Tăng cường công tác kê khai thuế qua mạng internet tại cục thuế tỉnh bắc giang

199 11 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN QUỐC CƯỜNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN QUỐC CƯỜNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành : QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60 34 04.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TUẤN SƠN HÀ NỘI, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tác giả Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tn trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả luận văn Nguyễn Quốc Cường Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, ngồi cố gắng tác giả nhận giúp đỡ tận tình nhiều cá nhân Cục Thuế tỉnh Bắc Giang Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Tuấn Sơn người dành nhiều thời gian cơng sức, tận tình bảo, hướng dẫn thực hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa kinh tế Phát triển Nông thơn, mơn Phân tích định lượng tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả suốt trình nghiên cứu Xin cảm ơn nguồn tư liệu quý báu từ sở liệu ngành thuế, nghiên cứu Kê khai thuế qua mạng tác giả nước Xin cảm ơn gia đình, ban bè đồng nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện, động viên tác giả suốt trình học tập nghiên cứu luận văn Bắc Giang, ngày tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Quốc Cường Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG .vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii DANH MỤC VIẾT TẮT ix PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết cứu .1 1.2 Mục tiêu nghiên .2 đề cứu tài nghiên đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục têu cụ thể 1.3 Đối tượng tài .3 phạm vi nghiên cứu đề 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài 1.4 Câu hỏi nghiên cứu PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Lý luận .4 kê khai thuế 2.1.1 Kê thuế Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế qua mạng khai Page 2.1.2 Khái niệm kê khai thuế qua mạng 2.2 Sự cần thiết việc áp dụng khai thuế qua mạng .13 2.2.1 Đối với thuế 13 quan 2.2.2 Đối với người nộp thuế 15 2.2.3 Đối với kinh tế - xã hội 16 2.3 Kinh nghiệm thực khai thuế qua mạng số nước giới học rút cho Việt Nam 18 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2.3.1 Kinh nghiệm thực khai thuế qua mạng số nước giới .18 2.3.2 Nhận xét chung học rút cho Việt Nam .21 PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24 3.1 Khái quát sơ địa bàn tỉnh Bắc Giang 24 3.2 Một số vấn đề chung Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 24 3.2.1 Quá trình hình thành phát triển 24 3.2.2 Cơ cấu tổ chức máy 25 3.2.3 Một số kết hoạt động Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 27 3.3 Phương pháp nghiên cứu .29 3.3.1 Phương pháp chọn điểm khảo sát .29 3.3.2 Phương pháp thu thập tài liệu .30 3.3.3 Phương pháp xử lý tổng hợp liệu .31 3.3.4 Phương pháp phân tích số liệu 31 3.3.5 Hệ thống têu nghiên cứu 32 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Thực trạng thực kê khai thuế qua mạng Cục thuế tỉnh Bắc Giang 33 4.1.1 Sơ lược trình triển khai áp dụng khai thuế qua mạng Việt Nam 33 4.1.2 Cơ sở pháp lý cho việc áp dụng kê khai thuế qua mạng 36 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 4.1.3 Quá trình chuẩn bị cho việc thực khai thuế qua mạng Cục thuế tỉnh Bắc Giang 37 4.1.4 Quy trình thủ tục Kê khai qua mạng Cục thuê tỉnh Bắc Giang 42 4.1.5 Những thuận lợi, khó khăn triển khai kê khai thuế qua mạng Cục thuế tỉnh Bắc Giang 46 4.1.6 Kết thực khai thuế qua mạng Cục thuế tỉnh Bắc Giang 50 4.1.7 Nguyên nhân thành công hạn chế triển khai kê khai thuế qua mạng internet Cục thuế tỉnh Bắc Giang 66 4.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới kê khai thuế qua mạng địa tỉnh Bắc Giang .69 4.2.1 Các nhân tố thuộc doanh nghiệp 69 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 4.2.2 Các yếu tố thuộc quan thuế 69 4.2.3 Các nhân tố khác 69 4.3 Giải pháp tăng cường hồn thiện cơng tác kê khai thuế qua mạng địa bàn tỉnh Bắc Giang .70 4.3.1 Định hướng sở xây dựng giải pháp 70 4.3.2 Các giải pháp 74 4.3.3 Lựa chọn mở rộng hoạt động cùa nhà cung cấp dịch vụ Chứng thư số dich vu T-VAN 89 4.3.4 Các giải pháp hỗ trợ khác 95 4.4 Dự báo triển vọng tương lai Khai thuế điện tử 97 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 5.1 Kết luận 98 5.2 Kiến nghị 102 5.2.1 Đối với Bộ Tài 102 5.2.2 Đối với Tổng cục Thuế 103 5.2.3 Đối với Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 107 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Ước tính doanh số Thương mại Điện tử Việt Nam năm 201316 Bảng 3.1 Kết hoạt động thu Ngân sách nhà nước Cục thuế Bắc Giang (2011-2013) 27 Bảng 3.2 Thống kê loại hình doanh nghiệp hoạt động đến 31/12/2013 28 Bảng 3.3 Số thu NS từ khối DN 28 Bảng 4.1 Số lượng DN trước thời gian triển khai (tháng 11/2011) 38 Bảng 4.2 Số lượng DN đăng ký nộp tờ khai qua mạng đơn vị 50 Bảng 4.3 Số lượng DN nộp tờ khai qua mạng đơn vị 51 Bảng 4.4 Tỷ lệ nộp tờ khai qua mạng thực tế so với số đăng kí 51 Bảng 4.5 Số lượng tờ khai thuế thuế qua mạng 53 Bảng 4.6 Số lượng DN nộp tờ khai qua mạng 54 Bảng 4.7 Thống kê khảo sát ý kiến DN 55 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page bạn đọc góp ý để người viết hồn thiện đề tài, tìm giải pháp tốt nhất, giúp thân người viết rút học để ứng dụng thực tễn công việc, đồng thời giúp Cục thuế tỉnh Bắc Giang ngành Thuế thực thành công khai thuế qua mạng Việt Nam thời gian tới 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Bộ Tài - Sửa đổi ban hành Quy trình khai thuế qua mạng phù hợp với quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế - Hoàn thiện văn hướng dẫn thuế theo hướng kích thích DN đầu tư sản xuất, kinh doanh Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế, văn hướng dẫn thi hành luật, nghiên cứu, sửa đổi quy định thời gian khai thuế, nộp thuế để giảm số lần kê khai, chi phí người nộp thuế văn cụ thể khai thuế qua mạng, chuẩn hóa quy trình quản lý thuế, sở ứng dụng Công nghệ Thông tin đảm bảo tính thống tính liên kết cao; đồng thời cơng khai thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý trụ sở Cơ quan thuế cấp, phương tện thông tn đại chúng, trang thông tn điện tử ngành thuế Sửa đổi, bổ sung luật sách thuế văn pháp luật khác có liên quan để bảo đảm tính đơn giản, minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực tạo thuận lợi cho người nộp thuế tự nguyện tuân thủ pháp luật thuế Phối hợp quan bảo hiểm xã hội nghiên cứu chế phối hợp thu thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chia sẻ thông tn Cơ quan thuế quan bảo hiểm xã hội Việt Nam Nâng cao hiệu thu quản lý nguồn thu từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; bảo vệ quyền lợi người lao động Đẩy mạnh đại hóa tồn diện cơng tác quản lý thuế phát triển hệ thống tn học ngành thuế theo chuẩn mực quốc tế Tăng cường ứng dụng Công nghệ Thông tin việc hỗ trợ người nộp thuế thực thủ tục khai thuế, nộp thuế, giảm thời gian thực thủ tục hành giúp người nộp thuế giảm chi phí thời gian, giấy tờ, bảo đảm tính xác q trình thu thuế vào ngân sách Nhà nước - Dự trù ngân sách chi ngân sách cho việc thực dự án phát triển thương mại điện tử, cải cách hành chính, cải cách tền lương, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, dự án đại hóa ngành Thuế, kho bạc Nhà nước Ngân hàng Thay đổi chế quản lý chi têu mua sắm trang thiết bị cho đơn vị sở, phân cấp theo hạn mức (không ôm đồm nhiều), tạo điều kiện cho đơn vị chủ động việc trang bị sở vật chất phục vụ cho công tác 5.2.2 Đối với Tổng cục Thuế - Sửa đổi văn quy định kê khai thuế hành để triển khai mở rộng khai thuế qua mạng tờ khai - Xây dựng phát triển mạng lưới đại lý Thuế tạo điều kiện cho khai thuế qua mạng phát triển đồng thời tạo thuận lợi việc quản lý - Phối hợp với Cục Công nghệ Thông tn, Ban Tổng cục Thuế nội dung đào tạo, tuyên truyền, kỹ thuật hỗ trợ DN đảm bảo đồng bộ, chắn có hiệu cao - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành thuế Cải cách hành nhiệm vụ cấp bách, khâu đột phá, có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội môi trường kinh doanh, đặc biệt thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Ngành thuế triển khai xây dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 với định hướng quan trọng, giải pháp đồng với trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành thuế, tự động hóa quy trình tiếp nhận giải hồ sơ, thủ tục hành thuế người nộp thuế thơng qua chương trình đại hóa thuế điện tử Ngành thuế tham gia thực Dự án đại hóa thu ngân sách Nhà nước Cơ quan thuế - kho bạc - Thuế - tài chính; phối hợp Kho bạc Nhà nước số ngân hàng thương mại thực dự án Nộp thuế qua ngân hàng - Tích hợp hệ thống áp dụng thành hệ thống thống để nâng cao hiệu hoạt động quản lý Kê khai qua mạng đem lại sở liệu lớn tích hợp với ứng dụng khác đem lại hiệu quản lý cao Có thể tích hợp liệu kê khai với liệu cảnh báo bỏ trốn, liệu kiểm tra hoá đơn để cảnh báo trường hợp kê khai sai Có thể xây dựng tiêu cảnh báo rủi ro báo cáo tài để luồng liệu phục vụ tra kiểm tra….Trong tương lai, việc tiết kiệm nhân lực nâng cao hiệu quản lý thuế 5.2.3 Đối với Cục Thuế tỉnh Bắc Giang Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện nhân lực, vật lực tạo điều kiện cho phận liên quan đến công tác Khai thuế qua mạng Tiếp tục tuyên truyền hình thức đến DN lợi ích Khai thuế qua mạng có kế hoạch cụ thể cho Khai thuế qua mạng Chi cục Thuế lại Tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đạo Ban ngành phối kết hợp với quan thuế công tác Khai thuế qua mạng thời gian tới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Nội dung Bộ Tài (2009), Quyết định 1830/QĐ-BTC ngày 29/7/2009 thực thí điểm dự án khai thuế qua mạng Bộ Tài (2010), Thơng tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 hướng dẫn giao dịch điện tử lĩnh vực thuế Các báo cáo Tổng cục thuế, Cục thuế tỉnh Bắc Giang Chi cục thuế thành phố Bắc Giang kê khai thuế qua mạng tháng, năm 2011, 2012, 2013 Các website: Chính phủ www.chinhphu.vn Bộ tài www.mof.gov.vn Tổng cục thuế www.gdt.gov.vn Cuc thuế tỉnh Bắc Giang www.bacgiang.gdt.gov.vn Chính phủ (2011), QĐ 732/QĐ-TTg ngày 17 tháng 05 năm 2011 việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 Chính phủ (2007), Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử Chữ ký số dịch vụ chứng thực Chữ ký số Chính phủ (2007), Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 Chính phủ giao dịch điện tử hoạt động tài Ghi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 105 Chính phủ (2006), Nghị định 57/2006/NĐ-CP ngày 09/06/2006 Chính phủ thương mại điện tử Chính phủ (2007), Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 10 11 25/05/2007 quy định chi tiết thi hành số điều Luật quản lý thuế Học viện Tài (2007) Giáo trình Nghiệp vụ thuế, Nxb Tài chính, Hà Nội Học viện Tài (2005), Giáo trình lý thuyết tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội Tổng cục thuế (2011), Quyết đinh 1864 Quyết định số 12 1864/QĐ-Tổng cục thuế ngày 21 thàng 12 năm 2011 v/v ban hành quy trình quản lý kê khai, nộp thuế kế toán thuế Tổng cục Trưởng Tổng cục thuế 13 14 15 Tạp chí thuế Tạp chí Tài Ứng dụng quan lý thuế (QLT) Ứng dụng Hệ thống quản lý người nộp thuế http://nhantokhai.tct.vn/ihtkk_cbt/ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 106 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: THẢO LUẬN TAY ĐÔI Xin chào anh/chị! Anh/chị biết hình thức khai thuế qua mạng hay chưa? Anh/chị biết qua nguồn tin nào? Có đảm bảo nội dung độ xác? Anh/chị chọn khai thuế qua mạng? Lý do? Anh/chị có nghĩ công ty chọn khai thuế qua mạng nhận thức hữu ích hình thức hay khơng? Anh/chị có nghĩ cơng ty chọn khai thuế qua mạng nhận thức tính dễ sử dụng hình thức hay khơng? Anh/chị có nghĩ cơng ty chọn khai thuế qua mạng có điều kiện thuận tện để khai thuế qua mạng? Anh/chị có ý kiến tham gia chất lượng kê khai thuế qua mạng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang sau thời gian sử dụng? Nếu cho Anh/chị lưa chọn lại hình thức kê khai Anh/chị có lựa chọn hình thức kê khai trước ngành Thuế triển khai việc kê khai thuế qua mạng? Các ý kiến đóng góp khác? Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 107 PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI Xin chào anh/chị! Để hoàn thiện giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ công tác kê khai thuế qua mạng, mong anh/ chị vui lòng dành phút để điền vào phiếu khảo sát ngắn Anh/ chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu Đối với phát biểu, anh chị đánh dấu khoanh tròn vào số từ đến 5, đó: 1: Rất khơng đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Trung lâp; 4: Đồng ý; 5: Rất đồng ý Công ty Anh/Chị khai thuế qua mạng internet? Có Khơng Anh/ chị có tham dự tập huấn quy trình khai thuế qua mạng Cục thuế tổ chức? Có Khơng Có Khơng Anh/chị cho biết mức độ đồng ý anh/chị phát biểu cách chọn số thích hợp: Hồn tồn khơng đồng ý: chọn số Hồn tồn đồng ý: chọn ô số Các mức độ khác, chọn số 2, 3, tương ứng Hồn Khơng Trung Đồng Hồn tồn ý tồn đồng lập khơng đồng ý đồng ý ý Khai thuế qua mạng internet giúp tết kiệm thời gian so với khai thuế truyền thống (thời gian lại) Khai thuế qua mạng internet giúp tết kiệm chi phí so với khai thuế truyền thống (chi phí lại, in ấn tờ khai) Khai thuế qua mạng thực dễ dàng (cổng thông tin tiếp nhận hồ sơ khai thuế thơng thống khơng bị q tải vào ngày hạn chót nộp tờ khai) Khai thuế qua mạng thực nhanh chóng (thời gian chờ đợi) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 108 Khai thuế qua mạng thuận tiện (không giới hạn không gian, thời gian nộp hồ sơ khai thuế) Nói chung, khai thuế qua mạng mang lại hữu ích Quy trình khai thuế qua mạng thật dễ hiếu Học cách khai thuế qua mạng thật dễ dàng Dễ sử dụng thành thạo thao tác khai thuế qua mạng 10 Nói chung, khai thuế qua mạng dễ sử dụng 11 Lãnh đạo Công ty ủng hộ chọn nộp hồ sơ khai thuế qua mạng 12 Những người trực tếp làm công việc kê khai thuế Công ty ủng hộ khai thuế qua mạng 13 Cơ quan thuế khuyến khích khai thuế qua mạng 14 Nói chung, khai thuê qua mạng người có liên quan ủng hộ 15 Cơng ty tơi có đủ ngn lực đế khai thuế qua mạng (Máy tính có vi xử lý tốc độ 2GHZ, Ram 1GB, cổng USB, cài trình duyệt Internet Explorer 7.0 8.0, có kết nối internet) 16 Công ty có đủ kiến thức khả cần thiết đế khai thuế qua mạng 5 18 Nói chung, sở hạ tầng đặc điếm Công ty thuận lợi 19 Hồ sơ khai thuế qua mạng an tồn (hệ thống tự động gửi thơng báo xác nhận nhân hồ sơ khai thuế) 17 Công ty cảm thấy thoải mái khai thuế qua mạng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 109 20 Hồ sơ khai thuế qua mạng bảo mật (hệ thống tự động xác minh chữ ký điện tử) 21 Hồ sơ khai thuế qua mạng có tính pháp lý cao (được pháp luật thuế quy định) 5 22 Nói chung, khai thuế qua mạng đáng tn cậy 23 Công ty tơi sẵn sàng đầu tư chi phí để khai thuế qua mạng (thuê chữ ký điện tử, nâng cấp máy tính, đường truyền, sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai đơn vị dịch vụ cần) 5 5 24 Chúng sẵn sàng tôn thời gian công sức để nghiên cứu sử dụng khai thuế qua mạng 25 Chất lượng dịch vụ công chưa mong đợi (như mức độ tn cây, đáp ứng quan thuế chưa cao, lực phục vụ, đồng cảm nhân viên chưa cao, phương tiện làm việc, địa điểm trụ sở chưa thống, rộng rãi) làm tơi khơng muốn đến quan thuế nộp hồ sơ khai thuế nên chọn khai thuế qua mạng 26 Nói chung, chúng tơi sẵn sàng vượt qua khó khăn chi phí chuyển đổi, hấp dẫn z khai thuế thay để khai thuế qua mạng Xin Anh/ chị vui lòng cho biết số thông tn thân doanh nghiệp: 27 Giới tính: □ Nam □ Nữ 28 Độ tuổi anh/ chị?: □ Dưới 30 □ Từ 31-40 □ Từ 41-50 □ Trên 50 29 Chức vụ anh/ chị doanh nghiệp: □ Tổng giám đốc/ Giám đốc □ Phó tổng giám đốc/ Phó giám đốc □ Kế tốn trưởng □ Trưởng phòng Kế tốn viên 30 Thời gian làm việc anh/ chị doanh nghiệp: □ Dưới năm □ Từ 6-10 năm □ Từ 11-20 năm □ Trên 20 năm 31 Thời gian hoạt động doanh nghiệp: □ Dưới □ năm Từ 3-5 năm □ Từ 5-10 năm □ Trên 10 năm Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 110 32 Loại hình doanh nghiệp anh/ chị □ Công ty Cổ phần □ Doanh nghiệp tư nhân □ Công ty TNHH □ Loại hình khác 33 Doanh thu năm 2012 □ Dưới 10 tỷ đồng □ Từ 10-50 tỷ đồng □ Từ 50-100 tỷ đồng □ Trên 100 tỷ đồng 34 Công ty Anh/ chị cách quan thuế □ Dưới km □ Từ 2-5 km □ Từ 5-10 km □ Trên 10 km Ý kiến riêng Anh/ chị có: Anh/ chị có muốn biết kết nghiên cứu này, vui lòng chọn chúng tơi gởi kết đến anh/chị : □ Đông ý □ Không đông ý Chân thành cảm ơn Anh/Chị dành thời gian để trả lời bảng câu hỏi này!!! Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 111 ... trạng công tác kê khai thuế qua mạng Internet Cục thuế tỉnh Bắc Giang thời gian qua đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hoàn thiện công tác kê khai thuế qua mạng Internet Cục thuế tỉnh Bắc Giang. .. câu hỏi sau liên quan đến công tác kê khai thuế qua mạng Internet Cục thuế tỉnh Bắc Giang Thực trạng công tác kê khai thuế qua mạng Internet Cục thuế tỉnh Bắc Giang thời gian qua diễn nào? Những... nguyên nhân trình triển khai cơng tác kê khai thuế qua mạng Internet Cục thuế tỉnh Bắc Giang ? Để tăng cường hồn thiện cơng tác kê khai thuế qua mạng Internet Cục thuế tỉnh Bắc Giang thời gian tới
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác kê khai thuế qua mạng internet tại cục thuế tỉnh bắc giang , Tăng cường công tác kê khai thuế qua mạng internet tại cục thuế tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay