Nghiên cứu đánh giá hiện trạng diễn biến lòng dẫn và đề xuất giải pháp công trình chỉnh trị trên sông Hồng đoạn qua Hà Nội

137 3 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 12:01

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tác giả sử dụng lượng tài liệu tương đối lớn từ quan quản lý, từ đề tài nghiên cứu chuyên gia đồng nghiệp, đặc biệt thầy hướng dẫn PGS.TS Lê Văn Hùng PGS TS Lê Đình Chung Tác giả xin trân trọng cảm ơn Trường đại học thủy lợi thầy cô giáo tạo điều kiện cho thực luận văn; Chi cục quản lý đê điều thành phố Nội cung cấp số liệu cơng trình chỉnh trị; Cục quản lý đường thủy nội địa Nội cung cấp số liệu dự án phân lạch giao thông thủy sông Hồng Tuy có nhiều cố gắng thời gian khả hạn chế, tác giả luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy đồng nghiệp dẫn góp ý Xin chân thành cảm ơn! Nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả NGUYỄN VĂN SƠN BẢN CAM KẾT Họ tên học viên: Nguyễn Văn Sơn Lớp cao học: CH20C11 Chun ngành: Xây dựng cơng trình thủy Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sông Hồng đoạn qua Nội” Tôi xin cam đoan đề tài luận văn tơi làm Những kết nghiên cứu, tính tốn trung thực Trong q trình làm tơi có tham khảo tài liệu liên quan nhằm khẳng định thêm tin cậy cấp thiết đề tài Các tài liệu trích dẫn rõ nguồn gốc tài liệu tham khảo thống kê chi tiết Tôi không chép từ nguồn thông tin nào, vi phạm tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Nội, ngày tháng năm 2013 Học viên Nguyễn Văn Sơn MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU - 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI - MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - - CÁCH TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - - KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC - - CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRANG DIỄN BIẾN LÒNG DẪN KẾT CẤU CÁC CƠNG TRÌNH CHỈNH TRỊ TRÊN SƠNG HỒNG - 1.1 Tổng quan tình hình dân sinh kinh tế Nội - 1.2 Tổng quan trạng diễn biến lòng dẫn sơng Hồng - 10 - 1.3 Tổng quan trạng diễn biến lượng phù sa sông Hồng - 11 - 1.4 Tổng quan kết cấu cơng trình chỉnh trị dọc sơng Hồng - 13 - 1.5 Kết luận chương - 15 - CHƯƠNG NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG DIỄN BIẾN LỊNG DẪN SƠNG HỒNG - 17 2.1 Đặc điểm dòng chảy sông Hồng - 17 2.2 Đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn sơng Hồng chế gây sạt lở bờ sông Hồng - 22 - 2.3 Đánh giá tác động biến đổi lòng dẫn sơng Hồng - 26 - 2.4 Đánh giá nguyên nhân gây biến đổi lòng dẫn sông Hồng - 37 - 2.5 Kết luận chương - 45 - CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT KẾT CẤU CÁC CƠNG TRÌNH CHỈNH TRỊ DỌC SÔNG HỒNG - 46 3.1 Hiện trạng kết cấu, mức độ ổn định cơng trình chỉnh trị dọc sơng Hồng- 46 3.2 Các dạng kết cấu cơng trình chỉnh trị thường gặp - 49 - 3.3 Đề xuất kết cấu cơng trình chỉnh trị dọc sơng Hồng - 76 - 3.4 Kết luận chương - 97 - KẾT LUẬN - 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO - 99 - DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tổng hợp kè bờ hữu sông Hồng - 13 Bảng 1.2 Tổng hợp kè bờ tả sông Hồng địa phận Nội - 15 Bảng 2.1 Hiện trạng ổn định, sạt lở số tuyến kè sông Hồng - 30 Bảng 2.2 Chỉ tiêu lý lớp đất - 34 Bảng 2.3 Bảng tổng hợp kết tính tốn - 36 Bảng 2.4 Thành phần hạt hợp chất lơ lửng - 38 Bảng 2.5 Giá trị đặc trưng bùn cát qua thời kỳ - 38 Bảng 3.1 Chiều dày thảm đá xác định theo giá trị lưu tốc - 61 Bảng 3.2 Cách xác định hệ số công thức - 62 Bảng 3.3 Hệ số mái dốc Ks - 63 Bảng 3.4 Thông số vái địa kỹ thuật - 67 Bảng 3.5 Bảng so sánh tổng hợp kinh phí cho 500m kè - 71 Bảng 3.6 Lưu lượng tạo lòng đoạn sơng vùng dự án - 80 Bảng 3.7 Các tiêu ổn định lòng sơng cho đoạn sơng Lơ, sơng Hồng - 81 Bảng 3.8 Các bán kính cong theo Altunil - 84 - DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Sạt lở bờ sông Hồng khu vực xã Phú Châu, Ba Vì, Nội - Hình 1.2 Sạt lở kè Chu Minh – Liên Chì - Hình 1.3 Quá trình mực nước cơng trình đầu mối trạm bơm Phù Sa - Hình 2.1 Hồ Hòa Bình xả lũ - 19 Hình 2.2 Lũ sơng Hồng khu vực ngã ba Lô - Hồng - 19 Hình 2.3 Sơng Hồng mùa nước lũ - 21 Hình 2.4 Ví trí 165 mặt cắt đo vẽ hàng năm - 22 Hình 2.5 Cơ chế hình thành cung sạt trượt chân kè vào mùa lũ - 25 Hình 2.6 Vùng xói lở - bồi tụ đoạn hợp lưu giai đoạn 1965-1987 - 27 Hình 2.7 Vùng xói lở - bồi tụ đoạn hợp lưu giai đoạn 1987-1993 - 27 Hình 2.8 Vùng xói lở - bồi tụ đoạn hợp lưu giai đoạn 1993-2001 - 28 Hình 2.9 Sạt lở bờ sông - 28 Hình 2.10 Tuyến lòng sơng ổn định đoạn sông Hồng (Sơn Tây – Thạch Đà) - 29 Hình 2.11 Diễn biến xói lở bờ sơng thuộc khu vực hợp lưu sông - 29 Hình 2.12 Diễn biến bờ sơng thuộc Vân Cốc - 30 Hình 2.13 Sạt lở khu vực kè An Cảnh - 32 Hình 2.14 Khu vực Sen Chiểu – Phúc Thọ - 32 Hình 2.15 Mơ hình hóa phần mềm plaxis - 35 Hình 2.16 Kết tính tốn mơ biến dạng ứng với tốn thiết kế - 35 Hình 2.17 Hệ số ổn định giảm dần theo năm - 36 Hình 2.18 Biến dạng tăng dần theo thời gian (đơn vị 10-3m) - 36 Hình 3.1 Kè Bá Giang - 47 Hình 3.2 Kè Trung Hà, kè Thạch Đà –Hoàng Kim - 48 Hình 3.3 Kè Trung - 48 Hình 3.4 Hệ thống mỏ hàn - 49 Hình 3.5 Cấu tạo mỏ hàn - 50 Hình 3.6 Kè mỏ hàn Tòng Bạt – Ba (ảnh chụp 2010) - 51 Hình 3.7 Cấu tạo kè lát mái - 51 Hình 3.8 Kè lát mái đoạn Vân Cốc – Phúc Thọ (ảnh chụp 2010) - 52 Hình 3.9 Kè hộ chân lát mái Hợp Thịnh (ảnh chụp 2010) - 53 Hình 3.10 Cụm gây bồi - 53 Hình 3.11 Mỏ hàn cọc - 53 Hình 3.12 Hình minh họa Geo-bag - 56 Hình 3.13 Hệ thống Geo-Bag Phan Thiết – Việt Nam - 57 Hình 3.14 Kè gia cố mái thảm đá - 61 Hình 3.15 Thảm bê tơng liên kết móc đặt thêm vải địa kỹ thuật - 64 Hình 3.16 Thảm BT chống xói đáy sử dụng Nhật Bản - 65 Hình 3.17 Thảm BT liên kết dây nilon sử dụng sông Trường Giang ( Trung Quốc) - 66 Hình 3.18 Vải địa kỹ thuật - 68 Hình 3.19 Kè Kyung – Hàn Quốc - 70 Hình 3.20 Kênh Gumi - 70 - Hình 3.21 Hình 3.22 Hình 3.23 Hình 3.24 Hình 3.25 Hình 3.26 Hình 3.27 Hình 3.28 Hình 3.29 Hình 3.30 Hình 3.31 Hình 3.32 Hình 3.33 Hình 3.34 Hình 3.35 Hình 3.36 Hình 3.37 Hình 3.38 Kè sơng thi công Oman - 71 Mặt cắt điển hình áp dụng cho kè - 71 Công trình bảo vệ bờ cừ Lasen nhựa - 74 Cơng trình bảo vệ bờ cừ BTCT ứng suất trước - 74 Chỉnh trị sông kết hợp với cảnh quan kiến trúc - 76 Chỉnh trị sông kết hợp bảo vệ sinh thái - 77 Chỉnh trị sông phục vụ khai thác, sử dụng bãi sơng - 77 Tuyến lòng sông ổn định đoạn sông Hồng (Sơn Tây – Thạch Đà) - 82 Mặt bố trí cơng trình - 87 Kè dạng thảm đá - 88 Sơ đồ chịu lực thảm gia cố đáy - 90 Kè lăng thể đá đổ hộ chân Hồng Đan Phượng - 92 Kè dạng lăng thể đá đổ hộ chân Hồng Đan Phượng - 92 Kè đá đổ hộ chân lát mái Cao Phong - 94 Dạng kè đá đổ hộ chân lát mái - 94 Tường đứng cọc - 95 Tường cừ BTCT dự ứng lực - 96 Dạng kè bê tông bọc vải địa kỹ thuật - 96 - LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT -1- PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hạ du đập Thủy điện Hòa Bình gồm bốn tỉnh Hòa Bình, Nội, Phú Thọ Vĩnh Phúc nơi khởi nguồn đồng châu thổ sông Hồng, nơi tập trung dân cư đông đúc lâu đời, trung tâm văn hóa, trị nước bảo vệ trước thiên tai lũ lụt hệ thống đê sông, đầu tư củng cố vững Đây khu vực nhập lưu ba sông thuộc loại lớn, có chế độ thủy lực phức tạp, lòng dẫn đường bờ thường xuyên bị biến động q trình bồi, xói, biến đổi dòng chảy đe dọa an toàn hệ thống đê điều, an sinh kinh tế gây khó khăn cho giao thơng thủy Sau hồ Hòa Bình, Sơn La sơng Đà vào hoạt động, phần lớn lượng phù sa sông Đà giữ lại lòng hồ làm cân bùn cát dòng chảy sau đập gây nên tượng xói sâu lòng dẫn Theo tính tốn nhà khoa học, kết theo dõi diễn biến lòng dẫn quan quản lý, q trình xói sâu tiếp diễn lan dần phía hạ du Hiện tổng chiều dài 260km hệ thống sơng hạ du thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc thành phố Nội có 41 điểm sạt lở với chiều dài khoảng 79,20Km F Hình 1.1 Sạt lở bờ sông Hồng khu vực xã Phú Châu, Ba Vì, Nội Nguồn: Báo cáo thống kê trước lũ năm 2013 Cục Quản lý đê điều ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sông Hồng đoạn qua Nội LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT -2- Trong năm gần đây, với biến đổi khí hậu tồn cầu, dòng chảy sơngbiến động bất thường khơng theo quy luật, liên tục năm 2005, 2006, 2007 2010 mực nước mùa kiệt xuống mức thấp vòng 100 năm qua, vào tháng cuối mùa lũ đầu mùa khô hồ Hòa Bình phải xả lũ để đảm bảo an tồn cơng trình (tháng 01/2005 xả 02 cửa xả đáy tháng 10/2006 xả 04 cửa xả đáy) làm mực nước sông lên nhanh đột ngột gây sạt lở bờ nhiều nơi Có thể nói sạt lở bờ khu vực ngày diễn biến phức tạp với quy mô ngày lớn, xảy mùa lũ, mùa nước trung mùa nước kiệt Hình 1.2 Sạt lở kè Chu Minh – Liên Chì Khơng vậy, biến đổi lòng dẫn sơng Hồng mà mực nước sông thay đổi theo hướng ngày cực đoan, vào mùa kiệt Nhiều cửa lấy nước, nhiều trạm bơm khơng có đủ mực nước để lấy nước Ví dụ như, mùa kiệt năm 2010 nước sơng Nhuệ chảy ngước sơng Hồng, hay điển năm năm 2008 trạm bơm Phù Sa lấy nước buộc phải xây dựng trạm bơm dã chiến ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sông Hồng đoạn qua Nội LUẬN VĂN THẠC S K THUT -3- 7.00 Năm 2005 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2006 Ztk Mực nước sông (m) 6.50 6.00 Mùc n­íc ThiÕt kÕ : 5,30 5.50 5.00 4.50 4.00 3-29 3-26 3-23 3-20 3-17 3-14 3-8 3-11 3-5 3-2 2-27 2-24 2-21 2-18 2-15 2-9 2-12 2-6 2-3 1-31 1-28 1-25 1-22 1-19 1-16 1-13 1-7 1-10 3.50 Thêi gian (ngµy) Hình 1.3 Q trình mực nước cơng trình đầu mối trạm bơm Phù Sa Cùng với phát triển kinh tế xã hội, hoạt động dân sinh bãi sơng, lòng sơng ngày phát triển dẫn tới thu hẹp dòng chảy lũ; gia tăng số lượng trọng tải, tốc độ phương tiện vận tải thủy, nạn khai thác cát không phép, sai phép, nguyên nhân gây ổn định bờ sông, lòng dẫn Vì vậy, việc đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sông Hồng việc quan trọng cần thiết MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn sông Hồng theo thời gian - Đề xuất kết cấu cơng trình chỉnh trị phù hợp với diễn biến sông Hồng điều kiện tương lai gần CÁCH TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Cách tiếp cận Đối tượng nghiên cứu đề tài sông Hồng địa bàn Nội Đây vùng đặc biệt quan trọng trung tâm trị văn hóa nước Đối tượng nghiên cứu liên quan đến nhiều lĩnh vực: Giao thông, xây dựng sở hạ tầng, thủy lợi (nguồn nước, công trình thủy lợi), mơi trường , phương hướng phát triển kinh tế xã hội khu vực,vv… Vì vậy, hướng tiếp cận đề tài là: ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Nội LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 1.1 -4- Tiếp cận từ tổng thể đến chi tiết (tiếp cận hệ thống) Để thực tốt đề tài việc tiếp cận kết quy hoạch cơng trình chỉnh trị sơng Hồng; nghiên cứu vánh đai lũ sơng Hồng; nghiên cứu, đánh giá nguồn nước diễn biến lượng phù sa sông Hồng việc quan trọng Cần phải tiếp cận tổng hợp kết quy định có để tiến hành nghiên cứu 1.2 Tiếp cận toàn diện, đa ngành đa lĩnh vực Xem xét đầy đủ yếu tố phát triển nghiên cứu đề tài bao gồm lĩnh vực kinh tế xã hội, môi trường sinh thái …; giải pháp xem xét toàn diện từ giải pháp cơng trình đến giải pháp phi cơng trình 1.3 Tiếp cận kế thừa Đề tài sử dụng kết nghiên cứu có liên quan gần sông Hồng địa bàn tỉnh Nội quan Trường Đại học Thủy lợi, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp, Viện Quy hoạch thủy lợi Phương pháp nghiên cứu - Thu thập tài liệu liên quan: tài liệu trạng cơng trình chỉnh trị, mặt cắt ngang sông Hồng qua năm; - Phương pháp phân tích thống kê: thống kê, chập mặt cắt từ phân tích, đánh giá trạng diễn biến dòng chảy theo thời gian; - Phương pháp chuyên gia: trao đổi với thầy hướng dẫn chuyên gia có kinh nghiệm nhằm đánh giá đưa giải pháp kết cấu phù hợp KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC - Bộ số liệu mặt cắt ngang sông Hồng qua năm; - Thể diễn biến lòng dẫn sơng Hồng theo thời gian mặt cắt ngang sông; - Đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn sơng Hồng; - Phân tích, đề xuất dạng kết cấu cơng trình chỉnh trị phù hợp với vị trí dọc sơng Hồng; ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua H Ni Khoảng dồn Tên cọc 12.6 52.9 39.4 26.4 108.7 11.46 12.53 12.51 14.61 14.61 14.01 14.01 13.51 13.20 12.22 10.91 10.83 11.88 -9.22 -2.52 -2.02 1.48 3.32 9.72 11.68 11.79 Mặt cắt số: Shg93-sông hồNG Mặt cắt ngang cố định qua sông hệ thống sông Hồng 112.0 2695.2 hshg93 2705.6 2727.6 2736.9 2583.2 5.9 11.5 25.4 16.3 1.48 1.14 0.58 0.28 0.08 -0.22 -1.02 -2.22 -2.82 -2.92 -3.82 -4.42 -5.12 -5.92 -6.62 -7.02 -7.42 -8.02 1.73 2.58 932.4 946.4 831.6 848.0 868.9 889.4 902.2 805.6 RL 1224.5 hshg89 1236.0 1249.0 1154.5 1077.9 970.0 984.9 1003.9 1019.4 RL 1032.1 MN MN 787.0 758.0 733.6 705.3 666.0 1.36 1.56 1.56 1.66 1.76 1.86 2.56 3.53 4.65 3.53 0.56 9.19 8.66 8.85 8.61 11.00 12.46 9.7 12.27 14.37 0.8 14.32 70.0 76.6 11.20 12.8 18.3 11.9 12.4 23.6 4.45 14.9 4.12 19.0 4.96 14.4 9.42 6.0 10.94 45.8 19.9 9.1 8.5 11.1 8.7 10.6 10.5 24.4 28.3 39.3 53.2 9.2 10.95 4.72 7.1 3.94 6.7 -1.76 11.9 -1.56 -2.16 7.2 -2.76 13.2 -3.16 11.6 -3.16 14.5 10.8 -3.76 7.0 -3.96 27.9 7.7 -3.96 13.0 -3.76 12.5 -3.56 -3.36 12.5 -2.86 7.4 -2.76 18.7 12.0 -1.16 -0.26 15.0 0.54 14.4 12.8 0.94 14.0 0.84 0.64 12.4 0.34 14.2 0.04 13.9 -0.36 14.8 -0.36 14.0 -0.56 17.1 14.0 -0.86 -0.56 17.4 9.4 -0.56 14.3 -0.46 12.0 -0.66 -0.56 10.7 -0.56 14.1 13.0 -0.76 10.3 -0.66 10.9 -0.66 -0.76 3.94 6.5 8.79 -0.96 7.95 14.87 12.37 14.37 14.37 13.10 13.22 12.70 13.15 10.61 3.86 1.66 9.33 1.56 1.06 1.06 1.56 1.66 0.64 -3.86 4.48 -1.36 -1.76 1.44 -1.56 -1.76 -2.36 -2.96 9.65 13.65 14.46 Ngày đo: 27-9-2010 2474.5 44.4 26.6 13.2 16.0 7.8 11.0 15.0 16.3 19.1 15.5 17.2 16.6 12.0 12.1 17.1 14.5 14.2 12.7 14.9 25.9 2.90 1.44 1.84 2.25 1.47 2.57 2.59 1.57 1.52 3.12 5.54 5.74 4.20 2401.3 2417.6 2423.6 mn 2429.4 2435.3 h0 2446.8 2449.1 2193.2 2209.5 2228.6 2244.1 2261.3 2277.9 2289.9 2302.0 2319.1 2333.6 2347.8 2360.5 2375.4 mn 2130.2 2143.4 2159.4 2167.2 2178.2 12.3 30.4 46.9 2103.6 2059.2 2012.3 13.5 57.9 1969.6 1981.9 41.2 48.8 63.9 1898.2 1911.7 1834.3 1793.1 26.2 45.3 1744.3 42.3 1718.1 61.6 15.6 1672.8 14.9 51.6 1600.0 TO 1615.6 TO/1 1630.5 5.70 5.77 5.66 6.92 5.60 6.8 35.3 34.4 41.5 1538.4 1486.8 MNH 606.3 HO 612.8 233.5 241.2 254.2 266.7 279.2 286.6 305.3 317.3 332.3 346.7 359.5 373.5 385.9 400.1 414.0 428.8 442.8 459.9 473.9 491.3 500.7 515.0 527.0 537.7 551.8 564.8 586.0 161.7 173.3 187.8 205.6 63.8 80.3 82.3 100.4 110.8 124.7 138.4 60.8 8.0 8.64 13.30 12.5 14.46 14.41 Tû LÖ ngang: 1/5000 1445.3 6.56 4.71 6.92 39.9 8.0 Tû LÖ ngang: 1/5000 1404.1 1410.9 62.1 1360.8 1368.8 101.8 1320.9 49.2 10.17 9.48 9.22 TO MNT 0.0 3.0 -29.4 X= 2327602.503 Y= 511959.588 H= 14.461 1258.8 41.4 1157.0 1107.8 70.5 20.6 4.00 9.10 7.00 5.00 34.4 1045.8 1066.4 5.22 7.19 4.5 970.8 975.3 9.81 6.68 10.38 10.29 4.6 75.7 931.8 936.4 843.5 856.1 10.37 11.77 11.84 9.84 10.30 10.12 9.84 10.04 10.11 H= 14.32 X=2325752.995 Y=592040.244 817.1 25.6 41.3 34.0 46.2 26.8 777.7 710.5 716.7 721.4 724.8 683.7 637.5 603.5 129.6 562.2 68.0 536.6 407.0 111.5 10.76 11.60 11.53 10.15 10.35 TSHg89 t-SHg89 391.7 323.7 8.80 8.80 t-SHg93 11.39 8.82 Tªn cäc 49.3 Kho¶ng dån 47.1 9.70 12.92 14.3214.32 13.32 Kho¶ng cách lẻ 212.2 31.1 9.2 7.60 11.30 11.52 7.30 MSS:-10 162.9 6.02 6.70 7.15 9.30 5.60 11.71 Cao ®é tù nhiªn 106.6 115.8 70.0 75.5 11.8 10.4 7.6 11.3 11.0 8.8 24.7 8.8 27.7 -16 33.5 42.3 Khoảng cách lẻ 39.2 -14 0.0 8.8 Cao độ tự nhiên -96.5 -18 TSHG93 LUN VN THC S K THUT Mặt cắt ngang cố định qua sông hệ thống sông Hồng Mặt cắt số: Shg89-sông hồNG Tỷ Lệ đứng: 1/200 h-SHg89 Mntn S (m) PL2 - Hình 13 Xu biến đổi lòng dẫn sông Hồng mặt cắt SHG89 - Mặt cắt SHG89 cho thấy xu mở rộng xu hạ thấp lòng dẫn đáng kể dòng chảy bên phía bờ hữu dòng chảy sơng với diện tích mặt cắt ướt mở rộng gần gấp đơi so với năm 2001, lòng dẫn sát mép bãi bị hạ thấp sâu Bãi nhỏ, biến động sau 11 năm Tû LƯ ®øng: 1/200 h-SHg93 H(m) Ngày đo:27-10-2011 +12 +10 +8 +4 +2 +6 -4 -2 Mntn -6 -10 -8 -12 20.0 S (m) PL2 - Hình 14 Xu biến đổi lòng dẫn sông Hồng mặt cắt SHG93 - Từ mặt cắt SHG90 đến SHG93 bãi rộng, lòng dẫn nhỏ biến đổi ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Nội Tªn cäc 8.2 8.4 13.15 13.11 13.30 10.71 10.52 10.80 10.20 9.08 12.25 12.19 14.5014.37 14.49 13.20 Tû LÖ ngang: 1/5000 Tỷ Lệ đứng: 1/200 Ngày đo:29-10-2011 H-SHg101 2765.0 hshg94 2704.8 2708.2 2731.6 2737.1 2654.4 HO 2570.9 2583.9 2515.9 2528.3 2540.5 MNH 2548.6 2397.1 2417.1 2428.8 2446.4 2460.8 2479.2 2490.3 2359.3 2371.7 2337.0 2207.7 2220.8 2237.0 2253.9 2269.2 2288.2 2306.1 2184.0 MNB 1977.2 1990.2 2007.7 2024.7 2044.3 2057.5 2072.6 2089.7 2104.2 2119.3 2134.0 2146.8 2160.9 MNB 1947.2 1952.6 1922.5 1885.2 1862.0 1834.6 1797.7 1773.0 1729.1 1748.0 1703.9 1664.1 1681.1 1640.6 1602.6 1615.5 MNT 1513.4 1537.4 1553.2 1569.2 1580.8 1450.4 1451.3 1474.4 1345.7 TO 1359.6 TO-1 1370.3 1307.8 1327.4 1278.4 1228.9 1195.3 1156.3 1135.6 1108.0 1072.7 1041.3 1047.6 1015.3 975.3 883.5 784.5 -0.38 -0.48 -1.18 -1.48 0.52 0.02 1.32 -0.18 3.12 0.22 -2.88 -0.98 -0.38 0.12 0.32 0.82 1.02 -0.38 -0.08 -0.18 -0.18 3.12 1.42 1.12 0.92 1.72 1.32 2.12 2.12 0.72 1.32 0.72 0.92 0.92 27.9 23.4 42.4 70.5 14.0 8.3 12.4 13.4 12.0 9.9 10.1 11.7 10.6 8.65 13.13 14.50 12.82 12.88 8.73 12.83 -1.78 -3.88 -4.48 -5.18 -5.38 -5.18 -6.38 -6.78 -7.58 6.5 -9.18 5.1 -9.88 5.5 -10.48 8.3 -11.08 4.8 -7.98 3.2 -3.58 12.2 3.12 5.1 17.1 13.0 11.19 11.20 30.9 6.6 17.5 17.0 19.6 13.2 15.1 17.1 14.5 15.1 14.7 12.8 14.1 23.1 13.7 10.0 13.1 16.2 16.9 15.3 19.0 17.9 27.0 10.3 24.7 5.4 21.5 23.2 27.4 36.9 24.7 25.0 18.9 25.2 1.02 3.63 3.12 1.32 1.32 1.22 1.22 1.12 1.12 1.12 23.5 17.0 22.8 3.16 3.60 3.61 38.3 0.7 14.2 15.8 16.0 11.6 12.4 9.4 12.9 25.1 7.15 6.95 6.75 8.66 5.97 9.44 9.52 9.77 9.12 9.44 4.11 4.94 4.25 10.17 6.92 10.25 10.34 10.33 10.26 7.76 9.76 8.51 9.19 9.38 9.41 9.37 9.50 9.78 9.47 7.35 11.01 11.02 9.79 0.9 23.1 80.1 13.9 10.7 16.7 3.4 29.4 49.5 33.7 39.0 27.6 7.5 10.4 35.3 26.0 3.3 25.1 40.0 91.8 99.0 115.5 33.2 2.0 76.5 107.6 99.0 63.4 48.5 37.9 43.6 37.5 4.5 20.3 2.9 7.69 8.19 8.20 12.84 14.37 11.36 10.83 8.50 3.81 1.12 2.95 8.91 7.12 -0.38 10.68 10.80 13.08 13.02 13.01 14.58 14.58 1.22 -7.08 -8.38 -9.68 -10.18 -10.78 -10.58 -5.48 -6.38 -5.58 -0.38 1.92 3.23 0.82 2.99 9.30 10.19 9.06 11.66 14.37 13.13 13.40 14.37 Mặt cắt số: Shg94-sông hồNG Mặt cắt ngang cố định qua sông hệ thống sông Hång 2636.3 8.68 10.72 11.13 8.40 8.60 10.18 8.85 9.75 9.69 9.68 9.63 10.37 11.01 11.28 9.66 10.03 9.88 7.49 2.38 9.80 6.41 Mặt cắt số: Shg101-sông hồNG 5.3 26.2 60.8 82.5 54.1 4.4 58.4 71.6 86.2 63.8 70.6 18.9 14.9 3.0 28.2 47.7 82.9 11.1 3.0 45.3 34.3 4.70 7.40 6.09 Mặt cắt ngang cố định qua sông hệ thèng s«ng Hång 2554.4 2559.7 2585.9 hshg101 2599.7 2493.6 2411.1 2352.6 2357.0 2294.2 2222.6 2136.4 2072.6 1965.2 1984.1 1999.0 2002.0 1937.0 1889.3 1792.3 1806.4 1747.0 16.0 8.3 85.2 X=2321083.511   Y=595441.903 1688.4 ho/2 1704.4 ho 1712.7 mèc míi H= 13.689 -1.24 -0.34 -0.04 1.96 4.61 1.96 0.36 -1.54 667.0 669.0 633.8 557.3 449.7 350.7 287.3 238.8 200.9 157.3 89.2 93.7 114.0 119.8 53.0 24.1 3.8 11.8 6.0 33.9 Tû LÖ ngang: 1/5000 17.8 13.5 15.0 5.4 -3.74 -8.14 -6.34 -4.54 -2.54 -2.04 -1.64 -1.94 -2.44 -2.34 -2.44 -2.14 -2.34 -2.74 -2.34 -2.24 -1.74 -2.34 -1.94 -1.64 -1.44 -2.14 -1.54 -1.54 -1.24 -1.34 -1.74 -1.54 -1.34 -1.04 -0.74 -0.34 -0.94 -0.74 -0.74 -0.64 -0.54 -0.44 -0.14 -0.14 -0.04 0.06 0.06 0.26 0.26 0.06 0.06 -0.14 -0.24 -0.24 -0.54 -0.54 -1.14 -1.54 -2.04 10.43 3.09 2.99 10.46 10.50 10.42 10.40 10.50 10.41 10.37 10.30 10.15 10.32 10.40 0.0 8.3 32.4 36.2 -66.3 H= 14.371 24.9 6.8 10.8 11.7 14.0 16.3 13.7 16.2 16.1 14.9 17.2 12.9 13.1 13.6 11.7 13.9 12.7 10.8 12.2 11.5 14.0 10.9 13.7 15.6 14.1 14.5 15.8 15.8 17.9 12.5 13.4 13.7 14.9 15.9 16.1 15.0 14.9 15.9 14.7 17.2 12.7 19.8 16.7 14.5 14.1 15.8 16.3 13.8 13.2 11.5 18.6 13.3 16.2 16.1 15.8 17.4 11.4 42.7 70.4 56.8 75.2 70.6 50.8 49.4 49.0 22.7 58.8 26.6 113.6 TSH94 2325627.114 t-SHg94 X= Y= 514450.115 1551.5 1569.3 1582.8 1597.8 1603.2 741.0 763.5 777.5 793.8 807.5 823.7 839.8 854.7 871.9 884.8 897.9 911.5 923.2 937.1 949.8 960.6 972.8 984.3 998.3 1009.2 1022.9 1038.5 1052.6 1067.1 1082.9 1098.7 1116.6 1129.1 1142.5 1156.2 1171.1 1187.0 1203.1 1218.1 1233.0 1248.9 1263.6 1280.8 1293.5 1313.3 1330.0 1344.5 1358.6 1374.4 1390.7 1404.5 1417.7 1429.2 1447.8 1461.1 1477.3 1493.4 1509.2 1526.6 703.7 720.5 661.0 590.6 533.8 458.6 388.0 337.2 287.8 238.8 216.1 157.3 4.50 7.70 12.60 12.60 13.00 13.62 13.69 13.64 11.12 11.20 t-SHg101 TO Khoảng dồn 11.2 Cao độ tự nhiên 19.4 15.5 Tên cọc 130.7 Khoảng cách lẻ 33.6 Khoảng dồn 0.0 MSS:-20 17.1 Khoảng cách lẻ -70.9 Cao độ tự nhiên TSHG101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Tû LƯ ®øng: 1/200 h-SHg94 Ngày đo: 28-9-2010 ĐANG SAN LấP Mntn bin i không nhiều so với năm 2001 ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Nội S (m) PL2 - Hình 15 Xu biến đổi lòng dẫn sơng Hồng mặt cắt SHG94 - Mặt cắt SHG94 lòng dẫn mùa kiệt nhỏ sát phía bên bờ tả mở rộng khơng đáng kể cao trình mặt cắt ướt hạ thấp trung bình khoảng 2m so với năm 2001 Trong cao trình bãi mùa kiệt cho thấy xu hướng hạ thấp lớn toàn bãi trung bình khoảng gần 3m H= 14.347 X=2321361.152 Y=592856.554 Mntn S (m) PL2 - Hình 16 Xu biến đổi lòng dẫn sông Hồng mặt cắt SHG101 - Tại mặt cắt từ SHG95 đến SHG113 có xu hướng biến đổi tương tự nhau: Dòng chảy nhỏ có xu hướng hạ thấp không nhiều, xu hướng vận động dòng chảy chủ yếu dịch chuyển từ phía bở tả sang bờ hữu ngược lại Bãi sông rộng LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT h-SHg114 h= 1.62 Mntn S (m) PL2 - Hình 17 Xu biến đổi lòng dẫn sơng Hồng mặt cắt SHG114 - Xu biến đổi lòng dẫn có thay đổi mạnh từ mặt cắt SHG114: Tồn lòng sơng nhỏ lại, lòng sơng có xu hướng hạ thấp mạnh trung bình khoảng 3m so với năm 2001, bờ bãi sơng biến đổi +18 +16 +14 +12 +10 +8 +6 +4 +2 Mntn -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 S (m) PL2 - Hình 18 Xu biến đổi lòng dẫn sông Hồng mặt cắt SHG117 ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Nội LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT - Hình thái dòng chảy bờ sơng mặt cắt từ SHG115 đến SHG122 giống nhau: Bãi sơngbiến động khơng đáng kể, lòng dẫn có xu hướng hạ thấp khơng nhiều, xu hướng chủ đạo nhìn thấy chuyển dịch dòng chảy từ bờ tả sang bờ hữu ngược lại - Mặt cắt SHG122 có xu hướng biến đổi lòng dẫn mạnh: Cao trình đáy hạ thấp khơng nhiều khoảng 2m, lòng dẫn mở rộng lớn khoảng hai lần so với năm 2001 Bờ bãi sơng rộng, biến đổi sau 11 năm MỈt cắt ngang cố định qua sông hệ thống sông Hồng Mặt cắt số: Shg122 -sông hồNG Tỷ Lệ ngang: 1/5000 Tỷ Lệ đứng: 1/200 Ngày đo: 01-11-2011 t-SHg122 X=2300046.505 Y=522380.524 h=11.598 h-SHg122 X=2298675.257 Y=520652.576 h=11.151 Mntn S (m) PL2 - Hình 19 Xu biến đổi lòng dẫn sơng Hng ti mt ct SHG122 Mặt cắt ngang cố định qua sông hệ thống sông Hồng t-SHg124 Mặt cắt số: Shg124 -s«ng håNG X=2296565.431 Y=523077.083 h=11.015 Tû LƯ ngang: 1/5000 Tỷ Lệ đứng: 1/200 Ngày đo: 4-11-2011 h-SHg124 X=2296465.577 Y=521773.867 h=11.05 h(m) +10 +8 +6 +4 +2 -2 -4 Mntn -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 S (m) PL2 - Hình 20 Xu biến đổi lòng dẫn sơng Hồng mặt cắt SHG124 ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Nội Kho¶ng dån Tªn cäc 2585 99.6 3.37 8.74 10.63 h-SHg128 2669.4 2669.4 1.39 2490 2363.2 2374.4 HSHG-125 2339.4 2289.7 2194.4 2150 2032.7 2039.9 1996 1957.4 1904.1 1835.6 1786.8 1762 1740.1 1706.3 H0 1630.1 73.3 42.3 6.9 16.9 10.1 8.3 11.5 9.7 95.3 6.3 11.1 21.6 110.1 7.2 36.7 38.6 6.1 19.1 5.4 68.5 48.8 24.8 21.9 33.8 76.2 1.79 1.99 2.79 4.84 5.06 6.46 8.43 10.74 10.74 4.33 4.12 2.28 3.12 6.65 6.88 6.79 2.49 6.2 2.98 7.62 6.44 7.23 7.38 3.29 4.27 4.33 7.79 6.24 6.53 5.61 1.98 4.37 -2.81 -2.91 -3.31 -3.31 -3.41 -2.21 -0.21 4.01 4.08 -2.71 -2.11 -2.31 -2.51 -2.21 -1.81 -2.31 -2.11 -2.01 -2.91 -1.91 -2.11 -1.71 -2.61 -2.01 -1.71 -2.01 -2.21 -2.21 -2.21 -2.31 -2.41 6.27 8.66 10.66 3.25 1.59 h-SHg125 2610.6 HSHG-128 2619.7 2630.5 H0 MN Mặt cắt số: Shg128 -sông hồNG Mặt cắt ngang cố định qua sông hệ thống sông Hồng -5.91 -4.21 -0.71 2.89 3.4 7.38 8.14 10.81 9.8 8.55 6.38 5.6 3.57 -16.41 -18.41 -19.71 -18.71 -17.51 -15.61 -12.91 -9.81 -6.51 -7.71 -7.91 -8.11 -7.51 -7.71 -7.91 -8.31 -9.71 -13.11 -3.51 -4.31 -5.01 7.36 1.39 0.99 -0.91 -2.01 7.02 6.62 6.53 5.47 7.02 5.19 6.74 23.1 16.4 17.6 14.9 18.5 21.2 8.7 5.6 28.8 18.3 19.8 34.6 23.8 15.4 14.9 16.3 14.9 14.9 21.8 16.8 23.3 31.7 27.7 11.7 17.5 13.8 15.3 19.5 37.4 17.7 7.43 -6 2526.8 2537.5 2554.8 19.5 14.5 12.2 16.7 14.1 15.2 14.6 17.2 17.4 21.2 13.4 12.2 8.1 13.3 12 14 13.3 23.4 10.7 17.3 8.3 10.7 25.6 5.3 2.7 17.7 8.1 2.6 13.3 11.8 17.6 22.1 18.1 15.1 25.3 51.8 54.3 47.9 40.9 51.5 7.1 139 MN H0/1 1601.3 1487.7 1504.1 1521.7 1536.6 1555.1 1576.3 1426.5 1444.8 1464.6 1391.9 1368.1 1328 1344.8 1229.8 1245.2 1260.1 1276.4 1291.3 1306.2 1120.3 1132 1149.5 1163.3 1178.6 1198.1 1092.6 1037.5 1055.2 9.02 9.1 Ngày đo: 08-12-2009 2417.1 2430.5 2442.7 2450.8 2464.1 2476.1 2490.1 2503.4 2254.5 2274 2288.5 2300.7 2317.4 2331.5 2346.7 2361.3 2378.5 2395.9 2196 2214.1 2229.2 2173.9 2126 T0 MN 2139.3 2144.5 2156.3 2074.2 2019.9 1972 1931.1 1872.5 1879.6 1733.5 132.2 6.58 Tû LÖ ngang: 1/5000 1601.3 6.12 -3.91 -3.51 -3.61 -3.51 -2.31 -3.71 7.3 7.45 7.51 5.09 3.72 1.59 -0.11 -2.41 -3.41 -3.51 -3.81 4.59 Tû LÖ ngang: 1/5000 180.8 3.74 30.6 18.8 18.9 14.7 20.7 24.4 74 14.7 11.2 3.2 2.1 28.4 10 11 6.7 15.1 7.01 8.26 8.4 4.7 7.51 7.57 4.53 6.5 6.54 5.48 +2 4.98 4.97 3.92 6.17 5.01 933.8 952.6 971.5 986.2 1006.9 909.4 761.7 776.7 794.4 809.5 824.2 835.4 733.3 710.3 96.3 6.2 19.5 189.5 201 2.7 25.8 10.89 X=2293609.597 Y=524006.453 h=10.719 228.5 4.7 90.7 5.2 5.12 T0 MN 614 568.5 588 379 178 145.8 4.27 5.01 7.89 8.27 10.94 10.72 5.42 4.35 +18 1420.5 1187 1192 1163.3 1072.6 125.5 3.67 X=2292679.402 Y=525359.742 h=10.751 947.1 5.45 5.87 6.7 6.4 4.2 4.43 7.62 7.01 6.47 4.42 6.57 5.1 4.1 6.97 117.8 8.4 16.1 11.9 15.2 4.07 -8 102.5 107.2 65.7 71.6 5.8 18.7 19.5 137.5 102.7 59.3 7.4 17.5 6.8 14.4 41.4 16.1 28 73.3 31.3 h(m) 844.6 737.4 671.7 556.1 561.9 580.6 600.1 418.6 315.9 256.6 6.43 4.12 TSHG-125 -144 t-SHg125 207.5 9.3 10.75 T-SHg128 67.3 11.2 Tªn cäc 156.8 166.1 5.12 6.62 10.92 -10 8.4 63.9 5.01 5.67 10.04 11.16 7.2 4.56 +16 81.1 89.5 Khoảng cách lẻ 11.2 3.8 Cao độ tự nhiên 57.7 Khoảng cách lẻ 8.2 17.2 Khoảng dồn -87.2 Cao độ tự nhiên TSHG-128 LUN VN THC S KỸ THUẬT - Tại mặt cắt SHG124 lòng sơng khơng có xu hướng mở rộng, mặt cắt ướt có xu hướng hạ thấp lớn lên đến gần 8m sau 11 năm Tồn bờ bãi sơnghạ thấp so với năm 2001 không đáng kể khoảng 0,5m Xu biến đổi tương tự nhìn thấy mặt cắt SHG123 nhiên với mức độ thấp (cao trình đáy sơng hạ thấp gần 4m) Mặt cắt ngang cố định qua sông hệ thống sông Hồng Mặt cắt số: Shg125 -sông hồNG Tỷ Lệ đứng: 1/200 +14 X=2293861.424 Y=521680.594 h=10.742 +12 +10 +8 +6 +4 Mntn -2 -4 PL2 - Hình 21 Xu biến đổi lòng dẫn sơng Hồng mặt cắt SHG125 - Từ mặt cắt SHG125 đến SHG127 có xu biến đổi giống nhau: Lòng sơng khơng có xu hướng mở rộng tồn cao trình đáy sơng bị hạ thấp khoảng 1m Cao trình bờ, bãi sơngbiến đổi khơng lớn sau 11 nm X=2290122.546 Y=524790.763 h=10.633 Ngày đo: 07-12-2009 Tỷ Lệ đứng: 1/200 Mntn PL2 - Hình 22 Xu biến đổi lòng dẫn sơng Hồng mặt cắt SHG128 - Từ mặt cắt SHG128 đến mặt cắt SHG132 biến đổi Lòng sơng có xu hướng dịch chuyển dòng chảy từ bờ hữu sang bờ tả ngược lại Bờ bãi sông phát triển ổn định giai đoạn từ năm 2001 đến 2011 ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Nội LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT PHỤ LỤC CÁC DẠNG MẶT CẮT KÈ ĐIỂN HÌNH PL3- Hình Mặt cắt điển hình kè hộ chân lát mái ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Nội LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT PL3- Hình Mặt cắt điển hình kè cọc BTCT ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Nội LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT PL3- Hình Mặt cắt điển hình kè cừ BTCT dự ứng lực ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Nội LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT PHỤ LỤC THỐNG KÊ CÁC CƠNG TRÌNH CHỈNH TRỊ SƠNG SÔNG HỒNG [Nguồn: Cục Quản lý đê điều] PL4 -Bảng Tổng hợp kè bờ hữu sông Hồng Chiều B STT B Vị trí Tên kè B dài B Hình thức Kết cấu B Đánh giá B trạng B (m) Thái K1+150- B 160 B Hoà K1+310 Phong K1+310- B Hộ chân B B B B Hộ chân + B 2,870 B Vân K4+180 Đá lăng thể B Lát mái Tốt B B Lăng thể+ đá Tốt B hộc xếp khan B K5+900B B K4+180- Cổ Đô B B Hộ chân + B 4,420 B K8+600 Lát mái Lăng thể+ đá K7+100 mái kè hộc xếp khan bị bong xô B nhiều Phú K8+600- B B B Cường Hộ chân + B 3,100 B K11+700 Lát mái Lăng thể+ đá B hộc xếp khan Phần đuôi kè B dòng chủ lưu áp sát gây xói chân Có tượng B Tản K11+700- B B B Hồng Hộ chân + B 2,714 B K13+900 Lát mái Lăng thể+ đá xói hộc xếp khan chân dòng B chảy Có tượng B Châu K13+900- B B B Sơn Hộ chân + B 1,301 B K14+700 Lát mái Lăng thể+ đá xói hộc xếp khan chân dòng B chảy Phú B B Phương K14+700 B 720 B K16+000 Hộ chân B Đá lăng thể B Ổn định B ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Nội LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Chiều Đánh giá B STT Vị trí Tên kè B B Hình thức dài B Kết cấu B B trạng B (m) Sạt chân kè B Phú B K16+000 - Hộ chân + B B B 4,380 B Châu K19+800 Lát mái Lăng thể+ đá sụt đá phủ đầu hộc xếp khan rồng K20+900- B K21+200 Có tượng B Tây B K19+800- Hộ chân + B Đằng B B 1,100 B K20+900 Lát mái Lăng thể+ đá xói hộc xếp khan chân dòng B chảy Có khả bị B Chu B 10 K20+900- Hộ chân + B B B 2,400 B Minh K23+300 Lát mái Lăng thể+ đá tụt chân kè cục hộc xếp khan từ K20+900- B K21+200 Đông B 11 K23+000- Hộ chân B B 1,300 B Quang K24+600 Đá lăng thể B Ổn định B B Sụt mái chân B Minh B 12 K15+600- B 13 B Hộ chân B 2,260 B Châu Sơn Tây K24+300 K27+431- Kè cứng 4,569 B K32+000 K32+000- Kè cứng 1,000 B K33+000 Linh 14 Chiểu B K33+000- Kè cứng 1,700 B Phương 15 Độ-Cẩm 16 Kè B Hộ chân, lát Còn tốt B B mái Hộ chân, lát Còn tốt B B mái Có tượng B K34+700- Kè cứng B 1,500 B K36+200 Đình B B B B B Còn tốt B B B K34+700 Hộ chân B B B kè K23+300- B K24+300 B B Đá lăng thể B Hộ chân, lát xói mái chân dòng B B chảy K40+530B 1,420 B Kè hộ chân, B Thả đá lăng B Ổn định B ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sông Hồng đoạn qua Nội LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Chiều B STT Vị trí Tên kè B B Hình thức dài B Kết cấu B Đánh giá B trạng B (m) Hồng K41+950 thể hộ chân, lát mái lát mái Kè Bá B 17 K41+500B Kè hộ chân, Thả rọ đá hộ B 450 B Ổn định B B Giang K41+950 B lát mái chân, lát mái K46+700 xuất B Kè Liên B 18 K44+200B B Kè hộ chân, B 3,600 B Trì K47+800 lát mái Thả rọ đá, đá B lăng thể hộ chân, lát mái cung trượt dài 10m, số vị trí sụt mái kè, nứt ngang dầm khung bê tông Kè K14+400 B 19 B B Hồng VC- kéo dài K40+530HH Thả đá lăng Hộ chân kè B Ổn định B 896 B thể hộ chân làm B cơ(+5.0) Mái kè có xu B Liên B 20 K52+800B Mạc B 510 B K53+310 Lát mái B Kè đá B hướng bồi lắng Ngày B 19/10/2011 phát cố lún, nứt bê tông đốt Thụy B 21 B Phương K53+760B 440 B K54+200 Lát mái B Kè đá B tường chắn đất BTCT đỉnh kè có dịch chuyển phía sơng tương ứng K54+120K54+200 ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Nội LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Chiều Đánh giá B STT Vị trí Tên kè B B dài B Hình thức Kết cấu B B trạng B (m) Kè Phú B 22 K56+100- 2,700 Kè lát mái B Gia Kè Tứ B 23 K58+900 K61+300- B 1,600 Liên K62+900 lấp Hiện bị bồi Đá xây Kè lát mái B B B B B Hiện bị bồi Đá xây B B B B lấp B Kè Phúc B 24 B Xá - K64+450- Chương 2,350 Kè lát mái B K66+800 Hiện bị bồi Đá xây B B B lấp B Dương Thanh B 25 K70+980B 755 B bờ B Trì Lát đá hộc Lát mái hộ B Ổn định B K71+735 B khung đá xây Lún sụt cục bộ, B K82+100B 1550 B K83+300 mái bờ bên trái kênh tiêu khung đá xây nước bị hư B bờ, hộ chân hỏng Duyên Lát mái hộ B 26 Lát đá hộc Lát mái hộ B B Lát đá hộc B K83+300B 500 B K84+100 B bờ, hộ chân khung đá xây Bình thường B Lún sụt cục bộ, B K84+100B 510 B K84+600 nt nt B B mái kè dài 15m, rộng 3m Chân kè ổn B Xâm B 27 B Thị K86+389B 1,150 B K87+539 Thả đá làm B hộ chân định, mái kè chưa thi cơng có tượng sạt ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Nội LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Chiều Đánh giá B STT B Vị trí Tên kè B dài B Hình thức Kết cấu B B trạng B (m) Thả đá + rồng B thép hộ chân đổ bê tông K87+539B 120 B K87+659 Hiện kè ổn khung ô + đá B định xây khung ô lát mái đá khan K87+659- Hiện kè ổn B B 1,400 nt B K89+059 K89+059B định B Rồng tre lõi Chân mái kè B có tượng B 630 đá hộc B K89+689 K94+500B Rồng tre lõi xói lở chân Chân mái kè B có tượng B 500 đá hộc B K95+000 xói lở chân Thả đá tạo B mái + mảng K95+000- bê cốt thép để ổn hộ chân + định số vị xây khung trí bị lát mái xơ cục B 1,175 B K96+175 An B 28 B Cảnh Nhìn chung kè B đá lát khan Thả đá tạo B mái + thả K96+175B 1,625 B K97+800 rồng thép để hộ chân + Hiện kè ổn B định xây ô khung lát mái ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Nội LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Chiều Đánh giá B STT Vị trí Tên kè B B Hình thức dài B Kết cấu B B trạng B (m) đá lát khan Đã lâu chưa B K97+800- B 700 B K98+500 K102+200- Khung đá Hộ chân, B Tốt B 2,000 xây, lát B K104+200 Kè Cát bị sạt, lở gia cố tu bổ B lát mái B khan đá hộc B 29 Chân mái kè B B Bi Khung bê B K104+200- Hộ chân B 1,000 B K105+200 Kè K116+640- Hộ chân, B 30 Quang thi công Khung đá xây B 1,160 K117+800 Tốt B ô, đá lát khan B Lãng Đang triển khai B đá lát khan B B tông cốt thép, B lát mái B [Nguồn: Báo cáo thống kê trước lũ năm 2013 – Cục Quản lý đê điều] PL4 -Bảng Tổng hợp kè bờ tả sông Hồng địa phận Nội Chiều Đánh giá B STT Vị trí Tên kè B B dài B Hình thức Kết cấu B B trạng B (m) Hộ chân, B Kè Thanh B K32+400B Điềm B Kè Thạch 2,000 B K34+400 B Đà-Hoàng Kim kè mỏ hàn, kết hợp kè lát lát mái mái bảo vệ bờ Hộ chân, B B K38+500B 1,000 B K39+500 Gồm 05 mỏ kè B lát mái bảo vệ bờ Kè mềm lát B Đã đầu tư B tu sửa năm 2011, khu vực kè ổn định Kè ổn định, B mái bảo vệ bờ số vị trí đá bị (270m kè lát bong xô, mái kết hợp bồi ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Nội LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Chiều Đánh giá B STT Vị trí Tên kè B B Hình thức dài B Kết cấu B B trạng B (m) 1000m rồng hộ chân) Khu vực 02 B mỏ số 1A số Kè Văn K43+000- B B B Kè mỏ hàn, Gồm 05 mỏ kè kết hợp 470m khắc phục kè lát mái biện pháp làm kè B B 1,100 B Khê K44+100 lát mái mềm lát mái nối 02 mỏ Hộ chân lát Đổ bê tông B Kè Tráng B K46+500- Việt B K52+500B B Lát mái K56+00- Hải Bối K56+700 K57+950- Vĩnh Ngọc Lát mái K58+450 Kè sông Tàm Xá K60+800 K64+500B B 2,714 B Lát mái K67+300 Bát Tràng K77+100- B 1,217 B K77+150 Lát BT chống sóng Lát BT chống sóng Đỉnh kè bị hư B hỏng nhỏ Đỉnh kè bị hư B hỏng nhỏ B Lát mái Lát BT chống sóng Đỉnh kè bị hư B hỏng nhỏ B Lăng thể đá hộ B B Hộ chân B B Lát mái Hộ chân Đã bị bồi lấp B B 1,175 B Ngọc Lâm Kè ổn định B Lát đá hộc B B B 10 B lát mái đá B 500 B K59+625- B bảo vệ bờ B B B khung, B 700 B Lát mái mái B B B 1,100 B K53+600 B B 2,000 B K48+500 Đại Độ B B B Kè ổn định B chân Lăng thể đá hộ B B Kè ổn định B chân [Nguồn: Báo cáo thống kê trước lũ năm 2013 – Cục Quản lý đê điều] ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Nội ... sơng Hồng; ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sông Hồng đoạn qua Hà Nội LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT -5- ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn. .. cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Hà Nội LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHƯƠNG - 17 - NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG DIỄN BIẾN LỊNG DẪN... SƠNG HỒNG TN - 04 - 24” ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá trạng diễn biến lòng dẫn đề xuất giải pháp cơng trình chỉnh trị sơng Hồng đoạn qua Hà Nội LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT - 22 - 2.2 Đánh giá trạng diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng diễn biến lòng dẫn và đề xuất giải pháp công trình chỉnh trị trên sông Hồng đoạn qua Hà Nội, Nghiên cứu đánh giá hiện trạng diễn biến lòng dẫn và đề xuất giải pháp công trình chỉnh trị trên sông Hồng đoạn qua Hà Nội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay