23 18 21 17 13 10 7 10 11 4 16 10 10 23 11 8 6 10 4 4 16 10 10 23 11 8 6 10 4 105 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Hồ Rộc Sắn Hồ Nải Khụ Hồ Chợ Nai Hồ Đồng Tâm Hồ Đồi Bồn Hồ Rộc Chụa Hồ Đồng Sâm Hồ Rộc Côm Hồ Rộc Cọ Hồ Yên Bồng Hồ Đầm Khánh Hồ Bai Bi Hồ Bai Trên Hồ Bãi Bông Hồ Vỏ Luận văn Thạc sĩ kinh tế An Lạc Đồng Mơn Liên Hòa Đồng Tâm Khoan Dụ Hng Thi An Bình An Bình An Bình Khoan Dụ Chi Nê Chi Nê Chi Nê Yên Bồng Chi Nê 152 20 35 10 29 21 40 61 49 44 152 20 35 10 29 21 43 61 49 44 2 40 10 20 18 22 40 10 2 54 15 20 18 22 40 10 MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nhiều nghiên cứu hầu hết cơng trình thuỷ lợi phủ quản nước phát triển hiệu tưới thấp Nguyên nhân hiệu thấp cơng trình thuỷ lợi nhà nước quản phần lớn cơng trình yếu tố thể chế yếu tố kỹ thuật Rất nhiều nước nhận thấy trì hệ thống quản tập trung nguyên nhân dẫn đến hiệu tưới thấp hệ thống thuỷ lợi Do vậy, cần phải tìm hệ thống thể chế, sách, giải pháp phát huy vai trò người dùng nước tham gia quản cơng trình thủy lơi yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu tưới Hệ thống cơng trình thủy lợi tỉnh miền núi phía Bắc nói chung tỉnh Hòa Bình nói riêng cơng trình q nhỏ, phân tán, xây dựng vùng núi cao, khó khăn Tổ chức quản cơng trình thủy lợi khơng thống địa phương, Một số tỉnh doanh nghiệp quản khai thác cơng trình thủy lợi (CTTL), số tỉnh khơng trì doanh nghiệp quản khai thác CTTL, tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang Ngoài yếu tố khách quan cơng trình nhỏ lẻ, phân tán ngun nhân quan trọng khác không thu thủy lợi phí nên khơng nguồn kinh phí để chi cho máy quản nên phải giải thể Tuy nhiên, sách miễn giảm thủy lợi phí theo Nghị định 115 Chính phủ, tỉnh khơng cơng ty lại xu hướng tái lập lại thành lập cơng ty khai thác CTTL Nhìn chung hiệu hoạt động cơng trình thủy lợi không cao, nhiều hệ thống thủy lợi phát huy khoảng 50-60% so với thiết kế Hầu khơng cơng trình từ nhỏ đến lớn sau xây dựng Luận văn Thạc sĩ kinh tế đưa vào khai thác đáp ứng mục tiêu theo thiết kế, cơng trình bị xuống cấp nhiều Cơng trình nhỏ lẻ xây dựng cho vùng sâu vùng xa thường đạt hiệu kinh tế thấp, chủ yếu đầu tư theo mục tiêu xã hội nhiều kinh tế Trong xu hướng đầu tư đầu mối tuyến kênh kiên cố hóa ln nên việc quản vận hành thực đơn giản nói nhiều cơng trình tự động vận hành mà tác động người Như vậy, hoạt động quản cơng trình thủy lợi thường coi quản cơng trình thủy lợi nội đồng nên khơng đưa vào diện miễn giảm thủy lợi phí Năng suất lao động nhân viên công ty khai thác CTTL thấp, chưa tương xứng với đầu tư Nguyên nhân phần “phần cứng” - cơng trình chủ yếu “phần mềm”- chế quản hệ thống tổ chức quản khai thác cơng trình thủy lợi chưa phù hợp Phân cấp quản khai thác cơng trình thuỷ lợi yêu cầu cần thiết để nâng cao hiệu khai thác cơng trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp nơng thơn Mục đích phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi phân cơng trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng cấp phụ trách quản khai thác CTTL để tránh chồng chéo, ỷ lại, tăng cường tính tự chủ, sáng tạo cho cấp quản lý, đảm bảo tính thống quản điều hành để nâng cao hiệu quản khai thác công trình thuỷ lợi Để thúc đẩy tiền trình phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi, gần Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 65 “Hướng dẫn tổ chức hoạt động phân cấp quản lý, khai thác cơng trình thuỷ lợi” Tuy nhiên, việc thực phân cấp quản khai thác cơng trình thuỷ lợi địa phương gặp nhiều khó khăn vướng mắc Do thiếu chế hỗ trợ kỹ thuật tài nên thấy hiệu song nhiều địa phương dặt phân giao quản cơng trình thuỷ lợi nhỏ, kỹ thuật đơn giản cho tổ chức hợp tác dùng nước quản Luận văn Thạc sĩ kinh tế Tỉnh Hòa Bình tỉnh thuộc vùng miền núi phía Bắc cơng trình thủy lợi nhỏ lẻ, diện tích phân tán, điều kiện kinh tế khó khăn trình độ dân trí thấp nên để thực hiệu phân cấp quản cần nghiên cứu thực tiễn để đưa giải pháp thực phân cấp quản theo chủ truơng chung trung uơng, lại phù hợp với điểu kiện tỉnh Từ phân tích trên, đề tài “Nghiên cứu sở thực tiễn đề xuất hình phân cấp quản khai thác hiệu bền vững cơng trình thuỷ lợi tỉnh Hòa Bình” ý nghĩa khoa học thực tiễn cao II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Mục đích chủ yếu đề tài nghiên cứu sở thực tiễn đề xuất hình phân cấp quản để khai thác hiệu bền vững cơng trình thuỷ lợi tỉnh Hòa Bình III CÁCH TIẾP CẬN - Phân cấp quản khai thác cơng trình thuỷ lợi phù hợp ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao hiệu quản tưới, tiêu - Nghiên cứu đề xuất hình phân cấp quản khai thác cơng trình thuỷ lợi cần dựa văn pháp trung ương tỉnh - Nghiên cứu đề xuất hình phân cấp quản khai thác cơng trình thuỷ lợi cần dựa sở thực tiễn thực phân cấp quản lý, từ đề xuất giải pháp thực phân cấp quản phù hợp cho tỉnh Hòa Bình - Nghiên cứu đề xuất hình phân cấp quản khai thác cơng trình thuỷ lợi cần dựa cách tiếp cận từ lên để đảm bảo việc thực phân cấp quản hiệu bền vũng - Phân cấp quản cơng trình thủy lợi cần gắn liền với chế phân bổ tài cho tổ chức hợp tác dùng nước IV NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Tổng quan phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi Luận văn Thạc sĩ kinh tế + Các học kinh nghiệm phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi giới - Khái niệm phân cấp quản khai thác công trình thủy lợi: - Một số học kinh nghiệm phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi giới + Phân tích thực trạng phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi Việt Nạm - Các sách phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi - Khái qt tình hình thực phân cấp quản nước ta - Thực trạng phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi vùng Miền núi phía Bắc sở thực tiễn phân cấp quản khai thác cơng trình thuỷ lợi tỉnh Hòa Bình + Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Hòa Bình liên quan đến quản cơng trình thủy lợi + Khái qt trạng cơng trình thủy lợi tỉnh Hòa Bình + Hiện trạng tổ chức quản khai thác cơng trình thủy lợi + Thực tiễn phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lơi tỉnh Hòa Bình Đề xuất hình phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi phù hợp cho tỉnh Hòa Bình + Hệ thống tổ chức quản khai thác cơng trình thủy lợi: - Nội dung, yêu cầu công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi - Loại hình doanh nghiệp, bao gồm công ty KTCTT tỉnh doanh nghiệp tư nhân quản khai thác cơng trình thủy lợi - Loại hình Tổ chức hợp tác dùng nước quản công trình thủy lợi nhỏ lẻ tình Hòa Bình Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Loại hình Tổ chức hợp tác dùng nước quản cơng trình thủy lợi nhỏ lẻ tình Hòa Bình + hình thực phân cấp quản khai thác cơng trình thủy lợi: - Nguyên tắc phân cấp quản - Điều kiện thực phân cấp quản - Tiêu chí phân cấp quản lý, quy cống đầu kênh - Thực phân cấp quản + Đổi phương thức hoạt động tổ chức quản lý, khai thác cơng trình thuỷ lợi + Đề xuất giải pháp thực hiệu phân cấp quản - Giải pháp chế sách - Giải pháp triển khai thực phân cấp quản - Giải pháp tài V PHƯƠNG PHÁP PHẠM VI NGHIÊN CỨU + Phương pháp nghiên cứu:Các phương pháp nghiên cứu sau sử dụng nghiên cứu luận văn: - Áp dụng phương pháp điều tra, đánh giá tham gia (PRA) để thu thập thơng tin, phương pháp vấn sử dụng phiếu điều tra - Áp dụng phương pháp thống kê để phân tích yếu tố hiệu quản tưới - Phương pháp nghiên cứu điển hình (case study) để đánh giá chi tiết thực tiễn thực phân cấp quản hệ thống điển hình - Phương pháp phân tích nguyên sử dụng để phân tích, đánh giá sở thực tiễn, từ đề xuất hình phân cấp quản khai thác cơng trình thuỷ lợi phù hơp với tỉnh Hòa Bình + Phạm vi nghiên cứu: Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Đánh giá tổng quan tình hình thực phân cấp quản giới Việt Nam - Nghiên cứu, điều tra đánh giá chi tiết hệ thống thuỷ lợi tỉnh Hòa Bình Luận văn Thạc sĩ kinh tế ... nghiệm phân cấp quản lý khai thác cơng trình thủy lợi giới Phân tích thực trạng phân cấp quản lý khai thác cơng trình thủy lợi Việt Nam Các sách phân cấp quản lý khai thác cơng trình thủy lợi 1.2.2... nước thực trạng phân cấp quản lý khai thác cơng trình thủy lợi nước ta Bài học kinh nghiệm phân cấp quản lý nước thực tế thực phân cấp nước ta sở cho việc đề xuất mơ hình phân cấp quản lý khai thác. .. HÌNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ KHAI THÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI CHO 65 TỈNH HỊA BÌNH 3.1 3.1.1 Hệ thống tổ chức quản lý khai thác cơng trình thủy lợi Nội dung, u cầu cơng tác quản lý, khai thác cơng trình thuỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ KHAI THÁC HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TỈNH HÒA BÌNH , NGHIÊN CỨU CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ KHAI THÁC HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TỈNH HÒA BÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay