Thành phần thiên địch của nhóm rầy hại thân lúa vụ mùa năm 2014; đặc điểm sinh học, sinh thái loài bọ xít mù xanh (cyrtorhinus lividipennis reuter) tại nam định

128 9 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM *** BÙI THỊ TRANG THÀNH PHẦN THIÊN ĐỊCH CỦA NHÓM RẦY HẠI THÂN LÚA VỤ MÙA NĂM 2014; ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI LỒI BỌ XÍT MÙ XANH (Cyrtorhinus lividipennis Reuter) TẠI NAM ĐỊNH CHUYÊN NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT MÃ SỐ : 60.62.01.12 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN ĐÌNH CHIẾN HÀ NỘI – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan kết nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ cơng trình nghiên cứu Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn Các thơng tin trích dẫn sử dụng luận văn ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ Nam Định, ngày 10 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Bùi Thị Trang Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ này, suốt trình thực tập nghiên cứu, nhận hướng dẫn , bảo nhiệt tnh giáo viên hướng dẫn, tập thể, cá nhân, động viên gia đình, bạn bè Trước tiên, Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Đình Chiến - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tnh hướng dẫn suốt trình thực đề tài, quý thầy cô giáo Bộ môn Côn trùng - Khoa Nông học Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo đồng nghiệp Chi cục BVTV Nam Định tạo điều kiện, giúp đỡ suốt thời gian thực hoàn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể, cá nhân, bạn bè người thân động viên khích lệ tơi thời gian học tập trường thực đề tài tốt nghiệp Nam Định, ngày 10 thán năm 2015 Tác giả luận văn Bùi Thị Trang Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Chữ viết tắt, ký hiệu vii Danh mục bảng vii Danh mục hình viii MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học 1.2 Những nghiên nước đề tài cứu ngồi 1.2.1 Nghiên cứu nhóm rầy hại thân 1.2.2 Nghiên cứu thiên địch nhóm rầy hại thân 10 1.2.3 Nghiên cứu bọ xít mù xanh .11 1.3 Những nghiên cứu 13 nước 1.3.1 Nghiên cứu nhóm rầy hại thân .13 1.3.2 Nghiên cứu thiên địch nhóm rầy hại thân lúa 18 1.3.3 Nghiên cứu bọ xít mù xanh .19 Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .22 2.1 Đối tượng 22 nghiên cứu 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 22 2.3 Vật liệu dụng cụ nghiên cứu 22 2.4 Nội dung nghiên cứu 22 2.5 Phương pháp 22 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp nghiên cứu Page 2.5.1 Điều tra thiên địch nhóm rầy hại thân lúa 22 2.5.2 Điều tra diễn biến mật độ nhóm rầy hại thân lúa đồng ruộng 23 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2.5.3 Một số đặc tính sinh vật học bọ xít mù xanh phòng thí nghiệm 24 2.5.4 Thời gian phát dục pha bọ xít mù xanh cung cấp mật độ vật mồi khác (rầy nâu tuổi 2, tuổi 3) .26 2.5.5 Xác định sức sinh sản trưởng thành 26 2.5.6 Xác định sức tiêu thụ vật mồi pha phát dục bọ xít mù xanh .26 2.6 Cơng thức tính tốn 27 2.7 Phương pháp xử lý số liệu 28 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .29 3.1 Thành phần nhóm rầy hại thân lúa thiên địch phổ biến chúng vụ mùa 2014 xã Nam Toàn huyện Nam Trực tỉnh Nam Định 29 3.1.1 Thành phần nhóm rầy hại thân lúa 29 3.1.2 Thành phần thiên địch nhóm rầy hại thân lúa 30 3.2 Vị trí phân loại đặc điểm hình thái lồi bọ xít mù xanh Cyrtorhinus lividipennis 34 3.2.1 Vị trí phân loại 34 3.2.2 Đặc điểm hình thái bọ xít mù xanh C.lividipennis 34 3.3 Đặc điểm sinh học bọ xít mù xanh C.lividipennis 40 3.3.1 Tập tính sinh sống 40 3.3.2 Thời gian phát dục pha bọ xít mù xanh C.lividipennis 41 3.3.3 Sức đẻ trứng trưởng thành 42 3.3.4 Nhịp điệu đẻ trứng Bọ xít mù xanh C.lividipennis 43 3.3.5 Tỷ lệ trứng nở 45 3.3.6 Tỷ lệ sống sót .46 3.3.7 Tỷ lệ đực 47 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.3.8 Khả tiêu thụ vật mồi pha lồi bọ xít mù xanh C lividipennis 49 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.3.9.Thời gian phát dục tuổi bọ xít mù xanh C.lividipennis cung cấp mật độ vật mồi khác (rầy nâu non tuổi 2, tuổi 3) 50 3.4 Ảnh hưởng số yếu tố sinh thái đến mật độ nhóm rầy hại thân bọ xít mù xanh C.lividipennis vụ mùa 2014 Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định 51 3.4.1 Ảnh hưởng yếu tố thời vụ 52 3.4.2 Ảnh hưởng yếu tố giống .54 3.5 Tương quan mật độ nhóm rầy hại thân lúa với mật độ bọ xít mù xanh 58 3.5.1 Tương quan mật độ nhóm rầy hại thân lúa bọ xít mù xanh giống Bắc Thơm số 58 3.5.2 Tương quan mật độ nhóm rầy hại thân lúa bọ xít mù xanh giống Bắc Thơm kháng bạc 59 3.5.3 Tương quan mật độ nhóm rầy hại thân lúa bọ xít mù xanh giống BC15 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .61 Kết luận .61 Kiến nghị .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO .63 Phụ lục xử lý thống kê .69 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt, ký hiệu Diễn giải chữ viết tắt, ký hiệu BXMX Bọ xít mù xanh BNN&PTNT Bph Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Biotype (Nòi sinh học) BVTV Bảo vệ thực vật CT Công thức o Nhiệt độ (độ C) KHNN Khoa học nông nghiệp N Tổng số cá thể NXB Nhà xuất 10 TB Trung bình 11 TL Tỷ lệ 12 TT Trưởng thành 13 STT Số thứ tự 14 VFA Hiệp hội lương thực Việt Nam C Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Thành phần nhóm rầy hại thân lúa vụ mùa 2014 xã Nam Toàn huyện Nam Trực tỉnh Nam Định 29 3.2 Thành phần thiên địch nhóm rầy hại thân lúa vụ mùa 2014 xã Nam Toàn huyện Nam Trực tỉnh Nam Định 31 3.3: Kích thước pha bọ xít mù xanh C.lividipennis 39 3.4 Thời gian phát dục pha bọ xít mù xanh C.lividipennis 41 3.5: Sức đẻ trứng trưởng thành bọ xít mù xanh C.lividipennis 42 3.6: Nhịp điệu đẻ trứng trưởng thành bọ xít mù xanh C.lividipennis 44 3.7: Tỷ lệ trứng nở bọ xít mù xanh C.lividipennis 46 3.8: Tỷ lệ sống sót lồi bọ xít mù xanh C.lividipennis 47 3.9: Tỷ lệ đực bọ xít mù xanh C.lividipennis 48 3.10 Sức tiêu thụ rầy nâu non (tuổi 2, tuổi 3) pha phát dục bọ xít mù xanh Cyrtorhinus lividipennis 49 3.11 Ảnh hưởng mật độ vật mồi (rầy nâu tuổi 2, tuổi 3) tới thời gian phát dục pha bọ xít mù xanh C.lividipennis 50 3.12 Diễn biến mật độ nhóm rầy hại thân bọ xít mù xanh trà sớm trà trung 2014 Nam Trực, Nam Định 52 3.14 Diễn biến mật độ nhóm rầy hại thân bọ xít mù xanh giống TEJ vàng vụ mùa 2014 Nam Trực, Nam Định 56 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii Hình 5: Bọ rùa đỏ Micrapis discolor Fabr Hình 7: Nhóm rầy hại thân lúa Hình 6: Điều tra định kỳ Hình 8: Ruộng lúa bị rầy nâu gây hại Nam Trực - Nam Định Hình 9: Trứng rầy lưng trắng Phụ lục xử lý thống kê 2.1 Kích thước pha phát dục bọ xít mù xanh C.lividipennis Kích thước pha trứng Chiều Dài Chiều Rềng Mean 0.793333333 Mean 0.17333333 Standard Error 0.022817426 Standard Error 0.01181874 Median 0.8 Median 0.2 Mode 0.7 Mode 0.2 Standard Deviation 0.08837151 Standard Deviation 0.04577377 Sample Variance 0.007809524 Sample Variance 0.00209524 Kurtosis -1.78259278 Kurtosis -0.7342657 Skewness 0.142244446 Skewness -1.1763539 Range 0.2 Range 0.1 Minimum 0.7 Minimum 0.1 Maximum 0.9 Maximum 0.2 Sum 2.6 Count 15 Sum 11.9 Count 15 Confidence Level(95.0%) 0.048938511 Confidence Level(95.0%) 0.02534867 Kích thước ấu trùng tuổi Chiều Dài Mean Standard Error Chiều Rềng 0.92 0.03927922 Mean Standard Error 0.22 0.01069045 Median 0.9 Median 0.2 Mode 0.8 Mode 0.2 Standard Deviation 0.152127766 Standard Deviation 0.041403934 Sample Variance 0.023142857 Sample Variance 0.001714286 Kurtosis 0.897435897 Skewness 1.672081932 Kurtosis Skewness -0.518272308 1.016913999 Range 0.4 Range 0.1 Minimum 0.8 Minimum 0.2 Maximum 1.2 Maximum 0.3 Sum 3.3 Count 15 Sum 13.8 15 Count Confidence Level(95.0%) 0.084245549 Confidence Level(95.0%) 0.022928734 Kích thước ấu trùng tuổi Chiều Dài Chiều Rềng Mean 1.5 Standard Error 0.019518001 Mean 0.52666667 Standard Error 0.01181874 Median 1.5 Median 0.5 Mode 1.5 Mode 0.5 Standard Deviation 0.075592895 Standard Deviation 0.04577377 Sample Variance 0.005714286 Sample Variance 0.00209524 Kurtosis -1.07692308 Kurtosis -0.7342657 Skewness -2.0423E-14 Skewness 1.1763539 Range 0.2 Range 0.1 Minimum 1.4 Minimum 0.5 Maximum 1.6 Maximum 0.6 Sum 7.9 Count 15 Sum 22.5 Count 15 Confidence Level(95.0%) 0.04186195 Confidence Level(95.0%) 0.02534867 Kích thước ấu trùng tuổi Chiều Dài Chiều Rềng Mean Standard Error 1.8 0.019518001 Mean 0.713333333 Standard Error 0.016523192 Median 1.8 Median 0.7 Mode 1.8 Mode 0.7 Standard Deviation 0.075592895 Standard Deviation 0.063994047 Sample Variance 0.005714286 Sample Variance 0.004095238 Kurtosis Skewness -1.076923077 -4.9777E-15 Kurtosis Skewness -0.1266797 -0.10343091 Range 0.2 Range 0.2 Minimum 1.7 Minimum 0.6 Maximum 1.9 Maximum 0.8 Sum 27 Sum Count 15 Count Confidence Level(95.0%) 0.04186195 Confidence Level(95.0%) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 10.7 15 0.035438722 Page 70 Kích thước ấu trùng tuổi Chiều Dài Chiều Rềng Mean 2.153333333 Mean 0.993333333 Standard Error 0.032170182 Standard Error 0.026666667 Median 2.1 Median Mode 2.3 Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness 0.124594581 0.01552381 -1.68688495 0.04052786 Range 0.3 Standard Deviation 0.103279556 Sample Variance 0.010666667 Kurtosis -0.298763736 Skewness -0.748794514 Range 0.3 Minimum Minimum 0.8 Maximum 2.3 Maximum 1.1 Sum 32.3 Count 15 Confidence Level(95.0%) 0.068998179 Sum 14.9 Count Confidence Level(95.0%) 15 0.057194312 Kích thước trưởng thành Chiều Dài Chiều Rềng Mean 2.622666667 Mean 1.09066667 Standard Error 0.056116093 Standard Error 0.03002327 Median Mode 2.6 2.35 Median 1.05 Mode Standard Deviation 0.217336693 Standard Deviation 0.11627963 Sample Variance 0.047235238 Sample Variance 0.01352095 Kurtosis -1.52631543 Kurtosis -0.9292479 Skewness 0.031497773 Skewness 0.46300759 Range 0.6 Range 0.38 Minimum 2.35 Minimum 0.92 Maximum 2.95 Maximum 1.3 Sum 39.34 Count Confidence Level(95.0%) 0.120357049 15 Sum Count 16.36 15 Confidence Level(95.0%) 0.06439351 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nơng nghiệp Page 71 Kích thước Trưởng thành đực Chiều Dài Chiều Rềng Mean 2.466666667 Mean Standard Error 0.068602837 Standard Error Median Mode 2.35 2.8 1.06 0.023502786 Median 1.1 Mode 1.1 Standard Deviation 0.265697644 Standard Deviation 0.091025899 Sample Variance Sample Variance 0.008285714 Kurtosis 0.070595238 1.779987562 Kurtosis -0.32973566 Skewness 0.203831232 Skewness -0.34094124 Range 0.7 Range 0.3 Minimum 2.1 Minimum 0.9 Maximum 2.8 Maximum 1.2 Sum 37 Sum Count 15 Count Confidence Level(95.0%) 0.147138451 15.9 15 Confidence Level(95.0%) 0.050408463 2.2 Thời gian phát dục pha Thời gian phát dục pha trứng, ấu trùng tuổi 1,ấu trùng tuổi Pha Trềng Tuềi Tuềi Mean 7.666666667 2.4 3.433333333 Standard Error 0.138409133 0.090971765 0.092018655 7.5 Standard Deviation 0.758098044 0.498272879 0.504006933 Sample Variance 0.574712644 0.248275862 0.254022989 -0.911428571 -1.949955908 -2.062055591 0.659545298 0.430056949 0.283442813 Range 1 Minimum Maximum 230 72 103 Median Mode Kurtosis Skewness Sum Count 30 30 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 30 Page 72 Thời gian phá dục ấu trùng tuổi 3, tuổi 4, Pha trưởng thành T3 Trềềng thành tiền đ ề t r ề ng T4 Mean 3.466666667 3.366666667 2.333333333 Standard Error 0.092641111 0.089485545 0.087537622 Median 3 Mode 3 Standard Deviation 0.507416263 0.490132518 0.479463301 Sample Variance 0.257471264 0.240229885 0.229885057 -2.126913265 -1.784005468 -1.553571429 0.14076918 0.582932728 0.744880486 Range 1 Minimum 3 Maximum 4 104 101 70 Kurtosis Skewness Sum Count 30 2.3 30 30 Sức tiêu thụ vật mồi Sức têu thụ vật mồi ấu trùng bọ xít mù xanh tuổi 1,2,3 Tuềi Tuềi Tuềi Mean 0.533333333 1.233333333 1.733333333 Standard Error 0.054433105 0.086780552 0.108866211 Median 0.666666667 1.166666667 1.666666667 Mode 0.666666667 1.333333333 Standard Deviation 0.172132593 0.274424201 0.344265186 0.02962963 0.075308642 0.118518519 Kurtosis -2.276785714 -1.043498292 -0.895647321 Skewness -0.484122918 0.686982378 0.272319142 Range 0.333333333 0.666666667 Minimum 0.333333333 1.333333333 Sample Variance Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 73 Maximum 0.666666667 1.666666667 2.333333333 Sum 5.333333333 12.33333333 17.33333333 10 10 10 0.123136239 0.196311247 0.246272479 Count Confidence Level(95.0%) Sức têu thụ vật mồi ấu trùng bọ xít mù xanh tuổi 4, pha trưởng thành Tuềi Trềềng thành đềc Trềềng thành Mean 2.266667 3.5 3.933333 Standard Error 0.108866 0.212277 0.170692 Median 2.333333 3.666667 Mode 2.666667 3.666667 Standard Deviation 0.344265 0.67128 0.539776 Sample Variance 0.118519 0.450617 0.291358 Kurtosis -0.89565 2.210975 3.180582 Skewness -0.27232 -1.07135 -1.36592 2.333333 Minimum 1.666667 2.666667 Maximum 2.666667 4.333333 4.666667 Sum 22.66667 35 39.33333 10 10 10 Range Count Confidence Level(95.0%) 0.246272 0.480205 0.386132 2.4 Thời gian phát dục tuổi bọ xít mù xanh cung cấp mật độ vật mồi khác BALANCED ANOVA FOR VARIATE TG FILE BXMX PAGE VARIATE V003 TG LN 03/ 12/** 14:52 DOI SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN ============================================================================= NL$ 466667E-01 233333E-01 0.24 0.798 SQUARES CT$ 8.82667 2.94222 * RESIDUAL 593334 988890E-01 29.75 0.001 * TOTAL (CORRECTED) 11 9.46667 860606 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BXMX 03/ 12/** 14:52 PAGE MEANS FOR EFFECT NL$ - NL$ 15.4500 15.6000 15.5500 SE(N= 5%LSD 4) NOS TG 0.157233 6DF 0.543894 - MEANS FOR EFFECT CT$ - CT$ NOS TG 16.9333 15.3333 3 14.6000 15.2667 SE(N= 3) 0.181557 5%LSD 6DF 0.628035 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BXMX 03/ 12/** 14:52 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL$ SD/MEAN | | TG 12 15.533 0.92769 0.31447 | | OBS 2.0 0.7979 | NO BASED ON TOTAL SS 0.0008 RESID SS |CT$ | (N= BASED ON | % | 12) | | BẢNG SỐ LIỆU NHIỆT ĐỘ, ẨM ĐỘ CÁC THÁNG (Tại: Chi cục Bảo vệ thực vật Nam Định) Tháng 7/2014 Ngày 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7h Nhiệt độ Ẩm độ 29 86 31 90 27 90 27 87 26 76 26 88 30 90 28 90 27 90 28 87 30 88 27 83 26 86 26 90 28 88 29 90 28 91 28 91 30 90 28 85 27 92 27 88 29 82 28 78 29 86 26 83 27 85 29 90 26 87 30 85 26 81 12h Nhiệt độ Ẩm độ 30 85 33 90 31 89 32 88 33 75 30 88 32 91 31 92 32 89 32 89 33 90 30 81 29 87 30 91 32 89 31 91 30 91 31 87 31 91 33 91 31 83 29 91 31 91 30 87 31 91 29 83 29 92 31 91 30 91 32 91 31 91 17h Nhiệt độ Ẩm độ 27 86 30 89 28 86 27 88 29 76 27 89 30 90 28 93 30 87 29 88 27 90 28 81 27 87 27 91 30 91 29 91 29 91 27 91 28 91 30 91 26 83 28 91 33 91 29 91 30 91 29 83 30 88 28 91 27 87 28 91 29 91 Tháng 8/2014 Ngày 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7h Nhiệt độ Ẩm độ 28 87 29 91 29 90 30 91 30 91 27 89 30 90 30 90 23 90 26 91 28 91 28 91 27 91 24 91 27 90 25 87 27 90 26 91 29 90 28 90 27 90 27 86 30 83 26 71 29 86 27 80 27 86 28 80 26 83 25 86 28 88 12h Nhiệt độ Ẩm độ 30 85 30 90 31 90 32 88 32 91 32 87 31 91 31 88 27 85 28 89 31 90 31 91 30 85 28 87 28 88 28 87 29 91 30 91 30 88 31 90 29 85 30 85 31 83 31 79 31 87 30 83 29 89 30 78 29 85 28 84 29 86 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 17h Nhiệt độ Ẩm độ 30 90 28 91 29 91 28 89 30 90 30 89 29 91 29 89 27 90 27 90 30 89 31 90 30 90 26 90 26 87 27 87 29 91 28 90 29 88 29 87 27 86 29 86 30 89 30 82 28 87 27 86 29 89 30 84 28 88 26 86 27 86 Page 78 Tháng 9/2014 Ngày 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 7h Nhiệt độ Ẩm độ 28 75 29 89 28 90 29 83 30 90 30 86 28 82 26 83 28 87 28 81 25 79 30 90 29 80 27 90 28 90 30 90 27 81 24 86 25 84 24 90 28 75 27 82 27 90 28 90 25 88 25 90 27 90 29 84 25 77 25 89 12h Nhiệt độ Ẩm độ 30 70 30 87 31 85 30 81 32 84 33 85 30 83 30 80 29 86 32 80 30 77 30 90 31 76 30 89 30 87 31 88 28 80 29 85 28 83 29 89 27 80 28 80 29 88 28 87 27 89 27 91 29 90 29 83 30 74 27 81 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 17h Nhiệt độ Ẩm độ 29 76 27 88 28 91 27 83 30 87 31 86 30 86 28 83 26 88 30 80 29 79 27 90 28 82 29 91 28 88 28 89 26 80 29 88 30 86 27 90 28 82 28 84 28 90 26 90 27 89 28 91 28 90 28 87 30 77 29 90 Page 79 Tháng 10/2014 Ngày 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7h Nhiệt độ Ẩm độ 27 90 28 81 29 90 28 82 25 79 20 89 26 88 23 81 28 85 24 72 26 88 25 71 23 82 25 82 22 81 22 72 23 80 24 87 26 82 25 80 22 82 24 86 26 77 25 86 23 86 23 72 24 81 27 80 26 82 23 85 27 80 12h Nhiệt độ Ẩm độ 30 90 29 90 31 81 30 90 27 70 29 89 29 87 30 87 31 82 28 72 29 78 30 79 28 75 27 77 28 82 26 74 28 74 29 80 27 91 29 78 27 81 30 79 28 75 27 85 29 75 29 72 27 82 30 80 29 80 28 82 29 77 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 17h Nhiệt độ Ẩm độ 28 83 29 83 30 90 28 89 27 89 26 95 27 90 28 90 30 87 30 75 29 83 28 83 26 83 25 83 27 82 26 82 27 82 28 74 26 91 29 75 27 90 27 75 28 79 28 85 30 78 26 82 25 82 29 84 28 80 28 81 29 73 Page 80 Tháng 11/2014 Ngày 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 7h Nhiệt độ Ẩm độ 24 80 24 81 20 79 24 89 24 91 21 87 25 90 21 88 26 80 21 81 23 74 21 80 22 79 21 85 21 80 21 80 22 85 20 76 20 80 21 80 23 72 20 80 20 75 19 76 19 77 25 80 23 87 21 80 22 86 24 76 12h Nhiệt độ Ẩm độ 26 77 28 82 22 69 25 89 23 92 23 90 25 82 26 88 27 85 26 80 23 61 22 66 23 76 27 70 25 71 25 71 25 77 24 71 27 74 26 71 24 64 20 72 21 68 20 70 23 72 23 76 23 76 25 73 25 81 24 81 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 17h Nhiệt độ Ẩm độ 26 83 27 90 24 74 24 89 23 92 25 90 25 87 26 90 25 89 25 83 23 67 22 73 21 75 22 72 26 73 25 72 27 74 25 78 25 78 25 72 20 67 21 80 23 77 22 80 20 72 24 81 24 81 23 80 21 81 22 80 Page 81 Ngày 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tháng 12/2014 7h 12h Nhiệt độ Ẩm độ Nhiệt độ Ẩm độ 18 86 23 83 16 92 19 90 17 84 20 80 17 83 20 80 17 87 20 85 16 76 29 75 17 79 22 70 17 73 23 70 17 72 23 70 16 75 23 70 14 77 20 73 14 76 19 73 14 73 18 70 15 73 19 70 13 68 20 65 13 65 18 60 12 58 17 55 12 53 17 48 12 56 18 50 10 54 18 50 12 54 18 50 18 55 19 50 16 56 21 53 16 73 20 70 16 74 20 70 14 96 21 95 16 93 17 90 17 65 20 62 13 62 20 60 13 56 22 50 13 57 23 50 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 17h Nhiệt độ Ẩm độ 20 85 17 90 19 83 19 82 15 86 20 75 22 77 22 72 21 70 18 73 18 75 17 75 17 72 18 72 18 66 16 64 16 57 16 53 17 52 16 53 18 53 18 53 20 55 19 71 18 72 20 95 17 92 18 63 18 61 20 55 22 55 Page 82 ... 3.1 Thành phần nhóm rầy hại thân lúa thiên địch phổ biến chúng vụ mùa 2014 xã Nam Toàn huyện Nam Trực tỉnh Nam Định 29 3.1.1 Thành phần nhóm rầy hại thân lúa 29 3.1.2 Thành phần thiên địch. .. Trực, Nam Định 53 3.14 Diễn biến nhóm rầy hại thân bọ xít mù xanh giống BC15 vụ mùa 2014 Nam Trực - Nam Định 55 3.15 Diễn biến mật độ nhóm rầy hại thân bọ xít mù xanh giống TEJ vàng vụ. .. mật độ nhóm rầy hại thân bọ xít mù xanh trà sớm trà trung 2014 Nam Trực, Nam Định 52 3.14 Diễn biến mật độ nhóm rầy hại thân bọ xít mù xanh giống TEJ vàng vụ mùa 2014 Nam Trực, Nam Định 56
- Xem thêm -

Xem thêm: Thành phần thiên địch của nhóm rầy hại thân lúa vụ mùa năm 2014; đặc điểm sinh học, sinh thái loài bọ xít mù xanh (cyrtorhinus lividipennis reuter) tại nam định , Thành phần thiên địch của nhóm rầy hại thân lúa vụ mùa năm 2014; đặc điểm sinh học, sinh thái loài bọ xít mù xanh (cyrtorhinus lividipennis reuter) tại nam định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay