Nghiên cứu một giải pháp giấu văn bản trong ảnh

32 1 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:53

1 MỤC LỤC Trang MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH 1.1 Định nghĩa giấu tin ảnh .7 1.2 Mục đích giấu tin 1.3 Các yêu cầu giấu tin ảnh .7 1.4 Đặc trưng tính chất kỹ thuật giấu tin ảnh .8 1.5 Các phương pháp giấu tin 10 1.6 Mơ hình kỹ thuật giấu tin ảnh 11 1.7 Phân loại kỹ thuật giấu tin ảnh 13 1.7.1 Giấu tin mật 13 1.7.2 Thủy vân số 14 Chương CẤU TRÚC CHUNG CỦA ẢNH BITMAP 16 2.1 Tổng quan ảnh Bitmap 16 2.2 Cấu trúc ảnh PNG .18 Chương KỸ THUẬT GIẤU VĂN BẢN TRONG ẢNH SỐ 19 3.1 Giới thiệu 19 3.2 Kỹ thuật giấu văn ảnh .19 3.3 Thuật toán giấu văn ảnh 20 3.4 Thuật toán tách văn ảnh 23 Chương CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM 25 4.1 Môi trường cài đặt 25 4.2 Tập liệu thử nghiệm .25 4.3 Đo độ đánh giá PSNR .26 4.4 Một số giao diện chương trình 26 4.5 Kết kiểm tra PSNR 29 KẾT LUẬN 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình Tên hình Hình 1.1 Hai lĩnh vực kỹ thuật giấu tin Hình 1.2 Mơ hình giấu tin mật Hình 1.3 Mơ hình tách tin mật Hình 1.4 Phân loại kỹ thuật giấu tin Hình 3.1 Sơ đồ trình giấu tin Hình 3.2 Sơ đồ trình tách tin Hình 4.1 Tập hình ảnh thử nghiệm Hình 4.2 Hình ảnh giao diện Hình 4.3 Giao diện giấu văn ảnh Hình 4.4 Giao diện chọn ảnh gốc Hình 4.5 Giao diện tệp văn Hình 4.6 Giao diện tách văn ảnh Hình 4.7 Giao diện kiểm tra PSNR DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Tên bảng Bảng 2.1 Bảng chi tiết thông tin BitmapHeader Bảng 3.1 Tiêu chuẩn lựa chọn kênh báo Bảng 3.2 Tiêu chuẩn để đặt giá trị kênh báo Bảng 4.1 Kết PSNR tăng kích cỡ liệu mật DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BMP Bitmap Ảnh không nén Bitmap DCT Discrete Consine Transform Phép biến đổi cosin rời rạc GIF Graphics Interchange Format Định dạng ảnh đồ họa GIF IMG Image Hình ảnh JPEG Joint Photographic Expert Group Ảnh nén JPEG LSBs Least Significant Bits Các bit quan trọng MSBs Most Significant Bits Các bit quan trọng MSE Mean squared error Lỗi bình phương PCX Personal Computer Exchange Ảnh xám PCX PNG Portable Network Graphics Ảnh PNG PSNR Peak signal-to-noise ratio Tỉ số tín hiệu cực đại nhiễu LỜI MỞ ĐẦU Với việc sử dụng internet để liên lạc ngày tăng, mối quan tâm an tồn truyền liệu Giấu tin mật nghệ thuật khoa học truyền thơng vơ hình Nó ẩn thơng tin mật thơng tin khác, ẩn tồn thông tin truyền thông Trong đồ án em tìm hiểu kỹ thuật giấu tin văn hình ảnh cách sử dụng giấu tin mật hình ảnh Kỹ thuật sử dụng kết hợp liệu mật với giá trị điểm ảnh Các bit có trọng số thấp điểm ảnh thay để đánh dấu diện liệu bên điểm ảnh Đối với việc lựa chọn kênh để đánh dấu diện liệu, tạo số giả ngẫu nhiên sử dụng nên có thêm lớp bảo mật cho kỹ thuật làm cho việc khai thác thơng tin mật khó khăn cho kẻ xâm nhập Kết cho thấy kỹ thuật bảo mật chống lại công trực quan, thống kê cố gắng để giấu nhiều liệu cách sử dụng nhiều bit điểm ảnh Đồ án tổ chức gồm bốn chương đó: Chương Tổng quan kỹ thuật giấu tin ảnh: Trình bày định nghĩa, mục đích, đặc trưng, tính chất, phương pháp, mơ hình giấu tin phân loại kỹ thuật giấu tin ảnh Chương Cấu trúc chung ảnh bitmap: Trình bày tổng quan ảnh bitmap cấu trúc ảnh PNG Chương Kỹ thuật giấu văn ảnh: Giới thiệu kỹ thuật giấu văn ảnh trình bày thuật tốn giấu tách văn ảnh Chương Cài đặt thử nghiệm: Trình bày số giao diện chương trình kết kiểm tra kỹ thuật giấu văn ảnh Chương TỔNG QUAN KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH 1.1 Định nghĩa giấu tin ảnh Giấu tin ảnh kỹ thuật giấu (nhúng) lượng thơng tin số vào ảnh số [4] 1.2 Mục đích giấu tin Có mục đích giấu thơng tin: Bảo mật cho thơng tin giấu Bảo mật cho đối tượng giấu tin Có thể nhận thấy khác biệt hai mục đích Trong thực tế hai mục đích phát triển thành hai lĩnh vực với yêu cầu tính chất khác Giấu thông tin Data Hiding Thủy vân số Giấu tin mật Watermarking Steganography Hình 1.1: Hai lĩnh vực kỹ thuật giấu tin  Kỹ thuật giấu tin mật (Steganography) [2]: Với mục đích đảm bảo an tồn bảo mật thông tin giấu Các kỹ thuật giấu tin mật tập trung cho thông tin giấu nhiều người khác khó phát thơng tin có giấu ảnh  Kỹ thuật thủy vân số (Watermarking): Với mục đích bảo mật cho đối tượng giấu tin đánh dấu Đảm bảo số yêu cầu đảm bảo tính bền vững, khẳng định quyền sở hữu hay phát xuyên tạc thông tin 1.3 Các yêu cầu giấu tin ảnh Những yêu cầu giấu tin ảnh [1]: Tính ẩn giấu tin chèn vào ảnh: Sự diện giấu tin ảnh không làm ảnh hưởng tới chất lượng ảnh chèn tin Tính bền giấu tin: Cho phép tin tồn qua phép biến đổi ảnh, biến dạng hình học hay hình thức cơng cố ý khác Tính an tồn: khơng thể xố tin khỏi ảnh trừ ảnh biến đổi tới mức khơng mang thơng tin 1.4 Đặc trưng tính chất kỹ thuật giấu tin ảnh Giấu tin ảnh chiếm vị trí chủ yếu kỹ thuật giấu tin Các phương tiện chứa khác có kỹ thuật giấu khác Đối tượng ảnh đối tượng liệu tĩnh có nghĩa liệu tri giác không biến đổi theo thời gian Dữ liệu ảnh có nhiều định dạng, định dạng có tính chất khác nên kỹ thuật giấu tin ảnh thường ý đặc trưng tính chất sau đây: Phương tiện có chứa liệu tri giác tĩnh Dữ liệu gốc liệu tĩnh, dù giấu thông tin vào ảnh hay chưa ta xem ảnh thị giác, liệu ảnh không thay đổi theo thời gian, điều khác với liệu âm liệu băng hình ta nghe hay xem liệu gốc thay đổi liên tục với tri giác người theo đoạn, hay cảnh… Kỹ thuật giấu phụ thuộc ảnh Kỹ thuật giấu tin phụ thuộc vào loại ảnh khác Chẳng hạn ảnh đen trắng, ảnh xám hay ảnh màu ta có kỹ thuật riêng cho loại ảnh Kỹ thuật giấu tin lợi dụng tính chất hệ thống thị giác người Giấu tin ảnh nhiều gây thay đổi liệu ảnh gốc Dữ liệu ảnh quan sát hệ thống thị giác người nên kỹ thuật giấu tin phải đảm bảo yêu cầu thay đổi ảnh phải nhỏ cho mắt thường khó nhận thay đổi có đảm bảo độ an tồn cho thông tin giấu Rất nhiều kỹ thuật lợi dụng tính chất hệ thống thị giác để giấu tin chẳng hạn mắt người cảm nhận biến đổi độ chói biến đổi màu hay cảm nhận mắt màu xanh da trời ba màu Giấu thông tin ảnh tác động lên liệu ảnh khơng thay đổi kích thước hình ảnh Các thuật tốn thực cơng việc giấu tin thực liệu ảnh Dữ liệu ảnh bao gồm phần header, bảng màu (có thể có) liệu ảnh Do mà kích thước ảnh trước hay sau giấu tin Đảm bảo chất lượng sau giấu tin Đây yêu cầu quan trọng giấu tin ảnh Sau giấu tin bên trong, ảnh phải đảm bảo yêu cầu không bị biến đổi để bị phát dễ dàng so với ảnh gốc Yêu cầu dường đơn giản ảnh màu ảnh xám điểm ảnh biểu diễn nhiều bit, nhiều giá trị ta thay đổi giá trị nhỏ chất lượng ảnh thay đổi khơng đáng kể, thơng tin giấu khó bị phát hiện, ảnh đen trắng điểm ảnh đen trắng, ta biến đổi bit từ trắng thành đen ngược lại mà khơng khéo dễ bị phát Do đó, yêu cầu thuật tốn giấu thơng tin ảnh màu hay ảnh xám giấu thông tin ảnh đen trắng khác Trong ảnh màu thuật tốn trọng vào việc giấu nhiều thơng tin tốt thuật toán áp dụng cho ảnh đen trắng lại tập trung vào việc làm để thông tin giấu khó bị phát Thơng tin ảnh bị biến đổi có biến đổi ảnh Vì phương pháp giấu thơng tin ảnh dựa việc điều chỉnh giá trị bit theo quy tắc giải mã theo giá trị để tìm thơng tin giấu Theo đó, phép biến đổi ảnh làm thay đổi giá trị bit làm cho thơng tin giấu bị sai lệch Nhờ đặc điểm mà giấu thông tin ảnh có tác dụng nhận thực phát xun tạc thơng tin Vai trò ảnh gốc tách tin Các kỹ thuật giấu tin phải xác định rõ ràng q trình lọc ảnh để lấy thơng tin giấu cần đến ảnh gốc hay không cần Đa số kỹ thuật giấu tin mật thường khơng cần ảnh gốc để giải mã Thông tin giấu ảnh mang với liệu 10 ảnh, giải mã cần ảnh mang thông tin giấu mà không cần dùng đến ảnh gốc để so sánh đối chiếu 1.5 Các phương pháp giấu tin  Các phương pháp giấu tin ảnh thuộc ba nhóm [4]: Giấu tin miền khơng gian Phương pháp thường nhúng thông tin vào bit có trọng số thấp ảnh hay áp dụng ảnh bitmap không nén, ảnh dùng bảng màu Ý tưởng phương pháp lấy bit tin mật rải lên ảnh gốc thay đổi bit có trọng số thấp ảnh bit tin mật Vì thay đổi bit có trọng số thấp khơng ảnh hưởng đến chất lượng ảnh, mắt người không cảm nhận thay đổi ảnh giấu tin Các phương pháp dựa vào kỹ thuật biến đổi ảnh, ví dụ biến đổi từ miền không gian sang miền tần số Các phương pháp sử dụng mặt nạ giác quan Dựa nguyên lý đánh lừa hệ thống giác quan người "Mặt nạ" ám tượng mắt người khơng cảm nhận tín hiệu bên cạnh tín hiệu định  Nếu phân chia phương pháp theo định dạng ảnh có hai nhóm chính: Nhóm phương pháp phụ thuộc định dạng ảnh: đặc điểm nhóm thông tin giấu dễ bị "tổn thương" phép biến đổi ảnh Trong nhóm lại chia theo dạng ảnh, có phương pháp cho: ảnh dựa vào bảng màu; ảnh JPEG Các phương pháp độc lập với định dạng ảnh: đặc trưng phương pháp nhóm lợi dụng vào việc biến đổi ảnh để giấu tin vào đó, ví dụ giấu vào hệ số biến đổi Như có phép biến đổi ảnh có nhiêu phương pháp giấu ảnh Các phép biến đổi như: - Phương pháp biến đổi theo miền không gian Phương pháp biến đổi theo miền tần số (DCT) Các biến đổi hình học Các phương pháp nhóm thứ hai có nhiều ưu điểm tính bền vững, lượng thơng tin giấu cài đặt phức tạp 18 BitmapData (thông tin ảnh): phần nằm sau phần palette màu ảnh BMP Đây phần chứa giá trị màu điểm ảnh ảnh BMP, dòng ảnh lưu từ lên trên, điểm ảnh lưu từ trái sang phải Giá trị điểm ảnh số trỏ tới phần tử màu tương ứng palette màu 2.2 Cấu trúc ảnh PNG Là dạng hình ảnh sử dụng phương pháp nén liệu – không làm liệu gốc PNG hỗ trợ thư viện tham chiếu libpng, thư viện độc lập bao gồm hàm C để quản lý hình ảnh PNG Một tập tin PNG bao gồm – byte kí hiệu (89 50 4E 47 0D 0A 1A) viết hệ thống có số 16, chứa chữ “PNG” dấu xuống dòng, xếp theo số lượng thành phần, thành phần chứa thơng tin hình ảnh Cấu trúc dựa thành phần thiết kế cho phép định dạng PNG tương thích với phiên cũ sử dụng “thành phần” tập tin PNG cấu trúc chuỗi thành phần, thành phần chứa kích thước, kiểu, liệu, mã sửa lỗi CRC Chuỗi gán tên chữ phân biệt chữ hoa chữ thường Sự phân biệt giúp giải mã phát chất chuỗi khơng nhận dạng Với chữ đầu, viết hoa thể chuỗi cần thiết Chuỗi chứa thông tin cần thiết để đọc tệp giải mã không nhận dạng chuỗi việc đọc tệp hủy Về bản, định dạng PNG đem lại cho ta ưu vượt trội so với định dạng phổ thông khác JPG, GIF, BMP…Những ưu tỏ rõ sức mạnh sử dụng môi trường đồ họa web - Giảm thiểu dung lượng: Trong tất định dạng ảnh phổ thơng hình ảnh PNG coi dung lượng nhỏ Điều quan trọng sử dụng PNG môi trường web - Độ sâu màu: Ảnh PNG hỗ trợ đến true color 48bit màu Trong ảnh gif mức 256 màu 19 Chương KỸ THUẬT GIẤU VĂN BẢN TRONG ẢNH SỐ 3.1 Giới thiệu Kỹ thuật giấu tin LSB kỹ thuật đáp ứng tính bảo mật giấu nhiều liệu Tuy nhiên kỹ thuật không sử dụng hết liệu ảnh gốc Nhiều kỹ thuật phát triển để sử dụng số lượng nhiều nhiều bit/pixel để đạt nhiều liệu ẩn [5-10] Tháng 10/2010 hai tác giả Sukhpreet Sumeet [3] đề xuất kỹ thuật giấu văn hình ảnh cách sử dụng bit/pixel để ẩn liệu mà khơng có thay đổi hình ảnh giấu tin Văn chuyển đổi thành mã ASCII sau bit mã ASCII tin lần xuất với giá trị điểm ảnh ảnh gốc Để đánh dấu có mặt liệu điểm ảnh cụ thể tác giả sử dụng kỹ thuật LSB 3.2 Kỹ thuật giấu văn ảnh Trong kỹ thuật tác giả sử dụng hình ảnh Bitmap làm hình ảnh gốc Bởi ảnh Bitmap có lượng thơng tin dư thừa lớn, dễ dàng thay đổi để nhúng nhiều tin mật vào bên ảnh mà khơng có khác biệt hình ảnh giấu tin Điều nhằm đáp ứng mục đích giấu tin mật hình ảnh Như biết pixel hình ảnh BMP có ba byte: cho Red, cho Green, cho Blue Mỗi ký tự văn chuyển đổi sang mã ASCII tương ứng với bit nhị phân Với điểm ảnh ta so sánh bit tin ẩn với bit có trọng số cao (MBSs - Most Significant Bits) ba kênh màu Red, Green, Blue Nếu bit tin mật bit MBSs ba kênh ta sử dụng bit LSBs để đánh dấu liệu có điểm ảnh Ta sử dụng hai kênh màu làm kênh báo Và LSB hai kênh đánh dấu có mặt liệu có trong ba kênh màu Để định kênh hoạt động kênh báo ký tự tin mật, ta tạo số giả ngẫu nhiên Chuyển đổi số giả ngẫu nhiên thành chuỗi bit nhị phân Đếm số lượng số số lượng số xác định tính chẵn lẻ chuỗi bit Tùy thuộc vào chuỗi bit nhị phân số giả ngẫu nhiên ta chọn trường hợp dùng để thiết lập kênh báo Việc lựa chọn hiển thị bảng 3.1 20 Bảng 3.1 Tiêu chuẩn lựa chọn kênh báo Trường hợp Đặt báo Loại (tính Loại (tính kênh chẵn lẻ chẵn) chẵn lẻ lẻ) Số số nhiều số số RG RG GR Số số nhiều số số GB GB BG Số số số số RB RB BR Đầu tiên ẩn chiều dài tin hàng ảnh sử dụng kỹ thuật LSB Sau điểm ảnh hàng thứ hai ta so sánh ký tự tin với MSBs ba thành phần Red, Green, Blue điểm ảnh Nếu có tương ứng với kênh màu giá trị kênh báo thiết lập theo tiêu chí đưa bảng 3.2 Thủ tục tương tự lặp lại với điểm ảnh hình ảnh gốc Bảng 3.2 Tiêu chuẩn để đặt giá trị kênh báo Kênh liệu Chỉ báo LSB Chỉ báo LSB Kênh Red 0 Kênh Green Kênh Blue Khơng có kênh 1 3.3 Thuật toán giấu văn ảnh Đầu vào: - Ảnh Bitmap 24bit Văn cần giấu Đầu ra: - Ảnh giấu tin 21 Các bước thực thuật toán: Bước 1: Đọc ảnh gốc Đọc tin mật, chuyển đổi thành mã ASCII Lưu vào mảng C Bước 2: Tính chiều dài tin lưu vào biến L Giấu chiều dài tin vào hàng ảnh gốc cách sử dụng kỹ thuật LSB Bước 3: Bắt đầu từ điểm ảnh hàng thứ hai ảnh gốc Bước 4: Ký tự rút từ C lưu trữ biến tạm thời B Bước 5: Chọn cặp kênh báo, phụ thuộc vào số giả ngẫu nhiên Bước 6: Nếu ký tự tương ứng với MSB ba kênh Thiết lập giá trị kênh báo Đặt L = L-1 Và đến điểm ảnh Ngược lại ký tự không phù hợp với kênh nào, đặt giá trị kênh báo Đi tới điểm ảnh đến bước Bước 7: Kiểm tra xem L có lớn hay khơng Nếu có đến bước Ngược lại kết thúc thuật toán 22 Đọc ảnh gốc, đọc tin mật, chuyển thành mã ASCII Bắt đầu Rút chiều dài tin mật Ẩn vào hàng ảnh gốc Bắt đầu hàng ảnh gốc Ký tự tin đặt B Tiếp đến Pixel Tìm cặp kênh báo, dựa số giả ngẫu nhiên Y 7MSBs kênh Red == C Đặt báo LSB = 0, L = L-1 N 7MSBs kênh Green == C Y N 7MSBs kênh Blue == C N Đặt báo LSB 1= báo LSB = 1, L = L-1 Y Đặt báo LSB 1= 1và báo LSB =0, L = L-1 Đặt LSB kênh báo =1 Đi tới pixel Y Nếu L>0 N Kết thúc Hình 3.1: Sơ đồ trình giấu tin 23 3.4 Thuật tốn tách văn ảnh Đầu vào: - Ảnh giấu tin Đầu ra: - Ảnh gốc Văn giấu Quá trình giấu tin phụ thuộc vào giá trị hàm tạo lập số giả ngẫu nhiên Hàm tạo lập số giả ngẫu nhiên sinh số giống tạo trình giấu tin Tùy thuộc vào giá trị số giả ngẫu nhiên mà ta tìm kênh kênh báo Tùy thuộc vào giá trị kênh báo tìm liệu nằm kênh màu cách sử dụng bảng 3.2 Các bước thực thuật tốn: Bước 1: Đọc hình ảnh giấu tin Rút LSB hàng để tìm L Bước 2: Bắt đầu từ điểm ảnh hàng thứ hai hình ảnh che giấu Bước 3: Tìm cặp kênh báo, phụ thuộc vào số giả ngẫu nhiên Và rút báo LSB1 báo LSB2 Bước 4: Nếu giá trị LSB1và LSB2 11 liệu khơng tồn điểm ảnh Ngược lại tùy thuộc vào giá trị kênh báo, rút liệu từ điểm ảnh lưu vào mảng C Đặt L = L-1 đến điểm ảnh Bước 5: Kiểm tra xem L có lớn hay khơng Nếu có đến bước Ngược lại dừng Bước 6: Chuyển đổi giá trị C thành ký tự tương đương 24 Đọc ảnh giấu tin Bắt đầu Rút chiều dài tin lưu hàng đầu ảnh giấu tin Bắt đầu hàng ảnh Tìm cặp báo kênh dựa số giả ngẫu nhiên Rút số LSB Y Giá trị = 00 Dữ liệu rút từ kênh Red lưu trữ C L=L-1 N Y Giá trị = 01 Dữ liệu rút từ kênh Green lưu trữ C L=L-1 N Y Giá trị = 10 Dữ liệu rút từ kênh Blue lưu trữ C L=L-1 N Dữ liệu không giấu điểm ảnh Đi tới pixel N Y L>0 Dữ liệu C Kết thúc Hình 3.2: Sơ đồ trình tách tin 25 Chương CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM 4.1 Môi trường cài đặt  Hệ điều hành Windown XP/Vista/7  Cấu hình: vi xử lý Core Duo trở lên, Ram 1Gb  Ngôn ngữ cài đặt: ngơn ngữ lập trình Matlab  Mơi trường soạn thảo: Matlab R2008b 4.2 Tập liệu thử nghiệm Tập liệu thử nghiệm gồm hình ảnh bitmap 24 bit lấy mạng với kích thước khác nhau: bamboon.bmp hoa1.bmp lena.bmp hoa2.bmp conmeo.bmp banh.bmp vuonhoa.bmp bonghoa.bmp Hình 4.1 Tập hình ảnh thử nghiệm banhoa.bmp nen.bmp 26 4.3 Đo độ đánh giá PSNR Chất lượng ảnh sau giấu tin đánh giá thông qua giá trị tỷ số PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) tỷ số tín hiệu đỉnh nhiễu PSNR định nghĩa thơng qua lỗi bình phương (MSE - Mean squared error) cho hai hình ảnh bitmap I K tương ứng hình ảnh gốc hình ảnh giấu tin có kích thước m x n Do ảnh sử dụng kỹ thuật ảnh bitmap với kênh màu RGB nên cơng thức MSE tính : MSER ( m 1n mR * nR ) IG i, j KG i, j ) IB i, j KB i, j ) 1n1 i j ( i0j0m i0j0m mR * nR MSEB KR i, j 1n1 MSEG ( IR i, j mR * nR MSE (MSER MSEG MSEB) 3* m * n PSNR tính sau : MAX PSNR 10.log10 MA X I 20.log10 MSE I MS E Ở đây, MAXI giá trị tối đa pixel ảnh Khi pixels biểu diễn bits, giá trị 255 Trường hợp tổng quát, tín hiệu biểu diễn B B bits đơn vị lấy mẫu, MAXI −1 Khi hai hình ảnh giống hệt nhau, MSE PSNR đến vô hạn 4.4 Một số giao diện chương trình Giao diện 27 Hình 4.2 Hình ảnh giao diện Giao diện gồm chức năng: - Hệ thống Giấu văn Tách văn - Kiểm tra PSNR Giao diện giấu văn bản: Hình 4.3 Giao diện giấu văn ảnh 28 Để thực giấu văn ta phải nhập ảnh gốc, tệp văn bản, chọn nơi lưu trữ ảnh giấu tin thực giấu tin Hình 4.4 Giao diện chọn ảnh gốc Hình 4.5 Tệp văn Giao diện tách văn Hình 4.6 Giao diện tách văn ảnh 29 Để thực tách văn ta chọn ảnh giấu tin chọn nơi lưu trữ văn tách từ ảnh giấu tin Giao diện kiểm tra PSNR Hình 4.7 Giao diện kiểm tra PSNR 4.5 Kết kiểm tra PSNR Bảng 4.1 Kết PSNR tăng kích cỡ liệu mật Kết PSNR Tên ảnh Giấu 116 ký tự Giấu 221 ký tự Giấu 400 ký tự Bamboo.bmp 73,2553 72,4826 71,1614 Bonghoa.bmp 86,6199 81,1664 76,9217 Banh.bmp 74,0954 70,5064 68,5626 Conmeo.bmp 77,6444 72,8321 68,8984 Hoa1.bmp 72,0574 69,3474 65,4288 Hoa2.bmp 76,1502 70,489 65,024 Lena.bmp 83,6837 78,1351 74,4447 banhoa.bmp 70,6465 70,0484 68,7673 vuonhoa.bmp 88,0806 83,5877 80,1678 Nen.bmp 76,4615 74,646 72,9206 30 Nhận xét : Bảng 4.1 cho thấy giá trị PSNR khác sau giấu văn ảnh Số lượng ký tự PSNR cao chứng tỏ chất lượng liệu khôi phục tốt Các kết cho thấy PSNR > 40 chứng tỏ chất lượng hình ảnh sau giấu tin tốt 31 KẾT LUẬN Khóa luận thực nhiệm vụ: Trình bày tổng quan kỹ thuật giấu tin ảnh Nghiên cứu cấu trúc ảnh BMP, ảnh PNG Nghiên cứu giải pháp giấu văn ảnh Xây dựng chương trình giấu văn ảnh Trong báo cáo em trình bày kỹ thuật để ẩn văn bên hình ảnh Mục tiêu để đạt an ninh chống lại cơng thống kê, trực quan giấu nhiều thông tin Bằng cách sử dụng số giả ngẫu nhiên nên tạo lớp bảo mật cho kỹ thuật Hình ảnh sử dụng làm hình ảnh gốc hình ảnh bitmap với lượng thơng tin dư thừa lớn cách sử dụng bit/pixel để ẩn liệu nên giấu nhiều thơng tin Kết cho thấy kỹ thuật thành công việc đạt mục tiêu Kết cho thấy giá trị PSNR tốt có nghĩa kỹ thuật cho thấy tính khơng thể nhận thấy tốt Sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu hướng dẫn tận tình giáo hướng dẫn Th.S Hồ Thị Hương Thơm em hồn thành báo cáo chương trình thử nghiệm Tuy nhiên kỹ thuật giấu tin ảnh kỹ thuật mẻ, với thời gian thực đề tài có hạn cộng với khả năng, kinh nghiệm hạn chế nên báo cáo em gặp nhiều thiếu sót Vì em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo giáo để báo cáo tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy cô! 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1 Luận văn thạc sĩ - Ngô Thái Hà “Nghiên cứu kỹ thuật bảo vệ quyền sản phầm đồ họa vectơ” Khoa Công nghệ thông tin trường Đại Học Thái Nguyên [2] Ingemar Cox, Jeffrey Bloom, Matthew Miller, Ton Kalker, Lessica Fridrich “DigitalWatermarking anh Steganography” - Morgan Kaufmann, 2008 [3] Sukhpreet Kaur, Smeet Kaur “A Novel Approach for Hiding Text Using Image Steganography” – International Journal of computer science anh information security (IJSCIS), Vol.8, No.7, October 2010 [4] T Morkel, J.H.P Eloff and M.S Olivier "An overview of image steganography" - in Proceedings of the Fifth Annual Information Security South Africa Conference (ISSA2005), Sandton, South Africa, June/July 2005 [5] Adnan Gutub, Ayed Al-Qahtani, Abdulaziz Tabakh “Triple-A: secure RGB image steganography based on randomization” AICCSA, IEEE/ACS International Conference on Computer Systems and Applications, pp 400-403, 2009 [6] A Kaur, R Dhir, G Sikka,” A new image steganography based on first component alteration technique”, International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS), vol 6, pp 53-56, 2009 [7] M.T.Parvez , A Gutub , "RGB intensity based variable-bits image steganography", APSCC 2008 –Proceedings of 3rd IEEE Asia-Pacific Services Computing Conference, Yilan, Taiwan, December 2008 [8] Nameer N.EL-Emam, “Hiding a large amount of data with high security using steganography algorithm” Journal of Computer Science, vol.3 pp.223-232, 2007 [9] Mohammed A.F Al-Husainy, “Image steganography by mapping pixels to letters” Journal of Computer Science, vol 5, pp 33-38, 2009 [10] A Ibraheem Abdul-Sada, “Hiding data using LSB-3” J.Basrah Researches (Sciences), vol 33, pp 81-88, December, 2007 [11] Website http://vi.wikipedia.org ... kỹ thuật giấu tin ảnh Nghiên cứu cấu trúc ảnh BMP, ảnh PNG Nghiên cứu giải pháp giấu văn ảnh Xây dựng chương trình giấu văn ảnh Trong báo cáo em trình bày kỹ thuật để ẩn văn bên hình ảnh Mục tiêu... ảnh giao diện Giao diện gồm chức năng: - Hệ thống Giấu văn Tách văn - Kiểm tra PSNR Giao diện giấu văn bản: Hình 4.3 Giao diện giấu văn ảnh 28 Để thực giấu văn ta phải nhập ảnh gốc, tệp văn bản, ... tin giấu thơng điệp, hình ảnh, video, âm 12 - Ảnh gốc: Là ảnh chọn làm môi trường để giấu tin Đầu ra: - Ảnh giấu giấu tin Quá trình 2: Tách tin từ ảnh giấu tin Thông tin giấu Kiểm tra Ảnh giấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một giải pháp giấu văn bản trong ảnh , Nghiên cứu một giải pháp giấu văn bản trong ảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay