HUONG DAN ON TAP MON TIN DAU TU

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:31

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIN ĐẦU TƯ I Phần Excel: Các tập luyện hàm tài  Hàm tài FV, PV, NPER, RATE  Hàm tài PMT, PPMT, IPMT  Hàm tài NPV, IRR  Hàm tài SLN, DB, DDB, SYD, VDB II Các tập so sánh lựa chọn phương án đầu tư theo tiêu:  NPV  IRR  Giá trị Các tập tổng hợp xác định:  NPV  IRR  T  Mức độ tăng/ giảm doanh thu, chi phí, vốn đầu tư mà đảm bảo hiệu tài dự án  Phân tích độ nhạy dự án Phần Project: Cho thông tin dự án với công việc nguồn lực cần thiết để thực cơng việc u cầu: Cách đổi đơn vị tiền tệ Cách tạo lịch làm việc dự án Ngày bắt đầu, ngày kết thúc dự án Xác định đường găng dự án Xác định thời gian dự trữ toàn phần thời gian dự trữ tự Xác định khối lượng chi phí cơng việc Xác định khối lượng chi phí cho nguồn lực Xác định khối lượng chi phí cộng dồn cho công việc nguồn lực đến ngày dự án Xác định số nguồn lực sử dụng ngày dự án 10.Xác định nguồn lực tải 11.Khi cân đối lại nguồn lực thời gian dự án kéo dài nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: HUONG DAN ON TAP MON TIN DAU TU, HUONG DAN ON TAP MON TIN DAU TU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay