Thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh cho thị trấn khoái châu, huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

117 6 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHU THỊ TRINH THIẾT KẾ BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HỢP VỆ SINH CHO THỊ TRẤN KHOÁI CHÂU HUYỆN KHOÁI CHÂU,TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHU THỊ TRINH THIẾT KẾ BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HỢP VỆ SINH CHO THỊ TRẤN KHOÁI CHÂU HUYỆN KHỐI CHÂU,TỈNH HƯNG N CHUN NGÀNH : KHOA HỌC MƠI TRƯỜNG MÃ SỐ : 60.44.03.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRỊNH QUANG HUY Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Nội dung đề tài kết nghiên cứu, ý tưởng khoa học tổng hợp từ cơng trình nghiên cứu, cơng tác thực nghiệm, cơng trình sản xuất tơi trực tiếp tham gia thực Tôi xin cam đoan, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Chu Thị Trinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập nghiên cứu, tơi nhận nhiều động viên giúp đỡ nhiệt tnh quan, thầy cô, bạn bè đồng nghiệp gia đình Trước tên tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Trịnh Quang Huy người hướng dẫn khoa học tận tình chu đáo suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Môi Trường, Ban Quản lý đào tạo – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam giúp đỡ suốt thời gian học tập để hồn thành chương trình thạc sĩ Tơi xin gửi lời cảm ơn UBND huyện Khoái Châu, UBND thị trấn Khoái Châu giúp đỡ tạo điều kiện cho học tập thực đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tới tất đồng nghiệp, bạn bè người thân động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt thời gian học tập hồn thành luận văn Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015 Tác giả luận văn Chu Thị Trinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐÔ, HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Yêu cầu đề tài Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .3 1.1.Tổng quan chất thải rắn sinh hoạt 1.1.1.Các khái niệm 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 1.1.3.Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 1.2.Giới thiệu công nghệ xử lý CTRSH 1.2.1 Cơ sở lựa chọn phương pháp xử lý: 1.2.2.Chôn lấp rác hợp vệ sinh .8 1.2.3.Phương pháp đốt : .10 1.2.4 Phương pháp ủ phân compost .11 1.3 So sánh phương án xử lý rác 12 1.4.Những tác động chất thải rắn đối vói mơi trường 14 1.4.1.Ảnh hưởng chất thải rắn sinh hoạt đến môi trường đất 14 1.4.2 Ảnh hưởng chất thải rắn sinh hoạt đến môi trường nước .15 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 1.4.3 Ảnh hưởng chất thải rắn sinh hoạt đến mơi trường khơng khí .15 1.4.4 Ảnh hưởng chất thải rắn sinh hoạt cảnh quan sức khỏe sức khoẻ cộng đồng 15 1.5 Quá trình hình thành khí từ bãi chơn lấp .17 1.5.1.Q trình hình thành khí chủ yếu 17 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nơng nghiệp Page 1.5.2.Q trình hình thành chất khí vi lượng: 19 1.6 Q trình hình thành nước rò rỉ từ bãi chôn lấp 20 1.7 Hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt 20 1.7.1.Hiện trạng quản lý RTSH giới 20 1.7.2.Hiện trạng quản lý RTSH Việt Nam .24 1.7.3.Hiện trạng quản lý RTSH thị trấn Khoái Châu 26 Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .27 2.2 Nội dung nghiên cứu 27 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 27 2.2.2.Dự báo dân số lượng chất thải phát sinh thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên .27 2.2.3.Tính tốn, thiết kế BCLCTR 27 2.2.4.Đề xuất giải pháp quản lý vận hành BCL 27 2.3 Phương pháp nghiên cứu 27 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 27 2.3.2 Phương pháp dự báo 27 2.3.3 Phương pháp phân loại thành phần chất thải .28 2.3.4 Phương pháp điều tra 28 2.3.5 Phương pháp tnh toán thiết kế 28 2.3.6 Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu 28 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .29 3.1.Điều kiện tự nhên, kinh tế xã hội thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 29 3.1.1.Điều kiện tự nhiên .29 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 31 3.2 Dự báo dân số lượng chất thải phát sinh thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 34 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.2.1 Dự báo dân số thị trấn đến năm 2030 .34 3.2.2.Dự báo khối lượng rác thải phát sinh thị trấn đến năm 2030 .35 3.3.Tính thốn thiết kế bãi chôn lâp 38 3.3.1 Lựa chọn địa điểm 38 3.3.2.Tính tốn hệ thống ô chôn lấp .38 3.3.3.Tính tốn hệ thống thu gom, xử lý nước rác 42 3.3.4.Tính tốn hệ thống thu xử lý khí .46 3.3.5.Đề xuất giải pháp quản lý vận hành bãi chôn lấp 57 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .61 Kết luận 61 Đề nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 Phụ lục 65 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BKHCNMT : Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường BVMT : Bảo vệ môi trường BXD : Bộ xây dựng CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CT/TW : Chỉ thị/Trung ương CTR : Chất thải rắn CTRSH : Chất thải rắn sinh hoạt NĐ-CP : Nghị định-Chính phủ ONMT : Ơ nhiễm mơi trường QĐ : Quyết định RTPS : Rác thải phát sinh TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TP : Thành phố TT : Thông tư TTLT : Thông tư liên tịch TX : Thị xã UBND : Ủy ban nhân dân VSMT : Vệ sinh môi trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi + Hài hồ với cảnh quan xung quanh + Khơi phục màu mỡ lành mạnh cảnh quan Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 59 + Đảm bảo môi trường cho hoạt động, động thực vật cân sinh thái + Cho phép sử dụng đất cách linh hoạt tương lai 3.3.5.2 Kiểm sốt khí thải nước thải bãi chơn lấp a.Kiểm sốt khí thải Vị trí trạm quan trắc Các trạm theo dõi mơi trường khơng khí bố trí sau: Bên cơng trình nhà làm việc phạm vi BCL cần bố trí mạng lưới tối thiểu điểm giám sát khơng khí bên ngồi cơng trình nhà làm việc phạm vi BCL Chế độ quan trắc (khi chưa có trạm quan trắc tự động) Quan trắc tháng/lần Cụ thể ta lấy mẫu quan trắc vào tháng 3, 6, tháng 12 năm Thông số đo: bụi, tếng ồn, nhiệt độ, khí phát thải theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5937- 2005: Chất lượng khơng khí- Tiêu chuẩn chất lượng khơng khí xung quanh) Theo dõi sức khoẻ công nhân viên: Cán công nhân làm việc BCL cần phải theo dõi kiểm tra sức khoẻ định kỳ, tháng/lần Các vị trí đo (các trạm): vị trí đo (các trạm) phải cố định, nên có mốc đánh dấu Đối với trạm quan trắc nước ngầm phải có thiết kế chi tết Quan trắc kiểm tra độ dốc, độ sụt lún lớp phủ thảm thực vật: lần/năm vào tháng tháng 12 (khi chưa có trạm quan trắc tự động) Nếu có vấn đề phải hiệu chỉnh Chế độ báo cáo: Hàng năm đơn vị quản lý BCL phải có báo cáo vào tháng cuối năm năm trạng môi trường bãi cho quan quản lý Ngoài tài liệu kết đo đạc, quan trắc phải có báo cáo địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, thuyết minh chi tết hoạt động hệ thống thu gom nước rác, rác, khí, độ dốc… Thời gian hoạt động: Thời gian hoạt động mạng quan trắc BCL bắt đầu vận hành đến đóng BCL Sau đóng BCL việc lấy mẫu phân tch phải tếp tục vòng năm (từ năm 2030 đến năm 2035), chất lượng mẫu phân tích đạt têu chuẩn Việt Nam chấm dứt việc lấy mẫu phân tch ngưng hoạt động trạm quan trắc b.Kiểm soát nước thải Vị trí trạm quan trắc bố trí đảm bảo cho quan trắc toàn diện chất lượng nước thải đầu vào đầu khỏi khu xử lý Cụ thể là: Một trạm đặt vị trí trước vào hệ thống xử lý Một trạm đặt vị trí sau xử lý, trước thải mơi trường xung quanh Có hồ trắc nghiệm hồ dùng để nuôi số loại sinh vật thị nhằm đánh giá độ độc hại nước rác sau xử lý Hồ trắc nghiệm tiếp nhận nước rác từ cơng trình xử lý nước rác cuối nước ngồi bãi chơn lấp Có thể tận dụng ao, hồ tự nhiên hay nhân tạo có sẵn làm hồ trắc nghiệm thiết kế xây dựng Chu kỳ quan trắc Đối với trạm quan trắc tự động phải tến hành quan trắc nhập số liệu hàng ngày Khi chưa có trạm quan trắc tự động tuỳ thuộc vào thời kỳ hoạt động hay đóng bãi mà thiết kế vị trí tần suất quan trắc cho hợp lý, đảm bảo theo dõi tồn diễn biến mơi trường hoạt động BCL, cụ thể sau: Đối với thời kỳ vận hành (từ năm 2013 – 2030) Cần quan trắc: Lưu lượng (nước mặt, nước thải): tháng/lần Cụ thể ta quan trắc vào cuối tháng 2, 4, 6, 8, 10 tháng 12của năm Thành phần hoá học: tháng/lần Cụ thể ta lấy mẫu quan trắc vào tháng 4, tháng 12 năm giai đoạn vận hành Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 60 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Qua trình thực đề tài: “Thiết kế bãi chôn lấp CTR sinh hoạt hợp vệ sinh cho Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên “quy hoạch đến năm 2030 rút số kết luận sau: Căn vào điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thị trấn Khối Châu; từ lựa chọn vị trí xây dựng bãi chơn lấp CTR cánh đồng phía đơng quy hoạch với điều kiện thực tế địa phương Đề tài dự báo, tính tốn tổng lượng thành phần rác thải sinh hoạt phát sinh địa bàn xã thị trấn đến năm 2030 Trên sở lựa chọn giải pháp thiết kế khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Khối Châu bãi chơn lấp CTR hợp vệ sinh Sau bãi chôn lấp đưa vào hoạt động góp phần giải lượng lớn rác thải hàng ngày từ hộ gia đình, nhà máy, quan xí nghiệp địa bàn thị trấn, đảm bảo vệ sinh, tạo cảnh quan “xanh – – đẹp” cho thị trấn Bên cạnh đó, việc xây dựng q trình vận hành bãi chơn lấp góp phần giải vấn đề việc làm cho người lao động Việc xử lý rác thải phương pháp chôn lấp không mang lại hiệu qua kinh tế trước mắt giải vấn đề ô nhiễm, bảo vệ môi trường bảo vệ sức khỏe cộng đồng Vì vậy, để chất lượng môi trường ngày nâng cao cần khuyến khích việc thu gom rác thải, tái chế loại rác thải sử dụng được, dùng rác thải để chế biến phân hữu cơ, sản xuất sinh học thân thiện với mơi trường, phục vụ có hiệu cho việc đun nấu nông nghệp, Đề nghị + Tuyên truyền cho người dân, tổ chức, cá nhân ý thức bảo vệ môi trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 61 : đổ rác tập trung nơi quy định, phân loại rác nguồn, giữ gìn vệ sinh cơng cộng nhằm góp phần làm đẹp cảnh quan thành phố Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 62 + Sử dụng nguồn ngân sách từ địa phương thơng qua việc thu lệ phí từ hộ gia đình, kêu gọi đầu tư cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho công tác bảo vệ môi trường Đồng thời tranh thủ hợp tác quốc tế lĩnh vực quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp + Việc quản lý, xử lý rác thải nói chung chất thải rắn nói riêng phải tến hành đồng bộ, nghiêm ngặt kịp thời phải giải vốn đầu tư giảm lượng nước rác hỗn hợp với nước mưa ô chôn lấp + Cần thiết kế, xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh áp dụng cho đô thị Việt Nam với quy mô khác + Đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu môi trường + Xây dựng tiêu chuẩn ban hành quy chế vệ sinh, phân loại rác đô thị Tiến tới đầu tư xây dựng đồng cơng trình xử lý rác thải độc hại + Quan trắc, lập đồ trạng phế thải phát sinh khu đô thị cơng nghiệp để từ đưa phương pháp quản lý thích hợp với quy mơ đặc điểm loại đô thị + Quy hoạch, xây dựng sở hạ tầng cho phù hợp với quy hoạch phát triển thành phố phải đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường, Bộ Xây dựng (2001), Thông tư số 01/2001/TTLT/BKHCNMT-BXD hướng dẫn quy định bảo vệ môi trường việc lựa chọn địa điểm, xây dựng vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn Hà Nội Cục Thống Kê huyện Khoái Châu (2013), Niên giám Thống Kê tỉnh Hưng Yên năm 2013, Nhà xuất Thống kê Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 – Về quản lý chất thải rắn Nguyễn Ngọc Nông (2011), Đề tài Hiện trạng giải pháp quản lý, tái sử dụng rác thải sinh hoạt khu vực đô thị Thành phố Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên Trịnh Quang Huy, (2014) Bài giảng “Xử lý chất thải rắn nâng cao”, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam TCXDVN 261 – 2001 (2002), Bãi chôn lấp chất thải rắn – Tiêu chuẩn thiết kế, NXB Xây dựng, Hà Nội Hoàng Kim Cơ Cs (1999), Kỹ thuật Môi trường, Nxb khoa học kỹ thuật, Hà Nội UBND thị trân Khối Châu (2013), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Tập giảng” Quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại”-Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM-2009 10 Luật Bảo vệ Môi trường (2005) 11 Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 quản lý chất thải rắn 12.Nguyễn Xuân Nguyên (2004), Công nghệ xử lý rác thải chất thải rắn, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 13 Phạm Văn An (2006), Rác thải sinh hoạt phần sống, trường Page 64 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 65 14 Bộ Tài nguyên Môi trường & Ngân hàng giới (2004), Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam năm 2004 - Chất thải rắn 15.Lê Văn Khoa (2001), Khoa học môi trường, Nxb Giáo dục, Hà Nội 16 UBND huyện khoái châu “Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH đến năm 2020 định hướng đến năm 2030” 17 Nguyễn Văn Phước (2008), Giáo trình quản lý xử lý chất thải rắn Nxb Xây dựng, Hà Nội 18.Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan (2004), Giáo trình cơng nghệ mơi trường, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 19.Tổng cục Môi trường (2010), Website Cổng thông tin điện tử Tổng cục Môi trường 20.Website: vi.wikipedia.org/wiki/Chất_thải Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 66 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ (Dành cho hộ gia đình) Tên đề tài: “ Thiết kế bãi chôn lâp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh cho thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng n” I THƠNG TIN CHUNG VỀ HỘ GIA ĐÌNH Họ tên chủ hộ:……………………… ……… Nghề Giới tính:……………Dân tộc:… Tuổi: nghiệp:………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………………… Số nhân khẩu:…………………… Số lao động chính……………………… Số lao động tham gia vào làm nghề: Thu nhập bình quân/năm:……………………………………………………… II NỘI DUNG PHỎNG VẤN Rác thải gia đình thu gom xử lý nào? a Đổ khu đất trống/suối c.Tự đốt/chơn lấp - b Có xe thu gom d Cách khác: …………… Phương thức xử lý theo cách khác:…………………………………… Gia đình có phân loại rác để bán đồng nát (chai, lọ, giấy, sắt, nhôm,…) hay phân loại rác làm thức ăn chăn nuôi (cơm thừa, rau, hoa quả,…) khơng ? a Có b.Khơng Ơng (bà) chứa rác gì? a Túi nilong Bao tải b Xô, thùng hỏng c d Thúng, mủng - Ý kiến khác: ……………………………………………………… Gia đình có th dịch vụ thu gom rác khơng? a Có b.Khơng Nếu có đóng tền cho việc thu gom rác:………………… Gia đình ơng bà có tham gia vào hoạt động thủ công nghiệp không? Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 67 a Có b Khơng Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 68 Hình thức sản xuất……………………………… Số nhân công: Nhận hàng nhà:………………………………………… Làm xưởng:………………………………………………………………… Sản phẩm Loại Số lượng Nguyên liệu Rác Khối lượng Thành phần - Rác thải q trình sản xuất có tái chế hay khơng? a Có % tái sử dụng là: b Không Rác không tái sử dụng xử lý : ……………………………………… Dự định kế hoạch sản xuất tương lai: …….……………………………………………………………………………… .………… ………………………………………………………………… Để không tnh trạng rác thải vứt bừa bãi, tồn đọng ơng (bà) đồng ý chi trả thêm tiền /tháng? a 1.000đ – 2.500đ b 2.500đ – 5.000đ c 5.000đ – 10.000đ d Ý kiến khác:…………… Các điểm tập kết rác thải có phù hợp khơng (có ảnh hưởng đến việc lại, gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe người mỹ quan)? a Có b.Khơng - Ý kiến khác:…………………… Cơng tác thu gom rác đảm bảo vệ sinh mơi trường chưa? a Đã đảm bảo b.Bình thường c.Chưa đảm bảo d Ý kiến khác:…………………… Ông (bà) có theo dõi thơng tn mơi trường hay biết văn luật,văn luật mơi trường khơng? a Có b.Khơng Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 69 - Hình thức thơng tin vấn đề mơi trường mà Ơng (bà) biết từ đâu? Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 70 a Ti vi, báo, đài b.Tập huấn bảo vệ môi trường c Loa tun truyền, cổ động d Hình thức khác:………………… 10 Ơng (bà) thấy thái độ làm việc công nhân vệ sinh môi trường nào? a Tốt b.Chưa tốt - Ý kiến khác:………………… 11 Ơng (bà) có ý kiến cơng tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nay? ……… 12 Ơng (bà) có đề xuất cơng tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nay? ……… Hưng Yên, ngày… tháng… năm 2014 Người điều tra Chu Thị Trinh Xin chân thành cảm ơn ý kiến ông (bà)! ... HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHU THỊ TRINH THIẾT KẾ BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HỢP VỆ SINH CHO THỊ TRẤN KHOÁI CHÂU HUYỆN KHOÁI CHÂU,TỈNH HƯNG YÊN CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG MÃ... khơng hợp vệ sinh Chính tơi chọn đề tài: "Thiết kế bãi chôn lấp CTR sinh hoạt hợp vệ sinh cho Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên quy hoạch đến năm 2030 Mục tiêu nghiên cứu -Thiết. .. phần có hại khơng có ích chất thải rắn - Chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh hoạt động chôn lấp phù hợp với yêu cầu têu chuẩn kỹ thuật bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh - Phân loại rác nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh cho thị trấn khoái châu, huyện khoái châu, tỉnh hưng yên , Thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh cho thị trấn khoái châu, huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay