“Nghiên cứu xác định kích thước bể tiêu năng hợp lý áp dụng cho công trình Đá Hàn Hà Tĩnh

121 1 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:01

LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập cao học khóa 16 trường, học viên thầy cô môn khoa học trường tận tình dẫn, giúp đỡ, khoa đào tạo sau đại học quan tâm Đồng thời học viên nhận giúp đỡ anh chị em học viên khóa Trong thời gian học viên làm luận văn, hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn khoa học PGS.TS Lê Văn Nghị, công tác Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia động lực học sông biển – Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam, giúp học viên hoàn thành luận văn Được Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia động lực học sông biển – Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam quan tư vấn thiết kế giúp cung cấp tài liệu để học viên làm luận văn Ngồi để hồn thành khóa học, học viên nhận giúp đỡ tạo điều kiện gia đình, lãnh đạo anh chị em đơn vị mà học viên cơng tác Vì học viên xin chân thành gửi tới nhà trường, thầy cô, bạn bè, anh chị em đơn vị cơng tác gia đình học viên lời biết ơn cảm ơn sâu sắc Đặc biệt học viên xin bày tỏ lòng biết ơn cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn khoa học PGS.TS Lê Văn Nghị Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia động lực học sông biển – Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam giúp đỡ học viên hồn thành luận văn Do trình độ thời gian có hạn nên luận văn khơng thể tránh khỏi tồn tại, hạn chế Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp trao đổi chân thành người đọc Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010 Học viên Trần Doãn Hùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Ý nghĩa thực tiễn, khoa học luận văn Mục tiêu, phương pháp phạm vi nghiên cứu Bố cục luận văn .9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 10 1.1 Tổng quan tình hình xây dựng tràn xả lũ tiêu sau tràn cơng trình thủy lợi, thủy điện Việt Nam 11 1.2 Tổng quan tiêu ®¸y sau tràn thực dụng cuối dốc nước 14 1.2.1.Tình hình xây dựng cơng trình tràn tiêu đáy 14 1.2.2 Tình hình vận hành thực tế số hồ chứa cơng trình xả lũ 15 1.3 Ảnh hưởng chiều sâu, chiều dài bể đến hiệu tiêu 16 1.4 Các hình thức kết cấu tiêu dòng đáy 16 1.4.1 Bể tiêu năng: 17 1.4.2 Tường tiêu 17 1.4.3 Bể tường kết hợp: 18 1.5 Kết luận chương 1: 19 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THUYẾT VỀ BỂ TIÊU NĂNG SAU TRÀN VẬN HÀNH .20 2.1.Lý thuyết tương tự để thiết lập mơ hình nghiên cứu .20 2.1.1 Khái niệm mơ hình: 20 2.1.2 thuyết tương tự 22 2.2 Nghiên cứu thuyết nối tiếp tiêu sau tràn 25 2.2.1 Nước nhảy 25 2.2.2 Nối tiếp dòng chảy hạ lưu cơng trình .25 2.3 Tính tốn bể tiêu sau tràn 27 2.3.1 Tính tốn chiều sâu bể 28 2.3.2 Tính tốn chiều dài bể: 29 2.3.3 Đoạn gia cố hạ lưu 31 2.3.4 Các biện pháp tiêu phụ trợ .32 2.3.5 Lưu lượng tính tốn tiêu 37 2.4 Kết luận chương 2: 38 CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM MƠ HÌNH THỦY LỰC TRÀN VẬN HÀNH ĐÁ HÀN TĨNH 39 3.1 Giới thiệu chung cơng trình Đá Hàn Tĩnh 39 3.1.1 Vị trí cơng trình 39 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 3.1.2 Nhiệm vụ cơng trình 39 3.1.3 Quy mơ cơng trình 39 3.2 Nhiệm vụ thí nghiệm mơ hình .42 3.3 Xây dựng mơ hình 42 3.3.1.Chọn loại mơ hình 42 3.3.2.Tiêu chuẩn tương tự 43 3.3.3 Chọn tỷ lệ mô hình 44 3.3.4 Xây dựng mơ hình .45 3.3.5 Thiết bị đo đạc, thí nghiệm mơ hình 47 3.3.6 Đánh giá sai số xây dựng lắp đặt mô hình đập tràn 49 3.4 Kết thí nghiệm phương án thiết kế 50 3.4.1 Các trường hợp lưu lượng yêu cầu thí nghiệm .50 3.4.2 Thí nghiệm kiểm nghiệm mơ hình 50 3.4.3 Kết thí nghiệm mơ hình phương án thiết kế .53 3.4.4 Nhận xét phương án thiết kế số đề nghị 65 3.5 Kết thí nghiệm phương án hoàn thiện 69 3.5.1 Nội dung phương án hoàn thiện đưa vào thí nghiệm 69 3.5.2 Kết thí nghiệm phương án hồn thiện .70 3.6 Kết luận chương 3: 88 Chương 4: SO SÁNH KẾT QUẢ TÍNH TỐN THUYẾT VÀ THÍ NGHIỆM MƠ HÌNH 89 4.1 Số liệu ban đầu .89 4.2 Kết tính tốn 90 4.2.1 Phương án thiết kế .90 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 4.2.2 Phương án hoàn thiện 92 4.3 Kết luận 96 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 97 Kết luận 97 Những vấn đề tồn tại, kiến nghị .98 2.1 Vấn đề tồn tại, hạn chế 98 2.2 Kiến nghị 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 T T T T T T T T T T T T T T Luận văn thạc sĩ kỹ thuật T MỤC LỤC BẢNG Bảng 1.1 Bảng thống kê số hồ đập, đập tràn xây dựng Việt Nam sử dụng biện pháp tiêu đáy .11 Bảng 2.1 Trị số a*, b*, c*, S .34 Bảng 2.2 Trị số M, N 35 Bảng 2.3 Trị số A 35 Bảng 2.4 Các hệ số r, t,s 36 Bảng 3.1 Kết kiểm nghiệm mô hình khả tháo - PATK .50 Bảng 3.2 Kết kiểm nghiệm mơ hình khả tháo - PATK .51 Bảng 3.3 Kết thí nghiệm đo đường mặt nước Tràn xả lũ Đá Hàn - Phương án thiết kế Q=2038 m3/s; Z TL = 43,38m; Z HL = 24,70m; .55 Bảng 3.4 Kết thí nghiệm đo đường mặt nước Tràn xả lũ Đá Hàn Phương án thiết kế Q=1742 m3/s; Z TL = 42,76m; Z HL = 24,05m 56 Bảng 3.5 Kết thí nghiệm đo đường mặt nước Tràn xả lũ Đá Hàn Phương án thiết kế, Q=1400 m3/s; Z TL = 42,05m; Z HL = 23,30m 57 Bảng 3.6 Kết thí nghiệm đo đường mặt nước tràn xả lũ Đá Hàn Phương án thiết kế, Q=1100 m3/s; Z TL = 41,40m; Z HL = 22,58m 58 Bảng 3.7 Kết thí nghiệm đo đường mặt nước tràn xả lũ Đá Hàn Phương án thiết kế, Q=800 m3/s; Z TL = 40,69m; Z HL = 21,80m 59 Bảng 3.8 Kết thí nghiệm đo đường mặt nước tràn xả lũ Đá Hàn - Phương án thiết kế, Q=500 m3/s; Z TL = 39,90m; Z HL = 20,85m 60 Bảng 3.9 Bảng thông số nước nhảy - PATK 64 Bảng 3.10 Bảng xác định hiệu tiêu – PATK 65 Bảng 3.11 Độ sâu dòng chảy ngưỡng cuối dốc .70 Bảng 3.12 Kết thí nghiệm đo đường mặt nước mơ hình tràn xả lũ Đá Hàn Phương án hoàn thiện, Q=2038 m3/s; Z TL = 43,38 m; Z HL = 27,75m .74 Bảng 3.13 Kết thí nghiệm đo đường mặt nước mơ hình tràn xả lũ Đá Hàn Phương án hồn thiện, Q=1742 m3/s; Z TL = 42,67 m; Z HL = 26,87m .75 Bảng 3.14 Kết thí nghiệm đo đường mặt nước mơ hình tràn xả lũ Đá Hàn Phương án hoàn thiện, Q=1400m3/s; Z TL = 41,40m; Z HL = 26,47m 76 Bảng 3.15 Kết thí nghiệm đo đường mặt nước mơ hình tràn xả lũ Đá Hàn Phương án hồn thiện, Q=1100 m3/s; Z TL = 42,05 m; Z HL = 25,87m .77 Bảng 3.16 Kết thí nghiệm đo đường mặt nước mơ hình tràn xả lũ Đá Hàn Phương án hoàn thiện, Q=800 m3/s; Z TL = 40,68 m; Z HL = 24,47m 78 Bảng 3.17 Kết thí nghiệm đo đường mặt nước mơ hình tràn xả lũ Đá Hàn Phương án hồn thiệnQ=500 m3/s; Z TL = 39,90 m; Z HL = 23,16m 79 Bảng 3.18 Các thông số nước nhảy- PAHT .84 Bảng 3.19 Xác định lượng tiêu hao bể -PA hoàn thiện 85 Bảng 3.20 So sánh hiệu hai phương án 87 Bảng 4.1 Bảng số liệu đầu vào để tính tốn thơng số chiều dài nước nhảy 89 Bảng 4.2 Kết tính chiều dài nước nhảy – phương án thiết kế 93 Bảng 4.3 Kết tính chiều dài nước nhảy – phương án thiết kế 94 Bảng 4.4 Kết tính chiều dài nước nhảy – phương án hoàn thiện 95 T T T P P P T P P P T T T T T T T T T P P R R R R P P R R R R T T T T P P R R R R P P R R R R T T T P P R R R R P P R R R R T T T T T T T T P P R R R R P P R R R R T T P P R R R R T P P R R R R T P P R R R R T P P R R R T R T T T T T T T T T T T T Luận văn thạc sĩ kỹ thuật T MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Bể tiêu 17 Hình 1.2 Tường tiêu 18 Hình 1.3 Bể tường kết hợp 19 Hình 2.1 Sơ đồ tính tốn bể tiêu 28 Hình 2.2 Biểu đồ lưu tốc cơng trình tháo 31 Hình 2.3 Một số hình thức mố nhám 33 Hình 2.4 Hình thức thiết bị tiêu (kích thước hình ghi theo m) 36 Hình 2.5 Sơ đồ tình hình dòng chảy có thiết bị tiêu sân sau 37 Hình 3.1 mặt mơ hình tổng thể tràn xả lũ Đá Hàn 46 Hình 3.2 Cắt dọc mơ hình tràn xả lũ Đá Hàn 46 Hình 3.3 Vị trí mặt cắt điểm đo lưu tốc mực nước mơ hình 49 Hình 3.4 Quan hệ thực nghiệm Q = f(Z hồ ) Q = f(Z kênh ) 51 Hình 3.5 Quan hệ thực nghiệm Q = f(m) - tràn tự 52 Ảnh 3.1 Tình hình thủy lực tràn dốc nước – PATK 54 Ảnh 3.2 Nước nhảy bể tiêu nhảy thứ cấp sau bể - PATK 55 Ảnh 3.3 Bố trí 02 ngưỡng dốc nước, hai hàng mố bể rút ngắn chiều dài bể tiêu (L b =30m)- PAHT 68 Ảnh 3.4 Tình hình thủy lực dốc nước bể tiêu năng, nước tràn qua đỉnh thành bể - PAHT 72 Ảnh 3.5 Nước nhảy đẩy lùi vào đầu bể nhảy ngập bể tiêu năng, khơng nước nhảy thứ cấp kênh xả sau bể – PAHT 73 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T R R R R T T T T T T T T R R T T T Luận văn thạc sĩ kỹ thuật MỞ ĐẦU 1.Ý nghĩa thực tiễn, khoa học luận văn Đất nước ta có điều kiện địa hình đặc thù, phía Tây đồi núi cao, phía Đơng vùng đồng lớn ven biển, Việt Nam nước có hệ thống sông, suối dày đặc Đây tiềm lớn để xây dựng phát triển công trình thủy điện, thủy lợi phục vụ cho cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, góp phần vào trình phát triển xã hội, cải thiện đời sống nhân dân Việc xây dựng đập ngăn, đập dâng sơng, suối làm hình thành nên hồ chứa Bên cạnh tác dụng điều hòa dòng chảy mùa lũ, giảm đỉnh lũ, phục vụ mục đích thủy lợi, thủy điện hồ chứa lại làm tăng cột nước, mối nguy hại lớn cho vùng hạ du có cố cơng trình xảy Do hồ chứa, người ta bố trí tràn xả lũ nhằm đảm bảo an tồn cho cụm đầu mối cơng trình, an tồn cho dự án trình xây dựng hoạt động Ngồi tràn xả lũ thường xun nhiều cơng trình bố trí tràn cố để xả lũ, đảm bảo an tồn cho cơng trình Theo số liệu thống kê, đến năm 2003 nước có 1967 hồ chứa có dung tích chứa từ 0,2 triệu m3 trở lên với tổng dung tích trữ 24,82 tỷ m3 P P P P thống kê có cho thấy hồ chứa, cố đập nguyên nhân hư hỏng tràn chiếm tỉ lệ đáng kể hầu hết cố lớn Theo số liệu điều tra năm 1992 nước ta, số hồ chứa xây dựng có 39,1% đập, đập tràn làm việc bình thường, 38,7% có hư hỏng nhỏ 22,2% có hư hỏng lớn Theo tài liệu điều tra Cục Thuỷ lợi, cố cơng trình mà nguyên nhân xuất phát từ việc hư hỏng công trình tràn có tỷ lệ sau: Hồ có dung tích từ ÷ 10 triệu m3 có gần 30% hư hỏng cố tràn; Hồ có dung tích ÷ P P triệu m3 có gần 40% hồ có dung tích 0,2 ÷ triệu m3 gần 45% P P Luận văn thạc sĩ kỹ thuật P P Như hạng mục công trình tràn xả nước yếu tố quan trọng định hiệu làm việc tổng thể dự án thủy lợi, thủy điện Việc bố trí đập tràn có quan hệ với bố trí tổng thể, điều kiện thi công, điều kiện địa chất, địa hình, thủy văn , việc chọn kết cấu tràn phù hợp vấn đề quan tâm Hình thức kết cấu cơng trình tràn chọn định hiệu tiêu hao lượng thừa dòng chảy qua tràn Trong kết cấu mặt cắt tràn định khả tiêu hao lượng đoạn mặt tràn hình thức tiêu định khả tiêu hao lượng đoạn sau tràn Với cơng trình có cột nước cao có nhiều biện pháp tiêu như: Tiêu phóng xạ, tiêu dòng mặt, tiêu dòng đáy… Mỗi hình thức tiêu lại có ưu nhược điểm khác phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất khác Chính việc nghiên cứu biện pháp tiêu thích hợp cho cơng trình cần thiết Nó tiền đề cho cơng trình hoạt động ổn định có hiệu sau Với cơng trình có địa chất yếu (nền đất đá phong hố mạnh) có cột nước thấp việc chọn hình thức tiêu kiểu mũi phun khơng hợp Khi biện pháp tiêu lựa chọn bể tiêu (tiêu đáy) Nguồn lượng dư thừa dòng nước xả qua đập tràn lớn, biện pháp tiêu hợp tạo nên chế độ nối tiếp thủy lực phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định cơng trình xói lở lòng dẫn phía hạ lưu cơng trình tràn Vì vấn đề hàng đầu thiết kế, bố trí cơng trình giải tốt vấn đề nối tiếp thủy lực sau cơng trình xả, đảm bảo an toàn làm việc cho hạng mục tràn nói riêng hạng mục khác dự án nói chung Việc tính tốn thiết kế kết hợp với thí nghiệm mơ hình nhằm kiểm chứng kết tính toán thuyết số liệu đo tương đối tương đồng Luận văn thạc sĩ kỹ thuật với thực tế đồng thời tìm tượng bất lợi cho cơng trình thuyết khơng thể lường hết biện pháp áp dụng ngày rộng rãi Đối với tràn vận hành, cấp lưu lượng, mực nước xả qua tràn có độ chênh lệch lớn nên hiệu làm việc tràn phụ thuộc nhiều vào hình dạng kích thước tràn Đặc biệt chiều dài, chiều sâu bể Chiều sâu bể định chế độ nước nhảy sau bể tiêu (nước nhảy ngập, nhảy chỗ, nhảy phóng xa); chiều dài bể ảnh hưởng lớn đến điều kiện kinh tế kỹ thuật cơng trình Vì vậy, tính tốn lựa chọn kính thước hợp bể tiêu góp phần lớn hiệu tiêu hao lượng dòng chảy, giải vấn đề nối tiếp thủy lực sau cơng trình xả, làm giảm xói lở hạ lưu cơng trình giảm mức độ uy hiếp cố tới tổng thể dự án đem lại hiệu kinh tế cho cơng trình Việc xác định kích thước bể tiêu dựa phương pháp thuyết cơng thức thực nghiệm tính tốn chung dành cho tất cơng trình Trong khi, thực tế cơng trình có điều kiện đặc trưng địa hình, địa chất, thủy văn thủy lực khác nhau, nên việc áp dụng hình thức tiêu cơng trình khác Do ú vic nghiờn cu b tiêu hp ch ta nghiên cứu với cơng trình cụ thể Do đó, bên cạnh kết tính tốn thuyết, việc kết hợp thí nghiệm mơ hình điều kiện biên cụ thể cơng trình hữu ích phù hợp cho cơng trình Cơng trình Đá Hàn tỉnh tĩnh thiết kế ban đầu chọn hình thức tiêu kiểu mũi phun song tình hình địa chất tuyến tràn khơng phải đá, lớp đá phiến sét 4b có cường độ kháng nén khơ chưa tới 185KG/cm2 phương án tiêu mũi phun sau tràn khơng Luận văn thạc sĩ kỹ thuật thích hợp Do phải chuyển đổi sang tiêu đáy nhằm bảo đảm ổn định cơng trình Các thơng số bể tiêu tràn vận hành Đá Hàn tính tốn tiến hành thí nghiệm Trung tâm nghiên cứu Thủy lực – Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia động lực học sông biển - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Tuy nhiên kết thí nghiệm chưa nghiên cứu, phân tích, đánh giá đối chứng với tính tốn thuyết toán cụ thể nhằm xác định kích thước hợp cho bể tiêu tràn vận hành Đá Hàn cho cơng trình tương tự Đề tài “Nghiên cứu xác định kích thước bể tiêu hợp áp dụng cho cơng trình Đá Hàn Tĩnh ” tiến hành phân tích kết đo từ thí nghiệm mơ hình, so sánh, đối chứng với kết tính tốn thuyết cần thiết có ý nghĩa thực tiễn cơng trình Đá Hàn nói riêng cơng trình có điều kiện tương tự nói chung, nên đề tài cần thiết có ý nghĩa thực tiễn Mục tiêu, phương pháp phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục đích đề tài: - Nghiªn cứu xác định kích thước hợp bể tiêu khả tiêu tràn, tính toán áp dụng cụ thể cho tràn vận hành Đá Hàn tỉnh Tĩnh - ánh giá so sánh kết tính toán thuyết kết thí nghiệm mô hình để rút vấn đề cần lưu ý việc nghiên cứu xác định kích thước bể tiêu - Thu thập tài liệu tham khảo 2.2 Phương pháp nghiên cứu: - Luận văn kết hợp nghiên cứu luận nghiên cứu thực nghiệm để đưa so sánh, kết luận đề xuất áp dụng Luận văn thạc sĩ kỹ thuật - Tập hợp tài liệu kết nghiên cứu có, sử dụng kết thí nghiệm mơ hình tràn vận hành Đá Hàn để so sánh, đối chứng kiểm định với kết tính tốn thuyết 2.3 Phạm vi nghiên cứu Xác định kích thước bể tiêu hợp tràn vận hành áp dụng cho tràn vận hành Đá Hàn 2.4 Kết dự kiến đạt được: - Đưa kết kích thước hợp bể tiêu - Kiểm tra, đánh giá độ tin cậy kết thí nghiệm, sử dụng cho thiết kế cụ thể bể tiêu tràn vận hành Đá Hàn - Là tài liệu tham khảo cho cơng trình tương tự Bố cục luận văn MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan tình hình xây dựng đập tràn tiêu sau tràn cơng trình thủy lợi, thủy in Vit Nam 1.2 Tng quan tiờu nng đáy sau tràn thực dụng cuối dốc nước 1.3 Ảnh hưởng chiều sâu, chiều dài bể đến hiệu tiêu 1.4 Các hình thức kết cấu tiêu dòng đáy CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THUYẾT VỀ BỂ TIÊU NĂNG SAU TRÀN VẬN HÀNH 2.1 thuyết tương tự để thiết lập mơ hình nghiên cứu 2.2 Nghiên cứu thuyết nối tiếp tiêu sau tràn 2.3 Tính tốn bể tiêu sau tràn CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM MƠ HÌNH THỦY LỰC TRÀN VN HNH đá hàn Lun thc s k thut PHỤ LỤC Bảng 2a: Kết đo vận tốc trung bình dòng chảy Mơ hình tràn xả lũ Đá Hàn - phương án tiêu đáy Phương án thiết kế: Trường hợp tràn có cửa khơng cửa làm việc Q=2038 m3/s; ZTL= 43,38m ; ZHL= 24,70m MỈt c¾t 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 9-9 10-10 11-11 12-12 13-13 14-14 15-15 Thủ trùc §iĨm ®o M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § σV σV (m/s) Vtb (m/s) 11,71 0,63 0,45 0,56 10,28 14,26 11,82 12,05 0,45 0,50 12,63 13,63 σV (m/s) Vtb (m/s) 11,23 0,56 0,43 0,52 11,62 13,44 12,48 13,40 0,42 0,59 0,55 0,61 12,99 13,88 12,74 14,26 0,59 0,61 16,80 5,60 7,82 10,24 4,84 4,99 4,35 0,49 0,38 0,41 0,54 0,17 0,19 0,27 V tb (m/s) (m/s) V tb (m/s) 10,97 0,54 10,58 12,62 σV σV (m/s) V tb (m/s) (m/s) 11,05 0,54 11,62 0,56 0,42 0,65 10,83 14,07 0,44 0,62 10,29 12,35 0,49 0,62 13,35 14,20 0,44 0,46 12,42 13,55 0,41 0,54 11,30 12,53 0,46 0,55 0,54 0,63 13,42 13,60 0,52 0,58 12,28 13,85 0,53 0,49 12,30 13,49 0,57 0,59 13,98 15,04 0,59 0,69 13,97 17,23 0,55 0,69 13,84 15,60 0,59 0,67 13,51 16,62 0,54 0,40 18,13 5,71 10,92 12,50 8,42 8,73 5,11 6,10 5,95 5,50 5,64 6,01 5,92 5,78 5,49 5,56 5,99 5,62 5,31 8,94 8,73 8,88 8,80 7,80 7,26 7,89 7,11 5,91 6,86 6,35 6,13 0,40 0,35 0,46 0,55 0,49 0,37 0,27 0,25 0,29 0,23 0,51 0,44 0,39 0,24 0,23 0,26 0,31 0,29 0,28 0,34 0,33 0,34 0,32 0,39 0,30 0,25 0,26 0,24 0,24 0,27 0,18 17,32 5,41 9,83 12,80 8,40 8,71 5,98 7,58 8,36 6,69 6,76 6,19 6,25 4,46 5,79 5,46 5,14 5,79 5,73 7,81 7,96 7,55 7,48 7,76 7,28 6,91 5,90 5,19 6,39 5,67 4,03 0,64 0,56 0,48 0,58 0,43 0,15 0,23 0,43 0,34 0,22 0,45 0,60 0,34 0,21 0,23 0,20 0,37 0,28 0,25 0,38 0,34 0,32 0,34 0,30 0,30 0,24 0,26 0,16 0,26 0,17 0,16 17,42 5,79 9,70 13,84 8,26 8,61 5,22 8,17 8,99 7,76 7,82 6,86 6,56 6,88 5,33 5,51 6,30 5,82 5,33 6,23 5,94 5,99 7,63 7,36 6,45 4,82 4,64 3,93 3,86 3,83 2,66 0,70 0,38 0,45 0,67 0,21 0,22 0,21 0,39 0,31 0,25 0,46 0,30 0,27 0,35 0,28 0,25 0,39 0,35 0,24 0,27 0,25 0,20 0,29 0,35 0,36 0,16 0,21 0,14 0,20 0,15 0,12 16,48 5,54 10,08 9,35 5,20 5,59 4,96 0,68 0,40 0,59 0,53 0,39 0,18 0,32 Ghi chó Chân đập Cách chân đập 30m Cách chân đập 40m Cuối dốc nước Đầu bể tiêu Giữa bể tiêu Cuối bể tiêu Đầu kênh xả đoạn 1- sân sau Giữa kênh xả đoạn Cuối sân sau Đầu kênh xả đoạn - sau T1 41,5m Kênh đoạn 2- sau T1 81,5m Kênh đoạn 2- sau T1 127,5m Kênh đoạn 2- sau T1 182,5m sau T1 234m Ghi : Các thủy trực đo từ bờ phải sang bờ tráI theo chiều dòng chảy Các điểm đo mặt thủy trực (hoặc 5) khu vực kênh xả, sân sau giá trị vận tốc mái kênh tương ứng bên phải bên tr¸i Bảng 2b: Kết đo vận tốc trung bình dòng chảy Mơ hình tràn xả lũ Đá Hàn - phương án tiêu đáy Phương án thiết kế: Trường hợp tràn có cửa khơng cửa làm vic Q=1742 m3/s; ZTL= 42,76m; ZHL=24,05m Mặt cắt 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 9-9 10-10 11-11 12-12 13-13 14-14 15-15 Thuỷ trực Điểm đo M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § σV σV (m/s) Vtb (m/s) 11,75 0,41 0,21 0,32 10,08 12,39 11,36 12,91 0,34 0,38 12,91 12,83 σV (m/s) Vtb (m/s) 10,69 0,41 0,39 0,39 11,05 12,49 12,19 12,53 0,38 0,55 0,31 0,53 13,80 12,54 12,02 10,82 0,28 0,38 15,78 2,27 2,12 2,69 5,67 4,57 4,54 0,40 0,27 0,55 0,35 0,23 0,27 0,35 (m/s) V tb (m/s) 10,93 0,26 10,48 10,85 V tb (m/s) σV σV (m/s) V tb (m/s) (m/s) 11,20 0,35 10,04 0,27 0,33 0,38 10,87 13,31 0,26 0,42 10,59 10,36 0,25 0,33 13,67 14,15 0,36 0,41 12,76 12,14 0,32 0,33 11,69 12,91 0,31 0,34 0,46 0,37 13,90 11,89 0,37 0,34 12,92 13,71 0,31 0,37 12,57 12,94 0,32 0,32 12,21 1,85 0,27 0,32 10,51 2,48 0,23 0,36 13,68 1,73 0,38 0,26 13,21 13,42 0,42 0,54 15,04 7,05 6,10 8,99 6,69 6,80 5,19 5,59 5,82 5,06 5,96 5,39 5,28 5,10 5,04 4,88 6,18 6,46 5,93 8,26 8,33 7,72 8,40 8,03 7,69 7,35 7,77 5,63 6,82 6,52 5,01 1,14 0,22 0,45 0,18 0,36 0,26 0,23 0,36 0,54 0,26 0,38 0,34 0,25 0,16 0,18 0,14 0,18 0,13 0,14 0,38 0,35 0,37 0,21 0,38 0,28 0,28 0,33 0,29 0,12 0,21 0,24 13,73 8,37 9,37 10,83 6,18 6,22 4,97 6,70 6,78 6,85 6,85 5,73 5,69 5,53 4,80 4,77 5,88 5,69 4,96 7,66 7,58 7,25 7,67 7,33 7,09 5,78 5,28 4,79 4,88 4,90 4,51 1,05 0,69 0,74 0,81 0,36 0,26 0,27 0,44 0,22 0,23 0,44 0,18 0,30 0,16 0,15 0,18 0,18 0,20 0,16 0,33 0,33 0,25 0,37 0,49 0,35 0,27 0,20 0,17 0,13 0,14 0,16 16,98 9,19 9,67 12,78 6,63 6,58 5,92 7,43 6,17 6,90 5,65 6,11 6,01 5,95 5,17 5,24 6,04 6,01 5,11 6,39 6,94 5,83 7,24 7,59 6,05 5,25 4,30 3,71 4,48 3,85 3,69 1,62 1,28 0,37 0,25 0,39 0,33 0,42 0,40 0,24 0,20 0,34 0,38 0,27 0,15 0,13 0,12 0,36 0,33 0,17 0,29 0,19 0,16 0,38 0,39 0,36 0,27 0,25 0,20 0,15 0,16 0,10 16,31 0,91 2,73 4,97 4,40 4,23 4,43 1,20 0,20 0,55 0,20 0,24 0,31 0,19 Ghi chó Chân đập Cách chân đập 30m Cách chân đập 40m Cuối dốc nước Đầu bể tiêu Giữa bể tiêu Cuối bể tiêu Đầu kênh xả đoạn - sân sau Giữa kênh xả đoạn Cuối sân sau Đầu kênh xả đoạn - sau T1 41,5m kênh đoạn 2- sau T1 81,5m kênh đoạn 2- sau T1 127,5m kênh đoạn 2- sau T1 182,5m sau T1 234m Ghi chó : Các thủy trực đo từ bờ phải sang bờ tráI theo chiều dòng chảy Các điểm đo mặt thủy trực (hoặc 5) khu vực kênh xả, sân sau giá trị vận tốc mái kênh tương ứng bên phải bên trái Bảng 2c: Kết đo vận tốc trung bình dòng chảy Mơ hình tràn xả lũ Đá Hàn - phương án tiêu đáy Phương án thiết kế: Trường hợp tràn có cửa khơng cửa làm việc Q =1400m3/s; ZTL= 42,05m; ZHL= 23,30m Mặt cắt 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 9-9 10-10 11-11 12-12 13-13 14-14 15-15 Thuỷ trực Điểm đo M G Đ M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § σV σV (m/s) Vtb (m/s) 0,59 9,89 9,28 11,34 0,44 0,55 0,30 0,44 10,89 10,02 12,05 0,35 11,85 11,00 1,61 0,72 1,93 3,28 3,73 3,13 V tb (m/s) 10,25 σV (m/s) Vtb (m/s) 0,42 8,81 9,49 12,66 0,20 0,56 0,42 0,54 9,68 12,13 10,40 0,34 0,45 12,84 0,88 0,28 0,07 0,16 0,16 0,19 0,21 13,34 4,50 5,45 7,19 5,43 5,84 5,44 4,61 5,04 4,90 5,31 4,86 4,99 4,86 4,39 4,30 6,66 6,30 6,93 7,87 8,02 7,67 7,30 6,70 6,92 6,50 6,10 5,48 5,76 5,37 5,11 (m/s) V tb (m/s) 0,25 9,57 9,76 10,35 0,25 0,46 11,03 11,60 σV σV (m/s) V tb (m/s) (m/s) 0,36 8,96 0,41 9,68 9,84 0,24 0,51 9,74 9,66 0,33 0,43 0,46 0,58 10,55 10,48 0,36 0,70 11,41 11,29 0,36 0,37 11,54 0,42 11,75 0,58 12,03 0,46 0,72 12,85 0,44 11,68 0,48 12,35 0,60 0,95 0,24 0,12 0,10 0,28 0,30 0,23 0,20 0,27 0,17 0,23 0,30 0,23 0,14 0,15 0,15 0,20 0,21 0,16 0,36 0,45 0,36 0,25 0,21 0,18 0,12 0,33 0,24 0,29 0,25 0,17 13,82 5,62 7,06 6,90 5,76 5,91 5,80 6,29 6,17 5,68 5,93 5,82 5,38 4,90 4,82 3,95 5,58 5,67 5,49 6,83 6,53 6,62 6,48 6,32 5,62 5,54 5,69 4,04 4,92 4,35 3,75 0,63 0,19 0,23 0,19 0,35 0,21 0,16 0,22 0,20 0,14 0,18 0,26 0,18 0,15 0,18 0,17 0,17 0,31 0,26 0,26 0,35 0,34 0,30 0,36 0,18 0,22 0,15 0,17 0,17 0,27 0,19 13,76 6,24 8,18 8,14 6,50 6,09 5,58 5,87 5,87 5,37 5,36 5,57 5,36 4,71 4,18 3,53 4,25 5,00 4,46 5,43 6,56 6,42 5,71 5,53 4,64 4,54 4,06 2,96 2,97 2,10 1,89 0,71 0,25 0,38 0,23 0,29 0,24 0,17 0,18 0,27 0,15 0,27 0,25 0,31 0,11 0,15 0,10 0,20 0,26 0,16 0,26 0,29 0,23 0,15 0,19 0,12 0,23 0,13 0,18 0,04 0,07 0,07 12,33 1,20 0,74 1,83 3,49 3,69 3,42 0,46 0,20 0,05 0,04 0,27 0,20 0,17 Ghi chó Chân đập Cách chân đập 30m Cách chân đập 40m Cuối dốc nước Đầu bể tiêu Giữa bể tiêu Cuối bể tiêu Đầu kênh xả đoạn - sân sau Giữa kênh xả đoạn Cuối sân sau Đầu kênh xả đoạn - sau T1 41,5m kênh đoạn 2- sau T1 81,5m kênh đoạn 2- sau T1 127,5m kênh đoạn 2- sau T1 182,5m sau T1 234m Ghi chó : C¸c thủy trực đo từ bờ phải sang bờ tráI theo chiều dòng chảy Các điểm đo mặt thủy trực (hoặc 5) khu vực kênh xả, sân sau giá trị vận tốc mái kênh tương ứng bên phải bên trái Bng 2d: Kết đo vận tốc trung bình dòng chảy Mơ hình tràn xả lũ Đá Hàn - phương án tiêu đáy Phương án thiết kế: Trường hợp trn cú ca v khụng ca lm vic Mặt cắt 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 9-9 10-10 11-11 12-12 13-13 14-14 15-15 Thuỷ trực Điểm đo M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § Q = 1100 m3/s; ZTL= 41,40m; ZHL= 22,58 m σV σV σV σV σV V tb (m/s) (m/s) V tb (m/s) (m/s) Vtb (m/s) (m/s) Vtb (m/s) (m/s) V tb (m/s) (m/s) 7,61 0,32 6,06 0,31 8,87 0,37 9,68 0,34 8,34 0,46 9,87 10,84 0,36 0,42 9,34 9,50 0,35 0,39 9,25 12,06 0,38 0,52 9,27 10,08 0,33 0,33 9,11 10,68 0,47 0,57 11,66 10,33 0,46 0,24 10,39 10,65 0,78 0,28 8,58 10,95 0,45 0,25 11,40 9,11 0,32 0,28 11,44 9,06 0,60 0,31 11,26 0,26 10,50 0,25 9,17 0,24 11,59 0,31 11,25 0,36 10,58 12,58 0,42 0,40 11,14 9,05 0,51 0,34 11,36 14,56 0,49 0,56 11,98 12,48 0,53 0,35 11,12 15,02 0,64 0,56 12,94 2,89 4,05 5,16 2,88 2,85 2,66 0,14 0,16 0,21 0,20 0,24 0,14 0,07 11,27 2,11 3,87 4,15 5,67 5,31 4,44 4,43 5,15 6,09 5,90 6,04 6,69 4,25 3,32 3,57 5,33 5,46 5,38 8,58 8,27 7,89 6,80 6,14 5,58 5,81 5,39 4,80 4,55 4,63 4,38 0,20 0,17 0,13 0,13 0,23 0,20 0,19 0,19 0,27 0,28 0,22 0,13 0,26 0,12 0,07 0,11 0,36 0,19 0,37 0,34 0,24 0,19 0,31 0,32 0,23 0,22 0,22 0,15 0,16 0,13 0,17 13,78 5,16 5,66 6,59 5,61 5,66 5,15 6,62 5,98 7,00 7,53 6,82 6,23 5,80 5,66 5,45 6,69 6,67 6,88 6,69 7,39 6,90 6,84 6,77 6,11 5,79 5,03 4,15 4,79 4,07 3,69 0,53 0,32 0,27 0,25 0,10 0,12 0,11 0,30 0,20 0,31 0,38 0,26 0,56 0,12 0,23 0,15 0,27 0,28 0,26 0,29 0,36 0,20 0,20 0,24 0,26 0,15 0,23 0,11 0,17 0,17 0,19 11,20 2,84 3,80 3,18 5,79 5,36 4,89 4,51 5,40 4,67 5,85 6,57 6,40 4,34 3,38 3,25 3,95 4,53 4,28 4,97 5,66 5,48 4,84 4,10 3,31 3,99 3,17 2,89 2,39 2,30 2,35 0,26 0,18 0,10 0,18 0,17 0,18 0,11 0,23 0,27 0,12 0,23 0,35 0,30 0,20 0,11 0,16 0,16 0,28 0,13 0,17 0,26 0,27 0,29 0,26 0,17 0,17 0,16 0,17 0,09 0,12 0,06 13,86 2,88 4,38 5,01 3,30 3,07 2,93 0,52 0,15 0,13 0,15 0,11 0,08 0,05 Ghi chó Chân đập Cách chân đập 30m Cách chân đập 40m Cuối dốc nước Đầu bể tiêu Giữa bể tiêu Cuối bể tiêu Đầu kênh xả đoạn - sân sau Giữa kênh xả đoạn Cuối sân sau Đầu kênh xả đoạn - sau T1 41,5m kênh đoạn 2- sau T1 81,5m kênh đoạn 2- sau T1 127,5m kênh đoạn 2- sau T1 182,5m sau T1 234m Ghi chó : Các thủy trực đo từ bờ phải sang bờ tráI theo chiều dòng chảy Các điểm đo mặt thủy trực (hoặc 5) khu vực kênh xả, sân sau giá trị vận tốc mái kênh tương ứng bên phải bên trái Bảng 2e: Kết đo vận tốc trung bình dòng chảy Mơ hình tràn xả lũ Đá Hàn - phương án tiêu đáy Phương án thiết kế: Trường hợp tràn có cửa khơng cửa làm việc Mặt cắt 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 9-9 10-10 11-11 12-12 13-13 14-14 15-15 Thuû trùc §iĨm ®o M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § Q = 800 m3/s; ZTL= 40,69 m; ZHL= 21,80 m σV σV σV σV σV V tb (m/s) (m/s) V tb (m/s) (m/s) Vtb (m/s) (m/s) Vtb (m/s) (m/s) V tb (m/s) (m/s) 8,56 0,55 8,24 0,47 8,78 0,42 9,51 0,25 8,65 0,63 9,58 9,21 0,58 0,57 9,28 10,71 0,53 0,17 9,92 9,80 0,52 0,28 10,23 10,48 0,27 0,31 9,29 9,30 0,69 0,34 10,82 9,70 0,65 0,45 10,48 9,09 0,12 0,49 10,35 11,39 0,24 0,47 10,42 11,66 0,21 0,46 10,80 8,67 0,06 0,46 11,63 9,63 0,55 0,48 11,99 8,65 0,54 0,33 11,42 11,29 0,52 0,50 11,28 8,29 0,53 0,47 10,40 10,65 0,57 0,45 12,34 3,69 0,59 0,21 11,98 2,57 0,49 0,22 11,97 4,37 0,55 0,29 11,84 2,28 0,59 0,14 12,51 3,73 0,54 0,25 4,32 2,75 0,34 0,14 3,01 2,66 0,22 0,11 7,22 3,75 0,22 0,18 3,34 2,25 0,17 0,16 4,76 2,76 0,22 0,12 1,84 4,19 0,17 0,26 1,98 5,20 0,19 0,53 2,49 4,95 0,15 0,32 2,05 4,26 0,22 0,41 2,04 3,82 0,15 0,39 3,35 0,17 5,11 4,96 0,47 0,33 4,78 7,20 0,23 0,42 5,02 6,74 0,21 0,33 3,06 0,42 4,50 4,25 0,23 0,18 5,39 6,80 0,22 0,57 4,76 4,15 0,25 0,24 3,23 4,36 0,04 0,04 4,85 5,32 0,38 0,19 3,48 3,78 0,12 0,11 3,22 7,55 0,11 0,10 4,57 6,35 0,15 0,34 3,18 4,35 0,20 0,16 6,34 7,38 0,16 0,25 5,67 6,73 0,18 0,29 4,52 3,36 0,17 0,15 7,90 7,77 0,22 0,19 5,82 5,39 0,25 0,13 3,23 5,89 0,10 0,15 5,85 5,88 0,19 0,14 4,74 5,28 0,19 0,09 2,92 3,86 0,16 0,04 5,02 4,61 0,13 0,24 4,75 4,37 0,14 0,26 1,81 2,36 0,04 0,20 4,13 0,28 3,23 0,16 2,06 0,12 Ghi chó Chân đập Cách chân đập 30m Cách chân đập 40m Cuối dốc nước Đầu bể tiêu Giữa bể tiêu Cuối bể tiêu Đầu kênh xả đoạn - sân sau Giữa kênh xả đoạn Cuối sân sau Đầu kênh xả đoạn - sau T1 41,5m kênh đoạn 2- sau T1 81,5m kênh đoạn 2- sau T1 127,5m kênh đoạn 2- sau T1 182,5m sau T1 234m Ghi : Các thủy trực đo từ bờ phải sang bờ tráI theo chiều dòng chảy Các điểm đo mặt thủy trực (hoặc 5) khu vực kênh xả, sân sau giá trị vận tốc mái kênh tương ứng bên phải bên trái Bng 2f: Kt qu đo vận tốc trung bình dòng chảy Mơ hình tràn xả lũ Đá Hàn - phương án tiêu đáy Phương án thiết kế: Trường hợp tràn có cửa không cửa làm việc Q = 500 m3/s; ZTL= 39,90 m; ZHL= 20,85 m Mặt cắt 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 9-9 10-10 11-11 12-12 13-13 14-14 15-15 Thuỷ trực Điểm đo M G Đ M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § σV σV (m/s) 0,35 Vtb (m/s) 8,75 7,08 8,70 0,59 0,52 0,64 0,35 8,19 8,30 7,91 8,91 0,51 0,32 9,02 8,15 12,78 2,83 3,12 4,02 2,36 3,07 1,76 σV (m/s) 0,47 Vtb (m/s) 7,03 7,05 8,16 0,43 0,56 0,68 0,40 8,67 9,15 8,80 8,38 0,56 0,42 0,28 0,32 9,21 9,00 0,90 0,39 0,55 0,12 0,74 0,27 0,11 (m/s) 0,75 V tb (m/s) 7,45 7,48 7,78 0,61 0,57 11,36 8,51 V tb (m/s) 7,80 σV σV (m/s) 0,73 V tb (m/s) 7,56 (m/s) 0,52 7,87 8,29 0,46 0,52 7,59 7,29 0,55 0,40 0,66 0,65 8,76 9,35 0,62 0,67 10,69 8,84 0,51 0,65 8,90 9,16 0,67 0,53 8,92 9,19 0,71 0,56 8,07 9,16 0,62 0,52 0,07 0,78 9,51 7,53 0,53 0,53 9,68 7,08 0,58 0,47 9,21 6,38 0,62 0,45 12,04 1,28 6,10 2,17 1,40 5,80 1,84 4,93 4,82 3,66 5,28 4,39 2,80 2,88 2,04 2,34 4,24 3,46 3,74 7,02 6,83 5,05 6,69 1,14 0,22 0,45 0,25 0,06 0,16 0,07 0,88 0,54 0,26 0,07 0,34 0,10 0,33 0,08 0,09 0,07 0,03 0,24 0,88 0,05 0,12 3,30 13,73 1,39 5,37 3,91 1,46 4,22 1,74 4,85 4,78 4,85 5,84 5,13 4,29 5,35 4,30 5,54 4,24 4,69 3,60 4,93 5,26 5,40 5,91 1,05 0,28 0,74 0,07 0,20 0,26 0,05 0,28 0,22 0,13 0,27 0,18 0,30 0,79 0,15 0,15 0,08 0,10 0,05 0,05 0,03 0,05 0,10 12,98 1,20 5,67 2,45 1,49 5,58 1,57 5,40 5,17 4,40 5,77 5,41 5,01 5,83 3,77 5,96 3,64 6,01 4,05 4,40 4,64 4,82 2,42 1,02 0,39 0,37 0,20 0,04 0,23 0,07 0,07 0,14 0,10 0,30 0,08 0,17 0,45 0,13 0,04 0,08 0,13 0,05 0,03 0,09 0,08 0,24 13,31 2,48 2,73 3,77 2,28 1,23 1,43 1,20 0,32 0,55 0,16 0,03 0,61 0,09 5,23 4,88 0,10 0,04 4,79 4,41 0,03 0,04 2,85 1,82 0,05 0,07 5,02 4,81 0,07 0,07 3,71 3,34 0,05 0,03 1,41 1,71 0,11 0,08 4,27 0,06 2,62 0,03 1,06 0,03 Ghi chó Chân đập Cách chân đập 30m Cách chân đập 40m Cuối dốc nước Đầu bể tiêu Giữa bể tiêu Cuối bể tiêu Đầu kênh xả đoạn - sân sau Giữa kênh xả đoạn Cuối sân sau Đầu kênh xả đoạn - sau T1 41,5m kênh đoạn 2- sau T1 81,5m kênh đoạn 2- sau T1 127,5m kênh đoạn 2- sau T1 182,5m sau T1 234m Ghi chó : Các thủy trực đo từ bờ phải sang bờ tráI theo chiều dòng chảy Các điểm đo mặt thủy trực (hoặc 5) khu vực kênh xả, sân sau giá trị vận tốc mái kênh tương ứng bên phải bên trái Bảng 2m: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM ĐO VẬN TỐC TRÀN XẢ LŨ ĐÁ HÀN - PHƯƠNG ÁN TIÊU NĂNG ĐÁY Phương án hồn thiện: Trường hợp tràn có cửa không cửa làm việc Q = 500 (m3/s); ZTL= 39.90 (m); ZHL= 23.17 (m) Thủ trùc MỈt V tb V cắt Điểm đo V tb σ V Vtb σ V Vtb σ V V tb σ V V tb σ V V tb σ V (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 9-9 9a-9a 10-10 11-11 12-12 13-13 14-14 15-15 M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § M G § 8,11 0,65 9,50 0,48 9,18 0,40 9,17 0,36 Ghi chó 9,76 0,79 Cuối dốc nước 1,59 0,19 4,48 0,49 2,17 0,29 2,06 0,19 1,34 0,11 1,14 0,10 2,19 0,21 1,92 0,17 3,61 0,32 1,18 0,09 3,99 0,31 2,31 0,26 3,18 0,27 6,51 0,45 0,69 0,03 3,05 0,30 2,49 0,26 1,49 0,13 1,39 0,16 2,49 0,27 1,24 0,13 1,90 0,20 1,60 0,17 1,70 0,26 0,70 0,08 1,33 0,14 0,92 0,03 1,59 0,15 1,01 0,09 1,07 0,03 2,20 0,16 1,74 0,15 2,03 0,14 2,01 0,13 1,02 0,11 1,61 0,14 2,11 0,23 2,05 0,16 2,07 0,13 1,65 0,13 1,82 0,13 1,79 0,16 2,23 0,17 1,35 0,11 1,06 0,08 1,32 0,06 1,56 0,17 2,12 0,14 2,30 0,15 2,34 0,14 2,30 0,20 2,25 0,23 2,14 0,13 2,14 0,14 1,47 0,04 2,06 0,14 2,26 0,23 1,88 0,13 1,91 0,12 1,45 0,03 1,10 0,07 1,82 0,05 0,64 0,10 0,81 0,07 1,46 0,10 2,23 0,23 1,75 0,16 1,61 0,07 2,23 0,24 1,86 0,17 1,87 0,13 2,08 0,14 1,77 0,15 0,89 0,06 1,67 0,13 1,14 0,04 1,01 0,03 1,47 0,11 1,35 0,03 0,53 0,05 1,34 0,14 1,12 0,06 0,70 0,05 0,36 0,04 1,62 0,04 1,74 0,04 1,39 0,13 0,68 0,04 1,56 0,03 1,44 0,03 0,59 0,03 1,35 0,05 1,38 0,04 0,83 0,03 1,28 0,04 1,59 0,10 1,59 0,16 0,62 0,08 1,32 0,03 1,70 0,15 1,85 0,13 0,49 0,06 1,24 0,03 1,42 0,14 1,63 0,13 1,13 0,03 2,45 0,23 2,98 0,31 3,23 0,32 1,12 0,01 2,29 0,15 3,32 0,33 3,15 0,23 5,19 0,35 5,32 0,32 5,42 0,49 0,86 0,09 Đầu bể tiêu Giữa bể tiêu Cuối bể tiêu kênh xả đoạn 1-sau bể 20m kênh xả đoạn 1giữa sân sau 0,41 0,09 0,46 0,08 Gần cuối sân sau Cuối sân sau 1,89 0,17 Kênh xả đoạn 1sau T1 30m Đầu kênh xả đoạn - sau T1 50m sau T1 103m 5,77 0,58 6,59 0,64 5,42 0,59 sau T1 159 m 5,87 0,53 6,83 0,49 6,44 0,55 5,75 0,58 7,13 0,61 5,33 0,46 Giữa bậc 1- sau T1 167m Thuỷ trực Mặt V tb V cắt §iĨm ®o V tb σ V Vtb σ V Vtb σ V V tb σ V V tb σ V V tb σ V (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) 16-16 17-17 18-18 M G § M G § M G § 1,69 0,10 0,36 0,05 3,62 0,20 6,00 0,43 3,84 0,11 3,42 0,10 3,42 0,23 3,19 0,06 3,94 0,08 5,00 0,23 4,27 0,05 3,58 0,15 3,27 0,10 3,14 0,09 0,41 0,04 3,78 0,31 3,56 0,28 0,18 0,03 3,47 0,22 3,68 0,26 0,52 0,08 3,14 0,21 3,05 0,22 Ghi chó Giữa bậc - sau T1 175m 0,80 0,07 Giữa bậc - sau T1 197m 1,62 0,06 sau bậc 30m - sau T1 234m Ghi : Các thủy trực đo từ bờ phải sang bờ tráI theo chiều dòng chảy Các điểm đo mặt thủy trực (hoặc 5) khu vực kênh xả, sân sau giá trị vận tốc mái kênh tương ứng bên phải bên trái ` F ( Ph lc 3a Tính Tốn h'c, h"c phương án thiết kế trường hợp Q = 2038 c ) = , , * , / = Tính đoạn thu hẹp O A 0,000 0,004 0,004 0,005 0,004 0,004 Jtb 4,659 4,311 49,20 49,20 229,22 212,08 8,89 9,61 4,03 4,71 58,52 57,82 3,92 3,67 73,85 73,05 0,004 5,27 57,35 3,50 72,47 0,006 3,894 49,20 191,60 10,64 5,77 56,99 3,36 72,00 0,006 0,0658 0,005 0,0648 E0 q 49,20 Ftc 178,21 Tc 11,06 11,44 hc 6,23 6,67 Tc'' 56,69 56,44 h"c 3,25 3,16 71,60 71,25 ∆L Ε ∆E ∆E ∆L 0,0 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 0,0639 5,00 0,32 5,00 5,00 10,00 0,32 5,00 9,66 0,007 0,0631 0,008 0,0623 15,00 0,32 5,00 0,31 5,00 9,98 10,29 ΣL(m) 0,00 0,33 9,34 0,007 0,008 E 9,02 0,006 3,622 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,69 0,004 0,005 10,16 184,34 id -Jtb C 200,50 0,00 0,53 0,53 0,52 0,52 0,53 R (m) 49,20 49,20 id -Jtb R (m) (m) x(m)  (m2) v(m/s) 4,075 3,747 6,06 6,59 7,11 7,64 8,16 8,69 0,07 25 m 0,000 0,0662 0,0656 0,0654 0,0655 0,066 ΣL(m) Jtb 0,003 0,004 0,005 0,005 0,004 0,004 71,02 70,87 71,15 71,74 72,61 73,85 b(m) 3,10 3,06 3,13 3,29 3,54 3,92 2.038,00 m3/s v /2g(m) h(m) 90,19 83,29 76,66 70,27 64,15 58,52 2,71 3,26 3,67 3,96 4,11 4,03 Độ dốc đáy dốc nước id = Chiều dài đoạn dốc nước Ld = STT v /2g(m) 7,29 8,00 8,49 8,82 8,98 8,89 J = v /C R 279,45 254,65 240,14 231,14 226,85 229,22 J = v /C R 3,3467 83,50 3,3226 76,64 3,4413 69,78 3,6736 62,92 4,0466 56,06 4,6589 49,20 Tính đoạn dốc n-ớc Lu lng tớnh toán Qmax C 2.038,00 0,07 40 m v(m/s)  (m ) b(m) h(m) Q(m /s) Độ dốc đáy dốc nước id = Chiều dài đoạn thu hẹp Lth = 40m 20,00 25,00 17,24 41,42 0,609 0,149 2,57 0,6416 11,06 F O A τ ( c ) = , , * , / = ... toán lý thuyết toán cụ thể nhằm xác định kích thước hợp lý cho bể tiêu tràn vận hành Đá Hàn cho cơng trình tương tự Đề tài “Nghiên cứu xác định kích thước bể tiêu hợp lý áp dụng cho cơng trình Đá. .. kiểm định với kết tính tốn lý thuyết 2.3 Phạm vi nghiên cứu Xác định kích thước bể tiêu hợp lý tràn vận hành áp dụng cho tràn vận hành Đá Hàn 2.4 Kết dự kiến đạt được: - Đưa kết kích thước hợp lý. .. tiễn Mục tiêu, phương pháp phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục đích đề tài: - Nghiên cứu xác định kích thước hợp lý bể tiêu khả tiêu tràn, tính toán áp dụng cụ thể cho tràn vận hành Đá Hàn tỉnh Hà Tĩnh -
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nghiên cứu xác định kích thước bể tiêu năng hợp lý áp dụng cho công trình Đá Hàn Hà Tĩnh, “Nghiên cứu xác định kích thước bể tiêu năng hợp lý áp dụng cho công trình Đá Hàn Hà Tĩnh

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay