Xây dựng chương trình quản lý giáo viên trường mầm non quán toan

71 6 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:10

Lời cảm ơn Trước hết em xin bày tỏ tình cảm lòng biết ơn Nguyễn Thị Thanh Thoan – Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, người dành cho em nhiều thời gian quý báu, trực tiếp hướng dẫn tận tình giúpđỡ, bảo em suốt trình làm đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tất thầy cô giáo khoa Cơng nghệ Thơng tin - Trường ĐHDL Hải Phòng, chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo thamgia giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian em học tậptại trường, đọc phản biện đồ án em giúp em hiểu rõ vấn đề mìnhnghiên cứu, để em hoàn thành đồ án Em xin cảm ơn GS TS NGƯT Trần Hữu Nghị Hiệu trưởng Trường Đại họcDân lập Hải Phòng, Ban giám hiệu nhà trường, Bộ mơn tin học, Phòng ban nhàtrường tạo điều kiện tốt suốt thời gian học tập làm tốt nghiệp Tuy có nhiều cố gắng q trình học tập, thời gian thực tập nhưtrong trình làm đồ án khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mongđược góp ý quý báu tất thầy giáo, cô giáo tất bạn để kết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 12năm2014 Sinh viên Mở đầu Với tăng trưởng ngày mạnh mẽ CNTT Người sử dụng máy tính, trang bị phần được, mà phải bắt mắt giàu khả tương tác Visual Basic ngơn ngữ lập trình hướng kiện mơi trường phát triển tích hợp kết bó phát triển Alan Cooper tên Dự án Ruby, sau Microsoft mua cải tiến nhiều Visual Basic thay Visual Basic.NET Phiên cũ Visual Basic bắt nguồn phần lớn từ BASIC để lập trình viên phát triển giao diện người dùng đồ họa theo mơ hình phát triển ứng dụng nhanh, truy cập sở liệu dùng DAO,RDO,hay ADO, lập điều khiển đối tượng ActiveX.Một lập trình viên phát triển ứng dụng dùng thành phần có sẵn Visual Basic Các chương trình Visual Basic sử dụng Windows API, làm phải sử dụng khai báo hàm bên ngồi.Trong lĩnh vực lập trình thương mại, Visual Basic có nhóm khách hàng lớn Theo số nguồn, vào năm 2003, 52% lập trình viên sử dụng Visual Basic, làm thành ngơn ngữ lập trình phổ biến vào lúc Tuy nhiên, nghiên cứu Evans Data cho 43% lập trình viên có ý định đổi qua ngôn ngữ khác.Microsoft Visual Studio mơi trường phát triển tích hợp (IDE) từ Microsoft Nó sử dụng để phát triển chương trình máy tính cho Microsoft Windows, trang web, ứng dụng web dịch vụ web Visual Studio sử dụng tảng phát triển phần mềm Microsoft Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows Store Microsoft Silverlight Nó sản xuất hai ngôn ngữ máy mã số quản lý.isual Studio bao gồm trình soạn thảo mã hỗ trợ IntelliSense cải tiến mã nguồn Trình gỡ lỗi tích hợp hoạt động trình gỡ lỗi mức độ mã nguồn gỡ lỗi mức độ máy Công cụ tích hợp khác bao gồm mẫu thiết kế hình thức xây dựng giao diện ứng dụng, thiết kế web, thiết kế lớp thiết kế giản đồ sở liệu Nó chấp nhận plug-in nâng cao chức hầu hết cấp bao gồm thêm hỗ trợ cho hệ thống quản phiên (như Subversion) bổ sung thêm công cụ biên tập thiết kế trực quan cho miền ngôn ngữ cụ thể công cụ dành cho khía cạnh khác quy trình phát triển phần mềm.Visual Studio hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác cho phép trình biên tập mã gỡ lỗi để hỗ trợ (mức độ khác nhau) ngơn ngữ lập trình Chính trên, em chọn đề tài: “ ” Đồ án bao gồm chương:     Chƣơng 1: Phân tích thiết kế hướng hệ thống hướng cấu trúc tìm hiểu VB.net Chƣơng 2: Khảo sát tìm hiểu nghiệp vụ tốn, phát biểu tốn Chƣơng 3: Phân tích thiết kế hệ thống Chƣơng : Chương trình thực nghiệm MỤC LỤC Lời cảm ơn .1 Error! Bookmark not defined Chƣơng 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ THUYẾT 1.1 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƢỚNG CẤU TRÚC 1.1.1 Khái niệm hệ thống thông tin 1.1.2 Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hƣớng cấu trúc .8 1.1.3 Cơ sở liệu quan hệ 1.1.4Mơ hình sở liệu quan hệ .12 1.2 HỆ QUẢN TRỊ CSDL SQL SERVER2008 13 1.2.1 Giới thiệu .13 1.2.1 Nền tảng cho nhiệm vụ then chốt .15 1.2.2 Nền tảng tin cậy cho liệu bạn 15 1.2.3 Quản dựa sách sản xuất 15 1.2.4 Thực thi tối ƣu khả dự báo .16 1.2.5 Phát triển động 17 1.2.6 Thúc đẩy trình phát triển 17 1.2.7 Lƣu trữ kiểu liệu 17 1.2.8 Thơng tin tồn doanh nghiệp 19 1.2.9 Việc lƣu trữ liệu hệ 19 CHƢƠNG 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 21 2.1.Khái quát trƣờng mầm non Quán Toan 21 2.2 Hiện trạng ứng dụng tin học sở 25 2.3 Mô tả Bài Toán 25 2.4 Các biểu đồ hoạt động .32 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 37 3.1, Biểu đồ ngữ cảnh .37 3.2 Biểu đồ phân rã chức 38 3.3 Mô tả chi tiết chức .40 3.4 Ma Trận thực thể chức 42 3.6 Thiết kế sở liệu .51 3.7 Chuyển từ mơ hình ER sang mơ hình quan hệ 53 57 57 58 64 66 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO .70 Chƣơng 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ THUYẾT 1.1 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƢỚNG CẤU TRÚC 1.1.1 Khái niệm hệ thống thông tin Hệ thống Là tập hợp thành phần có mối liên kết với nhằm thực chức Các tính chất hệ thống Tính thể: Phạm vi quy mô hệ thống xác định thể thống thay đổi điều kiện xác định Khi tạo đặt tính chung để đạt mục tiêu hay chức hoàn toàn xác định mà phần tử, phận lập thành hệ thống hệ thống hình thành có mục tiêu định tương ứng - Tính tổ chức có thứ bậc: Hệ thống lớn có hệ thống con, hệ thống lại có hệ thống - Tính cấu trúc: Xác định đặc tính, chế vận hành, định mục tiêu mà hệ thống đạt tới.Tính cấu trúc thể mối quan hệ thành phần hệ thống - Hệ thống có cấu trúc: o Cấu trúc yếu: Các thành phần hệ thống có quan hệ lỏng lẻo, dễ thay đổi o Cấu trúc chặt chẽ: Các thành phần hệ thống có quan hệ chặt chẽ, rõ ràng, khó thay đổi o Sự thay đổi cấu trúc dẫn đến phá vỡ hệ thống cũ tạo hệ thống với đặc tính Phân loại hệ thống - Theo nguyên nhân xuất ta có o Hệ tự nhiên (có sẵn tự nhiên) hệ nhân tạo (do người tạo ra) - Theo quan hệ với mơi trường o Hệ đóng (khơng có trao đổi với mơi trường) hệ mở (có trao đổi với mơi trường) - Theo mức độ cấu trúc o Hệ đơn giản hệ biết cấu trúc o Hệ phức tạp hệ khó biết đầy đủ cấu trúc hệ thống - Theo quy mô o Hệ nhỏ (hệ vi mô) hệ lớn (hệ vĩ mô) - Theo thay đổi trạng thái không gian o Hệ thống động có vị trí thay đổi khơng gian o Hệ thống tĩnh có vị trí khơng thay đổi khơng gian - Theo đặc tính trì trạng thái o Hệ thống ổn định ln có số trạng thái định dù có tác động định o Hệ thống không ổn định thay đổi Mục tiêu nghiên cứu hệ thống o Để hiểu biết rõ hệ thống o Để tác động lên hệ thống cách có hiệu o Để hoàn thiện hệ thống hay thiết kế hệ thống Hệ thống thông tin - Khái niệm: Gồm thành phần: phần cứng (máy tính, máy in,…), phần mềm (hệ điều hành, chương trình ứng dụng,…), người sử dụng, liệu, quy trình thực thủ tục Các mối liên kết: liên kết vật lý, liên kết logic - Chức năng: dùng để thu thập, lưu trữ, xử lý, trình diễn, phân phối truyền thông tin - Phân loại hệ thống thông tin o Phân loại theo chức nghiệp vụ Tự động hóa văn phòng Hệ truyền thơng Hệ thống thông tin xử giao dịch Hệ cung cấp thông tin Hệ thống thông tin quản MIS Hệ chuyên gia ES Hệ trợ giúp định DSS Hệ trợ giúp làm việc theo nhóm o Phân loại theo quy mô Hệ thông tin cá nhân Hệ thông tin làm việc theo nhóm Hệ thơng tin doanh nghiệp o Phân loại theo đặc tính kỹ thuật Hệ thống thời gian thực hệ thống nhúng 1.1.2 Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hƣớng cấu trúc - Tiếp cận định hướng cấu trúc hướng vào việc cải tiến cấu trúc chương trình dựa sở modul hóa chương trình để dẽ theo dõi, dễ quản lý, bảo trì - Đặc tính cấu trúc hệ thống thông tin hướng cấu trúc thể ba cấu trúc chính: - Cấu trúc liệu (mơ hình quan hệ) - Cấu trúc hệ thống chương trình (cấu trúc phân cấp điều khiển mơ đun phần chung) - Cấu trúc chương trình mơ đun (cấu trúc chương trình ba cấu trúc lập trình bản) - Phát triển hướng cấu trúc mang lại nhiều lợi ích: o Giảm phức tạp: theo phương pháp từ xuống, việc chia nhỏ vấn đề lớn phức tạp thành phần nhỏ để quản giải cách dễ dàng o Tập chung vào ý tưởng: cho phép nhà thiết kế tập trung mơ hình ý tưởng hệ thống thơng tin o Chuẩn hóa: định nghĩa, công cụ cách tiếp cận chuẩn mực cho phép nhà thiết kế làm việc tách biệt, đồng thời với hệ thống khác mà không cần liên kết với đảm bảo thống dự án o Hướng tương lai: tập trung vào việc đặc tả hệ thống đầy đủ, hồn thiện, mơ đun hóa cho phép thay đổi, bảo trì dễ dàng hệ thống vào hoạt động o Giảm bớt tính nghệ thuật thiết kế: buộc nhà thiết kế phải tuân thủ quy tắc nguyên tắc phát triển nhiệm vụ phát triển, giảm ngẫu hứng đáng 1.1.3 Cơ sở liệu quan hệ 1.1.3.1 Mơ hình liên kết thực thể E-R Định nghĩa: Mơ hình liên kết thực thể E-R mô tả logic chi tiết liệu tổ chức hay lĩnh vực nghiệp vụ - Mơ hình E-R diễn tả thuật ngữ thực thể môi trường nghiệp vụ, các thuộc tính thực thể mối quan hệ thực thể - Mơ hình E-R mang tính trực quan cao, có khả mơ tả giới thực tốt với khái niệm kí pháp sử dụng Là phương tiện quan trọng hữu hiệu để nhà phân tích giao tiếp với người sử dụng Các thành phần mơ hình E-R Mơ hình E-R có thành phần sau: - Các thực thể, kiểu thực thể Các mối quan hệ Các thuộc tính kiểu thực thể mối quan hệ Các đường liên kết Các khái niệm kí pháp Kiểu thực thể: Là khái niệm để lớp đối tượng cụ thể hay khái niệm có đặc trưng chung mà ta quan tâm Mỗi kiểu thực thể gán tên đặc trưng cho lớp đối tượng, tên viết hoa Kí hiệu Tên thực thể Thuộc tính: Là đặc trưng kiểu thực thể, kiểu thực thể có tập thuộc tính gắn kết với Mỗi kiểu thực thể phải có thuộc tính Kí hiệu Tên thuộc tính Các thuộc tính thực thể phân làm bốn loại: Thuộc tính tên gọi, thuộc tính định danh, thuộc tính mơ tả, thuộc tính đa trị - Thuộc tính tên gọi: thuộc tính mà giá trị cụ thể thực thể cho ta tên gọi thể thuộc thực thể đó, mà ta nhận biết thể - Thuộc tính định danh (khóa): hay số thuộc tính kiểu thực thể mà giá trị cho phép ta phân biệt thực thể khác kiểu thực thể o Thuộc tính định danh có sẵn ta thêm vào để thực chức trên, có nhiều thuộc tính nhóm lại làm thuộc tính định danh o Kí hiệu hình elip bên tên thuộc tính định danh có gạch chân Tên thuộc tính o Cách chọn thuộc tính định danh: Giá trị thuộc tính định danh khác rỗng, định danh kết hợp nhiều thuộc tính phải đảm bảo thành phần khác rỗng.Nên sử dụng định danh thuộc tính, nên thay định danh hợp thành từ vài thuộc tính định danh thuộc tính Chọn định danh cho khơng thay đổi suốt vòng đời thực thể - Thuộc tính mơ tả: thuộc tính thực thể khơng phải định danh, tên gọi gọi thuộc tính mơ tả.Nhờ thuộc tính mà ta biết đầy đủ thể thực thể.Một thực thể có nhiều khơng có thuộc tính mơ tả 10 56 Chƣơng 4: Visual Basic ngơn ngữ lập trình hướng kiện mơi trường phát triển tích hợp kết bó phát triển Alan Cooper tên Dự án Ruby, sau Microsoft mua cải tiến nhiều Visual Basic thay Visual Basic.NET Phiên cũ Visual Basic bắt nguồn phần lớn từ BASIC để lập trình viên phát triển giao diện người dùng đồ họa theo mơ hình phát triển ứng dụng nhanh, truy cập sở liệu dùng DAO,RDO,hay ADO, lập điều khiển đối tượng ActiveX.Một lập trình viên phát triển ứng dụng dùng thành phần có sẵn Visual Basic Các chương trình Visual Basic sử dụng Windows API, làm phải sử dụng khai báo hàm bên ngồi.Trong lĩnh vực lập trình thương mại, Visual Basic có nhóm khách hàng lớn Theo số nguồn, vào năm 2003, 52% lập trình viên sử dụng Visual Basic, làm thành ngơn ngữ lập trình phổ biến vào lúc Tuy nhiên, nghiên cứu Evans Data cho 43% lập trình viên có ý định đổi qua ngôn ngữ khác.Microsoft Visual Studio mơi trường phát triển tích hợp (IDE) từ Microsoft Nó sử dụng để phát triển chương trình máy tính cho Microsoft Windows, trang web, ứng dụng web dịch vụ web Visual Studio sử dụng tảng phát triển phần mềm Microsoft Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows Store Microsoft Silverlight Nó sản xuất hai ngôn ngữ máy mã số quản lý.isual Studio bao gồm trình soạn thảo mã hỗ trợ IntelliSense cải tiến mã nguồn Trình gỡ lỗi tích hợp hoạt động trình gỡ lỗi mức độ mã nguồn gỡ lỗi mức độ máy Công cụ tích hợp khác bao gồm mẫu thiết kế hình thức xây dựng giao diện ứng dụng, thiết kế web, thiết kế lớp thiết kế giản đồ sở liệu Nó chấp nhận plug-in nâng cao chức hầu hết cấp bao gồm thêm hỗ trợ cho hệ thống quản phiên (như Subversion) bổ sung thêm công cụ biên tập thiết kế trực quan cho miền ngôn ngữ cụ thể công cụ dành cho khía cạnh khác quy trình phát triển phần mềm.Visual Studio hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác cho phép trình biên tập mã gỡ lỗi để hỗ trợ (mức độ khác nhau) ngơn ngữ lập trình Các ngơn ngữ tích hợp gồm 57 có C,C++ C++/CLI (thơng qua Visual C++), VB.NET, C thăng (thông qua Visual C#) F thăng (như Visual Studio 2010[2]) Hỗ trợ cho ngôn ngữ khác J++/J thăng, Python Ruby thơng qua dịch vụ cài đặt riêng rẽ Nó hỗ trợ XML/XSLT, HTML/XHTML, JavaScript CSS 4.2, a b 58 c d 59 e f g 60 h i 61 j k l 62 m n 63 4.3, a a 64 b c 65 4.4, a b 66 c In d 67 e KẾT LUẬN Kết đạt bao gồm:  thuyết: - Phát biểu mơ tả nghiệp vụ tốn - Biểu diễn nghiệp vụ toàn sơ đồ tiến trình nghiệp vụ - Phân tích thiết kế tốn cách đầy đủ, theo quy trình học hướng cấu trúc - Thiết kế sở liệu quan hệ để lưu trữ liệu  - Thiết kế giao diện cập nhật liệu mẫu báo cáo Chương trình: - Sử dụng hệ quản trị sở liệu SQL2005-2008 - Sử dụng VB.NET để lập trình 68 - Hệ thống cài đặt thử nghiệm Những vấn đề tồn hƣớng phát triển Vì thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên việc phân tích tốn thực tương đối đầy đủ, nhiên chưa thể mô tả đầy đủ khía cạnh vấn đề Xây dựng hệ thống với chức chính, có chức chưa đầy đủ: có nhiều báo cáo cần thiết, lập báo cáo Nhiều chức có chưa tiện dụng, đơn giản Sau có điệu kiện, em bổ sung thêm chức thiếu, hồn thiện chức có đưa vào sử dụng để hồn thiện tính tiện dụng hệ thống 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO , Phân – , 2002 http://www.microsoft.com/vietnam/sqlserver2005/ www.vivosoft.com 70 ... trƣờng mầm non Quán Toan - Trường mầm non Quán Toan thành lập tháng 10/1998 thuộc thị trấn Quán Toan, huyện An Dương, Hải Phòng Khi thành lập trường có lớp với 186 trẻ 15 cán giáo viên, nhân viên. .. cán giáo viên, nhân viên Trường Mầm Non Quán Toan tin tưởng với quan tâm giúp đỡ cấp lãnh đạo, phòng ban chun mơn hoạt động tích cực, động, sáng tạo, hiệu đội ngũ cán giáo viên, nhân viên nhà trường, ... cán giáo viên, nhân viên + Trường có đội ngũ cán quản lý có trình độ chun mơn, lực có kinh nghiệm nhiều năm cơng tác + Đội ngũ cán giáo viên nhà trường có trình độ chun mơn vững vàng (66% có trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý giáo viên trường mầm non quán toan , Xây dựng chương trình quản lý giáo viên trường mầm non quán toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay