Quản lý kinh doanh công ty dệt xuân hường

94 6 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:57

MỤC LỤC CHƢƠNG KHẢO SÁT HỆ THỐNG .1 1.1 Giới thiệu hệ thống 1.1.1 Mô tả chung 1.1.2 Các nghiệp vụ 1.1.3 Sơ đồ tổ chức 1.2 Các hồ sơ 1.3 Những khó khăn 1.4 Mục tiêu làm luận văn .9 1.5 Phƣơng pháp, ý tƣởng mặt công nghệ 10 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP LUẬN CỦA PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HƢỚNG CẤU TRÚC .12 2.1 Các khái niệm .12 2.1.1 Hệ thống 12 2.1.2 Hệ thống thông tin .12 2.1.3 Các đặc điểm phương pháp phân tích thiết kế có cấu trúc 13 2.1.4 Quan điểm vòng đời (chu trình sống ) HTTT .14 2.1.5 Phương pháp mơ hình hóa 17 2.2 Các loại mô hình phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc 18 2.2.1 Mơ hình xử 18 2.2.2 Mơ hình liệu 19 2.2.3 Mơ hình khái niệm liệu 23 2.2.4 Mơ hình CSDL logic ( Mơ hình E_R ) 25 2.3 Quy trình phân tích thiết kế theo hƣớng cấu trúc 27 2.3.1 Đề cương bước mơ hình phân tích thiết kế ứng 27 2.3.2.Quy trình 28 CHƢƠNG PHÂN TÍCH 29 3.1 Các mơ hình nghiệp vụ 29 3.1.1 Sơ đồ ngữ cảnh 29 3.1.2 Sơ đồ phân cấp chức 30 3.1.3 Ma trận thực thể chức 31 3.2 Các mơ hình phân tích .32 3.2.1 Sơ đồ luồng liệu mức 32 3.2.2 Sơ đồ luồng liệu mức 33 3.2.3 Mơ hình khái niệm liệu 37 CHƢƠNG THIẾT KẾ 45 4.1 Xây dựng sở liệu logic 45 4.2 Sơ đồ quan hệ mơ hình liệ 46 4.3 Thiết kế sở liệu vật .47 4.4 Thiết kế đầu 58 4.5 Xác định luồng hệ thống 60 4.6 Hệ thống giao diện tƣơng tác hệ thống ( kiến trúc ) 69 4.7 Thiết kế giao diện .70 CHƢƠNG LẬP TRÌNH THỬ NGHIỆM 75 5.1 Giới thiệu hệ quản trị sở liệu SQL Server 75 5.2 Giới thiệu ngơn ngữ lập trình (VB6) 82 5.3 Các giao diện .83 5.4 Cách cài đặt chƣơng trình 88 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 CHƢƠNG KHẢO SÁT HỆ THỐNG 1.1 Giới thiệu hệ thống 1.1.1 Mô tả chung Công ty dệt Xuân Hường chuyên nhận đặt dệt vải cho khách hàng với số lượng lớn Quy trình nghiệp vụ công ty sau: a Bộ phận kinh doanh: - Tiếp nhận đặt hàng: + Nhận thông tin đặt hàng từ khách hàng thông qua biểu mẫu đặt hàng + Nếu khách hàng đặt dệt mẫu vải công ty trước đây, yêu cầu khách hàng cung cấp mã mẫu vải (Công ty cung cấp mã cho khách hàng lần dệt trước) Nếu mẫu dệt trước khơng cần qua giai đoạn dệt thử, phận tiếp nhận đặt hàng thoả thuận giá với khách hàng lập hợp đồng đặt hàng (mã mẫu vải, khổ vải ngang, khổ vải dọc, số lượng, giá, đợt giao hàng thoả thuận, lần toán, …) + Nếu mẫu dệt mới, lập biên nhận tiền đặt cọc để tiến hành dệt thử mẫu vải Chuyển thông tin xuống phận kỹ thuật để tiến hành dệt thử Sau mẫu vải dệt thử thành cơng tiến hành thoả thuận giá lập hợp đồng đặt hàng + Sau có hợp đồng chuyển thông tin xuống phận kỹ thuật sản xuất để thực dệt vải theo hợp đồng Đặt hàng với nhà cung cấp sợi: Lập đơn hàng với nhà cung cấp sợi (loại sợi, chiều dài sợi, màu sợi, số lượng (kg), đơn giá, ngày giao) Sau chuyển đơn đặt hàng xuống phận quản kho để phần nhận hàng từ nhà cung cấp - - Đặt hàng với sở nhuộm: Đặt hàng với sở nhuộm để nhuộm vải dệt xong (số lượng vải (kg), đơn giá, ngày giao, đính kèm mẫu hoa văn để nhuộm,…) Sau chuyển đơn đặt hàng phận quản kho để giao nhận hàng Giao hàng: Khi đến ngày giao hàng thoả thuận hợp đồng, phận kinh doanh yêu cầu phận quản kho chuẩn bị hàng giao Bộ phận kinh doanh thực thủ tục nhận toán tiền lập phiếu giao hàng Bộ phận quản kho có trách nhiệm giao hàng lập chứng từ xuất kho - b Bộ phận kỹ thuật sản xuất - Dệt thử, sau cung cấp thơng tin cho phòng kinh doanh: dệt có thành cơng hay khơng, thơng tin chi tiết loại sợi số lượng sợi cần thiết, để phòng kinh doanh làm sở thương lượng giá với khách hàng - Dệt vải theo yêu cầu hợp đồng: liên hệ phận quản kho để nhận sợi sau chuyển hàng dệt kho c Bộ phận quản kho - Thực công việc tiếp nhận hàng, nhập kho xuất kho, bao gồm: nhận sợi vải từ nhà cung cấp, xuất sợi cho phận sản xuất, nhận hàng vải dệt xuất vải nhuộm, nhận vải nhuộm về, giao hàng cho khách hàng - Lập chứng từ cho tất lần nhập xuất kho chuyển cho phận kinh doanh theo dõi, toán… 1.1.2 Các nghiệp vụ Nhận yêu cầu khách hàng, nhập, xuất, đặt cọc, quản số hàng tồn kho công nợ, công tác đặt hàng Nhận yêu cầu khách hàng: Bộ phận kinh doanh tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng lập phiếu đề nghị mua hàng, sau thoả thuận lập hợp đồng kèm hoá đơn đặt cọc - Nhập hàng: Khi nhập hàng thủ kho kế toán cần phải thực cập nhật giao lại cho người giao hàng phiếu nhận hàng - Xuất hàng: Gồm có loại - Xuất hàng sang phận khác để sản xuất: phận kho xuất hàng theo yêu cầu phận kỹ thuật sản xuất để thực việc chế biến thành hàng theo đơn đặt khách Trong trường hợp phận kinh doanh kho phải lập phiếu xuất hàng theo giá vốn giao hàng cho phận kỹ thuật sản xuất + Xuất hàng cho sở nhuộm + + Xuất hàng cho khách hàng: Bộ phận kinh doanh thực thủ tục nhận toán tiền lập phiếu giao hàng Bộ phận kho có trách nhiệm giao hàng lập chứng từ xuất kho Đặt cọc: Sau phận tiếp nhận đặt hàng lập hoá đơn biên nhận xong yêu cầu khách hàng đặt cọc (Khách hàng nhận hoá đơn đặt cọc) - Quản tồn kho: Quản hàng xuất nhập tồn, kiểm kê hàng tồn kho tiền hàng định kỳ Mỗi phiếu nhập xuất toán trực tiếp phải lập phiếu thu chi tương ứng để quản công nợ khách hàng - Công tác đặt hàng: Nhân viên kho phận kinh doanh phải theo dõi nhu cầu tình hình đặt hàng khách hàng để từ lập kế hoạch đặt hàng Đây điều kiện cần thiết phải đặt hàng xác cân đối mã hàng phù hợp thị trường, dự trữ vừa phải, tránh việc tồn kho 1.1.3 Sơ đồ tổ chức - CÔNG TY DỆT (Ban Lãnh Đạo) Bộ phận kinh doanh Bộ phận tiếp nhận khách hàng Bộ phận đặt hàng với nhà cung cấp Bộ phận đặt hàng với sở nhuộm Bộ phận kỹ thuật - sản xuất Bộ phận dệt Bộ phận nhận hàng dệt Bộ phận quản kho Bộ phận nhận hàng xuất hàng Bộ phận giao hàng Bộ phận lập chứng từ 1.2 Các hồ sơ 1.2.1.Hợp đồng HỢP ĐỒNG ĐẶT DỆT Số:……………………… Ngày:…………………… Bên A: Người đại diện công ty:…………… Chức vụ: ………………………… Điện thoại: ……………………… Số tài khoản: ……………………… Tại ngân hàng:…………………… Bên B: Họ tên khách: …………………… Địa chỉ: ……………………………… Điện thoại: ………………………… Số tài khoản: ……………………… Tại ngân hàng: ……………………… Đơn giá hình thức tốn: STT Tên SP Quy cách Đơn vị Số lƣợng Giá Thành tiền Tổng tiền: Số lần giao hàng:………………………………… Số lần toán:……………………………… Ngày giao sản phẩm:…………………………… Hạn cuối giao sản phẩm:……………………………………………… Trách nhiệm bên: Bên A Bên B ………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Điều khoản cụ thể: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Điều khoản chung: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày… tháng……năm …… Đại diện bên A Đại diện bên B 1.2.2 Bảng định mức nguyên vật liệu sản phẩm BẢNG ĐỊNH MỨC Tên sản phẩm: …………………………………………………………………………… Quy cách: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Đơn vị tính:………………………………………………………………………… STT Tên NVL Mơ tả Đơn vị Số lƣợng Ghi 1.2.3 Phiếu đặt mua nguyên vật liệu PHIẾU ĐẶT MUA NGUYÊN VẬT LIỆU Số: ……………………………… Ngày:…………………… Tên NCC:…………………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Điện thoại:…………………………………………………………………………… Email:………………………………………………………………………………… Số tài khoản:………………………………………………………………………… STT Tên NVL Mô tả Đơn vị Số lƣợng Giá Thành tiền Tổng tiền: Thời gian giao hàng:………………………………… Người viết phiếu Ký duyệt lãnh đạo 1.2.4 Phiếu nhập nguyên vật liệu PHIẾU NHẬP NGUYÊN VẬT LIỆU ( Theo số phiếu đặt số:…………… ) Số:………………………………… Ngày:……………………………… Tên NCC:…………………………… Tên kho:………………………………… Địa chỉ:……………………………… STT Tên NVL Địa chỉ: ………………………………… Mô tả Đơn vị Số lƣợng 1.2.5 Phiếu xuất nguyên vật liệu PHIẾU XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU Số:………………………… Ngày:……………………… Tên ĐVSX:…………………………… Tên kho:…………………………… Địa chỉ:………………………………… Địa chỉ:…………………………… Tên thành phẩm giao để sản xuất:……………………………………………… Số lượng thành phẩm giao:……… Đơn vị tính:……………………… Quy cách thành phẩm: STT Tên NVL Đơn vị Số lƣợng 1.2.6 Phiếu nhập thành phẩm vào kho PHIẾU NHẬP THÀNH PHẨM Tên ĐVSX:……………………………… Số:…………………………… Ngày:………………………… Tên kho:………………………… Địa chỉ:…………………………………… Địa chỉ:………………………… STT Tên thành phẩm Đơn vị Quy cách Số lƣợng 1.2.7 Phiếu đặt nhuộm PHIẾU ĐẶT NHUỘM Số:………………………………… Ngày:……………………………… Tên sở nhuộm:…….……………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Số tài khoản:………………………………………………………………………… STT Tên thành phẩm Quy cách Đơn vị Số lƣợng Yêu cầu mầu Giá Thành tiền 1.2.8 Phiếu xuất thành phẩm PHIẾU XUẤT THÀNH PHẨM ( Theo phiếu đặt nhuộm thành phẩm số:…………………… ) Số:…………………………… Ngày:………………………… Tên CSN:……………………………… Địa chỉ:………………………………… STT Tên thành phẩm Đơn vị Tên kho:………………………… Địa chỉ:…………………………… Số lƣợng Mầu nhuộm 1.2.9 Phiếu nhập sản phẩm PHIẾU NHẬP SẢN PHẨM ( Theo số phiếu xuất thành phẩm số:…………………………….) Tên CSN:……………………………… Số:……………………………… Ngày:…………………………… Tên kho:…………………………… Địa chỉ:………………………………… Địa chỉ:…………………………… STT Tên sản phẩm ( Thành phẩm nhuộm) Đơn vị Số lƣợng Hình thành phần chủ yếu hệ quản trị sở liệu Tại đáy kiến trúc, thấy biểu diễn thiết bị lưu trữ sở liệu Chú ý thành phần không chứa liệu lưu trữ sở liệu mà bao gồm siêu liệu, tức thông tin cấu trúc sở liệu tệp mục liệu Trong hình thấy quản không gian lưu trữ mà nhiệm vụ lấy thơng tin yêu cầu từ thiết bị lưu trữ liệu thay đổi thông tin yêu cầu mức hệ thống Thành phần mô tơ đánh giá truy vấn hay xử câu hỏi Nhiệm vụ tìm phương án tốt cho thao tác yêu cầu phát lệnh cho quản lưu trữ để thực thi thao tác Bộ quản trị giao dịch có trách nhiệm đảm bảo tính tồn vẹn hệ thống Kết hợp với quản chế khoá quản khôi phục, đảm bảo thao tác thực theo thứ tự (quản tương tranh) hệ thống khơng bị liệu chí có lỗi xảy Bộ quản trị giao dịch tương tác với quản lưu trữ việc xử giao dịch thường kéo theo việc lưu trữ nhật ký thay đổi liệu để gặp lỗi, thay đổi chưa ghi vào đĩa thực lại khơi phục lại.Tại đỉnh kiến trúc, thấy kiểu thao tác hệ quản trị sở liệu: - Thông qua giao diện truy vấn chung: hệ quản trị sở liệu thường cho phép người sử dụng gõ trực tiếp truy vấn SQL thơng qua giao diện có sẵn Thơng thường giao diện thường thể dạng số cơng cụ tích hợp trực tiếp vào hệ quản trị sở liệu thường dành cho người sử dụng chuyên sâu, hiểu biết hệ thống - Thơng qua chương trình ứng dụng: Một hệ quản trị sở liệu điển hình cho phép người lập trình viết chương trình ứng dụng gọi đến hệ quản trị sở liệu truy vấn liệu sở liệu Các truy vấn đưa thông qua giao diện đặc biệt chứa hộp thoại Một người sử dụng đưa câu truy vấn tuỳ ý thông qua giao diện này, nói chung dễ dàng họ sử dụng giao diện so với việc phải viết truy vấn trực tiếp SQL c Lưu trữ liệu hệ quản trị sở liệu Các sở liệu thường đòi hỏi khối lượng lớn không gian lưu trữ Các sở liệu hợp thường đo theo đơn vị gigabyte hay chí 77 terabyte Do nhớ máy tính khơng thể lưu trữ nhiều liệu vậy, nên liệu thường lưu thiết bị nhớ đĩa từ, băng từ, đĩa quang Trong trình làm việc với sở liệu, liệu chuyển thiết bị lưu trữ ngồi nhớ Sự di chuyển liệu thường chậm so với tốc độ xử trung tâm, hệ quản trị sở liệu thường phải tổ chức lưu trữ liệu vật cho tối thiểu hoá số yêu cầu chuyển đổi liệu thiết bị lưu trữ ngồi nhớ Như vậy, việc lưu trữ liệu hệ quản trị sở liệu thực thông qua quản lưu trữ Đây thực chất mơđun chương trình cung cấp giao diện liệu lưu trữ sở liệu mức thấp chương trình ứng dụng hay truy vấn thực hệ thống Bộ quản lưu trữ có trách nhiệm tương tác với quản tệp phương pháp truy nhập Dữ liệu gốc lưu trữ thiết bị lưu trữ sử dụng hệ thống xử tệp thường cung cấp hệ điều hành Bộ quản lưu trữ dịch câu lệnh ngôn ngữ SQL thành lệnh hệ thống xử tệp mức thấp Do vậy, quản lưu trữ có trách nhiệm lưu trữ, tìm kiếm cập nhật liệu sở liệu d Truy vấn hệ quản trị sở liệu Hệ quản trị sở liệu nhận câu lệnh SQL thông qua giao diện người dùng, lên kế hoạch đánh giá câu lệnh, thực câu lệnh sở liệu trả lại kết cho người sử dụng Khi người sử dụng đưa câu lệnh truy vấn, tối ưu hố truy vấn tiến hành phân tích câu lệnh cách sử dụng thông tin liệu lưu sở liệu, mục nên sử dụng, phần thực trước, phần thực sau để đưa phương án thực hiệu khả cho câu lệnh Một phương án thực kế hoạch cụ thể để đánh giá câu hỏi, thường biểu diễn dạng phép tốn quan hệ Thơng qua phương án này, câu lệnh chuyển tiếp xuống lớp để thực Sau thực xong, liệu trả về, chúng đưa trở lại cho người sử dụng đưa câu lệnh truy vấn e Hệ quản trị sở liệu SQL Server Microsoft SQL Server hệ quản trị sở liệu công ty Microsoft xây dựng Là hệ quản trị sở liệu phục vụ cho hệ thống nhỏ 78 lúc ban đầu, ngày nay, Microsoft SQL Server khơng ngừng đổi mới, hồn thiện ngày đáp ứng yêu cầu khắt khe tính tiện dụng, khả quản sở liệu Phiên rút gọn Microsoft SQL Server MSDE (Microsoft SQL Server Desktop Engine) đưa phục vụ cho sản phẩm khác Microsoft như: Visual Foxpro, MS Access, MS Web Matrix, sản phẩm khác Hiện tại, MSDE bị giới hạn mức GB nhớ, kết nối đồng thời, khơng có cơng cụ để quản trị Microsoft SQL Server sử dụng biến thể ngôn ngữ SQL, Transact-SQL, tập bao ngôn ngữ chuẩn SQL-92 (Tiêu chuẩn ISO cho SQL, chứng nhận vào năm 1992) T-SQL gọi tập bao SQL-92 có hỗ trợ thêm cú pháp sử dụng việc viết thủ tục lưu trực tiếp sở liệu (stored procedures), thực giao dịch (transactions support) Theo số liệu thống kê hãng Gartner, vào tháng 09 năm 2001, Microsoft SQL Server chiếm khoảng 14% thị trường sở liệu thương mại Một điểm khác biệt Microsoft SQL Server so với hệ quản trị sở liệu khác khơng thực khố liệu mức ghi cách tắc Thay vào đó, Microsoft SQL Server sử dụng ứng dụng khác để đảm bảo khơng có người sử dụng thực truy vấn thời điểm Nếu tình trạng xảy gây hệ thống bị treo Các phiên Microsoft SQL Server: Việc hiểu rõ khả hạn chế phiên giúp có lựa chọn đắn mua sản phẩm Một điều cần lưu ý tất phiên sử dụng cấu trúc tệp tập lệnh Transact-SQL (T-SQL) Điều có nghĩa file sở liệu tạo phiên sử dụng phiến khác Microsoft SQL Server Standard Edition Đây phiên có lẽ sử dụng rộng rãi Microsoft SQL Server Phiên hỗ trợ từ – xử (CPU) GB RAM, đáp ứng phần lớn nhu cầu quan, xí nghiệp cỡ nhỏ Phiên hỗ trợ tất tính mà Microsoft SQL Server tiếng: Data Transformation Services (DTS) Các dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi liệu, cung cấp tính import, export, chuyển đổi liệu nhiều nguồn khác 79 Cho phép thực tạo (Replication) Microsoft SQL Server sản phẩm nhà cung cấp khác Có khả thực truy vấn gần ngôn ngữ tiếng Anh (English Query) Hỗ trợ XML (eXtensive Mark-up Language) Có khả tìm kiếm toàn văn (Full – text searches) Mặc dù vậy, phiên không hỗ trợ khả phân cụm (clustering) vài chức nâng cao cho việc phân tích liệu trực tuyến (OLAP) Phiên cài đặt hệ thống Windows 2000 Server hay cao Personal Edition Phiên có chức giống phiên Standard Ràng buộc quyền giới hạn hệ điều hành Phiên dùng cho cá nhân sử dụng nhiều vi xử lý, có điều chỉnh tốc độ truy vấn Bộ điều chỉnh truy vấn làm ảnh hưởng đến hiệu bị tải Đồng thời, phiên không thực việc tạo theo mơ hình giao dịch Mặc dù subscriber mơ hình tạo nêu Phiên cài đặt Windows 98 cao Phiên có kèm theo chức tìm kiếm tồn văn (full-text search) dịch vụ phân tích liệu (SQL Server 2000 Analysis Services), tính cài đặt Windows 98 hay Windows ME Một giới hạn hệ điều hành Windows 98 không hỗ trợ dịch vụ Windows 2000, XP, vậy, số chức SQL Agent không chạy chưa đăng nhập vào Windows Microsoft Data Engine (MSDE) Microsoft Data Engine (MSDE) phiên sử dụng rộng rãi SQL Server Bộ cài đặt phần mềm tìm thấy cơng cụ Visual Studio Development Cũng mua riêng lẻ Office Professional MSDE thay JET với vai trò chế cung cấp liệu ứng dụng phân tán MSDE có đặc trưng phiên Standard, công cụ tốt cho việc phát triển ứng dụng chuyển việc sử dụng sang phiên Microsoft SQL Server khác có cấu trúc file nêu phần Rất nhiều máy chủ WEB sử dụng phiên Microsoft SQL Server lẽ việc phân phối cài đặt miễn phí Nói cách khác, sử dụng công cụ như: SQL Server 2000 (Developer, Standard, Enterprise Editions), Visual Studio NET (Architect, Developer and Professional Editions), ASP.NET Web Matrix Tool, Office XP Developer Edition, MSDN Universal and Enterprise subscriptions cung cấp MSDE cài đặt với ứng dụng Tất nhiên phải mua quyền công cụ mà sử dụng để phát triển Có hạn chế chủ yếu MSDE, là: - Nó có điều chỉnh tốc độ truy vấn, giới hạn hiệu ứng dụng có lớn user, tất nhiên, điều phụ thuộc vào cách viết chương trình Khơng có cơng cụ trực quan kèm để quản trị sách hướng dẫn trực tuyến - Các sở liệu bị giới hạn mức 2GB, MSDE dùng SQL Mail Enterprise Edition Phiên Enterprise cung cấp tất chức mà phiên khác có sử dụng đến 32 vi xử 64GB RAM có khả đem lại hiệu tốt cho người sử dụng Khả đặc biệt rõ thực truy vấn song song máy chủ sở liệu sử dụng nhiều vi xử để thực truy vấn lúc Một lợi khác phiên khả mở rộng Nếu cài đặt hệ điều hành Windows 2000 Advanced Server, thực chuyển hướng yêu cầu liệu sang máy chủ sở liệu khác nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt Khi sử dụng phiên này, định nghĩa phân đoạn OLAP (q trình phân tích trực tuyến) tạo khối (cubes) chứa liệu đa chiều Phiên hỗ trợ thực phân tích trực tuyến gần thời gian thực Một điểm mạnh người phát triển ứng dụng tạo khung nhìn đánh số, góp phần làm tăng tốc độ báo cáo Tuy nhiên, để đạt điều yêu cầu cấu hình máy chủ chắn cao so với phiên khác 81 Developer Edition Với phiên này, sử dụng để phát triển ứng dụng chạy Hệ quản trị sở liệu SQL Server Phiên có tất đặc trưng phiên Enterprise ngoại trừ quyền phát triển không cho phép triển khai phiên Nó cài Windows 2000 Professional cao Với phiên này, có quyền cài đặt SQL Server 2000 cho Windows CE triển khai ứng dụng miễn phí, thiết bị CE cần có quyền cho phiên SQL Server chạy CE Một đặc điểm khác nâng cấp lên phiên Standard Enterprise 5.2 Giới thiệu ngơn ngữ lập trình (VB6) Visual basic 6.0: Visual Basic (VB) ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng điều khiển theo kiện Lập trình với VB ngày sử dụng rộng rãi tảng đề án lớn ngồi nước Đây ngơn ngữ lập trình mơi trường Window, người lập trình tự xây dựng nên giao diện thân thiện cho đề án Dùng VB 6.0 cách tốt để lập trình cho Microsorf Window VB6 cung cấp cơng cụ hồn chỉnh để đơn giản hố việc triển khai lập trình ứng dụng cho MS Window Visual basic gì? Phần “Visual” đề cập đến phương pháp sử dụng để tạo giao diện đồ họa người dùng(Graphical User Intesface hay viết tắt GUI) Có sẵn phận hình ảnh, gọi controls, đặt vị trí định đặt tính chúng khung hình, gọi Form Phần ”Basic” đề cập đến ngôn ngữ (Basic Beginnes All – Purpose Symbolic Instruction Code) ngôn ngữ lập trình đơn giản, dễ học, chế gia cho khoa học gia(những người khơng có thời gian để học lập trình điện tốn ) dùng Visual Basic đẫ đời từ MSBasic Bill Gates viết từ thời dùng cho máy tính bits 8080 hay Z80 Hiện chứa đến hàng trăm câu lệnh (Commands), hàm (Functions) từ khoá (Keywords) Rất nhiều commands, functions liên hệ trực tiếp đến MSWindows GUI Khả ngơn ngữ cho phép người lập trình chun nghiệp hồn thành điều nhờ sử dụng ngơn ngữ lập trình MSWindows khác 82 Người mang lại phần “Visual” cho VB ơng Alan Coopet Ơng gói mơi trường hoạt động Basic phạm vi dễ hiểu, dễ dùng, không cần phải ý đến tinh xảo MSWindows, dùng chức MSWindow cách hiệu Do nhiều người xem ông Alan Cooper cha già Visual Basic Visual Basic có hai dạng khác: Visual Basic for Application(VBA) VBScript.VBA ngơn ngữ nằm phía sau chương trình Word, Excel, MSProject …còn gọi Macros Dùng VBA MSOffice, ta làm tăng chức cách tự động hoá chương trình VBScript dùng cho Internet Operating System Dù cho mục đích tạo tiện ích nhỏ, nhóm làm việc, cơng ty lớn hay cần phân bố chương trình ứng dụng rỗng rãi giới qua Internet, VB6 có cơng cụ lập trình mà cần thiết Cài đặt VB6: Để cài đặt VB6, máy tính bạn cần phải có ổ đĩa CD – ROM(CD Drive) Máy tính cần 32 MB RAM, GB hard disk CPU Pentium II 5.3 Các giao diện a Giao diện Đăng nhập 83 b Giao diện Menu 84 e Giao diện Cập nhật thông tin khách hàng 85 d Giao diện Tìm kiếm khách hàng theo tên e Giao diện Tìm kiếm khách hàng theo mã 87 f Giao diện lập phiếu đặt nguyên vật liệu 88 5.4 Cách cài đặt chƣơng trình Để chạy chương trình yêu cầu máy phải cài đặt trước SQL Sever Người dùng phải Attach liệu chương trình Dữ liệu chương trình đặt file CSDL theo cài chương trình Chương trình đóng gói thành cài Cài đặt chương trình : + Chạy file Setup + Thao tác theo hướng dẫn chương trình cài đăt 89 KẾT LUẬN Kết đạt đƣợc Qua năm tháng tìm hiểu, nghiên cứu thực đề tài “Quản kinh doanh công ty dệt Xuân Hường” em đạt số kết sau: + Hiểu nắm bắt quy trình việc phân tích, thiết kế hệ thống thơng tin Đã xây dựng chức cho hệ thống, giúp cho việc quản kinh doanh cơng ty cách chặt chẽ, nhanh chóng xác nhằm giảm bớt khối lượng cơng việc tính tốn tay, giảm thời gian chi phí + Giao diện đơn giản, dễ sử dụng Tổ chức thông tin hợp + Hạn chế + Vấn đề bảo mật chưa cao + Nhiều giao diện chưa thân thiện với người dùng + Một số giao diện bắt người dùng phải thao tác phức tạp + Chưa có giao diện tốn riêng + Các thơng báo lỗi chưa đầy đủ Do để chương trình đưa vào ứng dụng thực tế chương trình phải đươc củng cố, nâng cấp sửa nhiều chỗ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, kiến thức thực hành Tác giả, TS Lê Văn Phùng, nhà xuất lao động Hà Nội 2004 [2] Bài giảng sở liệu Tác giả TS Lê Văn Phùng [3] Giáo trình SQL Server 2000 Tác giả Nguyễn Lương Bằng, Phương Lan [4] Microsoft Visual Basic 6.0 & Lập trình sở liệu - Nguyễn Thị Ngọc Mai Những thực hành sở liệu Visual Basic (tập 1, 2) - NXB Thống kê [5] [6] Các diễn đàn www.erpvna.com www.pcworld.com.vn www.cio.com 91 ... xử lý có cố Ngồi việc tổ chức lưu trữ hồ sơ liệu cách có khoa học giúp cho cơng việc quản lý lấy thơng tin xác, dễ dàng - - Xây dựng hệ thống quản lý công ty dệt nhằm giảm thiểu khâu quản lý. .. để phòng kinh doanh làm sở thương lượng giá với khách hàng - Dệt vải theo yêu cầu hợp đồng: liên hệ phận quản lý kho để nhận sợi sau chuyển hàng dệt kho c Bộ phận quản lý kho - Thực công việc... thiệu hệ thống 1.1.1 Mô tả chung Công ty dệt Xuân Hường chuyên nhận đặt dệt vải cho khách hàng với số lượng lớn Quy trình nghiệp vụ cơng ty sau: a Bộ phận kinh doanh: - Tiếp nhận đặt hàng: + Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý kinh doanh công ty dệt xuân hường , Quản lý kinh doanh công ty dệt xuân hường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay