Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng lập lịch chương trình hội nghị

55 7 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:04

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HẢI PHÒNG 2016 Phạm Văn Thắng – CTL901 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG -o0o - TÌM HIỂU XÂY DỰNG ỨNG DỤNG LẬP LỊCH CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Cơng nghệ thơng tin HẢI PHỊNG – 2016 Phạm Văn Thắng – CTL901 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - TÌM HIỂU XÂY DỰNG ỨNG DỤNG LẬP LỊCH CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Cơng nghệ thông tin Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Thắng Giáo viên hướng dẫn: Đỗ Văn Chiểu Mã sinh viên: 1513101004 HẢI PHÒNG – 2016 Phạm Văn Thắng – CTL901 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Văn Thắng Mã số: 1513101004 Lớp: CTL901 Ngành: Công nghệ thông tin Tên đề tài: Tìm hiểu xây dựng ứng dụng lập lịch chương trình hội nghị Phạm Văn Thắng – CTL901 NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dụng yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a Nội dung: b Các yêu cầu cần giải quyết: Các số liệu cần thiết để tính tốn Địa điểm thực tập Phạm Văn Thắng – CTL901 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên:……………………………………………………………………… Học hàm, học vị:……………………………………………………………… Cơ quan công tác:……………………………………………………………… Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên:……………………………………………………………………… Học hàm, học vị:……………………………………………………………… Cơ quan công tác:……………………………………………………………… Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Đề tài tốt nghiệp giao ngày 03 tháng 10 năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 12 năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Cán hướng dẫn Đ.T.T.N Sinh viên Hải Phòng, ngày……tháng……năm 2016 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị Phạm Văn Thắng – CTL901 PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn: ( Điểm gi số chữ ) ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Ngày……tháng… năm 2016 Cán hướng dẫn ( Ký, ghi rõ họ tên ) Phạm Văn Thắng – CTL901 PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp (về mặt nhƣ sở lý luận, thuyết minh chƣơng trình, giá trị thực tế, ) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cho điểm cán phản biện: ( Điểm gi số chữ ) ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Ngày……tháng… năm 2016 Cán hướng dẫn ( Ký, ghi rõ họ tên ) Phạm Văn Thắng – CTL901 Mục lục LỜI CẢM ƠN 11 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT 12 I INTERNET, WORLD WIDE WEB HTML 12 1.1 Khái niệm Internet 12 1.2 World Wide Web 13 1.3 HTML 16 1.4 Các thẻ định dạng khác 16 1.5 Thẻ định dạng bảng : 17 1.6 Thẻ hình ảnh : 17 1.7 Thẻ liên kết : 17 1.8 Các thẻ Input: 17 1.9 Thẻ Textarea: < Textarea> < \Textarea>: 17 1.10 Thẻ Select: 17 1.11 Thẻ Form 17 II TÌM HIỂU NGƠN NGỮ PHP 17 2.1 Khái niệm PHP 17 2.2 Tại nên dùng PHP: 18 2.3 Hoạt động PHP 19 2.4 Tổng quan PHP 19 III MYSQL 27 3.1 Giới thiệu sở liệu: 27 3.2 Mục đích sử dụng sở liệu: 27 3.3 Tổng quan MySQL 28 3.4 Kết hợp PHP MySQL ứng dụng Website 30 3.5 Giới thiệu CSS 30 3.6 Apache IIS 31 CHƢƠNG 2: MÔ TẢ PHÂN TÍCH BÀI TỐN XẬY DỰNG ỨNG DỤNG LẬP LỊCH CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 32 I.GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 32 II.PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 33 III.SƠ ĐỒ TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ 34 Phạm Văn Thắng – CTL901 3.1.Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ đăng ký tài khoản 34 3.2 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ lập lịch hội nghị 35 IV.MƠ HÌNH NGHIỆP VỤ 36 4.1.Biểu đồ ngữ cảnh 36 4.2.Biểu đồ phân rã chức 37 4.3.Danh sách hồ sơ liệu 38 4.4.Ma trận thực thể chức 38 4.5.Biểu đồ luồng liệu 39 V.THIẾT KẾ CSDL 42 5.1.Các thực thể mô tả thực thể (ER) 42 5.2.Xác định mối quan hệ 43 5.3.Mơ hình ER 44 5.4.Mơ hình quan hệ 45 5.5.Thiết kế sở liệu vật lý 47 CHƢƠNG 3: CHƢƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM 49 I.MÔI TRƢỜNG THỬ NGHIỆM 49 II.MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH 49 KẾT LUẬN 54 10 Phạm Văn Thắng – CTL901 4.5.3 Biểu đồ luồng liệu mức 1: 2.0 Lập lịch hội nghị 2.1 Danh sách người tổ chức Danh sách phiên d Danh sách Speaker e Danh sách phòng fDanh sách chair phản hồi c Cập nhật thông tin hội nghị Thông tn thông báo Danh sách hội nghị hội nghị b Thông tn cập nhật a Thông tn hội nghị sửa đổi 2.2 Người tổ chức Sửa đổi thông tin hội nghị Thơng tn thơng báo phản hồi Hình 4.5.3 Biểu đồ luồng liệu mức 1: 2.0 Lập lịch hội nghị 41 Phạm Văn Thắng – CTL901 4.5.4 Biểu đồ luồng liệu mức 1: 3.0 Xuất lịch hội nghị Đại biểu Danh sách người tổ chức Thông tin lịch trình h ội nghị a bDanh sách hội nghị c Danh sách phiên d Danh sách Speaker 3.1 e Danh sách phòng Hiển thị lịch trình chi tiết lịch hội nghị f Danh sách chair Hình 4.5.4 Biểu đồ luồng liệu mức 1: 3.0 Xuất lịch hội nghị V.THIẾT KẾ CSDL 5.1.Các thực thể mô tả thực thể (ER) STT Kiểu thực thể Thuộc tính Mơ tả NGƯỜI TỔ Tentk, matkhau, email, Tài khoản, mật khẩu, CHỨC hotenntc email, tên người tổ chức IDhn, tenhoinghi, thoigian, ID hội nghị, tên hội nghị, thời gian, địa điểm, đv tổ chức ID phiên, tên phiên, thời HỘI NGHỊ PHIÊN diadiem, dvtochuc IDphien, tenphien, tgphien gian giới hạn phiên SPEAKER CHAIR IDspeaker, hotenspeaker, chucdanhspeaker, loaispeaker, tgspeaker IDchair, hotenchair, chucdanhchair, tgchair IDphong, tenphong, nangluc, PHÒNG tgdinhmuc ID speaker, họ tên, chức danh, loại speaker, thời gian giới hạn ID chair, họ tên, chức danh chair, thời gian giới hạn ID phòng, tên phòng, lực, thời gian định mức 42 Phạm Văn Thắng – CTL901 5.2.Xác định mối quan hệ NGƯỜI TỔ CHỨC PHIÊN n HỘI NGHỊ Tạo n Thuộc n SPEAKER Thuộc CHAIR PHIÊN n Thuộc PHIÊN HỘI NGHỊ PHIÊN Thuộc PHÒNG 43 Phạm Văn Thắng – CTL901 5.3.Mơ hình ER 44 Phạm Văn Thắng – CTL901 5.4.Mơ hình quan hệ *Các thực thể NGƯỜI TỔ CHỨC Tài khoản mật email Tên người tổ chức HỘI NGHỊ ID hội nghị Tên HN Thời gian Địa điểm Đv tổ chức Tài khoản PHIÊN ID phiên Tên phiên Thời gian giới hạn ID hội nghị ID chair SPEAKER ID speaker Tên speaker Chức danh Loại speaker Thời gian giới hạn ID phiên CHAIR ID chair, Họ tên Chức danh Thời gian giới hạn PHỊNG ID phòng Tên phòng Năng lực Thời gian định mức ID phiên Mơ hình quan hệ: 45 Phạm Văn Thắng – CTL901 46 Phạm Văn Thắng – CTL901 5.5.Thiết kế sở liệu vật lý Bảng NGƯỜI TỔ CHỨC (nguoitochuc): lưu trữ thông tin người tổ chức STT Tên Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Kích Thƣớc tentk Chuỗi 30 matkhau Chuỗi 30 email Chuỗi 30 hotenntc Text Bảng HỘI NGHỊ (hoinghi): lưu trữ thông tin hội nghị STT Tên Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Kích Thƣớc IDhn Chuỗi 10 tenhoinghi Text thoigian datetime diadiem Text dvtochuc Text tentk Chuỗi 30 Bảng PHIÊN (phien): lưu trữ thông tin phiên STT Tên Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Kích Thƣớc IDphien Chuỗi 10 tenphien Text tgphien datetime IDhn Chuỗi 10 IDchair Chuỗi 10 47 Phạm Văn Thắng – CTL901 Bảng SPEAKER (speaker): lưu trữ thông tin speaker STT Tên Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Kích Thƣớc IDspeaker Chuỗi 10 hotenspeaker Text chucdanhspeaker Text loaispeaker Text tgspeaker time IDphien Chuỗi 10 Kích Thƣớc Bảng CHAIR (chair): lưu trữ thơng tin chair STT Tên Trƣờng Kiểu Dữ Liệu IDchair Chuỗi hotenchair Text chucdanhchair Text tgchair time 10 Bảng PHỊNG (phong): lưu trữ thơng tin phòng STT Tên Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Kích Thƣớc IDphong Chuỗi 10 tenphong Chuỗi 10 nangluc Text tgdinhmuc time IDphien Chuỗi 10 48 Phạm Văn Thắng – CTL901 CHƢƠNG 3: CHƢƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM I.MƠI TRƢỜNG THỬ NGHIỆM -Laptop Sony Vaio : Intel(R) Core(TM) i5-3210M ,RAM 6,00 GB -Hệ điều hành:WINDOWS 10 PRO -App Serv 2.5.10 -PHP 5.2.6 -MySql to 2.10.3 II.MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH -Giao diên trang chủ: Người tổ chức muốn tạo lịch trình cho hội nghị truy cập vào địa đường dẫn đến website trình duyện để kết nối với ứng dụng Sau kết nối địa giao diện trang Sau người tổ chức nhấn vào chức đăng ký để bắt đầu tạo lịch trình hội nghị -Giao diện trang đăng ký: 49 Phạm Văn Thắng – CTL901 Người tổ chức điền đầy đủ thơng tin sau nhấn đăng ký để đăng nhập hệ thống tạo lịch hội nghị -Giao diện trang đăng nhập: Sau đăng nhập thành cơng người tổ chức dùng chức để tạo lịch trình hội nghị *Các chức website gồm có: -Giao diện cập nhật thơng tin hội nghị gồm chức xem, xóa sửa: 50 Phạm Văn Thắng – CTL901 Người dùng nhấn vào nút hội nghị menu chức phía bên trái trang web sau tiến hành điền thơng tin hội nghị giao diện để cập nhật thông tin hội nghị -Giao diện cập nhật thông tin phiên làm việc gồm chức xem, xóa, sửa: Người dùng nhấn vào nút phiên làm việc menu chức phía bên trái trang web sau tiến hành điền thông tin phiên giao diện để cập nhật thông tin phiên -Giao diện cập nhật thơng tin phòng gồm chức xem, xóa, sửa: 51 Phạm Văn Thắng – CTL901 Người dùng nhấn vào nút phòng menu chức phía bên trái trang web sau tiến hành điền thơng tin phòng họp giao diện để cập nhật thơng tin phòng họp -Giao diện cập nhật thơng tin Speaker gồm chức xem, xóa, sửa: Người dùng nhấn vào nút Speaker menu chức phía bên trái trang web sau tiến hành điền thông tin Speaker giao diện để cập nhật thông tin Speaker -Giao diện cập nhật thông tin Chair gồm chức xem, xóa, sửa: 52 Phạm Văn Thắng – CTL901 Người dùng nhấn vào nút Chair menu chức phía bên trái trang web sau tiến hành điền thông tin Chair giao diện để cập nhật thơng tin Chair *Trong q trình cập nhật thông tin của hội nghị xảy sai sót người dùng sử dụng chức sửa xóa thơng tin giao diện cập nhật -Sau cập nhật thông tin hội nghị ngƣời dùng nhấn nút xem hội nghị menu để xem thông tin hội nghị: 53 Phạm Văn Thắng – CTL901 KẾT LUẬN Để xây dựng phân tích thiết kế hệ thống thơng tin, việc cần làm trước hết phải xây dựng hệ thống sát với thực tế Khảo sát hệ thống cơng việc quan trọng, giúp thu thập liệu cách xác chi tiết để tiếp tục xây dựng bước Việc phân tích liệu cách xác giúp thiết lập chức cách hợp lý nhằm phát huy sử dụng điều khiển hệ thống, làm cho hệ thống thân thiện với người sử dụng Thiết kế giao diện với màu sắc bố cục hài hòa tạo cho ngƣời sử dụng cảm thấy thoải mái tiếp xúc Đồng thời, tiện ích hay đem lại hiệu làm việc T đó, hệ thống góp phần khơng nhỏ thúc đẩy trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp có lợi nhuận cao Vì thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên việc phân tích tốn thực tương đối đầy đủ, nhiên chưa mơ tả đầy đủ khía cạnh vấn đề Xây dựng hệ thống với chức chính, có chức chưa đầy đủ, nhiều chức có chưa tiện dụng đơn giản 54 Phạm Văn Thắng – CTL901 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Hữu Khang – Lập trình web php 5.3 MySQL 5.1 – NXB Phương Đông Nguyễn Văn Vỵ - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý – Nhà xuất khoa học – Tự nhiên công nghệ Hà Nội - 2007 55 Phạm Văn Thắng – CTL901 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG LẬP LỊCH CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY... 2016 Phạm Văn Thắng – CTL901 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG LẬP LỊCH CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY... CTL901 Ngành: Công nghệ thông tin Tên đề tài: Tìm hiểu xây dựng ứng dụng lập lịch chương trình hội nghị Phạm Văn Thắng – CTL901 NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dụng yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng lập lịch chương trình hội nghị , Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng lập lịch chương trình hội nghị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay