Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương vụ hè thu năm 2017 tại thái nguyên

84 1 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ HƯƠNG GIANG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VỤ HÈ THU NĂM 2017 TẠI THÁI NGUYÊN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệđàotạo : Chínhquy Chunngành : Khoa học trồng Khoa : Nơng học Khóa học : 2014 –2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ HƯƠNG GIANG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VỤ HÈ THU NĂM 2017 TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệđàotạo : Chínhquy Chuyênngành : Khoa học trồng Lớp : K46 – TT – N02 Khoa : Nơng học Khóa học : 2014 –2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Thị Phương Oanh Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Được trí Ban Giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên phân công Ban Chủ nhiệm khoa Nông Học em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển suất số giống đậu tương vụ Hè Thu năm 2017 Thái Nguyên” Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp em hoàn thành Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo khoa Nông Học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giảng dạy hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trường Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Ths Nguyễn Thị phương Oanh người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em q trình hồn thành khóa luận Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên khuyến khích em suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Đỗ Hương Giang ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình sản xuất đậu tương giới giai đooạn năm 2010 - 2014 Bảng 2.2: Tình hình sản xuất đậu tương Mỹ năm gần Bảng 2.3: Tình hình sản xuất đậu tương Brazil năm gần Bảng 2.4: Tình hình sản xuất đậu tương Trung Quốc năm gần Bảng 2.5: Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam năm gần .9 Bảng 2.6 Tình hình sản xuất đậu tương Thái Nguyên năm gần 12 Bảng 4.1 Tình hình thời tiết khí hậu vụ hè thu năm 2017 Thái Nguyên 27 Bảng 4.2 Các giai đoạn sinh trưởng, phát dục giống đậu tương thí nghiệm Thái Nguyên năm 2017 29 Bảng 4.3.: Một số đặc điểm hình thái giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu Thái Nguyên năm 2016 33 Bảng 4.4: Chỉ số diện tích giống 37 Bảng 4.5: Khả hình thành nốt sần hữu hiệu giống đậu tương vụ Hè Thu năm 2017 Thái Nguyên 39 Bảng4.6 Một số sâu bệnh hại khả chống đổ giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2017 Thái Nguyên 41 Bảng 4.7 Các yếu tố cấu thành suất giống đậu tương thí nghiệm vụ hè thu năm 2017 Thái Nguyên .44 Bảng 4.8 Năng suất giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2017 Thái Nguyên 46 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Diện tích, suất, sản lượng đậu tương Thái Nguyên .12 Hình 4.1: Biểu đồ NSLT NSTT giống 47 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Viết đầy đủ CT Cơng thức NB Nhật Bóng TGST Thời gian sinh trưởng Đ/C Đối chứng ĐVT Đơn vị tính SL Sản lượng DT Diện tích TCN Tiêu chuẩn ngành KL Khối lượng MĐ Mật độ TB Trung bình CSDTL Chỉ số diện tích CV Hệ số biến động CS Cộng KNTLVCK Khả tích lũy vật chất khơ M1000 hạt Khối lượng 1000 hạt NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu LSD Sai khác nhỏ có ý nghĩa MỤC LỤC Phần 1: Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài .3 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài .3 1.3 Ý nghĩa đề tài .3 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 Phần 2: Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở khoa học thực tiễn đề tài 2.1.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2 Tình hình sản xuất đậu tương giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình sản xuất đậu tương giới 2.2.2.Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam 2.2.3 Tình hình sản xuất đậu tương Thái Nguyên 12 2.3 Tình hình nghiên cứu đậu tương giới Việt Nam 13 2.3.1 Tình hình nghiên cứu đậu tương giới 13 2.3.2 Tình hình nghiên cứu đậu tương Việt Nam 16 Phần 3: Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu .20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 20 3.2 Nội dung phương pháp nghiên cứu .20 3.2.1 Nội dung nghiên cứu .20 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu .21 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Thời tiết khí hậu vụ Hè Thu năm 2017 Thái Nguyên 27 4.2 Các giai đoạn sinh trưởng, phát dục giống đậu tương thí nghiệm Thái Nguyên năm 2017 .28 4.3 Một số đặc điểm hình thái giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2017 33 4.3.1 Chiều cao 34 4.3.2 Số cành cấp 34 4.3.3 Chiều cao đóng 34 4.3.4 Đường kính thân 35 4.3.5 Số đốt thân .35 4.4 Một số tiêu sinh lí giống đậu tương thí nghiện vụ Hè Thu năm 2017 Thái Nguyên 36 4.4.1 Chỉ số diện tích 36 4.4.2 Khả hình thành nốt sần hữu hiệu 38 4.5 Tình hình sâu bệnh khả chống đổ giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2017 Thái Nguyên 40 4.6.2 Khả chống đổ 43 4.6 Các yếu tố cấu thành suất suất giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2017 Thái Nguyên .43 4.6.1 Các yếu tố cấu thành suất giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2017 Thái Nguyên 43 4.6.2 Năng suất giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2017 Thái Nguyên 46 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.1.1 Thời gian sinh trưởng 49 5.1.2 Một số tiêu sinh lí 49 5.1.3 Khả chống chịu .49 5.1.4 Năng suất lí thuyết suất thực thu .49 5.2 Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO .50 Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài Cây đậu tương (Glycine max (L) Merr) cơng nghiệp ngắn ngày có tác dụng nhiều mặt có giá trị kinh tế cao Sản phẩm cung cấp thực phẩm cho người, thức ăn cho gia súc, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến mặt hàng xuất có giá trị Ngoài đậu tương trồng ngắn ngày thích hợp luân canh, xen canh, gối vụ với nhiều loại trồng khác cải tạo đất tốt (Ngô Thế Dân cs, 1999) [1] Đậu tương đánh giá có giá trị kinh tế giá trị dinh dưỡng cao Hạt đậu tương có thành phần dinh dương cao, hàm lượng protein trung bình khoảng từ 38-40%, lipit từ 18-20%, giàu nguồn sinh tố muối khoáng Hàm lượng axit amin có chứa lưu huỳnh methionin, sistein, sixtin đỗ tương gần với hàm lượng chất trứng Hàm lượng cazein, đặc biệt lizin cao, gần gấp rưỡi trứng Protein đậu tương dễ tiêu hóa thịt khơng có thành phần tạo thành cholesteron [2] Có chế phẩm đậu tương mang tới 90-95% protein, nguồn protein thực vật có giá trị cao cung cấp cho người Trong hạt đậu chứa sắt, canxi, phốt thành phần chất xơ tốt cho tiêu hóa Vitamin đậu tương có nhiều nhóm B đáng kể vitamin B1, B2, B6, ngồi có vitamin E, acid pholic[23] So sánh với loại đậu khác, đậu tương có chứa axit béo thiết yếu cao hơn, tổng số chất béo chứa khoảng 18%, thành phần cácbon hydrat chiếm 31% Thành phần có đậu tương nhắc tới nhiều giúp ích cho sức khỏe người gồm có phytosterols, lecithin, isoflavons phytoestogen sản phẩm ức chế phân hủy protein [23] Trong y học, đậu tương coi loại thực phẩm cứu tinh cho bệnh nhân xơ vữa động mạch cao huyết áp; chất genistein, isoflavone có nhiều hạt đậu nành có đặc tính chống oxy hóa giúp ngăn chặn phát triển tế bào ung thư Ở phụ nữ, có tác động việc phòng ngừa ung thư vú nam giới ung thư tuyến tiền liệt… (https://khoahoc.tv)[19] Trong công nghiệp, đậu tương nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp ép dầu, chế biến cao su nhân tạo, sơn, mực in, chất đốt lỏng, dầu bơi trơn… (Trần Văn Điền, giáo trình Cây đậu tương)[3] Tại Việt Nam, diện tích trồng đậu tương thời gian qua bị giảm sút nghiêm trọng Năm 2014, theo thống kê sơ diện tích đậu tương Việt Nam đạt 109,4 ngàn ha, suất 1,43 tấn/ha, sản lượng 156,5 nghìn tấn; so với năm 2010 diện tích gieo trồng nước giảm 88,4 nghìn sản lượng giảm 142 nghìn (Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2017)[20] Hàng năm, Việt Nam phải nhập nguồn nguyên liệu để chế biến thức ăn gia súc với tổng giá trị lên đến 3,7 tỷ USD, riêng khơ dầu đậu tương có 2,7 triệu (tương đượng 5,4triệu hạt), gấp gần 20 lần so với sản lượng sản xuất Việt Nam Trước nguồn lợi to lớn đậu tương đem lại, đáp ứng nhu cầu thị trường đậu tương, cần quan tâm phát triển đậu tương để khơng góp phần tăng diện tích, suất sản lượng mà mang ý nghĩa xã hội, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập tạo phát triển bền vững Với lý tiến hành nghiên cứu đề tài : “ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VỤ HÈ THU NĂM 2017 TẠI THÁI NGUYÊN” BALANCED ANOVA FOR VARIATE DOT FILE DOT 4/ 6/18 16:46 :PAGE so dot tren than chinh VARIATE V003 DOT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 7.11167 1.42233 4.08 0.028 NL 699998E-01 349999E-01 0.10 0.905 * RESIDUAL 10 3.48333 348333 * TOTAL (CORRECTED) 17 10.6650 627353 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DOT 4/ 6/18 16:46 :PAGE so dot tren than chinh MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 DOT 13.8333 13.6667 12.4000 14.1333 13.4333 12.6333 SE(N= 3) 0.340751 5%LSD 10DF 1.07372 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 6 DOT 13.4333 13.2833 13.3333 SE(N= 6) 0.240947 5%LSD 10DF 0.759233 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DOT 4/ 6/18 16:46 :PAGE so dot tren than chinh F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DOT GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 13.350 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.79206 0.59020 4.4 0.0281 |NL | | | 0.9048 | | | | So not san thoi ky hoa ro BALANCED ANOVA FOR VARIATE SNSHR FILE HRG 28/ 5/18 13:25 :PAGE not san thoi ky hoa ro VARIATE V003 SNSHR LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 285.335 57.0671 39.59 0.000 NL 381733 190867 0.13 0.877 10 14.4147 1.44147 * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) 17 300.132 17.6548 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HRG 28/ 5/18 13:25 :PAGE not san thoi ky hoa ro MEANS FOR EFFECT CT CT NOS SNSHR 9.00000 7.88667 3 12.8900 16.6667 7.00000 4.66667 SE(N= 3) 5%LSD 10DF 0.693173 2.18421 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS SNSHR 9.55500 9.88833 9.61167 SE(N= 6) 5%LSD 10DF 0.490148 1.54447 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HRG 28/ 5/18 13:25 :PAGE ky hoa ro not san thoi F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SNSHR GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 18) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 4.2018 1.2006 18 9.6850 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | | 12.4 0.0000 0.8773 Số nốt sần xanh BALANCED ANOVA FOR VARIATE SNSCX FILE CXG 28/ 5/18 13:28 :PAGE so not san chac xanh VARIATE V003 SNSCX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 4121.49 824.298 161.44 0.000 NL 4.46520 2.23260 0.44 0.662 10 51.0580 5.10580 * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) 17 4177.01 245.707 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CXG 28/ 5/18 13:28 :PAGE so not san chac xanh MEANS FOR EFFECT CT CT NOS SNSCX 31.0000 47.6667 3 47.7767 59.5533 19.3333 20.0000 SE(N= 3) 1.30458 5%LSD 10DF 4.11078 - MEANS FOR EFFECT NL NL NOS SNSCX 38.1650 36.9450 37.5550 SE(N= 6) 5%LSD 10DF 0.922479 2.90676 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CXG 28/ 5/18 13:28 :PAGE so not san chac xanh F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 18) NO OBS SNSCX 18 DEVIATION BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 15.675 2.2596 37.555 C OF V |CT |NL | | | | | | | | | % 6.0 0.0000 0.6617 Khoi luong not san hoa ro BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLNSHR FILE KLG 28/ 5/18 13:30 :PAGE khoi luong not san hoa ro VARIATE V003 KLNSHR LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 411517 51.33 0.000 490000E-02 245000E-02 1.53 0.263 NL 823033E-01 * RESIDUAL 10 160334E-01 160334E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 432450 254382E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLG 28/ 5/18 13:30 :PAGE not san hoa ro khoi luong MEANS FOR EFFECT CT CT NOS KLNSHR 0.233333 0.190000 3 0.370000 0.560000 0.156667 0.120000 SE(N= 3) 0.231181E-01 5%LSD 10DF 0.728459E-01 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS KLNSHR 0.283333 0.283333 0.248333 SE(N= 6) 0.163470E-01 5%LSD 10DF 0.515098E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLG 28/ 5/18 13:30 :PAGE khoi luong not san hoa ro F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLNSHR GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 18) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 18 0.27167 0.15949 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | | 0.40042E-01 14.7 0.0000 0.2634 Khoi luong not san thoi ky chac xanh BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLNSCX FILE GH 28/ 5/18 13:32 :PAGE khoi luong not san thoi ky chac xanh VARIATE V003 KLNSCX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 3.82703 NL 765406 2.09 0.173 169444E-01 847222E-02 189.20 0.000 * RESIDUAL 10 404557E-01 404557E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 3.88443 228496 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE GH 28/ 5/18 13:32 :PAGE khoi luong not san thoi ky chac xanh MEANS FOR EFFECT CT CT NOS KLNSCX 0.826667 1.35667 3 1.63333 1.89667 0.736667 0.726667 SE(N= 3) 5%LSD 10DF 0.367223E-01 0.115713 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS KLNSCX 1.16000 1.23500 1.19333 SE(N= 6) 0.259666E-01 5%LSD 10DF 0.818216E-01 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE GH 28/ 5/18 13:32 :PAGE khoi luong not san thoi ky chac xanh F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLNSCX GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 18) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 18 1.1961 0.47801 C OF V |CT % 0.63605E-01 |NL | | | | | | | | | 5.3 0.0000 0.1729 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTLHR FILE HR5 4/ 6/18 16:42 :PAGE chi so dien tich la thoi ky hoa ro VARIATE V003 CSDTLHR LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 3.66005 732010 34.76 0.000 NL 234333E-01 117167E-01 0.56 0.594 * RESIDUAL 10 210567 210567E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 3.89405 229062 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HR5 4/ 6/18 16:42 :PAGE chi so dien tich la thoi ky hoa ro MEANS FOR EFFECT CT CT CSDTLH R 3.78 333 3.77 333 3.34 333 4.10 667 2.69 667 3.74 667 SE(N 3) 0.837788E-01 5%LS 10DF 0.263990 = D NOS 3 3 3 MEANS FOR EFFECT NL NL CSDTLH R 3.53 667 3.56 500 3.62 333 SE(N 6) 0.592406E-01 5%LS 10DF 0.186669 = D ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HR5 4/ 6/18 16:42 :PAGE chi so dien tich la thoi ky hoa ro NOS 6 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CSDTLHR GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 3.5750 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.47860 0.14511 4.1 0.0000 |NL | | | 0.5942 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTLCX FILE AA 6/ 6/18 15:15 :PAGE chi so dien tich la thoi ky chac xanh VARIATE V003 CSDTLCX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 1.83109 366219 20.38 0.000 NL 263444E-01 131722E-01 0.73 0.508 * RESIDUAL 10 179656 179656E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 2.03709 119829 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE AA 6/ 6/18 15:15 :PAGE chi so dien tich la thoi ky chac xanh MEANS FOR EFFECT CT CT CSDTLC X 4.18 333 4.13 667 3.80 333 4.24 333 3.30 667 3.90 333 SE(N 3) 0.773856E-01 5%LS 10DF 0.243845 = D NOS 3 3 3 MEANS FOR EFFECT NL NL CSDTLC X 3.89 833 3.90 667 3.98 333 SE(N 6) 0.547198E-01 5%LS 10DF 0.172424 = D ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE AA 6/ 6/18 15:15 :PAGE chi so dien tich la thoi ky chac xanh NOS 6 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CSDTLCX GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 3.9294 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.34616 0.13404 3.4 0.0001 |NL | | | 0.5080 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE QUA1 FILE 1QUA 4/ 6/18 17:24 :PAGE qua hat VARIATE V003 QUA1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 15.1644 3.03289 4.08 0.028 NL 5.15111 2.57556 3.46 0.071 * RESIDUAL 10 7.44222 744222 * TOTAL (CORRECTED) 17 27.7578 1.63281 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 1QUA 4/ 6/18 17:24 :PAGE qua hat MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 QUA1 8.30000 9.96667 8.83333 10.8333 10.5667 10.2333 SE(N= 3) 0.498070 5%LSD 10DF 1.56944 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 6 QUA1 9.53333 9.30000 10.5333 SE(N= 6) 0.352189 5%LSD 10DF 1.10976 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 1QUA 4/ 6/18 17:24 :PAGE qua hat F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE QUA1 GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 9.7889 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.2778 0.86268 8.8 0.0283 |NL | | | 0.0713 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE QUA3 FILE 4/ 6/18 16:57 :PAGE qua hat VARIATE V003 QUA3 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 277.816 55.5632 8.45 0.003 NL 6.48111 3.24055 0.49 0.629 * RESIDUAL 10 65.7856 6.57856 * TOTAL (CORRECTED) 17 350.083 20.5931 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 4/ 6/18 16:57 :PAGE qua hat MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 QUA3 19.5333 26.7333 20.3333 29.6000 23.6000 19.0333 SE(N= 3) 1.48083 5%LSD 10DF 4.66614 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 6 QUA3 23.0000 23.9333 22.4833 SE(N= 6) 1.04710 5%LSD 10DF 3.29946 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 4/ 6/18 16:57 :PAGE qua hat F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE QUA3 GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 23.139 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 4.5380 2.5649 11.1 0.0025 |NL | | | 0.6293 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE SQCTC FILE 12 4/ 6/18 17:16 :PAGE so qua chac tren cay VARIATE V003 SQCTC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 333.271 66.6542 6.43 0.007 NL 3.67445 1.83722 0.18 0.841 * RESIDUAL 10 103.739 10.3739 * TOTAL (CORRECTED) 17 440.684 25.9226 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 12 4/ 6/18 17:16 :PAGE so qua chac tren cay MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 SQCTC 42.3000 47.8000 40.9667 52.6667 42.7000 40.9000 SE(N= 3) 1.85956 5%LSD 10DF 5.85954 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 6 SQCTC 43.9167 44.8667 44.8833 SE(N= 6) 1.31491 5%LSD 10DF 4.14332 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 12 4/ 6/18 17:16 :PAGE so qua chac tren cay F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SQCTC GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 44.556 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 5.0914 3.2209 7.2 0.0066 |NL | | | 0.8409 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHCTQ FILE HCG 4/ 6/18 17:20 :PAGE so hat chac tren qua VARIATE V003 SHCTQ LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 848445E-01 169689E-01 12.13 0.001 NL 527779E-02 263889E-02 1.89 0.201 * RESIDUAL 10 139889E-01 139889E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 104111 612419E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HCG 4/ 6/18 17:20 :PAGE so hat chac tren qua MEANS FOR EFFECT CT CT SHCT 2.31 Q 000 2.38 667 2.34 000 2.42 667 2.32 333 2.20 667 SE(N 3) 0.215939E-01 5%LS 10DF 0.680431E-01 = D NOS 3 3 3 MEANS FOR EFFECT NL NL SHCT 2.33 Q 500 2.35 167 2.31 000 SE(N 6) 0.152692E-01 5%LS 10DF 0.481138E-01 = D ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HCG 4/ 6/18 17:20 :PAGE so hat chac tren qua NOS 6 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SHCTQ GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 2.3322 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.78257E-010.37402E-01 1.6 0.0007 |NL | | | 0.2009 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE M1000 FILE 4/ 6/18 17:22 :PAGE khoi luong 1000 hat VARIATE V003 M1000 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 301.569 60.3139 101.08 0.000 NL 6.42722 3.21361 5.39 0.026 * RESIDUAL 10 5.96697 596697 * TOTAL (CORRECTED) 17 313.964 18.4685 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 4/ 6/18 17:22 :PAGE khoi luong 1000 hat MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 M1000 161.233 172.433 171.667 172.767 167.800 166.533 SE(N= 3) 0.445981 5%LSD 10DF 1.40530 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 6 M1000 169.480 168.017 168.720 SE(N= 6) 0.315356 5%LSD 10DF 0.993698 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 4/ 6/18 17:22 :PAGE khoi luong 1000 hat F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE M1000 GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 168.74 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 4.2975 0.77246 0.5 0.0000 |NL | | | 0.0257 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE NS5 4/ 6/18 16:34 :PAGE nang suat ly thuyet VARIATE V003 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 984.667 196.933 11.14 0.001 NL 5.03201 2.51600 0.14 0.869 * RESIDUAL 10 176.738 17.6738 * TOTAL (CORRECTED) 17 1166.44 68.6140 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NS5 4/ 6/18 16:34 :PAGE nang suat ly thuyet MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 NSLT 47.2676 58.9672 49.4145 66.2584 49.9457 45.1286 SE(N= 3) 2.42720 5%LSD 10DF 7.64818 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 6 NSLT 52.3318 53.5622 52.5970 SE(N= 6) 1.71629 5%LSD 10DF 5.40808 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NS5 4/ 6/18 16:34 :PAGE nang suat ly thuyet F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSLT GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 52.830 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 8.2834 4.2040 8.0 0.0009 |NL | | | 0.8690 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE UI 6/ 6/18 15:27 :PAGE nang suat thuc thu VARIATE V003 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 79.7234 15.9447 3.67 0.038 NL 29.5528 14.7764 3.40 0.074 * RESIDUAL 10 43.4685 4.34685 * TOTAL (CORRECTED) 17 152.745 8.98498 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE UI 6/ 6/18 15:27 :PAGE nang suat thuc thu MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 NSTT 21.7067 24.2733 22.0400 25.2533 21.4667 18.7133 SE(N= 3) 1.20372 5%LSD 10DF 3.79298 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 6 NSTT 22.1217 20.7367 23.8683 SE(N= 6) 0.851161 5%LSD 10DF 2.68204 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE UI 6/ 6/18 15:27 :PAGE nang suat thuc thu F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSTT GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 22.242 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.9975 2.0849 9.4 0.0383 |NL | | | 0.0739 | | | | ... cao thu nhập tạo phát triển bền vững Với lý tiến hành nghiên cứu đề tài : “ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VỤ HÈ THU NĂM 2017 TẠI THÁI NGUYÊN”...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ HƯƠNG GIANG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VỤ HÈ THU NĂM 2017 TẠI THÁI NGUYÊN KHĨA... thành suất giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2017 Thái Nguyên 43 4.6.2 Năng suất giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2017 Thái Nguyên 46 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương vụ hè thu năm 2017 tại thái nguyên , Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương vụ hè thu năm 2017 tại thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay