Nghiên cứu kiến thức thái độ hành vi của người dân nhằm định hướng quản lý bền vững nước thải ở Thành phố Hải Dương

103 1 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:01

i LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới PGS.TSKH Nguyễn Trung Dũng – người thầy bảo, hướng dẫn giúp đỡ tơi tận tình suốt thời gian thực hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Thủy lợi, Dự án nước thải rác thải tỉnh lỵ, Công ty khai thác cơng trình thị Hải Dương tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình thực luận văn Và thầy cô giáo khoa Kinh tế Quản lý, học viên lớp cao học 16KT bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Cuối cùng, tơi xin cảm ơn thành viên gia đình ủng hộ, chia sẻ chỗ dựa tinh thần giúp tơi tập trung nghiên cứu học tập hồn thành luận văn thời gian thực luận văn có hạn nên khơng thể tránh sai sót Tơi xin trân trọng mong tiếp thu ý kiến đóng góp thầy cô, bạn bè đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2010 Học viên Nguyễn Tuấn Anh ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PVS Phóng vấn sâu TLN Thảo luận nhóm NCĐT Nghiên cứu định tính NCĐL Nghiên cứu định lượng PVKCT Phỏng vấn khơng cấu trúc TLNTT Thảo luận nhóm tập trung NDPV Người vấn PTBV Phát triển bền vững iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i T T DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT _ii T T DANH MỤC BẢNG _ v T T DANH MỤC HÌNH _vii T T CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN - T T T T 1.1 Hiện trạng nước thị Việt Nam _ - T T T T 1.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội _ - T T T T 1.1.2 Hiện trạng hệ thống thu gom nước thải _ - T T T T 1.2 Đặc điểm nước thải đô thị - 10 T T T T 1.2.1 Nước thải sinh hoạt - 10 T T T T 1.2.2 Nước thải công nghiệp _ - 11 T T T T 1.2.3 Nước thải nước mưa _ - 13 T T T T 1.3 Các phương pháp nghiên cứu - 14 T T T T 1.3.1 Các phương pháp dành cho khảo sát _ - 15 T T T T 1.3.2 Phân tích xử số liệu _ - 16 T T T T 1.3.3 Cơ sở luận hoạt động truyền thông - 17 T T T T CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - 21 T T T T 2.1 Phương pháp nghiên cứu định tính _ - 23 T T T T 2.1.1 Các phương pháp nghiên cứu định tính - 23 T T T T 2.1.2 Thảo luận nhóm _ - 25 T T T T 2.1.3 Phương pháp quan sát - 27 T T T T 2.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng - 27 T T 2.2.1 Các bước tiến hành nghiên cứu _ - 27 T T T T 2.2.2 Câu hỏi nghiên cứu - 30 T T T T 2.2.3 Các thiết kế nghiên cứu định lượng - 30 T T T T 2.3 Xử nhập số liệu - 33 T T T T 2.4 Phân tích thống kê tốn mơ hình hồi quy - 34 T T T 4T 2.4.1 Thống kê mô tả _ - 34 T T T T iv 2.4.2 Kiểm định mối liên hệ hai biết định danh định danh – thứ bậc - 36 T T T T 2.4.3 Kiểm tra tương quan mục hỏi tính tốn Cronbach Alpha _ - 38 T T T T 2.4.4 Mơ hình Binary Logistic - 39 T T T T CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU _ - 42 T T T T 3.1 Một số nét phường nằm phạm vi nghiên cứu - 42 T T T T 3.1.1 Vị trí địa lý, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Dương - 42 T T T T 3.1.2 Vài nét phường nằm phạm vi nghiên cứu _ - 44 T T T T 3.2 Chọn mẫu nghiên cứu _ - 46 T T T T 3.3 Xử làm số liệu thu thập - 47 T T T T 3.3.1 Xử nhập số liệu - 48 T T T T 3.3.2 Nhập số liệu T T T T - 49 - 3.3.3 Làm số liệu - 50 T T T T CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC KẾT QUẢ - 54 T T T T 4.1 Phân tích thực trạng tiêu thoát nước thải thành phố Hải Dương _ - 54 T T T T 4.1.1 Tiêu thoát nước thải hộ đâu - 54 T T T T 4.1.2 Hiện trạng kết nối tiêu thoát nước thải khu vực _ - 57 T T T T 4.2 Phân tích kiến thứcthái độ - hành vi người dân TP Hải Dương _ - 61 T T T T 4.2.1 Kiến thức người dân - 61 T T T T 4.2.2 Hành vi người dân hệ thống tiêu thoát nước thải bị tắc - 67 T T T T 4.3 Các công cụ truyền thông hiệu để nâng cao nhận thức cho người dân _ - 68 T T T T 4.3.1 Người có uy tín để đưa tin về tiêu thoát nước thải đến người dân - 68 T T T T 4.3.2 Đánh giá các công cụ truyền thông hiệu quả - 69 T T T T 4.4 Mơ hình quản nước thải bền vững có tham gia người dân - 74 T T T T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - 78 T T Kết luận _ - 78 T T T T Kiến nghị - 80 T T T T TÀI LIỆU THAM KHẢO _ - 82 T T v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1.Tải trọng chất thải trung bình ngày tính theo đầu người _ - 11 TU T U Bảng 1.2 Tính chất đặc trưng nước thải số ngành công nghiệp _ - 12 TU T U Bảng 2.1 Bảng dụ danh mục bảng hỏi - 38 TU T U Bảng 3.1 Diện tích đất tự nhiên, dân số trung bình mật độ dân số trung bình TU phân theo phường chọn nghiên cứu năm 2006 - 44 T U Bảng 3.2 Cơ cấu ngành nghề phường tính theo phần trăm _ - 45 TU T U Bảng 3.3 Tổng số hộ tỷ lệ hộ nghèo theo năm 2006 - 45 TU T U Bảng 3.4 Xác định cỡ mẫu - 46 TU T U Bảng 3.5 Phân bổ cỡ mẫu theo phường (hộ) _ - 47 TU T U Bảng 3.6 Bảng dụ mơ tả mã liệu bảng hỏi - 49 TU T U Bảng 4.1 Nơi thải nước thải hộ gia đình (loại trừ nước từ hố xí tự hoại)- 56 TU T U Bảng 4.2 Kết cấu hệ thống tiêu thoát hộ _ - 56 TU T U Bảng 4.3 Đường tiêu hộ gia đình có thường xun bị tắc không _ - 57 TU T U Bảng 4.4 Tần suất tắc đường ống nước thải hộ gia đình - 57 TU T U Bảng 4.5 Đánh giá tình trạng tiêu nước thải khu vực - 58 TU T U Bảng 4.6 Vị trí hệ thống tiêu nước thải khu vực _ - 59 TU T U Bảng 4.7 Chiếm dụng hệ thống tiêu thoát chung _ - 59 TU T U Bảng 4.8 Kết cấu hệ thống tiêu thoát chung - 61 TU T U Bảng 4.9 Hệ thống tiêu chung có bị tắc không - 61 TU T U Bảng 4.10 Kiểm định Omnibus hệ số _ - 62 TU T U Bảng 4.11 Tổng hợp hệ số tương quan mức độ phù hợp mơ hình _ - 62 TU T U Bảng 4.12 Các hệ số biến phương trình hồi quy - 62 TU T U Bảng 4.13 Kết đấu giá việc xử nước thải – Giá trị sẵn sàng chi trả người TU dân (đơn vị 1000 VNĐ/m3) - 64 P U P T Bảng 4.14 Sự quan tâm người dân hệ thống nước thải thu gom nước thải TU khu vực bị hỏng - 65 T U Bảng 4.15 Bảng kiểm định Chi-Square trình độ văn hóa người dân với TU nhận thức người dân vấn đề tiêu thoát nước thải - 66 T U vi Bảng 4.16 Bảng quan hệ trình độ văn hóa nhận thức người dân vấn TU đề tiêu thoát nước thải - 67 T U Bảng 4.17 Bảng kiểm định Chi-Square mối liên hệ trình độ văn hóa với hành TU vi người dân vấn đề đường ống bị tắc - 67 T U Bảng 4.18 Quan hệ trình độ văn hóa với hành vi người dân vấn đề TU đường ống tiêu thoát nước thải bị tắc (%) _ - 68 T U Bảng 4.19 Người thuyết phục để đưa tin vấn đề tiêu thoát nước thải (%)- 69 TU T U Bảng 4.20 Bảng đánh giá độ tin cậy của thang đo - 69 TU T U Bảng 4.21 Bảng đánh giá độ tin cậy mục thống kê - 70 TU T U Bảng 4.22 Bảng đánh giá độ tin cậy của thang đo sau đã lựa chọn - 70 TU T U Bảng 4.23 Bảng đánh giá độ tin cậy mục thang đo sau lựa chọn - 71 TU T U Bảng 4.24 Đánh giá các công cụ truyền thông (%) _ - 72 TU T U Bảng 4.25 Ma trận tương quan giữa các công cụ truyền thông - 73 TU T U vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Thành phần nước thải đô thị _ - 13 TU T U Hình 1.2 Sơ đồ bước nghiên cứu thống kê _ - 14 TU T U Hình 1.3 Phân loại công cụ nghiên cứu cho khảo sát _ - 15 TU T U Hình 1.4 Mơ hình truyền thơng _ - 17 TU T U Hình 1.5 Tiến trình thay đổi hành vi _ - 19 TU T U Hình 2.1 Các giai đoạn thực nghiên cứu - 22 TU T U Hình 2.2 Các dạng phân phối - 35 TU T U Hình 3.1 Cơ cấu ngành kinh tế thành phố Hải Dương _ - 43 TU T U Hình 3.2 Các phường thuộc phạm vi nghiên cứu _ - 47 TU T U Hình 3.3 Quá trình xử lý, làm số liệu điều tra sau thu thập số liệu - 48 TU T U Hình 4.1 Giá trị sẵn sàng chi trả cho xử m3 nước thải - 64 TU P U U P T U Hình 4.2 Tắc đường tiêu chung - 66 TU T U Hình 4.3 Các cơng cụ trùn thơng hiệu qủa - 72 TU T U Hình 4.4 PTBV liên quan đến kiến thức - thái độ - hành vi người dân _ - 76 TU T U -1- MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết Đề tài: Các thị Việt Nam nay, hệ thống thoát nước hệ thống chung chủ yếu xây dựng từ thời Pháp thuộc Ðường ống nước thải đường ống nước mưa chung nhau, dẫn đến việc khó khăn trình xử nước thải, đặc biệt nước thải sinh hoạt Mục tiêu định hướng phát triển hệ thống nước thị Việt Nam đến năm 2020: Từng bước xố bỏ tình trạng ngập úng thường xuyên vào mùa mưa đô thị; Mỗi đô thị có hệ thống nước với cơng nghệ xử phù hợp đảm bảo vệ sinh môi trường; Mở rộng phạm vi phục vụ hệ thống thoát nước đô thị từ 50-60% lên 80-90%, riêng Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thị loại II, đô thị nằm vùng kinh tế trọng điểm, khu cơng nghiệp khu chế xuất phạm vi thoát nước tăng lên 90-100% F P P Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Năm 1999, nước có khoảng 18 triệu người dân sống đô thị, chiếm 23,6% dân số nước, đến năm 2002 20 triệu (tương đương với 25,1%) ước tính đến năm 2020 45% Xét tốc độ đô thị hố theo thống kê nhất, Việt Nam có 729 thị, có đô thị đặc biệt, đô thị loại I, 14 loại II, 43 loại III, 36 loại IV, 631 loại V gần 10.000 xã Mức độ thị hóa 27,5%, tương ứng với tốc độ tăng dân số đô thị khoảng 2,9%/năm đến năm 2020 dân số thành thị tăng gấp đơi Trong đó, hệ thống nước lạc hậu thiếu đồng cần thiết Có thể khẳng định, thị Việt Nam hệ thống thoát nước chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo vệ sinh môi trường Phần lớn hệ thống dùng chung cho thoát nước mưa nước thải, xây dựng địa hình tự nhiên, nước tự chảy độ dốc thủy lực thấp Cho đến nay, chưa thị có trạm xử nước thải sinh hoạt cho toàn thành phố Tạp chí xây dựng số 4/2008, http://www.moc.gov.vn/Vietnam/Management/TownLower/13858200805231415380/ -2- Cũng hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước thành phố lớn đáp ứng 60% nhu cầu đô thị nhỏ 20-25% Theo đánh giá cơng ty nước mơi trường thị địa phương 50% tuyến cống bị hư hỏng nặng, 30% tuyến cống cũ bị xuống cấp khoảng 20% tuyến cống xây dựng tốt Hệ tất yếu số điểm ngập úng tăng tình trạng ngập úng xảy thường xuyên hơn, thời gian úng ngập kéo dài 2-3 Đặc biệt năm gần tốc độ xây dựng tăng mạnh tình hình trở nên tồi tệ (Dũng & Anh, 2007) Việc quản hệ thống tiêu thoát nước thải đối diện với thách thức lớn, thiếu sở pháp quản lý, sở vật chất không theo kịp với yêu cầu phát triển xã hội Đó vấn đề kết nối tiêu thoát nước thải hộ dân với hệ thống cơng ty tiêu nước thải khơng chun nghiệp không cưỡng bức; Chưa sử dụng GIS (Hệ thống thông tin địa lý) công tác quản lý; Quy hoạch sử dụng đất Bộ Tài nguyên - Môi trường quản không cập nhập kịp thời thông tin phát triển đô thị khu xây dựng mới; Quản xây dựng thị hạ tầng nhiều hạn chế, để lại thực trạng mặt kiến trúc đô thị thiếu sắc với mơi trường thị bị nhiễm nghiêm trọng vậy, theo ước tính để đạt mục tiêu phát triển sở hạ tầng, nguồn vốn dự tính cho cấp nước đô thị khoảng 15.000 tỷ đồng (gần tỷ USD), thoát nước xử nước thải đô thị khoảng 44.000 tỷ đồng (gần tỷ USD), quản chất thải rắn đô thị khoảng 16.517 tỷ đồng (trên tỷ USD) Một nguồn vốn đầu tư lớn vậy, song ý việc quản nhiều bất cập nhận thức người dân vấn đề nước thải hệ thống tiêu thoát nước thải nên hiệu đầu tư không cao Nếu so sánh với nước Tây Âu 90% dân số khối EU25, 25 nước Châu Âu, kết nối với hệ thống thu gom nước thải Chỉ 14% nước thải sinh hoạt chưa qua xử trước trở nguồn Hầu hết nước thải sinh hoạt qua xử cấp hai cao Riêng Đức, Hà Lan, Phần Lan Thuỵ Điển 80% nước thải xử tối thiểu qua bước Mơ hình PPP (Public -3- Private Partnership), có tham gia tư nhân giải vấn đề công cộng áp dụng thành công tiêu xử nước thải thị, dụ công ty Gelsenwasser AG quản nước thải thành phố Dresden Đức Trong khuôn khổ Nghị định khung tài nguyên nước (Water Frame Directive) nước khối cộng đồng Châu Âu áp dụng thu phí nước thải theo nguyên tắc "Đảm bảo thu bù chi" "Người gây ô nhiễm phải trả" Chính mà mức thu phí nước sạch, nước thải đặc biệt thu phí nước mưa (đối với trường hợp ngăn/giảm dòng chảy thấm xuống đất), Đức đánh giá cao giới 1F P P Thành phố Hải Dương trung tâm kinh tế, trị, văn hố xã hội tỉnh Hải Dương, thành phố trực thuộc tỉnh Hải Dương Tổng sản phẩm địa bàn thành phố (GDP), giai đoạn 2001-2005 tăng 14,47%/năm, cơng nghiệp xây dựng có tốc độ tăng cao, đạt bình qn 21,6%/năm giai đoạn 2001-2005 Về quy mô kinh tế, GDP năm 2005 (giá so sánh 1994) gấp gần lần so với năm 2000; GDP năm 2005 tính theo giá hành thành phố đạt 2.266 tỷ đồng Mức GDP đầu người thành phố năm 2005 đạt cao (15,7 triệu đồng, tương đương 986,3 USD), cao gấp gần lần so với tỉnh gấp 1,3 lần so với kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Hệ thống thoát nước thành phố hệ thống kết hợp thoát nước thải nước mưa Đối với địa hình đồng tương đối phẳng lượng nước mưa tập trung theo mùa thành phố Hải Dương việc xây dựng hệ thống nước phù hợp Đồng thời, để thoát nước thành phố phải sử dụng hệ thống bơm cưỡng (GTZ&GFA, 2008) Mạng lưới nước thành phố có tổng chiều dài 35 km với tỷ lệ 0,23 km ống/km đường Nhưng hiệu suất làm việc thấp, đạt 40-60% hố ga, thân cống bị bùn lắng đọng tỷ lệ cống thấp Lĩnh vực nước năm qua thành phố quan tâm đạo thực tiến hành nạo vét, cải tạo 9.763 m cống tiêu thoát nước, thực dự án kè hồ, sông Cầu Cất, hệ thống thoát nước xử nước thải thành phố giai đoạn I Về hệ thộng đáp ứng yêu cầu EUROSTAT new release (37/2006) - 82 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Tuấn Anh (2009), Nghiên cứu kiến thức - thái độ - hành vi người dân công tác tiêu thoát nước thải thành phố Bắc Ninh, Tạp chí khoa học cơng nghệ Thủy lợi số 24, trang 119-123 Nguyễn Việt Anh, Thốt nước thị bền vững, từ http://vea.gov.vn/VN/truyenthong/tapchimt/dnmx/Pages/Tho%C3%A1tn%C TU 6%B0%E1%BB%9Bc%C4%91%C3%B4th%E1%BB%8Bb%E1%BB%81n v%E1%BB%AFng,aspx, ngày 20 tháng năm 2010 T U Nguyễn Quang Dong (2003), Bài giảng Kinh tế lượng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Nguyễn Quang Dong (2002), Bài giảng kinh tế lượng nâng cao, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Tuấn Anh (2008), Thực trạng tiêu nước thải thị nhận thức người dân: Một thách thức lớn dự án nước thải đô thị Việt Nam, Tạp chí thủy lợi Mơi trường số 22 trang 55-62 GTZ-GFA (2008) Báo cáo nghiên cứu có kết hợp nghiên cứu Kiến thức - Thái độ - Hành vi Sự hài lòng khách hàng thành phố Hải Dương, Hà Nội Dương Thị Thanh Mai, Đặng Đức Cường (2002), Toán Thống kê kinh tế, nhà xuất Thống kê, Hà Nội Lâm Vĩnh Sơn, Bài giảng xử nước thải, từ http:www.docjax.com/…/kỹ%20thuật%20xử%20lý%20nước%20thải/ ngày TU T4 U 19 tháng năm 2010 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2006), Phân tích liệu SPSS, nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh - 83 - 10 Lương Văn Úc (2008), Giáo trình xã hội học, Nhà xuất Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội 11 Iarossi, Giuseppe (2008), Sức mạnh thiết kết điều tra, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 12 Tạp chí xây dựng số 4/2008, từ http://www.moc.gov.vn/Vietnam/Management/TownLower/1385820080523 TU 1415380/ , ngày 20 tháng năm 2010 T U Tiếng Anh 13 A.A Shariff, A Zaharim, K Sopian (2009), The Comparison Logit and Probit Regression Analyses in Estimating the Strength of Gear Teeth, European Journal of Scientific Research, ISSN 1450-216X Vol.27, pp.548-553 14 Davidson R, and J G MacKinnon (1993), Estimation and Inference in Econometrics, New York: Oxford 15 Greene W H (1997), Econometric Analysis (3rd ed.) , Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall 16 GTZ (2006), Strategic Communicationfor Sustainable Development: A conceptual overview.tal 17 Hahn, E D, and R Soyer (2008), "Probit and Logit Models: Differences in a Multivariate Realm", Retrieved May 28, from http://home.gwu.edu/~soyer/mv1h.pdf TU T U 18 OECD (1999),Communication Applying Communication Tools Towards Sustainable Development, Working Paper of the Working Party on Development Cooperation and Environment, pp 13-46 19 WHO (2008), A guide to developing knowledge, attitude and practice surveys PHỤ LỤC PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SỐ LIỆU THU THẬP I Th«ng tin chung Giíi tÝnh Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent Nam 197 49,9 49,9 49,9 N÷ Total 198 50,1 50,1 100,0 395 100,0 100,0 Ti cđa ng­êi pháng vÊn N Statistic Ti 395 Valid N (listwise) 395 Range Statistic Minimun Statistic 65 Maximum Statistic Mean Statistic Sdt.Error 20 85 52,54 Percent Valid Percent Sdt Statistic ,619 2,293 Trình độ văn hóa Frequency Valid Cumulative Percent Không học Tiểu học Trung học së 18 108 2,0 4,6 27,3 2,0 4,6 27,3 2,0 6,6 33,9 Trung häc phỉ th«ng 123 31,1 31,1 65,1 Công nhân/dạy nghề 32 8,1 8,1 73,2 Trung học, cao đẳng 56 14,2 14,2 87,3 Đại học ®¹i häc Total 50 12,7 12,7 100,0 395 100,0 100,0 Nghề nghiệp Valid Công nhân viên nhà nước Công nhân Buôn bán nhỏ Nông nghiệp Doanh nghiệp Frequency 96 Percent 24,3 Valid Percent 24,3 Cumulative Percent 24,3 53 13,4 13,4 37,7 111 28,1 28,1 65,8 ,3 ,3 66,1 1,8 1,8 67,8 Néi trỵ 46 11,6 11,6 79,5 NghØ hưu 74 18,7 18,7 98,2 Nghỉ hưu + buôn bán nhá ,8 ,8 99,0 Kh¸c Total 1,0 1,0 100,0 395 100,0 100,0 II Thực trạng nhà vệ sinh, hệ thống tiêu thoát n-ớc thải Nhà vệ sinh Frequency Valid Cã Kh«ng 391 Total 395 Percent Cumulative Percent Valid Percent 99,0 99,0 99,0 1,0 1,0 100,0 100,0 100,0 Loại nhà vệ sinh Valid Nhà vệ sinh đào Nhà vệ sinh vào hệ thống thoát nước chung Nhà vệ sinh tự hoại Khác Total Missing System Total Frequency Percent 1,5 Valid Percent 1,5 Cumulative Percent 1,5 ,5 ,5 2,0 383 97,0 97,7 99,7 ,3 ,3 100,0 392 99,2 100,0 ,8 395 100,0 BÓ phèt n»m đâu Frequency Valid Trong nhà Trong nhà, sân, vườn Không biết/không trả lời Total Missing System Total Percent Cumulative Percent Valid Percent 356 90,1 92,5 92,5 27 6,8 7,0 99,5 100,0 ,5 ,5 385 97,5 100,0 10 2,5 395 100,0 Loại nước thải vào bể phốt Frequency Valid Hè xÝ Total Valid Percent Cumulative Percent 377 95,4 97,9 97,9 Bồn tắm 1,3 1,3 99,2 Khác ,3 ,3 99,5 100,0 Không biết/không trả lời Total Missing Percent System ,5 ,5 385 97,5 100,0 10 2,5 395 100,0 Nước thải bể phốt đâu Frequency Valid Ra hệ thống công cộng Ra sông, kênh, mương, hồ, ao Không biết/không trả lời Total Missing System Total Percent Valid Percent 365 92,4 94,8 94,8 19 4,8 4,9 99,7 ,3 ,3 100,0 385 97,5 100,0 10 2,5 395 100,0 Mïi h«i bĨ phèt Frequency Valid Cã Không Không biết/không trả lời Total Missing System Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 39 9,9 10,1 10,1 343 86,8 89,1 99,2 ,8 ,8 100,0 385 97,5 100,0 10 2,5 395 100,0 Mùi hôi có hay xảy không Frequency Valid Missing Percent Valid Percent Th­êng xuyªn ,3 2,8 ThØnh tho¶ng 33 Cumulative Percent 2,8 8,4 91,7 94,4 HiÕm Total ,5 5,6 100,0 36 9,1 100,0 System 359 90,9 395 100,0 Total Th«ng hót bĨ phèt Frequency Valid Có Không Không biết/không trả lời Total Missing Total System Cumulative Percent Percent Valid Percent Cumulative Percent 98 24,8 25,5 281 71,1 73,0 98,4 1,5 1,6 100,0 385 97,5 100,0 10 2,5 395 100,0 25,5 Bao l©u ông bà hút bể phốt lần Frequency Valid năm Valid Percent Cumulative Percent ,8 3,1 3,1 - năm 25 6,3 26,0 29,2 - năm 24 6,1 25,0 54,2 > năm 25 6,3 26,0 80,2 Bất lúc thấy tắc đầy 14 3,5 14,6 94,8 1,3 5,2 100,0 100,0 Kh«ng biết/không trả lời Total Missing Percent System Total 96 24,3 299 75,7 395 100,0 Cã dïng ho¸ ch¸t Frequency Valid Missing Percent Valid Percent Cumulative Percent Cã 213 53,9 55,3 55,3 Không 166 42,0 43,1 98,4 Không biết/không trả lời Total 1,5 1,6 100,0 385 97,5 100,0 System Total 10 2,5 395 100,0 Frequency Percent NÕu cã th× Valid Missing Valid Percent Cumulative Percent Hằng năm 196 49,6 92,0 92,0 Nhiều năm 2,0 3,8 95,8 Khi bị tắc 1,8 3,3 99,1 100,0 Không biết/không trả lêi Total ,5 ,9 213 53,9 100,0 System 182 46,1 395 100,0 Total Sẵn sàng chi trả cho lần thông hút bể phốt Phng n Quang Trung Trn Phú Lê Thanh Nghi Phạm Ngũ Lão Nguyễn Trãi 105 64 13 36 66 Nhỏ 300 350 350 350 300 Lớn 600 600 450 450 550 Trung bình 378.1 395.3 369.2 393.1 390.9 Trung tâm 350 350 350 400 400 Trị xuất nhiều 350 350 350 350 350 Phương sai 55.0 62.8 38.4 43.3 58.1 Bình Hàn Trần Hưng Đạo Tổng 32 21 337 350 350 300 450 500 600 393.8 407.1 388 400 400 350 350 400 350 39.7 39.6 54 San sang chi tra cho lan thong hut be phot 600 550 500 450 400 350 300 Quang Trung Tran Phu Le Thanh Nghi Pham Ngu Lao Nguyen Trai Binh Han Tran Hung Dao Phuong Nhà vệ sinh xả trực tiếp hệ thèng cã ¶nh h­ëng Frequency Valid Valid Percent 1,5 29,6 Cumulative Percent 1,5 31,1 Lan trun bƯnh dÞch nguy hiĨm Gây ô nhiễm nguồn nước 117 Percent 1,5 29,6 Không gây nguy hiểm Lan truyền bệnh dịch nguy hiểm gây ô nhiễm nguồn nước Khác 33 8,4 8,4 39,5 223 56,5 56,5 95,9 1,0 1,0 97,0 2,3 2,3 99,2 ,8 ,8 100,0 395 100,0 100,0 Không biết/không trả lời Lan truyền bệnh dịch nguy hiểm gây ô nhiễm nguồn nước, khác Total Nước thải hộ xả Valid Ra hệ thống công cộng Ra đường Ra sông, hồ, ao, kênh mương Frequency 372 Percent 94,2 Valid Percent 94,2 Cumulative Percent 94,2 ,3 ,3 94,4 22 5,6 5,6 100,0 Total 395 100,0 100,0 R·nh hë Frequency 10 Percent 2,5 Valid Percent 2,5 Cumulative Percent 2,5 Cống kin 99,5 Hệ thống tiêu thoát n­íc cđa thc lo¹i Valid 383 97,0 97,0 Võa kín vừa hở ,3 ,3 99,7 Không biết/không trả lêi Total ,3 ,3 100,0 395 100,0 100,0 §­êng ống nước thải có hay bị tắc không Frequency Valid Cã Percent Cumulative Percent Valid Percent 25 6,3 6,3 6,3 Không 367 92,9 92,9 99,2 Không biết/không trả lời Total ,8 ,8 100,0 395 100,0 100,0 Cã th­êng x¶y tắc cống Frequency Valid Thường xuyên Thỉnh thoảng, Total Missing System Total Percent Valid Percent Cumulative Percent ,8 14,3 14,3 18 4,6 85,7 100,0 100,0 21 5,3 374 94,7 395 100,0 HƯ thèng thu gom n­íc thải chung nằm đâu Valid Trước nhà Frequency 296 Percent 74,9 Valid Percent 74,9 Cumulative Percent 74,9 89 22,5 22,5 97,5 100,0 Sau nhà Khác Total 10 2,5 2,5 395 100,0 100,0 Hệ thống tiêu thoát thuộc loại Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent R·nh hë 11 2,8 2,8 2,8 Cèng kÝn 376 95,2 95,2 98,0 Võa kÝn vừa hở 1,0 1,0 99,0 Không biết/không trả lời 1,0 1,0 100,0 Total 395 100,0 100,0 HÖ thèng tiêu thoát chung có hay bị tắc Frequency Valid III Percent Cumulative Percent Valid Percent Cã 103 26,1 26,1 26,1 Không 289 73,2 73,2 99,2 Không biết/không trả lời Total ,8 ,8 100,0 395 100,0 100,0 KiÕn thøc – tháI độ Hành vi ng-ời dân Nếu có hộ gia đình làm Frequency Valid Missing Percent Cumulative Percent Valid Percent Cùng nạo vét thông tắc 35 8,9 33,0 33,0 Báo phường/công ty 37 9,4 34,9 67,9 Không làm Cùng nạo vét thông tắc báo phường/công ty Khong biet / Khong tra loi Total 28 7,1 26,4 94,3 ,3 ,9 95,3 1,3 4,7 100,0 106 26,8 100,0 System 289 73,2 395 100,0 Total Tình trạng thoát nước khu vực Frequency Valid Cumulative Percent Valid Percent Tèt 192 48,6 48,7 B×nh th­êng 195 49,4 49,5 98,2 1,8 1,8 100,0 394 99,7 100,0 ,3 395 100,0 Không biết/không trả lêi Total Missing Percent System Total 48,7 NÕu kh«ng tèt sinh vấn đề Frequency Valid Cumulative Percent Valid Percent Sinh muỗi 1,3 2,5 2,5 Mùi hôi 1,0 2,0 4,5 Ô nhiễm nguồn nước 0,8 1,5 6,0 NgËp óng/lơt Missing Percent 22 5,6 11,1 17,1 Kh¸c 165 41,8 82,9 100,0 Total 199 50,4 100,0 System 196 49,6 Total 395 100,0 Hệ thống tiêu thoát chung khu vùc cã bÞ lÊn chiÕm Valid Frequency 16 Percent 4,1 Valid Percent 4,1 Cumulative Percent 4,1 Kh«ng 372 94,2 94,2 98,2 Không biết/không trả lời Total 1,8 1,8 100,0 395 100,0 100,0 Có Hệ thống tiêu thoát nước thải khu vực có vấn đề người dân làm Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Các gia đình khu vực tự sửa chữa 128 32,4 32,4 32,4 Báo phường/công ty quản công trình đô thị 143 36,2 36,2 68,6 49 12,4 12,4 81,0 1,8 1,8 82,8 68 17,2 17,2 100,0 395 100,0 100,0 Không làm Khác Không biết/không làm Total Có cần thiết phải xử nước thải trước xả sông hồ hay ngấm xuống đất không Valid Cumulative Percent 96,2 Frequency 380 Percent 96,2 Valid Percent 96,2 Không 1,8 1,8 98,0 Không biết/không trả lời Total 2,0 2,0 100,0 395 100,0 100,0 Cã Khu c«ng nghiệp, bệnh viện chợ có phải trả tiền nước thải Frequency Valid Có Không Khác Không biết/không trả lời Total Missing Total System Percent Valid Percent Cumulative Percent 369 93,4 94,1 94,1 14 3,5 3,6 97,7 ,5 ,5 98,2 1,8 1,8 100,0 392 99,2 100,0 ,8 395 100,0 Hộ dân có phải trả tiền nước thải Valid Cã Frequency 359 Percent 90,9 Valid Percent 91,3 Cumulative Percent 91,3 14 3,5 3,6 94,9 1,5 1,5 96,4 14 3,5 3,6 100,0 393 99,5 100,0 Không Khác Không biết/không trả lời Total Missing System Total ,5 395 100,0 NÕu cã th× v× Percent Valid ViƯc thu gom xử tốn ngời dân phảI đóng góp Đó nghĩa vụ trách nhiệm ngời dân bảo vệ môI trờng 15,2 16,5 16,5 238 60,3 65,6 82,1 58 14,7 16,0 98,1 100,0 Kh«ng biÕt/kh«ng tr¶ lêi Missing 1,8 1,9 363 91,9 100,0 32 8,1 395 100,0 System Total Cumulative Percent 60 Kh¸c Total Valid Percent Đấu giá nước thải Phng Quang Trung Trn Phú Lê Thanh Nghị Phạm Ngũ Lão Nguyễn Trãi Bình Hàn Trần Hưng Đạo Tổng n 82 50 13 29 46 26 17 263 Nhỏ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Lớn 5000 5000 5000 3500 5000 3000 3000 5000 Trung bình 1689 1820 2192.3 1982.8 1902.2 1673.1 1852.9 1817.5 Trung tâm 1000 1500 1500 1500 2000 1500 2000 1500 X.hiện nhiều 1000 1000 1000 1000 1500 2000 1500 1000 Phương sai 995.79 1029 1377.5 949.46 786.13 467.81 606.34 925.14 131 5000 Dau gia nuoc thai 4000 3000 2000 1000 Quang Trung Tran Phu Le Thanh Nghi Pham Ngu Lao Nguyen Trai Binh Han Tran Hung Dao Phuong Ký hợp đồng kết nối tiêu thoát nước th¶i Valid Cã Frequency 319 Percent 80,8 Valid Percent 82,0 Cumulative Percent 82,0 30 7,6 7,7 89,7 Không Khác Không biết/không trả lời Total Missing 1,3 1,3 91,0 35 8,9 9,0 100,0 389 98,5 100,0 System Total 1,5 395 100,0 Hiện tượng vứt rác xuống hệ thống tiêu thoát nước Valid Thường xuyên Thỉnh thoảng, Không Không biết/không trả lời Total Frequency 50 Percent 12,7 Valid Percent 12,7 Cumulative Percent 12,7 32,2 77 19,5 19,5 257 65,1 65,1 97,2 11 2,8 2,8 100,0 395 100,0 100,0 Rác thảI không thu gom xử Frequency Valid Để đường/ra vỉ hè Vứt xuống sông, kênh mương, rãnh ®ång 52,7 52,8 52,8 23 5,8 5,8 58,6 0,3 0,3 58,9 160 40,5 40,6 99,5 0,5 0,5 100,0 394 99,7 100,0 0,3 395 100,0 Không biết/không trả lêi Total Missing System Total IV Cumulative Percent 208 Vøt chỗ Khác Valid Percent Percent Truyền thông Đọc quy chế quản đô thị Valid Có Frequency 205 Percent 51,9 Valid Percent 51,9 Cumulative Percent 51,9 165 41,8 41,8 93,7 25 6,3 6,3 100,0 395 100,0 100,0 Không Không biết/không trả lời Total Nhận thông tin dịch vụ nước thải, tiêu thoát nước Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent Cã 110 27,8 27,8 Kh«ng 266 67,3 67,3 95,2 19 4,8 4,8 100,0 395 100,0 100,0 Không biết/không trả lời Total 27,8 Có thường xuyên dịch vụ nước thải/thoát nước Valid Missing Total Cumulative Percent 10,8 Frequency 12 Percent 3,0 Valid Percent 10,8 ThØnh tho¶ng 81 20,5 73,0 83,8 HiÕm Total 18 4,6 16,2 100,0 111 28,1 100,0 System 284 71,9 395 100,0 Th­êng xuyên Nhận thông tin từ đâu Frequency Valid Missing Total Hàng xóm/bạn bè Công ty cấp thoát nớc Tuyên truyền viên/tình nguyện viên Ngời có uy tín cộng đồng Tivi Đài Loa truyền Khác Total System Percent Valid Percent Cumulative Percent 12 1,8 3,0 6,2 10,6 6,2 16,8 37 2 51 113 282 395 0,3 9,4 0,5 0,3 0,5 12,9 28,6 71,4 100,0 0,9 32,7 1,8 0,9 1,8 45,1 100,0 17,7 50,4 52,2 53,1 54,9 100,0 Ng­êi thuyÕt phôc nhÊt Frequency Missing Total Lãnh đạo phường Trởng khu dân cư Đại diện công ty cấp thoát nước Nhân viên y tế Thanh viên hội liên hiệp phụ nữ Khác Total System Percent 170 1 217 394 395 Các công cụ truyền thông theo đánh giá người dân 0,76 43,15 0,51 0,25 0,25 54,94 99,75 0,25 100 Valid Percent 0,76 43,15 0,51 0,25 0,25 55,1 100 Cumulative Percent 0,76 43,91 44,42 44,67 44,92 100 ... nhận thức cho người dân để thay đổi hành vi người dân Trong bối cảnh đề tài: Nghiên cứu kiến thức - thái độ - hành vi người dân nhằm định hướng quản lý bền vững nước thải Thành phố Hải Dương ... phố Hải Dương - Xác định kiến thức - thái độ - hành vi người dân hệ thống tiêu thoát nước thải thành phố Hải Dương - Đề xuất giải pháp để thúc đẩy tham gia người dân vào cơng tác tiêu nước thải. .. thải định hướng quản lý nước thải bền vững III Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: - Chọn địa điểm nghiên cứu: Hệ thống tiêu thoát nước thải thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương - Đối tượng nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kiến thức thái độ hành vi của người dân nhằm định hướng quản lý bền vững nước thải ở Thành phố Hải Dương, Nghiên cứu kiến thức thái độ hành vi của người dân nhằm định hướng quản lý bền vững nước thải ở Thành phố Hải Dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay