Tìm hiểu kỹ thuật truyền file multicast

60 2 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:05

Bộ giáo dục đào tạo Tr-ờng đại học dân lập hải phòng -o0o - TèM HIU K THUT TRUYN FILE MULTICAST đồ án tốt nghiệp đại học hệ quy NGNH CễNG NGH THễNG TIN Sinh viên thực : Nguyễn Thị Hằng Ngƣời hƣớng dẫn : Ths Đỗ Xuân Toàn M· sè sinh viên: 121175 Hải Phòng - 2012 Tỡm hiu k thut truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MULTICAST VÀ FTP 1.1 Tổng quan Multicast 1.1.1 Cơ chế truyền Multicast 1.1.2 Điều kiện cần có để truyền Multicast 1.1.3 Địa Multicast 1.1.4 IGMP 1.1.5 Định tuyến Multicast 14 1.1.6 Ứng dụng Multicast 21 1.2 Giao thức truyền file FTP 22 1.2.1 Tổng quan FTP 22 1.2.2 Các phƣơng thức truyền liệu FTP 23 1.2.3 Ứng dụng FTP 24 1.2.4 Ƣu điểm nhƣợc điểm FTP 25 CHƢƠNG : UFTP - GIẢI PHÁP TRUYỀN FILE MULTICAST 26 2.1 Tổng quan UFTP 26 2.2 Mô tả giao thức UFTP 26 2.2.1 Cơ chế làm việc 28 2.2.2 Thông điệp 31 CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM 54 3.1 Mơ tả chƣơng trình 54 3.2.Thiết kế chƣơng trình 54 3.3 Kết đạt đƣợc 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy Đỗ Xuân Toàn giảng viên truờng Đại học dân lập Hải Phòng tận tình hƣớng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tất thầy, cô giáo khoa Công nghệ thông tin trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng nhiệt tình giảng dạy cung cấp kiến thức q báu để em hồn thành tốt đồ án tốt nghiệp Em xin cảm ơn tất bạn động viên, góp ý trao đổi hỗ trợ cho em suốt thời gian vừa qua Và cuối ,em kính chúc thầy sức khỏe, tiếp tục đạt đƣợc nhiều thành tích giảng dạy, nhƣ nghiên cứu khoa học nghiệp giáo dục Vì thời gian tìm hiểu đồ án có hạn, trình độ thân nhiều hạn chế Cho nên đề tài khó tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đuợc đuợc đóng góp ý kiến q báu thầy giáo nhƣ bạn để đề tài em đuợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, tháng năm 2012 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hằng Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Thế kỷ 21 đƣợc mệnh danh kỷ công nghệ thông tin, với bùng nổ mạnh mẽ khoa học công nghệ Đây kỷ nguyên văn minh dựa sở cơng nghiệp trí tuệ Ngày nay, tin học trở thành môn khoa học quan trọng giới Sự phát triển mạnh mẽ nhƣ cơng việc lập trình ứng dụng nhằm phục vụ nhu cầu, lợi ích ngƣời trở nên cấp thiết Máy tính trở thành cơng cụ đắc lực thiếu ngƣời Các tổ chức, công ty hay quan cần phải xây dựng luận văn – báo cáo – tiểu luận chuyên ngành xây dựng hệ thống mạng máy tính cho riêng để trao đổi liệu phận Dữ liệu đƣợc truyền mạng phải đảm bảo : liệu đƣợc chuyển tới đích nhanh chóng xác Hầu hết liệu đƣợc truyền qua mạng truyền dƣới dạng file Trong thời gian gần Multicast ngày đƣợc ý nhiều hơn, chuẩn Multicast hỗ trợ hàng ngàn ngƣời nhận thông tin đồng thời mà không ảnh hƣởng đến băng thông chung Nếu thiết bị mạng hỗ trợ Multicast, cần gửi gói tin vào mạng cho nhiều ngƣời nhận Nhằm tìm hiểu thấu đáo số phƣơng pháp truyền file em chọn đề tài “Tìm hiểu kỹ thuật truyền file Multicast.” Giải pháp truyền file Multicast –UFTP giao thức truyền file dựa UDP đƣợc mã hóa theo chế Multicast, đƣợc thiết kế an toàn, đáng tin cậy việc truyền file đến nhiều ngƣời nhận lúc Với lập trình mã hóa Multicast dựa TLS với phần mở rộng cho phép nhiều ngƣời nhận chia sẻ khóa chung Mục tiêu đồ án tìm hiểu Multicast giao thức UFTP, sở xây dựng ứng dụng truyền file sử dụng mã nguồn mở UFTP với ngơn ngữ lập trình C# Đồ án trình bày gồm chƣơng : Chƣơng 1: Tổng quan Multicast FTP Chƣơng 2: Giải pháp truyền file Multicast Chƣơng : Xây dựng chƣơng trình thực nghiệm Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT FTP File Transfer Protocol Phƣơng thức truyền file MAC Medium Access Control Address Địa thiết bị mạng UDP User Datagram Protocol Giao thức truyền vận TCP Transmission Control Protocol Giao thức truyền vận PIM Protocol Independent Multicast Giao thức định tuyến CGMP Cisco Group Membership Protocol Giao thức chuẩn Cisco ARP Address Resolution Protocol Giao thức tìm địa OSPF Open Shortest Path First Giao thức định tuyến chuẩn Internet Giao thức định tuyến dạng link-state NTP Network Time Protocol Giao thức đồng thời gian IGMP Internet Group Management Protocol Giao thức quản lý nhóm Internet IGMP snooping Internet Group Membership Protocol Snooping Giao thức hoạt động switch để biết (học) truyền Multicast động TTL Time To Live RSA Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 Thời gian sống Thuật toán mật mã hóa khóa cơng khai Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MULTICAST VÀ FTP 1.1 Tổng quan Multicast 1.1.1 Cơ chế truyền Multicast Unicast: Các gói tin đƣợc gửi từ địa nguồn đến địa đích Một Router thiết bị lớp chuyển gói tin cách tìm địa đích bảng định tuyến Nếu thiết bị L2, cần dựa địa MAC Broadcast: Các gói tin đƣợc gửi từ máy nguồn đến địa đích broadcast Địa đích địa tất host (255.255.255.255) phần địa subnet Một Router L3 switch không cho phép chuyển liệu Broadcast Một thiết bị L2 cho phép phát tán lƣu lƣợng Broadcast tất cổng Multicast: Các gói đƣợc gửi từ địa nguồn đến nhóm máy tính Địa đích tƣợng trƣng host muốn nhận traffic Mặc định, Router L3 switch không chuyển gói tin trừ phải cấu hình Multicast routing Một thiết bị L2 switch nhận biết đƣợc vị trí địa Multicast đích Tất gói đƣợc phát tán tất cổng chế độ mặc định Có hai thái cực đƣợc mơ tả Cơ chế dùng Unicast liệu từ host đến host, broadcast traffic đến tất host phân đoạn mạng Cơ chế Multicast nằm hai thái cực này, máy nguồn gửi gói tin từ host đến ngƣời dùng muốn nhận loại lƣu lƣợng Nhóm gọi nhóm Multicast Các máy nhận lƣu lƣợng Multicast nằm nơi không phân đoạn mạng cục Các traffic dạng Multicast thƣờng chiều Do có nhiều host nhận liệu, nên thơng thƣờng gói tin khơng đƣợc phép gửi ngƣợc máy nguồn chế Multicast Một host đích trả traffic ngƣợc nguồn theo chế Unicast Cơ chế Multicast đƣợc truyền theo kiểu phi kết nối Multicast dùng UDP không dùng TCP Các host muốn nhận liệu từ nguồn Multicast tham gia rời khỏi nhóm Multicast thời điểm Hơn nữa, host định có trở thành Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp thành viên hay nhiều nhóm Multicast hay khơng Ngun tắc cần quan tâm hoạch định làm để phân phối lƣu lƣợng Multicast đến thành viên nhóm mà khơng ảnh hƣởng đến thành viên ngồi nhóm Hình 1: Multicast Transmission Sends a Single Multicast Packet Addressed to All Intended Recipients 1.1.2 Điều kiện cần có để truyền Multicast Có ba yêu cầu để triển khai Multicast mạng: - Phải có tập hợp địa dành cho nhóm Multicast - Phải có chế host tham gia rời khởi nhóm - Phải có giao thức định tuyến cho phép Router phân phối lƣu lƣợng Multicast tới thành viên nhóm mà khơng làm q tải tài nguyên mạng 1.1.3 Địa Multicast Các Router Switch phải có phƣơng thức để phân biệt traffic dạng Multicast với dạng Unicast hay Broadcast Điều thực thông qua việc gán địa IP, cách dùng địa lớp D từ 224.0.0.0 đến 239.255.255.255 cho Multicast Các thiết bị mạng nhanh chóng lọc địa Multicast cách đọc bit bên trái địa Bốn bit địa Multicast luôn 1110 Không giống nhƣ dãy địa lớp A, B, C, địa lớp D khơng có q trình Subnetting Vì có đến 28 địa nhóm Multicast đƣợc trích dẫn từ lớp D Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp Làm mà Router Switch kết hợp địa Multicast IP với địa MAC Do khơng có chế tƣơng đƣơng với chế ARP, dạng giá trị đặc biệt dành riêng cho địa MAC Multicast đƣợc dùng Các địa bắt đầu 0100.5e Phần 28 bit sau địa IP Multicast đƣợc ánh xạ vào 23 bit thấp địa MAC giải thuật đơn giản Hình 2: Chuyển đổi IP sang MAC Hình cho thấy chế ánh xạ địa Chỉ có 23 bit cuối địa đƣợc chép từ địa IP sang địa MAC Tuy nhiên ý có bit địa IP không đƣợc chuyển sang địa MAC Khả làm cho nảy sinh vấn đề có 32 địa Multicast khác ánh xạ vào địa MAC Do nhập nhằng này, host Multicast có vấn đề nhỏ nhận Ethernet frame địa Multicast Một MAC tƣơng ứng với 32 địa Multicast khác Vì vậy, host phải nhận kiểm tra tất frame có MAC mà quan tâm Sau host phải kiểm tra phần địa IP bên frame để nhận phần địa nhóm Multicast Một vài khơng gian địa đƣợc dành riêng: Tồn không gian địa Multicast:224.0.0.0 đến 239.255.255.255 - Địa link-local: 224.0.0.0 - 224.0.0.255 đƣợc dùng giao thức định tuyến Router khơng chuyển gói tin có địa Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp - Các địa bao gồm địa tất host all-hosts 224.0.0.1 - Tất Router 224.0.0.2 - Tất OSPF Routers 224.0.0.5…224.0.1.1 dùng cho giao thức NTP Đây địa nhóm cố định địa đƣợc định nghĩa trƣớc - Địa GLOP tầm 233.0.0.0 - 233.255.255.255 - Tầm địa dành cho quản trị (239.0.0.0 - 239.255.255.255) đƣợc dùng vùng Multicast riêng, giống nhƣ dãy địa dành riêng RFC1918 Địa khơng đƣợc Router domain nên đƣợc dùng lại nhiều lần - Địa toàn cục (224.0.1.0-238.255.255.255) đƣợc dùng đối tƣợng Các địa đƣợc định tuyến Internet, địa phải 1.1.4 IGMP Làm Router biết đƣợc máy cần nghe lƣu lƣợng Multicast? Để nhận lƣu lƣợng Multicast từ nguồn, nguồn máy nhận phải gia nhập vào nhóm Multicast Nhóm đƣợc xác định thông qua địa Multicast Một host tham gia vào nhóm Multicast cách gửi yêu cầu đến Router gần Tác vụ đƣợc thực thông qua giao thức IGMP IGMPv1 đƣợc định nghĩa RFC1112 cải tiến nó, IGMPv2 đƣợc định nghĩa RFC2236 Khi có vài host muốn tham gia vào nhóm, giao thức PIM thơng báo cho Router hình thành nên Multicast Routers IGMP ICMP có nhiều điểm tƣơng đồng, chia sẻ vài chức tƣơng tự IGMP đóng gói gói tin IP (protocol number 2), nhƣng IGMP giới hạn kết nối lớp Để đảm bảo Router khơng tiếp tục forward gói tin, trƣờng TTL IGMP ln có giá trị a IGMPv1 Để tham gia vào nhóm Multicast, host gửi thơng điệp đăng tham gia vào nhóm đến Router cục Thơng điệp có tên Membership Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp Report IGMP Thông điệp thơng báo cho Router địa nhóm Multicast mà host muốn tham gia vào Địa Multicast 224.0.0.1 all-hosts đƣợc dùng nhƣ địa đích Trong thơng điệp có chứa địa nhóm Multicast Cứ 60s, Router phân đoạn mạng gửi truy vấn đến tất host để kiểm tra xem host có quan tâm nhận lƣu lƣợng Multicast không? Router gọi IGMPv1 Querier chức mời host tham gia vào nhóm Nếu host muốn tham gia vào nhóm, muốn tiếp tục nhận lƣu lƣợng từ nhóm mà tham gia, phải trả lời lại thơng điệp Membershipreport Các host tham gia vào nhóm Multicast thời điểm Tuy nhiên IGMPv1 khơng có chế phép host rời khỏi nhóm host khơng quan tâm đến nội dung nhóm Multicast Thay vào đó, Router kết luận cổng giao tiếp khơng thuộc nhóm Multicast Router khơng nhận đƣợc Membership-report ba chu kỳ truy vấn liên tiếp Điều có nghĩa là, chế độ mặc định, lƣu lƣợng Multicast gửi vào phân đoạn mạng ba chu kỳ truy vấn liên tiếp sau tất thành viên nhóm khơng lắng nghe lƣu lƣợng Multicast Ngồi ra, Router khơng có giữ danh sách đầy đủ host thành viên cho nhóm Multicast Thay vào đó, cần phải lƣu nhóm Multicast tồn cổng b IGMPv2 IGMPv2 dùng ba loại thơng điệp: - Membership report - V1 membership report message - Leave group message Membership report đƣợc gửi host muốn tham gia nhóm Thỉnh thoảng, thơng điệp loại đƣợc dùng để trả lời cho loại thông điệp truy vấn query từ Router Khi host muốn tham gia nhóm, khơng chờ gói tin Query từ Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 10 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp 2.2.2.14.HOÀN THÀNH(COMPLETE) 3 9 Hàm Trạng thái ID tập tin Số lƣợng đích Dự trữ Địa IP client Đƣợc gửi client để đáp ứng đến thông điệp đƣợc thực hiện(DONE) client nhận đƣợc toàn tập tin Cũng đƣợc gửi đáp ứng đến FILEINFO phiên phiên khởi động lại client nhận đƣợc toàn tập tin thử nghiệm trƣớc Nếu mã hóa đƣợc kích hoạt, thơng điệp đƣợc mã hóa nhúng thơng điệp đƣợc mã hóa Nếu ID tập tin 0, chứng tỏ kết thúc phiên làm việc, tất tập tin thƣ mục gửi suốt phiên đƣợc chuyển từ thƣ mục tạm thời client đến thƣ mục đích, thƣ mục tạm thời đƣợc thiết lập Các tập tin thƣ mục đƣợc di chuyển nhƣ phần chứa thƣ mục - Hàm : 8bit Số thông điệp cho thông điệp 12 - Trạng thái: bit Qui định trạng thái thơng điệp hồn thành Khi chế độ đồng hóa, trạng thái COMP_STAT_NORMAL xác định tập tin chép trên, trạng thái COMP_STAT_SKIPPED qui định tập tin đƣợc bỏ qua tập tin đến cũ, trạng thái COMP_STAT_OVERWRITE qui định tập tin ghi đè lên tập tin tồn Khi không chế độ đồng hóa, trạng thái đƣợc thiết lập COMP_STAT_NORMAL tập tin đƣợc gửi thành công Nếu khách hàng từ chối tập tin vấn đề đƣờng dẫn tên tập tin, chế độ đồng bộ, trạng thái đƣợc thiết lập COMP_STAT_REJECTED - ID tập tin: 16 bit Nhận dạng tập tin hành - Số lƣợng đích: 16 bit Số lƣợng địa IP client đƣợc liệt kê thông điệp Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 46 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp - Dự trữ: 16 bit Dành sử dụng cho tƣơng lai cần phải đƣợc thiết lập - Địa IP client: 32 bit Địa IP nhiều client mà proxy nhận đƣợc từ hoàn thành chuyển tiếp đến server 2.2.2.15 DONE_CONF 3 9 Hàm Dự trữ ID tập tin Số lƣợng đích Dự trữ Địa IP client Gửi server đáp ứng với thơng điệp hồn thành(COMPLETE) vào cuối phiên Chứa danh sách client hoàn thành Và có nhiều thơng điệp đƣợc gửi để thích hợp với danh sách đầy đủ client Các server không gửi lại thông điệp cho client định trừ nhận đƣợc thêm thơng điệp hồn thành từ client Nếu mã hóa đƣợc kích hoạt, thơng điệp đƣợc mã hóa nhúng vào thơng điệp đƣợc mã hóa - Hàm : bit Số lƣợng cho thông điệp 13 - Dự trữ: bit Dành sử dụng cho tƣơng lai cần phải đƣợc thiết lập - ID tập tin: 16 bit Nhận dạng tập tin hành TODO: loại bỏ trƣờng này, khơng cần thiết - Số lƣợng đích: 16 bit Số lƣợng địa IP client đƣợc liệt kê thông điệp - Dự trữ: 16 bit Dành sử dụng cho tƣơng lai cần phải đƣợc thiết lập - Địa IP client: 32 bit Địa IP nhiều client mà server nhận đƣợc cho việc hoàn thành Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 47 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp 2.2.2.16 HỦY BỎ 3 9 Hàm Cờ Dự trữ Máy chủ(Host) Thông điệp Gửi client server có lỗi điều kiện xảy Thơng điệp khơng thể mã hóa, tùy thuộc vào dù có hay khơng nhóm khóa chủ đƣợc đƣa - Hàm : bit Số lƣợng cho thông điệp 99 - Cờ : bit 0x01: tập tin hành Chỉ áp dụng gửi cho client, trƣờng Host Nếu thiết lập, qui định cho tất client không hoạt động liên tục tập tin hành phải hủy bỏ Client hoàn thành tập tin hành khơng hủy bỏ nhận tập tin phiên Tất bit khác nên thiết lập - Dự trữ: 16 bit Dành sử dụng cho tƣơng lai cần phải đƣợc thiết lập - Host: 32 bit Nếu đƣợc gửi server, qui định client server muốn hủy bỏ, để định rõ tất client phải hủy bỏ Nếu đƣợc gửi client, đƣợc thiết lập Nếu đƣợc gửi proxy đại diện cho client, đƣợc thiết lập cho IP client mà hủy bỏ Nếu gửi proxy đại diện riêng nó, đƣợc thiết lập - Thông điệp: 300 bytes Văn mô tả nêu rõ nguyên nhân việc hủy bỏ Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 48 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp 2.2.2.17.HB_REQ 3 9 Hàm Dự trữ Chiều dài modun khóa cơng khai Chiều dài Nonce Số mũ khóa cơng khai Modun khóa cơng khai Giá trị(nonce) Gửi proxy(thƣờng proxy client) đến proxy upstream cho mục đích mở lỗ hổng tƣờng lửa mà proxy upstream gửi thông qua, cho thấy IP NAT proxy đến proxy upstream biết nơi gửi yêu cầu khác - Hàm: bit Số lƣợng thông điệp cho thông điệp 14 - Dự trữ: 24 bit Dành sử dụng cho tƣơng lai cần phải đƣợc thiết lập - Chiều dài modun khóa cơng khai: 16 bit Chiều dài byte modun khóa cơng khai RSA proxy - Chiều dài ký: 16 bit Chiều dài bytes trƣờng lúc - Nonce: số sinh ngẫu nhiên: 32 bit Giá trị nhận đƣợc từ HB_RESP trƣớc đƣợc - Số mũ khóa cơng khai: 32 bit Số mũ khóa cơng khai khóa cơng khai RSA proxy - Modun khóa cơng khai: biến thiên Modun khóa cơng khai khóa cơng khai RSA proxy - Giá trị(nonce) ký: biến thiên Chữ từ khóa riêng RSA proxy số(giá trị: nonce) qui định Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 49 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp 2.2.2.18 HB_RESP 2 9 Hàm Xác thực Nonce 3 Dự trữ Gửi proxy để đáp ứng đến thông điệp HB_REQ - Hàm : bit Số lƣợng thông điệp cho thông điệp 15 - Xác thực: bit Định rõ trạng thái HB_REQ thông điệp đƣợc đáp ứng Giá trị HB_AUTH_OK có nghĩa xác thực thành công không đƣợc yêu cầu Giá trị HB_AUTH_CHALLENGE có nghĩa xác thực thơng tin dự tính khơng đƣợc định rõ Giá trị HB_AUTH_FAILED có nghĩa thông tin xác thực đƣa không hợp lệ - Dự trữ: 16 bit Dành sử dụng cho tƣơng lai cần phải đƣợc thiết lập - Nonce(số ngẫu nhiên): 32 bit Khi xác thực= HB_AUTH_CHALLENGE, giá trị nonce đƣợc dự tính để xác thực HB_REQ 2.2.2.19.KEY_REQ 3 9 Hàm Dự trữ Gửi client để proxy đáp ứng đến yêu cầu thông điệp PROXY_KEY Các client gửi thông điệp giây lần nhận đƣợc đáp ứng cách hợp lệ - Hàm: bit Số lƣợng thông điệp cho thông điệp 16 - Dự trữ: 24 bit Dành sử dụng cho tƣơng lai cần phải đƣợc thiết lập Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 50 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp 2.2.2.20.PROXY_KEY 3 9 Hàm Dự trữ Chiều dài modun khóa cơng khai Chiều dài Nonce Số mũ khóa cơng khai Modun khóa cơng khai Giá trị(nonce) Gửi proxy đáp ứng cho client với mục đích cung cấp khóa cơng khai RSA Khi client nhận đƣợc thơng điệp trực tiếp từ server, có chứa khóa cơng khai RSA server Các client sau sử dụng khóa proxy để mã hóa bí mật chủ đăng thay khóa server Thơng điệp đƣợc gửi địa Multicast công khai đƣợc qui định đầu tiên, tất client upstream đọc Để tránh cơng thâm nhập dịch vụ, proxy không gửi thông điệp nhiều 5s lần - Hàm : bit Số lƣợng thông điệp cho thông điệp 17 - Dự trữ: 24 bit Dành sử dụng cho tƣơng lai cần phải đƣợc thiết lập - Chiều dài modun khóa cơng khai: 16 bit Chiều dài byte modun khóa cơng khai RSA proxy - Chiều dài ký: 16 bit Chiều dài bytes trƣờng lúc - Nonce: 32 bit Một giá trị đƣợc lựa chọn ngẫu nhiễn đƣợc khóa cơng khai RSA proxy - Số mũ khóa cơng khai: 32 bit Số mũ khóa cơng khai khóa cơng khai RSA proxy - Modun khóa cơng khai: biến thiên Modun khóa cơng khai khóa công khai RSA proxy Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 51 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast - Đồ án tốt nghiệp Giá trị(nonce) ký: biến thiên Chữ từ khóa riêng RSA proxy số(giá trị: nonce) qui định BẢNG CÁC HẰNG SỐ THƠNG ĐIỆP Số loại thơng điệp Thơng điệp Đăng CLIENT_KEY REG_CONF FILEINFO KeyInfo INFO_ACK FILESEG DONE(thực hiện) STATUS(trạng thái) PRSTATUS COMPLETE(hoàn thành) DONE_CONF HB_REQ HB_RESP KEY_REQ PROXY_KEY ENCRYTED(Mã hóa) ABORT (Hủy bỏ) 10 11 12 13 14 15 16 17 80 99 Số loại khóa Nonce(loại ngẫu nhiên) DES Triple DES AES 128 AES 256 Nonce MD5 SHA-1 SHA-256 3 Các kiểu Hash Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 52 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp Các loại chữ số Nonce HMAC RSA Mã xác thực hearbeat HB_AUTH_FAILED HB_AUTH_OK HB_AUTH_CHALLENGE Tệp thông thƣờng Thƣ mục Liên kết hiệu Kiểu tập tin Trạng thái hoàn thành COMP_STAT_NORMAL COMP_STAT_SKIPPED COMP_STAT_OVERWRITE(ghi đè) COMP_STAT_REJECTED(không đƣợc chấp nhận) Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 53 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM 3.1 Mơ tả chương trình Chƣơng trình đƣợc xây dựng theo mơ hình Server-Client sử dụng mã nguồn mở UFTP, bao gồm thành phần : + Phần Server : - Truyền file cho Client tham gia nhóm Multicast yêu cầu nhận file + Phần Client : - Thực kết nối đến Server - Gửi lệnh tham gia vào nhóm Multicast - Thực nhận file 3.2.Thiết kế chương trình 3.2.1 Server 11 10 12 10 (1)Textbox : Nhập địa IP nhóm Multicast (2)Textbox : Nhập cổng nhóm Multicast (3)Combobox : Load ổ đĩa server Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 54 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp (4)Listview : Hiển thị tất thƣ mục server (5)Button: Lấy file để gửi (6)Button : Xóa file gửi (7)Listview : Hiển thị file mà Server muốn truyền (8) Textbox : Nhập thời gian Server muốn phát lại việc truyền file (9) Checkbox : Chọn thời gian dừng phát lại (10)Checkbox : Chọn thời gian phát liên tục sau ấn định thời gian phát (11) Button : Start Server (12) Button : Stop Server * Quá trình hoạt động - Server thực load ổ đĩa, tất thƣ mục lên listview (4) - Chọn file cần truyền nhấn nút Get File cần chuyển đƣợc chuyển sang listview (7) -Nếu muốn hủy khơng lấy file truyền, nhấn nút Clear - Sau chọn đƣợc file cần truyền nhấn nút Start Server Quá trình truyền file bắt đầu + Nếu có Client tham gia nhóm Multicast yêu cầu nhận file, Server truyền file cho Client + Nếu khơng có Client tham gia nhóm Multicast , Server tự động ngắt - Khi trình truyền file xảy ra, Server muốn thực phát lại việc truyền file kích chọn Time Loop Dừng việc phát lại kích chọn Time Off - Nhấn vào Stop Server muốn dừng truyền Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 55 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp 3.2.2 Client (1)Textbox : Nhập địa IP nhóm Multicast (2)Textbox : Nhập cổng nhóm Multicast (3)Combobox : Load ổ đĩa Client để lƣu file nhận đƣợc (4) Textbox : Hiển thị thông tin Client kết nối đến Server, nhận file từ Server (5) Button : Kết nối (6) Button : Ngắt kết nối * Quá trình hoạt động - Client thực chọn ổ đĩa cần lƣu file nhận đƣợc - Nhập địa IP nhóm Multicast muốn tham gia - Nhập số cổng nhóm Multicast - Thực nhấn nút Connect để thực tham gia nhóm Multicast nhận file - Nếu muốn dừng việc tham gia nhận file nhấn nút Disconnect - Thông tin việc tham gia nhóm Multicast việc nhận file từ Server đƣợc hiển thị hộp Information Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 56 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp 3.3 Kết đạt Một số hình ảnh trình chạy chƣơng trình : Server: Hình 6: Server thực gửi file Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 57 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp Client : Hình : Client thực tham gia vào nhóm Multicast nhận file từ Server Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 58 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong đồ án này, em nghiên cứu đƣợc số vấn đề: - Công nghệ Multicast - Giao thức UFTP Qua đồ án em củng cố lại kiến thức đƣợc học Và em hiểu Multicast, xây dựng đƣợc chƣơng trình sử dụng mã nguồn mở UFTP việc truyền file Nhƣng nhiều có vấn đề tồn nhƣ : cần tìm hiểu thêm C# để xây dựng thêm tiện ích cho chƣơng trình Giao diện đơn giản, tính chun nghiệp chƣa cao Chƣơng trình em nhiều hạn chế mong thầy bạn có nhận xét đóng góp ý kiến để nhóm hồn thiện phát triển chƣơng trình nhằm làm cho chƣơng trình đƣợc ứng dụng dễ dàng nhƣng mang lại hiệu truyền file Hải Phòng, tháng năm 2012 Sinh viên Nguyễn Thị Hằng Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 59 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Các sách tham khảo : [1] Richard Blum _ C# Network Programming _ ISBN:0782141765_2003 [2] Jesse Liberty & O‟Reilly, “Programming C#” Các trang web : [1] http://www.codeproject.com [2] http://www.tcnj.edu/~bush/uftp.html [3] http://www.google.com Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 60 ... trợ Multicast, cần gửi gói tin vào mạng cho nhiều ngƣời nhận Nhằm tìm hiểu thấu đáo số phƣơng pháp truyền file em chọn đề tài Tìm hiểu kỹ thuật truyền file Multicast. ” Giải pháp truyền file Multicast. .. 25 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp CHƢƠNG : UFTP - GIẢI PHÁP TRUYỀN FILE MULTICAST 2.1 Tổng quan UFTP UFTP – Encrypted UDP based FTP with Multicast UFTP chƣơng trình truyền. .. Multicast FTP Chƣơng 2: Giải pháp truyền file Multicast Chƣơng : Xây dựng chƣơng trình thực nghiệm Sinh viên :Nguyễn Thị Hằng – Lớp : CT1201 Tìm hiểu kỹ thuật truyền File Multicast Đồ án tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu kỹ thuật truyền file multicast , Tìm hiểu kỹ thuật truyền file multicast

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay