Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để xử lý ổn định mái cho công trình trên nền đất yếu

112 3 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:01

LỜI CẢM ƠN Luận văn "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Cừ tông cốt thép dự ứng lực để xử ổn định mái cho cơng trình đất yếu" hoàn thành nhờ giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo, bạn đồng nghiệp, quan gia đình Có thành nhờ truyền thụ kiến thức thầy giáo, cô giáo trực tiếp giảng dạy công tác Trường Đại học Thủy lợi suốt thời gian tác giả học tập trường Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Thủy lợi thời gian học tập trường quan tâm giúp đỡ Ban Lãnh đạo Công ty Tư vấn Chuyển giao công nghệ - Trường Đại học Thủy lợi, gia đình, bạn đồng nghiệp cơng tác học tập để học viên hoàn thành luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Trịnh Minh Thụ, thầy giáo, cô giáo môn Địa kỹ thuật công trình Trường Đại học Thủy Lợi tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu cần thiết cho luận văn Do hạn chế trình độ chun mơn, thời gian có hạn, nên q trình thực luận văn khơng tránh khỏi sai sót, tác giả mong muốn tiếp tục nhận bảo thầy giáo, giáo góp ý bạn đồng nghiệp để hoàn thiện kiến thức Hà nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010 Võ Thanh Bình MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI II MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu nhiệm vụ đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CỪ BẢN BÊTÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ CỪ BẢN BTCT DỰ ỨNG LỰC 1.1.1 Giới thiệu chung 1.1.2 Các tính công nghệ cừ BTCT dự ứng lực 10 1.1.3 Cấu tạo cừ BTCT dự ứng lực .10 1.1.4 Kết cấu cừ tông cốt thép dự ứng lực .11 1.1.5 Liên kết cừ BTCT dự ứng lực 12 1.1.6 Tiêu chuẩn kỹ thuật cừ BTCT dự ứng lực 12 1.1.7 Các đặc tính kỹ thuật, kích thước tiêu chuẩn loại cừ .12 1.2 CÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CỪ BẢN BTCT DỰ ỨNG LỰC 16 1.2.1 Ứng dụng công nghệ cừ BTCT dự ứng lực giới .16 1.2.2 Ứng dụng công nghệ cừ BTCT dự ứng lực Việt Nam .19 1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI 22 CHƯƠNG .23 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN VÀ QUY TRÌNH THI CÔNG CỪ BẢN BÊTÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC 23 2.1 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN CỪ BẢN BTCT DỰ ỨNG LỰC 23 2.1.1 Tài liệu bước tính tốn 23 2.1.2 Tính tốn xác định nội lực chiều dài cừ 23 2.1.3 Trường hợp tường cừ neo 24 2.1.4 Trường hợp tường cừ có neo .29 2.1.5 Thiết kế cừ BTCT dự ứng lực 33 2.1.6 Thiết kế neo, phận giữ neo dầm ốp tường cừ 33 2.1.7 Kiểm tra ổn định tường cừ đất 35 2.1.8 Kết luận 38 2.2 QUY TRÌNH THI CÔNG CỪ BẢN BTCT DỰ ỨNG LỰC 38 CHƯƠNG .48 TÍNH TỐN CƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ CỪ BẢN BTCT DƯL 48 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TRÌNH 48 3.1.1 Vị trí địa cơng trình 48 3.1.2 Nhiệm vụ quy mô dự án 49 3.1.3 Đặc điểm địa hình, địa mạo 52 3.1.4 Đặc điểm khí hậu, khí tượng thuỷ văn .52 3.1.5 Đặc điểm địa chất cơng trình 58 3.2 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP XỬ VÀ HÌNH THỨC KẾT CẤU 60 3.2.2 Hình thức bố trí cắt ngang tuyến kênh 63 3.2.3 Phân đoạn xử 63 3.3 LỰA CHỌN PHẦN MỀM TÍNH TỐN 66 3.3.1 Giới thiệu mơ hình tính tốn để giải tốn nghiên cứu 66 3.3.2 Lựa chọn phần mềm tính toán .67 3.3.3 Cơ sở thuyết phần mềm Plaxis 68 3.3.5 Khái quát mơ hình hóa phần mềm Plaxis 78 3.4 TÍNH TỐN ỨNG SUẤT-BIẾN DẠNG CỦA NỀN VÀ NỘI LỰC CỦA CỪ BẢN TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC 78 3.4.1 Số liệu tính tốn 78 3.4.2 Lựa chọn mặt cắt, trường hợp sơ đồ tính tốn 80 3.4.3 Các giả thiết, mơ hình bước tính tốn Cừ BTCT dự ứng lực 81 3.4.4 Kết tính toán 83 3.4.4 Tính tốn kết cấu neo kè 90 3.5 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TÍNH TỐN 93 3.5.1 Phân tích, đánh giá kết tính tốn 93 3.5.2 Nhận xét kết tính tốn 93 CHƯƠNG .94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 4.1 KẾT LUẬN 94 Các nội dung đạt luận văn 94 Những tồn hạn chế 95 4.2 KIẾN NGHỊ 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 CÁC PHỤ LỤC TÍNH TỐN 98 THỐNG KÊ CÁC HÌNH VẼ Hình 1-1 : Sản phẩm cừ tơng cốt thép dự ứng lực .11 Hình 1-2 : Cấu tạo vật liệu kín nước khớp nối Cừ 12 Hình 1-3 : Kích thước hình học mặt cắt ngang thân đỉnh loại cừ .13 Hình 1-4 : Các đặc trưng hình học mặt cắt ngang loại Cừ 14 Hình 1-5 : Trọng lượng thân loại Cừ BTCT 15 Hình 1-6 : Các thơng số kỹ thuật loại Cừ chế tạo sản xuất 16 Hình 1-7 : Ứng dụng cừ BTCT dự ứng lực giao thông Nhật Bản 17 Hình 1-8 : Ứng dụng cừ BTCT dự ứng lực giao thông Nhật Bản 17 Hình 1-9 : Ứng dụng cừ BTCT dự ứng lực giao thơng Nhật Bản 18 Hình 1-10 : Ứng dụng cừ BTCT dự ứng lực xây dựng Đức 18 Hình 1-11 : Ứng dụng Cừ làm kè kết hợp chỉnh trang đô thị 20 Hình 1-12 : Ứng dụng Cừ làm kè bờ biển .20 Hình 1-13 : Ứng dụng Cừ làm kè lấn biển 21 Hình 1-14 : Ứng dụng Cừ làm cảng cầu tàu cập bến bờ biển 21 Hình 1-15 : Ứng dụng Cừ làm tường chắn sóng kết hợp xử cho đê biển 22 Hình 2-1 : Tường cừ khơng neo đóng vào đất cát 24 Hình 2-2 : Sự thay đổi biểu đồ áp lực đất ròng, Sự thay đổi biểu đồ momen .25 Hình 2-3 : Tường cừ khơng neo đóng vào đất sét 28 Hình 2-4 : Tường cừ có neo 29 Hình 2-5 : Tường cừ có neo đầu tự đóng vào đất cát 30 Hình 2-6 : Tường cừ có neo đầu tự đóng vào đất sét 31 Hình 2-7 : Tường cừ có neo đầu ngàm đóng đất cát .32 Hình 2-8 : Sơ đồ tính chiều dài neo 34 Hình 2-9 : Sơ đồ tính tốn ổn định lật tường cừ .35 Hình 2-10 : Sơ đồ tính tốn ổn định trượt phẳng tường cừ 36 Hình 2-11 : Sơ đồ tính tốn ổn định trượt cung tròn 38 Hình 2-12 : Quy trình thi công cừ BTCT dự ứng lực 39 Hình 2-13: Chế tạo cừ BTCT dự ứng lực nhà máy 44 Hình 2-14 : Định vị tuyến cơng trình cơng trường 44 Hình 2-15 : Vận chuyển, bốc xếp cừ công trường 45 Hình 2-16: Bắt đầu thi cơng đóng cừ cơng trường 45 Hình 2-17 : Kết thúc thi cơng đóng cừ đến cao trình thiết kế 46 Hình 2-18 : Thi cơng cừ công trường (Thi công cạn) 46 Hình 2-19 : Thi cơng cừ cơng trường (Thi cơng nước) .47 Hình 3-1 : Bản đồ tổng thể khu vực dự án mạng google 48 Hình 3-2 : Phối cảnh tổng thể khu vực cơng trình đầu mối 52 Hình 3-3 : Bố trí mặt cắt ngang đại diện tuyến kênh 65 Hình 3-4 : Sơ đồ tính tốn .81 Hình 3-5 : Sơ đồ chia lưới phần tử điều kiện biên toán 82 Hình 3-6 : Sơ đồ tính Bước .82 Hình 3-7 : Sơ đồ tính Bước .83 Hình 3-8 : Sơ đồ tính Bước .83 Hình 3-9 : Lưới biến dạng tổng thể 83 Hình 3-10 : Chuyển vị tổng thể cừ 84 Hình 3-11 : Biểu đồ Mơmen cừ 84 Hình 3-12 : Lưới biến dạng tổng thể tốn tính ổn định .84 Hình 3-13 : Sự hình thành cung trượt nguy hiểm .85 Hình 3-14 : Đường quan hệ chuyển vị với hệ số ổn định K minmin .85 R R Hình 3-15 : Sơ đồ tính tốn .86 Hình 3-16 : Lưới biến dạng tổng thể .86 Hình 3-17 : Chuyển vị tổng thể cừ .87 Hình 3-18 : Biểu đồ Mơmen cừ 87 Hình 3-19 : Lưới biến dạng tổng thể toán tính ổn định 88 Hình 3-20 : Sự hình thành cung trượt nguy hiểm .88 Hình 3-21 : Đường quan hệ chuyển vị với hệ số ổn định K minmin .89 R R Hình 3-22 : Mặt bố trí neo cho đơn nguyên tường kè .91 Hình 3-23 : Sơ đồ lực tác dụng lên tường neo 91 Hình 3-24 : Sơ đồ tính tốn .98 Hình 3-25 : Lưới biến dạng tổng thể .98 Hình 3-26 : Chuyển vị tổng thể cừ .98 Hình 3-27 : Biểu đồ Mômen cừ 99 Hình 3-28 : Lưới biến dạng tổng thể tốn tính ổn định 99 Hình 3-29 : Sự hình thành cung trượt nguy hiểm .99 Hình 3-30 : Sơ đồ tính tốn 100 Hình 3-31 : Lưới biến dạng tổng thể .100 Hình 3-32 : Chuyển vị tổng thể cừ 100 Hình 3-33 : Biểu đồ Mơmen cừ 101 Hình 3-34 : Lưới biến dạng tổng thể toán tính ổn định 101 Hình 3-35 : Sự hình thành cung trượt nguy hiểm 101 Hình 3-36 : Sơ đồ tính toán 102 Hình 3-37 : Lưới biến dạng tổng thể .102 Hình 3-38 : Chuyển vị tổng thể cừ 102 Hình 3-39 : Biểu đồ Mômen cừ 103 Hình 3-40 : Lưới biến dạng tổng thể tốn tính ổn định 103 Hình 3-41 : Sự hình thành cung trượt nguy hiểm 103 Hình 3-42 : Sơ đồ tính tốn 104 Hình 3-43 : Lưới biến dạng tổng thể .104 Hình 3-44 : Chuyển vị tổng thể cừ 104 Hình 3-45 : Biểu đồ Mơmen cừ 105 Hình 3-46 : Lưới biến dạng tổng thể tốn tính ổn định 105 Hình 3-47 : Sự hình thành cung trượt nguy hiểm 105 Hình 3-48 : Sơ đồ tính tốn 106 Hình 3-49 : Lưới biến dạng tổng thể .106 Hình 3-50 : Chuyển vị tổng thể cừ 106 Hình 3-51 : Biểu đồ Mômen cừ 107 Hình 3-52 : Lưới biến dạng tổng thể tốn tính ổn định 107 Hình 3-53 : Sự hình thành cung trượt nguy hiểm 107 THỐNG KÊ CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3-1 : Tổng hợp thơng số cơng trình 49 Bảng 3-2 : Tổng hợp tiêu đất đắp đất 60 Bảng 3-3 : Thơng số tính tốn Cừ BTCT dự ứng lực 79 Bảng 3-4 : Giá trị hệ số Rinter áp dụng cho lớp đất 79 Bảng 3-5 : Bảng tổng hợp kết tính toán chi tiết cho mặt cắt 89 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hiện xây dựng cơng trình vùng đồng nước ta đồng sông Hồng, sông Cửu Long vùng đồng ven biển Miền Trung thường gặp loại trầm tích đất yếu đất bùn, đất có hàm lượng hữu cao, đất sét chảy, cát chảy có bề dày lớn Việc xử móng phức tạp, tốn Chi phí để xử móng thường chiếm tỉ lệ cao có lúc chiếm tới 60% giá thành cơng trình Với cơng trình có diện tích lớn đường, bãi…vv Các giải pháp thường sử dụng xử bấc thấm, cọc cát, cọc vôi – cát hay cọc Xi măng đất Hạn chế giải pháp : (1) Chiều sâu gia cố hạn chế ; (2) Hiệu thấp trường hợp chịu tải trọng lớn (đặc biệt chịu tải trọng ngang), mực nước ngầm cao ; (3) Thiếu vật liệu thay đất yếu vật liệu chỗ không đảm bảo yêu cầu v.v Trong thiết kế thi cơng cơng trình Thủy Lợi ven đê, sơng : Cống lấy nước, Trạm bơm hay kênh, mương v.v Việc ứng dụng giải pháp xử kết cấu xử gặp nhiều khó khăn : (1) Cơng trình thường có tải trọng lớn ; (2) Đất có tính nén lún cao, chiều dày lớp đất lớn đất cát chảy ; (3) Chịu ảnh hưởng trực tiếp dòng chảy mùa lũ Xử gia cố Cừ tông cốt thép dự ứng lực mẻ Việt Nam Đây công nghệ nghiên cứu, phát minh ứng dụng nhiều năm qua Nhật Bản giới mang lại hiệu to lớn áp dựng nhiều lĩnh vực đặc biệt ngành giao thơng, thuỷ lợi…v.v Chính vậy, chủ đầu tư phân vân định lựa chọn phương án, bị thuyết phục yếu tố khác : giá thành hạ, tốc độ thi cơng nhanh, tính thẩm mỹ cao, dễ kiểm soát chất lượng khối lượng…v.v Do việc nghiên cứu giải pháp xử ổn định mái cơng trình bảo vệ bờ có đất yếu cừ tông cốt thép Dự ứng lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, kinh tế thi công phù hợp với điều kiện Việt Nam nhu cầu thiết thực cấp bách II MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu nhiệm vụ đề tài - Nghiên cứu hình dạng, đặc tính kỹ thuật, điều kiện ứng dụng, quy trình biện pháp thi cơng cơng trình có sử dụng công nghệ Cừ tông cốt thép dự ứng lực - Nghiên cứu tính tốn làm việc Cừ tông cốt thép dự ứng lực đất yếu - Tính tốn ứng suất – biến dạng cho cơng trình cụ thể xử gia cố Cừ tông cốt thép dự ứng lực phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) theo mơ hình tính máy tính Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu áp dụng tính tốn thiết kế cụ thể cho cơng trình xử ổn định mái cho tuyến kênh dẫn Dự án : Nâng cấp, mở rộng cống Nam Đàn hệ thống kênh tỉnh Nghệ An III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu sở thuyết công nghệ - Nghiên cứu phương pháp tính tốn ổn định, ứng suất, biến dạng cừ tông cốt thép dự ứng lực - Nghiên cứu phương pháp thi công điều kiện ứng dụng - Chọn công trình cụ thể để mơ hình hóa tính tốn - Phân tích, so sánh đánh giá kết đạt 96 Để đảm bảo hiệu cao công tác sản xuất nên sử dụng phần mềm thương mại phần mềm địa kỹ thuật Plaxis để cơng tác thiết kế có độ tin cậy cao cho kết nhanh chóng thuận tiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Xây Dựng (1985), Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam - Nền cơng trình thủy công -TCXDVN 4253-86, Hà Nội Bộ Xây Dựng (2002), TCXDVN 285 – 2002, Tiêu chuẩn Xây dựng VN - Các quy định chủ yếu thiết kế cơng trình thuỷ lợi, Hà Nội Cao Văn Chí, Trịnh Văn Cương (2003), Cơ học đất, Nhà xuất xây dựng Nguyễn Quốc Dũng, Phùng Vĩnh An, Nguyễn Quốc Huy (2005), Công nghệ khoan cao áp xử đất yếu, Nhà xuất nông nghiệp Đỗ Văn Đệ (2009), Phần mềm Plaxis ứng dụng vào tính tốn cơng trình thủy cơng, Nhà xuất Xây Dựng Phạm Văn Giáp, Bùi Việt Đông (2006), Bến cảng trền đất yếu, Nhà xuất xây dựng, Hà Nội Nguyễn Công Mẫn, Nguyễn Trường Tiến, Trịnh Minh Thụ, Nguyễn Uyên (2000), Cơ học đất cho đất khơng bão hồ, Nhà xuất giáo dục, (Bản dịch) Lê Xn Roanh, Lê Đình Chung (2010), Cơng nghệ dẫn dòng thi cơng, xử móng cơng trình thủy lợi, thủy điện, Bài giảng chuyên đề Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Thị Bạch Dương (2009), Phân tích kết cấu hầm tường cừ phần mềm Plaxis, Nhà xuất giao thông vận tải 10 Trường Đại học thủy lợi (2009), Giáo trình giới thiệu địa kỹ thuật, Hà Nội 11 Trường Đại học thủy lợi (1998), Giáo trình Nền móng, Nhà xuất nông nghiệp 12 Nhà xuất xây dựng (2004), Công trình bến cảng sơng - Tiêu chuẩn thiết kế 22 TCN 219-94, Hà Nội 13 R.Whitlow (1996), Cơ học đất (2 tập - dịch), Nhà xuất giáo dục, Hà Nội 14 Ủy ban tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản (1993)–Tiêu chuẩn–JISA–5354-1993 97 Tiếng Anh 15 Plaxis Version Referent manual (2002) 16 Foundation analysis and Design : Phân tích thiết kế móng J.Bowles 98 CÁC PHỤ LỤC TÍNH TỐN 99 TÍNH TỐN CHO MẶT CẮT BỜ HỮU KÊNH DẪN THƯỢNG LƯU Tải trọng TC Lớp Lớp Lớp Điều kiện biên Lớp Lớp Cừ BTCT DƯL Đáy kênh bị đẩy trồi Điều kiện biên Hình 3-24 : Sơ đồ tính tốn Đầu cừ bị neogiữ lại Mặt đất bị lún Phần cừ bị đẩy phía ngồi Hình 3-25 : Lưới biến dạng tổng thể Đầu cừ bị neo giữ lại Phần cừ bị đẩy phía ngồi Hình 3-26 : Chuyển vị tổng thể cừ U xmax = 69,56.10-3m R R P P 100 Vị trí đặt neo có Mơmen uốn =0 Vị trí có Mơmen uốn phải lớn Vị trí có Mơmen uốn trái lớn Hình 3-27 : Biểu đồ Mơmen cừ (M tmax =-434,6 kNm/m, M pmax =42,9 kNm/m) R R R R Hình 3-28 : Lưới biến dạng tổng thể tốn tính ổn định Hình 3-29 : Sự hình thành cung trượt nguy hiểm 101 TÍNH TỐN CHO MẶT CẮT KH5 KÊNH DẪN HẠ LƯU Hệ thống neo Tải trọng TC Lớp Lớp Lớp Cừ BTCT DƯL Lớp Điều kiện biên Hình 3-30 : Sơ đồ tính tốn Đầu cừ bị neogiữ lại Mặt đất bị lún Phần cừ bị đẩy phía ngồi Đáy kênh bị đẩy trồi Hình 3-31 : Lưới biến dạng tổng thể Đầu cừ bị neo giữ lại Phần cừ bị đẩy phía ngồi Hình 3-32: Chuyển vị tổng thể cừ U xmax =58,22.10-3m R R P P 102 Vị trí đặt neo có Mơmen uốn =0 Vị trí có Mơmen uốn phải lớn Vị trí có Mơmen uốn trái lớn Hình 3-33: Biểu đồ Mơmen cừ (M tmax =-27,9 kNm/m, M pmax =127,6 R R R R kNm/m) Hình 3-34 : Lưới biến dạng tổng thể tốn tính ổn định 103 Hình 3-35 : Sự hình thành cung trượt nguy hiểm TÍNH TỐN CHO MẶT CẮT KH10 KÊNH DẪN HẠ LƯU Hệ thống neo Tải trọng TC Lớp Cừ BTCT DƯL Lớp Lớp Điều kiện biên Lớp Hình 3-36 : Sơ đồ tính tốn Đầu cừ bị neogiữ lại Mặt đất bị lún Đáy kênh bị đẩy trồi Phần cừ bị đẩy phía ngồi Hình 3-37 : Lưới biến dạng tổng thể Đầu cừ bị neo giữ lại Phần cừ bị đẩy phía ngồi 104 Hình 3-38: Chuyển vị tổng thể cừ (U max = 55,52.10-3m, U =20,19.10-3m) R R P P R R Vị trí đặt neo có Mơmen uốn =0 Vị trí có Mơmen uốn trái lớn Vị trí có Mơmen uốn phải lớn Hình 3-39: Biểu đồ Mơmen cừ (M pmax =-514,74kNm/m, R R M tmax =5,71kNm/m) R R Hình 3-40 : Lưới biến dạng tổng thể tốn tính ổn định P P 105 Hình 3-41 : Sự hình thành cung trượt nguy hiểm TÍNH TỐN CHO MẶT CẮT KH17 KÊNH DẪN HẠ LƯU Tải trọng TC Lớp Lớp Cừ BTCT DƯL Lớp Lớp Lớp Điều kiện biên Hình 3-42 : Sơ đồ tính tốn Đầu cừ bị neogiữ lại Mặt đất bị lún Phần cừ bị đẩy phía ngồi Đáy kênh bị đẩy trồi 106 Hình 3-43 : Lưới biến dạng tổng thể Đầu cừ bị neo giữ lại Phần cừ bị đẩy phía ngồi Hình 3-44: Chuyển vị tổng thể cừ U xmax =46,58.10-3m, U xmin =14,33.10-3m R R P P R R Vị trí đặt neo có Mơmen uốn =0 Vị trí có Mơmen uốn phải lớn Vị trí có Mơmen uốn trái lớn Hình 3-45 : Biểu đồ Mômen cừ (M pmax =-459,9 kNm/m, R M tmax =4,98kNm/m) R R R P P 107 Hình 3-46 : Lưới biến dạng tổng thể tốn tính ổn định Hình 3-47 : Sự hình thành cung trượt nguy hiểm 108 TÍNH TỐN CHO MẶT CẮT KH21 KÊNH DẪN HẠ LƯU Hệ thống neo Tải trọng TC Lớp Lớp Cừ BTCT DƯL Lớp Lớp Điều kiện biên Hình 3-48 : Sơ đồ tính toán Đầu cừ bị neo giữ lại Mặt đất bị lún Đáy kênh bị đẩy trồi Phần cừ bị đẩy phía ngồi Hình 3-49 : Lưới biến dạng tổng thể Đầu cừ bị neo giữ lại Phần cừ bị đẩy phía ngồi Hình 3-50: Chuyển vị tổng thể cừ (U max = 55,8.10-3m, U =20,9.10-3m) R R P P R R P P 109 Vị trí đặt neo có Mơmen uốn =0 Vị trí có Mơmen uốn phải lớn Vị trí có Mơmen uốn trái lớn Hình 3-51 : Biểu đồ Mơmen cừ (M pmax =-512,2 kNm/m, R R M tmax =6,05kNm/m) R R Hình 3-52 : Lưới biến dạng tổng thể tốn tính ổn định 110 Hình 3-53 : Sự hình thành cung trượt nguy hiểm ... cốt thép dự ứng lực - Nghiên cứu tính tốn làm việc Cừ bê tơng cốt thép dự ứng lực đất yếu - Tính tốn ứng suất – biến dạng cho cơng trình cụ thể xử lý gia cố Cừ bê tông cốt thép dự ứng lực phương... tiêu chuẩn loại cừ .12 1.2 CÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CỪ BẢN BTCT DỰ ỨNG LỰC 16 1.2.1 Ứng dụng công nghệ cừ BTCT dự ứng lực giới .16 1.2.2 Ứng dụng công nghệ cừ BTCT dự ứng lực Việt Nam .19... NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu sở lý thuyết cơng nghệ - Nghiên cứu phương pháp tính toán ổn định, ứng suất, biến dạng cừ bê tông cốt thép dự ứng lực - Nghiên cứu phương pháp thi công điều kiện ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để xử lý ổn định mái cho công trình trên nền đất yếu, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để xử lý ổn định mái cho công trình trên nền đất yếu

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay