Xây dựng chương trình quản lý nhận và trả hàng của công ty cổ phần dịch vụ đường sắt hải phòng

65 6 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:13

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng MỤC LỤC CHƢƠNG I 1.1.1 Giới thiệu công ty 1.1.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 1.2 Mô hình tổ chức quản 1.2.2 Hình thức chế nhận trả hàng CHƢƠNG II MƠ HÌNH NGHIỆP VỤ 4 7 2.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 2.1.1 Bảng phân tích liệu 2.1.2 Tác nhân tƣơng tác chúng với hệ thống 2.1.3 Biểu đồ ngữ cảnh 2.2 Biểu đồ phân rã chức 10 2.2.1 Nhóm chức chi tiết 10 2.2.2 Biểu đồ phân rã chức 11 2.3 Mô tả nội dung chức chi tiết 12 2.3.1 Chức nhận hàng gửi 12 2.3.2 Chức trả hàng gửi 12 2.3.3 Chức giải cố 13 2.3.4 Chức báo cáo định kỳ 13 2.4 Danh sách hồ sơ liệu đƣợc sử dụng 14 2.5 Ma trận thực thể chức 15 2.6 Biểu đồ hoạt động tiến trình 16 2.6.1 Biểu đồ hoạt động tiến trình nhận hàng gửi 16 2.6.2 Biểu đồ hoạt động tiến trình trả hàng 17 2.6.3 Biểu đồ hoạt động tiến trình giải cố 18 2.6.4 Biểu đồ hoạt động tiến trình báo cáo 19 CHƢƠNG III 20 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG 20 3.1 Các mơ hình xử nghiệp vụ 20 Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng 3.1.1 Biểu đồ luồng liệu vật mức 20 3.1.2 Biểu đồ luồng liệu vật mức 21 3.1.3 Hồn thiện tiến trình nghiệp vụ - Các biểu đồ luồng liệu logic 25 3.2 Mơ hình khái niệm liệu: mơ hình ER 30 3.2.1 Liệt kê, xác hóa lựa chọn mục tin 30 3.2.2 Xác định thực thể,thuộc tính, định danh 32 3.2.3 Xác định mối quan hệ thuộc tính 33 CHƢƠNG IV 37 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 37 4.1 thiết kế sở liệu 37 4.1.1 chuyển mơ hình E-R sang mơ hình quan hệ 37 4.1.3 Thiết kế sở liệu vật 40 4.2 Xác định giao diện nhập liệu 44 4.2.1 Các giao diện ứng với thực thể 44 4.2.2 Các giao diện ứng với mối quan hệ 44 4.3 Xác định luồng liệu hệ thống 45 4.3.1 Luồng hệ thống tiến trình “1.0 nhận hàng” 45 4.3.2 Luồng hệ thống tiến trình “2.0 trả hàng” 46 4.3.3 Luồng hệ thống tiến trình “3.0 giải cố” 47 4.3.4 Luồng hệ thống tiến trình “4.0 báo cáo” 48 4.4 Đặc tả giao diện thủ tục 49 4.4.1 Đặc tả giao diện nhập liệu 49 CHƢƠNG V 55 CÀI ĐẶT HỆ THỐNG HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG 55 5.1 Môi trƣờng cài đặt 55 5.1.1 Hệ QTCSDL SQL SERVER 55 5.1.2 Ngôn ngữ VISUAL BASIC 57 5.2 Các hệ chức 58 5.3 Giới thiệu hệ thống phần mềm 59 5.3.1 Hƣớng dẫn sử dụng số chức qua thực đơn 59 5.3.2 Một số kết đƣa 59 KẾT LUẬN 63 Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng CHƢƠNG I HẢI PHỊNG Phòng 1.1.1 Giới thiệu cơng ty Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƢƠNG SẮT HẢI PHÕNG Tên giao dịch : HẢI PHÕNG:RAILWAY SERVICE JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: HẢI PHÒNG : RASERCO Giám đốc cơng ty :Ơng Dƣơng Văn Hùng Phó giám đốc: Ơng Trần Thanh Bình Hình thức Cơng Ty: Công Ty Công Ty cổ phần Cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác Công Ty pham vi số cổ phầm Mọi hoạt động Cơng Ty đƣợc điều chỉnh luật doanh nghiệp, quy định liên quan luật pháp nƣớc Cơng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam điều lệ Công Ty Trụ sở cơng ty đặt tại: số 75 đƣờng Lƣơng Khánh Thiên, phƣờng Lƣơng Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Điên thoại: 0313.921653 fax:0313.855787 Trong q trình hoạt động, xét thấy cần thiết Cơng Ty đăng ký với quan thẩm quyền việc thành lập văn phòng đại diện chi nhánh địa phƣơng khác lãnh thổ việt nam nƣớc theo quy định pháp luật Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng 1.1.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Công ty đƣợc thành lập để huy động sử dụng vốn phục vụ sản xuất,kinh doanh hiệu cao, tạo cơng ăn việc làm cho ngƣời lao động, tăng lợi tức cho cổ dơng khơng ngừng góp phần cho ngân sách nhà nƣớc theo luật định, phát triển công ty ngày vững mạnh lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh Các lĩnh vực hoạt động công ty bao gồm:  Vân tải dịch vụ vận tải hàng hóa đƣờng sắt,đƣờng thủy, đƣờng  Kinh doanh kho bãi, nhận trả hàng gửi  Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống 1.2 Mơ hình tổ chức quản Mơ hình tổ chức cơng ty cho hình 1, bao gồm ban giám đốc, phòng ban sở đội sản xuất kinh doanh ban giám đốc Phòng vận chuyển Phòng kế tốn Phòng kế hoạch vật tƣ Phòng nhân Hình 1.1 Mơ hình tổ chức cơng ty  Ban giám đốc Ban giám đốc chức nhiệm vụ: – Nhận ký kêt hợp đồng kinh tế – Điều hành chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất công ty – Quyết định giá áp tải hàng Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng – Tuyên truyền quảng cáo tiếp thị biện pháp khuyến khích mở rộng kinh doanh  Phòng vận chuyển Phòng vận chuyển chức năng, nhiệm vụ: – Nhận hợp đồng vận chuyển từ ban giám đốc triển khai thực kế hoạch – Xin toa từ phòng vật tƣ kế hoạch – Xếp hàng – Giao nhận với chủ hàng – Áp tải hàng.(trong trƣờng hợp khách hàng u cầu)  Phòng kế tốn Phòng kế tốn chức năng, nhiệm vụ: – Nhận thực thị từ ban giám đốc – Lập phiếu hóa đơn gửi hàng – Thanh hợp đồng – Kiểm kê số lƣợng hàng giao nhậnPhòng kế hoạch vật tư Phòng kế hoạch vật tƣ chức năng, nhiệm vụ: – Nhận thực thị từ ban giám đốc – Cung cấp vật tƣ để xếp hàng – Tham mƣu với ban giám đốc  Phòng nhân Phòng nhân chức năng, nhiệm vụ: – Nhận thực thị từ ban giám đốc – Tuyển nhân viên theo thị từ ban giám đốc – Quản nhân viên – Cho nhân viên học việc – Đề nghị lên lƣơng Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng 1.2.2 Hình thức chế nhận trả hàng Hàng ngày, Ban Giam Đốc tiếp nhân tất yêu cầu muốn gửi hàng khách hàng Khách hàng muốn gửi hàng phải điền đầy đủ tất thông tin cần thiết vào Giấy Gửi Hàng Nhân viên kiểm tra hàng gửi xem với thơng tin hóa giấy gửi hàng không Nếu thông tin không thi không nhận gửi, ngƣợc lại hai bên ký kết hợp đồng ủy thác vận chuyển Sau giấy gửi hàng đƣợc chuyển tới Phòng Kế Tốn, phòng kế tốn chép từ giấy gửi hàng vào hóa đơn gửi hàng , viết phiếu toán thu tiền khách kế tốn ghi sổ nhận hàng Hóa đơn gửi hàng gồm liên (liên gốc) kế toán lƣu lại để đối chiếu xảy cố Liên giao cho khách hàng khách hàng đến nhận hàng Liên đƣợc chuyển tới phòng vận chuyển Khi Phòng Vận Chuyển nhận đƣợc hóa đơn gửi hàng phòng vào để triển khai kế hoạch gửi hàng Khi hàng đến ga nhân viên kế toán viết gửi Giấy báo tin hàng đến cho khách hàng đến nhận Khách đến nhận hàng phải mang giấy báo tin hàng đến hóa đơn gửi hàng để nhân viên kế tốn kiểm tra hóa đơn thật hay giả, đối chiếu hóa đơn với hàng Nếu khơng khơng cho khách nhận hàng Ngƣợc lại khách phải điền đầy đủ thông tin vào giấy Đăng Ký Xin Xe, đồng thời kế toán ghi thông tin cần thiết vào sổ hàng trả Nếu khách hàng nợ tiền hàng hay tốn chƣa hết phải viết gửi Giấy Báo Nợ để khách hàng toán nốt tiền hàng Khi khách đến báo cố kiểm tra hàng sổ gửi hàng sổ trả hàng để xác minh hàng gửi không lấy hàng chƣa Nếu không nhƣ khơng giải trƣờng hợp ngƣợc lại tiến hàng kiểm tra hàng trƣờng nhƣ việc kiểm tra tiến hàng lập biên giải trƣơng hợp cần thiết viết phiếu chi bồi thƣờng cho khách Cứ sau ngày, tuần nhân viên kế toán lập Báo Cáo hàng đến hàng theo ngày, tuần Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng CHƢƠNG II MƠ HÌNH NGHIỆP VỤ 2.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 2.1.1 Bảng phân tích liệu Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân hồ sơ Động từ bổ ngữ Danh từ nhận xét Điền vào tờ khai Giấy gửi hàng Kiểm tra hàng theo giấy gửi hàng Ban giám đốc Khách hàng Tác nhân Tác nhân Ký kết hợp đồng ủy thác vận chuyển Hàng - Chép tờ khai vào hóa đơn gửi hàng Giấy gửi hàng HSDL Viết phiếu toán Hợp đồng ủy thác VC HSDL Ghi sổ nhận hàng Phòng kế tốn - Kiểm tra đối chiếu hàng Hóa đơn gửi hàng HSDL Viết gửi giấy báo hàng đến Phiếu tốn HSDL Kiểm tra hóa đơn đối chiếu với hàng Sổ nhận hàng HSDL Ghi giấy xin xe Phòng vận chuyển - Ghi sổ trả hàng Toa xe - Lập gửi giấy báo nợ Nhân viên Tác nhân Kiểm tra sổ nhận sổ trả hàng Giấy báo hàng đến HSDL Kiểm tra hàng trường Chủ hàng – khách hàng Tác nhân Lập biên Giấy đăng ký xin xe HSDL Viết phiếu chi Sổ trả hàng HSDL Lập báo cáo Giấy báo nợ HSDL Biên phổ thông HSDL Biên cố HSDL Phiếu chi HSDL Báo cáo hàng đến HSDL Báo cáo hàng HSDL Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng 2.1.2 Tác nhân tƣơng tác chúng với hệ thống Sau phân tích, từ ba đối tƣơng: khách hàng, ban giám đốc, nhân viên Ban giám đốc Khách hàng tác nhân Tác nhân Khách hàng Tƣơng tác với hệ thống Gửi giấy gửi hàng vào HT Nhận hợp đồng ủy thác từ HT Nhận phiếu toán từ HT Nhận thơng báo hàng đến từ HT Gửi hóa đơn gửi hàng vào HT Gửi giấy xin xe vào HT Nhận giấy báo nợ từ HT Thông báo cố với HT Nhận biên từ HT Nhận phiếu chi từ HT Ban giám đốc Gửi Yêu cầu báo cáo đến HT Nhận báo cáo từ HT Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng 2.1.3 Biểu đồ ngữ cảnh Giấy gửi hàng Hợp đồng ủy KHÁCH HÀNG thác vận chuyển Phiếu tốn u cầu báo cáo Thơng báo hàng đến Hóa đơn gửi hàng Giấy xin xe HỆ THỐNG báo cáo QUẢN NHẬN TRẢ HÀNG Giấy báo nợ KHÁCH HÀNG tt cố biên cố Phiếu chi Hình 2.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống BAN GIÁM ĐỐC Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng 4.4 Đặc tả giao diện thủ tục 4.4.1 Đặc tả giao diện nhập liệu  Giao diện “khách hàng” Hình 4.7 Mẫu thiết kế giao diện thông tin khách hàng Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 49 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng  Giao diện “nhân viên” Hình 4.8 Mẫu thiết kế giao diện danh sách nhân viên công ty Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 50 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng  Giao diện “ hợp đồng” Hình 4.9 Mẫu thiết kế giao diện hợp đồng Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 51 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng  Giao diện “ gửi hàng” Hình 4.10 Mẫu thiết kế giao diện khách gửi hàng Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 52 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng  Giao diện “ nhận hàng” Hình 4.11 Mẫu thiết kế giao diện khách đến nhận hàng Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 53 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng  Giao diện “ phiếu tốn” Hình 4.12 Mẫu thiết kế khách toán Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 54 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng Chƣơng V CÀI ĐẶT HỆ THỐNG HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG 5.1 Môi trƣờng cài đặt 5.1.1 Hệ QTCSDL SQL SERVER SQL Server hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS) sử dụng Transact-SQL để trao đổi liệu Client computer SQL Server computer Một RDBMS bao gồm database, database engine ứng dụng dùng để quản liệu phận khác RDBMS SQL Server 2000 đƣợc tối ƣu hóa để chạy hàng ngàn user, SQL Server 2000 kết hợp ăn ý với server khác nhƣ Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce, Proxy Server… Dùng để lƣu trữ liệu cho ứng dụng Khả lƣu trữ liệu lớn, truy vấn liệu nhanh.Quản trị CSDL cách kiểm soát liệu nhập vào liệu truy xuất khỏi hệ thống việc lƣu trữ liệu vào hệ thống nguyên tắc ràng buộc liệu ngƣời dùng hay hệ thống định nghĩa Công nghệ CSDL chạy nhiều môi trƣờng khác nhau, khả chia sẻ CSDL cho nhiều hệ thống khác nhau.Cho phép liên kết giao tiếp hệ thống CSDL khác lại với SQL Server editions: Enterprise, Standard, Personal, Developer, Desktop Engine (MSDE), Win CE * Các thành phần SQL Server 2000 - Database: sở liệu SQL Server - Tệp tin log: tệp tin lƣu trữ chuyển tác SQL Server - Table: bảng liệu - Filegroups: tệp tin nhóm - Diagrams: sơ đồ quan hệ - Views: khung nhìn (bảng ảo) số liệu dựa bảng - Stored Procedure: thủ tục hàm nội - User defined Function: hàm ngƣời dùng định nghĩa - Users: ngƣời sử dụng CSDL - Role: quy định chức hệ thống SQL Server - Rules: quy tắc Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 55 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng - Defaults: giá trị - User-defined data types: kiểu liệu ngƣời dùng định nghĩa - Full-text catalogs: tập tin phân loại liệu c) Đối tượng CSDL CSDL đối tƣợng ảnh hƣởng cao làm việc với SQL Server Bản thân SQL Server CSDL bao gồm đối tƣợng database, table, view, stored proceduce số CSDL hỗ trợ khác CSDL SQL Server CSDL đa ngƣời dùng, với Server hệ quản trị CSDL Nếu muối nhiều hệ quản trị CSDL cần nhiều Server tƣơng ứng Truy cập CSDL củab SQL Server dựa vào tài khoản ngƣời dùng riêng biệt ứng với quyền truy cập định Khi cài đặt SQL Server CSDL mặc định: Master, Msdb, Tempdb, Pubs, Northwind d) SQL Server 2000 quản trị CSDL Quản trị CSDL gọi DBA, ứng dụng sử dụng CSDL SQL Server 2000, phần phát triển ứng dụng, SQL Server quản trị CSDL cho ứng dụng Để quản trị bảo trì CSDL vận hành, liệu thay đổi theo thời gian khơng gian ngƣời quản trị cần phải quan tâm đến yếu tố xảy CSDL - Sắp xếp lập kế hoạch công việc: lập kế hoạch công việc theo thời gian, theo định kỳ mà khơng gây sai sót - - Sao lƣu liệu phục hồi liệu (backupdatabase- Restore database): công việc cần thiết,vì cố liệu bị hƣ hỏng, cần phải lƣu để phục hồi , bảo vệ CSDL cách an toàn - Quản trị danh mục Full-text - Thực thao tác cập nhật liệu - Thiết lập mục - Import Export liệu Quản tài khoản đăng nhập ngƣời dùng CSDL Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 56 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng 5.1.2 Ngôn ngữ VISUAL BASIC Ngay từ đời, Visual Basic đƣợc coi nhƣ đột phá làm thay đổi đáng kể nhận thức sử dụng Windows Trải qua gần mƣời năm với phiên bản, Visual Basic tiến xa trở thành ngơn ngữ lập trình phổ biến Đây công cụ mạnh để phát triển ứng dụng Windows Thành phần “Visual” nói đến phƣơng thức dùng để tạo giao diện đồ họa ngƣời sử dụng (GUI) Thay phải viết dòng mã để mơ tả xuất vị trí thành phần giao diện, ta cần thêm vào đối tƣợng đƣợc định nghĩa trƣớc vị trí hình Ngồi tính tƣơng thích với phiên VB trƣớc đó, VB6 hỗ trợ phát triển ứng dụng 32 bit, tạo tệp tin thi hành khả lập điều khiển (Control mình, tăng cƣờng cho Internet tính sở liệu mạnh hơn) Một ứng dụng Visual Basic bao gồm hay nhiều Project đƣợc nhóm lại với Mỗi Project bao gồm hay nhiều mẫu biểu (Form) Trên Form đặt điều khiển khác Để phát triển ứng dụng Visual Basic, sau tiến hành phân tích thiết kế, xây dựng CSDL, cần phải qua bƣớc chính: - Bƣớc 1: Thiết kế giao diện, Visual Basic dễ dàng cho bạn thiết kế giao diện kích hoạt thủ tục mã lệnh - Bƣớc 2: Viết mã lệnh nhằm kích hoạt giao diện xây dựng Bƣớc 3: Chỉnh sửa tìm lỗi * Giới thiệu chung ADO ADO công cụ để truy cập đến CSDL đƣợc xây dựng OLEDB (Object Linking and Embeding Database) Nếu OLEDB công nghệ đuợc xây dựng mức hệ thống cơng nghệ ADO đƣợc xây dựng mức ứng dụng Khi lập trình khơng phải tƣơng tác trực tiếp với OLE DB mà thay vào ta lập trình với ADO Ƣu điểm lập trình với ADO: - Dễ sử dụng - Không phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình thể sử dụng ngơn ngữ nhƣ: Visual basic, Java, C++,… - Không phụ thuộc vào nguồn liệu ADO truy cập đến nguồn liệu khác thông qua OLE DB - Dễ dàng mở rộng Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 57 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng * Mơ hình đối tƣợng ADO Conection Errors Error Command Parameters Parameter Recordset Fields Field 5.2 Các hệ chức Hệ thống bao gồm năm hệ : “Cập nhật thông tin”, “Quản khách hàng ”, “Thống kê – Báo cáo” “Trợ giúp” - Hệ “Cập nhật chung”: Cập nhật thông tin hàng gửi, nhân viên, khách hàng, ga, tài khoản sử dụng hệ thống - Hệ “Quản hàng gửi ”: Cập nhật thông tin nhận trả hàng cho khách, thu tiền, nhắc nợ khách nợ hạn lập biên ghi nhận tiền phạt vi phạm khách - Hệ “Quản khách”: Cập nhật thông tin khách hàng hợp đồng đƣợc kí kết - Hệ “Thống kê_Báo cáo”: Báo cáo hàng đến, Báo cáo hàng - Hệ “Trợ giúp”: Hỗ trợ ngƣời sử dụng chƣơng trình mặt tìm kiếm thơng tin cách sử dụng chức chƣơng trình Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 58 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng 5.3 Giới thiệu hệ thống phần mềm 5.3.1 Hƣớng dẫn sử dụng số chức qua thực đơn Nhập liệu: Nhấn nút “Nhập” form, điền đầy đủ thông tin cần thiết sau nhấn “Ghi” để lƣu lại Sửa liệu: Chọn ghi cần sửa chữa, điền thông tin cần thay đổi sau nhấn nút “Sửa” để lƣu lại thay đổi vừa nhập vào Xoá liệu: Chọn ghi cần xoá nút “Xoá” để xoá ghi vừa chọn Tìm kiếm liệu: Chọn bảng lƣu trữ thơng tin cần tìm, chọn tiêu trí tìm kiếm, điền từ khố cần tìm nhấn nút “Tìm kiếm” để bắt đầu tìm Thơng tin tìm đƣợc đƣợc đẩy lƣới liệu bên dƣới 5.3.2 Một số kết đƣa Hình 5.1 Phiếu tốn khách hàng Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 59 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng Hình 5.2 Hóa đơn gửi hàng Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 60 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng Hình 5.3 Hợp đồng ủy thác vận chuyển Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 61 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng Hình 5.4 Danh sách nhân viên công ty Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 62 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản nhận trả hàng KẾT LUẬN Qua trình làm đồ án tốt nghiệp với đề tài “ Xây dựng chƣơng trình quản Nhận Trả hàng Công ty cổ phần dịch vụ đƣờng sắt Hải Phòng”, thân em tự thấy thu đƣợc kết sau: - Nắm bắt đƣợc quy trình nghiệp vụ cơng việc nhận trả hàng công ty cổ phần dịch vụ đƣờng sắt Hải Phòng - Hiểu biết đƣợc phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc, từ áp dụng hiểu biết để phân tích thiết kế tốn theo hƣớng cấu trúc - đƣợc kinh nghiệm thực tế đƣợc tham gia vào dự án nhỏ cụ thể để áp dụng đƣợc kiến thức đƣợc học vào thực tiễn - Tiến hành phân tích thiết kế hồn thiện hệ thống phƣơng pháp hƣớng cấu trúc cách đầy đủ - Cài đặt số module để thử nghiệm Ngôn ngữ Visual Basic 6.0 sử dụng Hệ QTCSDL SQL Server để lƣu trữ liệu Về thực nghiệm thiết kế cài đặt thành công chƣơng trình thể phù hợp nội dung đề tài - Song kỹ lập trình hạn chế nên giao diện chƣơng trình chƣa thật thân thiện với ngƣời sử dụng đáp ứng đƣợc số chức đề tài Trong thời gian tới, em tiếp tục hoàn chỉnh chức thời bổ sung thêm chức mang lại tiện dụng cho ngƣời sử dụng Trong tƣơng lai, em hi vọng cố gắng hoàn thiện tốt đề tài cố gắng đáp ứng đƣợc yêu cầu hệ thống thực đòi hỏi Vì kính mong thầy giáo, giáo bạn xem xét, bảo giúp đỡ em để em hồn thành đề tài tốt Sinh viên : Nguyễn Thị Hà - Lớp CT902 63 ... nghiệp Xây dựng chương trình quản lý nhận trả hàng CHƢƠNG I HẢI PHỊNG Phòng 1.1.1 Giới thiệu cơng ty Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƢƠNG SẮT HẢI PHÕNG Tên giao dịch : HẢI PHÕNG:RAILWAY... tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý nhận trả hàng 1.2.2 Hình thức chế nhận trả hàng Hàng ngày, Ban Giam Đốc tiếp nhân tất yêu cầu muốn gửi hàng khách hàng Khách hàng muốn gửi hàng phải điền... cố Báo cáo định kỳ 10 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý nhận trả hàng 2.2.2 Biểu đồ phân rã chức Quản lý nhận trả hàng 1 .Nhận hàng gửi 2 .Trả hàng gửi 3.Giải cố 4.Báo cáo định kỳ 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý nhận và trả hàng của công ty cổ phần dịch vụ đường sắt hải phòng , Xây dựng chương trình quản lý nhận và trả hàng của công ty cổ phần dịch vụ đường sắt hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay