Quản lý dân số kế hoạch hóa gia đình huyện cát hải

80 1 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:57

Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHGĐ   - Môc lôc Môc lôc Lời nói đầu Lêi giíi thiƯu Ch-¬ng I: Ph-ơng pháp phân tích thiết kế hệ thống I Kh¸i niƯm vỊ hƯ thèng th«ng tin II Phân loại HTTT III Các ph-ơng pháp tiÕp cËn HTTT 10 IV Ph-ơng pháp phân tích thiết kế h-ớng cÊu tróc 14 V Tỉng quan vÒ SQL Server 16 VI Tổng quan ngôn ngữ Visual Basic 19 Ch-¬ng II: Bài toán 22 I Giới thiệu toán 22 II Phát biểu toán 23 III đồ hoạt ®éng 28 Ch-ơng III : Phân tích toán 33 I Xây dựng biểu đồ ngữ cảnh 33 Biểu đồ phân rã chức 35 Danh sách hồ liệu: 37 Xây dựng ma trận thực thể chức 38 Xây dựng biểu đồ lng d÷ liƯu: 40 Ch-ơng IV: Xây dựng mô hình liệu quan niệm 50 I Mô hình liÖu quan niÖm 50 Liệt xác chọn läc th«ng tin 50 Xác định thực thể 51 Xác định mối quan hệ thực thể 52 Mô hình ER 53 II Mô hình quan hệ 55 Ch-¬ng V: Mét sè giao diện ch-ơng trình 59 I ThiÕt kÕ giao diÖn 59 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân sè - KHHG§   II Mét sè giao diÖn ch-ơng trình 65 Giao diện đăng nhập 65 Giao diÖn chÝnh 66 Mét sè giao diÖn cËp nhËt 67 Mét sè form b¸o c¸o 74 KÕt luËn 79 Các tài liệu tham khảo 80 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân sè - KHHG§   - Lời nói đầu Đồ án tốt nghiệp nhiệm vụ bắt buộc sinh viên sau hoàn thành ch-ơng trình học thuyết sau hai năm học liên thông trờng đại học Nhờ có đợt đồ án giúp sinh vên sâu tìm hiểu thực tế sở thực tập, vận dụng kiến thức học vào thực tế Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Cát Hải đơn vị nghiệp thành lập nh-ng có trách nhiệm quản toàn số dân huyện đảo Từ thành lập đến trung tâm có nhiều cố gắng việc quản dân số biện pháp kế hoạch hóa gia đình, đạt kết cao Trong suốt trình thực tập trung tâm giúp em có thêm nhiều kiến thức quản Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHGĐ   - Lêi giíi thiƯu HiƯn công nghệ thông tin ngày phát triển mạnh mẽ, trở thành ăn tinh thần sống Thế kỷ XXI kỷ nguyên ngành c«ng nghƯ th«ng tin C«ng nghƯ th«ng tin nãi chung tin học nói riêng phát triển mạnh mẽ tất quốc gia giới cóViệt Nam Vì tin học hóa dần thay ng-ời làm công việc hàng ngày mà họ làm Do em cố gắng xây dựng ch-ơng trình quản hệ thống tin học nhằm đáp ứng nhu cầu ng-ời dùng hệ thống quản không xa lạ với chúng ta, mà gần gũi với Đó hệ thống quản dân số biện pháp kế hoạch hóa gia đình huyện Cát Hải Hệ thống giúp họ nhiều công việc có ích, nh- tìm kiếm nhân khẩu, l-u trữ thông tin đ-ợc nhiều,có thể chép sửa thông tin nhân khẩu, sổ hộ Xin chân thành cảm ơn ng-ời xem tài liệu em! Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHGĐ   LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS Nguyễn Thị Thanh Thoan giảng viên khoa công nghệ thơng tin - Đại Học Dân Lập Hải Phòng Người tận tình hướng dẫn ln động viên em lúc khó khăn, tạo điều kiện giúp đỡ em mặt để em sớm hoàn thành đề tài Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo khoa công nghệ thông tin Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng giúp đỡ em nhiều trình học tập trường tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới tất bạn đóng góp ý kiến, trao đổi , hỗ trợ tơi suốt thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn! Hải phòng, ngày tháng năm 2009 Sinh viên: Lê Thị Khang Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHGĐ Ch-ơng I: Ph-ơng pháp phân tích thiết kế hệ thống I Khái niệm hệ thống thông tin Tổng quát HTTT Phát triển hệ thống thông tin (HTTT) trình tạo HTTT cho tổ chức Quá trình nêu vấn đề đ-a hệ thống vào vận hành tổ chức Với thực tiễn nhiều năm xây dựng HTTT, sở ph-ơng pháp luận phát triển HTTT không ngừng đợc hoàn thiện bổ sung cho phù hợp với phát triển công nghệ ®iỊu kiƯn m«i tr-êng ®· biÕn ®ỉi Cho ®Õn nay, ph-ơng pháp phát triển HTTT h-ớng cấu trúc đạt đến mức hoàn hảo * Khái niệm định nghĩa Có nhiều định nghĩa hệ thống thông tin khác khái niệm liên quan Về mặt kĩ thuật, HTTT đ-ợc xác định nh- tập hợp thành phần đ-ợc tổ chức để thu thập, xử lý, l-u trữ, phân phối biểu diễn thông tin, trợ giúp việc định kiểm soát hoạt động tổ chức Ngoài chức kể trên, giúp ng-ời quản phân tích vấn đề, cho phép nhìn thấy đ-ợc cách trực quan đối t-ợng phức tạp, tạo sản phẩm Liên quan đến HTTT khái niệm đề cập đến nh- liệu, thông tin, hoạt động thông tin, xử liệu, giao diện, Dữ liệu (Data) mô tả vËt, ng-êi vµ sù kiƯn thÕ giíi mµ gặp nhiều cách thể khác nhau, nh- kí tự, chữ viết, biểu t-ợng, hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, Thông tin(Information) nh- liệu, có nhiều cách định nghĩa khác Một định nghĩa bao trùm cả, xem thông tin liệu đ-ợc đặt vào ngữ cảnh với hình thức thích hợp có lợi cho ng-ời sử dụng cuối Các hoạt động thông tin(Information Activities) hoạt động xảy HTTT, bao gồm việc nắm bắt, xử lý, phân phối, l-u trữ, trình diễn liệu kiểm tra hoạt động HTTT Xử (processing) liệu đ-ợc hiểu hoạt động tác động lên liệu nh- tính toán, so sánh, xếp, phân loại, tổng hợp làm cho thay đổi nội dung, vị trí hay cách thể Lê Thị Khang CTL101 Quản Dân số - KHHGĐ Báo cáo tốt nghiệp   Giao diÖn (interface) chỗ mà hệ thống trao đổi liệu với hệ thống khác hay môi tr-ờng Ví dụ: giao diện HTTT th-ờng hình, bàn phím, chuột, micro, loa, hay card mạng Môi tr-ờng (enviroment) phần giới không thuộc hệ thống mà có t-ơng tác với hệ thống thông qua giao diƯn cđa nã HƯ thèng qu¶n Trong HTTT, HTTT quản (management information system - MIS) đ-ợc biết đến sớm phổ biến Đối t-ợng phục vụ HTTT quản thực rộng nhiều so với ý nghĩa thân tên gọi HTTT quản phát triển sư dơng HTTT cã hiƯu qu¶ mét tỉ chøc Công cụ Phần cứng Cầu nối Phần mềm Nhân tố có sẵn Dữ liệu Nguồn lực Thủ tục Con ng-ời Nhân tố thiết lập Các yếu tố cầu thành HTTT Năm yếu tố cấu thành HTTT quản xét trạng thái tĩnh là: Thiết bị tin học (máy tính, thiết bị, đ-ờng truyền, phần cứng), ch-ơng trình (phần mềm), dũ liệu, thủ tục, quy trình ng-ời Các định nghĩa HTTT giúp cho việc định h-ớng trình phân tích, thiết kế hệ thống Tuy vậy, mô tả ch-a đủ, cần sâu phân tích hệ thống cụ thể có đ-ợc hiểu biết đầy ®đ vỊ mét hƯ thèng thùc vµ cho phÐp ta xây dựng sở liệu, ch-ơng trình việc bố trí thành phần bên Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHGĐ II Phân loại HTTT Hệ thống tự động văn phòng Hệ thống tự động văn phòng HTTT gồm máy tính với hệ phần mềm nh- hệ, xử văn bản, hệ th- tín điện tử, hệ thống lập lịch làm việc, bảng tính, ch-ơng trình trình diễn báo cáo thiết bị khác nh- máy fax, máy in, chúng đ-ợc thiết lập nhằm tự động hoá công việc ghi chép, tạo văn bản, giao dịch lời, văn làm tăng suất cho ng-ời làm công tác văn phòng Hệ thng truyền thông Hệ thống truyền thông giúp cho việc thực trao đổi thông tin, liệu thiết bị d-ới hình thức khác với khoảng cách xa cách dễ dàng, nhanh chóng có chất l-ợng Hệ thống đóng vai trò phục vụ cho HTTT quản lý, hệ trợ giúp điều hành hệ khác hoạt động hiệu Ngày nay, điều kiện phát triển Internet, truyền thông đ-ợc xem nh- phận cđa HTTT HƯ thèng xư giao dÞch HƯ thống xử giao dịch HTTT nghiệp vụ Nó phục vụ cho hoạt động tổ chức mức vận hành Nó thực việc ghi nhận giao dịch hàng ngày cần thiết cho hoạt động nghiệp vụ tổ chức để giao dịch với khách hàng, nhà cung cấp, ngời cho vay vốn nh hệ thống lập hoá đơn bán hàng, hệ thống giao dịch ngân hàng, hệ thống bán vé hãng hàng không Nó HTTT cung cấp nhiều liƯu nhÊt cho c¸c hƯ thèng kh¸c tỉ chøc HƯ cung cÊp th«ng tin thùc hiƯn HƯ cung cÊp th«ng tin thùc hiƯn cã tõ rÊt sím, nã cung cấp thông tin thực nhiệm vụ tổ chức Nó hệ máy tính nhằm tổng hợp làm báo cáo trình thực công việc phận khoảng thời gian định Các tổng hợp, báo cáo đ-ợc thực theo mẫu với nội dung, quy trình tổng hợp đơn giản, rõ ràng có định hạn thời gian Hệ thống thông tin quản Hệ thống quản trợ giúp hoạt động quản cđa tỉ chøc nh- lËp kÕ ho¹ch, kiĨm tra thực hiện, tổng hợp làm báo cáo, làm định quản sở quy tr×nh thđ tơc cho tr-íc Nh×n chung, nã sư dơng liệu từ hệ Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHG§   giao dịch tạo báo cáo định kỳ hay theo yêu cầu Hệ không mềm dẻo có khả phân tích Hệ trợ giúp định Hệ trợ giúp định hệ máy tính đ-ợc sử dụng mức quản tổ chức Nó có nhiệm vụ tổng hợp liệu tiến hành phân tích mô hình để trợ giúp cho nhà quản định có quy trình (bán cấu trúc) hay hoàn toàn quy trình biết tr-ớc (không có cấu trúc) Nó phải sử dụng nhiều loại liệu khác nên sở liệu phải đ-ợc tổ chức liên kết tốt Hệ có nhiều ph-ơng pháp xử (các mô hình khac nhau) đ-ợc tổ chức để sử dụng linh hoạt Các hệ th-ờng đ-ợc xây dựng chuyên dụng cho tổ chức cụ thể đạt hiệu cao Hệ chuyên gia Hệ chuyên gia hệ trợ giúp định mức chuyên sâu Ngoài kiến thức, kinh nghiệm chuyên gia luật suy diễn, trang bị thiết bị cảm nhận để thu thông tin từ nguồn khác Hệ xử lý, dựa vào luật suy diễn để đ-a định hữu ích thiết thực Sự khác biệt hệ chuyên gia với hệ hỗ trợ định chỗ: Hệ chuyên gia yêu cầu thông tin xác định đ-a vào để đ-a định có chất l-ợng cao lĩnh vực hẹp, dùng đ-ợc Hệ trợ giúp điều hành Hệ trợ giúp điều hành đ-ợc sử dụng mức quản chiến l-ợc tổ chức Nó đ-ợc thiết kế h-ớng trợ giúp cho định không cấu trúc việc làm đồ thị phân tích trực quan giao dịch thuận tiện với môi trờng Hệ đ-ợc thiết kế để cung cấp hay chắt lọc thông tin đa dạng lấy từ môi tr-ờng hay từ hệ thông tin quản lý, hệ trợ giúp định Hệ trợ giúp làm viƯc theo nhãm Trong ®iỊu kiƯn nhiỊu ng-êi cïng tham gia thực nhiệm vụ Hệ trợ giúp làm việc theo nhóm cung cấp ph-ơng tiện trợ giúp trao đổi trực tuyến thông tin thành viên nhóm, làm rút ngắn ngăn cách họ không gian thời gian Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHGĐ 10 Hệ thống thông tin tích hợp Một HTTT tổ chức th-ờng gồm vài loại HTTT đ-ợc khai thác Có nh- đáp ứng đ-ợc mục tiêu tổ chức Điều cho thấy, cần phải tích hợp nhiều HTTT khác loại để đảm bảo hoạt động hiệu tổ chức Việc tích hợp HTTT tổ chức tiến hành theo hai cách: xây dựng hệ thông tin tích hợp tổng thể tích hợp hƯ thèng ®· cã b»ng viƯc ghÐp nèi chóng nhê cầu nối Việc sử dụng hệ tích hợp tỉng thĨ th-êng ®-a tỉ chøc ®Õn mét hƯ thèng tập trung, phối hợp kiểm soát chặt chẽ Nh-ng chúng tạo sức ỳ quản lý, quan liêu hoạt động khó thay ®ỉi Khi sù tËp trung cđa mét HTTT ®· đạt đến điểm bão hoà, nhiều tổ chức bắt đầu cho phận tiếp tục phát triển hệ với đặc thù riêng Ngày môi tr-ờng web, nhiều hệ thống phát triển môi tr-ờng tích hợp cách ghép nối với cách dễ dàng nhờ công cụ portal III Các ph-ơng pháp tiếp cận HTTT Phát triển HTTT dựa máy tính đầu năm 1950 Cho đến năm m-ơi năm phát triển Nhiều công nghệ phần cứng, phần mềm không ngừng phát triển, nhiều vấn đề thực tế luôn đặt Vì vậy, cách tiếp cận phát triển HTTT tiến hoá Ta kể đến bốn cách tiếp cận là: Tiếp cận định h-ớng tiến trình; Tiếp cận định h-ớng liệu; Tiếp cận định h-ớng cấu trúc; Tiếp cận định h-ớng đối t-ợng Trừ cách đầu tiên, cách tiếp cận sau gắn với việc giải vấn đề đặt dựa phát triển công nghệ Tiếp cận định h-ớng tiến trình Thời gian đầu máy tính đời, tốc độ máy chậm, nhớ làm việc nhỏ nên ng-ời ta tập trung vào trình mà phần mềm phải thực Vì vậy, hiệu xử ch-ơng trình trở thành mục tiêu Tất cố gắng lúc tự động hoá tiến trình xử tồn (nh- mua hàng, bán hàng, tính toán) phận chơng trình riêng rẽ Lúc ng-ời ta đặc biệt quan tâm đến thuật toán (phần xử lý) để giải đ-ợc toán đặt cách sử dụng khéo léo nhớ làm việc hạn hẹp Các liệu đ-ợc tổ chức 10 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHGĐ   - Giao diÖn Giao diện gồm chức chính: Quản trị hệ thống: Chức cho phép cá nhân hay tổ chức có quyền truy nhập vào hệ thống hay không Cập nhật liệu: cập nhật xã (thị trấn), biện pháp tránh thai, sổ hộ khẩu, nhân khẩu, phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, cộng tác viên dân số, trẻ sinh, tử vong, nhân chuyển đến, nhân chuyển 66 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân sè - KHHG§   Báo cáo: Báo cáo nhân khẩu, phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, cộng tác viên dân số, trẻ sinh, tử vong, nhân chuyển đến, nhân chun ®i Mét sè giao diƯn cËp nhËt * Cập nhật sổ hộ khẩu: -Khi phát sinh thêm hộ gia đình, vào chức cập nhật danh sách hộ gia đình nhấn nhập Khi mã sổ hộ tự động tăng cho phép nhập thªm mét sỉ míi Bao gåm hä tªn chđ hé, địa Sau nhấn nút cập nhật nhân để nhập thành viên hộ 67 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân sè - KHHG§   - Khi có ng-ời đến nhập sổ hộ tồn Chọn sổ cần nhập, nhấn nút cập nhật nhân để thêm thông tin nhân * Cập nhật nhân khẩu: 68 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHGĐ * Cập nhật trẻ sinh - Một trẻ em sinh ra, vào form cập nhật trẻ sinh nhập mã trẻ, ngày sinh chọn tên mẹ 69 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHGĐ * CËp nhËt Danh sách xã/ thị trấn 70 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHG§   * CËp nhËt c¸c biƯn ph¸p tr¸nh thai 71 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHGĐ   * CËp nhËt c¸c céng tác viên theo xã, thị trấn 72 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHG§   - * Cập nhật ng-ời 73 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân sè - KHHG§   Mét sè form b¸o c¸o * B¸o c¸o trẻ sinh: 74 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHGĐ   * B¸o c¸o phụ nữ độ tuổi sinh đẻ: 75 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân sè - KHHG§   * Báo cáo nhân 76 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHGĐ * Báo cáo cộng tác viên: 77 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHGĐ * Báo cáo ng-ời chuyển đến: 78 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHGĐ Kết luận Kết đạt đ-ợc: - Thu thập hồ liệu phục vụ cho toán - Phân tích thiết kế toán theo ph-ơng pháp h-ớng cấu trúc - Viết ch-ơng trình thử nghiệm ứng dụng vào thực tế Hạn chế: Ch-ơng trình có tính chuyên nghiệp ch-a cao, ch-a giẩi đ-ợc chọn vẹn vấn đề nảy sinh trình quản dân số KHHGĐ huyện Cát Hải H-ớng phát triển đề tài Ch-ơng trình chạy máy đơn lẻ sử dụng sở liệu Sql Do yêu cầu tất yếu ch-ơng trình phảI nâng cấp để chạy môI tr-ờng nhiều ng-ời sử dụng hệ sử dụng quản trị Orcale Đây ch-ơng trình ¸p dơng thùc tÕ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt cho việc theo dõi quản dân số KHHGĐ Với chơng trình Quản dân số KHHGĐ huyện Cát HảI giúp cán dân số cấp huyện quản đ-ợc dân số toàn huyện cách dễ dàng đồng thời giúp cộng tác viên dân số xã biết cách thống ghi số liệu cách kịp thời xác Em xây dựng hoàn chỉnh hệ thống với đầy đủ chức Từ hệ thống đ-a báo cáo thông tin nhân nh- hộ gia đình lập báo cáo để gửi thành phố Các choc hệ thống đ-ợc xây dung hoàn chỉnh song nhiều thiếu sót Các chức hệ thống đơn giản Khắc phục thiếu sót đó, h-ớng phát triển hệ thống em xây dựng thêm số chức cho hệ thống Xung quanh vấn đề phức tạp nên em mong nhận đ-ợc đóng góp thầy cô bạn 79 Lê Thị Khang CTL101 Báo cáo tốt nghiệp Quản Dân số - KHHG§   - Các tài liệu tham khảo Nguyễn Văn Vỵ Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản Sản xuất năm 2007 Nhà xuất khoa học tự nhiên công nghệ Nguyễn Văn Vỵ Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin Sản xuất năm 2004 - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh trung tâm phát triển CNTT, trung tâm đào tạo Sara Saracenten 80 Lê Thị Khang – CTL101 ... nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ II Phát biểu toán Đề tài chia làm mảng có liên quan đến nhau: Quản lý dân số quản lý biện pháp kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) Quản lý dân số bao gồm: 1.1 .Quản lý. .. Dân số KHHGĐ huyện Cát Hải đơn vị nghiệp thành lập nh-ng có trách nhiệm quản lý toàn số dân huyện đảo Từ thành lập đến trung tâm có nhiều cố gắng việc quản lý dân số biện pháp kế hoạch hóa gia. .. trình quản lý hệ thống tin học nhằm đáp ứng nhu cầu ng-ời dùng hệ thống quản lý không xa lạ với chúng ta, mà gần gũi với Đó hệ thống quản lý dân số biện pháp kế hoạch hóa gia đình huyện Cát Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dân số kế hoạch hóa gia đình huyện cát hải , Quản lý dân số kế hoạch hóa gia đình huyện cát hải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay