Hợp tác giáo dục, văn hóa việt nam thái lan (1986 2015)

122 7 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HA THI BIA HỢP TÁC GIÁO DỤC, VĂN HÓA VIỆT NAM - THÁI LAN (1986 2015) LICH SỬ VIỆT NAM Mã số: 8229013 LUẬN VĂN THẠC SĨ LICH SỬ VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: TS KIM NGỌC THU TRANG THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu: “Hợp tác giáo dục, văn hóa Việt Nam – Thái Lan (1986 – 2015) hướng dẫn TS Kim Ngọc Thu Trang kết nghiên cứu cá nhân tôi, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố Thái Nguyên, ngày 18 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Ha Thi Bia i LỜI CẢM ƠN Trước tiên tác giả luận văn xin to lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo - TS Kim Ngọc Thu Trang đa tận tình hướng dẫn, giúp tác giả q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo bô môn Lịch sư Việt Nam Thế giới khoa Lịch sư trường ĐHSP Thái Ngun, đa chi bảo tận tình, đợng viên, khích lê tác giả suốt q trình học tập hồn thành luận văn Trong thời gian thực hiện luận văn, tác giả đa nhận giúp nhiệt tình Ban Thái Lan, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á một số quan khác đa cung cấp tư liệu đê tác giả hoàn thành luận văn Cuối cùng, tác giả xin bày to lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đờng nghiệp đa đợng viên, giúp tác giả trình học tập hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Ha Thi Bia ii MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục tư viết tắt iv MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sư nghiên cứu vấn đề Đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu Nguồn tài liệu phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn Chương KHÁI QUÁT VỀ HỢP TÁC GIÁO DỤC, VĂN HÓA VIỆT NAM - THÁI LAN TRƯỚC NĂM 1986 1.1 Vài nét sở hình thành quan hợp tác Việt Nam - Thái Lan 1.1.1 Vi tri địa lý điều kiện tự nhiên 1.1.2 Kinh tế - văn hóa 1.1.3 Quan tộc người 11 1.2 Quan Việt Nam - Thái Lan trước năm 1986 14 1.2.1 Giai đoạn trước năm 1945 14 1.2.2 Giai đoạn 1945 - 1975 16 1.2.3 Giai đoạn 1976 - 1986 19 Tiêu kết 21 Chương THỰC TRẠNG HỢP TÁC GIÁO DỤC, VĂN HÓA VIỆT NAM iii - THÁI LAN (1986 - 2015) 22 2.1 Hợp tác giáo dục, văn hóa Việt Nam - Thái Lan (1986 - 1995) 22 iii 2.1.1 Bối cảnh quốc tế, khu vực tình hình hai nước Việt Nam - Thái Lan 22 2.1.2 Chủ trương, đường lối Đảng tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa hai nước 28 2.1.3 Tình hình hợp tác giáo dục, văn hóa Việt Nam - Thái Lan (1986 - 1995) 30 2.2 Hợp tác giáo dục, văn hóa Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2015) 33 2.2.1 Những chuyên biến tình hình quốc tế, khu vực hai nước Việt Nam - Thái Lan 33 2.1.2 Chủ trương, đường lối Đảng tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa hai nước 35 2.2.3 Tình hình hợp tác giáo dục, văn hóa Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2015) 36 Tiêu kết 63 Chương ĐÁNH GIÁ VA TRIỂN VỌNG HỢP TÁC GIÁO DỤC, VĂN HÓA VIỆT NAM - THÁI LAN 64 3.1 Một vài nhận xét hợp tác giáo dục, văn hóa Việt Nam Thái Lan 65 3.1.1 Thành công 65 3.1.2 Hạn chế 67 3.2 Kiến nghi 68 3.3 Triển vọng hợp tác giáo dục, văn hóa hai nước 69 Tiêu kết 70 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AIT : Viện công nghê châu Á ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ĐHKHXH&NV : Đại học Khoa học xa hôi Nhân văn GASS : Học viện Khoa học Xa hôi Gs : Giáo sư MOU : Bản ghi nhớ hợp tác Nxb : Nhà xuất SASICT Lan : Trung tâm hỗ trợ quốc tế nghê thuật đô đan Thái TS : Tiến sĩ UBRU : Trường Đại học Ubon Rachathani Rajabat UDRU : Trường Đại học Udon Rani Rajabhat Tr : Trang iv MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tồn cầu hóa xu chính đời sống quan quốc tế hiện Xu vừa thời vừa thách thức nước không chủ động hội nhập vào kinh tế giới Cùng với đó, quan hợp tác song phương đa phương nhiêm vụ quan trọng ưu tiên hàng đầu chiến lược phát triển quốc gia khu vực Xu hướng vận động giới vừa tạo môi trường thuận lợi vừa động lực thúc đẩy cho mối quan nước phát triên, có quan hợp tác song phương Viêt Nam Thái Lan Trong lịch sử, mối quan cư dân Việt - Thái hình thành tư rất sớm nhân tố ảnh hưởng tới phát triển nước khu vực Quan Viêt - Thái làmối quan có ảnh hưởng bán đảo Đông Dương trước thời Pháp thuộc, mối quan phức tạp thời kỳ chủ nghĩa thực dân trục chính mối quan Đông Dương - ASEAN thời kỳ Chiến tranh lạnh Tư nưa sau năm 1980, trước biến đổi tình hình giới, xu hòa hoan bắt đầu phát triển mạnh quan quốc tế nước Đơng Nam Á Thái Lan đa có bước chuyển chính sách ngoại giao theo hướng ưu tiên phục vụ cho nhu cầu phát triên kinh tế đất nước Trong cuộc họp báo ngày 22 - 12 - 1988 tại Băng Cốc, Thủ tướng Thái Lan Chatichai Choonhavan đa khẳng định: "Việc nhích lại gần với Việt Nam ưu tiên hàng đầu tôi" [34, tr.58] với tuyên bố tiếng "Biến Đông Dương từ chiến trường thành thị trường'' ông đa đưa quan Việt Thái dần khôi phục, cải thiện Thực hiên đường lối đổi Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI đề (1986), công tác đối ngoại, Đảng ta khẳng đinh: "Chúng ta mong muốn sẵn sàng các nước khu vực thương lượng để giải các vấn đề Đông Nam Á, thiết lập quan hệ tồn hòa bình, xây dựng Đơng Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác" [7, tr.108], quan đối ngoại Việt Nam ngày mở rộng phát triển Tháng - 1995, Việt Nam trở thành thành viên chính thức ASEAN Tư đây, quan Viêt Nam với nước ASEAN nói chung Thái Lan nói riêng bước sang mợt trang - Quan nước thành viên một tổ chức hợp tác khu vực Nhằm hướng tới xây dựng một cộng đồng ASEAN hùng mạnh tự cường vào năm 2020, Hội nghi cấp cao ASEAN (10 - 2003) đa đưa ba trụ cợt lớn: Cộng đồng trị - an ninh, Cộng đồng kinh tế Cộng đồng văn hóa - xã hội Muốn đạt mục tiêu đề ra, nước ASEAN cần tăng cường đẩy mạnh hợp tác giao lưu nhiều lĩnh vực, có hợp tác giáo dục, văn hóa Mặc du khứ đa đê lại ảnh hưởng nhất định, song trước biến đổi tình hình giới chuyên biến nội tại nước, quan Việt Nam - Thái Lan đa bắt đầu khởi động lại phát triển theo hướng tích cực, đẩy mạnh hợp tác tồn diên nhiều lĩnh vực, có giáo dục văn hóa, coi mợt yếu tố thuận lợi đê hai nước có điều kiện gần gũi, tiếp xúc vượt qua nghi ki xa cách khứ đê lại Viêc nghiên cứu hợp tác giáo dục, văn hóa Viêt Nam - Thái Lan tư năm 1986 đến năm 2015 không chi góp phần làm ro lịch sư hình thành phát triên quan hai nước mà quan trọng sâu nghiên cứu trình đẩy mạnh hợp tác giáo dục, văn hóa, giao thoa văn hóa Viêt - Thái, tư rút học kinh nghiêm mang tính chất tham khảo nhằm thúc đẩy quan hữu nghi hợp tác Viêt - Thái ngày bền vững Những vấn đề đặt sở đê chúng chọn "Hợp tác giáo dục, văn hóa Việt Nam - Thái Lan (1986 - 2015)" làm đề tài luận văn thạc sĩ với hi vọng sẽ góp phần làm sáng to khía cạnh đặt Lịch sử nghiên cứu vấn đề chịu tác động cuộc khủng hoảng tài chính khu vực Bởi hạn chế trình hợp tác điều không tránh khỏi Đê tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế tiến trình hợp tác giáo dục - văn hóa nói riêng hợp tác tồn diện Việt Nam - Thái Lan nói chung, hai nước cần điều chỉnh chiến lược, đổi phương thức hợp tác cho phu hợp Hai nước cần mở rộng hợp tác song phương trường đại học, đặc biêt sở giáo dục hướng nghiệp Viêt Nam Thái Lan nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, lành nghề đáp ứng nhu cầu thực tiễn hai nước Chính phủ hai nước cần có kế hoạch cụ thê chi đạo quan chuyên trách văn hóa, giáo dục tăng cường phối hợp dạy Tiếng Viêt cho người Thái Lan dạy Tiếng Thái cho người Việt Nam Cộng đồng người Việt Thái Lan có mợt vai tro rất quan trọng quan hợp tác Việt Nam - Thái Lan nói chung hợp tác lĩnh vực văn hóa, giáo dục nói riêng Vì vậy, Viêt Nam cần có chinh sách phu hợp, phát huy đóng góp tích cực Viêt kiều công cuộc xây dựng phát triển đất nước, giúp họ trở thành “sứ giả văn hóa” - nhịp cầu nối thúc đẩy hợp tác văn hóa Viêt Nam - Thái Lan Các Hợi Việt kiều cần có chủ trương đúng đắn, cụ thê sở coi trọng tình cảm Viêt - Thái, tôn trọng pháp luật, phong tục tập quán nước bạn, đờng thời, đồn kết nợi bơ xây dựng cuộc sống ổn định tại nước bạn Hợp tác giáo dục, văn hóa Việt Nam - Thái Lan (1986 - 2015) đa tạo nên một bước tiến, đưa quan hai nước sang một trang ki XXI Những thành tựu đa đạt sẽ sở, tảng đê hai nước củng cố quan láng giềng hữu nghi đưa quan hợp tác tồn diện Việt Nam - Thái Lan lên mợt tầm cao tương lai TAI LIỆU THAM KHẢO Trần Thanh Bình, Phan Thanh Bình (2001), “Triên lam Mĩ thuật trường đại học Mĩ thuật Việt Nam - Thái Lan”, Tạp chí sơng Hương số 153 Bô Giáo dục Đào tạo số 7998/BGDĐT - QHQT, ngày - - 2008, chuẩn bi nội dung đón đồn Bơ trưởng Thái Lan sang thăm chính thức, Tài liệu lưu tại Bô GD&ĐT Bô Giáo dục Đào tạo (2002), Hướng dẫn quan hệ quốc tế giáo dục đào tạo, Nxb Giáo dục, Hà Nội Bô Giáo dục Đào tạo (2011), Sách giáo khoa Địa lý 8, Nxb Giáo dục, Hà Nội Đặng Văn Chương, Trần Quốc Nam (2007), “Hoạt động yêu nước người Viêt Thái Lan mối quan với cách mạng Việt Nam nửa đầu ki XX”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á số Nguyễn Anh Chương (2013), “Hợp tác lĩnh vực văn hóa Việt Nam Thái Lan tư sau năm 1991”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á số (161) Đảng Cộng sản Viêt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1987), Nxb Sự thật, Hà Nội Nguyễn Huy Hờng, Nguyễn Hồng Kim (1983), Thái Lan: Những kiện lịch sử 1945 - 1975, Viện Đông Nam Á, Hà Nội Vũ Dương Huân (2001), Hội thảo quan hệ Việt Nam - Thái Lan hướng tới tương lai, Học viện Quan quốc tế Hà Nội 10 Nguyễn Diêu Hùng (2001), “Quan Việt Nam - Thái Lan tư đầu thập ki 90 (thế kỷ XX) tới nay”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á số 11 Hà Lê Huyền (2015), “Hợp tác giáo dục - đào tạo trường đại học Thái Lan Việt Nam đầu kỷ XXI”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á số 12 Hà Lê Huyền (2015), “Lịch sư quan Thái Lan - Viêt Nam trước năm 1991”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á số 11 13 Nguyễn Cơng Khanh (2009), “Có mợt phong trào giáo dục “gia đình học hiệu” cợng đờng người Thái gốc Viêt Thái Lan”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 11 14 Trần Khánh (2002), Liên Kết ASEAN bối cảnh tồn cầu hóa, Nxb Khoa học xa hội Hà Nội 15 Nguyễn Tương Lai (2001), Quan hệ Việt Nam - Thái Lan năm 90, Nxb Khoa học xa hôi Hà Nội 16 Đinh Xuân Lâm (2003), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 2, Nxb Giáo dục Hà Nội 17 Lịch sử thống trị Thái Lan, tài liệu dịch Viện nghiên cứu Đông Nam Á, tập 18 Ngô Sĩ Liên (1987), Đại Việt sử kí tồn thư tập 1, Nxb Khoa học xa hội Hà Nội 19 Phan Ngọc Liên (1994), Hồ Chí Minh - Những hoạt động quốc tế, Nxb Quân đội nhân dân Hà Nội 20 Phạm Nguyên Long, Nguyễn Tương Lai (1998), Lịch sử Thái Lan, Nxb Khoa học xa hội Hà Nội 21 Lê Văn Lương (2001), “Việt Nam Thái Lan: Tiến tới mối quan đối tác ổn định, lâu dài kỷ XXI”, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế số (40) 22 Trần Đình Lưu (2004), Việt kiều Lào - Thái với quê hương, Nxb Chính tri quốc gia Hà Nội 23 Nguyễn Thi Mai (2013), Chủ trương đạo Đảng cộng sản Việt Nam hợp tác giáo dục - đào tạo với các nước ASEAN từ năm 1995 – 2010, Luận án tiến sĩ Lịch sử, Đại học quốc gia Thành phố Hô Chi Minh 24 Phạm Quang Minh (2012), Chính sách đối ngoại đổi Việt Nam (1986 - 2010), Nxb Thế giới, Hà Nội 25 Nguyễn Thu Mỹ (1991), “Chính sách “Biến Đông Dương tư chiến trường thành thi trường” tác động tới quan kinh tế Thái Lan – Đơng Dương”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á số 26 Hoàng Khắc Nam (2007), Quan hệ Việt Nam - Thái Lan 1976 - 2000, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 27 Lương Ninh (chủ biên), (2005) , Lịch sử Đông Nam Á, Nxb Giáo dục Hà Nộ i 28 Vũ Dương Ninh (2014), Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 - 2010, Nxb Chính tri Quốc gia - Sự thật Hà Nội 29 Vũ Dương Ninh (2004), Việt Nam - ASEAN quan hệ đa phương song phương, Nxb Chính tri Quốc gia Hà Nội 30 Vũ Dương Ninh (1990), Vương Quốc Thái Lan: Lịch sử tại, Trường Đại học tổng hợp Hà Nợi 31 Phim tài liệu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Vương quốc Thái Lan, Truyền hình thủ đô ngày 27 - - 2014 32 Phim tài liệu, Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại Việt Nam (Legend of the world) Đài Truyền hình NBT Chính phủ Thái Lan xuất 12 - - 2010 33 Nguyễn Hờng Quang (2011), “Q trình bảo lưu hợi nhập văn hóa cợng đờng người Viêt Đơng Bắc Thái Lan”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 34 Nguyễn Thi Quế, Nguyễn Tương Lai (2001), “25 năm quan Viêt Nam Thái Lan”, Hội thảo quan hệ quốc tế Việt Nam - Thái Lan hướng tới tương lai, Học viện quan quốc tế, Hà Nội 35 Phạm Đức Thành (chủ biên) (2012), Lịch sử Đông Nam Á, Nxb Khoa học Xa hội, Hà Nội 36 Phạm Đức Thành (chủ biên) (1998), Việt Nam - ASEAN: Cơ hội thách thức, Nxb Chính tri quốc gia Hà Nội 37 Trịnh Diệu Thìn, Thanyathip Sripana (2006), Việt kiều mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan, Nxb Khoa học xa hội Hà Nội 38 Vũ Xuân Trường (2001), “Viêt Nam - Thái Lan chương trình đa biên phát triên sông Mê Công”, Hội thảo quan hệ Việt Nam - Thái Lan hướng tới tương lai, Học viện quan quốc tế, Hà Nội 39 Thananan Boonwanna (2008), Quan hệ Thái Lan - Việt Nam (1976 - 2004), Luận án tiến sĩ Lịch sử, Đại học quốc gia Thành phố Hô Chi Minh 40 Thananan Boonwanna (2008), “Vấn đề Thái Lan công nhận chính phủ Bảo Đại năm 1950”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á, số 41 Thanyathip Sripana (2001), “25 năm thiết lập quan ngoại giao Thái Lan Viêt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á, số 42 Nguyễn Khắc Viện (1988), Thái Lan: Một số nét tình hình trị, kinh tế - xã hội, văn hóa lịch sử, Nxb Thông tin lý luận Hà Nội 43 Viên Sư học (1987), Biên niên lịch sử cổ trung đại Việt Nam, Nxb Khoa học Xa hôi, Hà Nội Các trang Web 44 http://baobinhphuoc.com.vn/Content/thai-lan-viet-nam-tang-hop-tac-giaoduc-huong-nghiep-26239 45 http://dangcongsan.vn/thoi-su/khai-giang-lop-tieng-viet-danh-cho-phongvien-bao-chi-thai-lan-168029 46 http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/201502/dien-bien-tang-cuonghop-tac-huu-nghi-voi-cac-tinh-bac-thai-lan-2369966/ 47 http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dau-moc-hop-tac-giao-duc-viet-nam-thailan-755861.html 48 http://mcve.org.vn/2017/03/23/thiet-lap-quan-he-hop-tac-giua-bao-tangvan-hoa-cac-dan-toc-viet-nam-va-trung-tam-ho-tro-quoc-te-ve-nghethuat-va-do-dan-thai-lan-sacict/ 49 http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p0/c69/n7449/Thai-Lan-trao-tangphim-tai-lieu-ve-Bac-Ho.html 50 http://ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news2/Truong-DHKHXHNV-dat-quanhe-hop-tac-voi-Dai-hoc-Thamasat-1-702-5834 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC GIÁO DỤC VIỆT NAM - THÁI LAN (1986 - 2015) Hình ảnh 1: Hội nghi Bộ trưởng Việt Nam - Thái Lan lần thứ (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng) Hình ảnh 2: Lễ kí kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) Đại học Cần Thơ va Đại học SurathanRajabhat (18 - - 2014) (Nguồn: https://ctu.edu.vn, webside Đại học Cần Thơ) Hình ảnh 3: Lễ ký kết biên ghi nhớ Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế với Trường Đại học Buriram Rajabhat Thái Lan ( 10 - 06 - 2015) (Nguồn: http://hucfl.edu.vn, webside Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế) Hình ảnh 4: Học viện Quản lý giáo dục tổ chức buổi tiếp đón đoàn nghiên cứu thuộc Trung tâm Giáo dục Nakhon Si Thammarat, Đại học Pathumthani, Thái Lan năm 2015 (Nguồn: http://www.niem.edu.vn, Webside Học viện QLGD ) PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC VĂN HÓA VIỆT NAM - THÁI LAN (1986 – 2015) Hình ảnh 1: Khu di tích Chủ tich Hồ Chí Minh tỉnh Nakhon Phanom Thái Lan (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Báo Nhân Dân) Hình ảnh 2: Lễ khánh Khu tưởng niệm Chủ tich Hồ Chí Minh tỉnh Udonthani Thái Lan (Nguồn: Dantri.com.vn) Hình ảnh 3: Bảo tang Dân tộc học Việt Nam tiếp nhận hiện vật va tư liệu Bộ Văn hóa Thái Lan gửi tặng PGS.TS Võ Quang Trọng tiếp nhận vật Đĩa DVD trình diễn văn hóa nghệ thuật người Thái Lan 05 búp bê trang phục tư múa truyền thống Mặt nạ sử dụng lễ rước Phi Ta Khon Thái Lan (Nguồn: http://www.vass.gov.vn) Hình ảnh 4: Khai mạc giao lưu văn hóa va giới thiệu sản phẩm tỉnh Điện Biên với tỉnh Bắc Thái Lan (Nguồn: http://dic.gov.vn, webside Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Điện Biên) Hình ảnh 5: Triển lãm mỹ thuật đương đại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam va Thái Lan (Nguồn: http://www.tapchisonghuong.com.vn) Hình ảnh 6: Các sách văn học Việt Nam: “Cho xin vé tuổi thơ, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Nhật ky Đặng Thùy Trâm” dich giả Morita Rato dich tiếng Thái (http://www.tapchisonghuong.com.vn ) Hình ảnh 7: Họp báo va giới thiệu sách: “Hoa sen nở dòng chảy văn học” (Nguồn: http//tonvinhvanhoadoc.com.vn) (Nguồn: http//tonvinhvanhoadoc.com.vn) Hình ảnh 8: Lễ kí kết ghi nhớ trao đổi báo chí Hội nha báo Việt Nam va Thái Lan năm 2014 (Nguồn: cổng thông tin điện tử Báo Nhân Dân) Hình ảnh 9: Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế tham dự lễ hội "Rajabhat lower Isan Cultural Festival to ASEAN" Thái Lan (Nguồn:http://www.tapchisonghuong.com.vn) ... luận văn cấu trúc thành chương: Chương 1: Khái quát hợp tác giáo dục, văn hóa Việt Nam - Thái Lan trước năm 1986 Chương 2: Thực trạng hợp tác giáo dục, văn hóa Việt Nam - Thái Lan (1986 - 2015). .. hợp tác Viêt Nam - Thái Lan trước năm 1986 - Hợp tác giáo dục Viêt Nam - Thái Lan tư 1986 đến 2015 - Hợp tác văn hóa Viêt Nam - Thái Lan tư 1986 đến 2015 - Rút nhận xét, đánh giá chung hợp tác. .. Việt Nam - Thái Lan 22 2.1.2 Chủ trương, đường lối Đảng tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa hai nước 28 2.1.3 Tình hình hợp tác giáo dục, văn hóa Việt Nam - Thái Lan (1986 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp tác giáo dục, văn hóa việt nam thái lan (1986 2015) , Hợp tác giáo dục, văn hóa việt nam thái lan (1986 2015)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay