Vi xử lý và lập trình assembly

10 9 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:09

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PH ÒNG ISO 9001:2008 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MƠN H ỌC VI XỬ L ẬP TRÌNH ASSEMBLY Mã mơn: MAP32021 Dùng cho ngành CƠNG NGH Ệ THƠNG TIN Bộ mơn phụ trách MẠNG H Ệ THỐNG THÔNG TIN THÔNG TIN V Ề CÁC GIẢNG VIÊ N CĨ TH Ể THAM GIA GIẢNG DẠY MƠN HỌC Ths Vũ Mạnh Khánh – Giảng viên hữu - Chức danh, học hàm, h ọc vị: Thạc sĩ - Thuộc môn: M ạng H ệ thống Thông tin - Địa liên hệ: 4/106 -Lê Lai -Ngơ Quy ền -Hải Phòng - Điện thoại: 0936385779 - Các hướng nghiên c ứu chính: Phần cứng máy tính Email: khanhvu@hpu.edu.vn Ths Nguyễn Trọng Thể – Giảng viên hữu - Chức danh, học hàm, h ọc vị: Thạc sỹ - Thuộc môn: M ạng H ệ thống Thông tin - Địa liên hệ: Tổ 11, Trại lẻ, Kênh dương, Lê chân, Hải phòng - Điện thoại: 0982295866 - Các hướng nghiên c ứu chính: Wireless sensor net Email: vnthe@hpu.edu.vn THƠNG TIN V Ề MƠN HỌC Thơng tin chung: - Số đơn vị học trình/ tín chỉ: tín - Các mơn h ọc tiên quy ết: Cấu trúc máy tính, l ập trình C - Các mơn h ọc kế tiếp: hệ điều hành, truy ền số liệu, lập trình HĐT… - Các yêu c ầu môn h ọc (nếu có): máy chi ếu, phòng th ực hành - Thời gian phân b ổ hoạt động: + Nghe giảng thuy ết: 23 tiết + Làm t ập l ớp: tiết + Thảo luận: + Thực hành, th ực tập (ở PTN, nhà máy, điền dã, ): 14 tiết + Hoạt động theo nhóm: + Tự học: 120 tiết (tự học thêm ki ến thức theo tài li ệu cung cấp nhà) + Kiểm tra: tiết Mục tiêu môn h ọc: - Kiến thức: Trang bị kiến thức cấu trúc phương thuức hoạt động số thiết bị, phận hệ thống mỏy PC - IBM tương thích - Kỹ năng: Sinh viên bước đầu làm quen v ới số phương phỏp lập trình khai thác điều khiển hoạt động thi ết bị phận hệ thống máy PC Ng ụn ngữ lập trình vi dụ Assembly C - Thái độ: Tạo cho sinh viên tinh th ần phấn khởi, tin tưởng u thích mơn h ọc, ngành học Tóm t nội dung mơn h ọc: - Học phần sinh viên c ần nắm kiến thức sở hệ Vi xử v ới thu ộc tính, tổ chức hệ thống m ối liên h ệ thành ph ần máy tính quan điểm người lậptrình Ngơn ngữ bậc thấp - Cung cấp khái ni ệm chủ yếu hệ vi xử 16 bit 32 bit, c ấu trúc nguyên tắc hoạt động hệ Vi xử m ạch hỗ trợ - Tập lệnh cách l ập trình hợp ngữ Assembly, dựng chương trình gỡ rối Debug, chương trình mơ emu8086 với phương thức điều khiển việc vào h ệ vi xử Học liệu: Bắt buộc [1] Đinh Xuân Tiến ,Kỹ thuật Vi xử ngôn ng ữ Assembly, NXB KHKT, 2001 Tham khảo [2].Văn Thế Minh ,Kỹ thuật Vi xử lý, NXB GD, 1997 [3] Nguyễn Nam Trung ,Cấu trúc máy tính v thiết bị ngoại vi, NXB KHKT, 2000 Nội dung hình thức dạy – học: Hình thức dạy – học Nội dung (Ghi cụ thể theo chương, mục, tiểu mục) thuyết Bài tập Thảo TH, TN, luận điền dó Tự Kiểm Tổng học, (tiết) tự NC tra Chương 1: Giới thiệu chung VXL 1.1 Lịch sử phát triển[2] 1.2 Các lo ại máy tính dòng h ọ 1.3 Các th ế hệ vi xử Intel 1.4 Cấu trúc chung VXL 1.5 Giới thiệu VXL đại 1.6 Kiến trúc b ộ VXL IA-32[3] 1.7 Quản nhớ IA-32 1.8 Các thành ph ần VXL IA-32 Chương 2: Đơn vị điều khiển VXL 2.1 Nguyên t ắc làm việc CU 2.2 Các phương pháp xây dựng 2.3 Cấu trúc hoạt động CU[1] 2.4.Giới thiệu chương trình mơ emu8086[4] 2.5.Giới thiệu chương trình gỡ rối Debug 2.6.Quá trình thực chu kỳ lệnh 2.7.Một số tập thực hành emu8086 Debug[4] 30 34 Chương 3: Đơn vị số học logic c VXL 3.1 Chức 3.2 Các phép toán s ố học biểu diễn ALU 3.3 Các phép toán logic 30 30 10 32 3.4 Bộ đồng xử toán học 3.5 Mã hóa ký t ự, số BCD 3.6 Số dấu chấm động 3.7.Một số tập số học emu8086 [4] Chương : Tập ghi VXL 4.1 Chức phân lo ại tập ghi 4.2 Cấu trúc chương trình mã máy 4.3 Bộ đếm chương trình PC 4.4 Con trỏ ngăn xếp, ghi điều khiển 36 4.5 Thanh ghi đa ghi c 4.6 Các tr ạng thái làm việc VXL 4.7 Một số tập ghi emu8086 [4] Chương 5: Tập lệnh VXL 8086/8088 5.1 Phân nhóm l ệnh 5.2 Nhóm l ệnh di chuyển liệu 5.3 Ngắt d ịch vụ ngắt, điều khiển ngắt cứng 5.4 Điều khiển truy cập nhớ trực tiếp 5.5 Các ch ế độ đánh địa 19 Chương 6: Lập trình ASSEMBLY 6.1 Lập trình hệ thống 6.2 Các ng (Interrupts) cổng (Ports) BIOS DOS 6.3 Tương tác hệ thống 6.4 Cấu trúc lập trình 8 20 41 23 14 120 165 6.5 Sơ đồ nhớ máy tính hoạt động, lập trình thường trú 6.6.Lập trình điều khiển : Màn hình, bàn phím, chuột ổ đĩa Tổng (tiết) Lịch trình tổ chức dạy – học cụ thể: Tuần Nội dung Chi tiết hình thức tổ chức dạy – học Nội dung yêu cầu sv phải chuẩn bị trước Chương 1: Giới thiệu chung VXL 1.1 Lịch sử phát triển[2] 1.2 Các lo ại máy tính dòng h ọ 1.3 Các th ế hệ vi xử Intel 1.4 Cấu trúc chung VXL Trên lớp 1.5 Giới thiệu VXL đại 1.6 Kiến trúc VXL IA-32[3] 1.7 Quản nhớ IA-32 1.8 Các thành phần VXL IA-32 Chương 2: Đơn vị điều khiển VXL 2.1 Nguyên t ắc làm việc CU Nguyên t ắc làm việc CU Các phương pháp xây 2.2 Các phương pháp xây dựng 2.3 Cấu trúc hoạt động dựng Cấu trúc hoạt động CU[1] CU[1] Ghi Tuần Nội dung Chi tiết hình thức tổ chức dạy – học Nội dung yêu cầu sv phải chuẩn bị trước 2.4.Giới thiệu chương trình mơ emu8086[4] 2.5.Giới thiệu chương trình gỡ rối Debug 2.6.Quá trình thực chu kỳ lệnh 2.7.Một số tập thực hành emu8086 Debug[4] Chương 3: Đơn vị số học Nguyên t ắc làm việc logic VXL 3.1 Chức 3.2 Các phép toán s ố học biểu diễn ALU CU Các phương pháp xây Học lớp, thực hành phòng máy dựng 3.3 Các phép toán logic 3.4 Bộ đồng xử toán học Cấu trúc hoạt động CU[1] Các phép tốn s ố học 3.5 Mã hóa ký t ự, số BCD biểu diễn ALU 3.6 Số dấu chấm động 3.7.Một số tập số học emu8086 [4] Chương : Tập ghi VXL 4.1 Chức phân lo ại tập ghi 4.2 Cấu trúc chương trình mã máy 4.3 Bộ đếm chương trình PC 4.4 Con trỏ ngăn xếp, ghi điều khiển 4.5 Thanh ghi đa ghi cờ 4.6 Các tr ạng thái làm việc VXL 4.7 Một số tập ghi Học thuyết lớp kiểm tra Ngắt d ịch vụ ngắt, điều khiển ngắt cứng Điều khiển truy cập nhớ trực tiếp Ghi Tuần Nội dung Chi tiết hình thức tổ chức dạy – học Nội dung yêu cầu sv phải chuẩn bị trước emu8086 [4] Chương 5: Tập lệnh VXL 8086/8088 5.1 Phân nhóm l ệnh Học thuyết lớp 5.2 Nhóm l ệnh di chuyển liệu 5.3 Ngắt d ịch vụ ngắt, Các chế độ đánh địa điều khiển ngắt cứng 5.4 Điều khiển truy cập nhớ trực tiếp 5.5 Các ch ế độ đánh địa Học thuyết lớp Bài tập Các chế độ đánh địa Chương 6: Lập trình ASSEMBLY 6.1 Lập trình hệ thống 6.2 Các ng (Interrupts) cổng Học thuyết lớp Các chế độ đánh địa Học thuyết làm Các ng (Interrupts) (Ports) BIOS DOS 6.3 Tương tác hệ thống cổng (Ports) BIOS 6.4 Cấu trúc lập trình 6.5 Sơ đồ nhớ máy tính 95 hoạt động, lập trình thường trú 6.6.Lập trình điều khiển : Màn 10 11 hình, bàn phím, chuột ổ đĩa Thực hành bài tập lớp DOS Tương tác hệ thống Học thuyết làm Các ng (Interrupts) tập lớp cổng (Ports) BIOS DOS Tương tác hệ thống Học thuyết làm tập lớp Phòng máy tính Cấu trúc lập trình Sơ đồ nhớ máy tính hoạt động, lập trình thường trú Cấu trúc lập trình ASM Ghi Tuần Nội dung Chi tiết hình thức tổ chức dạy – học Nội dung yêu cầu sv phải chuẩn bị trước 12 Thực hành Phòng máy tính Cách th ể liệu 13 Thực hành Phòng máy tính Cách th ể liệu 14 Thực hành Phòng máy tính Lập trình đồ họa 15 Thực hành Phòng máy tính Lập trình đồ họa Tiêu chí đánh giá nhiệm vụ giảng viên giao cho sinh viên: - Hoàn thành nhi ệm vụ giảng viên giao cho Hình thức kiểm tra, đánh giá mơn học: - Kiểm tra định kỳ, - Thi hết môn – Thi tự luận Các lo ại điểm kiểm tra tr ọng số loại điểm: - Điểm q trình: 3/10 đó: + Chun c ần: 40% + Kiểm tra thường xuyên: 30% + Thực hành; 30% - Thi hết môn: 7/10 10 Yêu cầu giảng viên môn h ọc: - Yêu cầu điều kiện để tổ chức giảng dạy môn h ọc: Giảng đường, phòng máy - Yêu cầu sinh viên: Đi học đầy đủ, giờ, học trước đến lớp Hải Phòng, ngày 22 tháng n ăm 2011 /// Chủ nhiệm Bộ môn Người viết đề cương chi tiết Ths Ngô Trường Giang Ths Vũ Mạnh Khánh Ghi ... phương thức điều khiển vi c vào h ệ vi xử lý Học liệu: Bắt buộc [1] Đinh Xuân Tiến ,Kỹ thuật Vi xử lý ngôn ng ữ Assembly, NXB KHKT, 2001 Tham khảo [2].Văn Thế Minh ,Kỹ thuật Vi xử lý, NXB GD, 1997... sinh vi n c ần nắm kiến thức sở hệ Vi xử lý v ới thu ộc tính, tổ chức hệ thống m ối liên h ệ thành ph ần máy tính quan điểm người lậptrình Ngơn ngữ bậc thấp - Cung cấp khái ni ệm chủ yếu hệ vi xử. .. chủ yếu hệ vi xử lý 16 bit 32 bit, c ấu trúc nguyên tắc hoạt động hệ Vi xử lý m ạch hỗ trợ - Tập lệnh cách l ập trình hợp ngữ Assembly, dựng chương trình gỡ rối Debug, chương trình mơ emu8086
- Xem thêm -

Xem thêm: Vi xử lý và lập trình assembly , Vi xử lý và lập trình assembly

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay