Quản lý thư viện aptech hải phòng

68 1 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:57

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ THUYẾT HỆ THỐNG THÔNG TIN 1.1 Khái niệm hệ thống thông tin 1.2 Hệ thống thông tin quản 1.2.1 Phân loại hệ thống thông tin 1.2.2 Các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống 1.3 Tổng quan SQL Server sở liệu quan hệ .8 1.3.1 Khái quát trình phát triển MS SQL Server .8 1.3.2 Vài nét sở liệu mơ hình quan hệ 1.3.3 Thiết kế sở liệu quan hệ 11 1.3.4 SQL Server mơ hình Client/ Server 12 1.3.5 Tạo cài đặt sở liệu 13 1.4 Microsoft visual basic 6.0 21 1.4.1 Khái quát phát triển công cụ lập trình Visual Basic 6.0 21 1.4.2 Kiến thức lập trình VB6.0 22 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 33 2.1 Khảo sát hệ thống 33 2.2 Phân tích trạng hệ thống 33 2.2.1 Nhập sách 33 2.2.2 Mƣợn sách 33 2.2.3 Trả sách 34 2.2.4 Báo cáo thống kê 34 2.3 Mô tả hoạt động thƣ viện 34 2.4 Bảng nội dung công việc 35 2.5 Mơ hình nghiệp vụ 37 2.5.1 Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân hồ sơ 37 2.5.2 Biểu đồ ngữ cảnh 38 2.5.3 Nhóm dần chức 39 2.5.4 Sơ đồ phân rã chức 40 2.5.5 Hồ sơ liệu sử dụng 42 2.5.6 Ma trận thực thể chức 43 2.5.7 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ 44 2.5.8 Sơ đồ luồng liệu 48 2.6 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 52 2.6.1 Mơ hình liên kết thực thể (ER) 52 2.6.2 Mơ hình liệu quan hệ 55 2.6.3 Mơ hình quan hệ 58 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 59 3.1 Sơ đồ chức hệ thống 59 3.2 Thiết kế giao diện 60 3.2.1 Giao diện form “Cập nhật danh mục sách” 60 3.2.2 Giao diện form “Cập nhật thông tin mƣợn trả sách” .61 3.2.3 Giao diện form “Cập nhật thông tin độc giả” 62 3.2.4 Giao diện form “Cập nhật danh sách thủ thƣ” 63 3.2.5 Giao diện form “Cập nhật thông tin biên cố” 64 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Phùng Anh Tuấn ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ tận tình để em hồn thiện đồ án tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo khoa công nghệ thơng tin trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng dìu dắt, dạy dỗ chúng em kiến thức chuyên môn tinh thần độc lập, sáng tạo để em có kiến thức thực đề tài Đồng thời em xin chân thành cảm ơn tới thầy cô, anh chị công tác trung tâm Aptech- Hải Phòng giúp đỡ, tạo điều kiện cho em triển khai đề tài Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, ngƣời sát cánh bên em, tạo điều kiện để am hoàn thành đồ án Trong trình thực đê tài cố gắng nhƣng thời gian khả có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì em mong q thầy góp ý giúp đỡ để đồ án đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2010 Sinh viên Bùi Thị Quỳnh Liên Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng LỜI NĨI ĐẦU Ngày với phát triển mạnh mẽ xã hội, khoa học cơng nghệ khơng thể phủ nhận vai trò to lớn ngành cơng nghệ thơng tin Việc ứng dụng công nghệ thông tin nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội, sản xuất cung nhƣ quản Nhờ mà thời gian ngắn nhƣng đem lại hiệu vơ to lớn, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội nhƣ nâng cao chất lƣợng sống cho ngƣời Từ lợi ích cơng nghệ thơng tin việc đào tạo đội ngũ có hiểu biết cơng nghệ thơng tin vận dụng triệt để vào thực tế sống Chính nắm bắt đƣợc tình hình chung đó, Aptech tự hào nhà cung cấp dịch vụ đào tạo Công nghệ Thông tin (CNTT) hàng đầu Việt Nam cấp Chứng Quốc tế Các Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech Việt Nam vinh dự thành viên số 3500 trung tâm đào tạo Tập đoàn Aptech, tập đoàn lớn giới đào tạo CNTT, có mặt 53 quốc gia Aptech - Hải Phòng thành viên Aptech ln cập nhật chƣơng trình giảng dạy nhƣ cách thức quản tạo hiệu cho hoạt động phát triển trung tâm Song song với việc đào tạo việc áp dụng cơng nghệ thông tin vào quản điều tất yếu Tuy với số lĩnh vực làm thủ cơng Nhƣng mục tiêu để đơn giản hóa tiện nghi hóa ln mục tiêu cho việc quản trung tâm Vì việc triển khai chƣơng trình trợ giúp cho quản đƣợc tiến hành cho vào hoạt động thực tế Nhƣ chắn làm cho Aptech-Hải Phòng khẳng định đƣợc thƣơng hiệu lĩnh vực công nghệ thông tin Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng CHƢƠNG 1: CƠ SỞ THUYẾT HỆ THỐNG THÔNG TIN 1.1 Khái niệm hệ thống thơng tin Có nhiều định nghĩa hệ thống thông tin khác khái niệm liên quan Về mặt kĩ thuật, hệ thống thông tin (HTTT) đƣợc xác định nhƣ tập hợp thành phần đƣợc tổ chức để thu thập, xử lý, lƣu trữ, phân phối biểu diễn thông tin, trợ giúp việc định kiểm soát hoạt động tổ chức Ngoài chức kể trên, giúp ngƣời quản phân tích vấn đề, cho phép nhìn thấy đƣợc cách trực quan đối tƣợng phức tạp, tạo sản phẩm Liên quan đến HTTT khái niệm đề cập tới nhƣ liệu, thông tin, hoạt động thông tin, xử liệu, giao diện… Dữ liệu (Data) mô tả vật, ngƣời kiện giới mà gặp nhiều cách thể khác nhau, nhƣ ký tự, chữ viết, biểu tƣợng, hình ảnh, âm thanh, tiếng nói,… Thơng tin (Information) nhƣ liệu, có nhiều định nghĩa khác Một định nghĩa bao trùm cả, xem thông tin liệu đƣợc đặt vào ngữ cảnh với hình thức thích hợp có lợi cho ngƣời sử dụng cuối Các hoạt động thông tin (Information Activities) hoạt động xảy HTTT, bao gồm việc nắm bắt, xử lý, phân phối, lƣu trữ, trình diễn liệu kiểm tra hoạt động HTTT Xử (Processing) liệu đƣợc hiểu hoạt động lên liệu nhƣ tính tốn, so sánh, xếp, phân loại, tổng hợp…làm cho thay đổi nội dung, vị trí hay cách thể Giao diện (Interface) chỗ mà hệ thống trao đổi liệu với hệ thống khác hay mơi trƣờng Ví dụ, giao diện HTTT thƣờng hình, bàn phím, chuột, micro, loa hay card mạng… Mơi trƣờng (Enviroment) phần giới không thuộc hệ thống mà có tƣơng tác với hệ thống thơng qua giao diện 1.2 Hệ thống thơng tin quản Trong HTTT, HTTT quản (Management Information System - MIS) đƣợc biết đến sớm phổ biến Đối tƣợng phục vụ HTTT quản thực rộng nhiều so với ý nghĩa thân tên gọi HTTT quản phát triển sử dụng HTTT có hiệu tổ chức (Keen, Peter G.W.- ngƣời đứng đầu Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng lĩnh vực này) Cơng cụ Phần cứng Cầu nối Phần mềm Dữ liệu Nguồn lực Thủ tục Con ngƣời Nhân tố có sẵn Hình 1.1 Các yểu tố cấu thành HTTT Năm yếu tố cấu thành HTTT quản xét trạng thái tĩnh là: Thiết bị tin học máy tính, thiết bị, đƣờng truyền,…(phần cứng), chƣơng trình (phần mềm), liệu, thủ tục- quy trình ngƣời (hình 1.1) Các định nghĩa HTTT giúp cho việc định hƣớng q trình phân tích, thiết kế hệ thống Tuy vậy, mô tả chƣa đủ, cần sâu phân tích cụ thể có đƣợc hiểu biết đầy đủ hệ thống thực cho phép ta xây dựng sở liệu chƣơng trình việc bố trí thành phần bên 1.2.1 Phân loại hệ thống thơng tin Hệ thống tự động văn phòng Hệ thống tự động văn phòng (Office Automation System - OAS) HTTT gồm máy tính với hệ phần mềm nhƣ hệ xử văn bản, hệ thƣ tín điện tử, hệ thống lập lịch làm việc, bảng tính, chƣơng trình trình diễn báo cáo…cùng thiết bị khác nhƣ máy fax, máy in, điện thoại tự ghi…chúng đƣợc thiết lập nhằm tự động hóa cơng việc ghi chép, tạo văn giao dịch lời, văn làm tăng suất cho ngƣời làm cơng việc văn phòng Hệ thống truyền thông Hệ thống truyền thông (Communication System - CS) giúp cho việc thực trao đổi thông tin, liệu thiết bị dƣới hình thức khác với khoảng cách xa cách dễ dàng, nhanh chóng chất lƣợng Hệ thống đóng vai Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên Khóa 10-Khoa Công Nghệ Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng trò phục vụ cho HTTT quản lý, hệ trợ giúp điều hành hệ khác hoạt động hiệu Ngày nay, điều kiện phát triển internet, truyền thông đƣợc xem nhƣ phận HTTT Hệ thống xử giao dịch Hệ thống xử giao dịch (Transaction Processing System - TPS) HTTT nghiệp vụ Nó phục vụ cho hoạt động tổ chức mức vận hành Nó thực việc ghi nhận giao dịch hàng ngày cần thiết cho hoạt động nghiệp vụ tổ chức để giao dịch với khách hàng, nhà cung cấp, ngƣời cho vay vốn…nhƣ hệ thống lập hóa đơn bán hàng, hệ thống giao dịch ngân hàng, hệ thống bán vé hãng hàng khơng,…Nó HTTT cung cấp nhiều liệu cho hệ thống khác tổ chức Hệ thống cung cấp thông tin thực Hệ thống cung cấp thông tin thực (Executive Iformation System - EIS) có từ sớm, cung cấp thơng tin thực tổ chức Nó hệ máy tính nhằm tổng hợp làm báo cáo khoảng thời gian định Các tổng hợp, báo cáo đƣợc thực theo mẫu với nội dung, quy trình tổng hợp đơn giản, rõ ràng có định hạn thời gian Hệ thống thông tin quản Hệ thống thông tin quản (Managemant Information System - MES) trợ giúp hoạt động quản tổ chức nhƣ lập kế hoạch, kiểm tra thực hiện, tổng hợp làm báo cáo, làm định quản sở quy trình thủ tục cho trƣớc Nhìn chung, sử dụng liệu từ hệ xử giao dịch tạo báo cáo định kỳ hay theo yêu cầu Hệ không mềm dẻo có khả phân tích Hệ trợ giúp định Hệ trợ giúp định (Decision Support System - DSS) hệ máy tính đƣợc sử dụng mức quản tổ chức Nó có nhiệm vụ tổng hợp liệu tiến hành phân tích mơ hình để trợ giúp cho nhà quản định có quy trình (bán cấu trúc) hay hồn tồn khơng có quy trình biết trƣớc (khơng có cấu trúc) Nó phải sử dụng nhiều loại liệu khác nên sở liệu phải đƣợc tổ chức liên kết tốt Hệ có nhiều phƣơng pháp xử (các mơ hình khác nhau) đƣợc tổ chức để sử dụng linh hoạt Các hệ thƣờng đƣợc xây dựng chuyên dụng cho tổ chức cụ thể đạt hiệu cao Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng Hệ chuyên gia Hệ chuyên gia (Expert System - ES) hệ trợ giúp định mức chuyên sâu Ngoài kiến thức, kinh nghiệm chuyên gia luật suy diễn, trang bị thiết bị cảm nhận để thu thông tin từ nguồn khác Hệ xử lý, dựa vào luật suy diễn để đƣa định chỗ: hệ chuyên gia yêu cầu thông tin xác định đƣa vào để đƣa định có chất lƣợng cao lĩnh vực hẹp, dùng đƣợc Hệ trợ giúp điều hành Hệ trợ giúp điều hành (Execution Support System - ESS) đƣợc sử dụng mức quản chiến lƣợc tổ chức Nó đƣợc thiết kế hƣớng trợ giúp cho định không cấu trúc việc làm đồ thị phân tích trực quan giao dịch thuận tiện với môi trƣờng Hệ đƣợc thiết kế để cung cấp hay chắt lọc thông tin đa dạng lấy từ môi trƣờng hay từ hệ thống thông tin quản lý, hệ trợ giúp định Hệ trợ giúp làm việc theo nhóm Trong điều kiện nhiều ngƣời tham gia thực nhiệm vụ Hệ trợ giúp làm việc theo nhóm (Groupware System - GS) cung cấp phƣơng tiện trợ giúp trao đổi trực tuyến thông tin thành viên nhóm, làm rút ngắn ngăn cách họ không gian thời gian 10 Hệ thống thơng tin tích hợp Một HTTT tổ chức thƣờng gồm vài loại HTTT đƣợc khai thác Có nhƣ đáp ứng đƣợc mục tiêu tổ chức Điều cho thấy, cần phải tích hợp nhiều HTTT khác loại để đảm bảo hoạt động hiệu tổ chức Việc tích hợp HTTT tổ chức tiến hành theo hai cách: xây dựng hệ thống thơng tin tích hợp (Integrated Information System - IIS) tổng thể tích hợp hệ có việc ghép nối chúng nhờ “cầu nối” Việc sử dụng hệ tích hợp tổng thể thƣờng đƣa tổ chức đến hệ thống tập trung, phối hợp kiểm soát chặt chẽ Nhƣng chúng tạo sức ỳ quản lý, quan liêu hoạt động khó thay đổi Khi tập trung HTTT đạt đến điểm bão hòa, nhiều tổ chức bắt đầu cho phận tiếp tục phát triển hệ với đặc thù riêng Ngày môi trƣờng web, nhiều hệ thống phát triển mơi trƣờng tích hợp cách ghép nối với cách dễ dàng nhờ công cụ portal Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng 1.2.2 Các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống Khảo sát trạng xác định yêu cầu hệ thống Xác định yêu cầu bƣớc quan trọng hệ thống thơng tin, định đến chất lƣợng hệ thống thông tin đƣợc xây dựng bƣớc sau Việc thu thập thông tin hệ thống việc tiến hành khảo sát hệ thống, việc khảo sát hệ thống đƣợc chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn khảo sát sơ bộ: nhằm hình thành dự án phát triển hệ thống thông tin Giai đoạn khảo sát chi tiết: nhằm thu thập thông tin chi tiết hệ thống phục vụ phân tích yêu cầu thông tin làm sở cho bƣớc sau Phân tích hệ thống a) Phân tích hệ thống chức Phân tích hệ thơng chức hiểu cách đơn giản xác định chức nghiệp vụ cần đƣợc tiến hành hệ thống sau khảo sát thực tế sâu vào thành phần hệ thống Các bƣớc tiến hành: Diễn tả chức từ mức vật mức logic, từ mức đại thể mức chi tiết Xây dựng sơ đồ phân cấp chức Xây dựng dòng liệu b) Phân tích hệ thống liệu Phân tích hệ thống liệu việc phân tích cấu trúc thơng tin đƣợc dùng đƣợc tổ chức bên hệ thống khảo sát, xác định đƣợc mối quan hệ tự nhiên thành phần thơng tin, hay nói cách khác, trình lập lƣợc đồ khái niệm liệu, làm cho việc thiết kế sở liệu sau Việc phân tích liệu thƣờng thực qua hai giai đoạn: Đầu tiên lập lƣợc đồ liệu theo mơ hình thực thể/liên kết, nhằm phát huy mạnh tính trực quan dễ vận dụng mơ hình này, bao gồm: + Xác định kiểu thực thể với kiểu thuộc tính + Xác định mối quan hệ kiểu thực thể Tiếp hồn thiện lƣợc đồ liệu theo mơ hình quan hệ nhằm lợi dụng sở luận chặt chẽ mô hình việc chuẩn hóa lƣợc đồ, bao gồm: + Xác định kiểu thuộc tính kiểu thực thể + Chuẩn hóa danh sách thuộc tính, từ xác định kiểu thực thể đƣợc Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng chuẩn hóa + Xác định mối quan hệ Thiết kế hệ thống Trong giai đoạn phân tích nghiệp vụ túy xử cho quan điểm logic hệ thống, giai đoạn thiết kế hệ thống bao gồm việc xem xét cá khả cài đặt yêu cầu nghiệp vụ cách sử dụng máy tính Tùy theo quy mô hệ thống mà giai đoạn thiết kế áp dụng khác Sau tiến trình đơn giản thiết kế hệ thống: Thiết kế đƣợc xem xét hình tƣơng tác, liệu vào (các báo cáo) đến sở liệu tiến trình xử chi tiết bên Thiết kế vật lý: q trình chuyển mơ hình logic trừu tƣợng thành thiết kế vật hay đặc tả kỹ thuật Trong thiết kế vật cần phải định chọn ngơn ngữ lập trình, hệ sở liệu, cấu trúc file tổ chức liệu, phần cứng, hệ điều hành mơi trƣờng mạng cần xây dựng Hồn thiện chƣơng trình 1.3 Tổng quan SQL Server sở liệu quan hệ 1.3.1 Khái quát trình phát triển MS SQL Server SQL sản phẩm Database Engine hãng Microsoft, gây sốc thị trƣờng Microsoft có ý định đầu tƣ hỗ trợ cho sản phẩm đặc biệt việc đƣa MS SQL Server trở thành hệ thống sở liệu cơng nghiệp máy tính với hệ điều hành Windows NT Trong năm 1970, hãng IBM phát minh ngơn ngữ máy tính đƣợc thiết kế đặc trƣng dùng việc truy vấn sở liệu đƣợc gọi SEQEL (Strucured English Query Language) Theo thời gian , ngôn ngữ đƣợc bổ sung đến mức khơng ngơn ngữ dùng cho truy vấn mà tạo sở liệu quản tính bảo mật hệ thống sở liệu IBM cơng bố rộng rãi, đƣợc biết đến với tên gọi SQL Do gọi sequel hay đánh vần thành “S-Q-L” Có nhiều phiên khác SQL đƣợc dùng cho hệ thống sở liệu SQL Server Microsoft dùng phiên Transact-SQL, hay T- SQL, thay cho Transact SQL Microsoft bắt đầu xây dựng SQL Server (một sản phẩm sở liệu sử dụng ngôn ngữ SQL) với Sybase để dùng cho OS/2 Vào năm 1988 phiên thử nghiệm Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng “Ashton-Tate/Microsoft SQL Server” chạy môi trƣờng OS/2 đến năm 1989 phiên 1.0 đƣợc phát hành đánh dấu kết thúc liên kết với Ashton-Tate Năm 1990 phiên với tên Microsoft SQL Server 1.2 đƣợc phát hành với cơng cụ tiện ích, thƣ viện lập trình cơng cụ quản Phiên sửa lỗi cho phiên 1.0 chạy môi trƣờng OS/2 Điều quan trọng hỗ trợ client hệ điều hành Windows 3.0 Năm 1991 phát hành phiên Microsoft SQl Server1.11 Vào thời điểm này, Microsoft không tham gia phát triển Ó/2 với IBM mà dồn sứ theo đuổi phát triển hệ điều hành nhiều ngƣời dùng Windows NT Đầu năm 1992 phát hành phiên Microsoft SQL Server 4.2 gồm giao diện đồ họa quản sở liệu môi trƣờng Windows Cuối năm 1992 phiên MS SQL Server chạy môi trƣờng Windows NT đời Vào thời điểm này, Microsoft định tiếp tục phát triển môi trƣờng Windows NT Phiên hỗ trợ kiến trúc 32-bit Giữa năm 1995 phiên MS SQL Server 6.0 đƣợc phát hành với nhiều tính mới: tạo (replication), trỏ dịch chuyển đƣợc (scrollable) công cụ quản liệu Phiên trở thành đối thủ cạnh tranh thực sở liệu khác nhƣ: Sybase, Infomix Oracle database Đến năm 1996 phiên MS SQL Server đƣợc phát hành Phiên phù hợp với chuẩn SQL (ANSI SQL) Năm 1999 phiên SQL Server 7.0 đời Phiên máy sở liệu (Database Engine) hoàn tồn đƣợc xây dựng lại, đầy đủ mức độ khố cấp thấp, tiến trình truy vấn Nó bao gồm tiện ích quản Wizard Phiên đáp ứng yêu cầu khả mở rộng, phát triển từ ứng dụng cho máy để bàn đến ứng dụng thƣơng mại Internet Phiên chạy Windows NT Windows 9x Phiên cuối MS SQL Server 2000 đƣợc phát hành vào năm 2000 Phiên hỗ trợ cho XML, động tìm kiếm (Full text search) cho phép chạy môi trƣờng đa xử (Multiprocessor) 1.3.2 Vài nét sở liệu mơ hình quan hệ Cơ sở liệu quan hệ sở liệu bên đƣợc tổ chức thành bảng Các bảng đƣợc tổ chức cách nhóm liệu theo chủ đề có chứa Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng d) Sơ đồ luồng liệu mức tiến trình “báo cáo” g Loan card 4.1 Lập báo Yêu cầu báo cáo Báo cáo cáo k Sổ cố Giám đốc l Báo cáo 2.6 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 2.6.1 Mơ hình liên kết thực thể (ER) Xác định kiểu thực thể, thuộc tính thuộc tính khóa thực thể Stt Kiểu thực thể 01 ĐỘC GIẢ Thuộc tính Thuộc tính khố Mã thẻ thƣ viện,họ tên độc giả, địa độc giả, số Mã thẻ thƣ điện thoại độc giả, giới tính, tuổi,lớp, khóa học, viện khóa học, thời gian khóa học 02 THỦ THƢ Mã thủ thƣ, tên thủ thƣ, địa thủ thƣ, số điện thoại thủ thƣ 03 NHÀ CUNG Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa nhà CẤP cung cấp, số điện thoại nhà cung cấp Mã nhà cung cấp 04 SÁCH Mã sách Mã sách, tên sách, đơn vị tính, giá, năm xuất bản, nhà xuất bản, tập Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên 52 Mã thủ thƣ Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng Xác định liên kết NHÀ CUNG CẤP p THỦ THƢ ĐỘC GIẢ m m n SÁCH Nhập n Mƣợn p THỦ THƢ ĐỘC GIẢ m n m n SÁCH Lập BB p ĐỘC GIẢ THỦ THƢ SÁCH Trả p THỦ THƢ THỦ THƢ SÁCH n SÁCH m Ghi PT p ĐỘC GIẢ Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên 53 Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng Mơ hình ER mancc tenncc dienthoaincc tensach NHÀ CUNG CẤP namxuatban nhaxuatban p diachincc soluong masach ngaynhap soPN dongia gia SÁCH n NHẬP tap tacgia n n n sophieuthu ngaytra sdtTT m THỦ THƢ tenTT ngaymuon LẬP ngaythuctra BB p MƯỢN TRẢ sotien GHI m THỦ m THƢ PT noidung lydothu soPM maTT dcTT masuco tinhtrang diachi m tuoi p sdt Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên p ĐỘC GIẢ thoigiankh mathethuvien lop gioitinh tendocgia 54 tenkhoahoc giokhoahoc Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng Mơ hình liệu quan hệ Bƣớc 1: Áp dụng thuật tốn chuyển mơ hình quan hệ ER thành quan hệ sau: - Biểu diễn thực thể: NHÀ CUNG CẤP NHÀ CUNG CẤP (Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa nhà cung cấp, số điện thoại nhà cung cấp) ĐỘC GIẢ ĐỘC GIẢ (Mã thẻ thƣ viện, tên độc giả, địa độc giả, số điện thoại độc giả, lớp, khóa học, thời gian khóa học, khóa học, tên khóa học) THỦ THƢ THỦ THƢ (Mã thủ thƣ, tên thủ thƣ, địa thủ thƣ, số điện thoại thủ thƣ) SÁCH SÁCH (Mã sách, tên sách, năm xuất bản, nhà xuất bản, tập, giá, tác giả) - Biểu diễn mối quan hệ: Nhập sách PHIẾU NHẬP SÁCH (Số phiếu nhập, ngày nhập, mã nhà cung cấp, mã thủ thƣ, mã sách) Mƣợn trả PHIẾU MƢỢN TRẢ ( Số phiếu mƣợn, ngày mƣợn, ngày trả, ngày thực trả, mã sách,tên sách,mã thủ thƣ, mã thẻ thƣ viện, tình trạng) Lập biên cố BIÊN BẢN SỰ CỐ (mã cố, nội dung cố, ngày lập, mã thủ thƣ, mã thẻ thƣ viện, mã sách) Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên 55 Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng Ghi phiếu thu PHIẾU THU (Số phiếu thu, do, số tiền, mã thủ thƣ, mã thẻ thƣ viện, mã sách) Bước 2: Trong quan hệ ta nhận thấy số quan hệ dƣ thừa liệu Bởi ta tách thành quan hệ nhƣ sau: Nhập sách PHIẾU NHẬP SÁCH (Số phiếu nhập, ngày nhập, mã nhà cung cấp, mã thủ thƣ) DÒNG PHIẾU NHẬP (Số phiếu nhập, mã sách, số lƣợng) c) Các quan hệ NCC Mã ncc Tên ncc Địa ncc Số điện thoại ncc THỦ THƢ Mã thủ thƣ Tên thủ thƣ Địa thủ thƣ Số điện thoại thủ thƣ SÁCH Mã sách Tên sách Nhà XB NămXB Tác giả Giá Tập PHIẾU NHẬP SÁCH Số phiếu nhập Ngày nhập Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên Mã nhà cung cấp 56 Mã thủ thƣ Khóa 10-Khoa Công Nghệ Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng DỊNG PHIẾU NHẬP Số phiếu nhập Số lƣợng Mã sách PHIẾU MƢỢN TRẢ Số phiếu mƣợn Ngày mƣợn Ngày trả Ngày Mã thủ thực trả thƣ Mã thẻ thƣ Tình viện trạng Mã sách BIÊN BẢN SỰ CỐ Mã cố Nội dung cố Ngày lập Mã thủ thƣ Mã thẻ thƣ viện Mã sách PHIẾU THU Số phiếu thu Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên Số tiền Mã thẻ thƣ viện 57 Mã thủ thƣ Mã sách Khóa 10-Khoa Công Nghệ Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng 2.6.2 Mơ hình quan hệ Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên 58 Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 3.1 Sơ đồ chức hệ thống QUẢN THƢ VIỆN TẠI TRUNG TÂM APTECH HẢI PHÕNG NHẬP SÁCH 3.TRẢ SÁCH CHO MƢỢN 1.1 Lập phiếu đặt sách 2.1 Kiểm tra sách mƣợn 3.1 Ghi thơng tin trả vào loan card 1.2 Lập phiếu nhập sách 2.2 Lập phiếu mƣợn 3.2Lập biên cố 2.3 Ghi thông tin mƣợn vào loan card Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên BÁO CÁO 4.1 Báo cáo sách mƣợn 4.2 Báo cáo sách 3.3 Ghi phiếu thu 3.4 Ghi sổ cố 59 Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng 3.2 Thiết kế giao diện 3.2.1 Giao diện form “Cập nhật danh mục sách” Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên 60 Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng 3.2.2 Giao diện form “Cập nhật thông tin mƣợn trả sách” Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên 61 Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng 3.2.3 Giao diện form “Cập nhật thơng tin độc giả” Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên 62 Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng 3.2.4 Giao diện form “Cập nhật danh sách thủ thƣ” Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên 63 Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng 3.2.5 Giao diện form “Cập nhật thông tin biên cố” Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên 64 Khóa 10-Khoa Công Nghệ Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng KẾT LUẬN Việc áp dụng cơng nghệ thông tin tất lĩnh vực đời sống nhƣ xã hội làm thay đối diện mạo xã hội nhƣ đem lại tiện ích to lớn Với kiến thức đƣợc học thời gian năm qua Cùng với kinh nghiệm đƣợc thầy cô truyền cho, sau nhận đề tài tốt nghiệp em cố gắng khảo sát thực tế, đồng thời tham khảo học ngƣời trƣớc Thực tế giúp em biết cách tổ chức thiết kế chƣơng trình để áp dụng thực tế Và thấy đƣợc vai trò to lớn cơng nghệ thơng tin xã hội Nhờ mà giảm nhiều sức lực ngƣời mà đem lại hiệu cao cơng việc Mong muốn có giao diện thân thiện với ngƣời dùng, dễ thao tác sử dụng Nhƣng đáp ứng đƣợc chức mà hệ thống cần cung cấp mục tiêu mà đề tài hƣớng tới Tuy nhiên với trình độ thân nhiều hạn chế, chƣa thực hiểu hết đƣợc khả mà hệ thống xảy để nắm vững toàn vấn đề Mặc dù xây dựng đƣợc chƣơng tình gần gũi với ngƣời dùng nhƣng nhiều hạn chế chức Chính nên cần ý kiến đóng góp để đồ án hồn thiện Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên 65 Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản thƣ viện Aptech-Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin đại - PGS Nguyễn Văn Vỵ, nhà xuất thống kê Hà Nội- 2004 [2] Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin - PGS.TS: Nguyễn Văn Ba, nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội [3] Lập trình SQL SERVER 2000 - Đoàn Thiện Ngân, Đoàn Thị Thanh Diễm, Hoàng Đức Hải, nhà xuất lao động xã hội [4] Website thức trung tâm: http://hp-aptech.edu.vn/ Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên 66 Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thông Tin ... cho Aptech- Hải Phòng khẳng định đƣợc thƣơng hiệu lĩnh vực công nghệ thông tin Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên Khóa 10-Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lý thƣ viện Aptech- Hải Phòng. .. cảm ơn! Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2010 Sinh viên Bùi Thị Quỳnh Liên Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Liên Khóa 10-Khoa Công Nghệ Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lý thƣ viện Aptech- Hải Phòng LỜI... tin quản lý Trong HTTT, HTTT quản lý (Management Information System - MIS) đƣợc biết đến sớm phổ biến Đối tƣợng phục vụ HTTT quản lý thực rộng nhiều so với ý nghĩa thân tên gọi HTTT quản lý phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thư viện aptech hải phòng , Quản lý thư viện aptech hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay