Tìm hiểu xây dựng website môn học bằng canvas

48 7 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:10

Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website mơn hc bng CANVS Bộ giáo dục đào tạo Tr-ờng đại học dân lập hải phòng -o0o - TÌM HIỂU XÂY DỰNG WEBSITE MƠN HỌC BNG CANVAS án tốt nghiệp đại học hệ quy Ngành công nghệ thông tin Giáo viên h-ớng dẫn: Ths Vũ Anh Hùng Sinh viªn: Đinh Khắc Hà Líp: CT1201 MSV: 110847 LIHảiCPhòng,M 2014N Sinh viờn: inh Khc H, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website mơn học CANVÁS MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG E-LEARNING 1.1 Khái niệm đào tạo trực tuyến (E-learning) 1.2 Định nghĩa khóa học trực tuyến (online courses) 1.3 So sánh cách học trực tuyến với cách học truyền thống 1.3.1 Cần làm cho khóa học trực tuyến .9 1.3.2 Giáo viên cần trang bị tham gia dạy học trực tuyến 10 1.4 Kiến trúc hệ thống dạy học trực tuyến (E-learning) .12 1.5 Các thành phần E-learning .13 1.5.1 Hệ thống xây dựng nội dung giảng – CAS 13 1.5.2 Hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) 14 1.6 Quy trình xây dựng bái giảng điện tử 16 1.6.2 Chƣơng trình hóa q trình dạy – kịch 17 1.6.3 Bản thiết kế phần mềm dạy học 17 1.7 Các tiêu chí xây dựng courseware cho E-learning 17 1.7.1 Yêu cầu chung courseware 18 1.7.2 Định hƣớng cấu trúc courseware 18 Tài liệu tham khảo chung 20 CHƢƠNG CÀI ĐẶT VÀ THỰC THI CANVAS 21 2.1 Giới thiệu Canvas 21 2.2 Cách thức cài đặt Canvas Ubuntu 21 2.2.1 Cài đặt Ubuntu 12.04 21 2.3 Các thành phần Canvas 31 2.2 Việt hóa chức Canvas .37 CHƢƠNG ỨNG DỤNG CANVAS XÂY DỰNG WEBSITE MÔN HỌC .39 3.1 Các nút chức khóa học 40 3.2 Tạo Modules cho khóa học Tin học đại cƣơng ICDL 42 3.3 Tạo danh sách ngƣời học 44 3.4 Tạo thông báo giáo viên ngƣời học 46 3.5 Tạo kiểm tra dành cho ngƣời học khóa học “Tin học đại cƣơng ICDL “ 47 3.6 Ngƣời học đăng nhập vào hệ thống Canvas tham gia lớp học 48 Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website môn học CANVÁS LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết em xin bày tỏ lòng biết ơn Th.s Vũ Anh Hùng – Trƣởng môn Công nghệ thông tin – Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng, ngƣời dành cho em nhiều thời gian quý báu, trực tiếp hƣớng dẫn, tận tình giúp đỡ bảo em suốt trình làm đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn anh Trƣơng Hoàng Dũng anh chị phòng quản trị mạng hƣớng dẫn em cài đặt chƣơng trình Canvas Em xin chân thành cảm ơn tất thầy cô giáo Bộ môn Công nghệ thông tin - Trƣờng ĐHDL Hải Phòng, chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo tham gia giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian em học tập trƣờng, đọc phản biện đồ án em giúp em hiểu rõ vấn đề nghiên cứu, để em hồn thành đồ án Tuy có nhiều cố gắng q trình học tập, thời gian làm đồ án tốt nghiệp nhƣng khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong đƣợc góp ý quý báu tất thầy giáo, cô giáo nhƣ tất bạn để kết em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Đinh Khắc Hà Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website môn học CANVÁS MỞ ĐẦU Hiện học trực tuyến có xu hƣớng phát triển mạnh, thu hẹp khoảng cách ngƣời dạy ngƣời học Nó mạng lại hiệu cao việc quản lý học tập với nhiều cơng cụ hữa ích bổ trợ cho ngƣời dạy ngƣời học Chỉ cần kết nối Internet ngƣời học học lúc nơi Khi Công nghệ thông tin phát triển không ngừng mơ hình học trực tuyến mang lại hiệu cao đời sống ngƣời Việc thu hẹp khoảng cách địa lý , Giảm bớt kinh tế xây dựng, bỏ qua mặc cảm ngƣời học đến lớp … Một cơng cụ giúp ích việc học tập đƣợc mở rộng trƣờng đại họcCANVAS Canvas mang lại dễ dàng học tập quản lý Canvas liên kết nhiều trang mạng lớn nhƣ : youtube.com, facebook.com, gmail.com, Twitter , Với nhiều tính vƣợt trội, dung lƣợng lƣu trữ khóa học lớn nên Canvas lựa chọ hàng đầu Vì lý đề tài : 'Tìm hiểu xây dựng website môn học canvas ' đƣợc em chọn làm đề tài tốt nghiệp Nội dung đồ án gồm chƣơng : Chƣơng 1: Tổng quan hệ thống E – learning Chƣơng 2: Cài đặt thực thi Canvas Chƣơng 3: Ứng dụng Canvas xây dựng website môn học Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website môn học CANVÁS CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG E-LEARNING 1.1 Khái niệm đào tạo trực tuyến (E-learning) Giáo dục từ xa máy tính trở lên rộng khắp ngày nhu cầu sinh viên Nhƣng điều khơng có nghĩa giáo dục internet hiển nhiên đảm bảo môi trƣờng học tập phong phú Các nghiên cứu tiếp tục khẳng định loại hình dậy học khác mang lại kết không khác Vì ln nhớ giáo dục học internet quan trọng thời kỳ kỷ nguyên số Những số làm việc dựa vào dẫn internet họ góp phần phát triển mơi trƣờng học tập trực tuyến Nhƣ biết World Wide Web môi trƣờng hấp dẫn, phong phú tài nguyên để phục vụ số lƣợng lớn sinh viên khắp nơi giới với giá tƣơng đối rẻ Một mơ hình giáo dục khác với mơ hình cổ điển, hỗ trợ thiết kế, phát triển thực dạy học có chất lƣợng cao internet Nghĩa tạo cho ngƣời học có hội học nơi, lúc học tập suốt đời theo xu hƣớng tự học, tự nghiên cứu Theo thời gian, với phát triển khoa học cơng nghệ, nhiều hình thức đào tạo đời với hỗ trợ ngày cao cơng nghệ đại Trong xuất phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin truyền thông mang lại nhiều lợi cho dạy học Các hình thức đào tạo tiên tiến đời nhƣ đào tạo dựa máy tính (Computer Based Training), đào tạo dựa dịch vụ World Wide Web (Web Based Training) mà đỉnh cao hình thức học điện tử – đào tạo trực tuyến, thuật ngữ “E-learning” Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website mơn học CANVÁS Hình 1.1 : Mơi trƣờng đào tạo trực tuyến E-learning Sau vài định nghĩa E-learning : E-Learning hình thức học tập dƣới trợ giúp công nghệ thông tin truyền thông E-learning đƣợc biểu qua hình thức hỗ trợ học tập nhƣ: Sự kết hợp dạy học truyền thống với E-learning hoạt động học tập hồn tồn trực tuyến Hình thức học tập thơng qua internet, mạng máy tính, CD-ROM, truyền hình tƣơng tác hay đài truyền dẫn vệ tinh Hình thức học tập đƣợc hỗ trợ nội dung công cụ số Nó đảm bảo nhiều định dạng tƣơng tác trực tuyến ngƣời học ngƣời dạy, ngƣời học với Vậy hiểu: E-learning loại hình đào tạo qui hay khơng qui hƣớng tới thực tốt mục tiêu học tập, có tƣơng tác trực tiếp ngƣời dạy với ngƣời học nhƣ cộng đồng học tập cách thuận lợi thông qua công nghệ thông tin truyền thơng Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website môn học CANVÁS 1.2 Định nghĩa khóa học trực tuyến (online courses) Hiện chƣa có chuẩn tạo nên khóa học trực tuyến Cho tới đa số khóa học từ xa web có kiểu nhƣ cũ, có nghĩa chứa văn (text), có điều chuyển thành dạng điện tử đƣa lên trang web ngƣời học đọc in đọc Thể loại khóa học trực tuyến đƣợc phổ biến, sử dụng đƣợc sức mạnh internet nhƣ môi trƣờng dạy học Mơi trƣờng cơng khai, phân bố, mềm dẻo, mang tính truy cập tồn cục, đƣợc sàng lọc tƣơng tác lẫn Những thành phần trực tuyến này, đƣợc biết tên đối tƣợng học (learning objects), gồm có : - Văn (Text) - Thƣ điện tử, bàn thảo luận (discussion bỏads), cơng cụ để nói chuyện - Âm đồng (synchronous audio) - Video Clips - Các hoạt động tƣơng tác lẫn , mô - Các tập tự đánh giá, thi vấn đáp, kiểm tra - Các kho thông tin (trang web) Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website mơn học CANVÁS Hình 1.2 : Mơ hình học trực tuyến Một mơ hình hồn chỉnh đƣợc xây dựng xung quanh thành phần vừa dùng để tổ chức đào tạo vừa dùng để tự đào tạo, vừa áp dụng hình thức đào tạo tập trung vừa áp dụng hình thức đào tạo từ xa phân tán Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website mơn học CANVÁS 1.3 So sánh cách học trực tuyến với cách học truyền thống Một vài khía cạnh so sánh lớp học truyền thống E-learning nhƣ sau: Yếu tố Lớp học Nội dung Lớp học truyền thống E-learning - Phòng học, kích thƣớc giới - Khơng giới hạn hạn - Học đồng - Mọi lúc, nơi - Powerpoint, - Sách giáo khoa, thƣ viện - Đa phƣơng tiện, mô - Thƣ viện số - Video - Theo yêu cầu - Hợp tác - Truyền thơng đồng hay khơng đồng Thích ứng cá nhân Mỗi ngƣời học tập chung cho ngƣời Con đƣờng nhịp độ học tập đƣợc xác định ngƣời học 1.3.1 Cần làm cho khóa học trực tuyến Một khố học trực tuyến nên có thành phần để giúp ngƣời dạy tổ chức, chuẩn bị để giúp đỡ sinh viên, đặc biệt họ bỡ ngỡ việc học trực tuyến Những thành phần bao gồm: - Một thƣ đƣợc cá nhân hoá (personalized letter) để chào đón sinh viên - Những thơng tin chung khố học trực tuyến, u cầu cơng nghệ tài ngun để giúp đỡ sinh viên - Những thông tin việc làm để có truy cập (access) khoá học Web làm để thành công - Những thông tin việc đăng nhập (log-in) mật sinh viên cho khoá học Web Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website mơn học CANVÁS - Các nguyên tắc, thủ tục trợ giúp (help) để sử dụng công cụ tƣơng tác - Danh sách vần đề khoá học - Các điều lệ (administrative regulations), bao gồm dẫn (guidelines), riêng tƣ (privacy), thƣ viện, lời khuyên 1.3.2 Giáo viên cần trang bị tham gia dạy học trực tuyến Để thành công khố học trực tuyến giáo viên khơng phải phát triển kỹ sƣ phạm mà phải tiếp thu kỹ quản lý kỹ thuật Sau số kỹ chủ yếu: Sự thành thạo sƣ phạm: - Phải nghĩ môi trƣờng trực tuyến dạng khác so với môi trƣờng lớp học tƣơng tác với sinh viên - Tham khảo khoa học trực tuyến khác từ đồng nghiệp từ Internet - Sẵn sàng đầu tƣ công sức thời gian để phúc đáp câu hỏi sinh viên - Hãy sáng tạo việc lập kế hoạch làm để sử dụng công nghệ để dạy hiệu Kỹ quản lý: - Hãy xây dựng nguyên tắc riêng yêu cầu sinh viên thực theo nguyên tắc kiên trì với nguyên tắc đề - Hãy thƣờng xuyên liên hệ để đƣợc hỗ trợ từ chuyên gia công nghệ thông tin truyền thông đơn vị kỹ kỹ thuật - Trang bị kỹ máy tính Ví dụ tối thiểu phải quen thuộc với cấu trúc file, với việc mở, chép di dời file, với chức bàn phím, chuột, với đặc tính hình, Windows chức Web - Xác định xem bạn có cần phải học thêm chƣơng trình ứng dụng cho việc dạy học Web hay khơng, có bạn có nguyện vọng để học chúng hay khơng cần đƣợc hỗ trợ từ đâu - Xác định xem trƣờng bạn có thƣờng xuyên cung cấp đợt huấn luyện để sử Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin 10 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website mơn học CANVÁS Breadcrumb Navigation Breadcrumb để lại đƣờng đẫn giúp bạn nhìn thấy nơi bạn chuyển đến bên khóa học Canvas.Thực theo liên kết ngƣợc đến trang đầu Nhấp vào biểu tƣợng nhà bên trái Breadcrumbs để di chuyển tất trở lại bảng điều khiển Content Area< vùng nội dung> Hình 2.14 : Vùng nội dung khóa học Nội dung khóa học đƣợc hiển thị khu vực nội dung Nội dung trang, giáo trình, thảo luận, thơng báo, câu hỏi, nội dung đƣợc tạo Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin 34 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website mơn học CANVÁS Sidebar Sidebar nằm phía bên tay phải trình Canvas Hình 2.15 : Thanh bên Trong phần cơng cụ trình bên, bạn có thể: Thay đổi bố cục khóa học cách nhấn vào liên kết Edit Homepage Xem hoạt động gần khóa học cách nhấn vào liên kết View Course Stream Mở danh sách kiểm tra khóa học cách nhấp vào liên kết Course Setup Checklist Tạo thông báo cách nhấn vào liên kết New Announcement Phân tích truy cập cho khóa học bạn cách nhấn vào liên kết View Course Analytics Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin 35 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website mơn học CANVÁS Help Corner : Trợ gúp Mở trợ giúp : Nhấp vào liên kết Trợ giúp [1] từ nơi Canvas để liên kết với hƣớng dẫn bạn Canvas hỗ trợ Xem kiểu khác phản hồi Hình 2.17 : Trợ giúp Có liên kết với loại hình tùy chọn có sẵn để đƣợc giúp đỡ thơng tin phản hồi: Xin hƣớng dẫn bạn câu hỏi : Đặt câu hỏi hƣớng dẫn bạn tài liệu khóa học gửi tin nhắn Tìm kiếm Hƣớng dẫn Canvas : Liên kết đƣa bạn đến Hƣớng dẫn Canvas nơi bạn tìm kiếm tài liệu Canvas cho thơng tin tính bên Canvas Báo cáo vấn đề : Gửi câu hỏi vấn đề với Nhóm Hỗ trợ Canvas Yêu cầu cộng đồng : Gửi câu hỏi vấn đề cộng đồng chuyên gia Canvas Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin 36 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website mơn học CANVÁS Yêu cầu tính : Gửi ý tƣởng cách làm cho Canvas tốt 2.2 Việt hóa chức Canvas Trong canvas/config/locales tạo file có tên vi.yml Sau vào trang https://www.transifex.com/projects/p/canvas-lms/language/vi/ download việt hóa canvas Hình 2.18 : Download transifex tiếng việt Mở file locales.yml canvan/config/locales/locales.yml thêm dòng : vi: locales: vi: Vietnammese vào cuối Sau mở Terminal , vào thƣ mục canvas chạy lại lệnh : ~/canvas$ $GEM_HOME/bin/bundle exec rake canvas:compile_assets Chạy lại canvas trình duyệt web, vào Settings khóa học chọn Language , sau chọn Vietnamese Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành công nghệ thông tin 37 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website mơn học CANVÁS Hình 2.19 : Ngơn ngữ mặc định Canvas Hình 2.20 : Ngơn ngữ Canvas sau việt hóa Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin 38 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website môn học CANVÁS CHƢƠNG ỨNG DỤNG CANVAS XÂY DỰNG WEBSITE MƠN HỌC Xây dựng mơn học có tên “Tin đại cƣơng ICDL” Canvas Để tạo môn học Canvas ta chọn : Start a New Course Hình 3.1 : Tạo khóa học Course Name : Tên khóa học Content license : Nội dung giấy phép Canvas theo dõi giấy phép mặc định cho nội dung bên khóa học bạn Theo mặc định tất nội dung đƣợc coi có quyền, nhƣng bạn phát hành nội dung bạn để phạm vi công cộng chọn giấy phép.Tuy nhiên, giấy phép tất dựa bốn điều kiện Private (Copyrighted) : Riêng tƣ (có quyền) Attribution : Bạn cho ngƣời khác chép, phân phối, hiển thị, thực cơng việc có quyền bạn - sản phẩm phái sinh dựa nhƣng họ cung cấp tín cậy theo cách bạn yêu cầu Attribution-ShareAlike : Bạn cho phép ngƣời khác đƣợc phân phối sản phẩm phái sinh theo giấy phép giống với giấy phép điều chỉnh công việc bạn Attribution-NoDerivs : Bạn cho ngƣời khác chép, phân phối, hiển thị, thực công việc bạn - sản phẩm phái sinh dựa Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin 39 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website mơn học CANVÁS nhƣng với mục đích phi thƣơng mại No Derivative Works : Bạn cho ngƣời khác chép, phân phối, hiển thị, thực có ngun văn cơng việc bạn, khơng phải sản phẩm phái sinh dựa Sau lựa chọn đầy đủ thông tin cho khóa học ta Click nút Create course Hình 3.2 : Giao diện khóa học sau đƣợc tạo 3.1 Các nút chức khóa học Home : Trang chủ khóa học Announments : Thơng báo cho phép giáo viên giao lƣu với sinh viên lớp học hoạt động khóa học chủ đề thú vị liên quan đến khóa học Assignments : Bài tập bao gồm Câu hỏi, thảo luận phân loại, đệ trình trực tuyến (ví dụ nhƣ tập tin, hình ảnh, văn bản, URL, …) Discussions : Canvas cung cấp hệ thống tích hợp cho thảo luận theo lớp, phép giảng viên sinh viên bắt đầu đóng góp vào nhiều chủ đề thảo luận nhƣ mong muốn Thảo luận đƣợc tạo nhƣ nhiệm vụ cho mục đích phân loại (và tích hợp hồn tồn với Canvas bảng điểm), đơn giản diễn đàn cho kiện chỗ Thảo luận đƣợc tạo nhóm học sinh Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin 40 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website môn học CANVÁS + Giúp học sinh bắt đầu nghĩ tập tới lớp thảo luận tới + Theo dõi trò chuyện câu hỏi mà bắt đầu gặp mặt + Kiểm tra học sinh để hiểu điểm quan trọng đƣợc thực lớp học + Tranh luận ý tƣởng mâu thuẫn + Suy nghĩ phƣơng pháp tiếp cận khác cho vấn đề lớp Grades : Phân loại sinh viên People : Bạn truy cập thơng tin chi tiết ngƣời, ngƣời sử dụng, khóa học bạn cách sử dụng trang People Pages : Trang nơi bạn đặt tài nguyên nội dung giáo dục, phần khóa học bạn nhƣng khơng thiết giới thiệu tham khảo tới nhiều tập Đây nới chứa văn bản, video, tập tin liên kết liên kết tới trang khác Trang chủ yếu Wiki với nhiều giao diện đƣợc sử dụng bạn thiết lập quền truy cập ngƣời dùng trang Canvas giữ lích sử trang để bạn thấy thay đổi theo thời gian Files : Tập tin gồm giáo trình, học tài liệu khác mà bạn thêm tới khóa học Giáo viên hƣớng dẫn khóa thƣ mục để học sinh truy cập tập tin bạn Tập tin đƣợc đặt module, Bài tập, Trang Các tập tin thƣ mục đƣợc đặt theo thứ tự ABC đƣợc xếp lại Syllabus : Trang kế hoach học tập cho thấy nhìn định hƣớng lịch trình khóa học điều q trình chấm điểm Bạn thêm ý kiến, ghi suy nghĩ cấu trúc mơn học, sách khóa học điều khác Outcomes : Kết cho phép quản lý giảng viên theo dõi khóa học Bạn nhập tài khoản, tình trạng, tiêu chuẩn chung vào khóa học Bạn tạo kết lồng cách kéo thả kết để tạo cấu trúc Điều đƣợc thực tài Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin 41 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website môn học CANVÁS khoản, tài khoản phụ cấp khóa học Hãy nhớ cấu trúc phân cấp tài khoản cấp cao nhất, tài khoản phụ, khóa học Quizzes : Câu hỏi Canvas tập đƣợc sử dụng để thách thức hiểu biết học sinh đánh giá nhận thức sinh viên tài liệu khóa học Các cơng cụ trắc nghiệm đƣợc sử dụng để tạo quản lý thi trắc nghiệm khảo sát Bạn sử dụng câu hỏi để tiến hành kỳ thi, đánh giá, phân loại Modules : Các mô-đun cho phép bạn tổ chức nội dung bạn để giúp kiểm sốt dòng chảy khóa học bạn Settings : nơi bạn dễ dàng cập nhật xem ngƣời sử dụng khác phận, bạn thay đổi hƣớng khóa học bạn 3.2 Tạo Modules cho khóa học Tin học đại cƣơng ICDL Để tạo modunles cho khóa học ta vào chức Modules : Chọn Create a Module Hình 3.3 : Tạo Module khóa học Thêm mục liệu cho mô-đun gồm phần : Assignments Quiz File Content Page Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin 42 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website môn học CANVÁS Text Header External URL External Tool Hình 3.4 : Thêm thành phần cho Module Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành công nghệ thông tin 43 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website mơn học CANVÁS 3.3 Tạo danh sách ngƣời học Để tạo danh sách ngƣời học ta chức People Để thêm ngƣời học khóa học ta chọn Add People : Hình 3.5 : Thêm ngƣời học Bao gồm : Nhập email ngƣời học Role : Sinhvien, Giáo viên, TA, Nhà thiết kế, Ngƣời quan sát Section : Lựa chon khóa học Để chỉnh sửa thông tin ngƣời dùng ta Click vào ngƣời học sau chọn Edit : Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin 44 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website mơn học CANVÁS Hình 3.6 : Chỉnh sửa thơng tin ngƣời học Sau chình sửa xong ta chọn Update Details để q trình chỉnh sửa hồn tất Tạo tài khoản cho ngƣời học : ta Click vào Add Login phần chỉnh sửa thơng tin ngƣời học Sau ta điền tên đăng nhập , mật cho tài khoản ngƣời học chọn Add Login để kết thúc trình Hình 3.7 : Tạo tài khoản ngƣời học Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin 45 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website môn học CANVÁS 3.4 Tạo thông báo giáo viên ngƣời học Để tạo thông báo lớp học mà giáo viên ngƣời học trao đổi thơng tin lớp học ta vào chức Announcements Tạo thông báo lớp học ta chon Make an announcements Trong phần tạo thông báo bao gồm : + Tiêu đề thông báo + Nội dung thông báo + Thêm tập tin đình kèm + Các tùy chọn : nhƣ thời gian thông báo … Hình 3.8 : Thơng báo đƣợc tạo lớp học Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin 46 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website môn học CANVÁS 3.5 Tạo kiểm tra dành cho ngƣời học khóa học “Tin học đại cƣơng ICDL “ Để tạo kiểm tra ta chọn chức Assignments Ta Click vào Add Assignments Group để tạo nhóm kiểm tra Nhóm kiểm tra đƣợc tạo có tên Bài Test, sau Click vào update để hồn thành Trong nhóm Bài Test thêm tập có tên : “Bài Test MS Word 2007” nhƣ hình sau : Hình 3.9 : Tạo Test nhóm Test Bao gồm : Tên tập Due : Thời gian hiển thị tập cho ngƣời học Ponts : Điểm tập Type : Bài tập (Assignments), Thảo luận (Discussion), Trắc nghiệm (quiz), Cơng cụ bên ngồi (External Tool), Không phân loại (Not Graded) Sau chọn lựa xong lựa chọn ta Click vào Update Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thơng tin 47 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website môn học CANVÁS 3.6 Ngƣời học đăng nhập vào hệ thống Canvas tham gia lớp học Đầu tiên ngƣời học phải đăng nhập vào hệ thống Canvas với tên đăng nhập mật đƣợc giáo viên cung cấp Hình 3.10 : Ngƣời học đăng nhập thành cơng Sau đăng nhập vào hệ thống Canvas, ngƣời học nhận đƣợc thƣ thơng báo khóa học Ngƣời học chọn Accept để chấp nhận khóa học chọn Decline để từ chối khóa học Khi tham gia khóa học ngƣời học có thơng tin khóa học nhƣ : Thơng báo, tập, modules, file, Để download tài liệu khóa học giáo viên đƣa lên ngƣời học vào chức modules Để xem thông báo trong lớp học ngƣời học vào chức Announcements Để làm tập khóa học ngƣời học vào chức Assignments + Ngƣời học Click vào Bài Test MS Word 2007 sau làm theo hƣớng dẫn giáo viên + Sau làm Test xong ngƣời học nộp vào gmail giáo viên + Khi ngƣời học nộp Test cho giáo viên, giáo viên có nhiệm vụ chấm Test công bố đáp án điểm cho sinh viên thông báo + Giáo viên tạo thông báo đáp án điểm "Bài Test MS Word 2007" Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành cơng nghệ thông tin 48 ... tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website môn học CANVÁS 2.3 Các thành phần Canvas Hình 2.11 : Danh mục tổng quan khóa học Canvas Có phần khóa học canvas Course Navigation : Danh mục khóa học Global... đặt thực thi Canvas Chƣơng 3: Ứng dụng Canvas xây dựng website mơn học Sinh viên: Đinh Khắc Hà, khóa 12, ngành công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng website mơn học CANVÁS CHƢƠNG... ngƣời học đâu>, Giảm bớt kinh tế xây dựng, bỏ qua mặc cảm ngƣời học đến lớp … Một công cụ giúp ích việc học tập đƣợc mở rộng trƣờng đại học “ CANVAS “ Canvas mang lại dễ dàng học tập quản lý Canvas
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu xây dựng website môn học bằng canvas , Tìm hiểu xây dựng website môn học bằng canvas

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay