QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA

195 1 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN THỊ MÙI QUẢN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH THANH HĨA Chun ngành: Khoa học mơi trường Mã số: 60-85-02 LUẬN VĂN THẠC SĨ MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn khoa học: PGS-T.S Nguyễn Văn Thắng Hà Nội - 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN THỊ MÙI QUẢN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ MÔI TRƯỜNG Hà Nội - 2010 Luận văn Thạc sĩ LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn ‘’Quản bảo vệ môi trường nước vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hóa’’ tác giả nhận giúp đỡ nhiệt tình đồng nghiệp, thầy cán quan khác Tác giả xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến: + PGS-T.S Nguyễn Văn Thắng, người thầy hướng dẫn luận văn giúp đỡ, bảo tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình làm luận văn từ tìm đề tài đến hoàn thiện luận văn + Các thầy, cô Khoa Môi trườngtrường Đại Học Thủy Lợi – Hà Nội bảo, đóng góp ý kiến cho luận văn + Các cán sở: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Sở Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn tỉnh Thanh Hóa; Sở Khoa học Cơng nghệ tỉnh Thanh Hóa; Sở Cơng thương tỉnh Than Hóa; Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa… cung cấp tài liệu đóng góp ý kiến thực tiễn cho luận văn + Cuối gia đình, bạn bè ln khích lệ, động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Nguyễn Thị Mùi Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT -1- Luận văn Thạc sĩ MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 11 T T CHƯƠNG 15 T T GIỚI THIỆU VÙNG NGHIÊN CỨU VÀ BÀI TOÁN NGHIÊN CỨU 15 T T 1.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 15 T T 1.1.1 Vị trí địa 15 T T 1.1.2 Đặc điểm địa hình .15 T T 1.1.3 Đặc điểm mạng lưới sơng ngòi 18 T T 1.1.4 Đặc điểm địa chất, thổ nhưỡng 20 T T 1.1.5 Đặc điểm thảm phủ thực vật .21 T T 1.1.6 Đặc điểm khí hậu, khí tượng .23 T T 1.1.7 Đặc điểm thuỷ văn nguồn nước 26 T T 1.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI .28 T T 1.2.1 Các ngành kinh tế 28 T T 1.2.2 Cơ sở hạ tầng .34 T T 1.2.3 Thành tựu phương hướng phát triển kinh tế vùng nghiên cứu 36 T T 1.2.4 Tình hình khai thác sử dụng nguồn nước vùng nghiên cứu 38 T T CHƯƠNG 44 T T ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM NƯỚC VÙNG NGHIÊN CỨU 44 T T 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG .44 T T 2.2 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM NƯỚC 45 T T 2.2.1 Phân loại các nguồn gây ô nhiễm nước .45 T T 2.2.1 Đánh giá nguồn ô nhiễm hoạt động công nghiệp 46 T T 2.2.2 Đánh giá nguồn ô nhiễm nước nước thải sinh hoạt .48 T T 2.2.3 Đánh giá nguồn ô nhiễm hoạt động nông nghiệp 51 T T 2.2.4 Các nguồn ô nhiễm khác .52 T T Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT -2- Luận văn Thạc sĩ 2.3 TÍNH TỐN ĐÁNH GIÁ TẢI LƯỢNG CÁC CHẤT Ơ NHIỄM 55 T T 2.3.1 Tính tốn tải lượng ô nhiễm nước thải sinh hoạt 56 T T 2.3.2 Tính tốn/ước tính tải lượng ô nhiễm nước thải công nghiệp 69 T T 2.3.3 Tính tốn tải lượng nhiễm nước nông nghiệp .87 T T 2.3.4 Tổng hợp tải lượng ô nhiễm vùng nghiên cứu 94 T T 2.4 ÁP LỰC Ô NHIỄM VÙNG NGHIÊN CỨU .97 T T 2.4.1 Áp lực ô nhiễm nguồn ô nhiễm vùng nghiên cứu 97 T T 2.4.2 Tổng hợp áp lực ô nhiễm vùng nghiên cứu 103 T T 2.5 KẾT LUẬN CHUNG 106 T T CHƯƠNG 107 T T ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG NGHIÊN CỨU 107 T T 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG .107 T T 3.1.1 Nội dung phạm vi đánh giá 107 T T 3.1.1 Phương pháp đánh giá .107 T T 3.2 SỐ LIỆU CHẤT LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ .108 T T 3.2.1 Tình hình quan trắc số liệu chất lượng nước 108 T T 3.2.2 Lựa chọn tiêu chuẩn chất lượng nước dùng cho đánh giá 114 T T 3.3 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CÁC LẠCH TRONG DẢI ĐẤT T VÙNG BIỂN THANH HÓA 115 T 3.3.1 Lạch Càn 115 T T 3.3.2 Lạch Sung 116 T T 3.3.3 Lạch Trường 118 T T 3.3.4 Lạch Hới 118 T T 3.3.5 Lạch Ghép 119 T T 3.3.6 Lạch Bạng 119 T T 3.3 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ 125 T T 3.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG NGHIÊN CỨU T T 131 Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT -3- Luận văn Thạc sĩ 3.4.1 Các lạch cửa lạch 131 T T 3.4.2 Nước biển ven bờ 132 T T 3.5 KẾT LUẬN CHUNG .132 T T CHƯƠNG 134 T T NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT Ý KIẾN VỀ QUẢN BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG T NƯỚC VÙNG NGHIÊN CỨU 134 T 4.1 GIỚI THIỆU CHUNG .134 T T 4.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NƯỚC T TRONG VÙNG NGHIÊN CỨU 134 T 4.2.1 Nhận xét, đánh giá thể chế sách liên quan đến quản bảo vệ T chất lượng nước 134 T 4.1.2 Tổ chức quản 140 T T 4.1.3 Sự tham gia cộng đồng .143 T T 4.3 PHÂN TÍCH 144 T T 4.3.1 Dự báo tải lượng chất ô nhiễm khu vực vùng nghiên cứu T đến năm 2020 144 T 4.3.2 Phân tích xác định vùng có nguy cao ô nhiễm nước 149 T T 4.4 PHÂN TÍCH ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN BẢO VỆ MÔI T TRƯỜNG NƯỚC 151 T 4.4.1 Lồng ghép chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia quản bảo T vệ chất lượng nước vùng nghiên cứu 151 T 4.4.2 Đề xuất giải pháp 152 T T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 155 T T Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT -4- Luận văn Thạc sĩ DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Diện tích rừng ngập mặn vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hóa 22 T T Bảng 1.2 Các khu công nghiệp tập trung vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hóa T T .29 Bảng 1.3 Bảng phân bố diện tích trồng lúa vùng đồng ven biển tỉnh Thanh T Hoá 30 T Bảng 1.4 Bảng phân bố diện tích trồng hoa màu vùng đồng ven biển tỉnh T Thanh Hoá 31 T Bảng 1.5 Bảng phân bố diện tích cơng nghiệp hàng năm vùng đồng ven T biển tỉnh Thanh Hoá 31 T Bảng 1.6 Bảng phân bố diện tích ni trồng thuỷ sản vùng đồng ven biển tỉnh T Thanh Hoá 32 T Bảng 1.7 Bảng sản lượng thuỷ sản khai thác vùng đồng ven biển tỉnh Thanh T Hóa 33 T Bảng 1.8 Bảng diện tích lưu vực sơng vùng ven biển tỉnh Thanh Hoá 34 T T Bảng 1.9 Bảng tổng hợp số lượng cơng trình thuỷ lợi vùng ĐBVB tỉnh Thanh Hoá T T .35 Bảng 1.10 Đời sống kinh tế dân cư vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hoá T .37 Bảng 1.11 Nước vệ sinh môi trường vùng ven biển 39 T T Bảng 2.1 Diện tích dân số huyện vùng đồng ven biển tỉnh Thanh T Hoá 49 T Bảng 2.2 Dự kiến dân số VĐB ven biển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 50 T Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT T T -5- Luận văn Thạc sĩ Bảng 2.3 Bảng phân bố diện tích đất nơng nghiệp vùng đồng ven biển tỉnh T Thanh Hoá 51 T Bảng 2.4 Bảng phân bố diện tích ni trồng thuỷ sản vùng đồng ven biển tỉnh T Thanh Hoá 53 T Bảng 2.5 Hệ số phát sinh chất thải không xử 57 T T Bảng 2.6 Hệ số phát sinh chất thải xử 58 T T Bảng 2.7 Tải lượng chất ô nhiễm tiềm nước thải sinh hoạt chưa xử T khu vực thị vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hố 59 T Bảng Tải lượng chất ô nhiễm tiềm nước thải sinh hoạt xử T khu vực đô thị vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hoá 60 T Bảng 2.9 Tải lượng chất ô nhiễm tiềm nước thải sinh hoạt đô thị vùng T đồng ven biển tỉnh Thanh Hoá 61 T Bảng 10 Tải lượng chất ô nhiễm tiềm nước thải sinh hoạt nông thôn T chưa xử vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hoá 63 T Bảng 11 Tải lượng chất ô nhiễm tiềm nước thải sinh hoạt nông thôn T xử vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hoá 64 T Bảng 2.12 Tải lượng chất ô nhiễm tiềm nước thải sinh hoạt nông thôn T vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hoá 65 T Bảng 2.13 Bảng tổng hợp tải lượng chất ô nhiễm tiềm nước thải sinh T hoạt vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hoá 67 T Bảng 2.14 Nồng độ chất ô nhiễm nước thải cơng nghiệp theo nhóm ngành T nghề sản xuất 70 T Bảng 2.15 Định mức sử dụng nước sinh hoạt cho cấp đô thị .72 T T Bảng 2.16 Định mức nhu cầu sử dụng nước tỷ lệ cấp nước T khu vực vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hoá .73 T Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT Luận văn Thạc sĩ -15- Bảng 4-6 Kết phân tích mẫu phù sa lơ lửng vùng ven biển Thanh Hóa Mẫu Kinh độ Vĩ độ TSS (mg/l) 105.906385 19.405933 100 105.961806 19.417212 120 105.983714 19.443315 200 106.005999 19.481031 600 106.035996 19.49802 800 106.072174 19.51898 100 106.080103 19.48702 152 106.079738 19.462424 230 106.130616 19.461007 520 10 106.140537 19.482106 480 11 106.162974 19.517425 60 12 106.132339 19.509226 60 13 106.03982 19.521211 260 14 106.033687 19.540163 320 15 106.055421 19.540248 100 16 106.005819 19.529925 280 17 105.973097 19.485589 440 18 105.963243 19.441929 260 19 105.956758 19.396409 160 20 105.935344 19.373791 140 21 105.896184 19.340238 220 22 105.879334 19.308063 680 23 105.867557 19.265987 186 24 105.858485 19.227411 100 25 105.852745 19.196192 580 26 105.835528 19.14477 340 27 105.836308 19.078081 160 28 105.82139 19.021102 460 29 105.833396 18.970077 140 Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT Luận văn Thạc sĩ -16PHỤ LỤC QCVN 10 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước biển ven bờ Giá trị giới hạn Thông số TT Đơn vị Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh Vùng bãi tắm, thể thao nước Các nơi khác 30 30 - 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 Nhiệt độ pH Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 50 - Oxy hòa tan (DO) mg/l ≥5 ≥4 - COD (KMnO ) mg/l - Amoni (NH +) (tính theo N) mg/l 0,1 0,5 0,5 Florua (F-) mg/l 1,5 1,5 1,5 Sulfua (S2-) mg/l 0,005 0,01 0,01 Xianua(CN-) mg/l 0,005 0,005 0,01 10 Asen (As) mg/l 0,01 0,04 0,05 11 Cadimi (Cd) mg/l 0,005 0,005 0,005 12 Chì (Pb) mg/l 0,05 0,02 0,1 13 Crom III (Cr3+) mg/l 0,1 0,1 0,2 14 Crom VI(Cr6+) mg/l 0,02 0,02 0,05 15 Đồng (Cu) mg/l 0,03 0,5 16 Kẽm (Zn) mg/l 0,05 1,0 2,0 17 Mangan (Mn) mg/l 0,1 0,1 0,1 18 Sắt (Fe) mg/l 0,1 0,1 0,3 19 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,001 0,002 0,005 20 Váng, dầu mỡ mg/l Khơng có Khơng có - 21 Dầu mỡ khống mg/l Khơng 0,1 0,1 P R R P RP C P R P P P P P P P P P P Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT Luận văn Thạc sĩ -17phát thấy Phenol (tổng số) mg/l 0,001 0,001 0,002 Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu Aldrin/Dieldren µg/l 0,008 0,008 - Endrin µg/l 0,014 0,014 - BHC µg/l 0,13 0,13 - DDT µg/l 0,004 0,004 - Endosulfan µg/l 0,01 0,01 - Linda µg/l 0,38 0,38 - Chlordane µg/l 0,02 0,02 - Heptaclo µg/l 0,06 0,06 - Hóa chất bảo vệ thực vật phospho hữu Paration µg/l 0,4 0,4 - Malation µg/l 0,32 0,32 - 2,4D mg/l 0,45 0,45 - 2,4,5T mg/l 0,16 0,16 - Paraquat mg/l 1,80 1,80 - 26 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 0,1 0,1 27 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 1,0 1,0 28 Colifom MPN/100ml 1000 1000 1000 22 23 24 Hóa chất trừ cỏ 25 Ghi chú: Dấu (-) không quy định Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT Luận văn Thạc sĩ -18PHỤ LỤC Bảng so sánh tiêu CLN lạch * Giá trị CLN lạch Trường Bảng 6-1 Kết đánh giá thông số chất lượng nước lạch Trường TT Thông số Đơn vị QCVN10 cột (Nuôi trồng thủy sản bảo tồn thủy sinh) pH mg/l 8,10 8,14 6,5-8,5 TSS mg/l 70 (k=1,4) 280 (k=5,6) 50 DO mg/l 9,0 10 ≥5 As mg/l 0,01 0,007 Fe mg/l 0,048 Cu mg/l 0,001 Pb mg/l 0,715 (k=14,3) 0,031 (k=1,03) 0,2174 (k=4,35) Hg mg/l 0,0002 0,0005 0,001 Zn mg/l 0,018 0,041 0,05 Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT 0,015 0,01 0,1 0,03 0,05 Luận văn Thạc sĩ -19- * Giá trị CLN lạch Hới Bảng 6-2 Kết đánh giá thông số chất lượng nước lạch Hới TT Thông số Đơn vị 10 11 12 QCVN 10 cột 2(vùng bãi tắm, thể thao nước) pH mg/l 7,5 7,65 8,0 6,5-8,5 TSS mg/l 100 (k=2) 100 (k=2) 120 (k=2,4) 50 DO mg/l 7,8 8,06 10,2 ≥4 As mg/l 0,01 0,007 0,008 Fe mg/l 0,005 Cu mg/l 0,001 Pb mg/l 0,2057 (k=10,29) Hg mg/l 0,0006 Zn mg/l 0,026 Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT 0,037 0,074 0,068 0,084 0,2728 (k=13,64) 0,0023 (k=1,15) 0,050 0,479 (k=23,95) 0,001 0,022 0,04 0,1 0,5 0,02 0,002 Luận văn Thạc sĩ -20- * Giá trị CLN lạch Ghép Bảng 6-3 Kết đánh giá thông số chất lượng nước lạch Ghép TT Thông số Đơn vị 13 14 15 16 QCVN 10 cột (Nuôi trồng thủy sản bảo tồn thủy sinh) pH mg/l 7,89 8,07 8,10 8,15 6,5-8,5 TSS mg/l 100 (k=2) 100 (k=2) 100 (k=1,2) 280 (k=5,6) 50 DO mg/l 8,6 7,7 7,1 ≥5 As mg/l 0,011 (k=1,1) 0,010 0,011 (k=1,1) 0,008 0,01 Fe mg/l 0,081 0,005 0,104 (k=1,04) 0,1 Cu mg/l 0,019 0,03 Pb mg/l Hg Zn 0,005 0,001 0,059 (k=1,97) 0,298 (k=5,96) 0,055 (k=1,83) 1,596 (k=31,92) 0,671 (k=13,42) mg/l 0,0003 0,0001 0,0006 0,0013 (k=1,3) 0,001 mg/l 0,028 0,024 0,032 0,017 0,05 Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT 0,032 0,05 Luận văn Thạc sĩ -21- * Giá trị CLN lạch Bạng Bảng 6-4 Kết đánh giá thông số chất lượng nước lạch Bạng TT Thông số Đơn vị 17 18 19 20 QCVN10 cột (Nuôi trồng thủy sản bảo tồn thủy sinh) pH mg/l 8,19 8,08 8,00 8,16 6,5-8,5 TSS mg/l 40 622 (k=12,44) 10 460 (k=9,2) 50 DO mg/l 9,2 8,6 7,7 10,9 ≥5 As mg/l 0,010 0,010 0,017 (k=1,7) 0,007 0,01 Fe mg/l Cu mg/l Pb mg/l Hg mg/l 0,0001 Zn mg/l 0,022 0,061 0,048 0,104 (k=3,47) 0,187 (k=3,74) 0,047 0,078 (k=2,6) 1,161 (k=23,22) 0,0011 (k=1,1) 0,077 (k=2,57) 1,142 (k=22,84) 0,026 0,045 Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT 0,0006 0,067 0,1 0,007 0,03 0,437 (k=8,74) 0,05 0,0004 0,013 0,001 0,05 Luận văn Thạc sĩ -22PHỤ LỤC Bảng so sánh tiêu CLN biển ven bờ Bảng 7-1 So sánh mẫu nước biển ven bờ số điểm (dùng cho mục đích ni trồng thủy sản cột 1) Thơng số pH TSS DO As Fe 10,1 0,008 0,054 10,5 0,007 0,014 11,4 0,009 0,041 10,5 0,007 0,014 8,8 0,009 0,047 10 0,007 0,015 12 0,008 0,047 10,4 0,009 0,007 12,5 0,009 0,068 Cu Pb 0,226 0,346 (k=7,53) (k=6,92) 0,203 0,155 (k=6,77) (k=3,1) 0,199 0,364 (k=6,63) (k=7,28) 0,185 0,057 (k=6,17) (k=1,14) 0,167 0,332 (k=5,57) (k=6,64) 0,177 0,2174 (k=5,9) (k=4,35) 0,200 0,3909 (k=6,67) (k=7,82) 0,186 0,577 (k=6,2) (k=11,54) 0,173 0,251 (k=5,77) (k=5,02) 0,165 0,514 (k=5,5) (k=10,28) Hg Zn 0,0008 0,022 0,0005 0,021 0,0004 0,016 0,0008 0,026 0,0006 0,038 0,0005 0,041 0,0002 0,018 0,0003 0,016 0,0005 0,015 0,0003 0,014 Vị trí mẫu 8,32 8,32 11 8,18 12 8,24 15 7,98 16 8,14 17 8,26 18 7,63 21 8,37 24 8,36 25 26 8,25 8,36 200 (k=4) 100 (k=2) 60 (k=1,2) 60 (k=1,2) 100 (k=2) 280 (k=5,6) 440 (k=8,8) 260 (k=5,2) 220 (k=4,4) 100 (k=2) 580 (k=11,6) 340 (k=6,8) 11,5 0,015 (k=1,5) 0,054 0,104 11,5 0,008 (k=1,0 4) 12,4 0,008 Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT 0,047 0,166 (k=5,53) 0,032 0,16 0,316 (k=5,33) (k=6,32) 0,0013 (k=1,3) 0,0004 0,017 0,014 Luận văn Thạc sĩ 27 8,23 29 8,19 -23160 (k=3,2) 140 (k=2,8) 12,8 0,009 0,047 11,6 0,008 0,067 ≥5 0,01 0,1 0,159 (k=5,3) 0,021 0,149 0,113 (k=4,97) (k=2,26) 0,03 0,05 0,0005 0,017 0,0005 0,010 0,001 0,05 QCVN10 cột 1(Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn 6,58,5 50 thủy sinh) Bảng 7-2 So sánh mẫu nước biển ven bờ số điểm (dùng cho mục đích bãi tắm, thể thao nước cột 2) Thông số pH TSS DO As Fe 8,06 0,007 0,037 10,2 0,008 0,074 Cu Pb Hg 0,214 0,2728 0,0023 Zn Vị trí mẫu 7,65 8,00 19 8,4 20 8,39 100 (k=2) 120 (k=2,4) 160 (k=3,2) 140 (k=2,8) 11,7 0,01 0,061 10,9 0,009 0,034 ≥4 0,04 0,1 (k=13,64) (k=1,15) 0,231 0,479 (k=23,95) 0,184 0,876 (k=43,8) 0,173 0,196 (k=9,8) 0,05 0,001 0,022 0,0004 0,016 0,0003 0,016 0,002 QCVN 10 cột2 (Vùng bãi tắm, thể 6,5-8,5 50 thao nước) Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT 0,5 0,02 Luận văn Thạc sĩ -24- Bảng 7-3 So sánh mẫu nước biển ven bờ số điểm (dùng cho nơi khác cột 3) Thông số pH TSS DO As Fe 8,32 600 10,1 0,009 0,068 8,32 9,1 0,009 0,061 8,42 10,4 0,008 0,088 7,93 11,6 0,008 0,054 7,71 10,1 0,009 0,081 10 8,05 10,5 0,006 0,068 13 8,31 9,8 0,007 0,073 14 8,28 8,8 0,009 0,007 22 8,37 12,1 0,01 0,061 23 8,36 12,5 0,008 28 8,16 10,9 0,007 0,067 QCVN10 cột (Dùng cho nơi khác) 6,5-8,5 - 0,05 0,3 Cu Pb 0,215 0,348 Hg Zn 0,0007 0,023 0,0007 0,024 Vị trí mẫu 800 152 230 520 480 260 320 680 186 460 - Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT 0,108 (k=3,48) 0,201 0,349 (k=3,49) 0,213 0,3032 0,0018 (k=3,03) 0,214 0,281 0,0022 (k=2,81) 0,201 0,029 0,196 0,2715 (k=2,72) 0,182 1,255 (k=12,55) 0,180 0,551 (k=5,51) 0,168 0,297 (k=2,97) 0,166 0,39 (k=3,9) 0,15 0,437 (k=4,37) 0,1 0,024 0,032 0,001 0,026 0,0007 0,022 0,0008 0,017 0,0003 0,035 0,0005 0,016 0,0005 0,014 0,0004 0,013 0,005 Luận văn Thạc sĩ -25PHỤ LỤC Ước tính tải lượng vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 Bảng 8.1 Dân số vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hóa dự kiến đến năm 2020 Huyện TT Dân số (người) H Nga Sơn 193.390 H Hậu Lộc 247.599 H Hoằng Hoá 295.243 TX Sầm Sơn 157.500 H Quảng Xương 338.363 H Tĩnh Gia 209.221 T.P Thanh Hóa 300.000 Bảng 8.2 Lưu lượng nước dùng nước thải trung bình vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 Lưu lượng nước dùng (m3/ngày) P STT Khu vực Dân số (người) Q1 P (được cấp) Q (không cấp) Q dùng = Q + Q R R R R R R R TX Sầm Sơn 157.500 7.088 1.418 8.505 H Nga Sơn 193.390 6.382 3.133 9.515 H Hậu Lộc 247.599 8.171 4.011 12.182 H Hoằng Hoá 295.243 9.743 4.783 14.526 H Quảng Xương 338.363 11.166 5.481 16.647 H Tĩnh Gia 209.221 6.904 3.389 10.294 T.P Thanh Hóa 300.000 27.000 5.400 32.400 Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT R Luận văn Thạc sĩ -26- Bảng 8.3 Lưu lượng nước thải sở công nghiệp phân tán, làng nghề vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 STT Khu vực Q dùng(SH) (m3/ngày) Tỷ lệ nước dùng công nghiệp so với sinh hoạt(%) Q dùng(CN) (m3/ngày) Q thải(CN) (m3/ngày) R R P P R R P P R P R P TX Sầm Sơn 8.505 50 4.253 3.402 H Nga Sơn 9.515 25 2.379 1.903 H Hậu Lộc 12.182 25 3.045 2.436 H Hoằng Hoá 14.526 30 4.358 3.486 H Quảng Xương 16.647 30 4.994 3.995 H Tĩnh Gia 10.294 25 2.573 2.059 T.P Thanh Hóa 32.400 50 16.200 16.250 Bảng 8.4 Tải lượng chất ô nhiễm tiềm nước thải sản xuất công nghiệp phân tán, làng nghề vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 STT Tải lượng (kg/ngày) Khu vực TSS BOD5 N P TX Sầm Sơn 1.208 1.225 36 39 H Nga Sơn 676 685 20 22 H Hậu Lộc 865 878 26 28 H Hoằng Hoá 1.238 1.256 37 40 H Quảng Xương 1.418 1.439 43 46 H Tĩnh Gia 731 742 22 24 T.P Thanh Hóa 5.769 5.853 174 186 Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT Luận văn Thạc sĩ -27- Bảng 8.5 Tải lượng chất ô nhiễm nước hồi quy sau tưới vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 Diện tích lúa đơng xuân (ha) Huyện STT Tải lượng (kg/ngày) N P Tổng TX Sầm Sơn 215 3 H Nga Sơn 3608 49 54 H Hậu Lộc 5000 68 75 H Hoằng Hoá 7700 105 11 116 H Quảng Xương 9850 135 13 148 H Tĩnh Gia 4230 58 64 T.P Thanh Hóa 1760 24 27 Bảng 8.6 Lưu lượng nước thải chăn nuôi vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 Số lượng (con) TT Q dùng (m3/ngày) Lợn Trâu, bò Gia cầm Lợn Trâu, bò Gia cầm Tổng Q thải (m3/ng ày) Huyện R R P P R P R P TX Sầm Sơn 8.700 1.000 53.000 218 80 106 404 323 H Nga Sơn 52.200 12.000 609.000 1305 960 1.218 3.483 2786 H Hậu Lộc 60.100 16.400 546.000 1503 1.312 1.092 3.907 3125 H Hoằng Hoá 112.100 24.600 765.000 2803 1.968 1.530 6.301 5040 H Quảng Xương 90.700 15.400 800.000 2268 1.232 1.600 5.100 4080 H Tĩnh Gia 102.400 48.400 495.000 2560 3.872 990 7.422 5938 T.P Thanh Hóa 46900 6000 407000 1173 480 814 2467 1973 Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT Luận văn Thạc sĩ -28- Bảng 8.7 Tải lượng chất ô nhiễm chăn nuôi vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 Tải lượng (kg/ngày) Q thải (m3/ng ày) R TT Huyện P R Đã xử P TSS BOD R Chưa xử Tổng N P TSS BOD N P TSS BOD N P R R TX Sầm Sơn 323 28 13 284 129 23 312 142 26 H Nga Sơn 2786 240 110 20 2.452 1.115 201 53 2.692 1.225 221 59 H Hậu Lộc 3125 269 124 23 2.750 1.250 225 60 3.019 1.374 248 66 H Hoằng Hoá 5040 433 200 36 10 4.436 2.016 363 97 4.869 2.216 399 106 H Quảng Xương 4080 351 162 29 3.590 1.632 294 78 3.941 1.793 323 86 H Tĩnh Gia 5938 511 235 43 11 5.225 2.375 428 114 5.736 2.610 470 125 T.P Thanh Hóa 1973 170 78 14 1.736 789 142 38 1.906 867 156 42 Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT Luận văn Thạc sĩ TÀI LIỆU THAM KHẢO T.S Ngyễn Văn Thắng – T.S Lê Đình Thành- Th.S Nguyễn Văn Sỹ Th.S Phạm Thị Ngọc Lan – Th.S Phạm Hồng Nga, Môi trường đánh giá tác động môi trường (tập 1), NXB Nông nghiệp Hà Nội 2002 Bộ TN & MT, Chiến lược quốc gia tài nguyên nước đến năm 2020 Sở TN & MT tỉnh Thanh Hoá, Niên giám thống kê Thanh Hoá 2008 Bộ TN & MT, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 Bộ TN & MT, Các văn pháp luật Nhà nước: Luật bảo vệ môi trường, Luật tài nguyên nước, Các quy chuẩn, Nghị định… thủ tướng phủ ban hành Dự án ‘’Quản nguồn lợi ven biển phục vụ chiến lược phát triển bền vững tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 ‘’ Hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa năm 2007 Quy hoạch phát triển làng nghề Tỉnh Thanh Hóa năm 2007 Trần Văn Nhân – Ngơ Thị Nga , Giáo trình cơng nghệ xử nước thải – NXB Khoa học kỹ thuật, 2002 10 Intergrated water resources management plans – Training manual and operational guide, March 2005 Học viên: Nguyễn Thị Mùi – Lớp: CH16MT ... chọn đề tài ‘ Quản lý bảo vệ môi trường nước vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hố’’ nhằm nghiên cứu đánh giá trạng mơi trường khu vực đưa sở khoa học cần cho bảo vệ môi trường nước vùng nghiên cứu... quản lý bảo vệ mơi trường nước lưu vực 3) Vận dụng quan điểm, mục tiêu, chiến lược bảo vệ môi trường nhà nước vào vùng nghiên cứu, từ đề xuất định hướng giải pháp cần bảo vệ môi trường nước vùng. .. tiềm nước thải sinh hoạt nông thôn T chưa xử lý vùng đồng ven biển tỉnh Thanh Hoá 63 T Bảng 11 Tải lượng chất ô nhiễm tiềm nước thải sinh hoạt nông thôn T xử lý vùng đồng ven biển tỉnh Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA , QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay