Xây dựng chương trình xét tuyển đại học dựa vào kết quả học tập ở PTTH của học sinh

77 5 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:12

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, ThS Vũ Anh Hùng – giảng viên khoa CNTT tận tâm nhiệt tình hƣớng dẫn, dạy bảo suốt trình học tập làm đồ án tốt nghiệp Với bảo thầy, em có định hƣớng tốt việc triển khai thực yêu cầu trình làm đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn dạy bảo giúp đỡ thầy, cô giáo Khoa Công nghệ thông tin – Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng trang bị cho em kiến thức để em hoàn thành tốt báo cáo Xin cảm ơn tới tất bạn bè, ngƣời thân tạo mợi điều kiện, động viên cổ vũ tinh thần suốt trình học tập làm đồ án Do khả thời gian hạn chế, kinh nghiệp làm việc thực tế chƣa nhiều nên không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc bảo thầy cô bạn Cuối em xin đƣợc gửi tới thầy, cô, anh, chị tồn thể bạn lời chúc sức khỏe, thành thơng Chúc thầy cô đạt đƣợc nhiều thành tựu nghiệp trồng ngƣời Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, tháng 12 năm 2014 Sinh viên Lê Đức Thọ - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN CHƢƠNG 1.1 Giới thiệu tuyển sinh 2014 Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng: 1.2 Mơ tả tốn: 1.3 Bảng nội dung công việc: 1.4 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: 1.5 Giải pháp: 11 CHƢƠNG 12 2.1 Mơ hình nghiệp vụ 12 2.1.1 Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân hồ sơ: 12 2.1.2 Biểu đồ ngữ cảnh: 13 2.1.3 Nhóm dần chức năng: .14 2.1.4 Sơ đồ phân rã chức năng: 15 2.1.5 Danh sách hồ sơ liệu sử dụng: .17 2.2.1 Sơ đồ luồng liệu mức 0: .20 2.2.2 Sơ đồ luồng liệu mức 1: .21 2.3 Thiết kế sở liệu: 23 2.3.1 Mơ hình liên kết thực thể (E-R) 23 2.3.2 Mơ hình quan hệ: 31 2.3.3 Các bảng liệu vật lý: 36 2.4 Thiết kế giao diện: 39 2.4.1 Giao diện chính: 39 2.4.2 Giao diện cập nhập liệu: 39 CHƢƠNG 47 3.1 Phân tích thiết kế hệ thống hƣớng cấu trúc 47 3.1.1 Quá trình phát triển hệ thống thơng tin: 47 3.1.2 Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hƣớng cấu trúc: 49 3.2 Thiết kế sở liệu quan hệ .50 3.2.1 Mơ hình liên kết thực thể E-R: 50 3.2.2 Mơ hình sở liệu quan hệ: 51 3.3 Hệ quản trị sở liệu SQL SERVER 2008 52 3.3.1 Hệ trị sở liệu SQL Server: 52 - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh 3.3.2 Đối tƣợng sở liệu: 53 3.3.3 SQL Server 2008 quản trị sở liệu: 53 3.3.4 Mơ hình sở liệu Client – Server : 53 3.4 Ngôn ngữ Visual Basic.NET (VB.NET)/ ASP.NET 54 3.4.1 Những đặc điểm bật ngôn ngữ Visual Basic.NET: 54 3.4.2 Những ứng dụng ngôn ngữ Visual Basic.NET viết 57 CHƢƠNG 58 4.1 Giới thiệu hệ thống chƣơng trình 58 4.1.1 Môi trƣờng cài đặt: 58 4.1.2 Các hệ thống con: 58 4.1.3 Các chức hệ : 58 4.2 Giao diện chính: 59 4.3 Giao diện cập nhập liệu: 59 4.4 Giao diện xử lý liệu: 66 4.5 Một số báo cáo thống kê: 67 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO .70 DANH MỤC CÁC HỒ SƠ TÀI LIỆU 71 - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh CHƢƠNG MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1 Giới thiệu tuyển sinh 2014 Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng: a) Cách thức tuyển sinh: Năm 2014 trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức tuyển sinh theo hình thức: - Xét tuyển 40% tổng số tiêu tuyển sinh theo kết thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Bộ GD&ĐT tổ chức - Xét tuyển 60% tiêu dựa kết học tập năm học THPT b) Điều kiện tiêu chí xét tuyển theo kết học tập năm học THPT: - Tốt nghiệp THPT - Hạnh kiểm đƣợc xếp từ loại Khá trở lên - Điểm xét tuyển = Điểm trung bình mơn + Điểm trung bình mơn=(Tổng điểm môn đăng ký xét tuyển học kỳ 1, học kỳ lớp 10; học kỳ 1, học kỳ lớp 11; học kỳ 1, học kỳ lớp 12)/18 + Hệ Đại học : Điểm xét tuyển >= 6.0 + Hệ Cao đẳng : Điểm xét tuyển >= 5.5 - Nguồn tuyển: Xét tuyển thí sinh nƣớc 1.2 Mơ tả tốn: Vào đầu năm, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) nhà trƣờng họp để công bố thông báo tuyển sinh phƣơng án tuyển sinh (Thông báo tuyển sinh) năm nhà trƣờng (bao gồm hình thức: xét tuyển học bạ PTTH xét tuyển kết thi đại học) Đối với hình thức xét tuyển kết học tập năm PTTH dựa vào học bạ vào kết học tập môn thuộc khối xét tuyển tƣơng ứng năm học Điểm xét tuyển = (Tổng điểm môn đăng ký xét tuyển học kỳ 1, học kỳ lớp 10; học kỳ 1, học kỳ lớp 11; học kỳ 1, học kỳ lớp 12)/18 Đối với hệ Đại học : Điểm xét tuyển >=6.0 Đối với hệ Cao đẳng : Điểm xét tuyển >=5.5 hồ sơ giấy tờ kèm (bản học bạ THPT,bản tốt nghiệp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, giấy chứng nhận ƣu tiên(nếu có),2 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ ) Thông báo đƣợc công bố rộng rãi phƣơng tiện thông tin đại chúng, từ thí sinh theo thơng báo để tiến hành nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (Hồ sơ đăng ký xét tuyển: - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh gồm Bản học bạ PTTH, Bản tốt nghiệp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, Phiếu đăng ký xét tuyển, ) Sau thí sinh nộp hồ sơ , Ban thƣ ký (BTK) tiếp nhận hồ sơ thí sinh vào sổ đăng ký nhận hồ sơ xét tuyển (sổ đăng ký nhận hồ sơ xét tuyển) Cuối đợt xét tuyển BTK tổng hợp danh sách đăng ký xét tuyển đợt (danh sách đăng ký xét tuyển đợt) để trình lên HĐTS Dựa vào kết tổng hợp danh sách đăng ký xét tuyển đợt tiêu cho phép, HĐTS xét đƣa điểm trúng tuyển theo khối, theo ngành hệ đào tạo (Thông báo điểm trúng tuyển) Sau có điểm trúng tuyển theo khối theo ngành hệ đào tạo (Thông báo điểm trúng tuyển), BTK dựa vào để lập danh sách thí sinh trúng tuyển đợt (danh sách thí sinh trúng tuyển đợt) vào ngành đăng ký Sau BTK in giấy báo nhập học (giấy báo nhập học) gửi cho thí sinh trúng tuyển Sau nhận đƣợc giấy báo nhập học(Giấy báo nhập học), thí sinh tiến hành đến trƣờng để làm thủ tục nhập học.Ban thƣ ký tiếp nhận hồ sơ in phiếu thu hồ sơ nhập học (Phiếu thu hồ sơ nhập học) Sau kết thúc đợt xét tuyển nhập học, BTK thống kê danh sách thí sinh đến nhập học so sánh với kết thống kê thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trúng tuyển với tiêu ngành khối để trình lên HĐTS Từ HĐTS đƣa kế hoạch cho tuyển sinh cho đợt Kết thúc đợt tuyển sinh cho phép BTK lập báo cáo tổng hợp theo quy định - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh 1.3 Bảng nội dung công việc: STT Tên công việc Đối tƣợng thực Hồ sơ liệu Công bố thông báo tuyển sinh Hội đồng tuyển sinh Thông báo tuyển sinh rộng rãi Ban thƣ ký Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Thí sinh Thu hồ sơ đăng ký xét tuyển Ban thƣ ký Vào sổ đăng ký nhận hồ sơ xét tuyển Ban thƣ ký Sổ đăng ký nhận hồ sơ xét tuyển Lập danh sách đăng ký xét tuyển Ban thƣ ký Danh sách đăng ký xét tuyển Thông báo điểm trúng tuyển Hội đồng tuyển sinh Thông báo trúng tuyển Lập danh sách thí sinh trúng tuyển Ban thƣ ký Danh sách thí sinh trúng tuyển In giấy báo nhập học Ban thƣ ký Giấy báo nhập học 10 Nộp hồ sơ nhập học Thí sinh Hồ sơ nhập học 11 Kiểm tra hồ sơ nhập học Ban thƣ ký 12 Thu hồ sơ nhập học Ban thƣ ký 13 In phiếu thu hồ sơ nhập học Ban thƣ ký Phiếu thu hồ sơ nhập học 14 Lập danh sách thí sinh đến nhập học Ban thƣ ký Danh sách thí sinh đến nhập học 15 Lập báo cáo Ban thƣ ký Báo cáo 16 Thông báo kế hoạch tuyển sinh đợt Hội đồng tuyển sinh Thông báo tuyển sinh đợt - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin Thông báo tuyển sinh Hồ sơ đăng ký xét tuyển Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh 1.4 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: 1) Nhận hồ sơ xét tuyển: Thí sinh Ban thƣ ký Hội đồng tuyển sinh Hồ sơ liệu Chỉ Họp để công bố thông báo tuyển sinh phƣơng án tuyển sinh Xem tuyển sinh năm học Thông báo tuyển sinh thông tin tuyển sinh Nộp hồ sơ đăng tuyển tiêu Hồ sơ đăng ký xét tuyển ký xét Tiếp nhận hồ sơ Thông báo tuyển đăng ký xét tuyển sinh Giấy biên nhận hồ sơ Vào sổ đăng nhận hồ sơ tuyển ký xét Sổ đăng ký nhận hồ sơ xét tuyển Hồ sơ đăng ký xét tuyển Lập danh sách đăng ký xét tuyển Giấy biên nhận hồ sơ Danh sách đăng ký xét tuyển Hình 1.1: Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ nhận hồ sơ xét tuyển - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh 2) Xét tuyển: Thí sinh Ban thƣ ký Hội đồng tuyển sinh Xét duyệt đƣa điểm trúng tuyển Xét tuyển Hồ sơ liệu Danh sách đăng ký xét tuyển Chỉ tiêu tuyển sinh năm học Thông báo điểm trúng tuyển Danh sách đăng ký xét tuyển Lập danh sách thí sinh tuyển trúng Lập gửi giấy báo nhập học Nhận báo học Hồ sơ đăng ký xét tuyển Danh sách thí sinh trúng tuyển Giấy báo nhập học giấy nhập Hình 1.2: Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ xét tuyển - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh 3) Làm thủ tục nhập học: Thí sinh Ban thƣ ký Nộp hồ sơ nhập học Hồ sơ liệu Giấy báo nhập học Tiếp nhận hồ sơ nhập học Hồ sơ nhập học Lập phiếu thu hồ sơ nhập học Phiếu thu hồ sơ Lập danh sách thí sinh đến nhập học Danh sách thí sinh đến nhập học nhập học Hình 1.3: Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ làm thủ tục nhập học - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh 4) Thống kê: Ban thƣ ký Hội đồng tuyển sinh Hồ sơ liệu Danh sách đăng ký Lập báo cáo xét tuyển thí sinh đăng ký xét tuyển Danh sách thí sinh trúng tuyển Lập báo cáo thí sinh trúng tuyển Lập báo cáo Danh sách thí sinh đến nhập học thí sinh đến nhập học Báo cáo Danh sách thí sinh trúng tuyển Trình lên HĐTS Danh sách thí sinh đến nhập học Xem xét đƣa phƣơng án cho đợt xét tuyển Chỉ tiêu tuyển sinh năm học Thơng tin xét tuyển đợt Hình 1.4: Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ thống kê - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin 10 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh d) Giao diện cập nhập khối: e) Giao diện cập nhập ngành có khối: - Lớp: CT1301- Ngành: Cơng nghệ thông tin 61 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh f) Giao diện cập nhập khu vực: g) Giao diện cập nhập đối tƣợng ƣu tiên: - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin 62 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh g) Giao diện cập nhập trƣờng phổ thông trung học: h) Giao diện cập nhập tỉnh: - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin 63 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh i) Giao diện cập nhập huyện: j) Giao diện cập nhập đơn vị đăng ký dự thi: - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin 64 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh k) Giao diện cập nhập hồ sơ thí sinh: h) Giao diện đăng ký xét tuyển: - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin 65 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh 4.4 Giao diện xử lý liệu: a) Giao diện In danh sách đăng ký xét tuyển: b) Giao diện In danh sách trúng tuyển: - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin 66 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh c) Giao diện In giấy báo nhập học: 4.5 Một số báo cáo thống kê: a) Báo cáo thống kế số liệu theo khối - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin 67 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh b) Báo cáo thống kế số liệu theo ngành: c) Báo cáo thống kế số liệu theo hệ đào tạo: - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin 68 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh KẾT LUẬN Trong đồ án này, em vận dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc để xây dựng website xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh Kết đạt đƣợc bao gồm: * Lý thuyết: - Phát biểu mô tả đƣợc nghiệp vụ toán - Biểu diễn nghiệp vụ toán sơ đồ tiến trình nghiệp vụ - Phân tích thiết kế tốn cách đầy đủ, theo quy trình đƣợc học phƣơng pháp hƣớng cấu trúc - Thiết kế đƣợc sở liệu quan hệ để lƣu trữ liệu - Thiết kế đƣợc giao diện cập nhật liệu mẫu báo cáo * Chƣơng trình: - Sử dụng hệ quản trị sở liệu Microsoft SQL 2008 - Sử dụng ngôn ngữ ASP.NET với VB.NET để xây dựng chƣơng trình - Hệ thống đƣợc cài đặt thử nghiệm với số liệu chạy thông suốt cho kết quả, đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt toán Kiểm soát đƣợc nhiều lỗi ngoại lệ phát sinh ngƣời dùng nhập vào không Báo cáo mẫu theo u cầu Vì thời gian có hạn kinh nghiệm thực tế chƣa nhiều nên việc phân tích thiết kế tốn thực tƣơng đối đầy đủ, nhiên chƣa thể mơ tả đầy đủ khía cạnh vấn đề Xây dựng đƣợc hệ thống nhƣng với chức chính, cần thêm nhiều chức để chƣơng trình hoạt động tốt hồn chỉnh Nếu có điều kiện, sau em hồn thiện chƣơng trình đƣợc đẩy đủ dễ dàng việc quản trị - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin 69 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý, NXB khoa học tự nhiên công nghệ, 2007 [2] Lê Văn Phùng, Cơ sở liệu quan hệ cơng nghệ phân tích thiết kế, NXB thơng tin truyền thông, 2010 [3] http://www.caulacbovb.com/forum [4] http://www.asp.net [5] http://youtube.com - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin 70 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh DANH MỤC CÁC HỒ SƠ TÀI LIỆU - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin 71 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin 72 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin 73 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin 74 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh - Lớp: CT1301- Ngành: Công nghệ thông tin 75 ... thức: xét tuyển học bạ PTTH xét tuyển kết thi đại học) Đối với hình thức xét tuyển kết học tập năm PTTH dựa vào học bạ vào kết học tập môn thuộc khối xét tuyển tƣơng ứng năm học Điểm xét tuyển. .. chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh 2) Xét tuyển: Thí sinh Ban thƣ ký Hội đồng tuyển sinh Xét duyệt đƣa điểm trúng tuyển Xét tuyển Hồ sơ liệu Danh sách đăng ký xét tuyển. .. báo tuyển sinh Hồ sơ đăng ký xét tuyển Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chƣơng trình xét tuyển đại học dựa vào kết học tập PTTH học sinh 1.4 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: 1) Nhận hồ sơ xét tuyển: Thí sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình xét tuyển đại học dựa vào kết quả học tập ở PTTH của học sinh , Xây dựng chương trình xét tuyển đại học dựa vào kết quả học tập ở PTTH của học sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay