Lập trình game trên thiết bị di động

56 3 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:54

MỤC LỤC CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ DI ĐỘNG THÔNG MINH 1.1.1 Giới thiệu 1.1.2 Vi xử lý 1.1.3 Bộ nhớ RAM 14 1.1.4 Bộ nhớ ROM 15 1.1.5 Màn hình 15 1.1.6 Bộ xử lý đồ họa 16 1.2 CÁC THIẾT BỊ ĐO LƢỜNG 17 1.2.1 Gia tốc kế 17 1.2.2 Con quay hồi chuyển 18 1.2.3 Định vị vệ tinh 19 1.2.4 Cảm biến điện dung 20 1.3 KIẾN TRÚC CỦA NỀN TẢNG ANDROID 21 1.3.1 Nhân hệ điều hành 21 1.3.2 Thƣ viện 22 1.3.3 Khung ứng dụng Android 24 1.3.4 Tầng ứng dụng 25 1.3.5 Các thành phần ứng dụng Android 25 1.4 CƠNG CỤ VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH 29 1.4.1 Ngôn ngữ lập trình 29 1.4.2 Cơng cụ cho lập trình 29 1.4.3 Một số Game engine 31 1.5 QUY TRÌNH XÂY DỰNG PHẦN MỀM TRÊN ANDROID 32 CHƢƠNG 2: LẬP TRÌNH GAME CHO ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH 33 2.1 Giới thiệu 33 2.2 KIẾN TRÚC CỦA TRÒ CHƠI TRÊN ANDROID 33 2.2.1 Kiến trúc chung 33 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 2.2.2 Kỹ thuật âm 35 2.2.3 Kỹ thuật đồ họa 36 2.2.4 Hệ thống mô 41 2.2.5 Kỹ thuật xử lý va chạm game 42 2.3 CÔNG CỤ XỬ LÝ ÂM THANH 43 2.4 CƠNG CỤ XỬ LÝ HÌNH ẢNH 44 2.5 CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM 46 CHƢƠNG 3: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 50 3.1 CHUẨN BỊ TÀI NGUYÊN CHO ỨNG DỤNG 50 3.1.1 Ý tƣởng trò chơi 50 3.1.2 Đồ họa 50 3.1.3 Âm 51 3.2 THỰC NGHIỆM 51 Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1-1:Kiến trúc FPGA Hình 1-2:Kiến trúc Snapdragon S4 sử dụng vi xử lý Krait 10 Hình 1-3: Sơ đồ khối SoC OMAP36xx Texas Instruments 10 Hình 1-4: Biểu đồ OMAP4470 Texas Instruments 11 Hình 1-5: Sơ đồ khối Exynos 4210 Samsung 11 Hình 1-6: Hình minh họa vỉ mạch Samsung Galaxy S 4G 12 Hình 1-7: Sơ đồ khối Tegra 13 Hình 1-8: Hình ảnh Tegra Năm lõi vi xử lý (lõi thứ nằm cùng) 13 Hình 1-9: Hình minh họa vỉ mạch Motorola Droid Razr 14 Hình 1-10: Sơ đồ đơn giản LCD TFT 15 Hình 1-11: Sơ đồ hiển thị AMOLED 16 Hình 1-12: Kiến trúc bên GPU Mali ARM 16 Hình 1-13: Hình minh họa gia tốc kế dùng máy bay 17 Hình 1-14: Cấu tạo gia tốc kế 17 Hình 1-15: Minh họa hoạt động gia tốc kế điện tử 18 Hình 1-16: Hình ảnh minh họa quay hồi chuyển 18 Hình 1-17: Hình ảnh minh họa MEMS 19 Hình 1-18: Một số tính GPS: 19 Hình 1-19: Hình minh họa chế hoạt động hình cảm ứng điện dung 20 Hình 1-20: Kiến trúc hệ điều hành Android 21 Hình 1-21: Sự so sánh Java VM Dalvik VMs 23 Hình 1-22: Vòng đời hoạt động 27 Hình 1-23: Lƣu đồ chuyển trạng thái dịch vụ 28 Hình 1-24: Kiến trúc cung cấp nội dung Android 29 Hình 2-1: Kiến trúc trò chơi Android 33 Hình 2-2: Hình minh họa ngón tay chạm vào vùng điều khiển User Input 34 Hình 2-3: Hình minh họa phép dịch chuyển, phép quay 36 Hình 2-4: Minh họa phép chiếu phối cảnh 3D 2D 37 Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Hình 2-5: Minh họa phép chiếu song song 37 Hình 2-6: Minh họa góc nhìn hẹp 37 Hình 2-7: Minh họa góc nhìn rộng 38 Hình 2-8: Minh họa phép chiếu hình ảnh vào thiết bị, hình bên trái chuyển gốc tọa độ vào thiết bị hình bên phải dịch chuyển thiết bị phía hình ảnh 38 Hình 2-9: Hình minh họa hệ trục tọa độ Đề-Các chiều 39 Hình 2-10: Giao diện Android Virtual Device Manager 41 Hình 2-11: Tạo thiết bị ảo Android Virtual Device Manager 42 Hình 2-12: Giao diện chƣơng trình Audacity 43 Hình 2-13: Giao diện chƣơng trình MuseScore 44 Hình 2-14: Giao diện chƣơng trình InkSpcace 44 Hình 2-15: Giao diện chƣơng trình GIMP 45 Hình 2-16: Giao diện chƣơng trình tạo cho trò chơi 45 Hình 2-17: Giao diện chƣơng trình Fontstruct online 46 Hình 2-18: Giao diện Eclipse 46 Hình 2-19: Chọn Menu để tạo dự án 47 Hình 2-20: Nhập thơng tin cho dự án 48 Hình 2-21: Thiết lập thêm thông số cho ứng dụng 48 Hình 2-22: Chọn chế độ hiển thị 49 Hình 2-23: Hồn thành tạo dự án 49 Hình 3-1: Hình ảnh máy bay bầu trời 51 Hình 3-2: Màn hình làm việc cảu Unity3D 51 Hình 3-3: Màn hình làm việc MonoDevelop 52 Hình 3-4: Hình ảnh máy bay địch cơng 53 Hình 3-5: Máy bay bắn đạn 53 Hình 3-6: Hình ảnh vừa rẽ sang trái vừa bắn 54 Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Stt Từ viết tắt Mô tả FPGA Field programmable Gate Array SoC System on a Chip GPU Graphics Processing Unit Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo - Ths Nguyễn Trịnh Đông, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin - Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng, ngƣời dành cho em nhiều thời gian quý báu, trực tiếp hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ, bảo em suốt trình làm đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tất thầy cô giáo khoa Công nghệ thông tin - Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng, chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo tham gia giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian em học tập trƣờng, đọc phản biện đồ án em giúp em hiểu rõ vấn đề nghiên cứu, để em hồn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị, Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng, ban giám hiệu nhà trƣờng, khoa Cơng nghệ thơng tin, phòng ban nhà trƣờng tạo điều kiện tốt suốt thời gian em học tập làm tốt nghiệp Tuy có nhiều cố gắng trình học tập làm đồ án tốt nghiệp nhƣng khơng thể tránh khỏi thiếu sót định, em mong đƣợc góp ý quý báu tất thầy cô giáo nhƣ tất bạn để đồ án em ngày hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày tháng 07 năm 2014 Sinh viên Lê Vũ Minh Quang Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng GIỚI THIỆU Lập trình thiết bị di động xu hƣớng phát triển ngày ngành truyền thơng cơng nghệ thơng tin Dƣới góc độ kinh tế ngành đem lại nhiều lợi nhuận cho kinh tế Thứ nhất, mở hƣớng cần nhiều lao động kỹ thuật cao, giải nhiều công việc cho ngƣời lao động Thứ 2, ngành thúc nhiều ngành công nghiệp khác phát triển theo nhƣ viễn thông, thƣơng mại điện tử, giáo dục số ngành dịch vụ khác Thứ 3, ƣu điểm ngành ngành công nghiệp không khói, ngun liệu tri thức đặc biệt đem lại lợi ích to lớn cho cộng đồng Từ ƣu điểm em thực đề tài:“Lập trình game thiết bị di động” Khóa luận cho em hƣớng việc định hƣớng nghề nghiệp, nhƣ phát triển thêm kỹ lập trình phát triển hệ thống Khóa luận đƣợc trình bày theo cấu trúc sau: Giới thiệu Chƣơng 1:Cơ sở lý thuyết, chương trình bày kiến thức thiết bị di động kiến trúc phần cứng, vi xử lý, nhớ, thiết bị đo lường tảng hệ điều hành Android Chƣơng 2: Lập trình trò chơi Android, phần thành phần liên quan đến ứng dụng trò chơi đề cập Chƣơng 3:Giới thiệu ứng dụng trò chơi Kết luận Tài liệu tham khảo Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Giới thiệu Lập trình lĩnh vực quan trọng ngành công nghệ thông tin, lập trình cho thiết bị di động đòi hỏi số u cầu riêng khác với lập trình cho máy tính Lập trình cho máy tính nói chung đƣợc phát triển ổn định thời gian dài có thay đổi kiến trúc hệ thống nhƣ tảng cơng nghệ Trong đó, thiết bị di động dù phổ biến nhƣng có thời gian phát triển tƣơng đối ngắn, công nghệ thay đổi, khơng có chuẩn thống nhất, phần cứng phụ thuộc nhiều vào hãng khác nhau, hệ điều hành đa dạng ngơn ngữ lập trình đa dạng Tuy nhiên sản phẩm thiết bị di động có số chức nhƣ hình đa chạm, CPU đa lõi, nhớ RAM đủ lớn, thẻ nhớ, ổ cứng SSD Đặc biệt có số thiết bị mà hệ thống máy tính chƣa có nhƣ: Gia tốc kế, Con quay hồi chuyển, Định vị vệ tinh, máy đo từ trƣờng, số sensor khác Từ phân tích trên, chƣơng khóa luận tập trung vào trình bày tảng phần cứng thiết bị di động số ngơn ngữ lập trình điển hình cho thiết bị di động 1.1 KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ DI ĐỘNG THƠNG MINH 1.1.1 Giới thiệu Hiện có nhiều hãng sản xuất thiết bị phần cứng cho điện thoại thông minh nhƣ Apple, Samsung, LG, Nokia, …tuy nhiên tảng cơng nghệ giống sử dụng SoC (System on a chip).Cơng nghệ tích hợp nhiều phận khác vào vi mạch tích hợp nhƣ: Vi xử lý (CPU), chip xử lý đồ họa (GPU), RAM, ROM, trình điều khiển USB vi mạch WIFI nhiều thứ khác nữa.Các hệ thống SoC điều dựa tảng công nghệ FPGA (field-programmable gate array) Hình 1-1:Kiến trúc FPGA Hầu hết kiến trúc chung FPGA bao gồm mảng khối logic, dãy cổng vào ra, kênh định tuyến,các kênh định tuyến có độ rộng (về mặt vật lý), dãy cổng vào phù hợp với chiều cao độ rộng mảng [WikiFPGA] Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Sử dụng FPGA giải pháp khác nhằm khắc phục số hạn chế ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), ASIC vi mạch IC đƣợc thiết kế dành cho ứng dụng cụ thể, vấn đề giá thành độ phức tạp triển khai.FPGA loại vi mạch bán dẫn chuyên dụng ASIC, nhƣng so sánh FPGA với ASIC FPGA khơng đạt đƣợc mức độ tối ƣu có hạn chế việc thực tác vụ đặc biệt phức tạp, nhiên FPGA ƣu việt triển khai nhƣ tái lập trình lại, thiết kế đơn giản đẫn đến chi phí giảm, rút ngắn thời gian đƣa sản phẩm vào thực tế Ngồi có số vi mạch bán dẫn lập trình đƣợcnhƣ PLA, PAL, CPLD dùng cấu trúc mảng phần tử logic nhƣngFPGA ƣu việt  Lập trình FPGA thực đơn giản  Cho phép nạp lại chƣơng trình Các nhà thiết kế sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng nhƣ VHDL, Verilog, AHDL để thiết kế lập trình cho FPGA Các gói phần mềm thiết bị phụ trợ cho trình thiết kế hãng sản xuất FPGA lớn nhƣ Xilinx, Altera cung cấp Ngồi có số hãng khác cung cấp gói phần mềm kiểu nhƣ Synopsys, Synplify 1.1.2 Vi xử lý Vi xử lý cho điện thoại thông minh đƣợc nhiều hãng sản xuất theo nhiều chuẩn khác Trong phần khóa luận giới thiệu số CPU dùng cho điện thoại thông minh 1.1.2.1 ARM Chip ARM (Advance RISC Machine) hãng ARM Holdings đƣợc nâng cấp qua nhiều phiên Hiện có nhiều phiên ARM nhƣ ARM 11, Cortex-M, Cortex-R,Cortex-A,… Thực chất ARM Holdings không sản xuất chip mà họ thiết kế loại chip cấp phép cho công ty khác nhƣ Qualcomm, Texas Instruments, Apple, Samsung,… ARM cung cấp thiết kế IP-Core cho loại 32 bit 64 bit 1.1.2.2 SoC Snapdragon SoC Snapdragoncủa hãng Qualcommđã lựa chọn giải pháp khác họ sử dụng quyền ARM để sản xuất nhƣng họ khơng sử dụng hồn tồn thiết kế ARM Hãng dựa vào thiết kế ARM cải tiến thiết kế để phát triển thành vi xử lý Scorpion Krait riêng họ Do đó, vi xử lý Qualcomm có tốc độ xử lý liên quan đến đa phƣơng tiện tốt tiêu thụ điện hiệu so với vi xử lýban đầu.Các vi xử lý Scorpion Krait đƣợc đƣa vào SoC Snapdragon Qualcomm Mã Snapdragon có nhiều loại đƣợc đánh số Sx (x 1, 2, , n) Số x lớn tốc độ xử lý mạnh Hiện có số sản phẩm dự kiến Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng sử dụng Snapdragon S4 Qualcomm nhƣ HTC One S, HTC EVO 4G LTE, HTC One XL,… Hình 1-2:Kiến trúc Snapdragon S4 sử dụng vi xử lý Krait 1.1.2.3 OMAP SoC OMAP (Open Media Application Platform) Texas Instruments đƣợc sử dụng rộng rãi Trong sản phẩm điện thoại Motorola sử dụng OMAP OMAP có nhiều dòng sản phẩm nhƣ OMAP1, 2, 3, 4, Nhƣng dòng sản phẩm OMAP đƣợc dùng phổ biến Hình 1-3: Sơ đồ khối SoC OMAP36xx Texas Instruments Do mục đích tạo nhiều sản phẩm với tùy chọn nên SoC OMAP khơng tích hợp phận Wifi, Bluetoothvà số thành phần khác, mà dòng sản phẩm có linh động nhƣng lại làm tăng kích thƣớc vỉ mạch Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 10 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Hình 2-11: Tạo thiết bị ảo Android Virtual Device Manager Các thông số thiết bị ảo đƣợc thiết lập nhằm tao tảng phần cứng phù hợp với yêu cầu phát triển hệ thống Thông tin cụ thể tài liệu [10] 2.2.5 Kỹ thuật xử lý va chạm game Xử lý va chạm đối tƣợng game phần thiếu hệ thống tƣơng tác với ngƣời dùng Đặc biệt trò chơi, xử lý va chạm đƣợc nâng lên nhƣ nghệ thuật Các trò chơi thiết bị thơng minh có khả tƣơng tác với ngƣời dùng cao Nhờ có cảm biến, nhân vật trò chơi phản ứng lại tác động môi trƣờng nhƣ, độ nghiêng, lắc, va đập, quay, … Điều cho thấy trò chơi thiết bị di động thông minh Xử lý va chạm đƣợc lập trình thành thƣ viện đặt game engine.Các tình va chạm vật thể đƣợc phân thành nhóm, nhóm đối tƣợng 2D nhƣ hình vẽ, ảnh, đƣờng thẳng, mặt phẳng,…; nhóm đối tƣợng 3D nhƣ vật thể, mặt cong đồi, núi, tòa nhà,… đƣợc cụ thể hóa thành phƣơng thức, từ lập trình viên việc gọi sử dụng gắn vật thể muốn xử lý vào phƣơng thức Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 42 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Ví dụ: Trong game engineAndEngine nhà phát triển quy ƣớc vật thể đƣợc đặt đối tƣợng Box2D từ họ xây dựng phƣơng thức xử lý cho đối tƣợng Box2D Nhƣ dù đặt vật thể vào Box2D đƣợc xử lý cách đơn giản 2.3 CÔNG CỤ XỬ LÝ ÂM THANH Các loại định dạng âm sử dụng trò chơi thiết bị di động loại định dạng dùng thiết bị khác Do khơng có cách biệt liên quan đến âm thiết bị di động Khi xây dựng chƣơng trình trò chơi cho thiết bị di động Các nhà phát triển thƣờng dụng số công cụ mã nguồn mở điển hình phần mềm Audacity Hình 2-12: Giao diện chương trình Audacity Phần mềm cho phép biên tập âm tùy yêu cầu chƣơng trình trò chơi Phân tách âm điều chỉnh biên độ, ghi âm, … Phần mềm MuseScore cho phép biên tập âm theo dạng nhạc đa dạng chuyển thành tệp âm sử dụng chƣơng trình trò chơi Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 43 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Hình 2-13: Giao diện chương trình MuseScore 2.4 CƠNG CỤ XỬ LÝ HÌNH ẢNH Các cơng cụ biên tập hình ảnh quan trọng q trình xây dựng ứng dụng trò chơi Tùy vào mục đích, chƣơng trình biên tập ảnh đồ họa đƣợc chọn Đối với đồ họa véctơ, chƣơng trình Inkscapeđƣợc sử dụng biên tập hình, ảnh cho chất lƣợng tốt Hình 2-14: Giao diện chương trình InkSpcace Khi cần ghi hình ảnh động, sử dụng chƣơng trình GIMP,ngồi số chƣơng trình trợ giúp tạo hoạt hình 3D nhƣ: 3Ds Max, Poser, Maya (đây phần mềm thƣơng mại) Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 44 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Hình 2-15: Giao diện chương trình GIMP Chƣơng trình tạo mơi trƣờng cho trò chơi Tiled Ứng thực hữu ích phần mềm trò chơi cần mơi trƣờng cho nhân vật trò chơi hoạt động Hình 2-16: Giao diện chương trình tạo cho trò chơi Chƣơng trình sửa phơng chữ, FontStruct cho phép nhà phát triển tạo font cho ứng dụng họ Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 45 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Hình 2-17: Giao diện chương trình Fontstruct online 2.5 CƠNG CỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Cơng cụ phát triển phần mềm Android nói chung phổ biến: Eclipse, Netbean, … Tuy nhiên khóa luận đề cấp đến cơng cụ chuẩn Google phát hành cơng cụ Eclipse đƣợc tích hợp ADT (Android Development Tool) với Android SDK Manager Google phát hành Hình 2-18: Giao diện Eclipse Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 46 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Trong phần khóa luận mơ tả số bƣớc tạo dự án trò chơi thiết bị di động Bƣớc 1: Cài đặt Google cung cấp công cụ phát triển phần mềm cho Android Các nhà phát triển vào địa sau để lấy giải nén dùng đƣợc http://developer.android.com/sdk/index.html Bƣớc 2: Tạo dự án Hình 2-19: Chọn Menu để tạo dự án Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 47 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Hình 2-20: Nhập thơng tin cho dự án Hình 2-21: Thiết lập thêm thơng số cho ứng dụng Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 48 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Hình 2-22: Chọn chế độ hiển thị Hình 2-23: Hồn thành tạo dự án Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 49 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng CHƢƠNG 3: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG Trong chƣơng khóa luận minh họa ứng dụng trò chơi bắn máy bay hệ điều hành Android 3.1 CHUẨN BỊ TÀI NGUYÊN CHO ỨNG DỤNG 3.1.1 Ý tƣởng trò chơi Trò chơi xảy bối cảnh có máy bay bảo vệ bầu trời, có máy bay kẻ thù bay vào vùng trời máy bay bắn, trúng mục tiêu máy bay bị cháy (biến mất) Các chức điều khiển gồm: bốn phím mũi tên điều khiển máy bay di chuyển Phím cách trống (SpaceBar) dùng để bắn Chƣơng trình có nhạc suốt q trình trò chơi hoạt động Khi đạn đƣợc bắn có âm đạn bắn 3.1.2 Đồ họa Trong trò chơi cần có số hình ảnh, đó:  Hình ảnh máy bay canh giữ bầu trời  Hình ảnh máy bay địch  Hình ảnh viên đạn  Hình ảnh bầu trời Hình đạn Hình máy bay địch Hình vụ nổ Hình ảnh máy bay canh giữ bầu trời Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 50 Hình 3-1: Hình ảnh máy bay bầu trời 3.1.3 Âm Âm phần thiếu đƣợc trò chơi, âm đóng vai trò cảnh báo tình huống, tạo cảm xúc cho ngƣời chơi Trong ứng dụng có hai âm Âm mơ tả hoạt động chƣơng trình Âm thứ hai mô tả tinh máy bay bắn đạn 3.2 THỰC NGHIỆM Hiện nay, để xây dựng chƣơng trình trò chơi thiết bị di động, hãng dùng phần mềm Game Engine nhƣ Unity3D, AndEngine,… Trong thực nghiệm khóa luận dùng Game Engine Unity3D để xây dựng chƣơng trình Hình 3-2: Màn hình làm việc cảu Unity3D Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Unity3D tích hợp cơng cụ lập trình tên MonoDevelop cho phép lập trình viên lập trình ngơn ngữ thuộc họ Visual Studio nhƣ C#, C/C++,… sử dụng thƣ viện NET Mono(một Framework nhƣ NET, cho phép chạy Linux, MacOS X, Windows) Hình 3-3: Màn hình làm việc MonoDevelop Muốn lập trình cho kiện trò chơi, MonoDevelop cho phép tạo componentcho kiện trò chơi Lập trình viên lập trình nhƣ Visual Studio Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 52 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Sau số hình ảnh trò chơi: Hình 3-4: Hình ảnh máy bay địch cơng Hình 3-5: Máy bay bắn đạn Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 53 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Hình 3-6: Hình ảnh vừa rẽ sang trái vừa bắn Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 54 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng KẾT LUẬN Khóa luận tốt nghiệp trình bày đề tài lập trình trò chơi thiết bị di động Đây chủ đề mới, hƣớng phát triển đem lại nhiều thành lĩnh vực cơng nghệ thơng tin Khóa luận đạt đƣợc số kết nhƣ sau:    Trình bày kiến trúc nguyên lý hoạt động phận thiết bị di động Trình bày kỹ thuật áp dụng lập trình thiết bị di động, từ kiến trúc chương trình hệ điều hành Android đến cơng cụ hỗ trợ để lập trình trò chơi Phần cuối chương trình thử nghiệm với trò chơi bắn máy bay Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 55 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] http://www.neowin.net/news/guide-to-smartphone-hardware-17-processors [2] http://vnreview.vn [3] http://www.ibm.com/developerworks/vn/library/os-android-devel/ [4] http://en.wikipedia.org/wiki/Android_software_development#Android_SDK [5] http://obviam.net/index.php/table-of-contents/ [6] http://developer.android.com/reference/android/graphics/package-summary.html [7] Prateek Mehta, Learn OpenGL ES For Mobile Game and Graphics Development, Apress, 2013, 209p [8] Mike Smithwick, Mayank Verma, Pro OpenGL ES for Android,Apress, 2012, 309p [9] Rick Rogers, Learning Android Game Programming, Addison-Wesley, 2012, 476p [10] Mario Zechner, Robert Green, Beginning Android Games Development, Apress, 2011, 685p [11] Marko Gargenta, Learning Android, Oreilly Pub, 2011, 268 p Sinh viên: Lê Vũ Minh Quang – CT1401 56 ... Từ phân tích trên, chƣơng khóa luận tập trung vào trình bày tảng phần cứng thiết bị di động số ngơn ngữ lập trình điển hình cho thiết bị di động 1.1 KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ DI ĐỘNG THƠNG... LÝ THUYẾT Giới thiệu Lập trình lĩnh vực quan trọng ngành công nghệ thông tin, lập trình cho thiết bị di động đòi hỏi số yêu cầu riêng khác với lập trình cho máy tính Lập trình cho máy tính nói... OpenGL DirectX 1.2 CÁC THIẾT BỊ ĐO LƢỜNG 1.2.1 Gia tốc kế Hình 1-13: Hình minh họa gia tốc kế dùng máy bay Để phát chuyển động thiết bị di động Trong thiết bị đƣợc lắp gia tốc kế giúp cho thiết bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập trình game trên thiết bị di động , Lập trình game trên thiết bị di động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay