Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường lào cai sa pa đoạn qua huyện bát xát, tỉnh lào cai

105 6 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CAO VĂN LONG ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG LÀO CAI - SA PA ĐOẠN QUA HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CAO VĂN LONG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG LÀO CAI - SA PA ĐOẠN QUA HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Đình Binh THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu đánh giá cơng tác bồi thường, giải phóng mặt thực dự án đường Lào Cai - Sa Pa đoạn qua huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cá nhân Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố luận văn khác Tôi cam đoan thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn Thái nguyên, ngày …… tháng năm 2018 Tác giả luận văn Cao Văn Long ii LỜI CẢM ƠN Trong trình điều tra, thu thập tài liệu, số liệu nghiên cứu để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ nhiệt tình, chân thành Khoa Sau Đại học, thầy, cô trường Đại học Nông Lâm Bên cạnh tơi giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo quan, tổ chức, nhân dân địa phương Nhân dịp cho phép bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn khoa học PGS.TS.Phan Đình Binh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn góp ý chân thành thầy, giáo khoa nhà trường, UBND huyện Bát Xát, Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Bát Xát, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bát Xát, UBND xã Cốc San, UBND xã Tòng Sành nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình điều tra, thu thập tài liệu, số liệu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới người thân gia đình đồng nghiệp quan tạo điều kiện tốt cho có thời gian q trình thực đề tài Một lần xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày …… tháng năm 2018 Tác giả luận văn Cao Văn Long MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận pháp lý thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 1.1.1 Khái niệm thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ sách bồi thường 1.1.2 Đặc điểm yếu tố ảnh hưởng tới công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực thu hồi đất 1.2 Chính sách bồi thường thiệt hại thu hồi đất đai số nước giới nước 15 khu vực 1.2.1 Chính sách bồi thường thiệt hại tái định cư tổ chức tài trợ (WB ADB) 15 1.2.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt số nước giới .17 1.3 Thực tiễn cơng tác bồi thường giải phóng mặt Việt Nam 20 1.3.1 Cơ sở pháp lý việc thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ GPMB địa bàn tỉnh Lào Cai 20 1.3.2 Phương án .22 bồi 1.3.3 Chính sách hỗ trợ 23 thường việc làm 1.3.4 Diện tích đất bồi thường, giá đất bồi thường 23 1.3.5 Bồi thường tài sản, cối, hoa màu gắn liền với đất bị thu hồi .24 1.3.6 Tái định cư sở hạ tầng khu tái định cư 24 1.3.7 Trình độ hiểu biết pháp luật đất đai công tác bồi thường giải phóng mặt 25 1.4 Thực tiễn cơng tác bồi thường giải phóng mặt địa bàn tỉnh Lào Cai 25 1.4.1 Thực tiễn công tác GPMB .25 1.4.2 Đánh giá chung .33 1.5 Một số nghiên cứu liên quan đến giải phóng mặt .36 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 41 2.2 Địa điểm nghiên cứu 41 Đề tài thực địa bàn 02 xã là: Xã Cốc San, Tòng Sành - huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 41 2.3 Nội dung nghiên cứu 41 2.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội .41 2.3.2 Thực trạng công tác quản lý đất đai địa bàn huyện Bát Xát đến năm 2017 41 2.3.3 Đánh giá cơng tác bồi thường, giải phóng mặt dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Tuyến đường Lào Cai - Sa Pa đoạn qua huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 41 2.3.4 Ảnh hưởng công tác GPMB thực dự án đến đời sống người dân qua phiếu điều tra .41 2.3.5 Đánh giá chung đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác GPMB huyện Bát Xát 41 2.4 Phương pháp nghiên cứu 41 2.4.1 Phương pháp thu thập kế thừa số liệu, tài liệu 41 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .42 2.4.3 Phương pháp chuyên gia 42 2.4.4 Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu 43 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Bát Xát .44 3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Bát Xát 44 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 48 3.2 Thực trạng công tác quản lý đất đai địa bàn huyện Bát Xát đến năm 2017 .53 3.2.1 Công tác khảo sát, đo đạc lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất 53 3.2.2 Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 55 3.2.3 Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất .55 3.2.4 Công tác tra, kiểm tra, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai 55 3.2.5 Về công tác tổ chức, máy, đội ngũ cán công chức làm công tác quản lý đất đai 56 3.3 Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Tuyến đường Lào Cai - Sa Pa đoạn qua huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 56 3.3.1 Quy mô dự án 56 3.3.2 Diện tích sử dụng đất 57 3.3.3 Thời gian thực dự án .57 3.3.4 Quy định quyền địa phương bồi thường, hỗ trợ tái định cư 57 3.3.5 Đánh giá kết quả, tiến độ thực công tác bồi thường, hỗ trợ dự án 61 3.4 Ảnh hưởng công tác GPMB đến đời sống người dân 74 3.4.1 Về đơn giá bồi thường sách hỗ trợ 74 3.4.2 Về việc thu nhập hộ dân sau bị thu hồi đất 75 3.4.3 Về việc sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ hộ dân 76 3.4.4 Đánh giá kết công tác bồi thường GPMB thông qua ý kiến cán chuyên môn dự án 77 3.5 Đánh giá chung đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác GPMB huyện Bát Xát 78 3.5.1 Đánh giá chung q trình thực cơng tác GPMB 78 3.5.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác GPMB huyện Bát Xát 80 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .84 Kết luận 84 Đề nghị 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 89 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp GPMB : Giải phóng mặt GCN : Giấy chứng nhận QSD : Quyền sử dụng TĐC : Tái định cư TW : Trung ương HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Uỷ ban nhân dân BT : Bồi thường vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Thực trạng phát triển kinh tế huyện Bát Xát (2015-2017) .48 Bảng 3.2 Kết tổng điều tra dân số nhà năm 2017 50 Bảng 3.3 Dân số mật độ dân số phân theo xã năm 2017 51 Bảng 3.4 Tình hình lao động huyện Bát Xát năm 2017 52 Bảng 3.5 Hiện trạng sử dụng đất huyện Bát Xát năm 2017 54 Bảng 3.6 Cơ cấu sử dụng đất dự án 57 Bảng 3.7 Tổng hợp loại đất thu hồi dự án 58 Bảng 3.8 Tổng hợp đơn giá bồi thường đất .59 Bảng 3.9 Đơn giá bồi thường đất nông nghiệp 59 Bảng 3.10 Tổng hợp kết thực công tác bồi thường, hỗ trợ .62 Bảng 3.11 Bảng thống kê so sánh tiến độ dự án nghiên cứu với dự án khác 63 Bảng 3.12 Kết bồi thường đất đất nông nghiệp 64 Bảng 3.13 Kết bồi thường tài sản gắn liền với đất cơng trình kiến trúc, hoa màu vật nuôi 65 Bảng 3.14 Kết thực sách tái định cư 73 Bảng 3.15 Kết điều tra ý kiến người dân cơng tác GPMB 74 Bảng 3.16 Tình hình thu nhập hộ dân sau bị thu hồi đất 75 Bảng 3.17 Phương thức sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ hộ dân thuộc dự án .76 Bảng 3.18 Tổng hợp kết ý kiến cán chuyên môn cơng tác bồi thường giải phóng mặt dự án 77 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Vị trí địa lý tuyến đường Lào Cai - Sa Pa qua huyện Bát Xát .45 Hình 3.2 Cơ cấu kinh tế huyện Bát Xát 49 hệ thống trị vào để làm tốt công tác GPMB Chủ động quỹ đất để bố trí tái định cư cho dự án 3.5.2.2 Chế độ sách - Giá bồi thường đất ở, đất nông nghiệp tài sản vật kiến trúc địa bàn huyện thấp nên cần phải đề nghị điều chỉnh cho phù hợp với thực tế để người dân bị thu hồi đất không bị thiệt thòi; Nghiên cứu đề xuất nâng cao mức hỗ trợ đào tạo nghề hộ bị thu hồi đất sách cụ thể đến đối tượng lao động hộ gia đình, cá nhân - Ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định cần nghiên cứu, đề xuất sách hỗ trợ thêm chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nâng cao tay nghề sau chuyển đổi nghề nghiệp tạo công ăn việc làm để người dân ổn định sống sau bị thu hồi đất - Nghiên cứu đề xuất quy định dự án thu hồi đất phải bố trí tái định cư, chủ đầu tư phải ứng khoản tiền xây dựng khu tái định cư vào quỹ đảm bảo đầu tư quan nhà nước phê duyệt dự án đầu tư 3.5.2.3 Về tổ chức thực - Cần chủ động, tăng cường đối thoại, chất vấn lãnh đạo Huyện, quan chuyên môn huyện với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để giải thích chế độ, sách, ý kiến thắc mắc hộ gia đình, cá nhân công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư - Trong trình giải bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải đảm bảo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, cụ thể từ bước lập quy hoạch, thu hồi đất, thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đặc biệt việc niêm yết công khai phải đảm bảo minh bạch, khách quan - Công tác điều tra, xác minh thông tin người bị thu hồi đất phải xác, chặt chẽ đảm bảo đủ sở pháp lý đối tượng để áp dụng sách cho phù hợp, không làm ảnh hưởng quyền lợi người bị thu hồi đất - Đảm bảo quỹ đất tái định cư, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư công bố giá tái định cư trước thực di chuyển nhân dân đến khu tái định cư Làm tốt công tác áp giá bồi thường, hỗ trợ xét tái định cư để đảm bảo quyền lợi người dân, hạn chế khiếu nại, kiến nghị kéo dài - Nâng cao vai trò cơng tác quản lý đất đai địa bàn huyện, đào tạo, tập huấn, kiện tồn đội ngũ cán địa xã Chỉ đạo phòng chun mơn phối hợp chặt chẽ với chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hồn thành công tác cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng sở liệu đất đai, lập hồ sơ địa - Đối với hộ gia đình, cá nhân cố tình khơng chấp hành định thu hồi đất sau thực đầy đủ bước theo trình tự phải kiên xử lý - Nghiêm khắc xử lý đơn vị, cá nhân vi phạm việc làm sai lệch hồ sơ, thiếu trách nhiệm việc điều tra, xác minh làm ảnh hưởng đến quyền lợi Nhân dân Nhà nước 3.5.2.4 Các giải pháp cụ thể - Sự quan tâm thống đạo sát Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành đoàn thể thành phố công tác bồi thường GPMB quan trọng, đặc biệt việc tổ chức triển khai thực cấp xã, phường, thị trấn thôn Đây lực lượng gần gũi bám sát đối tượng bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất - Kiên trì giáo dục, thuyết phục nhân dân vận động quan tâm hỗ trợ đáng doanh nghiệp với hộ dân công tác bồi thường GPMB cần thiết, đặc biệt việc quan tâm giải việc làm cho người lao động Đối với đối tượng bồi thường thỏa đáng, sách thuyết phục nhiều lần mà khơng phải có biện pháp xử lý kiên theo pháp luật (có thể dùng biện pháp cưỡng chế để thực hiện) - Khi thực việc phân cấp, đơn vị thành lập tổ cơng tác bao gồm có thành phần tỉnh địa phương để thường trực giải vướng mắc công tác bồi thường, đồng thời giai kịp thời tình phát sinh, tránh tình trạng số d oanh nghiệp tự ý vào nhà dân để trả tiền bồi thường, gây trật tự khu vực - Cần quan tâm, đạo liệt việc giải lao động việc làm, xây dựng hạ tầng, khu đô thị - dịch vụ, vệ sinh môi trường, kinh phí hỗ trợ xây dựng hạ tầng, cơng trình phúc lợi xã, phường thị trấn nơi phải thu hồi nhiều đất - Công tác quy hoạch, tái định cư phải trước bước Có làm hiệu cơng tác bồi thường GPMB đạt kết cao - Lựa chọn cán đủ phẩm chất đạo đức; nêu cao tinh thần trách nhiệm người cán công việc đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ giao KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Qua nghiên cứu, đánh giá cơng tác bồi thường, giải phóng mặt thực dự án: Đường Lào Cai - Sa Pa đoạn qua huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, rút số kết luận sau: Trong thời gian 15 tháng từ tháng 10/2015 đến tháng 02/2017 UBND huyện Bát Xát thực thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 240 hộ, với diện tích 32,41 Trong đó: Đất nông thôn: 0,09 ha; đất trồng lúa: 2,32 ha; đất trồng hàng năm khác: 13,50 ha; đất trồng lâu năm: 0,27 ha; đất nuôi trồng thủy sản: 0,19 ha; đất rừng sản xuất: 16,03 Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 32.906.031.800 đồng Trong tiền bồi thường đất đai là: 7.459.629.900 đồng; bồi thường vật kiến trúc là: 896.266.000 đồng; trồng, vật ni là: 1.256.870.000 đồng; sách hỗ trợ, tiền thưởng là: 21.605.765.900 đồng; sách tái định cư là: 1.687.500.000 đồng Người dân có lối sống thay đổi theo hướng tích cực, đại phận người dân có đất bị thu hồi dùng tiền bồi thường, hỗ trợ cách hợp lý, hiệu sống hộ gia đình, cá nhân sau thu hồi đất phần lớn có sống tốt trước thực dự án Đề nghị Để công tác bồi thường GPMB thuận lợi, phù hợp thực tế, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước người dân bị thu hồi đất, xin đưa số kiến nghị sau: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đất đai địa phương, đo đạc lập đồ địa chính, thiết lập hồ sơ địa đầy đủ, xác, thường xuyên cập nhật, chỉnh lý biến động để việc xác định đối tượng đủ điều kiện khơng đủ điều kiện bồi thường xác thuận lợi Đối với sách tái định cư: - Đảm bảo quỹ đất tái định cư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, công bố giá tái định cư trước thu hồi đất hộ gia đình, cá nhân Chủ động quỹ đất để bố trí tái định cư cho dự án - Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi hết đất cần phải tái định cư cần nâng mức tiền hỗ trợ tự tìm đất tái định cư để khuyến khích người dân tự tìm đất tái định cư để giảm tải áp lực đầu tư hạ tầng tái định cư cho nhà nước; Giảm giá đất chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân tự tìm chỗ đất sản xuất nơng nghiệp sau bị thu hồi đất - Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư chỗ cần nâng mức hỗ trợ tiền để người bị thu hồi đất nhanh chóng xây dựng lại chỗ để ổn định sống Đối với công tác xây dựng giá bồi thường, sách hỗ trợ: Điều tra, khảo sát thu thập thông tin, làm tốt công tác xây dựng giá đất cụ thể sát với giá thị trường, đảm bảo quyền lợi người dân Đề xuất điều chỉnh giá bồi thường thiệt hại nhà cửa, vật kiến trúc, cối hoa màu giá vật liệu xây dựng, giá nông sản…thay đổi để phù hợp với giá tạo dựng nên tài sản, vật kiến trúc Tăng cường công tác lãnh đạo, đạo, thường xuyên kiểm tra tiến độ GPMB dự án, đặc biệt với dự án lớn, trọng điểm Huy động sức mạnh hệ thống trị vào để làm tốt công tác GPMB Bám sát đạo cấp Uỷ, quyền, tập trung giải tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cơng tác GPMB; ban, ngành, đoàn thể từ huyện xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ dân thấy lợi ích dự án trách nhiệm công dân Quan tâm đào tạo cán bộ, tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chun mơn cho cán trực tiếp thực công tác GPMB, quản lý đất đai từ cấp huyện đến cấp xã, đặc biệt đội ngũ cán địa xã Bố trí tăng cường, điều động cán thực cơng tác bồi thường có nhiệt huyết, lực, trình độ chun mơn cho xã, thị trấn nơi có dự án trọng điểm Tăng cường chất lượng công tác trả lời, giải đơn thư, khiếu nại tố cáo, giải dứt điểm tình trạng khiếu nại tố cáo kéo dài, khiếu nại vượt cấp, đặc biệt trọng cơng tác hồ giải vận động sở TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài nguyên Môi trường (2007), Báo cáo kiểm tra thi hành luật đất đai, Hà Nội [2] Bộ Tài nguyên Môi trường (2007), Hội nghị kiểm điểm công tác quản lý nhà nước Tài nguyên Môi trường 27/02/2007, Hà Nội [3] Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số: 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất [4] Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư 37/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất [5] Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết số điều Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 đất đai Chính phủ [6] Bộ Tài nguyên Môi trường (2017), Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai [7] Care Quốc tế Việt Nam- Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (2005), quản lý sử dụng đất đai nông thôn Miền Bắc nước ta, NXB Lao động - xã hội [8] Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai năm 2013 [9] Chính phủ (2014), Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất [10] Chính phủ (2014), Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 Chính phủ Quy định khung giá đất [11] Bùi Cư (2010), Khiếu nại thật, Báo Tiếng nói Việt Nam VOV, ngày 15/01/2010, trang số 10 [12] Phan Trung Hiền (2014): Những điều cần biết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất NXB Chính trị Quốc gia [13] Tơn Gia Huyên, Nguyễn Đình Bồng (2006), Quản lý đất đai thị trường đất đai, NXB Bản đồ, Trung tâm điều tra quy hoạch - Bộ tài nguyên Môi trường, Hà Nội [14] Phạm Sỹ Liêm (2009), Chính sách thu hồi đất thị, Hội thảo Khoa học sách đất đai với nông dân, nông nghiệp, nông thôn, Hội Khoa học đất Việt Nam [15] Nguyễn Minh (2005), Những điều cần biết giá đất, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, NXB Tư pháp [16] Phạm Duy Nghĩa (7/2014): Giải tranh chấp thu hồi đất nông nghiệp Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 14 [17] Ngân hàng phát triển Châu Á (2005), Dự án nâng cao hiệu thị trường cho người nghèo [18] Ngân hàng phát triển Châu Á (2006), Cẩm nang Tái định cư (hướng dẫn thực hành) [19] Quốc hội (2013), Luật Đất đai số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; [20] Lưu Quốc Thái 10/9/2015: “Bản chất, vai trò hoạt động thu hồi đất điều kiện kinh tế thị trường” Tạp chí người bảo vệ quyền lợi - Hội Luật gia Việt Nam [21] Thủ tướng Chính phủ (1959), Nghị định số 151/NĐ-TTg ngày 15/04/1959, quy định tạm thời thể lệ trưng dụng ruộng đất [22] Tổng cục Địa - Viện nghiên cứu Địa (2003), Điều tra nghiên cứu xã hội học sách bồi thường GPMB TĐC [23] UBND tỉnh Lào Cai (2017), Niên gián thống kê [24] UBND tỉnh lào Cai (2014), Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định bảng giá loại đất 05 năm (2015-2019) địa bàn tỉnh Lào Cai; [25] UBND tỉnh lào Cai (2015), Quyết định số 13/2015/QĐ -UBND, ngày 09/4/2015 UBND tỉnh Lào Cai, ban hành qui định số nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Lào Cai; 88 [26] UBND tỉnh Lào Cai (2015), Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định đơn giá bồi thường nhà, cơng trình kiến trúc gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Lào Cai; [27] UBND tỉnh lào Cai (2015), Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại trồng, vật nuôi thủy sản Nhà nước thu đất địa bàn tỉnh Lào Cai; [28] UBND tỉnh lào Cai (2016), Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 01/2/2016 UBND tỉnh Lào Cai việc sửa đổi, bổ sung số điều quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại trồng, vật nuôi thuỷ sản Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 UBND tỉnh Lào Cai; [29] UBND tỉnh Lào Cai (2015), Quyết định số 148/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Trình tự kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực Quyết định kiểm đếm bắt buộc; thu hồi đất vắng chủ Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Lào Cai [30] UBND tỉnh Lào Cai (2015), Quyết định số 4437/QĐ-UBND, ngày 07/12/2015 UBND tỉnh Lào Cai việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường Nhà nước thu hồi đất dự án địa bàn huyện Bát Xát; [31] Đặng Hùng Võ (2004), chế bồi thường, GPMB, tái định cư nhà nước thu hồi đất, http://vietbao.vn/Nha-dat/, ngày truy cập 19/7/2018 [32] World Bank (2009), Báo cáo sách, kiến nghị đổi sách đất đai có liên quan đến chế chuyển đổi đất đai không tự nguyện 89 PHỤ LỤC Phụ lục: 01 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN BỊ THU HỒI ĐẤT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN CÁC CƠNG TRÌNH, DỰ ÁN Địa đất: - Họ tên chủ sử dụng đất: - Tuổi: .; Nghề nghiệp: ; Trình độ văn hóa: - Thơn (bản): .; Xã (thị trấn): ; - Số nhân khẩu: .; Số lao động: ; Số sổ hộ khẩu: Vị trí đất: - Bám đường: ; Độ rộng đường: m - Trong ngõ: ; Cách giới lưu không đường: m - Vị trí: ; Về nhà cửa cơng trình phụ trợ: - Năm xây dựng: ; Cấp nhà: .; số tầng: ; Diện tích: m2 - Loại đất: .; Nguồn gốc đất: - Tình trạng pháp lý quyền SD đất: Mức giá bồi thường đất tài sản đất: - Giá bồi thường đất: Hợp lý: Không hợp lý: - Giá bồi thường vật kiến trúc, trồng, hoa màu, mồ mả: Hợp lý: Khơng hợp lý: Các sách hỗ trợ: - Hỗ trợ di chuyển, thuê nhà: Hợp lý: Không hợp lý: - Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp: Hợp lý: - Di chuyển đến nơi Không hợp lý: 90 Đồng ý: Không đồng ý: Việc lập khu tái định cư, bố trí đất sở hạ tầng tái định cư công bằng, phù hợp chưa: Sau thu hồi đất, thu nhập sống hộ gia đình, cá nhân so với trước đây: Tăng lên: Giữ nguyên: Giảm xuống: Kế hoạch sử dụng kinh phí bồi thường, hỗ trợ: - Làm vốn kinh doanh buôn bán: - Xây dựng sửa chữa nhà cửa: - Mua sắm đồ dùng: - Học nghề, đầu tư cho học hành: - Kế hoạch khác: Trình tự thực tránh nhiệm cấp, ngành tuân thủ theo nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai chưa: 10 Ý kiến khác gia đình: ………………………………………………… Bát Xát, ngày tháng năm 2018 Người lập phiếu Cao Văn Long TM Hộ gia đình Phụ lục: 02 PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ CHUYÊN MÔN Họ tên Ông (bà)………… Tuổi: Chức vụ:……………………………………………… Đơn vị cơng tác:……………………………………… Trình độ văn hóa:…………………………………… Bồi thường a) Công tác tổ chức thực Câu 1: Xin Ông (bà) cho biết thời gian bắt đầu thực kết thúc dự án? ………………………………………………………………………… Câu 2: Nguồn vốn chủ yếu cơng trình lấy từ đâu? Câu 3: Hiện làm chủ đầu tư? …………………………………………………………………………… Câu 4: Là cán chun mơn Ơng (bà) có trách nhiệm giao nhiệm vụ gì? ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 5: Khi cơng trình phê duyệt Ơng (bà) có tham gia lớp tập huấn công tác bồi thường GPMB khơng? Có  Khơng  Câu 6: Công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu mục đích lợi ích mà cơng trình đem lại Ơng ( bà) có thấy đầy đủ ban, ngành tham gia? Có  Khơng  Câu 7: Theo Ông (bà) vấn đề công tác bồi thường GPMB người dân quan tâm nhất? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 8: Việc áp dụng sách số văn có gặp khó khăn, vướng mắc khơng ?  Có Khơng  Tại sao…………………………………………………………………… Câu 9: Ông (bà) thấy phản ứng người dân nhận thông báo thu hồi đất? Ủng hộ Ủng hộ phần Không ủng hộ  Câu 10: Thưa ông (bà) Với tiến độ bồi thường triển khai thực cơng trình có kịp bàn giao mặt khơng cho chủ đầu tư khơng? Có  Khơng  Khơng thể kết luận  b) Giá bồi thường Câu 11: Theo Ông (bà) người dân bị ảnh hưởng phải GPMB hiểu biết sách bồi thường GPMB chưa?  Hiểu biết Không hiểu biết  Câu 12: So với số cơng trình khu vực Ơng (bà ) thấy người dân hài lòng đơn giá bồi thường, hỗ trợ? Hài long  Khơng hài lòng  Câu 13: Khi có chênh lệch diện tích bàn đồ với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất việc xác định tiền bồi thường giải sao? ………………………………………………………………………………… c) Công tác kiểm kê Câu 14: Trong cơng tác kiểm kê ngồi thực địa Ơng (bà) gặp khó khăn, thuận lợi gì? Khó khăn:………………………………………………………………… Thuận lợi:………………………………………………………………… Câu 15: Xin Ông (bà) cho biết làm vào đâu để biết tài sản tồn trước hay có định thu hồi đất? ……………………………………………………………………………… d Khen thưởng xử phạt Câu 16: Xin Ông (bà) cho biết hộ gia đình,cá nhân chấp hành thực tốt bồi thường GPMB quan, cấp quyền địa phương có sách khen thưởng nào? ………………………………………………………………………………… Câu 17: Đối với hộ cố tình chống đối, chống người thi hành công vụ, không chịu bàn giao mặt nhà nước thu hồi đất quyền địa phương có giải pháp để can thiệp? ………………………………………………………………………………… Cơng tác hỗ trợ Câu 18: Xin Ơng (bà) cho biết hộ gia đình, cá nhân khơng đủ điều kiện bồi thường nhà nước có sách đề hỗ trợ ? ……………………………………………………………………………… Câu 19: Đối với gia đình sách, người có cơng với cách mạng thu hồi đất nhà nước có sách đề hỗ trợ thêm cho họ không? ………………………………………………………………………………… Công tác tái định cư Câu 20: Xin Ông(bà) cho biết trước thu hồi đất, cơng trình có bố trí khu tái định cư hay khơng? Có  Khơng  Câu 21: Ý thức chấp hành tái định cư người dân nào? Rất tốt  Tốt   Câu 22: Ơng (bà) cho ý kiến đóng góp đề xuất số giải pháp cho công tác bồi thường GPMB thời gian tới? ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Ông (bà)! Người vấn Người vấn Cao Văn Long Phụ lục: 03 Danh sách tham vấn ý kiên cán chuyên môn Dự án: Đường Lào Cai - Sa Pa đoạn qua huyện Bát Xát Địa điểm: Xã Cốc San, Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Nguyễn Văn Hiệp Phòng Tài ngun Mơi trường Chun Viên Cù Tố Un Phòng Tài ngun Mơi trường Chun Viên Nguyễn Thị Bích Vân Phòng Tài ngun Mơi trường Chun Viên Lưu Văn Nhất Phòng Tài ngun Mơi trường Chun Viên Nguyễn Văn Bình BQL dự án đầu tư xây dựng Cán Bộ Nguyễn Công Sự BQL dự án đầu tư xây dựng Cán Bộ Nguyễn Ngọc Trìu BQL dự án đầu tư xây dựng Cán Bộ Trần Quốc Bình Trung tâm Phát triển quỹ đất Cán Bộ Đỗ Thành Nam Trung tâm Phát triển quỹ đất Cán Bộ 10 Trần Thị Ngọc Ánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Cán Bộ Phụ lục: 04 Một số hình ảnh thi công Dự án: Đường Lào Cai - Sa Pa đoạn qua huyện Bát Xát Địa điểm: Xã Cốc San, Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Hình Quang cảnh trạng mặt thi công Dự ... huyện Bát Xát đến năm 2017 41 2.3.3 Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Tuyến đường Lào Cai - Sa Pa đoạn qua huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. .. tiêu đề tài - Đánh giá trạng công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt dự án: Đường Lào Cai - Sa Pa đoạn qua huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai 3 - Đánh giá tác động việc thu... tuyến đường Lào Cai - Sa Pa đoạn qua huyện Bát Xát có nhiều khó khăn, vướng mắc mặt chủ quan khách quan Do lựa chọn đề tài: Đánh giá cơng tác bồi thường, giải phóng mặt thực dự án đường Lào Cai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường lào cai sa pa đoạn qua huyện bát xát, tỉnh lào cai , Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường lào cai sa pa đoạn qua huyện bát xát, tỉnh lào cai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay