Xây dựng hệ thống quản lý dinh dưỡng trong trường bán trú

66 5 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -o0o - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành Công nghệ Thông tin Hải Phòng 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -o0o - XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN DINH DƢỠNG TRONG TRƢỜNG BÁN TRÚ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THƠNG Ngành: Cơng nghệ Thơng tin Hải Phòng - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -o0o - XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN DINH DƢỠNG TRONG TRƢỜNG BÁN TRÚ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THƠNG Ngành: Cơng nghệ Thơng tin Sinh viên thực hiện: Vũ Văn Mạnh Giáo viên hƣớng dẫn: TS Đỗ Văn Chiểu Mã số sinh viên: 1513101001 Hải Phòng - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Văn Mạnh Mã số: 1513101001 Lớp: CTL901 Ngành: Công nghệ Thông tin Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản dinh dƣỡng trƣờng bán trú NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a Nội dung: - Tìm hiểu lập trình web tảng PHP/MySQL - Tìm hiểu tốn quản dinh dƣỡng trƣờng mầm non Bảo Châu - Xây dựng ứng dụng tảng web - Đƣa ứng dụng lên host tích hợp vào website trung tâm b Các yêu cầu cần giải - Hiểu mục đích cách thức thực - Xây dựng đƣợc ứng dụng để chạy thử nghiệm Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Địa điểm thực tập CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Đỗ Văn Chiểu Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: - Tìm hiểu lập trình web tảng PHP/MySQL - Tìm hiểu tốn quản dinh dƣỡng trƣờng mầm non Bảo Châu - Xây dựng ứng dụng tảng web - Đƣa ứng dụng lên host tích hợp vào website trung tâm Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: ………………………………………………………………………………… Học hàm, học vị……………………………………………………………………………… Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………………… Nội dung hƣớng dẫn: …………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày tháng 10 năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành trƣớc ngày 30 tháng 12 năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Sinh viên Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Cán hƣớng dẫn Đ.T.T.N Hải Phòng, ngày tháng .năm 2016 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp) Cho điểm cán hƣớng dẫn: ( Điểm ghi số chữ ) Ngày .tháng .năm 2016 Cán hƣớng dẫn ( Ký, ghi rõ họ tên ) PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp (về mặt nhƣ sở luận, thuyết minh chƣơng trình, giá trị thực tế, ) Cho điểm cán phản biện ( Điểm ghi số chữ ) Ngày .tháng .năm 2016 Cán chấm phản biện ( Ký, ghi rõ họ tên ) MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 11 LỜI MỞ ĐẦU 12 CHƢƠNG INTERNET, WORLD WIDE WEB VÀ HTML 13 Khái niệm Internet 13 1.1 Giới thiệu chung 13 1.2 Phân loại 13 World Wide Web 14 2.1 Các khái niệm World Wide Web 14 2.2 Cách tạo trang Web 14 2.3 Trình duyệt Web (Web Client hay Web Browser) 14 2.4 Webserver 15 2.5 Phân loại Web 15 HTML 16 3.2 Các thẻ HTML 16 CHƢƠNG TỔNG QUANNG N NGỮ PHP VÀ MYSQL 19 Ngôn ngữ PHP 19 1.1 Khái niệm PHP 19 1.2 Tại nên dùng PHP 19 1.3 Hoạt động PHP 20 1.4 Tổng quan PHP 21 MySQL 27 2.1 Giới thiệu sở liệu 27 2.2 Mục đích sử dụng sở liệu 27 2.3 Tổng quan MySQL 28 Kết hợp PHP MySQL ứng dụng Website 30 Giới thiệu CSS 30 Apache IIS 31 CHƢƠNG TÌM HIỂU BÀI TỐN QUẢN DINH DƢỠNG CỦA TRƢỜNG MẦM NON BẢO CHÂU 32 Giới thiệu trƣờng mầm non Bảo Châu 32 Yêu cầu đặt 33 Phân tích thiết kế hệ thống 34 3.1 Phát biểu toán 34 3.2 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ 34 3.3 Mơ hình nghiệp vụ 38 3.4 Thiết kế sở liệu 46 CHƢƠNG IV: CHƢƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM 58 Môi trƣờng thử nghiệm 58 Một số giao diện 58 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 10 Xác định liên kết THỰC PHẨM MÓN ĂN THỰC ĐƠN n n n m Tạo MÓN ĂN m Thuộc THỰC ĐƠN m Lập 51 LỚP HỌC Mô hình ER giathucpham tenthucpham tenthucphamma giamonan tenmonan mamonan tp_gluxit loaithucpham mathucpham THỰC PHẨM n soluongtp tp_protei n Tạo tp_lipit MÓN ĂN mathucphamma n tp_protein tp_gluxit tp_ lipit mathucdonmonan tenthucdonmonan Tạo thanhtien mathucdonngay ngaylap malophoc tenlophoc mathucdon socaan n n tenthucdon n LỚP HỌC THỰC ĐƠN Lập tp_gluxit sohocsinh soluong thanhtien tp_protein tp_lipit tenthucdonngay 52 3.4.2 Mơ hình quan hệ Biểu diễn thực thể THỰC PHẨM (mathucpham, tenthucpham, giathucpham, loaithucpham, tp_gluxit, tp_lipit, tp_protein) MÓN ĂN (mamonan, tenmonan, tp_gluxit, tp_lipit, tp_protein) LỚP HỌC (malophoc, tenlophoc, sohocsinh) THỰC ĐƠN (mathucdon, tenthucdon, tp_gluxit, tp_lipit, tp_protein) Biểu diễn mối quan hệ : TPMA (mathucphamma, tenthucphamma, soluongtp, giamonan, mathucpham, mamonan) : TDMA (mathucdonmonan, tenthucdonmonan, thanhtien, mathucdon, mamonan) : TD NGÀY (mathucdonngay, tenthucdonngay, ngaylap, socaan, soluong, thanhtien, malophoc, mathucdon) Các quan hệ THỰC PHẨM Mathucpham Tenthucpham Giathucpham Loaithucpham Tp_gluxit Tp_lipit Tp_protein MÓN ĂN Mamonan Tenmonan Tp_gluxit Tp_lipit Tp_protein Tenthucdon Tp_gluxit Tp_lipit Tp_protein THỰC ĐƠN Mathucdon LỚP HỌC Malophoc Tenlophoc sohocsinh THỰC PHẨM MÓN ĂN Mathucphamma Tenthucphamma Soluongtp 53 Giamonan mathucpham mamonan THỰC ĐƠN MÓN ĂN Mathucdonmonan Tethucdonmonan thanhtien Mathucdon mamonan THỰC ĐƠN NGÀY Mathucdonngay Tenthucdonngay Ngaylap Socaan Soluong thanhtien Mathucdon Mồ hình quan hệ 3.4.3 Thiết kế sở liệu vật Bảng THỰC PHẨM (THUCPHAM): Lƣu trữ thông tin thực phẩm STT Tên trƣờng Kiểu liệu Kích thƣớc Mathucpham Varchar 11 Tenthucpham Varchar 50 Loaithucpham Varchar 50 54 Malophoc Giathucpham Money Tp_gluxit Varchar 30 Tp_lipit Varchar 30 Tp_protein Varchar 30 Bảng MÓN ĂN (MONAN): Lƣu trữ thơng tin ăn STT Tên trƣờng Kiểu liệu Kích thƣớc Mamonan Varchar 11 Tenmonan Varchar 50 Tp_gluxit Varchar 30 Tp_lipit Varchar 30 Tp_protein Varchar 30 55 Bảng THỰC ĐƠN (THUCDON): Lƣu trữ thông tin thực đơn STT Tên trƣờng Kiểu liệu Kích thƣớc Mathucdon Varchar 11 Tenthucdon Varchar 50 Tp_gluxit Varchar 30 Tp_lipit Varchar 30 Tp_protein Varchar 30 Bảng LỚP HỌC (LOPHOC): Lƣu trữ thông tin lớp STT Tên trƣờng Kiểu liệu Kích thƣớc malophoc Varchar 11 tenlophoc Varchar 50 sohocsinh Int 11 Bảng THỰC PHẨM MĨN ĂN(THUCPHAMMONAN): Lƣu trữ thơng tin thực phẩm ăn STT Tên trƣờng Kiểu liệu Kích thƣớc mathucphamma Varchar 11 Tenthucphanma Varchar 50 Soluongtp int 11 Giamonan money Mathucpham Varchar 30 Mamonan Varchar 30 56 Bảng THỰC ĐƠN MĨN ĂN(THUCDONMONAN): Lƣu trữ ăn thực đơn STT Tên trƣờng Kiểu liệu Kích thƣớc Mathucdonmonan Varchar 11 Tenthucdonmona Varchar 50 Thanhtien money Mathucdon Varchar 30 Mamonan Varchar 30 Bảng THỰC ĐƠN NGÀY(THUCDONNGAY): Bảng chi tiết số học sinh ăn ăn STT Tên trƣờng Kiểu liệu Kích thƣớc Mathucdonngay Varchar 11 Tenthucdonngay Varchar 50 Ngaylap date Socaan int 11 Soluong int 11 Thanhtien money Mathucdon Varchar 30 malophoc Varchar 30 57 CHƢƠNG IV: CHƢƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM Mơi trƣờng thử nghiệm - Laptop Asus K55VD: Intel® Core™ i5-3110M, 4GB RAM, VGA: NVIDIA - Hệ điều hành: Windows 10 - AppServ 2.5.10 - PHP to 5.6.11 - MySQL to 5.6.25 Một số giao diện - Tồn giao diện: - Giao diện đăng nhập: Khi nhân viên nhà bếp muốn vào hệ thống phải đăng nhập trƣớc sử dụng - Giao diện nhập thực phẩm thị: Sau click chọn vào danh mục thực phẩm, lên giao diện thêm thực phẩm 58 Nhập đầy đủ thông tin thực phẩm nhấn “Thêm” để lƣu lại Nhấn “Xóa” liệu khơng Dữ liệu sau lƣu lên bảng danh sách bên cạnh - Giao diện sửa thực phẩm hiển thị: Click chuột trái vào khu vực dòng liệu cập nhật lại thơng tin cho dòng liệu Nhập đầy đủ thơng tin cần chỉnh nhấn nút “Lƣu” để lƣu lại liệu Sau liệu lƣu đƣợc thị bảng danh sách bên cạnh - Giao diện nhập ăn hiển thị: Sau click chọn vào danh mục ăn, lên giao diện thêm ăn 59 Nhập đầy đủ thơng tin ăn nhấn “Thêm” để lƣu lại Nhấn “Xóa” liệu khơng Dữ liệu sau lƣu lên bảng danh sách bên cạnh - Giao diện sửa ăn hiển thị: Click chuột trái vào khu vực dòng liệu cập nhật lại thơng tin cho dòng liệu Nhập đầy đủ thơng tin cần chỉnh nhấn nút “Lƣu” để lƣu lại liệu Sau liệu lƣu đƣợc thị bảng danh sách bên cạnh - Giao diện nhập thực đơn hiển thị: Sau click chọn vào thực đơn ăn, lên giao diện thêm thực đơn 60 Nhập đầy đủ thông tin thực đơn nhấn “Thêm” để lƣu lại Nhấn “Xóa” liệu không Dữ liệu sau lƣu lên bảng danh sách bên cạnh - Giao diện sửa thực đơn hiển thị: Click chuột trái vào khu vực dòng liệu cập nhật lại thơng tin cho dòng liệu Nhập đầy đủ thông tin cần chỉnh nhấn nút “Lƣu” để lƣu lại liệu Sau liệu lƣu đƣợc thị bảng danh sách bên cạnh - Giao diện nhập lớp học hiển thị: Sau click chọn vào danh mục lớp học, lên giao diện thêm lớp học 61 Nhập đầy đủ thông tin lớp học nhấn “Thêm” để lƣu lại Nhấn “Xóa” liệu không Dữ liệu sau lƣu lên bảng danh sách bên cạnh - Giao diện sửa lớp học hiển thị: Click chuột trái vào khu vực dòng liệu cập nhật lại thơng tin cho dòng liệu Nhập đầy đủ thông tin cần chỉnh nhấn nút “Lƣu” để lƣu lại liệu Sau liệu lƣu đƣợc thị bảng danh sách bên cạnh - Giao diện nhập thực đơn ngày thị: Sau click chọn vào thực đơn ăn ngày, lên giao diện thêm thực đơn ngày 62 Nhập đầy đủ thông tin thực đơn ngày nhấn “Thêm” để lƣu lại Nhấn “Xóa” liệu khơng Dữ liệu sau lƣu lên bảng danh sách bên cạnh - Giao diện sửa thực đơn ngày hiển thị: Click chuột trái vào khu vực dòng liệu cập nhật lại thơng tin cho dòng liệu Nhập đầy đủ thơng tin cần chỉnh nhấn nút “Lƣu” để lƣu lại liệu Sau liệu lƣu đƣợc thị bảng danh sách bên cạnh 63 KẾT LUẬN Để xây dựng đƣợc phân tích thiết kế hệ thống thông tin, việc cần làm trƣớc hết phải xây dựng hệ thống sát với thực tế Khảo sát hệ thống công việc quan trọng, giúp thu thập liệu cách xác chi tiết để tiếp tục xây dựng bƣớc Việc phân tích liệu cách xác giúp thiết lập chức cách hợp nhằm phát huy sử dụng điều khiển hệ thống, làm cho hệ thống thân thiện với ngƣời sử dụng Thiết kế giao diện với màu sắc bố cục hài hòa tạo cho ngƣời sử dụng cảm thấy thoải mái tiếp xúc Đồng thời, tiện ích hay đem lại hiệu làm việc Từ đó, hệ thống góp phần khơng nhỏ thúc đẩy q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp có đƣợc lợi nhuận cao Vì thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế chƣa nhiều nên việc phân tích tốn thực tƣơng đối đầy đủ, nhiên chƣa mô tả đầy đủ khía cạnh vấn đề Xây dựng đƣợc hệ thống nhƣng với chức chính, có chức chƣa đầy đủ, nhiều chức có nhƣng chƣa tiện dụng đơn giản 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Hữu Khang – Lập trình web php 5.3 MySQL 5.1 – NXB Phƣơng Đông Nguyễn Văn Vỵ - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản – Nhà xuất khoa học – tự nhiên công nghệ Hà Nội - 2007 65 ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -o0o - XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DINH DƢỠNG TRONG TRƢỜNG BÁN TRÚ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THƠNG Ngành: Cơng nghệ Thơng tin Hải Phòng - 2016 BỘ GIÁO DỤC... TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -o0o - XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DINH DƢỠNG TRONG TRƢỜNG BÁN TRÚ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THƠNG Ngành: Cơng nghệ Thơng tin Sinh viên thực hiện: Vũ Văn... viên: Vũ Văn Mạnh Mã số: 1513101001 Lớp: CTL901 Ngành: Công nghệ Thông tin Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý dinh dƣỡng trƣờng bán trú NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống quản lý dinh dưỡng trong trường bán trú , Xây dựng hệ thống quản lý dinh dưỡng trong trường bán trú

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay