tài liệu ôn tập quản lý dự án 2

27 6 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:34

MỤC LỤC Câu 1: Nội dung biểu đồ phụ tải nguồn lực Câu 2: ND sơ đồ điều chỉnh nguồn lực dựa time dự trữ tối thiểu Câu 3: Các pp phân phối nguồn lực Câu 4: Nguyên tắc ưu tiên phân bố nguồn lực Câu 5: phương pháp thực phân bổ nhiều nguồn lực cho dự án Câu Phương pháo cân đối hai nguồn lực dự án cho tập hợp dự án Câu 7: Phân phối LĐ gián tiếp Câu 8: pp lập dự toán NS DA Câu 9: Phân biệt chtr ĐC với ĐC .8 Câu 10: Phân biệt DA với chtr mục tiêu Câu 11: ND Chi phí chất lượng DA Câu 12: Kế hoạch chi phí cực tiểu kế hoạch giảm tổng chi phí CTĐN .11 Câu 13: Nội dung chủ yếu công tác quản chất lượng ĐT 12 Câu 14: Các công cụ QL chất lượng .13 Câu 15: Các pp chủ yếu quản chất lượng DA 15 Câu 16: Nội dung, tác dụng giám sát trình bày phương pháp phân tích tỉ số quan trọng 17 Câu 17 Phương pháp phân tích tỉ số quan trọng 17 Câu 18: Các phương pháp giám sát dự án 18 Câu 19: Nội dung mục tiêu đánh giá DA? Tác dụng 20 Câu 20: Phân biệt GS v ĐG DA 23 Câu 21: Dự toán ngân sách 24 Câu 22: Đặc điểm dự toán ngân sách 24 Câu 23: Pp dự toán ngân sách 25 Câu 24: So sánh dự toán ngân sách DA NS thường xuyên tổ chức 26 Câu 25: Trình bày giống khác chương trình: CTBT, CTĐN, CT điều chỉnh I, CT điều chỉnh II 26 Câu 1: Nội dung biểu đồ phụ tải nguồn lực a Khái niệm Biểu đồ phụ tải nguồn lực phản ánh số lượng loại nguồn lực cần thiết theo kế hoạch tiến độ thời kỳ định cho cơng việc tồn vòng đời dự án b Tác dụng - Trình bày hình ảnh nhu cầu cao thấp khác loại nguồn lực thời đoạn - Là sở lập kế hoạch sản xuất, cung cấp nguyên vật liệu, máy móc thiết bị cho dự án - Là sở để nhà quản dự án điều phối, bố tri nguồn lực khan theo yêu cầu tiến độ dự án c Phương pháp Bước 1: xây dựng sơ đồ PERT Bước 2: lập biểu đồ pert/cpm điều chỉnh Bước 3: vẽ sơ đồ phụ tải nguồn lực Câu 2: ND sơ đồ điều chỉnh nguồn lực dựa time dự trữ tối thiểu Trong trình phân bổ nguồn lực cho dự án, nhu cầu nguồn lực cho cơng việc tồn dự án không thời kỳ, điều gây khó khăn cho cơng tác quản phân phối nguồn lực Mặt khác, cung nguồn lực đơn vị nói chung bị hạn chế số lượng, chất lượng thời điểm cung cấp trình điều phối nguồn lực cho dự án, nhà quản phải đặt số lượng nguồn lực cần điều phối quan hệ với tiến độ thời gian kế hoạch ngân sách duyệt Điều chỉnh nguồn lực dựa thời gian dự trữ tối thiểu phương pháp có hiệu để giải vấn đề nêu Trong điều chỉnh nguồn lực dựa thời gian dự trữ tối thiểu phải hoàn thành dự án hạn nên nhà quản dự án phải điều chỉnh nguồn lực điều kiện phạm vi thời gian cho phép Bước 1: Vẽ sơ đồ PERT, xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực Bước 2: Tính thời gian dự trữ công việc Bước 3: Phân phối nguồn lực dự án theo sơ đồ triển khai sớm (ES) Khi nhu cầu nguồn lực vượt mức cho phép liệt kê cơng việc cạnh tranh nguồn lực theo trình tự thời gian dự trữ từ thấp đến cao Bước 4: Điều chỉnh nguồn lực theo ngun tắc phân phối cho cơng việc có thời gian dự trữ thấp trước, tiếp đến cơng việc có thời gian dự trữ thấp thứ hai…cho đến công việc cuối Quá trình điều chỉnh đảm bảo cho việc kéo dài thời gian hoàn thành dự án mức thấp ý xếp lại công việc không nằm đường găng để ưu tiên nguồn lực cho công việc găng Câu 3: Các pp phân phối nguồn lực  Ưu tiên phân phối nguồn lực hạn chế Để phân phối nguồn lực cho dự án áp dụng nhiều nguyên tắc ưu tiên, tùy theo mục đích nghiên cứu mà áp dụng kết hợp nhiều nguyên tắc ưu tiên nguyên tắc thực qua số bước sau: B1: Bắt đầu từ ngày thực dự án phân phối nguồn lực cho tối đa số công việc dựa vào điều kiện dàn buộc mqh công việc B2: Khi có số cơng việc cạnh tranh nguồn lực áp dụng nguyên tắc ưu tiên B3: Trong trường hợp định điều chỉnh kế hoạch thực cơng việc khơng Gant để bố trí nguồn lực cho công việc Gant  Phân phối đồng thời hai nguồn lực cho dự án a) phương pháp bảng biểu B1: Vẽ sơ đồ Pert→ xác định đường Gant B2: Lập bảng với cấu trúc( cột liệt kê tất cơng việc theo trình tự đánh số kiện, cột thời gian thực công việc số lượng nguồn lực cần thiết Mỗi công việc biểu diễn đoạn thẳng b) phương pháp đồng thời nguồn lực cho dự án( giả định quy mô đầu vào nguồn lực thứ hai phụ thuộc vào nguồn lực thứ nhất) Trong số trường hợp số lao động cần phân phối cho công việc dự án chưa biết mà xác định dựa vào phương pháp tính số bình qn  Để điều phối nguồn lực cho nhiều dự án người ta sử dụng phương pháp cân đối B1: Sắp xếp dự án theo thứ tự ưu tiên giảm dần từ cao xuống thấp B2: Bố trí nguồn lực loại theo yêu cầu công việc dự án ưu tiên trước, cho cơng việc lại B3: Khi nguồn lực cho phép phân phối hết thời kỳ cân đối thực chuyển cho công việc để thực nguyên tắc cân đối Câu 4: Nguyên tắc ưu tiên phân bố nguồn lực Công việc phải thực trước cần ưu tiên trước Ưu tiên cho cơng việc có nhiều cơng việc găng theo sau Ưu tiên cơng việc có số cơng việc theo sau nhiều (ko công việc găng) Ưu tiên cho công việc cần thời gian thực ngắn Mục đích tối đa số cơng việc thực thời kì Ưu tiên cho cơng việc có thời gian dự trữ tối thiểu Ưu tiên cho cơng việc đòi hỏi mức độ nguồn lực lớn Thực nguyên tắc với giả định cơng việc có tầm quan trọng thường đòi hỏi mức nguồn lực dành cho nhiều Câu 5: phương pháp thực phân bổ nhiều nguồn lực cho dự án Bước 1: vẽ sơ đồ PERT xác định đường găng công việc dự án Bước 2: xác định thời gian bắt đầu sớm bắt đầu muộn thực công việc dự án Bước 3: phân bổ nguồn lực theo kế hoạch triển khai sớm kế hoạch triển khai muộn Bước 4: xác định số lượng loại nguồn lực cần thiết thời đoạn theo kế hoạch triển khai sớm muộn So sánh cầu nguồn lực loại vs mức đường phép sử dụng Xác định mức nguồn lực tăng thêm theo kế hoạch triển khai sớm muộn Bước 5: lựa chon phương pháp bố trí nguồn lực hiệu Phương pháp bố trí nguồn lực hiệu phương pháp bố trí nguồn lực làm tối thiểu quy mô nguồn lực tăng thêm đảm bảo tiến độ thực dự án logic công việc Câu Phương pháo cân đối hai nguồn lực dự án cho tập hợp dự án Nội dung phương pháp - Sắp xếp dự án cần phải bố trí nguồn lực theo thứ tự ưu tiên từ cap xuống thấp - Bố trí nguồn lực loại theo yêu cầu công việc dự án ưu tiên trước đến công việc cuacs dự án ưu tiên - Thiết lập thời kỳ cân đối tất nguồn lực phép sử dụng thời kỳ phân phối cho công việc nhiều dự án Một thời kỳ cân đối lại bắt đầu Câu 7: Phân phối LĐ gián tiếp Phân công cán quản dự án, lực lượng lao động gián tiếp hợp tạo điều kiện sử dụng hiệu lực lượng lao động Trong điều kiện luật lao động cho phép nghỉ ngày tuần yêu cầu cơng việc đòi hỏi số lao động làm việc ngày tuần khác nhau, đặc biệt yêu cầu làm việc ngày nghỉ cuối tuần việc bố trí hợp lao động có ý nghĩa to lớn phương diện kinh tế xã hội Một số nguyên tắc bố trí lao động gián tiếp - Bước 1: Xác định cặp ngày liên tiếp mà đòi hỏi tổng số lao động thấp Nếu có nhiều cặp ngày tổng yêu cầu lao động thấp chonj cặp ngày có yêu cầu lao động ngày cận kề thấp Nếu tình trạng giống chọn ngẫu nhiên cặp ngày - Bước 2: Cặp ngày vừa chọn trở thành ngày nghỉ lao động A bố trí làm vào ngày lại - Bước 3: Tính tốn lại nhu cầu lao động ngày lại tuần sau quay lại bước 1, 2, Trong q trình phân cơng lao động cần đảm bảo tối thiểu đủ số lao động yêu cầu ngày tuần … không để ngày thiếu lao động, khơng nên dự trữ q nhiều lao động Ngồi q trình thực phương pháp bố trí lao động này, thấy số lao động cần ngày đủ khơng có nghĩa lao động nghỉ mà họ tiếp tục làm theo luật quy định Việc bố trí lao động cần tuân theo điều kiện cụ thể Câu 8: pp lập dự toán NS DA Kn: dự toán ngân sách dự án kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho hoạt động dự án nhằm đảm bảo thực tốt mục tiêu chi phí, chất lượng tiến độ dự án Các pp dự toán ngân sách: pp dự toán ngân sách từ cao xuống thấp:trên sở chiến lược dài hạn, đồng thời dựa vào kinh nghiệm yêu cầu,nhiệm vụ nguồn số liệu khứ liên quan đến dự án tương tự, nhà quản lí cấp cao tổ chức hoạch định việc sử dụng ngân sách chung cho đơn vị Q trình lập dự tốn ngân sách Thứ tự Cấp thực quản lí bậc Nội dung chuẩn bị ngân sách cấp Các nhà quản Chuẩn bị ngân sách dài hạn dựa mục tiêu tổ chức, lí cấp cao sách điều kiện ràng buộc nguồn lực Các nhà quản Lập ngân sách trung hạn ngắn hạn cho phận chức lí chức phụ trách Các nhà quản Lập ngân sách hoath động cho tồn dự án cơng lí dự án việc cụ thể Ưu điểm: - tổng ngân sách dự tốn phù hợp với tình hình chung đơn vị với yêu cầu dự án Ngân sách xem xét mối quan hệ với dự án khác, chi tiêu cho dự án với khả tài đơn vị - nhiệm vụ nhỏ chi tiết, chi tiêu tốn xem xét mối tương quan chung Nhược điểm: - từ ngân sách dài hạn chuyển thành nhiều ngân sách ngắn hạn cho dự án, phận chức đòi hỏi có kết hợp loại ngân sách để đạt kế hoạch ngân sách chung hiệu cơng việc khơng dễ dàng - có cạnh tranh nhà QLDA với nhà ql chức lượng ngân sách cần cấp thời điểm nhận cản trở phối hợp nhà QLDA với quản lí chưc trg đơn vị - dự tốn ngân sách bó hẹp trg phạm vi chi phí kế hoạch cấp nên nhiều không phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ dự án pp lập ngân sách từ lên: ngân sách dự toán từ thấp đến cao, từ phận theo nhiệm vụ kế hoạch tiến độ Quá trình lập kế hoạch: Các bc Cấp bậc quản lí thực Nội dung chuẩn bị ngân sách cấp Các nhà ql cấp cao Xd khung n/sách, xác định mục tiêu lựa chọn dự án 2a Các nhà ql chức Xd ngân sách trung hạn ngắn hạn cho phận chức phụ trách 2b Các nhà ql dự án Xd ngân sách cho phận, cơng việc dự án gồm chi phí nhân cơng, nguyên nhiên vật liệu Các nhà ql cấp cao Tổng hợp, điều chỉnh phê duyệt ngân sách dài hạn Ưu điểm: - Dự tính xác nguồn lực chi phí - Pp biện pháp đào tạo nhà ql cấp thấp việc dự toán n/sách Nhược điểm: - ngân sách phát triển theo nhiệm vụ nên cần phải có danh mục đầy đủ công việc dự án Trong thực tế, điều khó đạt dc - cá nhà ql cấp cao k có hội kiểm sốt q trình lập ngân sách cấp - cấp có tư tưởng sợ cấp cắt giảm chi phí nên có xu hướng dự tốn vượt mức cần thiết pp kết hợp: - xd khung kế hoạch ngân sách cho năm tài - nhà ql cấp yêu cầu cầu cấp đệ trình yêu cầu ngân sách đơn vi - người đứng đầu phận quản lí chuyển u cầu dự tốn ngân sách xuống cấp thấp - xd ngân sách đc thực hiên cấp sau trình tổng hợp ngân sách đơn vị thấp đến cao - nhà lãnh đạo cấp cao xem xét hiệu chỉnh cần thiết sau duyệt sơ bộ, trưởng phòng chức giám đốc dự án tiếp tục điều chỉnh ngân sách phận đạt yêu cầu Ưu điểm: - tạo hội tốt cho phận phát huy tính sáng tạo, chủ động đơn vị Nhược điểm: - trình lập dự toán kéo dài tốn nhiều time - cấp có xu hướng dự tốn cao pp dự toán ngân sách theo dự án: pp dự toán ngân sách sở khoản thu chi phát sinh theo công việc tổng hợp theo dự án Các bc thực hiện: - dự tính chi phí cho cơng việc dự án - xác định phân bổ chi phí dán tiếp - dự tính chi phí cho năm vòng đời dự án dự tốn ngân sách theo khoản mục chi phí: pp áp dụng cho phân chức phận gián tiếp trg ban quảndự án Theo pp việc dự toán tiến hành sở thực tế năm trc cho khoản mục chi tiêu, sau tổng hợp lại theo đơn vị phận khác tc Nội dung pp: Khoản mục Thực tế năm trc Kế hoạch Chênh lệch Dự án (1) (2) (3) (4)=(3)-(2) A Tiền lương Nguyên liệu Chi phí điện nc… B Câu 9: Phân biệt chtr ĐC với ĐC CTĐC CTĐC -Mục tiêu: đạt chi phí tăng cực tiểu thời - Mục tiêu: Tiết kiệm chi phí mức gian rút ngắn so với phương án bình hợp so với CTĐC đảm thường bảo thời gian thực dự án -Tác động đến thời gian thực -Tác động vào công việc đường công việc không găngtrong giới hạn găng, công vc mà đẩy nhanh tiến cho phép phương án bình thường độ thực làm tăng chi phí thấp Câu 10: Phân biệt DA với chtr mục tiêu - Dự án ( project ) q trình gồm nhiều cơng tác, nhiệm vụ có liên quan với nhau, thực nhằm đạt mục tiêu đề ra, điều kiện ràng buộc thời gian, nguồn lực ngân sách - Chương trình mục tiêu bao gồm nhóm dự án có liên quan đến nhằm đạt mục tiêu cụ thể chương trình có mục tiêu tổng qt rõ ràng điều kiện ràng buộc thời gian, nguồn lực ngân sách VD: Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo đến năm 2010 + Dự án 1: Hỗ trợ thực phổ cập giáo dục trung học sở (THCS) trì kết phổ cập giáo dục tiểu học hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học Tổng kinh phí dự tính: 680 tỷ đồng + Dự án 2: Đổi chương trình giáo dục, sách giáo khoa tài liệu giảng dạy Tổng kinh phí dự tính khoảng: 2.830 tỷ đồng +Dự án 3: Đào tạo cán tin học, đưa tin học vào nhà trường Tổng kinh phí dự tính khoảng: 960 tỷ đồng +Dự án 4: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên cán quản giáo dục Tổng kinh phí dự tính khoảng: 700 tỷ đồng +Dự án 5: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số vùng có nhiều khó khăn Tổng kinh phí dự tính: 3.000 tỷ đồng +Dự án 6: Tăng cường sở vật chất trường học Tổng kinh phí dự tính: 6.600 tỷ đồng +Dự án 7: Tăng cường lực dạy nghề Tổng kinh phí dự tính: 5.500 tỷ đồng Câu 11: ND Chi phí chất lượng DA Để đạt chất lượng cần có chi phí Chi phí khoản đầu tư để sản phẩm dịch vụ phù hợp với yêu cầu khách hàng giá phải trả để sản phẩm dịch vụ đạt yêu cầu chất lượng người tiêu dùng Do vậy, chi phí làm chất lượng yêu cầu khách quan Tuy nhiên, trình quản lý, phải nhận diện rõ khoản mục chi phí, xác định khoản chi hợp không hợp lý, sở đó, tiết kiệm khoản chi khơng cần thiết, không làm tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ Chi phí làm chất lượng có nhiều nội dung, chia thành nhóm sau đây: Tổn thất nội bộ: Là chi phí, thiệt hại phát sinh trình sản xuất sản phẩm dịch vụ (được khách hàng chấp nhận) trước sản phẩm rời khỏi tầm kiểm soát đơn vị Tổn thất nội bao gồm: - Thiệt hại sản phẩm phế phẩm - Chi phí sửa chữa khắc phục sản phẩm - Chi phí đánh giá sai sót phế phẩm - Chi phí cho hoạt động hiệu chỉnh thất bại Đối với khoản chi phí thiệt hại sản lượng, tính sau: Gọi di tỷ lệ sp hỏng bquan hđộng i dây chuyện sản xuất n số hoạt động dây chuyền m số đơn vị sản phẩm hồn thành B số đvị nvlieu thơ bình quân cần thiết lúc bắt đầu vào dây chuyền để sxuat m thành phẩm B= Đối với khoản mục chi phí sửa chữa.khi sản phẩm lơ sản phẩm bị làm hỏng phải sửa chữa lại Xác định chi phí sau Gọi: Pj : xác suất lô spham j bị lỗi đc sửa lại Qj: kích cỡ lơ sản phẩm j Nj : số lô ko bị lỗi tỏng ngày Mj : số đơn vị sản phẩm j trải qua gđoạn chế biến lại ( chế biến lần đầu chế biến lại) ngày Vậy: Mj = Nj x Qj x Tổn thất bên Là toàn chi phí phát sinh chất lượng khơng đạt yêu cầu sản phẩm bán đơn vị nội dung, tổn thất bao gồm: - Thiệt hại thị phần lợi nhuận tiềm (do uy tín bị giảm) - Chi phí bồi thường, chi phí kiện tụng - Chi phí đánh giá khiếu nại khách hàng - Chi phí kiểm tra chất lượng nơi khách hàng yêu cầu - Chi phí bảo hành (chi phí theo nghĩa vụ pháp hợp đồng) bao gồn chi phí sửa chữa, thay hoàn thiện sản phẩm Nếu lối đc phát sớm, q trình sản xuất sản phẩm chi phí tương đối nhỏ Nếu sản phẩm đến tay khách hàng chi phí thường lớn bao gồm nhiều khoản chi như: tiền lại đến chỗ khách hàng, chi phí ăn cho nhân viên sửa chữa, chi phí thay thế… Chi phí ngăn ngừa Là tồn chi phí để ngăn chặn việc tạo sản phẩm khơng có chất lượng, chi phí trực tiếp hướng tới nhu cầu khách hàng Nội dung: Chi phí rà sốt lại thiết kế, chi phí đánh giá lại nguồn cung ứng, số lượng nguyên vật liệu hợp đồng lớn, chi phí kho tàng bảo quản nguyên liệu, chi phí đào tạo lao động, tập huấn cơng tác chất lượng, chi phí lập kế hoạch chất lượng, chi phí bảo dưỡng hệ thống chất lượng… Chi phí thẩm định, đánh giá, kiểm tra chất lượng Là khoản chi phí đánh giá sản phẩm hay q trình cơng nghệ, thẩm định kiểm tra sản phẩm nhằm xác định mức độ phù hợp chất lượng với nhu cầu khách hàng Nội dung: chi phí xây dựng quy trình đánh giá kiểm tra chất lượng; chi phí cho hđộng kiểm tra; chi phí kiểm tra nhà cung ứng; chi phí phân tích báo cáo chất lượng, chi phí kiểm tra dịch vụ bảo hành, sửa chữa,… khoản mục chi phí: tổn thất bên trong, tổn thất bên ngồi, chi phí ngăn ngừa chi phí thẩm định, đánh giá, kiểm trả chất lượng tạo thành tổng chi phí chất lượng đơn vị Tuy nhiên, theo thay đổi tgian, chi phí ngăn ngừa tăng lên, tỷ lệ nghịch với chi phí tổn thất bên ngồi bên trong, đó, khoản mục tiết kiệm ngày gia tăng Có thể chia chi phí chất lượng làm hai nhóm khoản mục, nhóm thứ gồm chi phí bên chi phí bên ngồi, nhóm thứ hai chi phí ngăn ngừa chi phí thẩm định, kiểm tra Hai nhóm chi phí nghiên cứu mối quan hệ với hai loại sản phẩm tốt hỏng, người ta thấy rằng: sản phẩm tốt, chi phí bên bên ngồi chất lượng thường nhỏ (có 0), snả phẩm chất lượng khoản chi phí lớn Sản phẩm cành tốt, chi phí giảm Chi phí ngăn ngừa thẩm định tăng lên tỷ lệ thuận với chất lượng sản phẩm, nghĩa là, sản phẩm tốt chi phí ngăn ngừa thẩm định cao Giả định chi phí ngăn ngừa sản phẩm có chất lượng Từ phân tích trên, biểu diễu đồ thị mối quan hệ hai nhóm chi phí với tình hình chất lượng sản phẩm hình Từ hai đồ thi phản ánh hai nhóm chi phí tìm mức chi phí chất lượng cực tiểu 10 Kiểm sốt chất lượng thực suốt trình thực dự án Một nét đặc biêtk công tác kiểm soát chất lượng sử dụng nhiều kiến thức thống kê Do nhóm kiểm sốt chất lượng phải có kiến thức quản chất lượng phương pháp thống kê, đặc biệt phương pháp lấy mẫu xác suất để giúp họ đánh giá kết giám sát chất lượng Câu 14: Các công cụ QL chất lượng Lưu đồ hay biểu đồ - KN: lưu đồ pp thể q.tr thực cơng việc & tồn DA, sở để p.tik đjá q.tr & nhân tố t/động đến chất lượng công việc & DA, cho phép nhận biết cơng việc hay h/đg thừa loại bỏ, h/đg cần sửa đổi, cải tiến hoàn thiện, sở để x/đ vị trí, vai trò thành viên tham gia trg q.tr QL chất lượng kể nhà cung, khách hàng, nhà thầu,… - Ng.tắc x/dựng lưu đồ: - Huy động người - Mọi liệu thơng tin có phải thơng báo cho người - Phải bố trí đủ th.gian để x/dựng lưu đồ Biểu đồ hình xương cá (biểu đồ nhân quả) - KN: Biểu đồ nhân loại biểu đồ nguyên nhân a/h đến k.quả - Biểu đồ nhân có tác dụng liệt kê ~ nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng, x/đ nguyên nhân đc cần xử trc… - Pp x/dựng: + Choice tiêu chuẩn chất lượng cần p.tik (nhân tố k.quả) & trinh bày mũi tên + Liệt kê nguyên nhân chủ yếu ả/hg đến tiêu p.tik as: yếu tố người, máy móc, nguyên vật liệu, pp tiến hành, biện pháp đo lường, nhân tố mơi trường + Tìm ngun nhân ảnh hưởng đến nhân tố, xem nhân tố lại k.quả & x/đ quan hệ nhân cho nhân tố mới, tiếp tục cho q.hệ cấp thấp Biểu đồ Parento: biểu đồ hình cột thể hình ảnh nguyên nhân chất lg, phản ánh yếu tố làm cho chất lượng DA ko đạt yêu cầu in thời kỳ định +Trục ngang phản ánh nguyên nhân + Trục dọc trình bày tỉ lệ phần trăm nguyên nhân chất lượng + Chiều cao cột ↓ dần phù hợp trật tự ↓ dần tầm quan trọng nguyên nhân Biểu đồ kiểm soát thực - KN: Biểu đồ kiểm soát thực pp đồ họa theo th.gian k.quả q.tr thực công việc, kết hợp đồ thị & đường giới hạn kiểm sốt để x/đ xem q.tr có nằm trg tầm kiểm soát hay ko, sở đó, x/dựng biện pháp điều chỉnh - Biểu đồ thường dung để giám sát h/đg có tính chất lặp lại, giám sát biến động CP & tiến độ th.gian - Có hai loại biểu đồ kiểm sốt + Biểu đồ kiểm sốt định tính: thể đặc tính chất lượng có gt rời rạc, ví dụ, tỷ lệ % phế phẩm, khuyết tật… 13 + Biểu đồ kiểm soát định lượng biểu gt liên tục, số liệu đo lường đc, ví dụ, thể tích, đường kính khối lượng sp Biểu đồ phân bố mật độ - KN: Biểu đồ phân bố mật độ pp phân loại, biểu diễn số liêu theo nhóm Nhìn vào biểu đồ dễ nhận thấy hình dạng tập hợp số liệu, cho phép đjá số liệu theo ~ tiêu chuẩn x/đ - Biểu đồ phân bố mật độ có ba đặc điểm quan trọng liên quan đến tâm điểm, độ dốc & độ rộng Thông thường biến động tập hợp số liệu theo hình dạng định đó, khác biệt nhiều với hình mẫu chung ko bình thường Cơng tác QL chất lượng cần tìm nguyên nhân & có giải pháp để điều chỉnh kịp thời - Các bc x/dựng biểu đồ phân bố mật độ: +Thu thập số liệu thống kê liên quan đến tiêu chất lượng cần ng.cứu + X/đ khoản rộng số liệu (gt > & gt < nhất), phân tổ tổng thể thống kê thành số tổ định, khoản cách tổ tùy thuộc vào m/đích ng.cứu, nhiều tổ ko nên nhiều & tổ + X/đ tần số xuất gt tổ + Vẽ biểu đồ phân bố mật độ với trục hoành ghi gt số liệu, trục tung thể tần số xuất 14 Câu 15: Các pp chủ yếu quản chất lượng DA Kiểm tra chất lượng (KCS) - Là hoạt động đo lường xem xét thử nghiệm hay nhiều đặc tính sản phẩm, so sánh kết với tiêu chuẩn quy định nhằm xác định mức độ phù hợp đặc tính sản phẩm Một số nội dung chính: + KCS: Kiểm tra sản phẩm cuối phân hàm chất lượng + Chấp nhận phế phẩm + Kiểm tra sau sản xuất phận nằm dây chuyền + Về nhân lực: Các nhân viên KCS thực thi chịu trách nhiệm chất lượng + Kết quả: Lãng phí nhân lực ngun liệu khơng xác định nguyên nhân sai phạm Nhược điểm phương pháp - Quản chất lượng chủ yếu khâu sản xuất mà xem nhẹ khâu dịch vụ - Không coi chất lượnh quản chất lượng yêu cầu chung người - Xem nhẹ việc tìm nguyên nhân tượng chất lượng - Quan niệm nâng cao chất lượng làm tăng chi phí Kiểm sốt chất lượng - Kiểm sốt chất lượng hoạt động có tính nghiệp vụ nhằm đáp ưng yêu cầu chất lượng Kiểm soát chất lượng kiểm soát yếu tố mà ảnh hưởng trực tiếp đến trình tạo chất lượng Nội dung: - Kiểm soát người thực - Kiểm sốt q trình sản xuất phân phối - Kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào - kiểm soát môi trường làm việc Ưu điểm phương pháp - Quan tâm tới nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hay q trình thực - Khơng chấp nhận phế phẩm - Kiểm sốt khâu cơng trình dự án - Về nhân lực: Tồn thành viên tham gia Đảm bảo chất lượng (QA) - Là tồn hoạt động có kế hoạch có hệ thống thực hệ thống chất lượng chứng minh đủ mức cần thiết để tạo tin tưởng thoả đáng để đảm bảo thực thể thoả mãn đầy đủ yêu cầu chất lượng - Đảm bảo chất lượng nội (như tổ chức, DN…) nhằm tạo lọng tin cho lãnh đạo thành viên 15 - Đảm bảo chất lượng bên nhằm tạo lòng tin cho khách hàng người khác, yêu cầu chất lượng thoả mãn Kiểm soát chất lượng toàn diện (TQC) - Là hệ thống quản nhằm huy động hợp tác phận khác đơn vị vào trình khác có liên quan đến chất lượng từ nghiên cứu thị trường, thiết kế dự toán, đến dịch vụ sau bán hàng Nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng cách tiết kiệm - Đặc trưng: + Là trách nhiệm chung người đặc biệt người trực tiếp tham gia vào sản xuất dịch vụ + Là phận chức quan tâm đến việc quản chất lượng + Quan tâm đầy đủ đến việc đào tạo huấn luyện chất lượng + Hình thành nên nhóm chất lượng Quản chất lượng toàn diện (TQM) - Là cách quản toàn hoạt động dự án nhằm thoả mãn đầy đủ nhu cầu khách hàng giai đoạn - Một số đặc điểm: + Chất lượng hướng chủ yếu vào khách hàng + Thông qua người coi người quan trọng + Không thể đảm bảo chất lượn cách kiểm tra mà phải nhập thân vào biện pháp, khâu từ đầu 16 Câu 16: Nội dung, tác dụng giám sát trình bày phương pháp phân tích tỉ số quan trọng Khái niệm: trình kiểm tra theo dõi dự án tiến độ thời gian, chi phí tiến trình thực nhằm đánh giá thường xuyên mức độ hoàn thành đề xuất biện pháp hành động cần thiết để thực thành công dự án Tác dụng: - Quản lí tiến độ thời gian, đảm bảo yêu cầu kế hoạch - Giữ cho chi phí phạm vi ngân sách duyệt - Phát kịp thời tình bất thường nảy sinh đề xuất biện pháp giải Câu 17 Phương pháp phân tích tỉ số quan trọng Tỉ số quan trọng phản ánh ảnh hưởng đồng thời việc hoàn thành kế hoạch thời gian chi phí cơng việc dự án Công thức: Tỉ số quan trọng = (Thời gian thực tế/thời gian kế hoạch)*(Chi phí dự tốn/chi phí thực tế) Tỉ số quan trọng công việc nghĩa cơng việc hồn thành kế hoạch thời gian chi phí, khác cần phải nghiên cứu xem xét lại cơng việc Tỉ số gần bỏ qua k càn điều tra tìm nguyên nhân, lớn phải điều tra xem xét nguyên nhân có biện pháp giải kịp thời 17 Câu 18: Các phương pháp giám sát dự án Việc giám sát dự án đc hướng dẫn KH ngân sách d/a Giám sát đo lường, thu thập, ghi chép, so sánh đối chiếu phân tích thông tin Giám sát đc thực cấp độ điều hành thực liên tục nhiên, giám sát đc thực cấp đọ quản cấp cao đc làm định kì Có nhiều phương pháp giám sát dự án khác nhau: a Phương pháp dử dụng mốc giới hạn: mốc giới hạn (mốc time) d/a kiện đc dùng để đánh dấu q.trình,1 g/đ DA Chúng đc ghi lại dạng n~ đồ thị từ ngũ P.pháp đc coi công cụ để giám sát d/a, làm cho người in d/a hiểu đc tình trạng d/a để q.lý k.tra d/a b Phương pháp kiểm tra giới hạn K.tra giới hạn liên quan đến việc xác lập phạm vi giới hạn cho phép để q.lý d/a So sánh g.trị đo đc in thực tế với mức độ chuẩn xác lập ban đầu thực h/đ cần thiết giới hạn bị vượt P.pháp dùng đế giám sát chi tiêu mức độ thực d/a,VD: xác lập giới hạn Phương hướng giải Ngân sách kế hoạch +5% Điều tra tìm nguyên nhân Ngân sách kế hoạch +10% Tiến hành ktra chi phí ban đầu Ngân sách kế hoạch +20% Giảm chi phí cách:  áp dụng bphap ko cấp bách  tác động đến cv khác c Các đường cong chữ S: Đường cong chữ S thường đc sử dụng giám sát ngân sách Đây p.pháp phân tích đồ thị để khác chi tiêu kế hoạch chi tiêu thực tế Chi phí tích lũy khoảng time chênh lệch kế hoạch thực tế đc mơ tả đồ thị sau: d Kiểm sốt thực – sơ đồ giá trị thu Kiểm soát thực all d/a c.việc giữ vai trò quan trọng.Để đo lường tình hình thực all d/a,người dùng tiêu g.trị thu (g.trị hoàn thành quy 18 ước) Khi so sánh CF thực tế với kế hoạch thời kỳ định thường ko xem xét đến khối lg c.việc hoàn thành Chỉ tiêu g.trị thu (g.trị hoàn thành quy ước) khắc phục nhược điểm Giá trị hoàn thành quy ước g.trị “hoàn thành” ước tính c.việc, đc tính cách nhân % hồn thành ước tính c.việc với CF kế hoạch cho c.việc Đây mức CF giả thiết chi tiêu cho phần c.việc hoàn thành Nó dùng làm sở để so sánh với mức CF thực tế Có bốn tiêu xác định - Chênh lệch thời gian = Tg thực theo tiến độ - tg thực tế - Chênh lệch chi tiêu = Chi phí thực tế - Giá trị hoàn thành - Chênh lệch kế hoạch = Giá trị hồn thành – Chi phí kế hoạch - ∑ chênh lệch = Chênh lệch chi tiêu + Chênh lệch kế hoạch = CF thực tế - CF kế hoạch Chú ý: Chênh lệch time mang g.trị âm cho thấy chậm trễ d/a Chênh lệch kế hoạch g.trị âm Chỉ tiêu ∑ chênh lệch ko xem xét g.trị thu Thực tế nhà q.lý cấp thường quan tâm đến tiêu Chênh lệch time, nhà q.lý tài quan tâm nhiều đến Chênh lệch CF (chi phí vượt), nhà q.lý chung quan tâm đến tổng Chênh lệch nhà q.lý d/a phải quan tâm đến bốn tiêu e Các báo cáo tiến độ Báo cáo d/a công cụ quan trọng để giám sát để nhà q.lý d/a, ngành, nhà tài trợ trao đổi thôn tin d/a.Báo cáo tiến độ đc thực thường xuyên chuyên gia, nhà q.lý d/a nhóm d/a.Các báo cáo nên dễ hiểu phải đc dựa kiện ý kiến f Các họp bàn dự án Các họp bàn d/a xoay quanh việc thực mục tiêu d/a nhằm thực d/a cách có hiệu quả.Thơng qua tranh luận trao đổi thơng tin có liên quan đến kiện, trao đổi ý kiến, quan điểm ủng hộ or xem xét lại việc định giám đốc d/a.Qua họp,nhóm q.lý d/a kiểm tra c.việc kết đạt được, nhận diện vấn đề, phân tích giải pháp, đánh giá lại KH/năm điều chỉnh h/đ g Tham quan thực tế Tham quan thực tế thức ko thức phương pháp giám sát d/a Khó khăn trao đổi thông tin bị gián đoạn thiếu kỹ việc điều hành nên cần chuyến tham quan thực tế người hưởng lợi từ d/a cán d/a để thu thập thơng tin giám sát Cán d/a thu thông tin giám sát = cách quan sát, thảo luận khơng thức với nhóm tham gia họp cộng đồng 19 Câu 19: Nội dung mục tiêu đánh giá DA? Tác dụng Khái niệm: ĐGDA trình xác định, phân tích cách có hệ thống khách quan kết quả, mức độ hiệu tác động, mối liên hệ dự án sở mục tiêu chúng Mục tiêu: - Khẳng định lại tính cần thiết dự án, đánh giá mục tiêu, xác định tính khả thi, thực dự án - Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp dự án Xem xét tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp văn kiện thủ tục liên quan đến dự án - Đánh giá kỳ nhằm làm rõ thực trạng diễn biến dự án, điểm mạnh, điểm yếu, sai lệch, mức độ rủi ro dự án sở có biện pháp quản phù hợp, xem xét tính khoa học, hợp phương pháp áp dụng việc xây dựng triển khai dự án Nội dung: Mỗi hoạt động tổ chức đánh giá dự án xem xét dự án nhỏ, đó, có mục tiêu cần phải đạt, công việc phải thực hiện, phải tiến hành tổ chức, triển khai, kiểm tra theo dõi,… Quá trình đánh giá dự án bao gồm nhiều cơng việc, có số bước sau: Bước 1: Ra định ĐGDA Ai định ĐGDA tùy thuộc loại đánh giá nội hay bên Quyết định ĐGDA phải đưa vào kế hoạch ngày từ lập (thiết kế) DA rõ sử dụng phương pháp đánh giá (đánh giá tác động, đánh giá kỳ hay đánh giá kết thúc) Những nguyên nhân cần thiết việc đánh giá dự án phải làm rõ, ví dụ, đánh giá để điều chỉnh số định nhà tài trợ, để giải khó khăn, vướng mắc nảy sinh… Bước 2: Chuẩn bị điều khoản hợp đồng (TOR) cho hoạt động ĐGDA Bản mô tả hợp đồng phải làm rõ mục đích phạm vi ĐGDA, mơ tả ngắn gọn nội dung dự án đánh giá, điều khoản phương pháp tiến hành đánh giá TOR cần nêu rõ kỹ năng, trình độ chuyên môn yêu cầu khác mà chuyên gia tư vấn đánh giá ứng viên cần phải có TOR cần đưa quy trình, thủ tục lựa chọn tư vấn để đảm bảo việc đánh giá khách quan, xác Cần lưu ý, việc dự thảo điều khoản hợp đồng khó khăn mâu thuẫn lợi ích Do đó, tổ chức họp kín nhóm dự án, nhà tài trợ đại diện người hưởng lợi từ dự án…để bàn bạc thảo luận điều khoản hợp đồng Bước 3: Lựa chọn ký hợp đồng với nhóm ĐGDA Việc lựa chọn số chuyên gia hay tư vấn đánh giá tiến hành sở tiêu chuẩn xác định rõ mô tả điều khoản hợp đồng Những tiêu chuẩn nhân sự… Để chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu đánh giá dự án, dựa tiêu chuẩn điều khoản hợp đồng, cần đề nghị ứng cử viên cung cấp thông tin cần thiết lực chuyên môn, kinh nghiệm lĩnh vực đánh giá dự án… Bước 4: Lập kế hoạch chuẩn bị công việc Sau chọn, bước mà nhóm đánh giá phải làm chuẩn bị kế hoạch thời gian làm việc chi tiết phân chia nhiệm vụ thành viên nhóm Đồng thời, nhóm săn sàng bứt tay vào việc, trước tiên tiến hành nghiên cứu tài liệu 20 Khi lập kế hoạch đánh giá dự án cần thiết phải xây dựng khung logic đưa tiêu chí đánh giá Khung logic đánh giá dự án có kết cấu sau: Nội dung Bộ tiêu chí đánh Đo lường Đo lường Công cụ sử giá dụng Mục đích Kết Đầu Các hoạt động Đầu vào Các tiêu chí đánh giá dự án thường bao gồm tiêu chí: - Hiệu suất dự án việc so sánh mức độ đầu với đầu vào dự án, xem xét khả tiết kiệm đầu vào đảm bảo mức độ đầu dự án - Hiệu quả: Xem xét mức độ đạt mục tiêu DA so với yếu tố đầu vào Đánh giá xem dự án có đạt mục đích đặt hay khơng liệu giảm quy mơ đầu vào mà khơng ảnh hưởng đến mục đích hay khơng - Tác động: Đánh giá mức độ ảnh hưởng DA đến mặt đời sống kinh tế xã hội Xem xét dự án có ảnh hưởng tiêu cực hay khơng? Những tác động tích cực j tối đa hóa khơng? Dự án có ảnh hưởng đến dài hạn? - Tính phù hợp: Đánh giá mức độ phù hợp dự án với mục tiêu phát triển vùng, ngành yêu cầu người thụ hưởng Đánh giá xem hoạt động đầu tư DA có phù hợp với mục tiêu, chiến lược vùng, ngành, có đáp ứng nhu cầu thụ hưởng quan thụ hưởng hay khơng? - Tính bền vững: Đánh giá khả tiếp tục hoạt động dự án chuyển giao ( thường với D.án ODA) Đánh giá, xem liệu quan Việt Nam, người thụ hưởng DA tiếp tục dự án, vận hành độc lập sau dự án kết thúc hay không? Bước 5: Tiến hành đánh giá dự án Trong giai đoạn thực thi nhiệm vụ đánh giá dự án cần thu thập, tổng hợp phân tích Trong q trình thu thập thơng tin, nhóm đánh giá cần giúp đỡ, cộng tác tích cực ban quản dự án Bước 6: Chuẩn bị báo cáo Sau tài liệu tổng hợp phân tích nhóm đánh giá cần viết thành báo cáo Báo cáo nêu rõ kết luận, kiến nghị nhóm Đồng thời, báo cáo dành số trang định trình bày phương pháp tiến hành đánh giá có thể, trình bày khó khăn nảy sinh cách khắc phục nhóm Bước 7: Sửa chữa, viết báo cáo cuối nộp sản phẩm Báo cáo đệ trình cho bên liên quan nhà tài trợ, ban quản dự án, đại diện người hưởng lợi, đại diện quan phủ để xin ý kiến đánh giá, nhận xét báo cáo bên tham gia Sau đó, nhóm đánh giá, báo cáo dự án tiến hành sửa chữa, bổ sung, viết báo cáo cuối giao nộp sản phẩm Phương pháp đánh giá dự án: - Phương pháp định tính: - Phương pháp định lượng 21  Nội dung bán đánh giá dự án: Tên dự án Địa điểm Quyết định đầu tư Thời gian Cơ quan thực đầu tư Chủ dự án địa Tóm tắt dự án Mục đích đánh giá kế hoạch đánh giá Yếu tố đánh giá công cụ 10 Các phát đánh giá DA Phần báo cáo phải làm rõ: tổng quan chung DA, kết ứng với tiêu chí đánh giá; tóm tắt học kinh nghiệm khuyến nghị; chứng minh tính đắn kế hoạch đánh giá; chứng minh tính đắn thay đổi so với thiết kế qua trình thực Báo cáo đánh giá cần đưa phụ lục về: khung logic dùng đánh giá, câu hỏi đánh giá kết phân tích, liệu thu thập điều tra, vấn, quan sát tài liệu tham khảo 22 Câu 20: Phân biệt GS v ĐG DA Giám sát d/a trình theo dõi d/a tiến độ time,CF tiến trình thực để đánh giá thường xuyên mức độ hoàn thành,đề xuất biện pháp,h/đ cần thiết để thực thành công d/a Đánh giá dự án q trình x.định, phân tích cách có hệ thống khách quan kết quả,mức độ hiệu t/động, mqh d/a dựa sở mục tiêu chúng * Giống nhau: Cả hai phương pháp liên quan đến việc đo lường thực so với mục tiêu * Khác nhau: Tiêu thức so sánh Giám sát dự án Đánh giá dự án Nhân thực Cán quản dự án Những người đánh giá dự án cán dự án mà bên dự án Thời gian thực Thường xuyên, liên tục Rời rạc, thường kỳ vào lúc dự án hoàn thành Phạm vi xem Nhấn mạnh khu vực nội Xem xét tác động rộng lớn xét dự án dự án bao gồm tác động kinh tế, môi trường, xã hội Sử dụng Các chi tiêu thường ngày, Dữ liệu tổng hợp lại để đạt liệu không tổng hợp lại tranh chung mục tiêu dự án Tính cấp bách Thơng tin cấp bách, khẩn Không cấp bách thông tin trương để phản hồi nhanh cho cấp quản Các nguyên Các sách nguyên tắc Chính sách nguyên tắc kiểm tác sách chấp nhận tra xem xét lại đánh giá trình giám sát thấy cần thiết Nội dung xem Liên quan chủ yếu đến Liên quan đến mục tiêu, mục đích để xét hoạt động, đầu kiểm nhận dạng rút học tra trình triển khai 23 Câu 21: Dự toán ngân sách KN: Dự toán ngân sách tài liệu p/ánh khoản thu chi để thực c.v d/a, có phân bố theo khoản mục Theo nghĩa hẹp dự toán ngân sách KH phân phối nguồn quỹ để thực c.v or n.vụ in d/a để hoàn thành tốt m.tiêu đề T/dụng: Dự toán NS -Là cụ thể hóa KH m.tiêu of DA -P/ánh nh.vụ & c/s phân phối nguồn lực of DA & tổ chức -Là sở x/đ CP cho từg CV &tổng CP dự tốn of DA - Đjá CP dự tính of DA trc hiệu lực hóa việc thực DA -Là c/s để q.ly & đạo tiến độ chi tiêu cho CV trg DA -Là sở để đạo & QL tiến độ thực DA Câu 22: Đặc điểm dự toán ngân sách - mang t/chất phức tạp DA mang t/chất nhất, đơn chiếc, h/đg trg môi trường lun lun th.đổi va chạm So với CV lặp lại chịu t/đg of nhiu yếu tố - mang tính ước tính đc lập dựa số giả thiết số liệu thu thập đc - ko gắn liền với năm t/chính mà dự tính cho GĐ or đời of DA - đc lập dựa vào phạm vi & DA đc phê duyệt - có tính linh hoạt, đc th.đổi th.đổi phạm vi thực & có yếu tố CP gia tăng - fải đc th.đổi KH tiến độ R DA th.đổi - phải x/đ tiêu chuẩn h/thành cho cv văn hóa all giả thiết lập dự toán 24 Câu 23: Pp dự toán ngân sách 1.PP dự toán NS từ cao xuống thấp: TT thực Cấp bậc q.ly ND ch.bị NS cấp Các nhà q.ly cấp cao Ch.bị NS dài hạn dựa m.tiêu of tổ chức, c/s & n~ đk ràng buộc nguồn lực Các nhà q.ly chức Lập NS trung hạn & ngắn hạn cho phân chức năng phụ trách Các nhà q.ly DA Lập ngân sách h/đg cho toàn DA & CV cụ thể PP lập NS từ lên: TT thực Cấp bậc q.ly ND ch.bị NS cấp Các nhà q.ly cấp cao X/dựng khung NS, x/đ m.tiêu & choice DA 2a Các nhà q.ly chức X/dựng NS trung hạn & ngắn hạn cho phân chức năng phụ trách 2b Các nhà q.ly DA X/dựng NS cho phận, CV of DA gồm CP nhân công, nguyên nhiên vật liệu… Các nhà q.ly cấp cao Tổng hợp, điều chỉnh & phê duyệt NS dài hạn PP kết hợp: B1: x/dựng khung KH NS cho năm tài B2: Các câp chuyển yêu cầu lập dự toán NS xuống cấp để cấp x/dựng NS B3: q.trình tổng hợp NS đc cấp thấp đến cấp cao B4: nhà lãnh đạo cao cấp xem xét & hiệu chỉnh KH NS Dự toán NS theo DA Lập NS theo DA PP dự toán NS on sở khoản thu & CP phát sinh theo CV & đc tổng hợp theo DA Các bc thực hiện: - Dự tính CP cho CV DA - X/đ & phân bổ CPGT - Dự tính CP cho năm & vòng đời DA Dự tốn NS theo khoản mục CP Việc dự toán thường đc tiến hành on sở thực năm trc & cho khoản mục chi tiêu, sau tổng hợp lại theo từg đ.vị or phận # of tổ chức 25 Câu 24: So sánh dự toán ngân sách DA NS thường xuyên tổ chức - Dự toán ngân sách dự án kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho hoạt động dự án nhằm đảm bảo thực tốt mục tiêu chi phí, chất lượng tiến độ dự án, phận dự tóan ngân sách chung chi cho doanh nghiệp Dự toán ns of DA Dự toán ns tx of tchức Lập ngân sách theo DA pp dự toán ngân sách sở khoản thu & chi phát sinh theo CV tổng hợp theo DA Lập dự toán NS thường xuyên of tổ chức pp dự toán NS sở khoản thu & chi mang t/chất định kỳ, lặp lặp lại of tổ chức q.tr h/đg Các bước thực hiện: -Lập định mức CP: - Dự tính CP cho cơng việc DA -Thu thập thơng tin CP thực tế - Xác định phân bổ CP gián tiếp -P.tích biến động định kỳ - Dự tính CP cho năm vòng đời -Điều tra nguyên nhân biến động CP DA -Lập dự toán CP năm of tổ chức Các khoản mục dự toán CP xây dựng CP TVĐTXD CP thiết bị CP khác CP QLDA CP dự phòng Các khoản mục dự tốn CP thường xun: CP trực tiếp: nguyên vật liệu, nhân công,… CP gián tiếp: khấu hao, nhân cơng, văn phòng, mua sắm thiết bị, bảo quản, sửa chữa… Dự toán NS DA phức tạp có nhiu Dự tốn NS thường xuyên đơn giản nhân tố t/động, CV lặp lại CV lặp lại, có tchất thường xuyên định kỳ Dự toán DA h/đg có kì hạn, khn khổ NS thường xun of phòng ban đc lập th.gian of DA ko gắn với năm tài hàng năm thường tháng lại xét duyệt lại Câu 25: Trình bày giống khác chương trình: CTBT, CTĐN, CT điều chỉnh I, CT điều chỉnh II - Giống nhau: Đều phản ánh mối quan hệ thời gian chi phí thực dự án Khác nhau: Thời gian CTBT Dài CTĐN Ngắn Chi phí Thấp Cao CT điều chỉnh I Ngắn CTBT Dài CTĐN Thấp 26 CT điều chỉnh II Ngắn Nhỏ CTĐN Lớn CTBT Câu 26: phân tích giá trị thu a Khái niệm Giá trị thu tổng giá trị dự kiến thực xong (đã hoàn thành), từ khởi công dự án đến thời điểm hành (thời điểm theo dõi dự án) EV Quản giá trị thu (Earned value management - EVM) kỹ thuật quản dự án để đo lường tiến triển (tiến trình thực hiện) dự án cách khách quan b Công thức a) Số công việc cần thực theo lịch trình b) Số cơng việc theo lịch thực c) Chi phí kế hoạch (dự tốn) để thực cơng việc dự án đến ngày định (BCWS) Chỉ tiêu bao gồm tồn chi phí dự tính cho công việc đề kế hoạch ngân sách d) Chi phí thực tế thực cơng việc (ACWP) tổng số chi phí thực tế phát sinh thời kỳ để thực cơng việc Nó tổng chi phí cho tất cơng việc hồn thành cộng chi phí dở dang phận chi phí gián tiếp e) Tổng chi phí kế hoạch cho khối lượng thực tế hoàn thành (BCWP) tổng chi phí kế hoạch cho phần việc thực f) Tổng chi phí dự án theo cách dự tính (EAC) tổng chi phí thực tế đến thời điểm cộng chi phí dự tính cho thời kỳ lại g) Tổng chi phí kế hoạch dự án (BAC) toàn ngân sách dự tính theo kế hoạch cho tất cơng việc Từ tiêu tính trên, ta tính tiêu phân tích: Chênh lệch lịch trình = (a) – (b) Chênh lệch kế hoạch (SV)= BCWP – BCWS Chênh lệch thực tế (CV) = BCWP – ACWP Chênh lệch hoàn thành = (g) – (f) 27 ... thức so sánh Giám sát dự án Đánh giá dự án Nhân thực Cán quản lý dự án Những người đánh giá dự án cán dự án mà bên dự án Thời gian thực Thường xuyên, liên tục Rời rạc, thường kỳ vào lúc dự án hoàn... dự toán NS DA Kn: dự toán ngân sách dự án kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho hoạt động dự án nhằm đảm bảo thực tốt mục tiêu chi phí, chất lượng tiến độ dự án Các pp dự toán ngân sách: pp dự toán... cần thiết dự án, đánh giá mục tiêu, xác định tính khả thi, thực dự án - Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp dự án Xem xét tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp văn kiện thủ tục liên quan đến dự án - Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu ôn tập quản lý dự án 2, tài liệu ôn tập quản lý dự án 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay