Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hoá quản lý điều hành Hồ chứa nước Cửa Đạt

153 7 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:01

1 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Chương 11 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI 11 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI 11 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 12 Chương 16 PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 16 2.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 16 2.2.1 Nghiên cứu chức năng, sở tốn học mơ hình điều hành hồ chứa DHHC- PMTL.V.1.0 16 2.2.2 Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý, giám sát điều hành hồ chứa DHHC-PMTL.V.1.0 để áp dụng điều hành Hồ chứa nước Cửa Đạt 17 Chương 18 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN ĐIỀU HÀNH HỒ CHỨA DHHCPMTL.V.1.0 18 3.1 CÁC CƠ SỞ TỐN HỌC CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU HÀNH HỒ CHỨA DHHC-PMTL.V.1.0 18 3.1.1 Khối tính tốn dự báo dòng chảy đến 18 3.1.2 Khối tính tốn nhu cầu nước vùng hạ du 34 3.1.3 Khối tính tốn điều hành hồ 38 3.2 GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN ĐIỀU HÀNH HỒ CHỨA ĐHHC-PMTL.V.1.0 47 3.2.1 Hiển thị liệu mưa lưu vực hồ chứa 47 3.2.2 Hiển thị thông tin nhu cầu tưới 51 3.2.3 Chức Tính toán Dự báo lũ điều hành hồ chứa 58 Chương 66 ÁP DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU HÀNH HỒ CHỨA DHHC-PMTL.V.1.0 ĐỂ TÍNH TỐN ĐIỀU HÀNH HCN CỬA ĐẠT 66 4.1 GIỚI THIỆU CƠNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC CỬA ĐẠT 66 4.1.1 Cấp cơng trình 67 4.1.2 Tần suất thiết kế tính toán 67 4.1.3 Tiểu chuẩn chống lũ hạ du (theo Quy phạm thủy lợi QPTL-A6-77) 68 4.1.4 Các đặc trưng thủy văn 68 4.1.5 Các thông số kỹ thuật hồ chứa 68 4.1.6 Các thông số kỹ thuật hạng mục công trình 69 4.2 CÁC SỐ LIỆU ĐẦU VÀO CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU HÀNH HỒ CHỨA DHHC-PMTL.V1.0 ÁP DỤNG CHO HỒ CHỨA NƯỚC CỬA ĐẠT .81 4.2.1 Số liệu đầu vào khối tính tốn dự báo lũ 81 4.2.2 Số liệu khối tính tốn dự báo nhu cầu nước phía hạ du hồ 84 4.2.3 Số liệu đầu vào khối tính tốn điều hành hồ 85 4.3 KIỂM NGHIỆM KẾT QUẢ TÍNH TỐN CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU HÀNH HỒ CHỨA DHHC - PMTL V.1.0 KHI ÁP DỤNG CHO HỒ CỬA ĐẠT (KIỂM NGHIỆM NĂM 2008) 86 4.3.1 Kiểm nghiệm kết tính tốn dự báo dòng chảy đến hồ 86 4.3.2 Kiểm nghiệm kết tính tốn nhu cầu tưới vùng hạ du hồ 97 4.4 XÂY DỰNG KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH HỒ CỬA ĐẠT CHO CÁC NĂM 2008, 2009 VÀ NĂM 2010 101 Xây dựng kịch điều hành hồ Cửa Đạt cho năm 2008, 2009 năm 2010 với giả thiết sau: 101 4.4.1 Xây dựng kịch điều hành hồ Cửa Đạt năm 2008 102 4.4.2 Xây dựng kịch điều hành hồ Cửa Đạt năm 2009 109 4.4.3 Xây dựng kịch điều hành hồ Cửa Đạt năm 2010 112 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 PHỤ LUC 1201 PHỤ LỤC 126 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Bảng tung độ đường đơn vị không thứ nguyên…………………………28 Bảng 4.1: Đặc trưng thủy văn 68 Bảng 4.2: Thông số kỹ thuật 68 Bảng 4.3: Thông số kỹ thuật 72 Bảng 4.4: Thông số kỹ thuật 73 Bảng 4.5: Thông số kỹ thuật 73 Bảng 4.6: Mơ hình phân bố lượng mưa tháng với tần suất P = 75% (mm) 75 Bảng 4.7: Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng (ToC) 76 Bảng 4.8: Số nắng xạ tổng cộng trung bình tháng 77 Bảng 4.9: Độ ẩm tương đối khơng khí trung bình tháng (%) 77 Bảng 4.10: Lượng bốc piche trung bình tháng (mm) 78 Bảng 4.11: Tốc độ gió trung bình tháng (m/s) 78 Bảng 4.12: Tốc độ gió mạnh hướng (m/s) 79 Bảng 4.13: Phân phối dòng chảy trung bình tháng (m3/s) 80 Bảng 4.14: Số liệu thời gian sinh trưởng trồng 84 Bảng 4.15: Số liệu thời gian sinh trưởng trồng 85 Bảng 4.16: Bảng quan hệ Z - F -W hồ chứa nước Cửa Đạt 86 Bảng 4.17: Kết tính tốn theo ngày 89 Bảng 4.18: So sánh tính toán nhu cầu nước phần mềm Cropwat năm: 2008 - 2009 - 2010 100 Bảng 4.19: Kịch xả lũ thứ 103 Bảng 4.20: Kịch xả lũ thứ 103 Bảng 4.21: Kịch xả lũ thứ 103 Bảng 4.22: Kịch xả lũ năm 2008 104 Bảng 4.23: Kịch xả lũ năm 2009………………………………………….110 Bảng 4.24: Kịch xả lũ gia đoạn - 2009 111 Bảng 4.25: Kịch xả lũ gia đoạn - 2009 111 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 3.1: Sơ đồ tổng thể hệ thống thông tin quản lý, giám sát điều hành hồ chứa DHHC-PMTL.V.1.0 18 Hình 3.2: Sơ đồ khối tính tốn dự báo dòng chảy đến 19 Hình 3.3: Đường đơn vị tam giác 27 Hình 3.4: Đường đơn vị không thứ nguyên 27 Hình 3.5: Diễn tốn dòng chảy theo phương pháp Muskingum 31 Hình 3.6: Mơ hình diễn tốn dòng chảy sơng 31 Hình 3.7: Đường quan hệ ∆S~Q’ 33 Hình 3.8: Sơ đồ khối tính tốn nhu cầu nước hạ du 34 Hình 3.9: Khối tính tốn điều hành hồ 38 Hình 3.10: Lưu l ượng xả qua cơng trình 39 Hình 3.11: Chế độ dòng chảy qua cống lấy nước 40 Hình 3.12: Sơ đồ dòng chảy qua cống lấy nước 41 Hình 3.13: Dòng chảy qua cống chắn hình cung phẳng đặt nghiêng 45 Hình 3.14: Giao diện chung hệ thống 47 Hình 3.15: Hiển thị liệu mưa lưu vực hồ chứa 47 Hình 3.16: Bảng hiển thị liệu mưa trạm đo mưa lưu vực 49 Hình 3.17: Bảng hiển thị trọng số trạm đo mưa lưu vực 50 Hình 3.18: Bảng hiển thị liệu đo mưa tức thời trạm đo mưa lưu vực.50 Hình 3.19: Bảng hiển thị thông tin nhu cầu tưới 51 Hình 3.20: Bảng hiển thị số liệu khí tượng vùng hạ du hồ 52 Hình 3.21: Bảng cập nhật số liệu khí tượng vùng hạ du hồ 53 Hình 3.22: Cập nhật số liệu khí tượng vùng hạ du hồ từ file liệu 53 Hình 3.23: Sửa số liệu khí tượng vùng hạ du hồ 54 Hình 3.24: Xóa số liệu khí tượng vùng hạ du hồ 55 Hình 3.25: Lựa chọn năm khí tượng để tính tốn 55 Hình 3.26: Bảng hiển thị kết tính tốn ETo 56 Hình 3.27: Biểu đồ hiển thị nhu cầu tưới khu tưới 57 Hình 3.28: Các chức phần tính tốn dự báo lũ điều hành hồ chứa 58 Hình 3.29: Biểu đồ hiển thị lưu lượng tức thời 59 Hình 3.30: Các biểu đồ dự báo lưu lượng hồ, MN hồ dung tích hồ chứa 60 Hình 3.31: Biểu đồ dự báo mực nước hồ phóng to 61 Hình 3.32: Số liệu lưu lượng trực tiếp chảy vào hồ tức thời 61 Hình 3.33: Bảng hiển thị lượng mưa dự báo, thơng số vận hành cơng trình xả lũ, lưu lượng dự báo đến hồ, dự báo diễn biến mực nước hồ 62 Hình 3.34: Bảng lựa chọn kiểu báo cáo cần in 63 Hình 3.35: Bảng báo cáo vận hành cơng trình xả lũ 63 Hình 3.36: Bảng báo cáo vận hành cơng trình xả lũ 64 Hình 3.37: Bảng điều h ành hồ chứa theo thời gian thực 64 Hình 4.1: Sơ đồ lưu vực hồ chứa nước Cửa Đạt 81 Hình 4.2: Biểu đồ đường quan hệ Z - F -W hồ chứa nước Cửa Đạt 85 Hình 4.3: Đường lũ đơn vị 87 Hình 4.4: Biểu đồ quan hệ mực nước thực đo mực nước tính tốn 88 Hình 4.5: Biểu đồ quan hệ mực nước thực đo mực nước tính tốn 88 Hình 4.6: Biểu đồ quan hệ mực nước thực đo mực nước tính tốn 89 Hình 4.7: Biểu đồ quan hệ mực nước thực đo mực nước tính tốn 90 Hình 4.8: Biểu đồ quan hệ mực nước thực đo mực nước tính tốn 90 Hình 4.9: Biểu đồ quan hệ giữ mực nước thực đo mực nước tính tốn 91 Hình 4.10: Biểu đồ quan hệ mực nước thực đo mực nước tính tốn 91 Hình 4.11: Biểu đồ quan hệ mực nước thực đo mực nước tính tốn 92 Hình 4.13: Biểu đồ quan hệ mực nước thực đo mực nước tính tốn 93 Hình 4.14: Biểu đồ quan hệ mực nước thực đo mực nước tính tốn 94 Hình 4.15: Biểu đồ đường MN thực đo mực nước tính tốn năm 2008 95 Hình 4.16: Biểu đồ đánh giá mức độ sai số trận lũ lớn năm 2008 95 Hình 4.17: Đường trình mực nước mùa kiệt - tháng 3-2008 96 Hình 4.18: Đường trình mực nước mùa kiệt - tháng 3-2008 96 Hình 4.19: Xét trình lũ xuống 97 Hình 4.20: Tính tốn Cropwap 98 Hình 4.21: Kết tính tốn ET0 phần mềm 99 Hình 4.22: Kết tính tốn nhu cầu nước 99 Hình 4.23: Đường trình lũ 102 Hình 4.24: Đường trình mực nước theo kịch 105 Hình 4.25: Đường trình mực nước theo kịch 105 Hình 4.26: Đường trình mực nước theo kịch 106 Hình 4.27: Diễn biến mực nước hồ 106 Hình 4.28: Diễn biến mực nước hồ tương ứng với kịch xả lũ 107 Hình 4.29: Diễn biến mực nước hồ tương ứng với trận lũ thứ nhất, pha lũ lên 107 Hình 4.30: Diễn biến mực nước hồ tương ứng với trận lũ thứ nhất, pha lũ xuống 108 Hình 4.31: Diễn biến mực nước hồ tương ứng với trận lũ cuối 108 Hình 4.32: Đường trình lũ Bản Lửa 109 Hình 4.33: Đường trình lũ Mường Hinh 109 Hình 4.34: Đường tổng hợp lũ Cửa Đạt 110 Hình 4.35: Đường trình mực nước hồ 112 Hình 4.36: Đường trình lũ Bản Lửa 113 Hình 4.37: Đường trình lũ Mường Hinh 113 Hình 4.38: Đường tổng hợp lũ Cửa Đạt 113 Hình 4.39: Đường trình mực nước hồ Cửa Đạt 114 PHẦN MỞ ĐẦU Ở nước ta, mùa khơ thường kéo dài từ ÷ tháng, lượng mưa thời kỳ chiếm 15÷20% tổng lượng mưa năm, lại 80÷85% tập trung 5÷6 tháng mùa mưa Vì tượng thừa nước mùa mưa thiếu nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp,… gây nên lũ lụt, hạn hán sảy thường xuyên Trong năm qua Đảng Nhà nước ta trọng việc xây dựng hồ chứa nước nhằm cắt lũ, chậm lũ vào mùa mưa, cấp nước tưới phục vụ phát điện, phục vụ nông nghiệp, công nghiệp ngành kinh tế khác Các hồ góp phần phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo an sinh xã hội Đến nay, nước xây dựng đưa vào khai thác 2300 hồ chứadung tích trữ từ 0,2 triệu m3 trở lên với tổng dung tích trữ 66 tỷ m3 Năm 1996 Chính phủ cho phép nghiên cứu chuẩn bị xây dựng Hồ chứa nước Cửa Đạt, nghiên cứu tiền khả thi dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt Công ty Tư Vấn Xây Dựng Thuỷ Lợi thực Chính Phủ phê duyệt Quyết định số 1359/CP - NN ngày 14/11/1998, Dự án Chính Phủ định đầu tư thơng qua định 130/QĐ-TTg ngày 29 /01/2003, Chính Phủ giao cho Bộ NN&PTNT làm Chủ đầu tư, Bộ xác định Hồ quan trọng tỉnh Thanh Hóa nói riêng nước nói chung Đến ngày 02/02/2004 Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt khởi công xây dựng, cuối năm 2010 bàn giao đưa vào sử dụng Hồ chứa nước Cửa Đạt có nhiệm vụ sau: - Giảm lũ với tần suất P = 0,6%, bảo đảm mực nước Xuân Khánh không vượt +13,71m (lũ lịch sử 1962); - Cấp nước cho công nghiệp sinh hoạt với lưu lượng Q = 7,715 m3/s - Tạo nguồn nước tưới ổn định cho 85.115 đất canh tác (Nam sông Chu 54.031 ha, Bắc sông Chu 31.084 ha); - Kết hợp phát điện với công suất lắp máy đầu mối 97 MW, Dốc Cáy 15 MW; - Bổ sung nước mùa kiệt cho hạ du sông Mã để đẩy mặn, cải tạo môi trường sinh thái với lưu lượng Q = 30,42 m3/s Với nhiệm vụ quy mơ cơng trình hồ chứa nước Cửa Đạt cơng tác đại hóa quản điều hành hồ đặc biệt quan trọng cần nghiên cứu xây dựng Các nội dung cần nghiên cứu sau: - Nghiên cứu cơng nghệ để tính tốn dự báo lũ, điều hành hồ chứa: Từ số liệu mưa số liệu khác lưu vực, tính tốn dự báo dòng chảy đến hồ, dự báo mực nước hồ, xây dựng kịch xả tràn Từ số liệu diện tích khu tưới, tính tốn nhu cầu dùng nước kịch điều hành cấp nước; - Nghiên cứu giải pháp công nghệ để giám sát độ mở cửa tràn, lưu lượng xả qua tràn, thông số trạng thái làm việc xi lanh thủy lực (nhiệt độ dầu, áp lực dầu,….); đo mưa tự động lưu vực khu đầu mối hồ chứa; điều khiển đóng mở cửa tràn, cửa cống - Nghiên cứu giải pháp công nghệ để giám sát, xử lý, phân tích số liệu quan trắc thân đập, thân tràn; - Nghiên cứu giải pháp công nghệ để giám sát hình ảnh đập tràn camera thông qua mạng internet Các lĩnh vực cần nghiên cứu liên quan nhiều lĩnh vực công nghệ cơng nghệ tự động hóa, cơng nghệ thơng tin chuyên môn thủy lợi, nên cần nhiều thời gian lực lượng nghiên cứu Vì vậy, khn khổ đề tài luận văn giới hạn nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ thơng tin để tính tốn dự báo lũ điều hành hồ chứa TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hồ chứa nước Cửa Đạt xây dựng xong tích 1,4 tỷ m3 nước tưới cho 85.115 (Nam sông Chu 54.031 ha, Bắc sông Chu 31.084 ha) đất nông nghiệp Cơng việc tính tốn dự báo dòng chảy đến nhu cầu dùng nước phía hạ lưu phức tạp, khơng thể tính tốn thủ cơng tay mà cần phải nghiên cứu lựa chọn mơ hình cơng nghệ thơng tin để sử dụng tính tốn Hiện Việt Nam có nhiều đơn vị cá nhân nghiên cứu xây dựng mơ hình cơng nghệ để điều hành hồ chứa Mỗi mơ hình có ưu nhược điểm khác Vì vậy, việc nghiên cứu lựa chọn mơ hình áp dụng cho phù hợp với hồ chứa nước Cửa Đạt, nghiên cứu lựa chọn thơng số để áp dụng chạy mơ hình dự báo lũ điều hành hồ chứa nước Cửa Đạt cần thiết Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ giúp cán điều hành hồ chứa dự báo dòng chảy đến, lên kế hoạch xả tràn để đón lũ nhằm đảm bảo an tồn hồ chứa, lập kế hoạch cấp nước cho vùng hạ du nhằm đảm bảo cấp đủ, tránh lãng phí nước MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ thơng tin để đại hố quản điều hành Hồ chứa nước Cửa Đạt nhằm chủ động lập kế hoạch, điều hành xả lũ mùa mưa lũ, đảm bảo cấp nước phục vụ nông nghiệp, công nghiệp sinh hoạt, phát huy hiệu đầu tư cơng trình BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu nước giới 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 1.3 Liệt kê danh mục cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nêu phần tổng quan Chương 2: Phương pháp nội dung nghiên cứu 2.1 Phương pháp nghiên cứu 2.2 Nội dung nghiên cứu Chương 3: Giới thiệu hệ thống thông tin quản lý, điều hành hồ chứa DHHPMTL.V.1.0 3.1 Các sở tốn học mơ hình phần mềm điều hành hồ chứa DHHPMTL.V.1.0 3.1.1 Khối tính dự báo dòng chảy đến 3.1.2 Khối tính tốn nhu cầu nước vùng hạ du 3.1.2 Khối tính tốn nhu cầu nước vùng hạ du 3.2 Giới thiệu chức hệ thống thông tin quản điều hành hồ chứa DHH-PMTL.V.1.0 10 Chương 4: Áp dụng hệ thống thông tin quản điều hành hồ chứa DHHCPMTL.V.1.0 để điều hành Hồ chứa nước Cửa Đạt 4.1 Giới thiệu cơng trình Hồ chứa nước Cửa Đạt 4.2 Kiểm nghiệm kết tính tốn dự báo dòng chảy đến hồ 4.3 Nghiên cứu xây dựng kịch điều hành hồ chứa nước Cửa Đạt cho năm 2008, 2009, 2010 Kết luận kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC: - PHỤ LỤC 1: CÁC SỐ LIỆU VỀ TÀI LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ LƯU LƯỢNG THỰC ĐO TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY - PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ TÍNH TỐN 139 Bảng 17: Tính tốn lũ cho năm 2010 (Kết tính tốn lũ cho năm, Bảng đưa số liệu tính cho 10 ngày tháng ngày tháng 12) 1 10 Mực Q Truyền nước (m3/s) (m3/s) (m) 15817 9.61 9.61 15817 9.61 9.17 15816 9.34 9.33 15816 9.34 8.93 15816 9.34 9.26 15815 9.08 8.78 15815 9.08 8.91 15815 9.08 8.81 15814 8.82 8.69 15814 8.82 8.52 12 27 28 29 30 31 15814 15814 15814 15814 15814 STT Tháng 10 … 361 362 363 364 365 8.82 8.82 8.82 8.82 8.82 8.62 8.57 8.61 8.58 8.61 Mực nước (m) 17389 17388 17388 17386 17385 17383 17382 17381 17381 17380 Q (m3/s) Truyền Tổng (m3/s) (m3/s) Tổng (m3/s) 117.60 116.20 116.20 113.40 112.00 109.20 107.80 106.40 106.40 105.00 117.60 108.50 112.30 108.73 107.27 105.30 102.93 102.19 101.21 101.07 127.21 117.67 121.63 117.66 116.53 114.09 111.84 110.99 109.90 109.59 165.37 152.97 158.12 152.96 151.49 148.31 145.39 144.29 142.86 142.46 17335 17335 17334 17334 17333 53.55 53.55 52.52 52.52 51.49 51.81 50.72 50.83 49.74 49.85 60.43 59.29 59.44 58.32 58.45 78.56 77.08 77.27 75.81 75.99 140 Bảng 18: Tính số liệu lưu lượng qua cơng trình năm 2010 (Kết tính lưu lượng năm, Bảng đưa số liệu tính cho 10 ngày tháng ngày tháng 12) Tháng Ngày 12 10 … 25 26 27 28 29 30 78.05 73.16 74.61 71.15 71.47 67.73 68.29 66.93 65.67 64.16 5.00 5.00 8.00 6.00 8.00 4.00 8.00 6.00 4.00 4.00 Thủy điện (tr.m3/s) 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 212.5 182.52 195.81 171.91 178.4 161.88 1.00 7.00 2.00 2.00 4.00 3.00 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 Q (m3/s) Tràn (m3/s) Tràn (m3/s) Tràn Tràn Tràn Tuynel (m3/s) (tr.m3/s) (m3/s) (tr.m3) 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 Tổng Đến (tr.m3/s) 6.74 6.32 6.45 6.15 6.18 5.85 5.9 5.78 5.67 5.54 1075.53 1069.5 1063.59 1057.38 1051.21 1044.7 1038.25 1031.68 1025 1018.19 110.33 110.14 109.95 109.74 109.53 109.31 109.09 108.87 108.65 108.42 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 18.36 15.77 16.92 14.85 15.41 13.99 1012.91 1016.33 1020.89 1023.39 1026.45 1028.08 108.24 108.35 108.51 108.59 108.69 108.75 Tổng Xả (tr.m3/s) Who Z (m) (tr.m3/s) 141 Bảng 19: Tính trận lũ 1: Chọn trận lũ mùa kiệt (17 - 26/03/2008) TT Hi ∆Hi 10 17340 17345 17352 17359 17364 17358 17351 17343 17335 17327 7 -6 -7 -8 -8 -8 ∆Hi +1 ∆Hi +1 tính tra 5.00 -0.35 7.00 3.3 7.00 4.76 5.00 4.76 -6.00 3.3 -7.00 -4.73 -8.00 -5.46 -8.00 -6.19 -8.00 -6.19 0.00 -6.19 H i+1 Dự báo 17339.65 17348.30 17356.76 17363.76 17367.30 17353.27 17345.54 17336.81 17328.81 17320.81 Sai số (Hdb- Htd)^2 (Htd- Htb)^2 -5.35 -3.70 -2.24 -0.24 9.30 2.27 2.54 1.81 1.81 Đánh giá: Sai số quân phương σ = 10,983 σ, = 3,899 Tỷ số: σ,/ σ = 0,355 < 0,4 η = 0,934 TT 28.6225 13.69 5.0176 0.0576 86.49 5.1529 6.4516 3.2761 3.2761 54.76 5.76 21.16 134.56 275.56 112.36 12.96 19.36 153.76 416.16  Phương án dự báo tốt Bảng 20: Tính trận lũ thứ 2: (29/10 - 3/11/2008) ∆Hi +1 ∆Hi +1 H i+1 ∆Hi Sai số (Hdb - Htd)^2 (Htd - Htb)^2 tính tra Dự báo Hi 1.00 17438.00 0.00 2.00 2.03 17440.03 0.00 35509.63 2.00 17440.00 2.00 2.00 3.44 17443.44 0.03 2.09 34759.87 3.00 17442.00 2.00 2.00 3.44 17445.44 1.44 2.09 34018.11 24.00 17617.00 -8.00 -6.00 -3.62 17613.38 5.80 5.68 89.11 25.00 17611.00 -6.00 0.00 -2.20 17608.80 2.38 … TT Hi 238.39 Bảng 21: Tính trận lũ thứ 1: (10 - 22/05/2009) ∆Hi +1 Delta Hi +1 H i+1 ∆Hi Sai số (Hdb - Htd)^2 (Htd - Htb)^2 tính tra Dự báo 17327 0.985 17327.99 1.030225 1914.938 17329 2 1.577 17330.58 -1.01 0.178929 1743.898 17331 1.577 17332.58 -0.42 5.870929 1580.858 24 17370 -4 -8 -0.199 17369.8 60.855601 0.578 25 17362 -8 -1.383 17360.62 7.8 … 4.1 76.738 142 Đánh giá: Sai số quân phương σ = 25,505 σ, = 7,408 Tỷ số: σ,/ σ = 0,290 < 0,4 η = 0,957  Phương án dự báo tốt Bảng 22: Tính trận lũ thứ 2: (25 - 27/09/2009) TT … 32 33 7490 7495 7698 203 ∆Hi+1 tính 203 ∆Hi +1 H i+1 Sai số (Hdb - Htd)^2 (Htd - Htb)^2 tra Dự báo 10.07 7500.07 25.705 180316.041 11.02 7506.02 5.07 36856.320 176094.678 48.64 7746.64 -191.98 1818.170 46931.314 7924 -13 7901 -23 -23 7.6 5.7 Hi ∆Hi 7931.60 7906.70 20.22 30.60 Đánh giá: Sai số quân phương σ = 206,496 σ, = 52,901 Tỷ số: σ,/ σ = 0,256 < 0,4 η = 0,966 936.360 87.678 185.950  Phương án dự báo tốt Bảng 23: Tính kết lũ từ thiết kế từ mưa đơn vị (thời đoạn từ 19h ngày 25  10h ngày 27/10/2008) Thời gian (24h) 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 Lượng mưa Lượng mưa quy đổi Tung độ Lưu Lượng Lưu lượng thời đoạn theo đường đơn vị đường đơn vị tính tốn thực đo 2.53 0.253 65.77 16 16.64 2.49 0.249 10.4 19 18.68 3.23 0.323 1.49 24.2 21.1 3.76 0.376 0.11 28.51 26.62 3.89 0.389 30 31 5.60 0.560 41.5 39.4 7.08 0.708 53 52.52 7.41 0.741 57 51.05 8.54 0.854 65 64.76 12.00 1.200 89 86.21 117.2 112.4 100.3 99.2 83 69.55 74.6 61.62 143 Bảng 24: Tính kết lũ từ thiết kế từ mưa đơn vị (Thời đoạn từ 19h ngày 11/9  19h ngày 12/9) Thời gian (24h) 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 Lượng mưa thời đoạn 1.22 1.48 1.59 2.54 3.97 9.20 11.98 19.63 25.35 Lưu Lượng mưa quy đổi Tung độ Lưu lượng Lượng tính theo đường đơn vị đường đơn vị thực đo toán 0.122 65.77 8.111 8.024 0.148 10.4 11 9.872 0.159 1.49 12.2 12.36 0.254 0.11 18.6 16.3 0.397 29 23.2 0.920 65 53.5 1.198 89 85.5 1.963 143 146.1 2.535 189 184.08 156 158.4 120 135.44 90 99.2 65 66.35 Bảng 25: Tính kết tính tốn lũ từ thiết kế từ mưa đơn vị (thời đoạnlũ từ 7h 25/09  22h 27/09/2009) Thời gian Lượng mưa Lượng mưa quy đổi Tung độ đường Lưu Lượng (24h) thời đoạn theo đường đơn vị đơn vị tính tốn 2.53 0.253 65.77 16 2.49 0.249 10.4 19 3.23 0.323 1.49 24.2 12 3.76 0.376 0.11 28.51 15 3.89 0.389 30 18 5.60 0.560 41.5 21 7.08 0.708 53 24 7.41 0.741 57 27 8.54 0.854 65 30 12.00 1.200 89 33 117.2 36 100.3 39 83 42 74.6 Lưu lượng thực đo 16.64 18.68 21.1 26.62 31 39.4 52.52 51.05 64.76 86.21 112.4 99.2 69.55 61.62 144 Bảng 26: Tính tốn lượng nước tới hồ Cửa Đạt - 2008 (Kết tính tốn lương nước tới hồ, Bảng đưa số liệu tính cho ngày tháng ngày tháng 12) Tháng Ngày 12 Bản Lửa (m) Q ( m3/s) 15809 15808 15807 15806 15805 7.527 7.294 7.061 6.828 6.595 7.527 7.02 6.59 6.53 17432 17353 17353 17352 17352 15817 15818 15818 15818 15817 9.61 9.87 9.87 9.87 9.608 9.4 9.55 9.69 9.57 9.46 17396 17398 17397 17391 17390 … 27 28 29 30 31 Truyền MH (m) Q ( m3/s) CĐ ( m3/s) Tổng ( m3/s) Tổng ( m3/s) 180.2 73.06 73.06 71.94 71.94 187.73 120.72 51.61 90.15 66.69 244.05 156.94 67.1 117.19 86.69 126.8 129.4 128.1 120.3 119 127.25 133.71 132.19 127.82 121.69 165.43 173.82 171.85 166.17 158.2 Bảng 27: Tính tốn lượng nước tới hồ Cửa Đạt - 2009 (Kết tính tốn lương nước tới hồ, Bảng đưa số liệu tính cho ngày tháng ngày tháng 12) STT Tháng 361 362 363 364 365 … 12 27 28 29 30 31 Truyền Mường Bản Lửa Q Q CĐ Hình (m) ( m /s) ( m3/s) ( m3/s) (m) 15817 9.61 9.61 17389 117.60 15817 9.61 9.17 17388 116.20 15816 9.34 9.33 17388 116.20 15816 9.34 8.93 17386 113.40 15816 9.34 9.26 17385 112.00 15814 15814 15814 15814 15814 8.82 8.82 8.82 8.82 8.82 8.62 8.57 8.61 8.58 8.61 17335 17335 17334 17334 17333 53.55 53.55 52.52 52.52 51.49 Truyền CĐ ( m3/s) 117.60 108.50 112.30 108.73 107.27 51.81 50.72 50.83 49.74 49.85 Tổng Tổng ( m3/s) ( m3/s) 127.21 117.67 121.63 117.66 116.53 165.37 152.97 158.12 152.96 151.49 60.43 59.29 59.44 58.32 58.45 78.56 77.08 77.27 75.81 75.99 145 Bảng 28: Tính tốn lượng nước tới hồ Cửa Đạt 2010 (Kết tính toán lương nước tới hồ, Bảng đưa số liệu tính cho ngày tháng ngày tháng 12) Mực STT Tháng Ngày nước BL (m) 15817 1 15817 2 15816 3 15816 4 15816 5 … 15814 361 12 27 15814 362 28 15814 363 29 15814 364 30 15814 365 31 Truyền Mực Q CĐ nước (m3/s) (m3/s) MH (m) 9.61 9.61 17389 9.61 9.17 17388 9.34 9.33 17388 9.34 8.93 17386 9.34 9.26 17385 8.82 8.82 8.82 8.82 8.82 8.62 8.57 8.61 8.58 8.61 17335 17335 17334 17334 17333 Q Mus Tổng (m /s) (m3/s) (m3/s) Tổng (m3/s) 117.60 116.20 116.20 113.40 112.00 117.60 108.50 112.30 108.73 107.27 127.21 117.67 121.63 117.66 116.53 165.37 152.97 158.12 152.96 151.49 53.55 53.55 52.52 52.52 51.49 51.81 50.72 50.83 49.74 49.85 60.43 59.29 59.44 58.32 58.45 78.56 77.08 77.27 75.81 75.99 Bảng 29: Tính tốn nhu cầu tưới theo ngày năm 2008 (Kết tính tốn nhu cầu tưới năm, Bảng đưa số liệu tính cho ngày 12 tháng) Ngày\Tháng 5 7 5 7 8 9 8 7 6 5 3 3 3.5 3.5 4 2 1.5 1.5 0.5 0.5 0 10 0.5 0.5 0 11 1 0 12 6 6 Bảng 30: Tính tốn nhu cầu tưới theo ngày năm 2009 (Kết tính toán nhu cầu tưới năm, Bảng đưa số liệu tính cho ngày 12 tháng) Ngày\tháng 5 10 11 12 7 7 5 7 4 4 2 7 3 8 8 6 8 146 Bảng 31: Tính tốn nhu cầu tưới năm 2010 (Kết tính toán nhu cầu tưới năm, Bảng đưa số liệu tính cho ngày 12 tháng) Ngày\tháng 5 10 11 12 7 8 8 6 6 7 3 6 8 4 7 Bảng 32: Tính tốn xả năm 2010 (Kết tính tốn xả năm, Bảng đưa số liệu tính cho ngày tháng 1) Tháng Ngày Thủy Tổng Tổng Q Tràn Tràn Tràn Tràn Tràn Tuynel Who điện Xả đến Z (m) 3 3 3 3 (m /s) (tr.m /s) (tr.m /s) (tr.m /s) (tr.m /s) (tr.m /s) (tr.m /s) (tr.m /s) (tr.m3/s) (tr.m3/s) (tr.m3/s) 78.05 5.00 0.00 0.00 6.74 1075.53 110.33 73.16 5.00 12.35 12.35 6.32 1069.50 110.14 74.61 8.00 12.35 12.35 6.45 1063.59 109.95 71.15 6.00 12.35 12.35 6.15 1057.38 109.74 71.47 8.00 12.35 12.35 6.18 1051.21 109.53 Bảng 33: Tính tốn nhu cầu nước Cửa Đạt Month January February March April May June July August September October November December Average Min Temp Max Temp Humidity Wind Sun Rad ETo °C °C % km/day hours MJ/m²/day mm/day 8.2 25.5 80 117 2.5 9.6 4.7 9.8 26.2 83 123 1.7 9.8 4.4 12.4 28.1 86 122 1.4 10.6 6.2 16.8 30.8 85 135 2.8 13.7 6.0 20.2 34.2 84 150 5.5 18.2 3.1 23.2 35.0 84 142 5.4 18.0 2.4 23.6 35.0 84 146 6.0 18.9 3.1 23.4 34.4 86 112 5.4 17.7 0.8 21.6 33.5 83 105 5.9 17.5 0.4 17.4 31.8 80 111 5.8 15.7 0.4 12.3 29.9 76 109 5.2 13.2 0.6 8.8 27.0 76 109 4.2 11.2 4.3 16.5 30.9 82 123 4.3 14.5 2.28 147 Tính tốn nhu cầu tưới năm 2008 Month Decade Stage Dec Jan Jan Jan Feb Feb Feb Mar Mar Mar Apr Apr Apr May May May Jun Jun 3 3 3 Nurs/LPr Init Init Init Deve Deve Deve Deve Deve Mid Mid Mid Mid Late Late Late Late Late Kc coeff 1.06 1.06 1.10 1.10 1.10 1.16 1.24 1.32 1.41 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.40 1.34 1.27 1.21 ETc mm/day 2.44 2.35 2.32 2.34 2.36 2.52 2.76 3.01 3.29 3.72 4.05 4.38 4.91 5.54 5.95 5.67 5.35 5.15 ETc mm/dec 26.9 23.5 23.2 25.7 23.6 25.2 22.1 30.1 32.9 40.9 40.5 43.8 49.1 55.4 59.5 62.4 53.5 41.2 679.4 Eff rain mm/dec 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 1.2 2.2 3.0 2.6 0.7 0.0 4.6 13.2 18.9 24.0 28.1 26.2 125.6 Irr Req mm/dec 174.8 180.7 23.2 25.6 23.3 24.7 20.9 27.9 30.0 38.3 39.8 43.8 44.5 42.2 40.6 38.4 25.4 8.4 852.4 Kc coeff 1.06 1.06 1.10 1.10 1.10 1.16 1.24 1.32 1.41 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.40 1.34 1.27 1.21 ETc mm/day 2.24 2.1 2.31 2.54 2.43 2.42 2.76 3.11 3.43 3.89 3.97 4.78 5.03 5.12 5.45 5.67 5.35 5.15 ETc mm/dec 24.6 22.7 23.7 25.7 21.4 25.1 22.6 32.4 32.9 40.8 8.7 43.2 48.1 55.3 60.4 63.1 55.4 42.3 668.3 Eff rain mm/dec 0.8 0.2 0.4 0.1 0.3 0.5 1.2 2.2 3.0 2.6 0.7 0.0 4.6 13.2 18.9 24.0 28.1 26.2 146.2 Irr Req mm/dec 171.4 173.8 21.6 24.8 22.4 23.4 21.3 28.1 29.7 37.5 40.2 42.9 44.1 42.2 40.6 38.4 25.4 8.4 861.7 Tính tốn nhu cầu tưới năm 2009 Month Decade Stage Dec Jan Jan Jan Feb Feb Feb Mar Mar Mar Apr Apr Apr May May May Jun Jun 3 3 3 Nurs/LPr Init Init Init Deve Deve Deve Deve Deve Mid Mid Mid Mid Late Late Late Late Late 148 Tính tốn nhu cầu tưới năm 2010 Month Decade Stage Dec Jan Jan Jan Feb Feb Feb Mar Mar Mar Apr Apr Apr May May May Jun Jun 3 3 3 Nurs/LPr Init Init Init Deve Deve Deve Deve Deve Mid Mid Mid Mid Late Late Late Late Late Kc coeff 1.06 1.06 1.10 1.10 1.10 1.16 1.24 1.32 1.41 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.40 1.34 1.27 1.21 ETc mm/day 2.44 2.35 2.32 2.34 2.36 2.52 2.76 3.01 3.29 3.72 4.05 4.38 4.91 5.54 5.95 5.67 5.35 5.15 ETc mm/dec 26.9 23.5 23.2 25.7 23.6 25.2 22.1 30.1 32.9 40.9 40.5 43.8 49.1 55.4 59.5 62.4 53.5 41.2 674.8 Eff rain mm/dec 0.3 0.4 0.7 0.2 0.6 0.4 1.8 2.6 3.4 2.3 0.2 0.1 4.8 12.9 17.8 23.4 26.9 25.8 134.9 Irr Req mm/dec 174 170 25.2 26.6 22.4 27.1 19.9 27.6 28.9 37.5 41.2 44.7 46.2 41.1 39.7 38.4 25.4 8.4 874.3 Bảng 34: Tính kết lũ thiết kế từ mưa đơn vị năm 2008 10 11 12 13 14 15 16 17 Tháng 1 10 11 12 13 14 15 16 17 H-Thực Đo 15809 15808 15807 15806 15805 15805 15806 15806 15806 15806 15805 15805 15805 15806 15806 15806 15806 H-Tính Tốn 15809 15808 15807 15806 15805 15805 15806 15806 15806 15806 15805 15805 15805 15806 15806 15806 15806 Tháng 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 H-Thực Đo 15811 15811 15810 15810 15810 15809 15808 15807 15806 15805 15804 15803 15803 15802 15801 15800 15800 H-Tính Tốn 15811 15811 15810 15810 15810 15809 15808 15807 15806 15805 15804 15803 15803 15802 15801 15800 15800 149 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tháng 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 15805 15805 15805 15805 15805 15804 15804 15806 15807 15806 15806 15805 15807 15810 15812 15813 15812 15812 15812 15812 15811 H-Thực Đo 15807 15800 15800 15803 15800 15800 15811 15809 15804 15800 15799 15805 15801 15803 15806 15804 15800 15799 15798 15797 15805 15805 15805 15805 15805 15804 15804 15806 15807 15806 15806 15805 15807 15810 15812 15813 15812 15812 15812 15812 15811 H-Tính Tốn 15807 15800 15800 15803 15800 15800 15811 15809 15804 15800 15799 15805 15801 15803 15806 15804 15800 15799 15798 15797 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 78 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 19 Tháng 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 29 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 15799 15799 15799 15798 15799 15800 15799 15799 15798 15797 15797 15796 15796 15796 15795 15795 15795 15796 15796 15797 15812 H-Thực Đo 15794 15793 15793 15792 15791 15791 15791 15790 15795 15800 15805 15807 15812 15808 15805 15802 15800 15798 15797 15797 15799 15799 15799 15798 15799 15800 15799 15799 15798 15797 15797 15796 15796 15796 15795 15795 15795 15796 15796 15797 15812 H-Tính Tốn 15794 15793 15793 15792 15791 15791 15791 15790 15795 15805 15809 15811 15812 15808 15805 15802 15778 15780 15785 15789 150 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Tháng 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 15797 15796 15796 15795 15795 15798 15795 15794 15792 15791 15792 15792 15792 15794 15806 15801 15796 15795 15794 15795 H-Thực Đo 15820 15824 15830 15860 15847 15837 15843 15831 15828 15823 15819 15820 15835 15843 15866 15848 15844 15862 15838 15850 15857 15797 15796 15796 15795 15795 15798 15795 15794 15792 15791 15792 15781 15778 15770 15830 15815 15786 15784 15779 15776 H-Tính Tốn 15813 15810 15850 15870 15868 15865 15843 15831 15828 15817 15820 15830 15840 15860 15890 15862 15850 15862 15838 15850 15857 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tháng 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 15869 15841 15824 15817 15813 15820 15825 15817 15813 15811 15811 15812 15812 15810 15812 15815 15813 15815 15816 15815 H-Thực Đo 15841 15833 15829 15825 15823 15823 15824 15822 15825 15830 15844 15847 15842 15838 15871 15864 15865 15860 15848 15835 15837 15969 15850 15820 15819 15815 15820 15825 15817 15813 15811 15811 15812 15812 15810 15812 15815 15813 15815 15816 15815 H-Tính Tốn 15841 15833 15829 15825 15823 15823 15824 15822 15825 15840 15847 15855 15842 15860 15881 15864 15865 15860 15848 15842 15849 151 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 29 30 10 11 12 13 14 15 16 17 Tháng 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 27 28 29 30 31 10 11 12 13 14 15 16 17 15849 15860 15856 15855 15846 15852 15848 15848 15861 15847 15843 15845 15848 15846 15841 15835 15832 15831 15836 H-Thực Đo 15827 15838 15829 15827 15829 15832 15833 15828 15833 15873 15859 15848 15840 15839 15835 15846 15846 15839 15837 15845 15838 15834 15849 15860 15856 15855 15846 15852 15851 15865 15878 15870 15868 15855 15850 15846 15841 15835 15832 15831 15836 H-Tính Tốn 15827 15838 15829 15827 15829 15832 15833 15828 15833 15873 15859 15848 15840 15839 15835 15851 15846 15839 15837 15875 15838 15834 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Tháng 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 15849 15841 15845 15843 15840 15838 15836 15833 15831 15829 15830 15849 15861 15845 15839 15831 15830 15828 15825 H-Thực Đo 15875 15866 15858 15854 15850 15853 15846 15843 15846 15859 15863 15849 15845 15845 15844 15841 15838 15837 15838 15837 15861 15881 15856 15860 15872 15843 15840 15838 15836 15835 15832 15829 15830 15885 15891 15845 15839 15860 15830 15828 15825 H-Tính Tốn 15875 15866 15858 15854 15850 15853 15846 15843 15846 15859 15863 15849 15845 15845 15844 15841 15838 15837 15838 15862 15889 15891 152 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 15832 15830 15828 15828 15826 15824 15824 15838 15826 15835 15836 15829 15897 15951 15890 15877 15873 15897 H-Thực Đo 15858 15855 15852 15845 15846 15844 15843 15842 15841 15840 329 25 15838 15838 330 26 15836 15836 331 27 15835 15835 332 28 15834 15834 333 29 15834 15834 334 30 15833 15833 15831 15831 336 15830 15830 337 15828 15828 338 15827 15827 339 15826 15826 340 15825 15825 341 15825 15825 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 10 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tháng 335 12 15832 15830 15828 15828 15826 15824 15830 15838 15835 15835 15836 15829 15897 15951 15890 15880 15886 15910 H-Tính Tốn 15858 15855 15852 15845 15846 15844 15843 15842 15841 15840 28 29 30 31 10 11 12 13 14 15887 15872 15911 16049 15945 15956 15968 15924 15907 15894 15886 15904 15895 15882 15874 15870 15866 15862 H-Thực Đo 15898 15889 15911 16071 15945 15956 15968 15924 15907 15894 15886 15904 15895 15882 15874 15870 15866 15862 H-Tính Tốn 343 15824 15824 344 10 15823 15823 345 11 15823 15823 346 12 15822 15822 347 13 15822 15822 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 15821 15821 15821 15820 15820 15819 15818 15818 15818 15818 15818 15817 15817 15817 15818 15818 15818 15817 15821 15821 15821 15820 15820 15819 15818 15818 15818 15818 15818 15817 15817 15817 15818 15818 15818 15817 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 11 Tháng 153 342 15824 15824 ... 2.2.2 Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý, giám sát điều hành hồ chứa DHHC-PMTL.V.1.0 để áp dụng điều hành Hồ chứa nước Cửa Đạt 2.2.2.1 Thu thập số liệu cơng trình hồ chứa nước Cửa Đạt. .. phí nước MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để đại hoá quản lý điều hành Hồ chứa nước Cửa Đạt nhằm chủ động lập kế hoạch, điều hành xả lũ mùa mưa lũ, đảm bảo cấp nước. .. trình hồ chứa nước Cửa Đạt cơng tác đại hóa quản lý điều hành hồ đặc biệt quan trọng cần nghiên cứu xây dựng Các nội dung cần nghiên cứu sau: - Nghiên cứu công nghệ để tính tốn dự báo lũ, điều hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hoá quản lý điều hành Hồ chứa nước Cửa Đạt , Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hoá quản lý điều hành Hồ chứa nước Cửa Đạt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay