Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin trên biên của ảnh nhị phân

56 1 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:58

Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng LỜI CẢM ƠN! Trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo hướng dẫn Tiến sĩ Hồ Thị Hương Thơm tận tình giúp đỡ em nhiều suốt trình tìm hiểu nghiên cứu hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy cô mơn tin học – trường DHDL Hải Phòng thầy cô trường trang bị cho em kiến thức cần thiết để em hồn thành báo cáo Xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè người bên em động viên tạo điều kiện thuận lợi cho em, tận tình giúp đỡ bảo em em thiếu sót q trình làm báo cáo tốt nghiệp Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người thân gia đình giành cho em quan tâm đặc biệt động viên em Vì thời gian có hạn, trình độ hiểu biết thân nhiều hạn chế Cho nên đồ án khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến tất thầy cô giáo bạn bè để đồ án em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải phòng, ngày… tháng…năm 2013 Sinh viên thực Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng MỤC LỤC CHƢƠNG KHÁI NIỆM TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan kỹ thuật giấu tin ảnh 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại kỹ thuật giấu tin 1.1.3 Mơ hình kỹ thuật giấu tin tách tin 1.1.4 Các đặc tính giấu tin ảnh 1.1.5 Môi trường giấu tin 1.1.6 Ứng dụng kỹ thuật giấu tin ảnh 10 1.1.7 Tính chất, đặc trưng giấu tin ảnh 11 1.1.8 Các hướng tiếp cận giấu tin ảnh 12 1.2 Cấu trúc ảnh BITMAP 13 1.2.1 Bitmap header 13 1.2.2 Palette màu 14 1.2.3 Ảnh nhị phân 14 1.3 Phƣơng pháp đánh giá PSNR(peak signal-to-noise ratio) 15 1.4 Kỹ thuật nén ảnh JPEG 16 1.4.1 Các kỹ thuật nén ảnh sử dụng 16 1.4.2 Mã hoá biến đổi DCT 17 1.4.3 Biến đổi DCT thuận nghịch 17 1.4.4 Lượng tử giải lượng tử 19 1.4.5 Mã hóa giải mã Huffman 20 CHƢƠNG 2: GIẤU TIN TRÊN ẢNH NHỊ PHÂN 24 2.1 Giới thiệu giấu tin ảnh nhị phân 24 2.2 Một số kỹ thuật giấu tin ảnh nhị phân 24 2.2.1 Giấu tin theo khối bit 24 2.2.2 Thuật toán Wu-Lee 25 2.2.3 Thuật toán Chen-Pan-Tseng 26 Kĩ thuật giấu tin ảnh biên 29 2.3.1 Ý tưởng kĩ thuật 29 2.3.2 Một số khái niệm 29 2.3.3 Thuật toán giấu tin F5 329 2.3.4 Thuật toán giấu tin tách tin biên F5 38 CHƢƠNG KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 40 Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Mơi trƣờng thử nghiệm 3.1 40 Giao diện chƣơng trình 40 3.2.1 Giao diện chương trình 40 3.2.2 Giao diện chương trình giấu tin 41 3.2.3 Giao diện chương trình tách tin 47 3.3 Kết thực nghiệm nhận xét 49 3.3.1 Kết thực nghiệm 49 3.3.2 Nhận xét 53 KẾT LUẬN 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 3.2 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Cuộc cách mạng thông tin kỹ thuật số đem lại thay đổi sâu sắc xã hội sống Những thuận lợi mà thông tin kỹ thuật số mang lại sinh thách thức hội cho trình đổi Với việc sử dụng mạng internet tồn cầu để thơng tin, liên lạc ngày tăng lĩnh vực trị, quân sự, quốc phòng, kinh tế, thương mại… Vấn đề đặt an tồn liệu Một cơng nghệ phần giải vấn đề giấu tin mật, cho phép giấu thơng tin mật vào nguồn thông tin khác, làm ẩn tồn thông tin mật Trong đồ án em tìm hiểu kỹ thuật giấu tin biên ảnh nhị phân Chương Khái niệm tổng quan: Trình bày tổng quan kỹ thuật giấu tin ảnh, cấu trúc ảnh BITMAP phương pháp đánh giá PSNR (peak signal-to-noise ration) ảnh trước sau giấu tin, kỹ thuật nén ảnh Jpeg Chương Kỹ thuật giấu tin biên ảnh nhị phân Chương Cài đặt thử nghiệm: Trình bày số giao diện chương trình thử nghiệm kỹ thuật giấu tin biên ảnh nhị phân Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Chương KHÁI NIỆM TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan kỹ thuật giấu tin ảnh 1.1.1 Khái niệm - Giấu tin kỹ thuật nhúng (giấu) lượng thơng tin vào đối tượng liệu số khác - Giấu tin số giấu thông tin số vào đối tượng liệu số khác (gọi môi trường dấu tin) cho môi trường trước sau giấu tin gần khơng có khác biệt, đồng thời khơi phục lại xác thông tin giấu 1.1.2 Phân loại kỹ thuật giấu tin - Có thể chia kỹ thuật giấu tin làm loại lớn thủy vân (watermarking) giấu tin mật (steganography) Information hiding Giấu thông tin Steganography Watermarking Giấu tin mật Thủy phân số Robust Watermarking FragileWatermarking Thuỷ vân bền vững Thuỷ vân dễ vỡ ImperceptibleWatermarking Thuỷ vân ẩn VisibleWatermarking Thuỷ vân hiển thị Hình 1 Sơ đồ phân loại kỹ thuật giấu tin  Thủy vân số (Watermarking): giấu mẩu tin ngắn, đòi hỏi độ bền vững cao thông tin cần giấu (trước biến đổi thông thường tệp liệu môi trường) Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Thủy vân bền vững: thường ứng dụng bảo vệ quyền Thủy vân nhứng sản phẩm ứng dụng bảo vệ quyền trường hợp này, thủy vân phải tồn bền vững với sản phẩm nhằm chống việc tẩy xóa, làm giả hay biến đổi phá hủy thủy vân - Thủy vân dễ vỡ: kỹ thuật nhúng thủy vân vào đối tượng (sản phẩm) cho phân bố sản phẩm (trong môi trường mở) có phép biến đổi làm thay đổi sản phẩm gốc thủy vân giấu đối tượng khơng ngun vẹn trước dấu - Thủy vân ẩn: Cũng giống giấu tin, mắt thường khơng thể nhìn thủy vân ẩn - Thủy vân hiện: loại thủy vân sản phẩm người nhìn thấy  Giấu tin mật (Steganography): Che giấu tin (đòi hỏi độ mật cao dung lượng lớn tốt) vào môi trường (đối tượng) gốc Bảng 1 So sánh giấu tin mật thủy vân số Giấu tin mật Thủy vân số - Tập trung vào việc giấu nhiều tin tốt, ứng dụng truyền liệu mật - Cố gắng làm ảnh hưởng đến - Không cần giấu nhiều thông tin, cần lượng thông tin nhỏ đặc trưng cho quyền người sở hữu - Trong trường hợp thủy vân nhìn thấy chất lượng đối tượng gốc để không bị ý đến liệu giấu thủy vân - Thủy vân phải bền vững với - Bảo mật cho liệu cần giấu Khía cạnh tập trung vào kỹ thuật giấu tin mật, tức giấu tin cho giấu nhiều người khác khó phát thơng tin giấu hữu hay phát xuyên tạc thơng tin cơng có chủ đích khơng có chủ - Thay đổi đối tượng gốc làm đích vào sản phẩm cho liệu giấu bị sai lệch (ứng dụng - Thủy vân số đánh dấu vào đối xác thực thông tin) tượng, nhằm khẳng định quyền sở Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 1.1.3 Mơ hình kỹ thuật giấu tin tách tin Các thành phần hệ giấu tin tách tin ảnh số gồm: - Bản tin mật (Secret Message): văn tệp ảnh hay tệp nhị phân nào, trình xử lý chuyển chúng thành chuỗi bit - Ảnh phủ (hay ảnh gốc) (Cover Data): ảnh dùng để làm mơi trường nhúng tin mật - Khố bí mật K (Key): khố bí mật tham gia vào q trình giấu tin để tăng tính bảo mật - Bộ nhúng thơng tin (Embedding Algorithm): Những chương trình, thuật tốn nhúng tin - Ảnh mang (Stego Data): ảnh sau nhúng tin mật vào - Kiểm định (Control) : kiểm tra thông tin sau giải mã Mô hình kỹ thuật giấu tin tách tin mô tả sau: Bản tin mật Secret Message Phương tiện chứa (audio,ảnh,video) Cover Data Bộ nhúng thông ti EmbeddingAlgorit Phương tiện chứa giấu tin Stego Data Khóa Key Hình Lược đồ chung cho q trình giấu tin - Hình biểu diễn trình giấu tin Phương tiện chứa bao gồm đối tượng dùng làm môi trường giấu tin như: text, audio, video, ảnh, tin mật lượng thơng tin mang ý nghĩa ảnh, logo, đoạn văn bản… tuỳ thuộc vào mục đích người sử dụng Thông tin giấu vào Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng phương tiện chứa nhờ nhúng, nhúng chương trình, triển khai thuật toán để giấu tin thực với khố bí mật giống hệ mật mã cổ điển Sau giấu tin, ta thu phương tiện chứa tin giấu phân phối sử dụng mạng Khóa KEY Phương tiện Phương tiện chứa chứa Bộ tách tin giấu tin (audio,ảnh, video) Bản tin mật Kiểm định mã tin Hình Lược đồ chung cho q trình tách tin - Hình 1.3 mơ tả việc tách thông tin giấu Sau nhận đối tượng phương tiện chứa có giấu thơng tin, q trình tách tin thực thơng qua nhúng thơng tin với khố q trình nhúng Kết thu gồm phương tiện chứa gốc tin mật giấu Bước tin mật thu xử lý kiểm định so sánh với thông tin giấu ban đầu 1.1.4 Các đặc tính giấu tin ảnh - Tính ẩn (tính vơ hình): Khi quan sát ảnh mang mắt thường không phát thông tin giấu không gây nghi ngờ cho người xem.Tính ẩn phụ thuộc vào mức độ biến đổi ảnh mang so với ảnh gốc q trình giấu tin - Tính bền vững: Ảnh mang phải chịu tác động từ bên ngồi lọc ảnh, làm sắc nét,… dẫn đến mẩu tin tách M‟ # M Tỉ lệ M‟/ M thể tính bền vững thuật toán giấu tin - Dung lượng dấu tin: Là tỉ lệ số byte tối đa thơng tin giấu so với kích thước file ảnh (tính byte) Cùng thuật toán giấu tin với file ảnh khác cho tỉ lệ khác Thông thường phương pháp giấu tin ảnh cố làm tăng dung lượng giấu tin, nhiên việc tăng dung lượng giấu tin ảnh hưởng tới đặc tính ẩn tính bền vững Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Tính an tồn: Là khả chống lại cơng giả mạo từ bên ngồi Một hệ giấu tin tốt phải đảm bảo bí mật khơng bị cơng cách có chủ đích sở hiểu biết phương pháp giấu tinảnh mang, có ảnh mang ảnh gốc, có giải mã (nhưng chưa có khóa), … - Độ phức tạp tính tốn : Chủ yếu tính phép toán thực việc giấu tin giải mã (tách tin) u cầu độ phức tạp tính tốn tùy thuộc ứng dụng 1.1.5 Môi trường giấu tin 1.1.5.1 Giấu tin ảnh Hiện giấu thông tin ảnh phận chiếm tỷ lệ lớn chương trình ứng dụng, phần mềm, hệ thống giấu tin đa phương tiện lượng thông tin trao đổi ảnh lớn giấu thơng tin ảnh đóng vai trò quan trọng hầu hết ứng dụng bảo vệ an tồn thơng tin như: xác định xuyên tạc thông tin, bảo vệ quyền tác giả…Thông tin giấu liệu ảnh chất lượng ảnh thay đổi chẳng biết đằng sau ảnh mang thơng tin có ý nhĩa Ngày ảnh số sử dụng phổ biến giấu thơng tin ảnh mang lại nhiều ứng dụng quan trọng lĩnh vực đời sống xã hội Ví dụ nước phát triển chữ tay số hóa lưu trữ sử dụng hồ sơ cá nhân dịch vụ ngân hàng tài Phần mềm WinWord Microsoft cho phép người dung lưu trữ ảnh nhị phân gắn vào vị trí tệp văn để đảm bảo tính an tồn thơng tin 1.1.5.2 Giấu tin audio Giấu thông tin audio mang đặc điểm riêng khác với giấu thông tin đối tượng đa phương tiện khác Một yêu cầu giấu thơng tin đảm bảo tính chất ẩn thông tin giấu đồng thời không làm ảnh hưởng tới chất lượng liệu Để đảm bảo yêu cầu ta lưu ý kỹ thuậtgiấu thông tin ảnh phụ thuộc vào hệ thống thị giác người – HSV (Human Vision System) kỹ thuật giấu thông tin audio lại hệ phục thuộc vào hệ thống tính giác HAS (Human Auditory System) Một vấn đề khó khăn hệ thống thính giác người nghe tín hiệu giải tần rộng công suất lớn nên gây khó dễ phương pháp giấu tin audio Nhưng tai người lại việc phát khác biệt giải tần Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng cơng suất, có nghĩa âm to, cao tần che giấu âm nhỏ thấp cách dễ dàng Vấn đề khó khăn thứ hai giấu tin audio kênh truyền tin, kênh truyền hay băng thông chậm ảnh hưởng tới chất lượng thông tin sau giấu Giấu thơng tin audio đòi hỏi u cầu cao tính đồng tính an tồn thông tin Các phương pháp giấu thông tin audio lợi dụng điểm yếu hệ thống thính giác người 1.1.5.3 Giấu tin video Cũng giống giấu thông tin ảnh hay audio, giấu tin video quan tâm phát triển mạnh mẽ cho nhiều ứng dụng điều khiển truy cập thông tin, nhận thực thông tin, quyền tác giả… Một phương pháp giấu tin video đưa Cox phương pháp phân bố Ý tưởng phương pháp phân phối thông tin giấu dàn trải theo tần số liệu gốc Nhiều nhà nghiên cứu dùng hàm cosin riêng hệ số truyền sóng riêng để giấu tin Trong thuật tốn khời nguồn thường kỹ thuật cho phép giấu ảnh vào video thời gian gần kỹ thuật cho phép giấu âm hình ảnh vào video 1.1.5.4 Giấu tin dạng văn text Giấu tin văn dạng text khó thực có thông tin dư thừa, để làm điều người ta phải khéo léo khai thác dư thừa tự nhiên ngôn ngữ Một cách khác tận dụng định dạng văn (mã hóa thơng tin vào khoảng cách từ hay dòng văn bản) Kỹ thuật giấu tin áp dụng cho nhiều loại đối tượng khơng riêng liệu đa phương tiện ảnh, video, audio Gần có số nghiên cứu giấu tin sở liệu quân hệ, gói IP truyền mạng, chắn sau phát triển tiếp cho mơi trường liệu số khác 1.1.6 Ứng dụng kỹ thuật giấu tin ảnh - Liên lạc bí mật : Giấu tin ảnh gửi mạng gây ý so với sử dụng mật mã Ngồi việc sử dụng cơng nghệ mã hóa bị hạn chế cấm sử dụng Có thể dùng để liên lạc bí mật thương mại để gửi bí mật thương mại quân sự, ngoại giao để gửi vẽ hay thông điệp nhạy cảm Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 10 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Đây giáo diện chương trình, từ ta gọi giao diện khác thơng qua menu Hình 3.2 Giao diện chức tách giãn ảnh biên 3.2.2 Giao diện chương trình giấu tin Chương trình xây dựng thực theo dòng lệnh đánh vào từ Dos có dạng sau: java Embed [tuy chon] [ten anh ket qua] Trong đó: + Tuỳ chọn gồm có -e : cho biet tệp chứa thơng điệp cần giấu tin (nếu khơng có thành phần nén ảnh Jpeg thông thường - q : cho biết tỉ lệ nén theo Q (mặc định Q=80) - c : điền thêm thích vào phần đầu tệp Jpeg Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 41 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng + tên ảnh cần nén dùng để chứa thông điệp (ảnh 24 bit màu gồm dạng Gif, Tif, Bmp Jpeg) + [OutputImage] : cho biết tên ảnh nén Jpeg khơng có thành phần tên ảnh kết giống tên ảnh cover khác phần mở rộng (mặc định jpg) Nếu đánh cú pháp java Embed hình thích câu lệnh đầy đủ chương trình Chi tiết theo hình vẽ 3.3 Hình 3.3 Giao diện chương trình nhúng Embed Sau xây dựng giao diện (với chất lượng mặc định Q=80) ta được: Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 42 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Hình 3.4 Giao diện chức giấu tin Từ giao diện chương trình chọn ảnh cần giấu tin cách nhấn vào button “Open”.Khi chương trình mở hộp thoại duyệt ảnh Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 43 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Hình 3.5 Hộp thoại chọn ảnh nhị phân cần giấu tin Chúng ta chọn ảnh nhị phân để thực giấu tin vào ảnh Sau chọn ảnh nhị phân xong, ta nhập thông diệp vào từ bàn phím lấy thơng điệp từ tệp *.txt để giấu tin Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 44 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Hình 3.6 Hộp thoại chọn tệp thông điệp Chúng ta cần chọn nơi lưu thông điệp sau giấu tin vào cách chọn “Save as” từ giao diện Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 45 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Hình 3.7 Hộp thoại cho biết tên ảnh sau giấu tin Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 46 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Hình 3.8 Hộp thoại cho biết tên ảnh sau giấu tin Sau lựa chọn xong đầu vào đầu cho chương trình, chọn nút “thực giấu tin” Chương trình thực đưa kết ảnh giấu tin giao diện chương trình 3.2.3 Giao diện chương trình tách tin Chương trình tách thơng điệp Extract viết Java chạy Dos thực theo cú pháp sau: java Extract [tuy chon] Trong đó: Tuỳ chọn –e : cho biết tên tệp chứa nội dung thông điệp tách mặc định tệp output.txt người sử dụng không gõ chi tiết Nếu người sử dụng gõ java Extract chương trình thích đầy đủ cú pháp câu lệnh Chi tiết theo hình 5.8 Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 47 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Hình 3.9 Giao diện tách thông điệp Extract Sau xây dựng giao diện ta được: Hình 3.10 Giao diện chức tách tin Bước đầu cần cho biết ảnh mang tin cách chọn “open” để lấy giá trị đầu vào ảnh Sau ta tiến hành tách tin cách nhấn button “Thực tách tin” Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 48 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Sau tách tin xong, tiến hành lưu lại thông điệp cách chọn button “Lưu thông diệp” Hình 3.11 Hộp thoại chọn lưu thơng điệp Chúng ta gõ tên tệp thông điệp cần lưu lại chọn “Save” để tiến hành lưu lại máy tính 3.3 Kết thực nghiệm nhận xét 3.3.1 Kết thực nghiệm Thực nghiệm đưa khả giấu tin sử dụng kỹ thuật giấu tin biên ảnh nhị phân Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 49 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Hình 3.12 Chuỗi thơng điệp cần giấu Hình 3.13 Tập ảnh trước giấu tin Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 50 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Hình 3.14 Tập ảnh biên Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 51 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Hình 3.15 Tập ảnh thử nghiệm Đánh giá PSNR đơn vị đo dB Bảng 3.1 Kết đánh giá PSNR ảnh sau giấu tin Tên ảnh (kích cỡ ảnh) Đánh giá PSNR (dB) 1.bmp (293x349) 22.7441 8.bmp (700x525) 23.4497 10.bmp (647x619) 23.4916 11.bmp (700x525) 18.5448 12.bmp (700x525) 19.4293 13.bmp (777x624) 23.4113 14.bmp (512x512) 22.2758 15.bmp (746x619) 22.4526 17.bmp (732x510) 18.3116 18.bmp (731x515) 22.4037 19.bmp (700x479) 21.4827 20.bmp (700x525) 20.4215 22.bmp (749x603) 24.457 24.bmp (762x581) 23.501 Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 52 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 34.bmp (700x501) 23.4926 38.bmp(788x647) 23.4529 43.bmp (640x480) 23.4688 69.bmp (700x525) 23.4567 a.bmp (512x512) 23.4318 b.bmp (512x512) 23.5084 Giá trị trung bình 21.4094 3.3.2 Nhận xét Với kết thử nghiệm thu được, quan sát mắt thường phân biệt đâu ảnh giấu tin chưa giấu tin Giá trị PSNR trung bình đạt bình thường giấu lượng bit thông điệp tương đối lớn Kết thử nghiệm bảng 3.1 cho thấy khả giấu tin ảnh khác khác Những ảnh kích cỡ khả giấu ảnh nằm khoảng giá trị xấp xỉ Điều chứng tỏ khả giấu phụ thuộc vào giá trị điểm ảnh ảnh Qua thử nghiệm em nhận thấy kỹ thuật giấu tin biên ảnh nhị phân có ưu nhược điểm sau: - Ưu điểm: + Khả bảo mật cao + Không ảnh hưởng nhiều đến nội dung ảnh - Nhược điểm: + Độ dài thông điệp phải phù hợp với khả giấu ảnh q trình giấu thành công Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 53 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Kỹ thuật giấu thơng tin ảnh hướng nghiên cứu thuật tốn giấu thơng tin đạt kết khả quan Đồ án trình bày số khái niệm liên quan đến việc che giấu thơng tin ảnh số trình bày kỹ thuật giấu tin biên ảnh nhị phân Với kỹ thuật giấu tin biên ảnh nhị phân tính vơ hình thơng tin sau giấu đảm bảo Về mặt lý thuyết sau có lượng thơng tin giấu vào ảng gốc, để lại dù nhiều, dù dấu vết khác với ảnh gốc ban đầu Tuy nhiên sau thực kỹ thuật giấu tin, quan sát mắt thường khó phân biệt đâu ảnh gốc đâu ảnh mang tin Dùng phương pháp đánh giá PSNR để đánh giá chất lượng ảnh trước sau giấu tin kết PSNR đạt chấp nhận được, điều cho thấy biến dạng ảnh khơng có Như kỹ thuật giấu tin cho kết triển vọng Tuy nhiên, giấu tin mật vấn đề phức tạp, cộng với khả kinh nghiệm hạn chế nên em gặp số khó khăn việc tìm hiểu nghiên cứu kỹ thuật giấu tin biên ảnh nhị phân Vì em mong nhận đóng góp ý kiến quý báu thầy cô giáo bạn bè để báo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 54 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi Thế Hồng (2005); “Về cải tiến lược đồ giấu liệu an toàn vơ hình ảnh hai màu”, Tạp chí Tin học điều khiển học, tập 21, số 4-2005, pp281-292 [2] M Y Wu and J H Lee (1988); "A Novel Data Embedding Method for TwoColor Facsimile Images" In Proceedings of International Symposium on Multimedia Information Processing, Chung-Li, Taiwan, R O C, December 1998 [3] Phan Trung Huy, Vu Phuong Bac, Nguyen Manh Thang, Truong DucManh, Vu Tien Duc, Nguyen Tuan Nam, “A New CPT Extension Scheme for High Data Embedding Ratio in Binary Images”, the Proceedings of the 1st KSE Inter Conf Hanoi 10/2009 61-66 IEEE.CS [4].Yu Yuan Chen, Hsiang Kuang Pan and Yu Chee Tseng (2000); "A Secure Data Hiding Scheme for Two-Color Images", IEEE Symp on Computer and Communication [5] Hongxia Wang, Gouxi Chen Meng Zhang, Edge Steganography for Binary Image, TELKOMNIKA, Vol 11, No 5, May 2013, pp 2822 ~ 2829 [6] Andreas Westfeld: High Capacity Despite Better Steganalysis (F5–A Steganographic Algorithm).In: Moskowitz, I.S (eds.): Information Hiding 4th International Workshop Lecture Notes in Computer Science, Vol.2137 SpringerVerlag, Berlin Heidelberg New York (2001) 289– 302.( https://code.google.com/p/f5-steganography/) Sinh Viên Bùi Đức Anh – Lớp CT 1201 Trang 55 ... CHƢƠNG 2: GIẤU TIN TRÊN ẢNH NHỊ PHÂN 24 2.1 Giới thiệu giấu tin ảnh nhị phân 24 2.2 Một số kỹ thuật giấu tin ảnh nhị phân 24 2.2.1 Giấu tin theo khối bit 24 2.2.2 Thuật. .. quan kỹ thuật giấu tin ảnh, cấu trúc ảnh BITMAP phương pháp đánh giá PSNR (peak signal-to-noise ration) ảnh trước sau giấu tin, kỹ thuật nén ảnh Jpeg Chương Kỹ thuật giấu tin biên ảnh nhị phân. .. Tổng quan kỹ thuật giấu tin ảnh 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại kỹ thuật giấu tin 1.1.3 Mơ hình kỹ thuật giấu tin tách tin 1.1.4 Các đặc tính giấu tin ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin trên biên của ảnh nhị phân , Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin trên biên của ảnh nhị phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay