Thực trạng nguồn thu từ đất trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội

148 9 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ÂU MINH PHƯƠNG THỰC TRẠNG NGUỒN THU TỪ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ: 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ÂU MINH PHƯƠNG HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả Âu Minh Phương Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tnh giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập nghiên cứu luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới GVC.TS Đỗ Thị Đức Hạnh, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tnh giúp đỡ hướng dẫn đề tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân quận Long Biên, Phòng Tài nguyên Mơi trường quận Long Biên, Phòng Tài kế hoạch, Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên, ban quản lý dự án quận Long Biên tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ thơng tn, số liệu, tư liệu q trình nghiên cứu luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn bạn học viên lớp, người thân gia đình bạn bè giúp đỡ động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả Luận văn Âu Minh Phương Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình viii lục Danh mục phụ ix MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặc điểm vai trò nguồn thu ngân sách Nhà nước từ đất đai 1.1.1 Khái niệm nguồn thu từ đất 1.1.2 Đặc điểm thu ngân sách nhà nước từ đất 1.1.3 Vai trò nguồn thu từ đất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 1.2 Các hình thức khai thác nguồn thu từ đất đai 1.2.1 Tiền sử dụng đất 1.2.2 Tiền thuê đất, mặt nước 11 1.2.3 Tiền thuế liên quan đến đất đai 15 1.2.4 Tiền phí, lệ phí 16 1.2.5 Tiền phạt hoạt động vi phạm pháp luật đất đai 19 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến khai thác nguồn thu từ đất đai 22 1.4 Thực trạng ngân sách từ đất phạm vi nước 24 1.5 Kinh nghiệm số nước 25 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 1.5.1 Thực tễn việc quản lý, sử dụng để khai thác nguồn thu từ đất số nước 25 1.5.2 Bài học kinh nghiệm cho việc khai thác nguồn thu từ đất đai nước ta 31 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 33 2.2 Nội dung nghiên cứu 33 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trạng sử dụngđất địa bàn quận Long Biên 33 2.2.2 Thực trạng nguồn thu từ đất quận Long Biên giai đoạn 2009-2013 33 2.2.3 Hướng phát huy hiệu nguồn thu từ đất địa bàn quận Long Biên thời gian tới 34 2.2.4 Các giải pháp phát huy nguồn thu từ đất địa bàn quận Long Biên .34 2.3 Phương pháp nghiên cứu 34 2.3.1 Phương pháp điều tra 34 2.3.2 Phương pháp thống kê, so sánh, phân tch, tổng hợp 34 2.3.3 Phương pháp minh hoạ số liệu biểu đồ, đồ thị 34 2.3.4 Phương pháp dự báo 34 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 3.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội quận Long Biên 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 36 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 37 3.1.4 Hiện trạng sử dụng đất đai địa bàn quận Long Biên – Hà Nội …… 37 3.2 Thực trạng quản lý nguồn thu từ đất đai quận Long Biên giai đoạn 2009 - 2013 41 3.2.1 Kết thu ngân sách từ đất đai quận Long Biên giai đoạn 2009-2013 41 3.2.2 Những vấn đề đặt việc khai thác nguồn thu từ đất địa bàn quận Long Biên 56 3.3 Hướng phát huy hiệu nguồn thu từ đất đai địa bàn quận Long Biên .61 3.3.1 Quan điểm phát huy nguồn thu từ đất đai 61 3.3.2 Ước tính khả khai thác nguồn thu từ đất đai Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page năm tới .62 3.4 Một số giải pháp phát huy nguồn thu từ đất địa bàn quận Long Biên 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 KẾT LUẬN 70 KIẾN NGHỊ 71 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Chú giải CP Chính phủ GCN QSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước NĐ Nghị định NSNN Ngân sách nhà nước QĐ Quyết định QSDĐ Quyền sử dụng đất TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT Thông tư UBND Ủy ban nhân dân Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC BẢNG 3.1 Hiện trạng sử dụng đất quận Long Biên năm 2013 39 3.2: Thu NSNN từ đất địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2009-2013 41 3.3: Kết thực thu NSNN từ đất quận Long Biên so với tiêu thành phố giao giai đoạn 2009-2013 42 3.4: Kết thu tiền sử dụng đất thông qua giao đất có thu tền sử dụng đất địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2009-2013 43 3.5: Thu từ tiền từ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước địa bàn quận Long Biên 45 3.6 :Thu tền từ chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2009-2013 46 3.7: Thu từ cấp GCN quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2009-2013 46 3.8: Thu từ tiền cho thuê đất, mặt nước địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2009-2013 47 3.9: Thu tiền sử dụng đất từ chuyển dịch cấu kinh tế, cho th thầu quỹ đất cơng ích, đất công địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2009-2013 48 3.10: Thu thuế nhà đất địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2009-2013 50 3.11: Thu Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển QSDĐ địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2009-2013 51 3.12: Tiền thu từ lệ phí trước bạ địa bàn quận Long Biên giai đoạn 20092013 52 3.13: Tiền thu lệ phí địa địa bàn quận Long Biên giai đoạn 20092013 53 3.14: Thống kê trường hợp vi phạm pháp luật đất đai địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2009-2013 54 3.15: Ước tính tăng thu ngân sách thông qua việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 63 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.16: Ước tnh tăng thu ngân sách thơng qua chuyển mục đích sử dụng từ đất nơng nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 63 3.17: Quyết toán ngân sách thực dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSDĐ khu đất thuộc hẻm 200/15/67 Nguyễn Sơn 65 3.18: Phân tích chi phí nguồn thu từ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSDĐ khu đất thuộc hẻm 200/15/67 Nguyễn Sơn 66 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nơng nghiệp Page vii a Nhóm giải pháp liên quan đến quy hoạch: nhóm giải pháp có ý nghĩa quan trọng, cần thực trước bước Cụ thể sở quy hoạch chung toàn quận cần thực khai thác tối đa ô quy hoạch, xây dựng sở hạ tầng khu vực phát triển đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, để đưa đấu giá, đấu thầu b Nhóm giải pháp quản lý đất đai: - Quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân tổ chức địa bàn để thu tền sử dụng đất theo quy định - Quản lý chặt chẽ việc chuyển quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân tổ chức địa bàn quận để thu loại thuế theo quy định chung - Đôn đốc tổ chức thuộc diện thuê đất phải nộp tền đầy đủ, thời gian quy định; nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp có định phê duyệt giá trị tền nộp chuyển mục đích cấp có thẩm quyền quy định - Thu tền sử dụng đất chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất - Tăng cường công tác tra, kiểm tra sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân tổ chức đề kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử phạt trường hợp vi phạm theo quy định Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Có biện pháp xử lý, quy rõ trách nhiệm cán chịu trách nhiệm quản lý để xảy lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép - Thu hồi diện tích đất sử dụng lãng phí, sai mục đích Trong thời gian vừa qua cho thấy, việc quỹ đất chưa hiệu Tình trạng cá nhân, tổ chức, đặc biệt quan hành nghiệp doanh nghiệp nhà nước sử dụng đất sai mục đích sử dụng hiệu phổ biến Thực tiễn cho thấy có nghịch lý là, bên cạnh nhiều doanh nghiệp nhà nước cấp QSDĐ với số lượng quỹ đất lớn, vị trí thuận lợi hiệu sử dụng thấp, không trả tền thuê đất cho Nhà nước, sử dụng sai mục đích tự chia cho cán công nhân viên làm nhà ở; bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác lại khơng có đất để tiến hành SXKD Vì vậy, để đảm bảo cho quỹ đất sử dụng có hiệu quả, thơng qua Nhà nước khai thác tốt nguồn thu từ đất đai cần đưa diện tích đất chưa sử dụng hiệu vào sử dụng Chẳng hạn: Cần kiên thu hồi để khai thác, sử dụng có hiệu đất quan hành nghiệp, doanh nghiệp nhà nước cho thuê, cho mượn, sử dụng sai mục đích giao Thực tế thời gian qua, quan cấp Nhà nước ban hành nhiều văn việc kết đạt chưa cao Đối với đất hộ gia đình cá nhân tự ý lấn chiếm, định xử phạt hành áp dụng biện pháp khắc phục hậu theo quy định Nhà nước - Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu tự giác thực quyền cà nghĩa vụ theo quy định Luật đất đai c Các giải pháp khác: - Thống kê, rà soát nhà vắng chủ nhà nước quản lý thuê đưa đấu giá quyền sử dụng đất - Tiến hành rà soát lại đơn vị chưa thực việc thuê đất; ký lại hợp đồng thuê đất trường hợp hết thời hạn - Tạo quỹ đất để bán đấu giá, có sách khuyến khích để lại phần vượt thu từ đất đai, tiếp tục đầu tư hạ tầng tạo khu đất để đấu giá cho năm - Tổ chức tốt việc thu hút tài từ đất để nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế Thực tế thời gian qua cho thấy chế sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng sách tốt để khai thác nguồn thu từ đất đai Để việc sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng thực theo Luật Đất đai 2013 thay cho sách cũ hết hiệu lực Trong thời gian tới cần cho phép đa dạng tổ chức, cá nhân có đủ lực tài tham gia vào dự án đổi quyền sử dụng đất lấy sở hạ tầng Để biến quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước phát huy hiệu thực tế cần có quy chế thơng thống, phân cấp cho địa phương xã hội hóa công tác thu hút nguồn thu thông qua đổi đất lấy hạ tầng Nếu giảm bớt gánh nặng cho NSNN đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế khác địa phương phát triển Để tránh thất thu cho NSNN nhà nước chủ động việc cải thiện môi trường đầu tư giao đất, cho thuê đất qua khâu trung gian công ty đầu tư phát triển nhà, công ty đầu tư xây dựng khu công nghiệp; nên thực giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất; nhà nước đầu tư xây dựng sở hạ tầng trực tiếp cho nhà đầu tư thuê đất, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Long Biên nằm cửa ngõ phía Đơng Bắc Thủ Hà Nội, có vị trí thuận lợi, điểm tập trung nhiều đầu mối giao thông quan trọng với nhiều tuyến giao thông lớn đường sắt, đường quốc lộ, đường thuỷ nối liền tỉnh phía Bắc tỉnh phía Đơng Bắc Những yếu tố sở quan trọng phát triển kinh tế quận Long Biên, kinh tế quận phát triển với tốc độ nhanh tương đối tồn diện Tốc độ tăng trưởng bình qn năm đạt 17% Giá trị tổng sản lượng ngành kinh tế năm 2013 quận Long Biên đạt 228.259 tỷ đồng Trong giai đoạn 2009-2013, nguồn thu từ đất đóng góp từ 15%-45% tổng thu ngân sách quận Long Biên Giá trị thu NS từ đất tăng từ 915,318 tỷ đồng năm 2009 lên 6069,88 tỷ đồng năm 2013 Năm 2013, quận Long Biên thu đạt 261% kế hoạch thành phố giao Trong khoản thu từ đất quận Long Biên, tiền sử dụng đất khoản thu chính, chiếm từ 94,1% đến 99,03% tổng thu từ đất Thuế đất chiếm 1,3% tổng thu từ đất, với 135,286 tỷ đồng giai đoạn; 41,308 tỷ đồng giá trị phí lệ phí thu từ 56367 giao dịch 569,4 triệu đồng tiền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Từ việc nghiên cứu thực trạng nguồn thu từ đất quận Long Biên giai đoạn 2009-2013, nhận thấy số tồn sau: Việc áp dụng số sách đất chưa thống nhất; việc xác định giá đất; tồn thất thu thu tiền sử dụng đất; công tác quản lý nhà nước đất đai nhiều hạn chế; chưa khai thác tối đa nguồn thu từ đất đô thị; chưa khai thác hết tiềm tài từ đất phục vụ phát triển KT-XH; công tác định hướng, dự báo, đánh giá, tnh toán khả khai thác nguồn lực tài từ đất nhiều hạn chế Căn quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, số thu NSNN dự kiến tăng giai đoạn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 70 2013-2015 gần 1,6 tỷ đồng từ đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 6201,22 tỷ đồng từ chuyển mục đích sử dụng đất nơng nghiệp sang đất đô thị Thông qua phân tch số dự án đầu tư sở hạ tầng: Thơng qua phân tích dự án: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất thuộc hẻm 200/15/67 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 71 Nguyễn Sơn dự án khu đô thị Vinhomes Riverside khu đất 96 phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên để đối ứng thực dự án trọng điểm xây dựng tuyến đường cao, ước tnh 20 năm tới, thu NSNN thông qua dự án đấu giá, tái định cư đổi đất lấy sở hạ tầng không 4000 tỷ đồng/năm Thông qua thực trạng thu NSNN từ đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, từ đưa số giải pháp nhằm phát huy nguồn thu từ đất: Nhóm giải pháp liên quan đến quy hoạch; nhóm giải pháp quản lý đất; giải pháp khác KIẾN NGHỊ Để khai thác tối đa hiệu từ quỹ đất địa bàn quận, cần mở rộng đề tài nghiên cứu nhiều địa phương hay địa bàn nước để thấy rõ địa phương làm tốt chưa tốt, từ đưa học kinh nghiệm áp dụng hiệu nhằm tăng nguồn thu từ đất Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật thông qua nhiều phương tiện thông tn đại chúng trực tếp thông qua lớp tập huấn giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, từ thực làm tốt theo pháp luật Đồng thời nghiên cứu sâu giải pháp thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, nâng cao hạ tầng kỹ thuật, nhằm làm tăng giá trị quỹ đất địa bàn, góp phần tăng nguồn thu NSNN từ đất Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc Hội nước CHXNCNVN (1992),Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI (2002), Luật ngân sách nhà nước Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI (2003), Luật đất đai Chính phủ (2004), Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 việc thi hành LĐĐ số NĐ khác Chính phủ (2004), Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất Chính phủ (2004), Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2004), Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 thu tền sử dụng đất Chính phủ (2005), Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 thu tiền cho thuê đất, mặt nước Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII (2007), Luật thuế thu nhập cá nhân 10 Chính phủ (2007), Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2007 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất 11 Chính phủ (2008), Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 thu tiền sử dụng đất 12 Chính phủ (2009), Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 Quy định xử lý vi phạm hành lĩnh vực đất đai 13 Chính phủ (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất 14 Bộ Tài (2009), Báo cáo kinh nghiệm số nước thuê tài sản 15 Ủy ban nhân dân quận Long Biên (2010), Báo cáo Quyết toán thu chi ngân sách năm 2009 16 Chính phủ (2010), Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 198//2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 thu tiền sử dụng đất 17 Chính phủ (2010), Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 việc sửa đổi bổ sung số điều nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 Chính phủ thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 73 18 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Ủy ban nhân dân quận Long Biên (2011), Báo cáo Quyết toán thu chi ngân sách năm 2010 20 Bộ Tài nguyên Mơi trường (2012), Kinh nghiệm nước ngồi quản lý pháp luật đất đai 21 Ủy ban nhân dân quận Long Biên (2012), Báo cáo Quyết toán thu chi ngân sách năm 2011 22 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2012), Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 việc ban hành quy định loại giá đất địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013 23 Bộ tài (2013), Thơng tư số 34/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung số điều Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 Bộ tài hướng dẫn lệ phí trước bạ 24 Ủy ban nhân dân quận Long Biên (2013), Báo cáo Quyết toán thu chi ngân sách năm 2012 25 Chính phủ (2013), Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành cơng ty cổ phần 26 Chính phủ (2013), Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Văn kiện đại biểu Toàn quốc lần thứ XI, Hà Nội 28 Chính phủ (2014), Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 29 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2014), Quyết định số 3207/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) quận Long Biên 30 Ủy ban nhân dân quận Long Biên (2014), Báo cáo Quyết toán thu chi ngân sách năm 2013 31 Chính phủ (2014), Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 74 PHỤ LỤC Phụ lục 01: So sánh giá đất thị trường giá đất UBND thành phố ban hành địa bàn quận Long Biên Giá UBND thành STT Tên đường Vị trí Giá thị trường Nguyễn Văn Cừ Vị trí 120.000.000 30.000.000 400% Vị trí 83.000.000 17.160.000 483,68% Vị trí 61.000.000 14.160.000 430,79% Vị trí 45.000.000 12.600.000 357,14% Vị trí 96.000.000 25.200.000 380,95% Vị trí 50.000.000 15.000.000 333,33% Vị trí 44.000.000 12.600.000 349,21% Vị trí 32.000.000 11.280.000 283,69% Nguyễn Sơn phố ban hành So sánh Phụ lục 02: Kết cấp GCN quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2009-2013 Tổng diện STT Đơn vị hành tích đất (ha) Tồn quận Tổng số hộ gia Diện tích đất Số GCN quyền đình, cá nhân cấp GCN sử dụng đất cần cấp GCN 2009-2013 cấp 2009-2013 (ha) (GCN) 1224,85 61682 371,73 19103 Cự Khối 45,61 2296 14,13 711 Phúc Đồng 47,12 2372 14,59 735 Ngọc Thuỵ 110,86 5581 34,24 1728 Long Biên 78,66 3960 24,36 1226 Phúc Lợi 116,68 5874 35,14 1819 Việt Hưng 239,24 12043 70,76 3730 Ngọc Lâm 41,63 2096 12,89 649 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 75 Thượng Thanh 86,85 4372 26,90 1354 Thạch Bàn 113,59 5718 33,51 1771 10 Gia Thuỵ 31,83 1602 9,86 496 11 Đức Giang 90,04 4532 27,89 1404 12 Sài Đồng 28,52 1436 8,83 445 13 Bồ Đề 72,78 3664 22,54 1135 14 Giang Biên 121,93 6138 36,09 1901 (Nguồn: Văn phòng đăng ký Đất Nhà quận Long Biên) Phụ lục 03: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng Đơn vị tnh: Phân theo năm Diện Năm Năm Năm Năm Năm tích 2011 2012 2013 2014 2015 14,59 _ _ 6,60 3,99 4,00 1.1 Đất trồng lâu năm 4,00 _ _ 4,00 _ _ 1.2 Đất nuôi trồng thủy sản 10,59 _ _ 2,60 3,99 4,00 90,16 0,61 0,88 _ 16,79 71,88 2.1 khoáng sản 8,84 _ _ _ _ 8,84 2.2 Đất tôn giáo tn ngưỡng 1,92 _ _ _ _ 1,92 2.3 Đất phát triển hạ tầng 58,55 0,61 0,88 _ 16,46 40,60 2.4 Đất đô thị 0,33 _ _ _ 0,33 _ 20,52 _ _ _ _ 20,52 TT Mục đích sử dụng đất Đất nơng nghiệp Trong đó: Đất phi nơng nghiệp Trong đó: Đất cho hoạt động Đất phi nông nghiệp 2.5 khác Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 76 Phụ lục 04: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất Đơn vị tnh: Phân theo năm TT 1.1 1.2 Chỉ tiêu Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp Đất lúa nước Đất trồng hàng năm khác Diện Năm Năm Năm Năm Năm tích 2011 2012 2013 2014 2015 510,02 174,53 87,17 94,52 92,12 61,68 331,53 157,69 79,86 60,93 33,05 103,77 16,84 6,55 33,45 19,63 27,30 1.3 Đất trồng lâu năm 43,16 _ _ 0,14 30,40 12,62 1.6 Đất nuôi trồng thủy sản 31,51 _ 0,71 _ 9,04 21,76 1.8 Đất nông nghiệp khác 0,05 _ 0,05 _ _ _ 153,13 139,66 11,97 1,50 Chuyển đổi cấu sử 1.9 dụng đất nội đất nông nghiệp Phụ lục 05: Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu cấp ngân sách Đơn vị: % TT 1.1 Chi tiết theo sắc thuế (Theo phân cấp) Tiền sử dụng đất Tỷ lệ phần trăm Tỷ lệ phần Tỷ lệ phần phân chia trăm phân trăm phân nguồn thu cấp chưa nguồn chia nguồn tỉnh thu cấp quận thu phường hưởng 100 (Cục thuế hưởng 100 (chi cục hưởng thu) thu) Thu từ đấu giá - Các dự án quy mơ diện tích 100 5000m
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng nguồn thu từ đất trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội , Thực trạng nguồn thu từ đất trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay