Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học trên nền web

74 6 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HẢI PHÒNG 2017 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐĂNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRÊN NỀN WEB ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Cơng nghệ Thơng tin HẢI PHỊNG – 2017 Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Cơng nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐĂNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRÊN NỀN WEB ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ Thông tin Sinh viên thực hiện: Phạm Trí Trung Giáo viên hƣớng dẫn: Ths.Vũ Anh Hùng Mã số sinh viên: 1312101018 HẢI PHÒNG - 2017 Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Cơng nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Trí Trung Mã số: 131210108 Lớp: CT1701 Ngành: Công nghệ Thông tin Tên đề tài: Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a Nội dung: - Tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ tốn,thu thập hồ sơ liệu liên quan - Phân tích thiết kế hệ thống theo hƣớng cấu trúc - Thiết kế CSDL quan hệ để lƣu trữ liệu - Cài đặt chƣơng trình thử nghiệm b Các yêu cầu cần giải - Bản phân tích thiết kế đầy đủ theo hƣớng cấu trúc - Phần mềm chạy tốt đáp ứng đƣợc yêu cầu toán đặt Địa điểm thực tập Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Vũ Anh Hùng Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trƣờng đại học Dân Lập HảI Phòng Nội dung hƣớng dẫn:     Tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ toán,thu thập hồ sơ liệu liên quan Phân tích thiết kế hệ thống theo hƣớng cấu trúc Thiết kế CSDL quan hệ để lƣu trữ liệu Cài đặt chƣơng trình thử nghiệm Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 07 tháng 04 năm 2017 Yêu cầu phải hoàn thành trƣớc ngày 30 tháng năm 2017 Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Sinh viên Cán hƣớng dẫn Đ.T.T.N Hải Phòng, ngày tháng .năm 2017 HIỆU TRƢỞNG GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp) Cho điểm cán hƣớng dẫn: ( Điểm ghi số chữ ) Ngày .tháng .năm 2017 Cán hƣớng dẫn ( Ký, ghi rõ họ tên ) Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Cơng nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp (về mặt nhƣ sở lý luận, thuyết minh chƣơng trình, giá trị thực tế, ) Cho điểm cán phản biện ( Điểm ghi số chữ ) Ngày .tháng .năm 2017 Cán chấm phản biện ( Ký, ghi rõ họ tên ) Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, ThS Vũ Anh Hùng – giảng viên khoa CNTT tận tâm nhiệt tình hƣớng dẫn, dạy bảo suốt trình học tập làm đồ án tốt nghiệp Với bảo thầy, em có định hƣớng tốt việc triển khai thực yêu cầu trình làm đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn dạy bảo giúp đỡ thầy, cô giáo Khoa công nghệ thông tin – Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng trang bị cho em kiến thức để em hoàn thành tốt báo cáo Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, ngƣời ln sát cánh bên em, tạo điều kiện để em hoàn thành đồ án Trong trình thực đề tài, cố gắng nhƣng thời gian khả có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì em mong q thầy góp ý giúp đỡ để đồ án e đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2017 Sinh viên Phạm Trí Trung Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web MỤC LỤC CHƢƠNG 1: MƠ TẢ BÀI TỐN VÀ GIẢI PHÁP 12 1.1 Mơ tả tốn 12 1.2 Bảng nội dung công việc 12 1.3 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ 12 1.4 Giải Pháp 16 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 17 2.1 Mơ hình nghiệp vụ 17 2.1.1 Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân hồ 17 2.1.2 Biểu đồ ngữ cảnh 19 2.1.3 Nhóm dần chức 21 2.1.4 Sơ đồ phân rã chức 22 2.1.5 Danh sách hồ sơ liệu sử dụng 23 2.1.6 Ma trận thực thể chức 24 2.2 Sơ đồ luồng liệu 24 2.2.1 Sơ đồ luồng liệu mức 24 2.2.2 Sơ đồ luồng liệu mức 26 2.3 Thiết kế sở liệu 30 2.3.1 Mơ hình liên kết thực thể (E-R) 30 2.3.2 Mơ hình quan hệ 39 2.3.3 Các bảng liệu vật lý 40 2.4 Thiết kế giao diện 44 2.4.1 Giao diện 44 2.4.2 Giao diện cập nhật liệu 45 2.4.3 Giao diện danh sách liệu 50 CHƢƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 51 3.1 Giới thiệu hệ thống chƣơng trình 51 3.1.1 Môi trƣờng cài đặt 51 3.1.2 Các hệ thống 51 3.1.3 Các chức hệ 51 3.2 Giao diện 52 3.3 Giao diện cập nhật liệu 52 3.4 Giao diện danh sách tìm kiếm liệu 58 3.5 Giao diện xử lý liệu 61 3.5.1 Giao diện báo cáo 61 3.5.2 Giao diện in mẫu văn 64 Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 10 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web * Giao diện danh sách tìm kiếm liệu đề tài * Giao diện danh sách tìm kiếm liệu đăng đề tài Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 59 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web * Giao diện danh sách tìm kiếm liệu bảo vệ đề tài cấp đơn vị * Giao diện danh sách liệu bảo vệ đề tài cấp trƣờng Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Cơng nghệ thơng tin 60 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web 3.5 Giao diện xử lý liệu 3.5.1 Giao diện báo cáo *Giao diện báo cáo đăng đề tài Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 61 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web *Giao diện báo cáo bảo vệ đề tài cấp đơn vị Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 62 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web * Giao diện báo cáo bảo vệ đề tài cấp trƣờng Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Cơng nghệ thơng tin 63 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web 3.5.2 Giao diện in mẫu văn *Giao diện in phiếu đăng Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Cơng nghệ thơng tin 64 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web *Giao diện in đề cƣơng đề tài Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 65 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web *Giao diện in biên bảo vệ đề tài cấp đơn vị Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Cơng nghệ thông tin 66 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web *Giao diện in biên bảo vệ đề tài cấp trƣờng Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 67 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web KẾT LUẬN Trong đồ án này, em vận dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc để xây dựng website Quản lý đăng đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên Kết đạt đƣợc bao gồm: * Lý thuyết: - Phát biểu mơ tả đƣợc nghiệp vụ tốn - Biểu diễn nghiệp vụ toán sơ đồ tiến trình nghiệp vụ - Phân tích thiết kế tốn cách đầy đủ, theo quy trình đƣợc học phƣơng pháp hƣớng cấu trúc - Thiết kế đƣợc sở liệu quan hệ để lƣu trữ liệu - Thiết kế đƣợc giao diện cập nhật liệu mẫu báo cáo * Chƣơng trình: - Sử dụng hệ quản trị sở liệu phpMyAdmin MySQL v4.5.1 - Sử dụng ngôn ngữ PHP, phpmyadmin MYSQL, xampp v3.2.2 để xây dựng chƣơng trình - Hệ thống đƣợc cài đặt thử nghiệm với số liệu chạy thông suốt cho kết quả, đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt toán Vì thời gian có hạn kinh nghiệm thực tế chƣa nhiều nên việc phân tích thiết kế tốn thực tƣơng đối đầy đủ, nhiên chƣa thể mơ tả đầy đủ khía cạnh vấn đề Xây dựng đƣợc hệ thống nhƣng với chức chính, cần thêm nhiều chức để chƣơng trình hoạt động tốt hồn chỉnh Nếu có điều kiện, sau em hồn thiện chƣơng trình đƣợc đẩy đủ dễ dàng việc quản trị Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 68 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý, NXB khoa học tự nhiên công nghệ, 2007 [2] Lê Văn Phùng, Cơ sở liệu quan hệ cơng nghệ phân tích thiết kế, NXB thơng tin truyền thông, 2010 [3] https://stackoverflow.com [4] http://vietjack.com/php [5] http://google.com.vn Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Cơng nghệ thông tin 69 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web DANH MỤC CÁC HỒTÀI LIỆU Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 70 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Cơng nghệ thông tin 71 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 72 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng đề tài nghiên cứu khoa học web Sinh viên: Phạm Trí Trung – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 73 ... nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học web BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC... hệ thống hỗ trợ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học web BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRÊN NỀN WEB. .. án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học web Trƣởng đơn vị Giáo viên Hồ sơ liệu Phiếu đăng ký Tiếp nhận Đăng ký đề tài Đề cƣơng chi tiết Phiếu đăng ký Kiểm tra,xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học trên nền web , Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học trên nền web

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay