Xây dựng chương trình quản lý bán hàng theo chuỗi cung cấp

48 7 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:10

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hàng theo chuỗi cung cấp LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên em xin đƣợc bày tỏ trân trọng lòng biết ơn thày giáo PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ, giảng viên Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa Công nghệ thông tin – Trƣờng Đại học Công nghệ - ĐHQGHN Trong suốt thời gian học làm đồ án tốt nghiệp, thầy dành nhiều thời gian q báu để tận tình bảo, hƣớng dẫn, định hƣớng cho em việc nghiên cứu, thực luận văn Em xin đƣợc cảm ơn thày cô giáo Trƣờng Đại học Dân lập Hải phòng giảng dạy em trình học tập, thực hành, làm tập, đọc nhận xét đồ án em, giúp em hiểu thấu đáo lĩnh vực mà em nghiên cứu, hạn chế mà em cần khắc phục việc học tập, nghiên cứu thực luận văn Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp thành viên gia đình tạo điều kiện tốt nhất, động viên, cổ vũ tơi suốt q trình học làm luận văn tốt nghiệp Hải Phòng, Tháng 11 năm 2014 Sinh viên Đặng Thanh Tùng Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hàng theo chuỗi cung cấp LỜI CAM KẾT Tôi xin cam đoan kết đạt đƣợc đồ án nghiên cứu, tổng hợp thực hiện, khơng chép lại điều ngƣời khác Những nội dung đƣợc trình bày đồ án cá nhân, đƣợc tham khảo tổng hợp từ nguồn tài liệu khác trích dẫn Tất tài liệu tham khảo, tổng hợp đƣợc trích dẫn với nguồn gốc rõ ràng Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Nếu có điều sai trái, tơi xin chịu hình thức kỷ luật theo qui định Hải Phòng, tháng 11/2014 Sinh viên Đặng Thanh Tùng Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hàng theo chuỗi cung cấp MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam kết MỤC LỤC MỞ ĐẦU BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN BÁN HÀNG VÀ GIẢI PHÁP 1.1 Bài toán tổ chức bán hàng theo chuỗi cung cấpError! Bookmark not defined 1.2 Mơ tả mơ hình tổ chức nhiệm vụ công ty 1.3 Mơ tả tốn bán hàng theo mơ hình chuỗi cung cấp 1.4 Những vấn đề đặt giải pháp 11 CHƢƠNG PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG 12 2.1 Mơ hình nghiệp vụ hệ thống 12 2.1.1 Mơ hình bán hàng theo chuỗi cung cấp từ sản xuấtError! Bookmark not defin 2.1.2 Biểu đồ tiến trình nghiệp vụ hoạt động bán hàngError! Bookmark not defi 2.1.3 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 12 2.1.4 Biểu đồ phân rã chức 13 2.1.5 Mô tả chi tiết chức sơ cấp 14 2.1.6 Danh sách hồ sơ liệu đƣợc sử dụng 16 2.1.7 Ma trận thực thể , chức 17 2.2 Các mơ hình xử nghiệp vụ 18 2.2.1 Biểu đồ luồng liệu mức 18 2.2.2 Biểu đồ luồng liệu mức 19 2.3 Mơ hình liệu khái niệm 22 2.3.1 Bảng liệt kê thuộc tính hồ sơ, tài liệu 22 2.3.2 Xác định thực thể thuộc tính 24 2.3.3 Xác định mối quan hệ thực thể 24 2.3.4 Biểu đồ mơ hình liệu quan niệm 27 Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined 28 3.1.2 Sơ đồ liên kết mô hình quan hệ Error! Bookmark not defined 31 -R 36 36 Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hàng theo chuỗi cung cấp 36 36 37 : 37 : Bán hàng 38 : giao hàng 39 39 40 40 40 41 Chƣơng 4: Cài đặt thử nghiệm hệ thống 42 4.1 Môi trƣờng cài đặt 42 4.2 Hệ thống chƣơng trình 43 4.2.1 Hệ tra cứu thông tin đăng ký mua hàngError! Bookmark not defined 4.2.2 Hệ giao hàng cho khách thông qua vận chuyểnError! Bookmark not defin 4.2.3 Hệ đặt mua hàng từ sở sản xuấtError! Bookmark not defined 4.2.4 Hệ lập báo cáo cập nhật liệu ban đầuError! Bookmark not defined 4.3 Một số giao diện kết Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hàng theo chuỗi cung cấp MỞ ĐẦU Trong điều kiện toàn cầu hóa, cạnh tranh kinh doanh ngày gay gắt Các doanh nghiệp ln tìm cách để đáp ứng đƣợc nhu cầu khách hàng cách nhanh nhất, chất lƣợng hàng tốt với giá thành cạnh tranh Để làm điều đó, ngƣời ta tìm cách giảm giá thành sản phẩm rút ngắn thời gian di chuyển đƣờng hàng hóa Một phƣơng pháp sản xuất đời có tên sản xuất với dự trữ không hay “hoạt động kinh doanh lúc”(just in time) Theo cách này, tồn cơng đoạn trình từ sản xuất đến cung ứng sản phẩm cho khách hàng đƣợc tiến hành tức khắc mà không cần dự trữ trƣớc: khách hàng cần sản xuất nhiêu, sản xuất đến đâu yêu cầu nhà cung cấp đầu vào đến đấy, sản xuất chuyển cho khách hàng nhiêu Nhờ mà không cần trữ, tiết kiệm đƣợc chi phí tồn kho bảo quản Tuy nhiên, phƣơng pháp dành cho số loại sản phẩm có đặc trƣng định (nhƣ kinh doanh đại bán hàng), có điều kiện sản xuất, giao thông thông tin hoàn hảo Việc tổ chức bán hàng theo chuỗi cung ứng hàng hóa có sẵn điều kiện interrnet phát triển ứng dụng ý tƣởng phƣơng pháp Các công ty bán hàng không trục tiếp sản xuất, theo yêu cầu khách, họ nhập hàng từ công ty sản xuất, ký hợp đồng với đơn vị giao hàng để giao hàng cho khách Nhƣ công ty bán hàng giảm đƣợc phần trũ kho chi phí cho đảm nhiệm giao hàng Trong trƣờng hợp cần có mối liên hệ chặt chẽ ba khâu chuỗi cung ứng: nhà sản xuất, người bán hàng đơn vị phân phối (vận tải) Hình thức có từ lâu nƣớc ta, nhiên dành cho đơn vị nhỏ, cửa hàng nhỏ phạm vi hẹp Ngày nhờ thông tin interrnet thuận lợi nhanh chóng, phƣơng tiện giao thơng phong phú vận chuyển nhanh, hình thức kinh doanh trở nên phổ biến Đó đề tài “Xây dựng chương trình quản bán hàng theo chuỗi cung cấp“ đƣợc chọn làm đề tài đồ án tốt nghiệp Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hàng theo chuỗi cung cấp Hệ thống chƣơng trình đƣợc phát triển theo hƣớng cấu trúc Chƣơng trình đƣợc phát triển thành cơng đƣợc áp dụng vào thực tiễn để trợ giúp việc quản bán hàng công ty có liên hệ chặt chẽ với sở sản xuất đơn vị kinh doanh vận chuyển làm nhiệm vụ phân phối Nhờ cách này, công ty bán đƣợc nhiều hàng có nhiều khách phạm vi rộng, giảm đƣợc chi phí trữ chi phí cho phận phân phối, làm cho giá thành rẻ Đồ án gồm chƣơng: Chƣơng 1: Mơ tả tốn mơ hình nghiệp vụ: Trình bày nội dung tốn thực tế đặt tiến hành mơ tả mơ hình nghiệp vụ chúng Chƣơng 2: Phân tích hệ thống Tiến hành phân tích hoạt động xử cấu trúc liệu, từ đặc tả yêu cầu xử yêu cầu liệu toán Chƣơng 3: Thiết kế hệ thống Tiến hành thiết kế hệ thống bao gồm thiết kế liệu, thiết kế kiến trúc, chƣơng trình Chƣơng Cài đặt hệ thống thử nghiệm Cuối kết luận tài liệu tham khảo Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Số Tên hình/bảng Trang Hình 1.1 Sơ đồ hoạt động theo chuỗi cung cấp Hình 1.2 Biểu đồ tiến trình nghiệp vụ hoạt động bán hàng .10 Hình 1.3 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 13 Hình 1.4 Biểu đồ phân rã chức hệ thống 14 Hình 1.5 Ma trận thực thể chức .17 Hình 2.1: Biểu đồ luồng liệu mức .18 Hình 2.2 Biểu đồ luồng liệu mức 1: Đặt mua hàng 19 Hình 2.3 Biểu đồ luồng liệu mức 1: Bán hàng 20 Hình 2.4 Biểu đồ luồng liệu mức 1: Giao hàng 21 Hình 2.5 Biểu đồ luồng liệu mức 1: Lập báo cáo 21 Bảng 2.1: Phân tích liệu .22 Bảng 2.2: Bảng thực thể 24 Bảng 2.3: Bảng phân tích mối quan hệ .26 Hình 2.5 Biểu đồ mơ hình liệu khái niệm ER hệ thống .27 Hình 3.1 Sơ đồ liên kết mơ hình quan hệ Error! Bookmark not defined Hình 3.2 Biểu đồ luồng hệ thống tiến trình “Mua hàng” 37 Hình 3.3 Biểu đồ luồng hệ thống tiến trình “Thực cấp phép” 38 Hình 3.4 Biểu đồ luồng hệ thống tiến trình “Lập báo cáo” 39 Hình 3.5 Biểu đồ luồng hệ thống tiến trình “Lập báo cáo” 39 Hình 3.5 Biểu đồ kiến trúc hệ thống giao diện chƣơng trình .41 Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TỐN BÁN HÀNG VÀ GIẢI PHÁP 1.1 Mơ tả mơ hình tổ chức nhiệm vụ cơng ty Cơng ty TNHH TM & DV Vĩnh Cƣờng chuyên bán giới thiệu loại sản phẩm Điện tử mang thƣơng hiệu SUMO, AGO, SHINA có chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh đƣợc thành lập đƣợc hai năm song sản phẩm cơng ty có mặt khắp tỉnh miền Trung - Tây Nguyên nói riêng khắp nƣớc nói chung Cơng ty gồm có chi nhánh giới thiệu - bán sản phẩm nhà máy sản xuất lắp ráp SUMO có nhiều mẫu sản phẩm nhƣ: Đầu đĩa DVD, Tivi, nồi cơm, máy xay sinh tố, … Hoạt động cơng ty bán giới thiệu sản phẩm công ty cho công ty cửa hàng địa bàn tỉnh miền Trung Tây Nguyên 1.2 Mơ tả tốn bán hàng theo mơ hình chuỗi cung cấp Cơng ty nhận đƣợc đơn mua hàng khách qua trang website bán hàng qua fax Sau kiểm tra hàng kho, cơng ty lập hóa đơn giao hàng Dựa hóa đơn giao hàng giá vận chuyển công ty vận chuyển cấp, cơng ty lập phiếu tốn để gửi cho khách Sau khách đồng ý toán, tốn tồn hay phần số tiền, công ty vận chuyển đƣợc thông báo đến nhận hàng kho hàng Ở kho viết phiếu xuất để xuất hàng bên vận chuyển chuyển đến giao cho khách hàng Khi nhận, khách kiểm tra hàng trả lại hàng không đảm bảo yêu cầu Đơn vị vận chuyển nhận hàng chuyển trả lại kho Để có hàng bán, dựa vào nhu cầu khách, đơn mua hàng hàng tồn kho, phòng kế hoạch lập đơn đặt hàng cho cho đơn vị sản xuất Sau đơn vị sản xuất hoàn thàn chở đến kho cơng ty để nhập hàng Kho hàng kiểm tra hàng viết phiếu nhập hàng vào kho Mỗi xuất, nhập hàng, kho hàng thƣờng xun tính tốn tồn kho theo thời gian thực Vì số lƣợng tồn kho số tồn kho thức tế ngƣời lập hóa đơn bán hàng tiến hành có ngƣời đặt hàng Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp Trong sơ đồ hình 1.1 khơng phản ánh đầy đủ tất chuỗi cung ứng trình từ sản xuất đến tiêu dùng, trƣờng hợp này, điều kiện chúng ta, áp dụng phần chuỗi đó: bao gồm ba khâu chình: sản xuất, phân phối tiêu dùng Bài toán đặt tập trung vào việc bán hàng phần khâu phân phối Bài toán bán hàng không xẩy việc bán hàng chỗ - hàng, mà bán hàng cho khách từ xa thông qua mạng viễn thông Cách bán hàng gọi bán hàng mạng Tuy nhiên việc bán hàng mạng lại tận dụng tối đa khả nhà sản xuất đơn vị vận chuyển để chuyển hàng Nhờ giảm tối đa chi phí liên quan Đó ý tƣởng phương pháp kinh doanh không trữ Khách hàng Đơn vị vận chuyển Công ty bán hàng Kho hàng Đặt hàng Đặt mua Bán hàng Nhận hàng Nhận hàng Tiêu dùng Nhà sản xuất Sản xuất Nhập hàng Giao hàng Xuất hàng Vận chuyển Phân phối Sản xuất Hình 1.1 Sơ đồ hoạt động theo chuỗi cung cấp Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp Khách hàng Đơn vị vận chuyển Công ty bán hàng Kho hàng Hồ sơ, liệu liên quan Lập đơn Tiếp nhận, Đơn mua, mua kiêm tra đơn Lập phiếu Tồn kho giao Thanh Lập phiếu toán toán Đã Ttoán? Nhận yêu cầu Phiếu giao Phiếu toán Giấy toán giao hàng Phiếu giao Yêu cầu toán Nhận hàng xác nhận Chuyên chở, Xuất kho Phiếu xuất giao hàng Thơng báo Hồn tất giao hàng hợp đồng Theo dõi bán hàng Hình 1.2 Biểu đồ tiến trình nghiệp vụ hoạt động bán hàng 10 Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp sophieuN mahang soluongN Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp nchar nchar int 10 15 13.table : PHIEUXUAT sophieuX nchar ngayX date maNV nchar madvVC nchar maKh nchar 14.table : DONGPHIEUX 10 10 10 10 Khóa ngoại Khóa ngoại Khóa ngoại Th sophieuX mahang soluongX nchar nchar int 10 15 15.table : PHIEUTT sophieuTT ngayTT maNV maKh lydoTT sotien nchar date nchar nchar char int 10 10 10 50 Khóa ngoại Khóa ngoại 10 10 10 Khóa 16.table : KHACHTT maKh sodonM tongtienM ketthuc nchar nchar int Yes/No 34 Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp 17.table : LANKHACHTT maKh sodonM lanthu ngaylan tienlan nchar nchar int date int 10 10 Khóa c Mơ hình quan hệ 35 Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp 2.4 Thiết kế giao diện 2.4.1 - ứng với thực thể dƣới đây: NHASX HANG f N 2.4.2 NHANVIEN DONVIVC LAN nhập liệu - mối quan hệ dƣới đây: k l 2.4.3 thực xử Để xác định giao diện nhằm thực xử ta cần xét biểu đồ luồng liệu mà có chức xử đƣợc tiến hành Với chức đòi hỏi có tƣơng tác ngƣời để thực việc xử cần có giao diện tƣơng tác tƣơng ứng Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp 2.4.4 a : Đơn Đơn vị SX thông tin giao hàng Phiếu xuất t.tin hàng hóa đặt 1.1 NHASX 1.2 Lập đơn đặt HANG Lập phiếu nhập hàng ĐONDAT DONGDOND PHIEUN DONGPHIEUN Hình 3.2 Biểu đồ luồng hệ thống tiến trình “Mua hàng” Tất tiến trình cần kết hợp ngƣời máy thực 37 Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp b : Bán hàng t.tin hàng hóa Giay tốn Khách hàng Đơn mua 2.1 Lập đơn mua hàng 2.2 Làm giấy toán HANG DONMUA PHIEUTT DONGDONM HANG kHACH Đơn HANGgiao KHACHTT LANKHACHTT Đơn vị V.chuyển thông tin giao hang 2.3 Theo dõi bán hàng Bộphận Thong tin toán Khách hàng Hình 3.3 Biểu đồ luồng hệ thống tiến trình “Thực cấp phép” Các tiến trình xử cần có ngƣời tham gia máy thực 38 Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp c : giao hàng Yêu cầu giao hàng Phiếu xuất Đơn vị v.chuyển y.cầu giao hàng HANG KHACH 3.1 Yeu cầu giao hàng 3.2 Lập phiếu DONVIVC xuất hàng PHIEUX DONGPHIEUX DONMUA DONGDONM Hình 3.4 Biểu đồ luồng hệ thống tiến trình “Lập báo cáo” Chỉ có tiến trình 3.2 cần thực máy d PHIEUX PHIEUN KHACH PHIEUTT 4.0 Lập Báo cáo NHASX CACBAOCAO Bộphận DONVIVC y.cầu báo báo cáo cáo LÃNH ĐẠO Hình 3.5 Biểu đồ luồng hệ thống tiến trình “Lập báo cáo” 39 Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp Tiến trình cần ngƣời máy thực 2.4.5 Dựa biểu đồ hệ thống, ta xem tiến trình đƣợc thực máy cần có ngƣời tham gia (tức khơng tự động hồn tồn) cần có giao diện (xử lý) để ngƣời tƣơng tác với máy thực chức đó, ta có giao diện xử tƣơng ứng: m Lập đơn đặt hàng” n Lập phiếu nhập hàng” o Lập đơn mua” p Lập giấy TT” q theo dõi TT” r Giao diện xử “Lập phiếu xuất” s 2.4.6 a HANG g h i J k l NHANVIEN DONVIVC LAN TT TT TT TT m.Lập đơn đặt hàng n Lập phiếu nhập o Lập đơn mua p Lập giấy TT q Lập phiếu xuất r theo dõi TT HANG 10 NHANVIEN 11 12 DONVIVC LAN 13 i/o Lập đơn mua j/p Lập giấy TT l/r theo dõi TT k/q Lập phiếu xuất g/m Lập đơn đặt hàng h/n.Lập phiếu nhập Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp b đơn Giao hàng 0 1.1 Cập nhật TT khách hàng 1.2 Tra cứu TT ký mua 1.3 lập giấy toán 1.4 Theo dõi toán 2.1 Kiểm tra đơn mua, thông báo cho đon vi VC 2.2 Lập phiếu xuất hàng 3 Mua hàng nhật TT ban đầu 4.1 3.1 Lập đơn đăt hàng 4.2 Cập nhật nhà sản xuất 3.2 Lập phiếu nhập hàng 4.3 10 Cập nhật hàng hóa 11 4.4 Cập nhật nhân viên 4 4.5 12 Cập nhật Đơn vị vận chuyển 13 4.6 13 Cập nhật sô lần Hình 3.5 Biểu đồ kiến trúc hệ thống giao diện chƣơng trình 41 Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp Chƣơng 4: Cài đặt thử nghiệm hệ thống 4.1 Môi trƣờng cài đặt Lựa chọn môi trƣờng sau cho việc cài đặt hệ thống web : - Phần cứng: Asus x550CA / Intel Core i3 – 3217U / Ram 4GB DDR3 / 500GB HDD / Intel(R) HD Graphic 4000 Phần mềm: Windows XAMPP 1.8.3 Google chrome 42 Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp 4.2 Giao diện 4.2.1 Giao diện trang chủ 43 Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp 4.2.3 Giao diện đăng nhập hệ thống 44 Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp 4.2.4 Giao diện thay đổi mật truy cập vào hệ thống 4.2.5 Giao diện danh sách sản phẩm 45 Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp 4.2.6 Giao diện danh sách khách hàng 46 Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp KẾT LUẬN Trong đồ án này, hệ thống Xây dựng chương trình quản bán hàng theo chuỗi cung cấp web đa đƣợc xây dựng Đây loại chƣơng trình nhằm trợ giúp hoạt động bán hàng theo phƣơng pháp đại mà khơng có trợ giúp chƣơng trình máy tính khơng thực đƣợc Đó loại hình kinh doanh liên kết từ khâu sản xuất đến phân phôi nhằm rút ngắn thời gian cung cấp sản phẩm giảm thiểu tối đa nhƣng chi phí trung gian Đồ án thực đƣợc nhiệm vụ đề đạt đƣợc kết sau : − Mơ tả đầy đủ xác hoạt động nghiệp vụ tốn, qua làm rõ yêu cầu toán đặt − Ap dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc để phân tích thiết kế hệ thống web Bản thiết kế đầy đủ chi tiết, đảm bào chất lƣợng để dẽ dàng chuyển sang chƣơng trình − Tiến hành lựa chọn mơi trƣờng phát triển, tiến hành lập trình cài đặt hệ thống Hệ thống bƣớc đầu đƣợc thử nghiệm với số liệu cho kết chấp nhận đƣợc Hệ thống đƣa vào thử nghiệm ứng dụng Hạn chế hệ thống chương trình : Do thời gian hạn chế, số chức thiết kế chƣa đƣợc triển khai đầy đủ Các giao diện chƣa đạt đƣợc tính thân thiện cao Một số yêu tố an toàn bảo mật hệ thống chƣa đƣợc xem xét Hướng hoàn thiện : − Bổ sung đầy đủ chức thiết kế − Hồn thiện hệ thơng giao diện cho tiện dụng − Tăng cƣờng yếu tố an toàn bảo mật hệ thống − Đƣa hệ thống vào ứng dụng thử nghiệm thực tế Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản bán hang theo chuỗi cung cấp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]Nguyễn Văn Vỵ, Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin, NXB Giáo dục Việt nam, Hà nội, 2010 [2]Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Việt Hà Giáo trình kỹ nghệ phần mềm, NXB Giáo dục Việt nam, 2009 [3] Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin đại, hướng cấu trúc – hướng đối tượng, NXB Thống kê Hà Nội, 2002 [4] Lê Văn Phùng (2011), Kỹ thuật phân tích thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc, NXB Thông tin Truyền thông [5] http://www.php.net/ , tài liệu tra cứu PHP [6] http://www.slideshare.net/thucbk/website-gii-thiu-sn-phm , Bài tập lớn:Thiết kế website giới thiệu sản phẩm qua mạng, Phan Thị Thanh Nga Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Kĩ Thuật Hƣng Yên, 2007 48 Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin ... nghiệp Xây dựng chương trình quản lý bán hang theo chuỗi cung cấp Hệ thống bán hàng theo chuỗi cung cấp Đặt mua hàng 1.1 Lập đơn đặt hàng 1.2 Lập phiếu nhập hàng 1.3 Thanh toán với nhà sản xuất Bán. .. nghiệp Xây dựng chương trình quản lý bán hang theo chuỗi cung cấp b Biểu đồ luồng liệu mức 1: ‘ 2.0 .Bán hàng ‘ T.tin hàng hóa KHÁCH HÀNG Nhu cầu mua 2.1 Lập đơn mua hàng Giấy tốn Đơn mua/ hóa đơn bán. .. hoạt động theo chuỗi cung cấp Sinh viên: Đặng Thanh Tùng – Lớp: CT1201- Ngành: Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý bán hang theo chuỗi cung cấp Khách hàng Đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý bán hàng theo chuỗi cung cấp , Xây dựng chương trình quản lý bán hàng theo chuỗi cung cấp

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay