Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký đât đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện văn bàn, tỉnh lào cai

93 2 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MAI THỊ KIM OANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MAI THỊ KIM OANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI Ngành: Quản ly đất đai Mã số: 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông Thái Nguyên - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác gia luận văn Mai Thị Kim Oanh ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực nghiên cứu đề tài, tơi nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình, đóng góp quý báu nhiều tập thể, nhân tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn thạc sỹ Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo - PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ bảo tận tình suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Đào tạo sau đại học, khoa Quản lý Tài nguyên, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Tôi trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Sở Tài ngun Mơi trường, UBND huyện Văn Bàn, Văn phòng đăng đất đai tỉnh Lào Cai, Phòng Tài nguyên Môi trường, Chi cục Thống kê, Chi nhánh Văn phòng đăng đất đai huyện Văn Bàn tạo điều kiện cho thu thập số liệu, thông tin cần thiết để thực luận văn Cảm ơn gia đình, anh chị đồng nghiệp, bạn bè động viên giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác gia luận văn Mai Thị Kim Oanh DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Phân bố dân cư theo đơn vị hành 37 Bảng 3.2: Tổng hợp diện tích đo đạc lập đồ địa .43 Bảng 3.3: Diện tích, cấu loại đất theo mục đích sử dụng .45 Bảng 3.4: Tổng hợp số giấy chứng nhận đất cấp .52 Bảng 3.5: Tổng hợp diện tích đất cấp GCN 53 Bảng 3.6: Tổng hợp số giấy chứng nhận đất chuyên dùng cấp .54 Bảng 3.7: Tổng hợp diện tích đất chuyên dùng cấp GCN .55 Bảng 3.8: Tổng hợp số giấy chứng nhận đất sản xuất nông nghiệp cấp 56 Bảng 3.9: Tổng hợp diện tích đất sản xuất nông nghiệp cấp GCN 57 Bảng 3.10: Tổng hợp số giấy chứng nhận đất lâm nghiệp cấp 58 Bảng 3.11: Tổng hợp diện tích đất lâm nghiệp cấp GCN 59 Bảng 3.12: Tổng hợp số giấy chứng nhận đất nuôi trồng thủy sản cấp 61 Bảng 3.13: Tổng hợp diện tích đất ni trồng thủy sản cấp GCN 62 Bảng 3.14: Thống kê tổng hợp việc cấp GCN huyện Văn Bàn 63 Bảng 3.15: Tổng hợp số GCN tồn đọng chưa cấp 65 Bảng 3.16: Tổng hợp kết cấp GCN loại đất huyện Văn Bàn .66 Bảng 3.17: Kết lấy ý kiến cán quản lý đất đai công tác cấp GCN huyện Văn Bàn 67 Bảng 3.18: Kết lấy ý kiến người dân công tác cấp GCN huyện Văn Bàn giai đoạn 2015 - 2017 68 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Bản đồ hành huyện Văn Bàn 32 Hình 3.2: Hệ thống thủy văn huyện Văn Bàn 34 Hình 3.3: Bản đồ QH đô thị sở hạ tầng tỉnh Lào Cai, .39 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iiiv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Cơ sở khoa học .3 1.1.1 Đăng đất đai, nhà tài sản gắn liền với đất 1.1.2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 1.1.3 Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 1.1.4 Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 1.1.5 Trường hợp sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 11 1.1.6 Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 12 1.1.7 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà vài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, nhân .12 1.1.8 Cấp Giấy chứng 13 nhận tài sản gắn liền với đất 1.1.9 Hồ sơ nộp thực thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 14 1.1.10 Trình tự, thủ tục đăng đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đăng bổ sung tài sản gắn liền với đất 16 1.2 Cơ sở phápcông tác đăng đất đai, cấp GCN .18 1.2.1 Luật: 18 1.2.2 Nghị định: 18 1.2.3 Thông tư: 19 1.2.4 Các Quyết định: 20 1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 21 1.3.1.Tình hình cấp GCNQSDĐ số nước giới .21 1.3.2 Tình hình Đăng đất đai, cấp Giấy chứng nhận Việt Nam 22 1.3.3 Tình hình lập hồđịa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Việt Nam 25 1.3.4 Tình hình Đăng đất đai, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, nhân địa bàn tỉnh Lào Cai .26 CHƯƠNG II ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng nghiên cứu 28 2.2 Phạm vi nghiên cứu .28 2.3 Thời gian địa điểm nghiên cứu .28 2.4 Nội dung nghiên cứu 28 2.4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội huyện Văn Bàn 28 2.4.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai huyện Văn Bàn 28 2.4.3 Đánh giá thực trạng công tác Đăng đất đai, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, nhân địa bàn huyện Văn Bàn giai đoạn 2015-2017 28 2.4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác đăng đất đai, cấp GCN cho hộ gia đình, nhân địa bàn huyện Văn Bàn 29 2.5 Phương pháp nghiên cứu .29 2.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 29 vii 2.5.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 30 2.5.3 Phương pháp thống kê, so sánh 30 2.5.4 Phương pháp chuyên gia 31 CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 32 3.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế - văn hóa - xã hội huyện Văn Bàn 32 3.1.1 Vị trí địa 32 3.1.2 Đặc điểm kinh tế .35 3.1.3 Đặc điểm văn hóa - xã hội 36 3.1.4 Một số đặc điểm, tình hình địa phương có liên quan đến đất đai .40 3.1.5 Đánh giá chung đặc điểm tự nhiên - kinh tế - văn hóa - xã hội ảnh hưởng đến cơng tác cấp GCN cho hộ gia đình, nhân 41 3.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai huyện Văn Bàn 41 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai địa bàn 41 3.2.2 Đánh giá chung công tác quản lý đất đai .49 3.3 Thực trạng công tác cấp GCNQSDĐ huyện Văn Bàn 50 3.3.1 Quy trình thủ tục cấp GCNQSDĐ áp dụng huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 50 3.3.2 Kết cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình nhân sử dụng đất địa bàn huyện Văn Bàn .51 3.3.3 Đánh giá tình hình cấp GCNQSDĐ huyện Văn Bàn 63 3.3.4 Những thuận lợi khó khăn công tác cấp GCNQSDĐ huyện Văn Bàn 69 3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác đăng đất đai, cấp GCN cho hộ gia đình, nhân địa bàn huyện Văn Bàn 71 3.4.1 Giải pháp chung 71 3.4.2 Giải pháp cụ thể 72 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 76 Kết Luận 76 Kiến nghị .76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐĐC GCN : Bản đồ địa : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất HĐND : Hội đồng nhân dân HSĐC : Hồđịa QLĐĐ : Quản lý đất đai QSDĐ : Quyền sử dụng đất TNMT : Tài nguyên Mơi trường TTHC : Thủ tục hành UBND : Uỷ ban nhân dân VPĐK : Văn phòng Đăng đất đai Qua bảng 3.18 ta thấy: - Kết mức độ hiểu biết chung GCN có 70% người dân trả lời đúng; số phiếu sai 10%; số phiếu người dân 20% - Về điều kiện cấp GCN: số hộ trả lời đạt 61,67%; số câu trả lời sai 15%; số phiếu 23,33% - Về trình tự, thủ tục cấp GCN: Có 66,67% hộ trả lời đúng, 10% hộ trả lời sai; 23,33% số phiếu trả lời - Về nội dung ghi GCN: 63,33% hộ vấn trả lời đúng, 16,67% số phiếu trả lời sai, 20% số phiếu trả lời - Về kí hiệu loại đất: Số hộ trả lời đạt 71,67%; 6,66% trả lời sai 21,67% trả lời - Về cấp mới: Số hộ trả lời chiếm 65%, số phiếu trả lời sai 10%, số phiếu trả lời 25% - Về thẩm quyền cấp GCN: 66,67% số hộ trả lời đúng, 8,33% số phiếu trả lời sai, 25% số phiếu trả lời Qua bảng 3.18 cho thấy tiêu khác mức độ hiểu biết người dân khác Để đẩy nhanh tiến độ công tác cấp GCNQSDĐ cần phải tích cực cơng tác tun truyền cho nhân dân cơng tác cấp giấy nói riêng văn pháp luật nói chung 3.3.4 Những thuận lợi khó khăn cơng tác cấp GCN huyện Văn Bàn 3.3.4.1 Thuận lợi Nhìn chung cơng tác cấp GCN địa bàn huyện Văn Bàn thời gian qua đạt kết cao so với toàn tỉnh Lào Cai, từ thực theo Luật đất đai 2013 thực cải cách thủ tục hành đến Số lượng GCN cấp đạt kết cao, mặt cán thực bước nâng cao số lượng chất lượng, ngày có nhiều kinh nghiệm công tác đăng đất đai cấp GCN Cơ sở vật chất kĩ thuật ngày cải thiện số lượng chất lượng Nhận thức cán nhân dân pháp Luật Đất đai nói chung, sách cấp GCN nói riêng ngày nâng cao Cơng tác quản lý đất đai từ huyện đến sở ngày chặt chẽ Uỷ ban nhân dân xã quan tâm nhiều đến công tác cấp GCN cho nhân dân Công tác tuyên truyền pháp luật trọng giúp cho nhiều người dân người dân ngày hiểupháp Luật Đất đai thủ tục hành cơng tác cấp GCN ý thực quyền nghĩa vụ việc đăng cấp GCN, đặc biệt lợi ích GCN 3.3.4.2 Khó khăn Các văn hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ban hành điều chỉnh thường xun, thiếu ổn định, chí có điều đọc lên nhiều người có cách hiểu khác dẫn đến số vướng mắc tổ chức thực Hồ sơ tài liệu vừa thiếu vừa biến động đặc biệt loại tài liệu sổ sách, đồ trước Luật đất đai 2013 bị hư hỏng thất lạc nhiều, việc lập đồ địa cơng nghệ số chậm Cơng tác quản lý hồđịa lỏng lẻo , chưa tiến hành cách đồng hoàn chỉnh chưa có phòng lưu trữ hồ riêng quy cách Vì vậy, hồ sơ nhanh bị xuống cấp, hư hỏng chưa đáp ứng thơng tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý đất đai cấp GCN Bên cạnh đó, số xã chưa thực quan tâm đạo phận chun mơn rà sốt, xác lập hồ sơ xét duyệt hồcấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, nhân xã thị trấn chậm Cán địa số xã yếu chuyên môn, chưa đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước đất đai, có ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận địa phương Các hộ có ranh giới liền kề không thống ranh giới với nhau, xảy tranh chấp, UBND xã, thị trấn không xử lý dứt điểm trường hợp tranh chấp, khiếu nại, lấn chiếm đất đai nên việc đo vẽ để xác định diện tích đất gặp nhiều khó khăn, phức tạp khó xử lý q trình cấp GCN Sự quan tâm người sử dụng đất đến việc cấp GCN chưa cao, chưa thật thấy hết quyền lợi ích GCN 3.4 Đề xuất giai pháp nâng cao hiệu qua công tác đăng ky đất đai, cấp GCN cho hộ gia đình, nhân địa bàn huyện Văn Bàn 3.4.1 Giải pháp chung 3.4.1.1 Giải pháp sách - Trường hợp sử dụng đất hộ gia đình, nhân theo Điều 102 Luật Đất đai 2013 Điều 25 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP thực thẩm định cấp GCNQSDĐ ln, khơng trình UBND huyện định công nhận quyền sử dụng đất rút ngắn thời gian, tránh rườm rà thủ tục hành - Rà sốt quy định UBND tỉnh ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định số 01/NĐ- CP ngày 06/01/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai: Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định trình tự thủ tục thu hồi đất, trưng dụng đất, giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định trình tự, thủ tục đăng đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn tỉnh Lào Cai - Quy định rõ chi tiết việc sử dụng đất để thực dự án, cơng trình sản xuất kinh doanh khơng thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định Điều 61, 62 Luật Đất đai Mở rộng trường hợp nhà nước thu hồi đất, ưu tiên dự án đầu tư nông, lâm ngư nghiệp - Thực kết quy chế phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường với UBND huyện, thành phố lĩnh vực tài nguyên, môi trường để đảm bảo nhiệm vụ - Xây dựng Quy chế phối hợp Văn phòng đăng đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng đất đai với Phòng Tài ngun Mơi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, quan tài chính, quan thuế quan, đơn vị khác có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo Khoản Điều Thông tư số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 liên Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức chế hoạt động Văn phòng Đăng đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường 3.4.1.2 Giải pháp công nghệ - Thực hiện, theo dõi việc giải hồ sơ thủ tục hạn theo chế “Một cửa” “một cửa liên thông” Thường xuyên cập nhật văn quy phạm pháp luật Trung ương để kịp thời sửa đổi, bổ sung thủ tục hành (TTHC) Tăng cường ứng dụng ứng dụng công nghệ tin học, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ quản lý giải hồ sơ, TTHC - Tiếp tục thực vận hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 - Duy trì mơ hình “Một cửa liên thơng” giảm thiểu tối đa thời gian giải hồ sơ, thủ tục cho doanh nghiệp Tăng động, linh hoạt giải thủ tục tài nguyên môi trường - Linh hoạt công tác trao đổi thông tin với tổ chức thông qua mạng internet (gửi e-mail) Phấn đấu thực việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu, liệu dạng tài liệu số hóa để thuận tiện cho việc quản lý tra cứu - Đôn đốc công tác giải thủ tục đầu tư, cấp GCNQSDĐ đưa tin giải trang Thông tin điện tử - Tiếp tục ứng dụnghiệu “Văn phòng điện tử” quản lý điều hành hoạt động Đặc biệt theo dõi đôn đốc phòng, đơn vị, cán cơng chức viên chức giải hồ sơ thủ tục 3.4.2 Giải pháp cụ thể 3.4.2.1 Đối với Sở Tài nguyên Môi trường - Đăng tải Các văn quy phạm pháp luật: Luật, Nghị định Chính phủ, Thơng tư Bộ Ngành, định, thị cấp có thẩm quyền liên quan đến việc thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường Website Sở Tài nguyên Môi trường phòng, đơn vị chức Sở Khi tổ chức, doanh nghiệp nhân có yêu cầu khai thác thơng tin phòng đơn vị thuộc Sở phải cung cấp thông tin kịp thời - Việc hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp nhân lập hồ sơ thủ tục hành phải đảm bảo quy định, rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu; nội dung hướng dẫn phải thể phiếu hướng dẫn lập hồ sơ gửi cho tổ chức, doanh nghiệp, nhân hướng dẫn để triển khai thực Trong trình hướng dẫn, người cán phải có thái độ lịch sự, cởi mở, tác phong thực thi công vụ; nghiêm cấm thái độ cửa quyền, phát ngôn thẩm quyền - Công bố công khai kết giải thủ tục hành đất đai tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, nhân Một cửa điện tử website Sở để người dân, tổ chức theo dõi - Niêm yết công khai chi tiết thủ tục phận “một cửa” để tổ chức, hộ gia đình, nhân đến liên hệ nắm loại hồ sơ thủ tục; Cán tiếp nhận, thụ lý hồ sơ tổ chức kiểm tra thành phần hồ sơ, tính đầy đủ hồ sơ, đồng thời hướng dẫn tổ chức văn để bổ sung thành phần hồ sơ thiếu tiếp nhận để giảm số lần lại tổ chức; - Công tác hướng dẫn tổ chức, nhân lập hồ sơ thủ tục hành đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, quy định (chỉ hướng dẫn lần) phải thể văn phiếu hướng dẫn Tránh tình trạng hướng dẫn nhiều lần, nội dung lần hướng dẫn không thống - Bố trí cán hợp lý, có kinh nghiệm, chuyên ngành đào tạo, trách nhiệm cao với công việc, trực tiếp tham gia việc giải thủ tục hồ sơ kịp thời, linh hoạt Tập trung thời gian cho việc nghiên cứu hồđể trình thẩm định đưa ý kiến, chỉnh sửa bổ sung chi tiết, rõ ràng định hướng nội dung phải chỉnh sửa cho chủ đầu tư Nội dung trả lại hồ sơ phải ghi rõ nguyên nhân, nội dung cần làm rõ thành phần hồ sơ, tài liệu cần bổ sung Thực nghiêm túc phiếu hẹn trả hồ sơ - Khi tiếp nhận hồ sơ sau thẩm định, tập trung cán bộ, thời gian ưu tiên cho việc rà soát nội dung chỉnh sửa, bổ sung để đẩy nhanh tiến độ giải hồ sơ - Việc thanh, kiểm tra đất đai phải có chương trình, kế hoạch thanh, kiểm tra cụ thể Khơng để xảy tình trạng thanh, kiểm tra 01 lần/năm doanh nghiệp, tránh chồng chéo, trùng lặp - Giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thực thi công vụ công chức, viên chức Đặc biệt việc không nhũng nhiễu, quan liêu, hách dịch - Lãnh đạo phòng, đơn vị, Văn phòng ĐKĐĐ tăng cường quản lý cán để ngăn ngừa tượng sách nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp Khi phát tiêu cực phải xử lý theo chức trách nhiệm vụ giao báo cáo để xử lý trường hợp vượt thẩm quyền - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ giao tiếp hành công chức, viên chức cán làm công tác phận cửa nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ giao - Xử lý nghiêm theo pháp luật hành nói chung Luật cơng chức, viên chức nói riêng cơng chức, viên chức vi phạm nội quy quy chế quan, vi phạm pháp luật - Hàng năm, tổ chức tập huấn, hướng dẫn thủ tục hành thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường cho tổ chức, doanh nghiệp Đồng thời, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp thực theo quy định để kiến nghị với Bộ, Ngành, Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế - Lập hộp thư tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị tổ chức, nhân thực trả lời trực tiếp trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên Môi trường - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai kiên thu hồi đất doanh nghiệp giao đất, cho thuê đất chậm triển khai vi phạm Luật Ðất đai 3.4.2.2 Đối với UBND huyện Văn Bàn - Tăng cường công tác quản lý đất đai địa bàn, phát huy chức sở; phát có kiến nghị xử lý kịp thời trường hợp tổ chức không đăng đất đai, vi phạm pháp luạt đất đai - Tăng cường phổ biến tuyên truyền pháp luật đất đai địa bàn Thường xuyên cập nhật văn quy định pháp luật đất đai - Chỉ đạo phòng, ban chuyên môn phối hợp tốt với quan chuyên môn tài nguyên môi trường thực tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước đất đai 3.4.2.3 Đối với người sử dụng đất Sử dụng đất mục đính, ranh giới giao đất, cho thuê đất; thực đăng đất đai với Nhà nước; thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước sử dụng đất theo pháp luật đất đai hành KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết Luận Công tác cấp GCN nội dung quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai, công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện triển khai theo quy trình mà Nhà nước quy định Được quan tâm đạo UBND huyện Văn Bàn cấp GCNQSDĐ phạm 23 đơn vị hành Tính đến 31/12/2017 đạt kết sau: - Số giấy chứng nhận cấp toàn huyện 33.383 GCN chiếm 96.68% tổng số GCN cần cấp địa bàn huyện - Diện tích đất cấp GCN 12.086.26 chiếm 96.79% so với tổng diện tích đất cần cấp địa bàn huyện Cụ thể loại đất sau:  Đất ở: Đã cấp 16.546 GCN với diện tích 157,52  Đất sản xuất nông nghiệp: Đã cấp 1.368 GCN với diện tích 269,36  Đất lâm nghiệp: Đã cấp 11.008 GCN với diện tích 8.453,65  Đất nuôi trồng thủy sản: Đã cấp 97 GCN với diện tích 16.77  Đất chuyên dùng: cấp 190 GCN với diện tích 1403,84 - Số lượng tồn đọng không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận 68 trường hợp với diện tích 14,49 Kiến nghị Qua tìm hiểu công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện thời gian qua, Tôi mạnh dạn đưa số đề nghị sau: - Đối với trường hợp hồ sơ tranh chấp, lấn chiếm, chưa đủ điều kiện giấy tờ cấp GCNQSDĐ: thẩm định lại diện tích, xác định phần diện tích lấn chiếm, hướng dẫn bổ sung hồn thiện giấy tờ thiếu để cấp giấy chứng nhận cho hộ - Phải tăng cường cơng tác quản lý, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo việc sử dụng đất mục đích, định hướng chủ trương đảng Nhà nước quản lý sử dụng đất - Tập trung bồi dưỡng chuyên môn cho cán quản lý, cán chuyên trách nhằm nâng cao trình độ chun mơn sâu để phục vụ nhà nước, phục vụ nhân dân Bên cạnh phải thường xuyên quán triệt thái độ làm việc nghiêm túc cán với người dân Đồng thời thường xuyên tuyên truyền luật đất đai cho nhân dân để nắm vững luật đất đai, trình tự thủ tục cấp GCNQSDĐ TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Hồng Huy Biều (2000), Chính sách tình hình sử dụng đất đai vương quốc Thái Lan; Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định hồđịa chính; Bộ Tài ngun Mơi trường (2015), Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết số điều Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ; Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài (2015), Thơng tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức chế hoạt động Văn phòng Đăng đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường; Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ việc thi hành Luật đất đai, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội Chính phủ (2009), Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/09/2009 phủ cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật Đất đai; Quốc hội (2005), Luật dân 2005, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 10 Quốc hội (2013, Luật đất đai năm 2013, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 11 Quốc hội (2013), Hiến pháp 2013, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 12 Quốc hội (2015), Luật dân 2015, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 13 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai (2018), Diễn Văn kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai; 14 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai (2014), Báo cáo tình hình thực cấp Giấy chứng nhận địa bàn tỉnh Lào Cai; 15 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai (2014), Báo cáo Kết tra cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Lào Cai 16 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai, Báo cáo kết công tác năm 2017; 17 Ủy ban nhân nhân dân tỉnh Lào Cai (2014), Quyết định số 43/2014/QĐUBND quy định trình tự, thủ tục đăng đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn tỉnh Lào Cai; 18 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (2017), Báo cáo tình hình thực cấp Giấy chứng nhận địa bàn tỉnh Lào Cai; 19 Tổng cục Quản lý đất đai (2015), Ngành Quản lý đất đai Việt Nam 70 năm xây dựng phát triển; 20 UBND huyện Văn Bàn, Báo cáo công tác đạo, điều hành kết phát triển KT-XH, dự toán Ngân sách Nhà nước tháng năm 2016, 2017 21 Văn phòng Đăng đất đai, Báo cáo kết công tác năm 2015,2016, 2017 22 Chi nhánh Văn phòng Đăng đất đai huyện Văn Bàn, Báo cáo kết công tác năm 2015, 2016, 2017 II Tài liệu Internet 23 http://www.vusta.vn/vi/news/Thong-tin-Su-kien-Thanh-tuu-KH- CN/Kinh-nghiem-quan-ly-dat-dai-cua-mot-so-nuoc-tren-the-gioi-va-van-dedoi-voi-Viet-Nam-35616.html PHỤ LỤC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VỀ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Họ tên:…………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Nghề nghiệp:………………………………………………………………… Xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề cấp GCNQSDĐ theo Luật Đất đai 2013 cách lựa chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau đây: I Đánh giá hiểu biết chung GCN Theo ông (bà) nhà nước ta thi hành luật đất đai nào? a 2003 b 2013 c Không biết Người sử dụng đất nhận GCNQSDĐ nào? a Sau đăng b Khi hồn thành nghĩa vụ tài c Trước hồn thành nghĩa vụ tài d Khơng biết Trên GCNQSDĐ có ghi thời hạn sử dụng đất khơng? a Có b Khơng c Khơng biết Khi nhận GCN người sử dụng đất cần phải sử dụng mục đích mảnh đất nào? a Đúng b Sai c Không biết Thời gian thực thủ tục cấp GCN kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ bao lâu? a Không 20 ngày trường hợp cấp GCN lần đầu b Không 30 ngày trường hợp cấp GCN lần đầu c Không 50 ngày trường hợp cấp GCN lần đầu d Không biết II Về điều kiện cấp GCN Nếu nhà ơng/bà sử dụng đất sai mục đích có cấp GCN khơng? a Có b Khơng c Khơng biết Chỉ có đất nơng nghiệp phép cấp GCN? a Đúng b Sai c Không biết Trong hồcấp GCN phải có kèm theo CMND sổ hộ khơng? a Có b Khơng c Không biết Khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đấtcấp GCN khơng? a Có b Không c Không biết Khi thừa kế quyền sử dụng đấtcấp GCN khơng? a Có b Khơng c Khơng biết Khi nhận tặng cho quyền sử dụng đấtcấp GCN khơng? a Có b Khơng c Khơng biết Khi chưa hồn thiện hồ sơ người sử dụng đấtcấp GCN khơng? a Có b Khơng c Khơng biết III Về trình tự, thủ tục cấp GCN Cấp GCN bao gồm có hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế? a Đúng b Sai c Khơng biết Cấp GCN có phải nộp thuế thu nhập nhân lệ phí trước bạ khơng? a Có b Khơng c Khơng biết Hồcấp GCN hộ gia đình, nhân nơng thơn nộp UBND xã, thị trấn nơi có đất? a Đúng b Sai c Không biết Trường hợp cấp giấy GCN phải nộp tiền lệ phí nộp trước hay nộp sau? a Trước b Sau c Không biết IV Về nội dung ghi GCN Trên GCN có ghi tài sản gắn liền với đất khơng? a Có b Khơng c Khơng biết Trên GCN có ghi thời hạn sử dụng đất khơng? a Có b Khơng c Khơng biết Sơ đồ đất GCN khơng? a Có b Khơng c Khơng biết Diện tích đất GCN khơng? a Có b Khơng c Không biết Khi đất đai tài sản chung hai vợ chồng, theo ông/bà GCN ghi rõ họ tên ai? a Vợ b Chồng c Cả hai d Khơng biết Mục đích sử dụng đất có ghi GCN khơng? a Có b Khơng c Không biết V Về ky hiệu Đất nông thôn hiệu nào? a ONT b ODT c DON d Không biết Đất trồng lâu năm hiệu nào? a LUA b CLN c LUM d Không biết Đất rừng sản xuất hiệu nào? a RTS b RST c RSX d Không biết Đất trồng lúa nước hiệu nào? a LUA b LUC c LUB d Không biết VI Về cấp Khi GCN bị ố nhoè, rách bị có cấp GCN không? a Phải b Không phải c Không biết Theo ông/bà cấp GCN cấp lần đầu có phải khơng? a Phải b Không phải c Không biết Khi hợp nhiều đất thành có phải cấp GCN không? a Phải b Không phải c Không biết Khi tách đất thành nhiều có phải làm cấp GCN không? a Phải b Không phải c Không biết VII Về thẩm quyền cấp GCN Thẩm quyền xét duyệt GCN văn phòng đăng hay sai? a Đúng b Sai c Không biết GCN gia đình ơng (bà) UBND cấp có thẩm quyền cấp? a Cấp xã b Cấp huyện c Cấp tỉnh d Không biết GCN UBND cấp có thẩm quyền cấp? a Cấp xã b Cấp huyện c Cấp tỉnh d Không biết GCN trường học, bênh viện, nhà văn hóa cấp có thẩm quyền cấp? a Cấp xã b Cấp huyện c Cấp tỉnh d Không biết Xin chân thành cảm ơn ông (bà)! Ngày Người vấn tháng năm 2018 Người điều tra Mai Thị Kim Oanh ... OANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI. .. nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ... huyện Văn Bàn 28 2.4.3 Đánh giá thực trạng công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện Văn Bàn giai đoạn 2015-2017 28 2.4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký đât đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện văn bàn, tỉnh lào cai , Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký đât đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện văn bàn, tỉnh lào cai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay