Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển của giống dưa lưới hàn quốc tại thái nguyên

82 11 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 11:25

1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG SEO DIU Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT DƯA LƯỚI ĐƯỢC TRỒNG TẠI THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Khoa học trồng : Nông học : 2014 – 2018 Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG SEO DIU Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI DUNG DỊCH DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG DƯA LƯỚI HÀN QUỐC TẠI THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Ngành Lớp Khoa : Chính quy : Khoa học trồng : K46 – Trồng trọt : Nơng học Khóa học : 2014 –2018 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Lân Thái nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực đề tài cám ơn thơng tin trích dẫn đề tài rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày…tháng …năm 2018 Sinh viên Giàng seo Diu ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối toàn chươn g trình học tập thực hành sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Trong thời gian thực đề tài tốt nghiệp chuyên ngành trồng trọt, em vận dụng lý thuyết vào thực tiễn sản xuất Trực tiếp thực thao tác kỹ thuật trình sản xuất dưa nhà có mái che từ khâu chuẩn bị gieo hạt tới lúc thu hoạch Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp, trước tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám Hiệu nhà trường Ban Chủ Nhiệm khoa Nông học trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực đề tài Trong trình thực đề tài, em nhận nhiều giúp đỡ quý thầy cô, anh chị bạn trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ,đặc biệt cô PGS.TS Nguyễn Thị Lân - trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun Cơ tận tình giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Qua em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất giúp đỡ quý báu thầy cô anh chị tất bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Giàng seo Diu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu ý nghĩa đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.2.3 Ý nghĩa đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.2 Nguồn gốc, giá trị yêu cầu ngoại cảnh dưa lưới 2.2.1 Nguồn gốc dưa lưới 2.2.2 Giá trị dinh dưỡng ý nghĩa kinh tế dưa lưới 2.2.3 Ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh đến dưa lưới 2.3 Tình hình nghiên cứu dưa lưới giới Việt Nam 11 2.3.1 Tình hình nghiên cứu giới 11 2.3.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 12 2.4 Tình hình nghiên cứu dinh dưỡng dưa lưới 13 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 16 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 16 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 16 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành thí nghiêm 16 3.3 Nội dung nghiên cứu 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 17 3.4.2 Các biện pháp kỹ thuật trồng trọt 19 3.4.3 Các chi tiêu phương pháp theo dõi 20 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến khả sinh trưởng giống dưa lưới Hàn Quốc 24 4.1.1 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến thời gian sinh trưởng giống dưa lưới Hàn Quốc 24 4.1.2 Ảnh hưởng số dung dịch dinh dưỡng đến động thái tăng trưởng chiều dài thân giống dưa lưới Hàn Quốc 27 4.1.3 Ảnh hưởng số dung dịch dinh dưỡng đến động thái giống dưa lưới Hàn Quốc 30 4.2 Ảnh hưởng số dung dịch dinh dưỡng đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống dưa lưới Hàn Quốc 32 4.3 Ảnh hưởng số dung dịch dinh dưỡng đến suất chất lượng giống dưa lưới Hàn Quốc 32 4.3.1 Ảnh hưởng cảu số dung dịch dinh dưỡng đến tỷ lệ đậu giống dưa lưới Hàn Quốc 32 4.3.2 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến yếu tố cấu thành suất suất giống dưa lưới Hàn Quốc 34 4.3.3 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến chất lượng giống dưa lưới Hàn Quốc 37 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 40 TÀI LI ỆU THAM KHẢO 41 DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật CV : Hệ số biến động ĐC : Đối chứng FAO : Tổ chức nông lương giới LSD0.05 : Sai khắc nhỏ có ý nghĩa NNPTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn VSV : Vi sinh vật VTM : Vitamin vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng 100g dưa lưới Bảng 4.1 Ảnh hưởng số dung dịch dinh dưỡng đến thời gian sinh trưởng giống dưa lưới Hàn Quốc 25 Bảng 4.2: Động thái tăng trưởng chiều dài thân chín giống dưa lưới Hàn Quốc 28 Bảng 4.3 : Động thái thân giống dưa lưới Hàn Quốc 30 Bảng 4.4 Ảnh hưởng số dung dịch dinh dưỡng đến tỷ lệ đậu giống dưa lưới Hàn Quốc 33 Bảng 4.5 Ảnh hưởng số dung dịch dưỡng đến yếu tố cấu thành suất giống dưa lưới Hàn Quốc 35 Bảng 4.6: Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến chất lượng giống dưa lưới Hàn Quốc 37 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Biểu đồ biểu diễn dộng thái tăng trưởng chiều dài thân chín dưa lưới lưới Hàn Quốc 28 Hình 4.2: Đồ thị động thái thân giống dưa lưới Hàn Quốc 31 Source DF Model Error rep trt Source rep trt Mean Square 17.54166667 2.92361111 3.30833333 Corrected Total Source Squares 14 0.0073 20.85000000 Coeff Var Root MSE 0.841327 3.114150 0.643072 Type I SS 1.90000000 15.64166667 DF 7.07 0.41354167 R-Square DF F Value Pr > F SL Mean 20.65000 Mean Square F Value 0.95000000 3.91041667 Type III SS Pr > F 2.30 0.1628 9.46 0.0040 Mean Square F Value Pr > F 1.90000000 0.95000000 2.30 0.1628 15.64166667 3.91041667 9.46 0.0040 so la tren cay sau 35 15:12 Thursday, April 16, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for SL NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.413542 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 1.2108 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A B A B B C C C C C Mean 22.1667 N trt 3 21.4167 20.4167 19.9167 19.3333 Số thân sau 42 ngày trồng so la tren cay sau 42 15:16 Thursday, April 16, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 12345 Number of Observations Read 15 Number of Observations Used 15 so la tren cay sau 42 15:16 Thursday, April 16, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: SL Source DF Model Error rep trt Source rep trt Mean Square 19.01666667 3.16944444 2.96666667 Corrected Total Source Sum of Squares 14 0.0040 21.98333333 Coeff Var Root MSE 0.865049 2.197093 0.608961 Type I SS 3.03333333 15.98333333 DF 8.55 0.37083333 R-Square DF F Value Pr > F SL Mean 27.71667 Mean Square 1.51666667 3.99583333 Type III SS F Value Pr > F 4.09 0.0598 10.78 0.0026 Mean Square F Value Pr > F 3.03333333 1.51666667 4.09 0.0598 15.98333333 3.99583333 10.78 0.0026 so la tren cay sau 42 15:16 Thursday, April 16, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for SL NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.370833 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 1.1466 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A B B C B C C C C 29.5000 3 28.0000 27.6667 26.8333 26.5833 Số trung bình so qua trung binh tren cay 13:45 Thursday, May 31, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep Values 123 trt 12345 Number of Observations Read Number of Observations Used so qua trung binh tren cay 15 15 13:45 Thursday, May 31, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: SQTB Source DF Model Error Source rep trt 0 14 Coeff Var 0.000000 DF Root MSE Type I SS 0 DF F Value Pr > F R-Square Source Mean Square Corrected Total rep trt Sum of Squares Type III SS SQTB Mean 1.000000 Mean Square 0 F Value Pr > F Mean Square F Value Pr > F 0 0 so qua trung binh tren cay 13:45 Thursday, May 31, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for SQTB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean A A A A A A A A A N 1.000 1.000 1.000 3 1.000 1.000 trt Khối lượng trung bình khoi luong trung binh qua 14:02 Thursday, May 31, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep Values 123 trt 12345 Number of Observations Read Number of Observations Used khoi luong trung binh qua 15 15 14:02 Thursday, May 31, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: KLTB Source DF Model Error Corrected Total R-Square Sum of Squares Mean Square 0.16381333 0.01698667 14 0.02730222 F Value Pr > F 12.86 0.00212333 0.18080000 Coeff Var Root MSE KLTB Mean 0.0010 0.906047 Source 4.562341 DF rep trt Source Type I SS 0.00388000 0.15993333 DF rep trt 0.046080 1.010000 Mean Square 0.00194000 0.03998333 Type III SS F Value Pr > F 0.91 0.4392 18.83 0.0004 Mean Square F Value Pr > F 0.00388000 0.00194000 0.91 0.4392 0.15993333 0.03998333 18.83 0.0004 khoi luong trung binh qua 14:02 Thursday, May 31, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for KLTB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.002123 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.0868 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 1.17333 3 B B B 1.05667 1.01667 C C C 0.92333 0.88000 Khối lượng thí nghiệm khoi luong qua thí nghiệm 13:49 Thursday, May 31, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class rep trt Levels Values 123 12345 Number of Observations Read 15 Number of Observations Used 15 khoi luong qua 13:49 Thursday, May 31, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: KLQ Source DF Model Error 0.24720000 0.15069333 14 Root MSE 0.907770 4.530592 0.137247 Source Type I SS 0.03397333 1.44922667 DF 13.12 0.0009 1.63389333 Coeff Var DF F Value Pr > F 0.01883667 R-Square Source rep trt Mean Square 1.48320000 Corrected Total rep trt Sum of Squares KLQ Mean 3.029333 Mean Square 0.01698667 0.36230667 Type III SS F Value Pr > F 0.90 0.4434 19.23 0.0004 Mean Square F Value Pr > F 0.03397333 0.01698667 0.90 0.4434 1.44922667 0.36230667 19.23 0.0004 khoi luong qua 13:49 Thursday, May 31, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for KLQ NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.018837 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.2584 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N A 3.5233 3 B B B 3.1667 3.0500 C C C 2.7633 2.6433 trt Năng suất lý thuyết giống dưa lưới Hàn Quốc nang suat ly thuyet qua The GLM Procedure 13:50 Thursday, May 31, 2018 Class Level Information Class Levels rep Values 123 trt 12345 Number of Observations Read Number of Observations Used nang suat ly thuyet qua 15 15 13:50 Thursday, May 31, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: NSLT Source DF Model Error rep trt Source rep trt Mean Square 179.4672000 29.9112000 18.2338933 Corrected Total Source Sum of Squares 14 F Value Pr > F 13.12 2.2792367 197.7010933 R-Square Coeff Var Root MSE NSLT Mean 0.907770 4.530592 1.509714 33.32267 DF Type I SS 4.1107733 175.3564267 DF 0.0009 Mean Square 2.0553867 43.8391067 Type III SS F Value Pr > F 0.90 0.4434 19.23 0.0004 Mean Square F Value Pr > F 4.1107733 2.0553867 0.90 0.4434 175.3564267 43.8391067 19.23 0.0004 nang suat ly thuyet qua 13:50 Thursday, May 31, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for NSLT NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 2.279237 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 2.8426 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 38.757 3 B B B 34.833 33.550 C C C 30.397 29.077 Năng suất thực thu giống dưa lưới Hàn quốc nang suat thuc thu cua qua 13:51 Thursday, May 31, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep Values 123 trt 12345 Number of Observations Read Number of Observations Used nang suat thuc thu cua qua 15 15 13:51 Thursday, May 31, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: NSTT Source DF Model Error 0.93077333 14 0.908710 4.503516 0.341096 rep trt Type I SS 0.21756000 9.04742667 DF 0.0009 10.19576000 Root MSE 13.27 0.11634667 Coeff Var DF F Value Pr > F 1.54416444 R-Square Source Source Mean Square 9.26498667 Corrected Total rep trt Sum of Squares NSTT Mean 7.574000 Mean Square 0.10878000 2.26185667 Type III SS F Value Pr > F 0.93 0.4316 19.44 0.0004 Mean Square F Value Pr > F 0.21756000 0.10878000 0.93 0.4316 9.04742667 2.26185667 19.44 0.0004 nang suat thuc thu cua qua 13:51 Thursday, May 31, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for NSTT NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.116347 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.6422 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N A 8.8100 3 B B B 7.9133 7.6267 C C C 6.9100 6.6100 trt MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG SEO DIU Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI DUNG DỊCH DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG DƯA LƯỚI HÀN QUỐC TẠI THÁI NGUYÊN”... giống dưa lưới Hàn Quốc 32 4.3.1 Ảnh hưởng cảu số dung dịch dinh dưỡng đến tỷ lệ đậu giống dưa lưới Hàn Quốc 32 4.3.2 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến yếu tố cấu thành... động thái giống dưa lưới Hàn Quốc 30 4.2 Ảnh hưởng số dung dịch dinh dưỡng đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống dưa lưới Hàn Quốc 32 4.3 Ảnh hưởng số dung dịch dinh dưỡng đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển của giống dưa lưới hàn quốc tại thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển của giống dưa lưới hàn quốc tại thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay