Quản lý nhập xuất thiết bị tại công ty ECS

83 5 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:57

Bộ giáo dục đào tạo Bộ giáo dục đào tạo Tr-ờng đại học dân lập hải phòng Tr-ờng đại học dân lập hải phòng -o0o -o0o - x©y dựng ch-ơng trình QUảN nhập xuất thiết bị TạI CÔNG TY E.C.S đồ án tốt nghiệp đại học hệ quy Ngành: Công nghệ Thông tin xây dựng ch-ơng trình QUảN nhập xuất thiết bị TạI CÔNG TY E.C.S Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lan H-ơng Giáo viªn h-íng dÉn: Ths.Vò Anh Hïng M· sè sinh viªn: 1013101007 đồ án tốt nghiệp đại học hệ quy Ngành: Công nghệ Thông tin Hải Phòng - 2012 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: MƠ TẢ BÀI TỐN VÀ GIẢI PHÁP 1.1 MÔ TẢ VỀ CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ECS 1.2 MÔ TẢ BẰNG LỜI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.3 BẢNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC 1.4 SƠ ĐỒ TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ 10 1.5 GIẢI PHÁP 15 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 16 2.1 MƠ HÌNH NGHIỆP VỤ 16 2.1.1 BẢNG PHÂN TÍCH, XÁC ĐỊNH CÁC TÁC NHÂN, CHỨC NĂNG, HỒ SƠ: 16 2.1.2 BIỂU ĐỒ NGỮ CẢNH 18 2.1.3 NHÓM DẦN CÁC CHỨC NĂNG 20 2.1.4 SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 21 2.1.5 DANH SÁCH HỒ SƠ DỮ LIỆU SỬ DỤNG 24 2.1.6 MA TRẬN THỰC THỂ CHỨC NĂNG 25 2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 25 2.2.1 Sơ đồ luồng liệu mức 25 2.2.2 Sơ đồ luồng liệu mức 27 2.3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 32 2.3.1 Mơ hình liên kết thực thể (ER) 32 2.3.2 Mơ hình quan hệ: 37 2.3.3 Các bảng liệu vật lý: 44 CHƢƠNG 3: CƠ SỞ THUYẾT 48 3.1 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƢỚNG CẤU TRÚC 48 3.1.1 Các khái niệm hệ thống thông tin 48 3.1.2.Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hƣớng cấu trúc .50 3.2 THIẾT KẾ CSDL QUAN HỆ 51 3.2.1 Mơ hình liên kết thực thể E-R 51 3.3 CƠNG CỤ ĐỂ CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 53 3.3.1 Hệ QTCSDL SQL SERVER 53 3.3.2 Ngôn ngữ VISUAL BASIC.NET 56 3.3.2.1 Giới thiệu 56 3.3.2.2 Đặc điểm môi trƣờng NET 57 CHƢƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 58 4.1 MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH: 58 4.1.1 Giao diện chính: 58 4.1.2 Giao diện cập nhật liệu: 59 4.1.3 Giao diện xử liệu: 61 4.1.4 Một số báo cáo: 69 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHÀO 75 DANH MỤC CÁC HỒ SƠ DỮ LIỆU 76 LỜI MỞ ĐẦU Trong suốt thời gian học tập rèn luyện dƣới mái trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng, đồ án tốt nghiệp dấu ấn quan trọng đánh dấu việc sinh viên hồn thành nhiệm vụ ghế giảng đƣờng Đại học Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp mình, em cố gắng để trình bày tồn phần mơ tả bái tốn, phân tích thiết kế cài đặt chƣơng trình “Quản nhập xuất thiết bị công ty ECS” Thông qua đồ án tốt nghiệp, em mong muốn hệ thống hố lại tồn kiến thức học nhƣ học hỏi thêm thuyết viết phần mềm đƣợc ứng dụng rộng rãi phổ biến Do khả thời gian hạn chế, đồ án tốt nghiệp khơng thể tránh khỏi sai sót Em mong nhận đƣợc dạy góp ý thầy cô nhƣ bạn sinh viên khác để viết phần mềm nhƣ phần mềm sống sau hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy, trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý giá cho em nhƣ bạn sinh viên khác suốt thời gian học qua Đặc biệt, thông qua em xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo ThS Vũ Anh Hùng – giảng viên khoa cơng nghệ thơng tin, tận tình hƣớng dẫn em thực thành công đồ án Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 06 tháng 07 năm 2012 Sinh viên Nguyễn Thị Lan Hƣơng CHƢƠNG MƠ TẢ BÀI TỐN VÀ GIẢI PHÁP 1.1 MÔ TẢ VỀ CÔNG TY TNHH TM VÀ ƢD CƠNG NGHỆ ECS * Lĩnh vực hoạt động: Cơng ty TNHH thƣơng mại ứng dụng công nghệ E.C.S_số 234A Đà Nẵng Ngơ Quyền - Hải Phòng đƣợc thành lập từ năm 2001, đến quy mô hoạt động công ty ngày phát triển, phong phú số lƣợng, mẫu mã, chủng loại hàng hóa Hoạt động cơng ty bao gồm hai lĩnh vực : - Chuyên cung cấp linh kiện máy tính, máy quay, máy in, máy fax, máy scan, máy foto, Camera giám sát, thiết bị an ninh chống trộm, đa dạng chủng loại, mẫu mã, cho đại khách hàng lẻ - Sửa chữa, bảo hành thiết bị máy tính, máy in Cơng ty phát triển với phƣơng châm bán giá, chất lƣợng, không bán hàng nhái, hàng giả, chất lƣợng Và với chất lƣợng bảo hành khơng đâu có nhƣ: “ đổi vòng tháng”, “ cháy nổ IC bảo hành” Đồng thời cơng ty có đội ngũ kỹ thuật viên động, nhiều kinh nhiệm, trả lời tƣ vấn kỹ thuật trực tiếp cho khách hàng (24/7) Cơng ty có dịch vụ giao hàng tận nhà để tiết kiệm thời gian công sức cho khách hàng Nhờ mà hoạt động kinh doanh cơng ty ngày phát triển * Sơ đồ tổ chức cơng ty: Giám đốc Phòng kinh doanh Kinh doanh Kế tốn / Thủ quỹ Phòng kĩ thuật Bộ phận kho 1.2 MÔ TẢ BẰNG LỜI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY a MUA HÀNG: Dựa việc kiểm kê hàng hóa hàng ngày nhân viên kho, thủ kho thống kê đƣợc số lƣợng còn/hết mặt hàng lập danh sách hàng hết để nhân viên kinh doanh làm nhập thêm hàng Để đặt hàng, nhân viên kinh doanh yêu cầu báo giá sản phẩm nhà cung cấp để lựa chọn công ty cung cấp mặt hàng tốt mà giá hợp để tiến hành nhập hàng Các nhà cung cấp kiểm tra kho, hết hàng thơng báo hết hàng cho cơng ty, ngƣợc lại lập gửi báo giá Nhân viên kinh doanh đọc báo giá lựa chọn sản phẩm, hợp lý(giá tốt, có bảo hành, hàng hãng…) nhập hàng, ngƣợc lại khơng nhập Hình thức đặt hàng: trực tiếp, cách gọi điện thoại đặt hàng đặt hàng qua yahoo Nhà cung cấp giao hàng cho công ty kèm theo giấy tờ: phiếu xuất kho (kiêm bảo hành), hóa đơn VAT Thủ kho ngƣời nhận hàng kiểm tra hàng hóa , xem có với số lƣợng ghi phiếu xuất kho hay khơng, hàng hóa có bị trầy xƣớc khơng, có đủ tem (hoặc phiếu) bảo hành khơng Nếu có cố (khơng đủ bị lỗi) trả lại hàng, ngƣợc lại nhận nhập hàng vào kho, hóa đơn VAT đƣợc giao cho kế tốn, phiếu xuất kho đƣợc giao cho phận kinh doanh Kế toán lập phiếu chi toán tiền cho nhà cung cấp Các thông tin mua hàng đƣợc thủ kho ghi sổ nhập hàng b BÁN HÀNG: Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng cơng ty yêu cầu báo giá, thủ kho kiểm tra kho xem mặt hàng khơng, hết thơng báo hết hàng cho khách, ngƣợc lại nhân viên kinh doanh lậpvà gửi báo giá, báo giá cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm mà khách hàng quan tâm Khách hàng đọc báo giá , đồng ý đặt mua, ngƣợc lại không Nhân viên kinh doanh làm phiếu xuất kho , kế tốn viết hóa đơn VAT trả cho khách Phiếu xuất kho đƣợc in thành liên: liên trả cho khách hàng, liên trả kho, liên trả cho kế toán Kế toán lập phiếu thu hóa đơn VAT thu tiền khách Hàng đƣợc giao cho khách kèm với phiếu xuất kho, hóa đơn VAT.Thủ kho quản lí hàng xuất kho cách lƣu lại phiếu xuất kho c BẢO HÀNH: Khi khách hàng mang thiết bị đến yêu cầu bảo hành nhân viên kĩ thuật kiểm tra tem bảo hành thiết bị: - Còn hạn bảo hành: kiểm tra tem cơng ty có hợp lệ (có tem cơng ty tem ngun vẹn) hay khơng: + Có hợp lệ: nhận hàng bảo hành cho khách, lập phiếu nhận sửa chữa - bảo hành Với lỗi mà nhân viên kĩ thuật sửa chữa đƣợc bảo hành cơng ty, ngƣợc lại, với lỗi lớn, bảo hành đƣợc nhân viên kĩ thuật gửi hàng bảo hành tới nhà cung cấp thông qua phiếu gửi bảo hành, nhà cung cấp nhận hàng bảo hành theo tem họ thiết bị + Không hợp lệ (khơng có tem cơng ty có nhƣng tem khơng ngun vẹn): thơng báo đề xuất bảo hành dịch vụ cho khách hàng, khách đồng ý nhân viên kĩ thuật lập phiếu nhận sửa chữa - bảo hành, kế toán lập phiếu thu thu tiền khách - Hết hạn bảo hành (hoặc trƣờng hợp khơng có tem hay phiếu bảo hành): thông báo đề xuất bảo hành dịch vụ cho khách hàng, khách đồng ý nhân viên kĩ thuật lập phiếu nhận sửa chữa - bảo hành, kế toán lập phiếu thu thu tiền khách Các thông tin bảo hành đƣợc nhân viên kĩ thuật ghi sổ dịch vụ d SỬA CHỮA: Khi khách hàng mang thiết bị đến công ty yêu cầu sửa chữa, nhân viên kĩ thuật công ty nhận thiết bị kiểm tra sơ bộ: - Có thể sửa: nhân viên kĩ thuật lập phiếu nhận sửa chữa - bảo hành tiến hành sửa chữa, kế toán lập phiếu thu thu tiền, sau nhân viên kĩ thuật sửa chữa xong trả hàng cho khách - Không thể sửa: thông báo tƣ vấn mua mới, khách đồng ý giao hàng cho khách kèm theo phiếu xuất kho hóa đơn VAT, kế tốn lập phiếu thu thu tiền khách Các thông tin sửa chữa đƣợc nhân viên kĩ thuật ghi sổ dịch vụ e BÁO CÁO: Giám đốc công ty yêu cầu lập báo cáo với phận báo cáo sau tuần Nhân viên kinh doanh lập báo cáo mua bán dựa vào phiếu bán hàng/nhập hàng, nhân viên kĩ thuật lập báo cáo dịch vụ (sửa chữa, bảo hành) dựa vào sổ dịch vụ, thủ kho lập báo cáo tình hình xuất /nhập kho hàng dựa phiếu xuất kho/nhập kho, riêng kế toán phải lập báo cáo thu/chi chi tiết ngày dựa phiếu thu phiếu chi để báo cáo ngày Sau nộp báo cáo cho giám đốc 1.3 STT BẢNG NỘI DUNG CƠNG VIỆC Tên cơng việc Đối tƣợng thực Lập danh sách hàng hết Thủ kho Yêu cầu báo giá Kiểm tra hàng kho Lập gửi báo giá Đọc báo giá lựa chọn Nhập hàng Thông báo hết hàng Giao hàng Nhân viên kinh doanh Nhà cung cấp Nhân viên kinh doanh Nhà cung cấp Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Nhà cung cấp Nhà cung cấp Nhà cung cấp Nhân viên kinh doanh Nhà cung cấp 10 Kiểm tra hàng hóa Trả lại hàng 11 12 13 14 15 16 17 Nhận đổi lại hàng Nhập hàng vào kho Lập phiếu chi Ghi sổ nhập hàng Yêu cầu báo giá Kiểm tra kho Thông báo hết hàng 18 Lập gửi báo giá 19 20 Đọc báo giá Đặt mua 21 22 23 Lập phiếu xuất kho Lập phiếu thu hóa đơn VAT Thu tiền 24 Nhận hàng 25 26 27 28 Yêu cầu bảo hành Kiểm tra tem bảo hành Kiểm tra tem công ty Thông báo đè xuất bảo hành dịch vụ Nhận hàng bảo hành Gửi hàng bảo hành 29 30 Thủ kho Thủ kho Nhà cung cấp Nhà cung cấp Thủ kho Kế toán Thủ kho Khách hàng Thủ kho Thủ kho Khách hàng Nhân viên kinh doanh Khách hàng Khách hàng Nhân viên kinh doanh Khách hàng Nhân viên kinh doanh Kế toán Kế toán Khách hàng Khách hàng HSDL Danh sách hàng hết Báo giá Báo giá - Phiếu xuất kho - Hóa đơn VAT Phiếu chi Sổ nhập hàng Báo giá Báo giá Phiếu xuất kho - Phiếu thu - Hóa đơn VAT - Phiếu xuất kho - Hóa đơn VAT Khách hàng Nhân viên kĩ thuật Nhân viên kĩ thuật Nhân viên kĩ thuật Nhân viên kĩ thuật Phiếu gửi bảo hành 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Nhận hàng bảo hành Lập phiếu nhận sửa chữa bảo hành Ghi sổ dịch vụ Yêu cầu sửa chữa Nhận thiết bị kiểm tra sơ Thông báo tƣ vấn mua Giao hàng Ghi sổ dịch vụ Yêu cầu lập báo cáo Lập báo cáo mua bán hàng hóa Lập báo cáo thu/chi Lập báo cáo dịch vụ Lập báo cáo nhập/xuất kho hàng Nộp báo cáo Nhà cung cấp Nhà cung cấp Nhân viên kĩ thuật Khách hàng Nhân viên kĩ thuật Khách hàng Nhân viên kĩ thuật Nhân viên kĩ thuật Khách hàng Nhân viên kĩ thuật Nhân viên kĩ thuật Giám đốc Nhân viên kinh doanh Kế toán Nhân viên kĩ thuật Thủ kho Nhân viên kinh doanh Kế toán Nhân viên kĩ thuật Thủ kho Giám đốc Phiếu nhận sửa chữa bảo hành Sổ dịch vụ Sổ dịch vụ Báo cáo mua bán hàng hóa Báo cáo thu/chi Báo cáo dịch vụ Báo cáo nhập/xuất kho hàng - Báo cáo mua bán hàng hóa - Báo cáo thu/chi - Báo cáo dịch vụ - Báo cáo nhập/xuất kho hàng 1.4 SƠ ĐỒ TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ a) Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Nhập hàng Nhà cung cấp Thủ kho Nhân viên kinh doanh Kế toán HSDL Bảng kiểm kho Lập danh sách hàng hết Yêu cầu báo giá Kiểm tra hàng kho Còn Hết Lập gửi báo giá Danh sách hàng hết Thông báo hết hàng Bản báo giá Đọc báo giá lựa chọn Hợp Nhập hàng Phiếu xuất kho Giao hàng Khơng ốc ự s c ó ợhKhơng lýp ố c Nhận đổi lại hàng Hóa đơn VAT Kiểm tra hàng Trả lại hàng Lập Nhập hàng vào kho Ghi sổ phiếu chi nhập hàng Phiếu chi Sổ nhập hàng Hình 1.2: Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Nhập hàng 10 h Phiếu thu tiền: i Phiếu chi tiền: 68 4.1.4 Một số báo cáo: a Báo cáo mua bán hàng hóa: 69 b Báo cáo nhập/xuất kho: 70 c Báo cáo bảo hành: 71 d Báo cáo sửa chữa: 72 e Báo cáo thu chi 73 KẾT LUẬN Sau xây dựng xong chƣơng trình Quản nhập xuất thiết bị công ty E.C.S, em nhận thấy rằng: * Chƣơng trình giải đƣợc công việc cụ thể nhƣ sau: + Mô tả đƣợc đầy đủ nghiệp vụ toán quản theo dõi công việc nhập xuất thiết bị hàng ngày công ty E.C.S đƣa đƣợc giải pháp cho tốn + Phân tích, xác định đƣợc mơ hình nghiệp vụ, sơ đồ luồng liệu, sơ sở liệu quan hệ + Phân tích thiết kế hệ thống theo hƣớng cấu trúc + Thiết kế đƣợc sở liệu quan hệ để lƣu trữ liệu + Tìm hiểu hệ quản trị sở liệu SQL Server ngơn ngữ lập trình Visual Basic.NET + Cài đặt chƣơng trình theo mơ hình Client-Server, tạo giao diện cập nhật xử liệu giúp cho việc nhập liệu chi tiết trở lên thuận tiện hơn, tạo báo cáo nhanh chóng thuận tiện cho ngƣời sử dụng * Chƣơng trình hạn chế: chƣa quản đƣợc lƣợng hàng tồn kho * Hƣớng phát triển: xây dựng chƣơng trình tối ƣu hóa cơng việc quản kho để ngƣời dùng sử dụng quản kho hàng cách thuận tiện dễ dàng hơn, giảm số lƣợng nhân viên kho, tiết kiệm chi phí cho cơng ty 74 TÀI LIỆU THAM KHÀO PGS TS Nguyễn Văn Vỵ (2004), Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thơng tin, NXB thống kê, Hà nội PGS.Vũ Đức Thi (1997), Cơ sở liệu kiến thức thực hành, Nhà xuất thống kê – Hà nội KS.Hoàng Anh Quang (2006), Tự học SQL Server 2005 10 tiếng, Nhà xuất văn hóa thơng tin KS.Đinh Xn Lâm (2004), Những bải thực hành Visual Basic.NET bản, Nhà xuất thống kê 75 DANH MỤC CÁC HỒ SƠ DỮ LIỆU a) Phiếu xuất kho: 76 b) Hóa đơn VAT: 77 c) Báo giá: 78 d) Báo cáo thu chi: e) Báo cáo dịch vụ: 79 f) Phiếu thu: g) Phiếu chi: 80 h) Bản kiểm kho 81 i) Phiếu nhận sửa chữa kiêm nhận bảo hành j) Phiếu gửi bảo hành 82 ... tốn, phân tích thiết kế cài đặt chƣơng trình Quản lý nhập xuất thiết bị công ty ECS Thông qua đồ án tốt nghiệp, em mong muốn hệ thống hố lại tồn kiến thức học nhƣ học hỏi thêm lý thuyết viết... hàng (30) Lập danh xuất kho /nhập kho (31) Lập báo cáo dịch vụ (32) Lập báo cáo thu/chi Nhóm lần Nhóm lần Nhập hàng Bán hàng HỆ THỐNG NHẬP Bảo hành XUẤT THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY ECS Sửa chữa Báo cáo... TẠI CÔNG TY ECS Sửa chữa Báo cáo 20 2.1.4 SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG a) Sơ đồ: QUẢN LÝ NHẬP XUẤT THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY ECS NHẬP HÀNG BÁN HÀNG BẢO HÀNH 1.1 Lập danh sách hàng hết 2.1 Kiểm tra kho 3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhập xuất thiết bị tại công ty ECS , Quản lý nhập xuất thiết bị tại công ty ECS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay