Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên

69 4 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hải Phòng 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN THÔNG TIN LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Cơng nghệ Thơng tin HẢI PHÒNG - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN THÔNG TIN LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Ngành: Cơng nghệ Thông tin Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Diệu Linh Giáo viên hƣớng dẫn: Th.s Vũ Anh Hùng Mã số sinh viên: 1312101013 Hải Phòng - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh Mã số: 1312101013 Lớp: CT1701 Ngành: Công nghệ Thông tin Tên đề tài: Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a Nội dung: - Tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ toán, thu thập hồ sơ tài liệu liên quan - Phân tích thiết kế hệ thống theo hƣớng cấu trúc Thiết kế CSDL quan hệ để lƣu trữ liệu - Cài đặt chƣơng trình thử nghiệm : Sử dụng SQL Server 2014 để tạo CSDL lƣu trữ liệu ngôn ngữ ASP.NET (Visual Studio 2013) để xây dựng chƣơng trình dạng web b Các yêu cầu cần giải quyết: - Bản phân tích thiết kế đầy đủ theo hƣớng cấu trúc tốn - Phần mềm chƣơng trình dạng website chạy tốt đáp ứng đƣợc yêu cầu toán đặt nhƣ phân tích thiết kế Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Địa điểm thực tập Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Vũ Anh Hùng Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trƣờng đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: - Tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ tốn quản thơng tin lịch khoa học giảng viên trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng thu thập hồ sơ tài liệu liên quan Phân tích thiết kế hệ thống theo hƣớng cấu trúc Thiết kế CSDL quan hệ để lƣu trữ liệu Cài đặt chƣơng trình thử nghiệm : Sử dụng SQL Server 2014 để tạo CSDL lƣu trữ liệu ngôn ngữ ASP.NET (Visual Studio 2013) để xây dựng chƣơng trình dạng web Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 07 tháng năm 2017 Yêu cầu phải hoàn thành trƣớc ngày 30 tháng năm 2017 Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Sinh viên Cán hƣớng dẫn Đ.T.T.N Hải Phòng, ngày tháng .năm 2017 HIỆU TRƢỞNG GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp) Cho điểm cán hƣớng dẫn: ( Điểm ghi số chữ ) Ngày .tháng .năm 2017 Cán hƣớng dẫn ( Ký, ghi rõ họ tên ) Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp (về mặt nhƣ sở luận, thuyết minh chƣơng trình, giá trị thực tế) Cho điểm cán phản biện (Điểm ghi số chữ) Ngày .tháng .năm 2017 Cán chấm phản biện ( Ký, ghi rõ họ tên ) Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 10 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 13 CHƢƠNG 1: TÌM HIỂU BÀI TỐN QUẢN THƠNG TIN LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐH DÂN LẬP HẢI PHÒNG 14 1.1 Giới thiệu trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng (ĐH DLHP) 14 1.2 Bảng nội dung công việc 15 1.3 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ 16 1.3.1 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ khai báo lịch cá nhân 16 1.3.2 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ khai báo lịch khoa học giảng viên .17 1.3.3 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ bổ sung lịch khoa học giảng viên hàng năm 18 1.3.4 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ tổng hợp báo cáo 19 1.4 Giải pháp 19 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 20 2.1 Mơ hình nghiệp vụ 20 2.1.1 Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân hồ sơ 20 2.1.2 Biểu đồ ngữ cảnh 21 2.1.3 Nhóm dần chức 23 2.1.4 Sơ đồ phân rã chức 24 2.1.5 Danh sách hồ sơ liệu 25 2.1.6 Ma trận thực thể chức 25 2.2 Sơ đồ luồng liệu 26 2.2.1 Sơ đồ luồng liệu mức 26 2.2.2 Sơ đồ luồng liệu mức i 26 2.3 Thiết kế sở liệu 31 2.3.1 Mơ hình liên kết thực thể (ER) 31 2.3.2 Mơ hình quan hệ 44 2.3.3 Các bảng liệu vật 49 2.4 Thiết kế giao diện 51 2.4.1 Giao diện 51 2.4.2 Các giao diện cập nhật liệu 52 Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 11 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên CHƢƠNG 3: CƠ SỞ THUYẾT 57 3.1 Phân tích thiết kế hệ thống hƣớng cấu trúc 57 3.2 Hệ quản trị sở liệu SQL SERVER 2014 59 CHƢƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 63 4.1 Môi trƣờng cài đặt 63 4.2 Giao diện thử nghiệm 63 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 12 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên 2.4.3g Giao diện thốngthông tin lịch giảng viên Thốngthông tin lịch giảng viên Cho biết năm cần thống kê: ThốngThống kê theo chức vụ c giảng viên Thống kê theo học vị giảng viên Thống kê theo năm nhận học vị giảng viên Thống kê theo đơn vị công tác giảng viên Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 56 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên CHƢƠNG 3: CƠ SỞ THUYẾT 3.1 Phân tích thiết kế hệ thống hƣớng cấu trúc Hệ thống thông tin (HTTT) đƣợc xây dựng sản phẩm loạt hoạt động đƣợc gọi phát triển hệ thống Quá trình phát triển HTTT kể từ lúc sinh đến tàn lụi đƣợc gọi vòng đời phát triển hệ thống Vòng đời phát triển hệ thống phƣơng pháp luận cho việc phát triển HTTT Một nhiều mơ hình vòng đời xếp bƣớc phát triển hệ thống theo hình bậc thang, với mũi tên nối bƣớc trƣớc với bƣớc sau Cách biểu diễn đƣợc xem nhƣ tƣơng ứng với mơ hình thác nƣớc (Waterfall Model) Q trình phát triển hệ thống với pha: khởi tạo lập kế hoạch, phân tích, thiết kế,triển khai, vận hành bảo trì Khởi tạo lập kế hoạch Phân tích Thiết Triển khai Vận hành, bảo trì Thời gian Hình 3.1: Mơ hình thác nước vòng đời hệ thống a) Khởi tạo lập kế hoạch Việc hình dự án nhƣ yêu cầu bắt buộc để tiến hành bƣớc trình phát triển - Khả thi kỹ thuật: xem xét khả kỹ thuật có đủ đảm bảo thực giải pháp công nghệ thông tin đƣợc áp dụng để phát triển hệ thống hay không - Khả thi tài chính: + Khả tài tổ chức cho phép thực dự án bao gồm nguồn vốn, số vốn huy động thời hạn cho phép Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 57 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên + Lợi ích mà thệ thống đƣợc xây dựng mang lại, đủ bù đắp chi phí phải bỏ xây dựng + Những chi phí thƣờng xun cho hệ thống (chi phí vận hành) chấp nhận đƣợc tổ chức - Khả thi thời gian: dự án đƣợc phát triển thời gian cho phép tiến trình thực dự án đƣợc giới hạn cho - Khả thi pháp hoạt động: hệ thống vận hành trôi chảy khuôn tổ chức điều kiện quản mà tổ chức có đƣợc khn khổ pháp hành b) Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống nhằm xác định nhu cầu thơng tin tổ chức Nó cung cấp liệu sở cho việc thiết kế HTTT sau Phân tích bao gồm vài pha nhỏ: - Trƣớc hết, xác định yêu cầu: nhà phân tích làm việc với ngƣời sử dụng để xác định ngƣời dùng chờ đợi từ hệ thống dự kiến - Tiếp theo nghiên cứu yêu cầu cấu trúc phù hợp với mối quan hệ bên trong, bên giới hạn đặt lên dịch vụ cần thực - Thứ ba tìm giải pháp cho thiết kế ban đầu để đạt đƣợc yêu cầu đặt ra, so sánh để lựa chọn giải pháp tổng thể tốt đáp ứng đƣợc yêu cầu với chi phí, nguồn lực, thời gian kỹ thuật cho phép để tổ chức thông qua c) Thiết kế hệ thống Thiết kế tìm giải pháp công nghệ thông tin để đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt điều kiện môi trƣờng hoạt động xác định Pha thiết kế gồm: - Thiết kế logic: tập chung vào khía cạnh hoàn thiện nghiệp vụ hệ thống thực - Thiết kế vật lý: q trình chuyển mơ hình logic trừu tƣợng thành thiết kế vật lý, hay đặc tả kỹ thuật Những phần khác hệ thống đƣợc gắn vào thao tác thiết bị vật cần thiết để tiện lợi cho thu thập liệu, xử đƣa thông tin cần thiết cho tổ chức Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 58 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên Trong pha thiết kế vật cần phải định lựa chọn ngơn ngữ lập trình, hệ sở liệu, cấu trúc tệp tổ chức liệu, phần cứng, hệ điều hành môi trƣờng mạng cần đƣợc xây dựng d) Triển khai hệ thống Trong pha này, đặc tả hệ thống đƣợc chuyển thành hệ thống vận hành đƣợc, sau đƣợc thẩm định đƣa vào sử dụng Bƣớc triển khai bào gồm việc: lập chƣơng trình, tiến hành kiểm thử, lắp đặt thiết bị, cài đặt chƣơng trình chuyển đổi hệ thống - Tạo sinh chƣơng trình kiểm thử: Là việc lựa chọn phần mềm hạ tầng (hệ điều hành, hệ quản trị sở liệu, ngôn ngữ lập trình, phần mềm mạng) Quá trình kiểm nghiệm bao gồm kiểm thử mơđun chức năng, chƣơng trình con, hoạch động hệ thống kiểm nghiệm cuối e) Vận hành bảo trì Khi hệ thống đƣợc lắp đặt chuyển đổi toàn bộ, giai đoạn hành bắt đầu thời gian này, ngƣời sử dụng chuyên viên kỹ thuật vận hành cần đánh giá xem hệ thống có đáp ứng đƣợc mục tiêu đặt ban đầu hay không, đề xuất sửa đổi, cải tiến, bổ sung 3.2 Hệ quản trị sở liệu SQL SERVER 2014 SQL Server hệ thống quản trị sở liệu quan hệ (Relational DataBase Management System- RDBMS) sử dụng lệnh giáo chuyển Transaction-SQL để trao đổi liệu Client Computer Server Computer SQL Server 2014 điề chuyển thông tin chuyên sâu từ loại liệu cho ngƣời sử dụng thông qua công cụ quen thuộc nhƣ Excel, đồng thời tảng linh hoạt cho việc xây dựng, triển khai quản giải pháp, đƣợc triển khai hạ tầng doanh nghiệp hay đám mây Microsoft Azure Với ứng dụng trọng điểm giải pháp siêu liệu sử dụng công nghệ nhớ hiệu suất cao xuyên suốt OLTP, kho liệu hệ thống BI dồng thời phân tích liệu mà khơng đòi hỏi ứng dụng cao cấp hay cài đặt bổ sung add-on đắt tiền Microsoft đơn vị hàng đầu liên kết với In-Memory OLTP đƣa vào nhân xử lý, nhằm đƣa biểu đạt gấp 30 lần đƣợc kiểm chứng Ferranti, Edgenet, bwin, SBI Liquidity TPP Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 59 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên Không nhƣ SAP, SQL Server 2014 giúp khách hàng lựa chọn bảng đặc trƣng để lƣu trữ nhớ đáp ứng đòi hỏi việc có tồn thể CSDL nhớ trong, giảm đƣợc yêu cầu đầu tƣ phần cứng tối ƣu hóa đƣợc tài nguyên phần cứng hành Khách hàng SQL Server có đƣợc kỹ công cụ phần cứng thân thiện nhƣ Visual Studio, SQL Server Management Studio, áp dụng dễ dàng triển khai công nghệ nhớ Micrsoft SQL Server 2014 Bƣớc đột phá hiệu suất nhớ Quy mô chuyển đổi doanh nghiệp bạn tăng trung bình 10 lần hiệu suất cho xử giao dịch sử dụng phần cứng có, tăng hơn 100x hiệu suất cho kho liệu Hiệu suất đƣợc chứng minh SQL Server thực tế dẫn đầu TPC-E, TPC-H tiêu chuẩn hiệu suất ứng dụng SAP chứng nhận SQL Server xử khối lƣợng cơng việc với với đòi hỏi khắt khe Có đƣợc hiệu suất dự đốn cao nhờ ảo hóa SQL Server với quản trị IO Resource Governor Tính sẵn sàng cao khả khôi phục gặp lỗi Thời gian hoạt động nhiều hơn, nhanh chuyển đổi dự phòng, cải thiện quản sử dụng tốt nguồn tài nguyên phần cứng thông qua AlwaysOn, giải pháp thống cho tính sẵn sàng cao Trong SQL Server 2014, có secondaries hoạt động bổ sung, hoạt động trực tuyến khả nhanh chóng thiết lập secondary Microsoft Azure Khả mở rộng doanh nghiệp tính tốn, mạng, lƣu trữ Với Windows Server, quy mơ lên đến 640 vi xử lý, máy ảo quy mô lên đến 64 xử SQL Server 2014 sử dụng quy mô này, khơng gian lƣu trữ ảo hóa mạng để tối đa hóa việc sử dụng sở hạ tầng tổng thể Nó chạy Windows Server Core để giảm the surface area of attack An ninh tuân thủ Giúp liệu an toàn với mã hóa liệu suốt, kiểm sốt mạnh mẽ, quản khả mở rộng lƣu đƣợc mã hóa Thậm chí dễ dàng quản quyền truy cập liệu để hỗ trợ tách nhiệm vụ ngƣời sử dụng khác Nền tảng liệu phù hợp sở điện toán đám mây Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 60 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên Leverage existing skills and familiar tools across Microsoft’s data platform with SQL Server in a Microsoft Azure virtual machine when migrating existing on-premises apps into the cloud, and Microsoft Azure SQL Database for new modern applications that fully utilize the scale of the cloud Business Intelligence (BI) Quy mơ mơ hình BI bạn làm phong phú giúp liệu bạn an tồn, đảm bảo chất lƣợng độ xác với giải pháp BI đầy đủ Các giải pháp phân tích tồn diện với dịch vụ phân tích đơn giản hóa mơ hình triển khai BI với BI Semantic Model Khả xử nhanh cho tất ngƣời dùng sử dụng các công cụ quen thuộc nhƣ Excel truy cập liệu qua thiết bị di động Accelerate time-to-insight, on-premises and in the cloud with SQL 2014 and Power BI for Office 365 Khả nhìn nhận trực quan phong phú cách sử dụng điện Power Map Power View Tìm kiếm, truy cập, định dạng liệu nội bộ, bên ngồi, cấu trúc, khơng có cấu trúc với Power Query Access insights from anywhere using Power BI for Office 365 Khả mở rộng liệu Quy mơ petabyte kho liệu liên quan tích hợp với nguồn không liên quan nhƣ Hadoop Support your smallest to your largest data storage needs while handling queries up to 100x faster than your legacy data platform through massive parallel processing and in-memory technologies with SQL Server Parallel Data Warehouse Chất lƣợng liệu tích hợp dịch vụ Dịch vụ tích hợp bao gồm hỗ trợ phong phú cho xuất, trao đổi tải (ETL) nhiệm vụ, khả chạy quản nhƣ trƣờng hợp riêng biệt SQL Server Cải thiện chất lƣợng liệu cách sử dụng kiến thức tổ chức nhà cung cấp liệu bên thứ ba để làm liệu thông qua chất lƣợng dịch vụ liệu Công cụ quản dễ sử dụng SQL Server Management Studio giúp bạn quản tập trung sở hạ tầng sở liệu bạn sở đám mây Thêm hỗ trợ cho Windows PowerShell 2.0 tự động hóa nhiệm vụ quản cải tiến để Sys Prep tạo máy ảo hiệu Đơn giản hóa thử nghiệm ứng dụng sở liệu sử dụng Replay phân phối Công cụ phát triển mạnh mẽ Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 61 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên Công cụ SQL Server liệu tích hợp vào Visual Studio có sẵn để tải giúp xây dựng web hệ tiếp theo, doanh nghiệp, BI ứng dụng di động điện tốn đám mây Khách hàng sử dụng API tiêu chuẩn (ADO.NET, ODBC, JDBC, PDO, ADO) tảng khác bao gồm NET., C / C + +, Java, Linux, PHP Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 62 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên CHƢƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 4.1 Mơi trƣờng cài đặt Để xây dựng đƣợc chƣơng trình chạy thử nghiệm, em dùng công cụ công nghệ sau để cài đặt: - Hệ quản trị sở liệu: Microsoft SQL Server 2014 - Ngơn ngữ lập trình: ASP.NET (Visual studio 2013) - Hệ điều hành Window 4.2 Giao diện thử nghiệm a) Giao diện Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 63 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên b) Giao diện cập nhật thông tin giảng viên Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 64 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên c) Giao diện cập nhật thông tin giảng viên bổ sung Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 65 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên d) Giao diện thống kê trình đào tạo giảng viên e) Giao diện thống kê trình cơng tác chun mơn giảng viên Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 66 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên f) Giao diên thống kê trình ngoại ngữ giảng viên g) Giao diện thốngthông tin giảng viên Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 67 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên h) Giao diện thống kê trình NCKH giảng viên i) Giao diện thống kê trình khen thƣởng kỷ luật giảng viên Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 68 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên KẾT LUẬN Với mong muốn có đƣợc giao diện thân thiện, giúp ngƣời dùng dễ thao tác sử dụng mà chức hệ thông cần cung cấp mục tiêu đề tài Dựa sở đồ án này, em vận dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc để xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên Về thuyết: - Phát biểu mơ tả đƣợc nghiệp vụ tốn - Biểu diễn nghiệp vụ toán sơ đồ tiến trình nghiệp vụ - Phân tích thiết kế tốn cách đầy đủ, theo quy trình đƣợc học phƣơng pháp hƣớng cấu trúc - Thiết kế đƣợc sở liệu quan hệ để lƣu trữ liệu - Thiết kế đƣợc giao diện cập nhật liệu mẫu thống kê Về chƣơng trình: - Hệ thống đƣợc cài đặt thử nghiệm quản thông tin giảng viên trƣờng theo trang web dạng phụ Khi giảng viên khai báo thông tin hiển thị đầy đủ để tiện cho việc kiểm tra tìm kiếm, thống kê theo dõi, nắm bắt thông tin giảng viên trƣờng Tuy nhiên điều kiện thời gian nhƣ kinh kiệm thực tế khơng nhiều nên q trình thực đề tài em hạn chế nhiều mặt chức Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy bạn đề đề tài hồn thiện đầy đủ Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 69 Xây dựng website quản thông tin lịch khoa học giảng viên TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý, NXB khoa học tự nhiên công nghệ, 2007 [2] Lê Văn Phùng, Cơ sở liệu quan hệ công nghệ phân tích thiết kế, NXB thơng tin truyền thơng, 2010 [3] http://www.vivosoft.com/ [4] Một số hồ sơ lịch khoa học giảng viên khoa CNTT trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 70 ... báo lý lịch khoa học giảng viên PHỊNG TCHC GIẢNG VIÊN Khai báo thơng tin lý lịch khoa học HSDL Lý lịch khoa học giảng viên Tiếp nhận thông tin lý lịch khoa học Kiểm Sai Sửa thông tin lý lịch khoa. .. thông tin khoa học GIẢNG VIÊN Lý lịch khoa học giảng viên Tác nhân HSDL Bổ sung lý lịch khoa học GIẢNG VIÊN Lý lịch khoa học giảng viên bổ sung hàng năm Tác nhân PHÒNG TCHC Lý lịch khoa học giảng. .. khoa học PHỊNG TCHC Sửa thơng tin lý lịch cá nhân GIẢNG VIÊN Sửa thông tin khoa học GIẢNG VIÊN Bổ sung lý lịch khoa học hàng năm Tiếp nhận lý lịch khoa GIẢNG VIÊN Lý lịch khoa học giảng viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên , Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay