Xây dựng chương trình quản lý cho thuê ô tô của một cơ sở dịch vụ

62 7 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP Ngành công nghệ thông tin HẢI PHÒNG - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH QUẢN CHO THUÊ Ô CỦA MỘT SỞ DỊCH VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Cơng nghệ thơng tin HẢI PHỊNG – 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH QUẢN CHO TH Ơ CỦA MỘT SỞ DỊCH VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Cơng nghệ thơng tin Sinh viên thực : Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ Mã sinh viên : 111206 HẢI PHÒNG - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Mã số: 111206 Lớp: CT1101 Ngành: Công nghệ Thơng tin Tên đề tài: Xây dựng chƣơng trình quản cho thuê ô sở dịch vụ NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a Nội dung: − Phát biểu mơ hình hóa đƣợc tốn thực tế: Cho thuê xe − Tiến hành phân tích thiết kế tốn cách đầy đủ, theo quy trình đƣợc học phƣơng cấu trúc − Xây dựng chƣơng trình cài đặt thử nghiệm với số liệu chạy thông suốt, cho kết b Các yêu cầu cần giải quyết: − Theo dõi tình trạng xe cho thuê − Tiếp nhận yêu cầu đặt hàng trƣớc khách − Theo dõi trình cho thuê − Hàng ngày định kỳ lập báo cáo Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Địa điểm thực tập Cơng ty TNHH vận tải Trƣờng Hùng Địa chỉ: Số 14 đƣờng Liên Khu, Phƣơng Lƣu 2, Phƣờng Đông Hải 1, Quận Hải An, TP Hải Phòng LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên em xin đƣợc bày tỏ trân trọng lòng biết ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ giảng viên - Khoa Công nghệ thông tin - Trƣờng Đại học Công nghệ - ĐHQGHN Trong suốt thời gian học làm đồ án tốt nghiệp, thầy dành nhiều thời gian q báu để tận tình bảo, hƣớng dẫn, định hƣớng cho em thực đồ án Tác giả xin đƣợc cảm ơn thầy giáo Trƣờng Đại học Dân lập Hải phòng giảng dạy trình học tập, thực hành, làm tập, giúp em hiểu thấu đáo nội dung học tập hạn chế cần khắc phục việc học tập, nghiên cứu thực đồ án Em xin cảm ơn bạn bè thành viên gia đình tạo điều kiện tốt nhất, động viên, cổ suốt trình học tập đồ án tốt nghiệp Hải Phòng, ngày 01 tháng 07 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: MƠ HÌNH TỔ CHỨC VÀ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẶT RA 1.1 Tổng quan công ty TNHH vận tải Trƣờng Hùng 1.2 Những vấn đề đặt giải pháp 1.3 Những yêu cầu hệ thống cần xây dựng 1.4 Mơ tả mơ hình nghiệp vụ 1.4.1 Bài toán nghiệp vụ 1.4.2 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 1.4.2 Biểu đồ phân rã chức 1.4.3 Mô tả chi tiết chức cấp 1.4.4 Danh sách hồ liệu đƣợc sử dụng 1.4.5 Ma trận thực thể - chức 1.4.6 Các biểu đồ tiến trình nghiệp vụ phức tạp 10 11 12 12 13 CHƢƠNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 15 2.1 Các mơ hình xử nghiệp vụ 15 2.1.1 Biểu đồ luồng liệu mức 2.1.2 Biểu đồ luồng liệu mức 2.2 Mô hình liệu quan niệm 15 16 18 2.2.1 Xác định thực thể 2.2.2 Xác định mối quan hệ thực thể 2.2.3 Biểu đồ mơ hình liệu quan niệm 18 21 24 CHƢƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG 25 3.1 Thiết kế sở liệu 25 3.1.1 Chuyển mơ hình ER sang mơ hình quan hệ 3.1.2 Thiết kế sở liệu vật 3.2 Xác định luồng liệu hệ thống 25 28 32 3.3 Xác định hệ thống giao diện 35 3.3.1 Xác định giao diện nhập liệu 35 3.3.2 Xác định giao diện xử 3.3.3 Tích hợp giao diện 3.4 Thiết kế kiến trúc hệ thống 35 36 37 3.5 Đặc tả giao diện thủ tục 38 3.5.1 Giao diện đăng nhập 3.5.2.Một số giao diện cập nhật 3.5.3 Một số giao diện khác 38 38 39 CHƢƠNG CÀI ĐẶT HỆ THỐNG VÀ HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG 43 4.1 Môi trƣờng vận hành đặc tả hệ thống 43 4.1.1 Hệ thống phần mềm 4.1.2 Các hệ chức hệ thống 4.2 Giới thiếu hệ thống phần mềm 43 43 43 4.2.1 Hệ thống thực đơn 4.2.2 Các hệ thống thực đơn 4.2.3 Hƣớng dẫn sử dụng số chức 4.3 Những vấn đề tồn hƣớng phát triển 43 44 44 46 KẾT LUẬN 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC 49 DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Số hình 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 Tên hình Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống Biểu đồ phân rã chức Ma trận thực thể chức Tiến trình nghiệp vụ ký hợp đồng cho thuê xe Tiến trình nghiệp vụ xử cố Biểu đồ luồng liệu mức Biểu đồ luồng liệu mức 1: Nhận đăng ký thuê xe Biểu đồ luồng liệu mức 1: Quản thuê xe Biểu đồ luồng liệu mức 1: Giải cố Biểu đồ luồng liệu mức 1: Lập báo cáo Mơ hình liệu E-R Biểu đồ liên kết mơ hình liệu quan hệ Luồng liệu hệ thống nhận thuê xe Luồng liệu hệ thống quản cho thuê Luồng liệu hệ thống giải cố Luồng liệu hệ thống lập báo cáo Hệ thống giao diện tƣơng tác Giao diện đăng nhập hệ thống Giao diện cập nhật thông tin khách hàng Giao diện cập nhật xe Giao diện đăng ký thuê xe Giao diện danh sách cố Giao diện cập nhật thông tin cố Giao diện cập nhật thông tin biên giao nhận Giao diện hợp đồng thuê xe Giao diện chi tiết hợp đồng thuê xe Giao diện thống kê hợp đồng trang 10 10 12 13 14 15 16 17 17 18 24 27 32 33 33 34 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 MỞ ĐẦU Kinh tế thị trƣờng phát triển, nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ đời đáp ứng nhu cầu đa dạng tầng lớp nhân dân Trong số đặc biệt doanh nghiệp dịch vụ Khi kinh doanh dịch vụ, nhu cầu đặt từ khách hàng đƣợc phụ vụ cách nhanh chóng tiện lợi Nhƣng doanh nghiệp vừa nhỏ thƣờng quản đơn giản, nên cơng cụ sử dụng máy tính tay nhấn phím Do máy tính PC ngày rẻ, nên nhiều xí nghiệp mua máy tính để phục vụ quản Tuy nhiên, họ thƣờng sử dụng số chƣơng trình sẵn (ví dụ Microsft Office) để thực lƣu trữ xử liệu theo cách làm thủ cơng Vì khả đáp ứng nhu cầu khách hàng hạn chế Do quy mô phát triển, canh tranh ngày tăng, nhiều doanh nghiệp nhu cầu xây dựng phần mềm để trợ giúp cho hoạt động Vì đó, đề tài ”Xây dự chương trình quản cho thuê ô sở dịch vụ” đƣợc em chọn làm đề tài đồ án tốt nghiệp sở cho th ngày nhiều tơ, mong muốn đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng nên nhu cầu phần mềm Phần mềm đƣợc hoàn thiện giúp sở quản hoạt đông cho thuê xe dễ dàng hiệu Đồ án gồm chƣơng: Chƣơng mơ trình bày tốn đặt mơ tả mơ hình nghiệp vụ Chƣơng tiến hành phân tích hoạt động xử cấu trúc liệu, từ đặc tả yêu cầu xử yêu cầu liệu toán Chƣơng Tiến hành thiết kế hệ thống bao gồm thiết kế liệu, thiết kến trúc, thiết kế giao diện mô đun chƣơng trình Chƣơng cài đặt hệ thống với ngơn ngữ C# chạy thử nghiệm với liệu thu đƣợc Cuối kết luận tài liệu tham khảo Hình 3.13 Giao diện cập nhật thơng tin biên giao nhận Hình 3.14 Giao diện hợp đồng thuê xe 41 Hình 3.15 Giao diện chi tiết hợp đồng thuê xe Hình 3.16 Giao diện thống kê hợp đồng 42 Chƣơng CÀI ĐẶT HỆ THỐNG VÀ HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG 4.1 Môi trƣờng vận hành đặc tả hệ thống 4.1.1 Hệ thống phần mềm Hệ điều hành: WindowsXP, Windows7, WindowsVista Hệ quản trị sở liệu: Microsoft SQL Server 2005 Ngơn ngữ lập trình: Microsoft C# Phần mềm môi trƣờng trợ giúp cần thiết khác: khơng 4.1.2 Các hệ chức hệ thống Hệ thống bao gồm ba hệ con: Hệ “làm thủ tục cho thuê” Hệ chức tiếp nhận thơng tin khách đăng ký, lên lịch chờ cho khách chƣa xe Khi xe báo cho khách tiến hành lập hợp đồng thuê, kéo dài hợp đồng hay hủy hợp đồng khách yêu cầu Khi khách đẫ ký hợp đồng lên lịch thuê cho khách Hệ “ Quản việc thuê xe” Hệ hỗ trợ việc quản trình khách thuê xe, bao gồm lập biên bàn giao biên nhận xe Khi cố lập hồ liên quan giải việc đền bù Cuối làm thủ tục toán với khách Hệ “Lập báo cáo cập nhât liệu” Hệ làm nhiệm vụ lập loại báo cáo tình hình cho thuê, nhƣ kết kinh doanh cập nhật liệu phụ vụ việc cho thuê, nhƣ nhập liệu xe, đơn giá thuê, nhân viên công ty, cố quy tắc xử lý, bồi thƣờng 4.2 Giới thiếu hệ thống phần mềm 4.2.1 Hệ thống thực đơn 43 4.2.2 Các hệ thống thực đơn a Thực đơn làm thủ tục cho thuê a Thực đơn quản cho thuê a Thực đơn báo cáo nhập liệu 4.2.3 Hƣớng dẫn sử dụng số chức a Trang chủ − Mục xe rảnh: Tìm kiếm xe rảnh theo ngày cụ thể − Mục xe trả: Tìm kiếm xe trả theo ngày cụ thể b Hệ thống − Mục thoát: Thoát khỏi hệ thống quản cho thuê xe − Mục đăng xuất: Thoát khỏi tài khoản đăng nhập hệ thống − Ngƣời dùng: Quản tài khoản sử dụng phần mềm − Đổi mật khẩu: Thay đổi mật ngƣời dùng − Sao lƣu, phục hồi: Sao lƣu liệu phục hồi liệu xóa cần thiết 44 c Đăng ký thuê xe − Menu chọn mục làm thủ tục thuê xe =>đăng ký thuê Điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký thuê xe chọn thêm − Chọn mục báo cáo nhập liệu => khách hàng Chọn thêm danh mục khách hàng đến thuê xe, điền đầy đủ thông tin khách vào phần cập nhật thông tin khách hàng chọn thêm − Khi muốn hủy đăng ký thuê xe chọn đăng ký cần hủy mục đăng ký thuê chọn xóa − Khi muốn sửa đăng ký thuê xe chọn đăng ký cần sửa mục đăng ký thuê chọn sửa d Làm hợp đồng − Chọn mục làm thủ tục thuê xe => hợp đồng thuê chọn thêm Điền đầy đủ thông tin vào phần cập nhật thông tin hợp đồng chọn thêm − Khi muốn hủy hợp đồng chọn hợp đồng cần hủy mục hợp đồng thuê chọn xóa − Khi muốn sửa hợp đồng chọn hợp đồng cần sửa mục hợp đồng thuê chọn sửa e Biên giao nhận − Chọn mục quản cho thuê => biên giao/nhận chọn thêm Điền đầy đủ thông tin vào phần cập nhật thông tin biên giao nhận chọn thêm − Khi muốn hủy biên giao nhận chọn biên giao nhận cần hủy mục biên giao/nhận chọn xóa − Khi muốn sửa biên chọn biên cần sửa mục biên giao/nhận chọn sửa f Sự cố − Chọn mục quản cho thuê => cố chọn thêm Điền đầy đủ thông tin vào phần cập nhật thông tin cố chọn thêm − Khi muốn hủy biên cố chọn biên cố cần hủy mục biên cố chọn xóa − Khi muốn sửa biên cố chọn biên cố cần sửa mục biên cố chọn sửa 45 g Cập nhật − Cập nhật loại xe: Chọn mục báo cáo nhập liệu => loại xe Chọn thêm danh mục loại xe, điền đầy đủ thông tin vào phần cập nhật thông tin loại xe chọn thêm − Cập nhật nhân viên: Chọn mục báo cáo nhập liệu => nhân viên Chọn thêm danh mục nhân viên, điền đầy đủ thông tin vào phần cập nhật thông tin nhân viên chọn thêm h Báo cáo − Tổng hợp hợp đồng ngày, cố ngày in báo cáo 4.3 Những vấn đề tồn hƣớng phát triển Vì thời gian hạn, việc phân tích toán thực tƣơng đối đầy đủ, xây dựng đƣợc chƣơng trình nhƣng với chức chính, chức chƣa đầy đủ: nhiều báo cáo cần thiết, nhƣng lập đƣợc báo cáo Nhiều chức nhƣng chƣa tiện dụng, đơn giản Sau cần hồn thiện chƣơng trình, bao gồm thêm chức thiếu, hồn thiện chức đa đƣa vào sử dụng để hồn thiện tính tiện dụng chƣơng trình 46 KẾT LUẬN Trong đồ án này, em vận dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc để xây dựng chƣơng trình quản cho thuê xe Kết đạt đƣợc bao gồm:  Phát biểu mơ hình hóa đƣợc toán thực tế: Cho thuê xe  Tiến hành phân tích thiết kế tốn cách đầy đủ, theo quy trình đƣợc học phƣơng cấu trúc  Xây dựng chƣơng trình cài đặt thử nghiệm với số liệu chạy thông suốt, cho kết Qua trình làm đồ án, em học thêm nhiều kiến thức thực tế biết vận dụng kiến thức học để giải tốn đặt Tuy nhiên kết hạn chế, cần hỗ trợ nhiều thày Để khả làm tốt việc vận dụng thuyết vào thực hành kỹ định, em thấy cần phải thực hành nhiều TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Vy, Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý, NXB Khoa học Tự nhiên Công nghệ, Hà nội, 2007 [2] Nguyễn Văn Vy, Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB Giáo dục Việt nam, Hà nội, 2010 [3] Mike O’Docherty, OOAD – understanding system development with UML 2.0 (CASE STUDY: toán cho thuê xe) PHỤ LỤC Các hồ tài liệu liên quan a.Danh sách Xe Số xe Loại xe Tên xe Phí xăng Phí q km Giá th Mơ tả TT Trạng thái b DS Khách hàng Mã KH Tên KH CMND Số GPLX Địa Số ĐT c Lịch chờ thuê xe STT Mã khách Loại xe đặt Số ngày đặt Từ ngày Ngày đặt Hủy Gia hạn Ngà trả thực tế Sự cố d Lịch xếp xe, theo dõi nhận, trả Loại xe Mã KH Tên khách Điện Ngày thoại giao 49 Ngày trả e Hợp đồng thuê xe HỢP ĐỒNG THUÊ XE Số:xxxx/THTL-201… − Căn Bộ luật dân số 33/2005/QH11 đƣợc Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 14/06/2005 − Căn Bộ luật thƣơng mại số 36/2005/QH11 đƣợc Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 14/06/2005 − Căn vào nhu cầu khả cung ứng bên dƣới Hải Phòng, ngày……tháng…… năm……… , chúng tơi gồm có: BÊN TH XE(BÊN A) : Đại diện: Chức vụ……………………… Địa chỉ: Điện thoại: BÊN CHO THUÊ XE(BÊN B): CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRƢỜNG HÙNG Đại diện: Chức vụ: Địa chỉ: Số 14 đƣờng liên khu – Phƣơng Lƣu – Đông Hải – Hải An – Hải Phòng Điện thoại: 0313.568.618 Điều 1: Nội dung hợp đồng Bên A cho bên B thuê xe ……………………….loại……….chỗ Biển số xe: …………………… Đầy đủ tiện nghi giấy tờ lƣu hành Điều 2: Đơn giá hình thức tốn Đơn giá thuê: ………………VNĐ/ ngày ( …………………………………………………………………………….) Khống chế: ……….km/ngày Phụ trội: ………… VNĐ/km Thời gian thuê: Từ ngày……… tháng …… năm 200… Đến ngày ………tháng …….năm 200… Đặt cọc ……………………….VNĐ (…………………………………………………………………….…… ) Điều 3: Trách nhiệm bên 3.1 Trách nhiệm bên A − Giao xe chất lƣợng thời gian 3.2 Trách nhiệm bên B 50 − Kiểm tra xe kỹ trƣớc nhận − Khơng đƣợc bóc, hay làm rách tem bảo hành đảm bảo sửa chữa, thay chi tiết − Bên B phải tự sửa chữa xảy hỏng hóc nhỏ − Mọi cố bẹp, nứt, vỡ méo chi tiết xe bên B gây bên B phải mua đồ hãng thay thế( không chấp nhận gò, hàn) − Các vết xây xƣớc, bẹp nhẹ khơng phải thay đồ bên B phải bồi thƣờng cho bên A số tiền gấp đến lần ( tùy vào vị trí) thao báo giá Trung tâm bảo hành − Nếu xe chạy đƣợc 5000km trở lên, bên B phải tự thay dầu lần − Các ngày xe nghỉ không chạy đƣợc lỗi bên B bên B phải trả tiền hồn tồn ngày Nhƣ thuê xe để sử dụng − Mọi chi phí lại, ăn vv…của bên A để giải việc lỗi bên B gây bên B phải chịu hoàn toàn − Khi trả xe, phải rửa nhƣ lúc nhận Điều 4: Điều khoản cụ thể 4.1 Ngiêm cấm bên B: − Cấm sử dụng xe chở hàng quốc cấm, hàng lậu hay sử dụng vào mục đích xấu − Cấm đem xe cầm cố chấp − Cấm giao xe cho ngƣời khác − Cấm vào đƣờng ngập nƣớc 4.2 Bên A quyền: − Báo cơng an bên B cố tình khơng liên lạc với bên A − Bên A quyền đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng nên bên B vi phạm điều khoản Điều 5: Điều khoản chung − Hai bên cam kết thực nghiêm túc điều khoản − Trong thực hợp đồng, hai bên chủ động thơng báo vƣớng mắc giải khó khăn nảy sinh Nếu khơng tự giải đƣợc đƣa đến quan nhà nƣớc thẩm quyền để giải Bên lỗi bên phải chịu phí tổn 51 − Hợp đồng đƣợc lập thành 02 bản, bên giữ 01 bản, giá trị pháp nhƣ Đại diện bên A Đại diện bên B f Biên giao xe BIÊN BẢN GIAO XE Số: xxxxx Khách hàng: Số điện thoại Địa chỉ: Loại xe thuê: Số xe: Thời gian đi:…….giờ……ngày…… tháng……….năm…………… Tình trạng giao Tình trạng chung: Km đi: Xăng đi: Khách hàng NV giao xe 52 g Biên nhận xe BIÊN BẢN NHẬN XE Số: xxxxx Khách hàng: Số điện thoại Địa chỉ: Loại xe thuê: Số xe: Thời gian về:…….giờ……ngày…… tháng……….năm…………… Tình trạng nhận Km về: Xăng về: Sự cố: Khách hàng NV nhận xe 53 h Biên cố Số:xxxx BIÊN BẢN XỬ SỰ CỐ Hải phòng, ngày……tháng……năm……… BÊN CHO THUÊ XE: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRƢỜNG HÙNG Địa chỉ: Số 14 đƣờng liên khu, Phƣơng Lƣu 2, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng Đại diện: Chức vụ: Tiến hành lập biên xử cố với: BÊN THUÊ XE: SĐT Loại xe thuê: Biển kiểm soát Thời gian thuê xe theo hợp đồng:…….giờ……, ngày… tháng……năm…… Thời gian trả xe :…….giờ……, ngày… tháng……năm…… Trƣởng ca tiếp nhận: SỰ CỐ: STT Nội dung Phƣơng án xử Thành tiền Tổng toán Biên đƣợc lập xong ngày trƣớc mặt bên liên quan BÊN CHO THUÊ XE BÊN THUÊ XE 54 i Hóa đơn tốn Số:xxxx HĨA ĐƠN THANH TỐN Ngày……tháng……năm…… Khách hàng: Loại xe: Số xe: Thuê từ: đến: Loại tiền Cƣớc thuê Xăng Vƣợt km Rửa xe Sự cố Chi phí khác Tổng Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Đặt cọc: Còn lại: KHÁCH HÀNG KẾ TOÁN 55 Ghi ... HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHO THUÊ Ô TÔ CỦA MỘT CƠ SỞ DỊCH VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Sinh viên thực : Nguyễn Thị... có nhu cầu xây dựng phần mềm để trợ giúp cho hoạt động Vì lý đó, đề tài Xây dự chương trình quản lý cho th tơ sở dịch vụ đƣợc em chọn làm đề tài đồ án tốt nghiệp Cơ sở cho thuê ô tơ ngày có... NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Mã số: 111206 Lớp: CT1101 Ngành: Công nghệ Thông tin Tên đề tài: Xây dựng chƣơng trình quản lý cho thuê ô tô sở dịch vụ NHIỆM VỤ ĐỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý cho thuê ô tô của một cơ sở dịch vụ , Xây dựng chương trình quản lý cho thuê ô tô của một cơ sở dịch vụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay