Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng phát triển của giống sắn KM94 tại thái nguyên

104 4 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 11:25

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ TRẦN ĐẠT TÊN ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG SẮN KM94 TẠI THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Khoa: : Nông học Khóa học : 2014-2018 Thái Nguyên – năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ TRẦN ĐẠT TÊN ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG SẮN KM94 TẠI THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Lớp : K46- Trồng trọt Khoa : Nơng học Khóa học : 2014- 2018 Giáo viên hướng dẫn : ThS Đỗ Tuấn Tùng ThS Hà Việt Long Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp mình, em cảm ơn thầy bạn tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình giúp đỡ em trình học tập thực đề tài tốt nghiệp Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn ThS Hà Việt Long ThS Đỗ Tuấn Tùng tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ em vượt qua khó khăn q trình thực đề tài hồn thành báo cáo tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn gia đình bạn bè ln động viên giúp đỡ em tinh thần, vật chất trình học tập thời gian thực đề tài tốt nghiệp cuối khóa học Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực Đỗ Trần Đạt ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vii PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.2.1 Yêu cầu đề tài 1.4.2 Ý nghĩa sản xuất PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.2 Tình hình sản xuất sắn giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình sản xuất sắn giới 2.2.2 Tình hình sản xuất sắn Việt Nam 2.2.3.Tình hình sản xuất sắn Thái Nguyên 10 2.3 Một số kết nghiên cứu phân bón cho sắn Thế giới Việt Nam 11 2.3.1 Một số kết nghiên cứu phân bón cho sắn Thế giới 11 2.3.2 Một số kết nghiên cứu phân bón cho sắn Việt Nam 14 PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng nghiên cứu 17 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 17 3.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 17 3.4.2 Quy trình kỹ thuật thí nghiệm 18 3.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi 19 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 4.1 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến tỷ lệ mọc mầm, thời gian mọc mầm thời gian phân cành giống sắn tham gia thí nghiệm 22 4.2.1 Ảnh hưởng phân bón đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống sắn KM94 Thái Nguyên 24 4.2.2 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến tốc độ giống sắn KM94 trồng Thái Nguyên 26 4.2.3 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến diện tích giống sắn KM94 Thái Nguyên 29 4.3 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến đặc điểm hình thái giống sắn KM94 Thái Nguyên 31 4.3.1 Chiều cao thân 32 4.3.2 Chiều dài cành cấp 32 4.3.3 Đường kính gốc 33 4.3.4 Chiều cao cuối 33 4.3.5 Tổng số 34 4.4 Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến số yếu tố cấu thành suất suất giống sắn KM94 Thái Nguyên 34 4.4.1 Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến số yếu tố cấu thành suất giống sắn KM94 Thái Nguyên 35 4.4.1.1 Chiều dài củ 36 4.4.1.2 Đường kính củ 36 4.4.1.3 Số củ gốc 36 4.4.1.4 Khối lượng trung bình củ gốc 37 4.5 Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến suất giống sắn KM94 Thái Nguyên 37 4.6 Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến chất lượng giống sắn KM94 khu trồng cạn Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 41 4.7 Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến hiệu kinh tế giống sắn KM94 khu trồng cạn trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 44 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Đề nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Diện tích, suất sản lượng sắn giới giai đoạn từ 2012 – 2016 Bảng 2.2: Tình hình sản xuất sắn số châu lục năm 2016 Bảng 2.3: Tình hình sản xuất sắn Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016 Bảng 4.1: Ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến tỷ lệ nẩy mầm thời gian phân cành giống sắn KM94 22 Bảng 4.2: Ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống sắn KM94 25 Bảng 4.3: Ảnh hưởng phân bón đến tốc độ giống sắn KM94 27 Bảng 4.4: Ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến diện tích 29 Bảng 4.5: Ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến đặc điểm hình thái giống sắn KM94 Thái Nguyên 31 Bảng 4.6 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến số yếu tố cấu thành suất giống sắn KM94 khu trồng cạn trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 35 Bảng 4.7 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến suất số thu hoạch giống sắn KM94 khu trồng cạn trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 38 Bảng 4.8: Ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến chất lượng giống sắn KM94 khu trồng cạn Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 41 Bảng 4.9 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến hiệu kinh tế giống sắn KM94 Thái nguyên 44 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Biểu đồ ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến suất củ tươi, suất thân suất sinh vật học giống sắn KM94 38 Hình 4.2: Biểu đồ số thu hoạch giống sắn KM94 40 Hình 4.3: Biểu đồ ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến Tỷ lệ chất khô Tỷ lệ tinh bột giống sắn KM94 42 Hình 4.4: Biểu đồ ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến suất tinh bột suất củ khô giống sắn KM94 43 Hình 4.5: Hiệu kinh tế giống sắn KM94 45 vii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CIAT : Trung tâm Quốc tế nông nghiệp nhiệt đới CV : Coefficient variance (hệ số biến động) Đ/C : Đối chứng FAO : Tổ chức Nông nghiệp lương thực giới IFPRI :Viện nghiên cứu sách lương thực giới IITA : Viện quốc tế Nông nghiệp nhiệt đới NSCK : Năng suất củ khô NSCT : Năng suất củ tươi NSTB : Năng suất tinh bột NSSVH : Năng suất sinh vật học NSTL : Năng suất thân NS : Not significant (khơng có ý nghĩa) TLCK : Tỷ lệ chất khô TLTB : Tỷ lệ tinh bột P : Probabliity (xác suất) STT : Số thứ tự PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cây sắn có tên khoa học (Manihot esculenta Crantz) lương thực, thực phẩm 500 triệu người giới Sắn đồng thời thức ăn gia súc quan trọng nhiều nước giới, hàng hóa xuất có giá trị để làm ngun liệu cho cơng nghiệp chế biến bột ngọt, rượu, cồn, bánh kẹo, mì ăn liền nhiều sản phẩm khác Đặc biệt việc nghiên cứu phát triển sản xuất sử dụng nhiên liệu sinh học quốc gia giới quan tâm lợi ích loại nhiên liệu đem lại mà sắn ngun liệu cho cơng nghiệp chế biến sinh học (ethanol) Theo tổ chức Nông lương liên hợp quốc (FAO) dự báo sản lượng tồn cầu bio-ethanol đạt 155 tỷ lít vào năm 2020 Sắn lương thực dễ trồng, khả thích ứng rộng trồng vùng đất nghèo, không yêu cầu cao điều kiện sinh thái, phân bón, chăm sóc Nó phổ biến rộng rãi từ 30 vĩ độ Bắc đến 30 vĩ độ Nam trồng 100 nước nhiệt đới thuộc châu lục lớn Châu Phi, Châu Mỹ Châu Á (Phạm Văn Biên cs, 1991) [1] Ở Việt Nam, sắn lương thực quan trọng đứng hàng thứ ba sau lúa ngô Cây sắn chuyển đổi vai trò từ lương thực, thực phẩm thành cơng nghiệp hàng hóa có lợi cạnh tranh cao Tinh bột sắn Việt Nam trở thành bảy mặt hàng xuất có triển vọng đứng thứ hai giới Việt Nam sản xuất năm khoảng 600.000 – 800.000 tinh bột sắn, 70% xuất gần 30% tiêu thụ nước (Trần Ngọc Ngoạn, 2007) [2] Sản phẩm xuất Việt Nam chủ yếu tinh bột, sắn lát bột sắn Thị trường tiêu thụ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Singapo Hàn Quốc D 94.600 21.Số của/gốc So Cu Tren Goc 20:16 Thursday, June 9, 2018 10 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep Values 1234 trt 1234567 Number of Observations Read 28 Number of Observations Used 28 So Cu Tren Goc 20:16 Thursday, June 9, 2018 11 The GLM Procedure Dependent Variable: SCTG Sum of Squares Source DF Model Error 18 9.16822314 Corrected Total 27 64.39131471 Source rep trt 55.22309157 F Value Pr > F 6.13589906 12.05 Coeff Var Root MSE SCTG Mean 0.857617 8.236610 0.713685 8.664786 DF Type I SS 15.96028386 39.26280771 DF F 10.44 0.0003 12.85 F 15.96028386 5.32009462 10.44 0.0003 39.26280771 6.54380129 12.85 F DKC Mean 3.632500 Mean Square F Value 0.00578452 0.45055000 Pr > F 0.08 0.9688 6.42 0.0009 Mean Square F Value Pr > F rep trt 0.01735357 0.00578452 0.08 0.9688 2.70330000 0.45055000 6.42 0.0009 Duong Kinh Cu 20:16 Thursday, June 9, 2018 15 The GLM Procedure t Tests (LSD) for DKC NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 0.070204 Critical Value of t 2.10092 Least Significant Difference 0.3936 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A B A B A B A C B C B C C D C D C D C D D Mean N trt 4.1225 3.9100 3.7400 3.6575 3.5000 4 3.3800 3.1175 23.Chiều dài củ Chieu Dai Cu 20:16 Thursday, June 9, 2018 16 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 1234 trt 1234567 Number of Observations Read 28 Number of Observations Used 28 Chieu Dai Cu 20:16 Thursday, June 9, 2018 17 The GLM Procedure Dependent Variable: CDC Source DF Model Error 18 Sum of Squares Mean Square 217.7294714 24.1921635 61.9639714 3.4424429 F Value Pr > F 7.03 0.0002 Corrected Total 27 279.6934429 R-Square Coeff Var Root MSE 0.778458 6.420801 1.855382 Source DF rep trt Source Type I SS rep trt 28.89643 Mean Square 21.0373286 196.6921429 DF CDC Mean 7.0124429 32.7820238 Type III SS F Value Pr > F 2.04 0.1447 9.52 F 21.0373286 196.6921429 Chieu Dai Cu 7.0124429 2.04 0.1447 32.7820238 9.52 F 0.64285556 7.19 0.08943730 R-Square Coeff Var Root MSE KLCTG Mean 0.782320 11.94877 0.299061 2.502857 DF DF Type I SS 0.04522857 5.74047143 0.0002 Mean Square 0.01507619 0.95674524 Type III SS F Value Pr > F 0.17 0.9162 10.70 F 0.04522857 0.01507619 0.17 0.9162 5.74047143 0.95674524 10.70 F 0.33 0.8044 16.28 F 12.514629 4.171543 0.33 0.8044 1238.153986 206.358998 16.28 F 3.30 0.0442 20.88 F rep trt 150.918186 50.306062 3.30 0.0442 1910.910343 318.485057 20.88 F 45.12 F 5.32 0.0084 65.02 F 239.675239 79.891746 5.32 0.0084 5861.111771 976.851962 65.02 F 1.18797619 6.34202381 Type III SS Pr > F 0.92 0.4506 4.92 0.0039 Mean Square F Value Pr > F 3.56392857 1.18797619 0.92 0.4506 38.05214286 6.34202381 4.92 0.0039 Ty Le Chat kho 02:58 Friday, June 12, 2018 31 The GLM Procedure t Tests (LSD) for TLCK NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 1.289643 Critical Value of t 2.87844 Least Significant Difference 2.3114 Means with the same letter are not significantly different t Grouping B B B B B B B B A A A A A A A C C C C C C Mean N 39.7750 38.7500 trt 37.9750 37.5750 37.1750 4 B C C C 37.1250 35.8500 29.Tỷ lệ tinh bột Ty Le Tinh Bot 01:37 Friday, June 10, 2018 13 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 1234 trt 1234567 Number of Observations Read 28 Number of Observations Used 28 Ty Le Tinh Bot 01:37 Friday, June 10, 2018 14 The GLM Procedure Dependent Variable: TLTB Sum of Squares Source DF Model Error 18 28.1686857 Corrected Total 27 124.4656000 Source rep trt Source rep trt Mean Square 96.2969143 10.6996571 Coeff Var Root MSE 0.773683 4.894250 1.250970 1.44011429 94.85680000 DF Type I SS 6.84 0.0003 1.5649270 R-Square DF F Value Pr > F TLTB Mean 25.56000 Mean Square 0.48003810 15.80946667 Type III SS F Value Pr > F 0.31 0.8202 10.10 F 1.44011429 0.48003810 0.31 0.8202 94.85680000 15.80946667 10.10 F 1.10 0.3753 33.26 F rep trt 5.0011714 1.6670571 1.10 0.3753 302.7451929 50.4575321 33.26 F 4.31 0.0186 123.45 F 3.7614143 1.2538048 4.31 0.0186 215.4239714 35.9039952 123.45
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng phát triển của giống sắn KM94 tại thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng phát triển của giống sắn KM94 tại thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay