Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện sa pa, tỉnh lào cai giai đoạn 2015 2017

88 1 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––– HỒNG ĐỨC LONG ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM ––––––––––––––––––––– HỒNG ĐỨC LONG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 Ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã số: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đàm Xuân Vận THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực, đầy đủ, rõ ràng; thành mà thu thập, nghiên cứu từ nguồn số liệu quan, đơn vị huyện Sa Pa cung cấp số liệu tơi xin đảm bảo chưa có cá nhân sử dụng để thức Luận văn hay đề tài nghiên cứu Tôi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng bảo vệ Luận văn, trước Nhà trường Khoa Quản lý tài nguyên đất thơng tin số liệu có đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Hoàng Đức Long LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành toàn Luận văn này, nhận nhiều giúp đỡ từ thầy giáo, cô giáo, quan, đơn vị ngồi trường Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Thầy giáo PGS.TS Đàm Xuân Vận - Giảng viên Khoa Quản lý tài nguyên, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tận tình hướng dẫn, bảo, hỗ trợ truyền thụ kinh nghiệm, kiến thức quý báu để giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, viết hồn thiện luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy giao, cô giáo Khoa Quản lý tài nguyên; Phòng Quản lý đào tạo sau đai học; phòng, ban, trung tâm Trường Đại học Nơng nông Thái Nguyên hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ thời gian tiến hành đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn UBND huyện Sa Pa, Phòng Tài ngun Mơi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai UBND xã, thị trấn huyện Sa Pa tạo điều kiện giúp đỡ thời gian tiến hành đề tài Tơi xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm động viên suốt trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Hoàng Đức Long MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Y nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận pháp lý đề tài 1.1.1 Cơ sở lý luận công tác chuyển quyền sử dụng đất 1.1.2 Cơ sở thực tiễn 1.1.3 Căn pháp lý công tác chuyển quyền sử dụng đất 1.2 Khái quát chung chuyển quyền sử dụng đất 10 1.2.1 Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất 10 1.2.2 Một số quy định chung chuyển quyền sử dụng đất 13 1.3 Sơ lược tình hình chuyển quyền sử dụng đất giới Việt Nam 24 1.3.1 Sơ lược tình hình quản lý đất đai chuyển quyền sử dụng đất giới 24 1.3.2 Sơ lược tình hình chuyển quyền sử dụng đất Việt Nam 27 1.3.3 Sơ lược tình hình chuyển quyền sử dụng đất tỉnh Lào Cai 33 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đối tượng, phạm vi mục tiêu nghiên cứu 34 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 34 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 34 2.2 Địa điểm thời gian tiến hành 34 2.3 Nội dung nghiên cứu 34 2.4 Phương pháp nghiên cứu 35 2.4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp 35 2.4.2 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp 35 2.4.3 Phương pháp thống kê 36 2.4.4 Phương pháp phân tích tổng hợp 36 2.4.5 Phương pháp so sánh 36 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 37 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội huyện Sa Pa 42 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến công tác chuyển quyền sử dụng đất 45 3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất huyện Sa Pa 46 3.3 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 49 3.3.1 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất theo hình thức chuyển quyền giai đoạn 2015 - 2017 49 3.3.2 Đánh giá kết hình thức chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 51 3.3.3 Đánh giá chung kết chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 59 55 3.4 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến người sử dụng đất cán quản lý 64 3.4.1 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến người sử dụng đất 64 3.4.2 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến cán quản lý 66 3.5 Đánh giá thuận lợi, khó khăn, yếu tố ảnh hưởng đề xuất nâng cao hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện 67 3.5.1 Thuận lợi 67 3.5.2 Khó khăn 67 3.5.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa 68 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 Kết luận 69 Kiến nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 66 DANH MỤC VIẾT TẮT CNTT : Công nghệ thông tin CNVPĐK : Chi nhánh Văn phòng Đăng ký ĐVT : Đơn vị tính HĐND : Hội đồng nhân dân QSD : Quyền sử dụng QSDĐ : Quyền sử dụng đất TN&MT : Tài nguyên Môi trường TT : Thị trấn TTHC : Thủ tục hành TW : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân VPĐK Văn phòng Đăng ký : DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Sa Pa năm 2017 48 Bảng 3.2 Kết công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 51 Bảng 3.3 Kết công tác chuyển đổi quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 53 Bảng 3.4 Kết công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 54 Bảng 3.5 Kết công tác cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 55 Bảng 3.6 Kết công tác tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 56 Bảng 3.7 Kết công tác thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 57 Bảng 3.8 Kết công tác chấp giá trị quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 58 Bảng 3.9 Kết cơng tác góp vốn giá trị quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 58 Bảng 3.10 Kết công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 theo đối tượng sử dụng 61 Bảng 3.11 Kết công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 theo đơn vị hành 63 Bảng 3.12 Kết công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 theo loại đất 73 Bảng 3.13 Kết công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 theo năm 63 Bảng 3.14 Kết đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến người sử dụng đất 64 Bảng 3.15 Kết đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến cán làm công tác tài nguyên môi trường 66 60 - Hình thức chuyển nhượng QSDĐ: Có 224 hồ sơ cá nhân với diện tích 20,489 471 hồ sơ hộ gia đình với diện tích 47,681 chuyển nhượng thành cơng QSDĐ - Hình thức tặng cho QSDĐ: Có 46 hồ sơ cá nhân với diện tích 1,886ha 85 hồ sơ hộ gia đình với diện tích 4,122ha tặng cho QSDĐ - Hình thức thừa kế QSDĐ: Có 11 hồ sơ cá nhân với diện tích 0,198 28 hồ sơ hộ gia đình với diện tích 0,633 thực chuyển thừa kế QSDĐ - Hình thức cho thuê, cho thuê lại QSDĐ: Có hồ sơ cá nhân với diện tích 1,558ha hồ sơ hộ gia đình với diện tích 10,912ha tiến hành cho thuê, cho thuê lại QSDĐ - Hình thức chấp QSDĐ: Có 998 hồ sơ cá nhân với diện tích 11,976ha 1307 hồ sơ hộ gia đình với diện tích 18,924ha thực chấp QSDĐ - Hình thức góp vốn giá trị QSDĐ: Có hồ sơ cá nhân với diện tích 0,154ha tiến hành góp vốn 3.3.3.2 Đánh giá kết chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa theo đơn vi hành 61 Bả ng 11 Kết công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 theo đơn vị hành Chuyển đổi STT Đơn vị hành Thị trấn Sa Pa Xã San Sả Hồ Xã Lao Chải Xã Tả Van 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Xã Hầu Thào Xã Sử Pán Xã Thanh Kim Xã Bản Phùng Xã Bản Hồ Xã Thanh Phú Xã Nậm Sài Xã Nậm Cang Xã Suối Thầu Xã Bản Khoang Xã Tả Giàng Phìn Xã Sa Pả Xã Tả Phìn Xã Trung Trải Tổng cơng Hồ sơ (bộ) 40 Diện tích (ha) 0,633 0,014 0,016 43 0,023 0,686 Chuyển nhượng Hồ Diện sơ tích (bộ) (ha) 539 18,727 39 3,873 32 2,592 12 0,864 5 2 26 695 0,45 0,495 0,108 0,078 0,272 0,416 0,162 0,061 7,88 0,101 5,712 25,61 0,21 0,648 68,170 Tặng cho Thừa kế Cho thuê, cho thuê lại Hồ Diện sơ tích (bộ) (ha) 9,738 0,632 74 Diện tích (ha) 2,780 0,182 0,573 0,312 Hồ sơ (bộ) 22 Diện tích (ha) 0,311 0,095 0,064 0,042 3 3 12 131 0,315 0,184 0,097 0,212 0,262 0,131 0,072 0,097 0,130 0,076 0,311 0,259 0,093 0,195 6,008 1 0,016 0,018 0,096 0,126 0,063 2,1 39 0,831 12,47 Hồ sơ (bộ) (Nguồn: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sa Pa) Thế chấp Hồ sơ (bộ) 2165 15 12 Diện tích (ha) 27,976 0,327 0,252 0,891 6 23 11 2.305 0,110 0,774 0,040 0,075 0,084 0,078 0,06 0,123 0,098 0,06 0,072 0,276 0,165 0,135 30,90 Góp vốn Hồ sơ (bộ) Diện tích (ha) 0,154 0,154 62 Qua bảng ta thấy: Trong giai đoạn 2015 - 2017, công tác chuyển QSDĐ địa bàn huyện Sa Pa tiến hành tất xã, trị trấn huyện, có thị trấn Sa Pa tiến hành chuyển QSDĐ nhiều xã Nậm Sài Các hồ sơ đăng kí chuyển nhượng địa bàn huyện giải quyết, nhanh chóng theo quy định pháp luật, có số hồ sơ bị trả lại có văn ngăn chặn quan Thi hành án, có tranh chấp, hợp đồng không quy định Luật đất đai năm 2013 quy định rõ trình tự, thủ tục tránh nhiều vấn đề nhạy cảm, điều góp phần làm thúc đẩy hoạt động chuyển quyền sử dụng đất diễn mạnh mẽ Tuy nhiên công tác chuyển đổi quyền sử dụng đất không gặp khó khăn, điển hình như: - Việc thực văn bản, quy định Luật Đất đai chậm trễ Cần phải có kế hoạch cụ thể việc cập nhật văn pháp luật nhanh chóng đưa vào sử dụng, tránh làm chậm hoạt động có nhu cầu cần thiết - Cơ chế “một cửa liên thông” thực tốt huyện Sa Pa nhằm mục tiêu đơn giản hóa TTHC, xong số lượng cán chun mơ hạn chế phần anh hướng đến kết thực thi nhiệm vụ 3.3.3.3 Đánh giá kết chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa theo loại đất Bả ng 12 Kết công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 theo loại đất Đất TT Hình thức Chuyển đổi Chuyển nhượng Tặng cho Thừa kế Cho thuê, cho thuê lại Thế chấp Góp vốn Hồ sơ (bộ) 43 371 84 21 2241 Diện tích (ha) 0,686 4,749 1,268 0,277 22,964 0,154 Đất nông nghiệp Diện Hồ sơ tích (bộ) (ha) 0 324 55,881 47 4,740 18 0,554 12,470 64 7,936 0 Đất sản xuất kinh doanh Diện Hồ tích sơ (ha) (bộ) 0 0 0 0 0 0 0 (Nguồn: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sa Pa Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Sa Pa) 63 Bảng 3.12 cho thấy: Công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2017 tiến hành chủ yếu đất ở, lại tiến hành đất nông nghiệp 3.3.3.4 Đánh giá kết chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa theo thời gian Bả ng 13 Kết công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 theo năm STT Năm Số hồ sơ Diện tích 2015 203 11,043 2016 378 33,928 2017 284 30,037 Tổng 865 75,008 (Nguồn: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sa Pa) Qua bảng 3.13 ta thấy tình hình chuyển QSDĐ địa bàn huyện có biến động qua năm Năm 2015 có 203 hồ sơ với diện tích 11,043 ha; năm 2016 tăng lên với 378 hồ sơ với tổng diện tích đất chuyển đổi 33,928 ha; năm 2017 giảm xuống 284 hồ sơ với tổng diện tích đất chuyển nhượng 30,037 Có tăng giảm hồ sơ, diện tích chuyển nhượng qua năm năm 2016, loại dự án như: Đường tránh quốc lộ 4D, tầu hỏa leo núi, cơng viên văn hóa Mường Hoa dự án phát triển nhà ở, thương mại, du lịch, dịch vụ nên tạo đà tâm lý cho nhà đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, từ đẩy lượng giao dịch quyền sử dụng đất tăng lên Sang năm 2017 tình hình kinh tế diễn biến bất thường, nguy lạm phát cao kéo theo tình trạng thị trường bất động sản bị đóng băng dẫn đến số lượng hồ sơ chuyển đổi giảm đáng kể Tổng cộng từ năm 2015 đến năm 2017 có 865 trường hợp chuyển đổi QSDĐ với diện tích 75,008ha 64 3.4 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến người sử dụng đất cán quản lý 3.4.1 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến người sử dụng đất Bả ng 14 Kết đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến người sử dụng đất TT Nội dung đánh giá Ý kiến Ý kiến trả lời trả lời có khơng Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ người (%) người (%) Đã cấp GCN QSD đất 140 87,50 20 12,50 Có hiểu biết thủ tục chuyển quyền sử 107 66,88 53 33,12 147 91,88 13 8,12 123 76,88 37 23,12 138 86,25 22 13,75 150 93,75 10 6,25 134 83,75 26 16,25 153 95,63 4,37 dụng đất Khó khăn vướng mắc gặp phải việc thực chuyển quyền SD đất - Hồ sơ nhiều giấy tờ kê khai 110 - Ghi hồ sơ sai, bị sửa lại nhiều lần 21 - Phải lại nhiều lần mà không 16 giải Được tham gia buổi tuyên truyền pháp luật đất đai cho nhân dân Được thông báo trình giải hồ sơ mà cán chuyên mơn phát hồ sơ bị sai sót Được cán chuyên môn hướng dẫn làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đầy đủ, cụ thể Kết chuyển quyền sử dụng đất có trả thời hạn Hài lòng thái độ, hành vi cán chuyên môn thực chuyển quyền sử dụng đất địa phương 65 Qua bảng số liệu ta thấy: Người sử dụng đất huyện Sa Pa phần lớn có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có 140 người tổng số 160 người chiếm 87,5% Qua điều tra trực tiếp 160 người tham gia vào công tác chuyển quyền sử dụng đất 107 ý kiến chiếm 66,88% tổng số phiếu cho có hiểu biết thủ tục chuyển quyền sử dụng đất Tuy nhiên hiểu biết người dân hạn chế; chưa đầy đủ vậy, phải tuyên truyền nhiều cho người dân Phần lớn người sử dụng đất cho rằng, hướng dẫn cụ thể thủ tục có nhu cầu tham gia chuyển quyền sử dụng đất Trong có 150 người dân hướng dẫn cụ thể chi tiết thủ tục chuyển quyền sử dụng đất chiếm 93,75 % Do thiếu cán địa chính, cán phải phụ trách nhiều mảng cơng việc, có số người dân đến quan không hướng dẫn cụ thể chi tiết Có 153 ý kiến hài lòng thái độ, hành vi cán chuyên môn trình thực chuyển QSDĐ chiếm 95,63% Phần lớn người dân cho họ gặp khó khăn vướng mắc việc thực chuyển quyền sử dụng đất Theo kết điều tra cho thấy đại phận người dân trực tiếp tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất hiểu thực quy trình thủ tục chuyển đổi, người dân vấn trả lời khơng hiểu người chưa thực quan tâm đến công tác chuyển quyền sử dụng đất chưa nắm quy định pháp luật đất đai Qua việc điều tra nhận thấy, mong mỏi lớn người dân nâng cao hiệu công tác chuyển nhượng QSDĐ địa bàn huyện thời gian tới Để đạt điều theo ý kiến thu thập được, tổ chức tuyên truyền rộng rãi pháp luật đến tồn thể nhân dân; niêm yết cơng khai thủ tục chuyển quyền QSDĐ UBND cấp xã, nhà văn hóa xã; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác chuyên môn cho cán địa xã, huyện bố trí lực lượng cán bộ, phân công công việc hợp lý đảm bảo đạt hiệu cao công tác chuyển quyền QSDĐ 66 3.4.2 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến cán quản lý Bả ng 15 Kết đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến cán làm công tác tài nguyên môi trường STT Ý kiến Đồng Không ý đồng ý Cần tuyển thêm cán chuyên 21 14 Nội dung cần đánh giá Tỷ lệ % ý kiến đồng ý 60,00 Nguyên nhân môn để thực công tác chuyển quyền Thời gian quy định trình 27 77,14 31 88,57 tự thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đủ để thực Hồ sơ chuyển quyền trả thời hạn 80% Những khó khăn thẩm định hồ sơ chuyển QSD đất: - Thủ tục HS cấp xã nộp lên 32 91,43 28 80,00 chưa đầy đủ - Người dân thực nghĩa vụ tài chậm trễ Khó khăn hướng dẫn người dân làm thủ tục hồ sơ chuyển QSD đất - Do trình độ am hiểu pháp 28 80,00 16 19 45,70 luật người dân hạn chế - Do trình độ văn hóa thấp Qua bảng ta thấy tồn công tác chuyển QSDĐ huyện Sa Pa trình độ văn hóa thấp, người dân chưa am hiểu pháp 67 luật thủ tục chuyển QSDĐ Vì cần phải tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn cho cán bộ, đầu tư trang thiết bị phục vụ yêu cầu cơng việc Có 91,43% cho khó khăn thẩm định hồ sơ chuyển QSD đất thủ tục hồ sơ cấp xã gửi lên chưa đầy đủ Có 60% ý kiến cho nên tuyển thêm cán chuyên môn để thực công tác chuyển QSDĐ 3.5 Đánh giá thuận lợi, khó khăn, yếu tố ảnh hưởng đề xuất nâng cao hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện 3.5.1 Thuận lợi - Hiện xã, thị trấn đo đạc xong hệ thống đồ địa tỉ lệ 1/500, 1/1000 tiến hành bước xây dựng sở liện đất đai - Đã đời vào hoạt động có hiệu Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ Trả kết theo chế “một cửa liên thông”; áp dung phần mềm luân chuyển hồ sơ (VNPT iGate) thống địa bàn tồn tỉnh Từ đo góp phần minh bạch, rút gọn giảm thiểu thời gian TTHC người dân - Cán làm công tác quản lý đất đai địa bàn huyện có trình độ Đại học trở lên thường xun tham gia lớp bồi dưỡng Sở Tài ngun Mơi trường tổ chức Cán địa xã, thị trấn tham gia giao ban định ký hàng tháng với phòng Tài ngun Mơi trường huyện, để từ kíp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sở để có định hướng giải 3.5.2 Khó khăn - Việc thực số thủ tục chuyển quyền sử dụng đất UBND cấp xã chậm thủ tục thừa kế trình độ cán Tư pháp số xã không đồng - Một phận người dân chưa hiểu biết đầy đủ quyền nghĩa vụ thực chuyển quyền sử dụng đất 68 - Nhiều trường hợp mua bán, cầm cố, chấp không làm thủ tục với quan quan lý nhà nước đất đai - Công tác giải tranh chấp, khiếu nại đất đai chậm trễ; việc người dân việc đơn đề nghị ngăn chặn quyền người sử dụng đất diễn - Một số quy định quyền sử dụng cá nhân, hộ gia đình chưa thống văn pháp luật 3.5.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa - Tiếp tục sửa đổi, bổ sung cụ thể hóa sách liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất (sửa đổi cách tính thuế thu nhập cá nhân thông qua giá trị hợp đồng giao dịch) - Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán làm công tác quản lý đất đai địa phương cán địa cấp xã Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; điều động, luân cán để bố trí phù hợp với nhiệm vụ đơn vị - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai tời người dân, đặc biệt giúp người dân hiểu biết đầy đủ hình thực chuyển quyền sử dụng đất - Tăng cường cơng tác cải cách thủ tục hành đất đai giảm thủ tục, thời gian giải TTHC 69 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 cho thấy: 1.1 Kết chuyển quyền sử dụng đất: - Hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất theo hình thức sử dụng: Chuyển đổi (43 hồ sơ); Chuyển nhượng (695 hồ sơ); Thừa kế (39 hồ sơ); Tặng cho (131 hồ sơ); Thế chấp (2.305 hồ sơ); Cho thuê/cho thuê lại (08 hồ sơ); Góp vốn (03 hồ sơ) - Hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất theo năm: Năm 2015 (203 hồ sơ); Năm 2016 (378 hồ sơ); Năm 2017 (284 hồ sơ) - Hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất theo loại đất: Đất (2.763hồ sơ); Đất nông nghiệp (461 hồ sơ); Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (0 hồ sơ) 1.2 Sự hiểu biết người dân cán bộ: - Y kiến người dân: Có 87,5% người dân trả lời cấp GCN; 91,88% có khó khăn, vướng mắc gặp phải việc thực chuyển quyền sử dụng đất; 76,88% người dân tham gia buổi tuyên truyền; 93,75% cán hướng dẫn; 83,75% trả kết hạn; 95,63% người dân hài lòng thái độ, hành vi cán - Y kiến cán bộ: 60% cần tuyển thêm cán bộ; 77,14% thời gian đủ để giải TTHC; 88,57% thời gian trả kết 80%; 91,43% hồ sơ cấp xã nộp chưa đầy đủ; 80% người dân chậm trễ việc thực nghĩa vụ tài chính; 80% người dân am hiểu pháp luật hạn chế; 45,7% trình độ văn hóa thấp 1.3 Qua tìm hiểu, nghiên cứu công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa nhận thấy có 03 thuận lợi, 05 khó khăn, 03 yếu tố ảnh hưởng đề 04 giải pháp nâng cao hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất 70 Kiến nghị - Hồn thiện ổn định hệ thống sách quản lý nhà nước đất đai, đặc biệt cải cách, cắt giảm thủ tục hành - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai Nhất quyền nghĩa vụ người sử dụng đất - Hoàn thiên máy tổ chức đất đai, thống mơ hình Văn phòng Đăng ký đất đai cấp để đảm bảo việc đạo thống từ TW, đến cấp huyện Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giải thủ tục hành - Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra quản lý nhà nước đất đai, thị trường bất động sản Trên sở đo hoàn thiện chế sách đất đai ổn định thị trường 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu 2011 - 2015 huyện Sa Pa Báo cáo tóm tắt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ cuối 2016 huyện Sa Pa Báo cáo đánh giá nhiệm Nghị Đại hội Đảng huyện Sa Pa lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020 Báo cáo thống kê đất đai huyện Sa Pa năm 2017 Bộ Luật Dân 2015, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2015 Nguyễn Đình Bồng, Nguyễn Thanh Hà (2005), Giáo trình thị trường bất động sản, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, Tr.26-27; Tr33-34 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sa Pa, sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế QSD đất …năm 2015, 2016, 2017 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sa Pa, sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ đăng ký chấp quyền sử dung đất năm 2015, 2016, 2017.9 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sa Pa, báo cáo tổng kết năm 2015, 2016, 2017 10 Nguyễn Thị Thu Hồng (2000), “Chính sách tình hình sử dụng đất đai Vương quốc Thủy Điển”, Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Hợp tác Quốc tế Khoa học Công nghệ, Hà Nội 11 Tơn Gia Hun - Nguyễn Đình Bổng (2007), Quản lý đất đai thị trường bất động sản, NXB Bản đồ - 2007, Hà Nội 12 Luật Đất đai 2003, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2003 13 Luật Đất đai 2013, Nhà xuất Tài nguyên - Môi trường Bản đồ Việt Nam, Hà Nội - 2013 14 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2007 72 15 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân 16 Nguyễn Thị Mai (2002), “Hướng hồn thiện pháp luật đất đai”, Hội thảo Chính sách pháp luật đất đai thị trường bất động sản, 11/2002, Hà Nội 17 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai 2013 19 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định Giá đất 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất 21 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 22 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ, sửa đổi, bổ sung số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai 23 Niên gián thông kê năm 2017 huyện Sa Pa 24 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Sa Pa, báo cáo kết thống kê đất đai năm 2016, 2017 25 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Sa Pa, báo cáo kết kiểm kê đất đai năm 2015 26 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Sa Pa, báo cáo tổng kết năm 2015, 2016, 2017 27 Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 UBND tỉnh Lào Cai, việc quy định diện tích tối thiểu phép tách đất địa bàn tỉnh Lào Cai 28 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 UBND tỉnh Lào Cai, việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất địa bàn tỉnh Lào Cai 73 29 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 UBND tỉnh Lào Cai, việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trường hợp có vườn, ao; hạn mức xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm nghĩa trang, nghĩa địa; diện tích tối thiểu phép tách đất địa bàn tỉnh Lào Cai 30 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 UBND tỉnh Lào Cai, việc sửa đổi, đính Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trường hợp có vườn, ao; hạn mức xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm nghĩa trang, nghĩa địa; diện tích tối thiểu phép tách đất địa bàn tỉnh Lào Cai 31 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 UBND tỉnh Lào Cai, việc ban hành thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Lào Cai 32 Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 UBND tỉnh Lào Cai, việc ban hành quy định Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn tỉnh Lào Cai 33 Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 UBND tỉnh Lào Cai, việc thu lệ phí địa địa bàn tỉnh Lào Cai 34 Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 UBND tỉnh Lào Cai, việc thu Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Lào Cai 35 Quyết định số 108/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 UBND tỉnh Lào Cai, việc ban hành quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm nghĩa trang, nghĩa địa diện tích tối thiểu phép tách đất địa bàn tỉnh Lào Cai 74 36 Lưu Quốc Thái (2006), “Pháp luật đất đai vấn đề đầu tư nước vào thị trường bất động sản Trung Quốc”, Tạp chí Tài nguyên Môi trường, (8/2006), Tr 43-44, Hà Nội 37 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường việc quy định hồ sơ trình tự, thu tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài đất đai người sử dụng đất 38 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi trường, Thông tu liên tịch hướng dẫn việc đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 39 Thơng tư số 23/2006/TT-BTC ngày 24/3/2006 Bộ Tài hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước theo quy định Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 40 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 Bộ Tài chính, hướng dẫn thực thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực số nội dung sửa đổi, bổ sung thuế thu nhập cá nhân quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế số 71/2014/QH13 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/92/2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều nghị định thuế 41 Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 6/6/2014 Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi trường - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư liên tịch hướng dẫn số vấn đề xử lý tài sản bảo đảm 42 Văn số 15286/BTC-QLCS ngày 23/10/2014 Bộ Tài việc hướng dẫn tạm thời trình tự, thủ tục thẩm định giá đất hồ sơ, trình tự thủ tục, luân chuyển hồ sơ người sử dụng đất thực nghĩa vụ tài đất đai 43 Văn số 750/UBND-TNMT ngày 28/02/2017 UBND tỉnh Lào Cai, việc tách đất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp địa bàn tỉnh Lào Cai ... hưởng đến công tác chuyển quyền sử dụng đất 45 3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất huyện Sa Pa 46 3.3 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai ... trạng sử dụng đất huyện Sa Pa năm 2017 48 Bảng 3.2 Kết công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 51 Bảng 3.3 Kết công tác chuyển đổi quyền sử dụng đất địa. .. Kết cơng tác góp vốn giá trị quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 58 Bảng 3.10 Kết công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015 - 2017 theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện sa pa, tỉnh lào cai giai đoạn 2015 2017 , Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện sa pa, tỉnh lào cai giai đoạn 2015 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay